Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością

Autorzy

Grzegorz Całek (ed)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Katedra Metod badania Kultury
https://orcid.org/0000-0002-0952-4826
Dorota Żuchowska-Skiba (ed)
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i technologią
https://orcid.org/0000-0002-8198-9900
Mariola Racław (ed)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych
https://orcid.org/0000-0002-7614-0507
Jakub Niedbalski (ed)
Uniwersytet łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i zarządzania
https://orcid.org/0000-0002-2803-7628

Słowa kluczowe:

Covid 19, Internet, nowe technologie, niepełnosprawność, edukacja online

Streszczenie

Artykuły zaprezentowane w monografii są odpowiedzią na sytuację, jaka zaistniała w związku z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami odnoszącymi się zarówno do obecności technologii informatycznych we wszystkich obszarach życia społecznego, jak i powszechności ich wykorzystania. Celem publikacji jest więc zobrazowanie złożoności i dynamiki zachodzących procesów wirtualizacji życia społecznego i ich wpływu na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, także z uwzględnieniem ostatnich wydarzeń związanych ze światową epidemią.

Poszczególne rozdziały książki koncentrują się m.in. na: sposobach wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnościami, edukacji online i kompetencjach cyfrowych osób z niepełnosprawnościami, wirtualnej aktywności obywatelskiej oraz aktywności społecznej i politycznej osób z niepełnosprawnościami.

Istotny nacisk został też położony na wymiar aplikacyjny przygotowywanych tekstów. Publikacja łączy w sobie zarówno cechy opracowania naukowego, opartego na badaniach własnych poszczególnych autorów, jak i wnioski mające charakter rekomendacji.

Publikacja dofinansowana ze środków Polskiego towarzystwa Socjologicznego

Rozdziały

Biogramy autorów

Grzegorz Całek - Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Katedra Metod badania Kultury

Grzegorz Całek – polityk społeczny, administratywista, socjolog, specjalista zarządzania, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera, w którym prowadzi projekty, badania dotyczące sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz uczniów z niepełnosprawnością w systemie edukacji. Ponadto jest dyrektorem Instytutu Inicjatyw Pozarządowych, w którym kieruje projektami, mającymi na celu rozwój sektora pozarządowego oraz aktywizację rodziców w szkołach (w szczególności rozwój rad rodziców). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i kilkuset artykułów specjalistycznych dla rodziców, sektora pozarządowego, a także dotyczących obszaru niepełnosprawności, edukacji i zarządzania.

Kamila Albin - Uniwersytet Warszawski

Kamila Albin – badaczka społeczna, trenerka, kobieta z niepełnosprawnością wzroku. Jest doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W swej pracy doktorskiej zajmuje się aktywizmem kobiet z niepełnosprawnościami. Absolwentka socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej. Współpracuje w projektach badawczych dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności. Obecnie członkini zespołu badawczego w projekcie „Osoby queer z niepełnosprawnościami”. Poza pracą naukową konsultuje audiodeskrypcje, głównie dzieł sztuki i prowadzi szkolenia w zakresie świadomości niepełnosprawności, udostępniania kultury osobom niewidomym, obsługi klienta z dysfunkcją wzroku. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla różnych grup wiekowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują studia o niepełnosprawności, przekład audiowizualny (audiodeskrypcja) oraz społeczny wymiar technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Edyta Górska - Uniwersytet Gdański

Edyta Górska – doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Socjologii; absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, wydziału pierwszego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się socjologia muzyki, socjologia niepełnosprawności, socjologia życia codziennego, muzyka współczesna. Pracuje jako muzykoterapeutka w pomorskim oddziale Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Prowadzi także terapeutyczny zespół instrumentów Orffa „Terapia”, w którym grają wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz - Uniwersytet Łódzki

Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz – doktor nauk społecznych, psycholog, socjolog, adiunkt w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Od wielu lat naukowo i jako praktyk zajmuje się kwestiami wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami i dostępnością instytucji szkolnictwa wyższego dla osób ze specjalnymi potrzebami. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu Disability Studies i wsparcia edukacyjnego dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej, na co dzień pracuje ze studentami z niepełnosprawnościami i w trudnej sytuacji zdrowotnej.

Anna Gutowska - Uniwersytet Łódzki

Anna Gutowska – doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, andragog. Adiunkt w Katedrze Andragogiki i Gerontologii Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka publikacji z zakresu andragogiki, w tym andragogiki specjalnej, gerontologii społecznej, geragogiki, w tym geragogiki specjalnej, m.in. z obszaru edukacji nieformalnej, dydaktyki specjalnej, edukacji włączającej, niepełnosprawności psychicznej i intelektualnej.

Joanna Wojtyńska - Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Joanna Wojtyńska – ewaluatorka, badaczka społeczna, koordynatorka projektów. Absolwentka socjologii i informatyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. W ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w IOiZwP „Orgmasz” uzyskała dyplom analityka zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze oraz praktykę w zakresie zarządzania projektami. Specjalizacje ewaluacyjne: polityka społeczna, zwłaszcza w obszarze niepełnosprawności oraz edukacja i opieka zdrowotna. W latach 2009–2016 działała w Zespole Badań, Ewaluacji i Monitoringu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Obecnie pracuje w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Monika Dubiel - Uniwersytet Warszawski

Monika Dubiel – magister, doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego w programie Nature & Culture. W 2014 r. uzyskała dyplom mgr. psychologii na Wydziale Psychologii UW a w 2017 r. dyplom mgr. filologii hiszpańskiej na Wydziale Neofilologii UW, oba w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Odbyła także studia częściowe na Universidad de Barcelona, Universidade de Lisboa,University of North Carolina at Greensboro oraz na Universidad Complutense de Madrid. Przygotowuje rozprawę z zakresu studiów o niepełnosprawności, w której bada kulturowe i społeczne funkcjonowanie niepełnosprawności wzroku w Meksyku. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się również tematyka dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami oraz szeroko rozumianego aktywizmu.

Zbigniew Głąb - Uniwersytet Łódzki

Zbigniew Głąb – adiunkt w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat działa w organizacjach pozarządowych, wspierających osoby z niepełnosprawnościami w ich działaniach na rzecz poprawy jakości własnego życia. Jest m.in. członkiem Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia – obywatelskiego think-tanku, działającego na rzecz wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Rafał Maciąg - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rafał Maciąg – dr socjologii, asystent w Zakładzie Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracował m.in. w Zakładzie Analiz Socjologicznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (obecnie Centrum e-Zdrowia), należał tam do interdyscyplinarnego zespołu ds. wprowadzenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), następnie zatrudniony w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań GUS oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jako wykładowca.

Justyna Migacz - Niezależna badaczka

Justyna Migacz – absolwentka socjologii i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe skupia na socjologii niepełnosprawności, metodologii badawczej nauk społecznych. Autorka pracy magisterskiej z obszaru socjologii niepełnosprawności: „Relacje pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami niepełnosprawnymi z perspektywy nauczycieli akademickich”.

Katarzyna Binder-Olibrowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Katarzyna Binder-Olibrowska – psycholog kliniczny, neuropsycholog, asystent w Zakładzie Rehabilitacji Psychospołecznej i doktorantka „Interdyscyplinarnych studiów w zakresie biopsychospołecznego funkcjonowania człowieka w środowisku” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół niepełnosprawności wzrokowej, opieki zdrowotnej, rehabilitacji psychospołecznej i neuropsychologii.

Tomasz Sahaj - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Tomasz Sahaj – dr hab., socjologizujący filozof, badacz i wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe związane są z problemami współczesnej kultury fizycznej i sportu, ujmowanymi w ramach humanistyczno- społecznych, skoncentrowanymi na kondycji współczesnych ludzi w kontekście choroby, niepełnosprawności i zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (PTF), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie (PTNSS), International Society for the Social Science of Sport (ISSSS). Autor/redaktor kilkunastu monografii i ponad 200 artykułów naukowych.

Dorota Żuchowska-Skiba - AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i technologią

Dorota Żuchowska-Skiba – doktor, socjolożka, pracuje na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu socjologii nowych mediów oraz socjologii niepełnosprawności. Szczególną uwagę koncentruje na aktywności ekonomicznej, społecznej, publicznej i obywatelskiej oraz indywidualnej osób z niepełnosprawnościami, wspieranej nowymi technologiami informatycznymi.

Mariola Racław - Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych

Mariola Racław – dr hab., socjolog. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jej główne pola zainteresowań badawczych to socjologia rodziny oraz starzenia się i niepełnosprawności, a także analizy polityki rodzinnej i ludnościowej w perspektywie socjologicznej. Autorka artykułów, publikacji naukowych oraz analiz i ekspertyz dotyczących obszaru pomocy społecznej, polityki rodzinnej i ludnościowej. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS. Laureatka II edycji Konkursu im. E. Tarkowskiej na pracę naukową dotyczącą ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Jakub Niedbalski - Uniwersytet łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i zarządzania

Jakub Niedbalski – socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny, zatrudniony w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół studiów nad niepełnosprawnością, a także zastosowaniu nowych technologii w badaniach jakościowych, w szczególności komputerowej analizie danych.

Aleksandra Różycka - Uniwersytet Warszawski

Aleksandra Różycka – certyfikowany audytor administracji publicznej. W obszarze jej zainteresowań są zagadnienia zapewniania jakości poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rozumianej jako jak najlepsze dostosowanie do potrzeb beneficjentów.

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2021 — zaktualizowane 30 grudnia 2021

Wersje

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-739-2

Inne prace tego samego autora