Zrozumieć niepełnosprawność: Problemy – badania - refleksje

Autorzy

Grzegorz Całek (ed)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Katedra Metod Badania Kultury
https://orcid.org/0000-0002-0952-4826
Jakub Niedbalski (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
https://orcid.org/0000-0002-2803-7628
Mariola Racław (ed)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych
https://orcid.org/0000-0002-7614-0507
Dorota Żuchowska-Skiba (ed)
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8198-9900

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, pomoc, potrzeby, wsparcie, zrozumienie

Streszczenie

W książce ukazano niepełnosprawność jako zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym, pozostające w polu zainteresowań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Znalazły się w niej rozdziały poświęcone: rozwiązaniom systemowym i politykom w obszarze niepełnosprawności, roli i znaczeniu instytucji w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, społeczeństwu i społecznościom wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, interakcyjnemu wymiarowi niepełnosprawności, a także niepełnosprawności jako doświadczeniu osobistemu.

Publikacja, poza jej wymiarem naukowym, ma również istotny walor społeczny poprzez jej praktyczny i aplikacyjny charakter. Proponowana książka jest zatem skierowana zarówno do przedstawicieli środowiska akademickiego, przede wszystkim socjologów i pedagogów zainteresowanych problematyką niepełnosprawności, jak i praktyków zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcia tej grupie klientów pomocy społecznej, a także tych wszystkich, którzy w życiu codziennym stykają się z ludźmi z niepełnosprawnościami, ich bliskimi oraz członkami rodzin.

Publikacja dofinansowana ze środków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Rozdziały

Biogramy autorów

Grzegorz Całek - Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Katedra Metod Badania Kultury

socjolog, polityk społeczny, administratywista, specjalista zarządzania, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera, w którym prowadzi projekty, badania dotyczące sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz uczniów z niepełnosprawnością w systemie edukacji. Ponadto jest dyrektorem Instytutu Inicjatyw Pozarządowych, w którym kieruje projektami mającymi na celu rozwój sektora pozarządowego oraz aktywizację rodziców w szkołach (w szczególności rozwój rad rodziców). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i kilkuset artykułów specjalistycznych dla rodziców, sektora pozarządowego, a także dotyczących obszaru niepełnosprawności, edukacji i zarządzania.

Jakub Niedbalski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny, zatrudniony w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół studiów nad niepełnosprawnością, a także zastosowaniu nowych technologii w badaniach jakościowych, w szczególności komputerowej analizie danych.

Mariola Racław - Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych

dr hab., socjolog. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej główne pola zainteresowań badawczych to: socjologia rodziny oraz starzenia się i niepełnosprawności a także analizy polityki rodzinnej i ludnościowej w perspektywie socjologicznej. Autorka artykułów, publikacji naukowych oraz analiz i ekspertyz dotyczących obszaru pomocy społecznej, polityki rodzinnej i ludnościowej. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS. Laureatka II edycji Konkursu im. E. Tarkowskiej na pracę naukową dotyczącą ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Dorota Żuchowska-Skiba - AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej, Kraków

doktor, socjolożka, pracuje na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu socjologii nowych mediów oraz socjologii niepełnosprawności. Szczególną uwagę koncentruje na aktywności ekonomicznej, społecznej, publicznej i obywatelskiej oraz indywidualnej osób z niepełnosprawnościami wspieranej nowymi technologiami informatycznymi.

Dorota Pufund - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

doktorantka pedagogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na co dzień pracuje jako pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy oraz Centrum Wspomagania Rozwoju ,,Senso” w Osielsku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki specjalnych potrzeb edukacyjnych, edukacji włączającej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

Magdalena Kokot - Uniwersytet Gdański

tyflopedagog, psycholog i neurologopeda. Doktorantka filologicznych studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Konsultantka dydaktyczna w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego. Działaczka społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Trójmiasta. Założycielka i administratorka strony www.stargardt.pl zrzeszającej osoby z chorobą Stargardta w Polsce.

Magda Lejzerowicz - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

adiunkt w Katedrze Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się etycznymi, społecznymi i pedagogicznymi aspektami systemów inkluzji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pozostałe zainteresowania naukowe to osoba z niepełnosprawnością jako podmiot – autor własnego życia, tożsamość a niepełnosprawność, stygmatyzacja i wykluczenie społeczne, komunikacja z osobami z niepełnosprawnością, przygotowanie kadry szkolnej i akademickiej do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Prowadzi projekt badawczy „Edukacja inkluzyjna z perspektywy przyszłych nauczycieli”.

Katarzyna Podstawka - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

studentka Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością. Adeptka treningu Metody Feldenkraisa (2019–2023). Autorka warsztatów „Samodzielność osób z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego”, do których wykorzystywane są specjalnie zaprojektowane pomoce dydaktyczne. Fascynatka obserwacji i towarzyszenia w procesach uczenia się zarówno osób, z którymi pracuje, jak i swoich własnych. Działaczka na rzecz budowania świadomości i tolerancji w temacie niepełnosprawności.

Joanna Stawowy - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

polska artystka oraz uczestniczka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków. Temat przewodni jej twórczości stanowi holistyczna koncepcja człowieka tj. pogląd, że ciało i psychika są ze sobą nierozerwalnie związane. Konsekwentnie do owej koncepcji interesuje się medycyną oraz psychologią. Podejmowane wątki realizuje w różnych technikach. Ukończyła studia z wyróżnieniem – licencjackie na kierunku grafika oraz magisterskie Art & Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Uczestniczka wielu wystaw m.in. Transgrafia 2.0 (3.07.2021 r., Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie), 6x6x2021 International Small Art Phenomenon (5.06.2021 r., Rochester Contemporary Art Center, USA) oraz Najlepsze Dyplomy UP (12.12.2017 r., Willa Decjusza w Krakowie).

Milena Trojanowska - Uniwersytet Łódzki

doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Łódzkim, z wiodącą dyscypliną – nauki socjologiczne. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to disability studies i seksualność osób z niepełnosprawnościami. Obecnie prowadzi badania w obszarze znaczenia niepełnosprawności.

Karolina Goede - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki z zakresu resocjalizacji, adiunkt w Katedrze Filozofii wychowania i edukacji obywatelskiej na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Kamila Albin - Uniwersytet Warszawski

doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestniczy w projektach badawczych dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności, realizowanych na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła m.in. w projekcie „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności”, „Open Art – sztuka współczesna dla wszystkich”, „Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku”, „AudioMovie – Kino dla Wszystkich”. Prowadzi szkolenia w zakresie świadomości niepełnosprawności, udostępniania kultury osobom niewidomym, obsługi klienta z dysfunkcją wzroku. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla różnych grup wiekowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują studia o niepełnosprawności, przekład audiowizualny (audiodeskrypcja) oraz społeczny wymiar technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Anna Dobrychłop - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

doktor nauk społeczny, w dziedzinie pedagogiki. Zatrudniona na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako adiunkt, a także Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami i Równego Traktowania.

Agnieszka Kamyk-Wawryszuk - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, doktor nauk społecznych, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji i terapii dzieci z chorobami rzadkimi.

Adrianna Krzywik - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

mgr, socjolog, pedagog, doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze związane są ze społeczną percepcją przestrzeni publicznej. W kręgu tych zainteresowań znajdują się także społeczne funkcjonowanie street artu, nośników pamięci oraz reklamy

Iwona Nowakowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

mgr, psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnościami w kontekstach edukacyjnym i społecznym, jak również determinanty zachowań pomocowych i prospołecznych wśród młodych dorosłych.

Angelika Greniuk - Uniwersytet Warszawski

doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, tematem jej pracy są ruchy emancypacyjne osób z niepełnosprawnością ruchu. Bierze udział w wielu projektach badawczych, poświęconym m.in. opiekunom i osobom niepełnosprawnym protestującym w Sejmie, polsko-norweskim politykom prowadzenia niezależnego życia na przykładzie aktywizacji zawodowej i dostępu do usług asystenckich. Jej zainteresowania badawcze to: historia ruchów społecznych osób z niepełnosprawnością, idea i filozofia niezależnego życia. Od 2019 r. należy do Młodzieżowej Sieci na rzecz Niezależnego Życia ENIL Youth oraz Instytutu Niezależnego Życia. Od kilku lat zawodowo związana z portalem niepełnosprawni.pl

Wojciech Figiel - Uniwersytet Warszawski

starszy asystent w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W rozprawie doktorskiej badał tłumaczy z dysfunkcją wzroku, przyjmując perspektywę socjologii przekładu i wykorzystując teorię kapitałową Pierre’a Bourdieu. Do jego zainteresowań naukowych należą: translatoryka, a w szczególności socjologia przekładu i przekład audiowizualny, a także studia o niepełnosprawności.

Zbigniew Głąb - Uniwersytet Łódzki

adiunkt w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat działa w organizacjach pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami w ich działaniach na rzecz poprawy jakości własnego życia. Jest m. in. innymi członkiem-założycielem Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia – obywatelskiego think-tanku działającego na rzecz wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce.

Magdalena Kocejko - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

doktorantka w Katedrze Polityki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat prowadzi ewaluację projektów i programów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Jest związana z wieloma organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami, m.in. ze Stowarzyszeniem Instytut Niezależnego Życia – obywatelskiego think-tanku działającego na rzecz wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce, którego jest współzałożycielką.

Okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-475-9

Inne prace tego samego autora

  • Ewelina Zając, Mateusz Szurek, Justyna Antczak-Kujawin, Renata Gliwa, Agnieszka Hamerlińska, Magdalena Kokot, Justyna Żulewska, Karolina Pożoga, Michalina Biernacka, Małgorzata Rocławska-Daniluk, Weronika Kisiel, Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska, Alicja Chilińska-Pułkowska, Renata Marciniak-Firadza, Natalia Siudzińska, Tomasz Wiech, Izabela Ejsmunt-Wieczorek, Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, Justyna Kackieło-Tomulewicz, Karolina Milewska, Anna Karowicz, Ewa Arleta Kos, Magdalena Olempska-Wysocka, Aleksandra Szczygieł, Anna Herud, Grażyna Śmiech-Słomkowska, Helena Liwo, Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej
  • Grzegorz Całek, Kamila Albin, Edyta Górska, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Anna Gutowska, Joanna Wojtyńska, Monika Dubiel, Zbigniew Głąb, Rafał Maciąg, Justyna Migacz, Katarzyna Binder-Olibrowska, Tomasz Sahaj, Dorota Żuchowska-Skiba, Mariola Racław, Jakub Niedbalski, Aleksandra Różycka, Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością
  • Jakub Niedbalski, Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej
  • Jakub Niedbalski, Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Tożsamościowy wymiar samostanowienia i (nie)zależności w kontekście życia rodzinnego
  • Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Marta Sałkowska, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Dorota Żuchowska-Skiba, Magdalena Kokot-Rybińska, Tomasz Śliwowski, Celina Kamecka-Antczak, Mateusz Szafrański, Klaudia Wos, Angelika Greniuk, Magda Lejzerowicz, Wiktoria Boryca, Katarzyna Podstawka, Paulina Salska, Aleksandra Sanecka, Paulina Surgiel, Anna Westfal-Kuczyńska, Monika Wróblewska, Joanna Wojtyńska, Iwona Parzyńska, Beata Cichy, Paulina Gajoch, Niepełnosprawność i edukacja
  • Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba, Dorota Pufund, Magdalena Kokot, Magda Lejzerowicz, Katarzyna Podstawka, Joanna Stawowy, Milena Trojanowska, Karolina Goede, Kamila Albin, Anna Dobrychłop, Agnieszka Kamyk-Wawryszuk, Adrianna Krzywik, Iwona Nowakowska, Angelika Greniuk, Wojciech Figiel, Zbigniew Głąb, Magdalena Kocejko, Zrozumieć niepełnosprawność
  • Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Ireneusz Białek, Zbigniew Głąb, Milena Trojanowska, Katarzyna Skalska, Anisa Wykin, Anna Laska-Leśniewicz, Grzegorz Zwoliński, Dorota Kamińska, Jakub Niedbalski, Anna Gutowska, Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA