Nazwy organizacji non profit we Włoszech w perspektywie chrematonomastycznej

Autorzy

Justyna Groblińska
Università di Łódź, Facoltà di Filologia, Istituto di Romanistica, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0003-3993-2203

Słowa kluczowe:

językoznawstwo, onomastyka, chrematonomastyka, organizacje non profit, Włochy

Streszczenie

Książka Nomi delle organizzazioni non profit in Italia nella prospettiva crematonomastica [Nazwy organizacji non profit we Włoszech w perspektywie chrematonomastycznej] składa się z dwóch głównych części. Pierwsza jest o charakterze teoretycznym (początkowe rozdziały, rozważania na temat funkcji marketingowej nazw organizacji non profit oraz rozdział końcowy), a druga analityczna, stanowiąca centralną część monografii (rozdział Analisi del corpus), podzielona na 5 części (onomastyczną, formalną, retoryczną, semantyczną i tematyczną).

Do najważniejszych wniosków należy zaliczyć: ustalenie funkcji marketingowej nazw organizacji non profit i – ogólniej – chrematonimów społecznościowych, a co za tym idzie ich podobieństwo w tym aspekcie do chrematonimów marketingowych; potwierdzenie chrematonomastycznej użyteczności w dydaktyce języka obcego (choćby na podstawie szerokiej gamy typów semantycznych, ale i tych formalnych); bogaty zasób kreacji nazewniczej i – ogólniej – językowej twórców włoskich nazw organizacji non profit, wpisującej się w obecne tendencje współczesnego języka włoskiego; wykazanie ogólnych tendencji nazewniczych w badanym materiale, a wraz z nimi podanie ilościowych danych szczególnie częstych (np. tych opartych na przysłówku insieme, na imionach Jana Pawła II) lub rzadkich (np. oronim Appennini) użyć niektórych typów nazewniczych; ustalenie istotnych wskazówek w procesie tworzenia nowego chrematonimu społecznościowego, w szczególności nazwy organizacji non profit; potwierdzenie istoty badań chrematonomastycznych, jej równorzędności względem antroponomastyki i toponomastyki, szczególnie w dobie współczesnych zmian cywilizacyjnych oraz zaprzeczenie konceptowi chrematonomastycznego „kosza na śmieci” w badaniach onomastycznych formalną, retoryczną, semantyczną i tematyczną).

Do najważniejszych wniosków należy zaliczyć: ustalenie funkcji marketingowej nazw organizacji non profit i – ogólniej – chrematonimów społecznościowych, a co za tym idzie ich podobieństwo w tym aspekcie do chrematonimów marketingowych; potwierdzenie chrematonomastycznej użyteczności w dydaktyce języka obcego (choćby na podstawie szerokiej gamy typów semantycznych, ale i tych formalnych); bogaty zasób kreacji nazewniczej i – ogólniej – językowej twórców włoskich nazw organizacji non profit, wpisującej się w obecne tendencje współczesnego języka włoskiego; wykazanie ogólnych tendencji nazewniczych w badanym materiale, a wraz z nimi podanie ilościowych danych szczególnie częstych (np. tych opartych na przysłówku insieme, na imionach Jana Pawła II) lub rzadkich (np. oronim Appennini) użyć niektórych typów nazewniczych; ustalenie istotnych wskazówek w procesie tworzenia nowego chrematonimu społecznościowego, w szczególności nazwy organizacji non profit; potwierdzenie istoty badań chrematonomastycznych, jej równorzędności względem antroponomastyki i toponomastyki, szczególnie w dobie współczesnych zmian cywilizacyjnych oraz zaprzeczenie konceptowi chrematonomastycznego „kosza na śmieci” w badaniach onomastycznych.

Bibliografia

Ammaniti N., 2014, Io non ho paura, Einaudi, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Antonelli G., 2016, L’italiano nella società della comunicazione 2.0, Il Mulino, Bologna.
Zobacz w Google Scholar

Arcamone M. G. (a cura di), 2020, “il Nome nel testo”, n. 22.
Zobacz w Google Scholar

Arcangeli M., 2001, La lingua imbrigliata. In margine al politicamente corretto, [in:] “Studi di lessicografia italiana” XVIII, Accademia della Crusca, Firenze, p. 302.
Zobacz w Google Scholar

Badyda E., 2011, O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu – na przykładzie nazw polskich wyrobów cukierniczych, [in:] M. Biolik, J. Duma (a cura di), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 31–41.
Zobacz w Google Scholar

Bàrberi Squarotti G. (a cura di), 2004, Dizionario di retorica e stilistica, UTET Libreria, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Barbetta G. P., 2011, Il settore non profit italiano: solidarietà, democrazia e crescita econmica negli ultimi vent’anni, [in:] Zamagnia S. (a cura di), Libro bianco sul terzo settore, Il Mulino, Bologna, pp. 209–243.
Zobacz w Google Scholar

Barbetta G. P., Maggio F., 2008, Nonprofit, Il Mulino, Bologna.
Zobacz w Google Scholar

Bartoli S., Tronconi E., 2014, Quaderni di cinema italiano per stranieri. La meglio gioventù – Marco Tullio Giordana, Guerra Edizioni, Perugia.
Zobacz w Google Scholar

Baudouin de Courtenay J., 1870 (1970), O driewniepolskom jazykie do XIV stoletia, Mouton, Leipzig-Paris.
Zobacz w Google Scholar

Bayley H., 1912, 1957, The Lost Language of Symbolism, Benn, Londra.
Zobacz w Google Scholar

Bellantoni P., 2005, If It’s Purple, Someone’s Gonna Die. The Power of Color in Visual Storytelling, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Bellantoni P., 2010, Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru w filmie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa, pp. XXI–XXIII, XXVII; 227–233.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska D., Umińska-Tytoń E., 2019, Miasto w polskich badaniach lingwistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bijak U., 2001, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bölcskei A., Farkas T., Slíz M., 2017, Magyar és nemzetközi névtani terminológia. Hungarian and International Onomastic Terminology, International Council of Onomastic Sciences – Society of Hungarian Lunguistics, Uppsala-Budapest.
Zobacz w Google Scholar

Bonacina R. (a cura di), 2021, “Vita”, n. 7/8.
Zobacz w Google Scholar

Bonheim H., 1976, Retoryka klasyczna – dziś, [in:] “Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, n. 4–5 (28–29), pp. 177–198.
Zobacz w Google Scholar

Borek H., 1968, Zachodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z formantem - ьn-, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Borzaga C., Fazzi L., 2000, Azione volontaria e processi di trasformazione del settore nonprofit, Franco Angeli, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Breza E., 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywylizacją (chrematonimy), [in:] E. Rzetelska-Feleszko (a cura di), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, IJP PAN/DWN, Warszawa–Kraków, pp. 343–361.
Zobacz w Google Scholar

Breza E., 2017, Imiona Boga i bóstw oraz NMPanny imionami ludzi (hagionimy), Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bučko D., 2011, Oсновні принципи (критерії) творення украинських ергонімів, [in:] M. Biolik, J. Duma, Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 89–97.
Zobacz w Google Scholar

Burgio M., 2018, Ma tu… Kibboe? Crematonimia e autopercezione del dialetto, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 24/1, p. 2261.
Zobacz w Google Scholar

Burska K., 2017, Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Burska K., Cieśla B., 2014a, Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Burska K., Cieśla B., 2014b, Kreatywność językowa przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Burska K., Cieśla B., 2019a, Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Burska K., Cieśla B., 2019b, Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Burska K., Cieśla B., Jachimowska K., Kudra B., 2016, Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E. (a cura di), 1995, 2020, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 1 e 26/2.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E. (a cura di), 2006a, Bibliografia onomastica italiana 2005, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 12/2, pp. 721–740.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E. (a cura di), 2006b, I corsi estivi del CDE a Bellinzona, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 12/2, pp. 610–611.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E. (a cura di), 2018, Corsi universitari in Italia (2017–2018): dove si parla di onomastica, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 24/2, pp. 968–970.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E., 2000a, Nomi commerciali come memoria storica: le agenzie turistiche italiane, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 6/1, pp. 161–165.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E., 2000b, Sul genere dei nomi delle squadre di calcio in Italia, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 6/1, pp. 113–138.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E., 2011, Comuni in giro per il mondo. Brand celebri, “ANCI Rivista. Mensile istituzionale Associazione Nazionale Comuni Italiani”, n. 54/10, pp. 69–73.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E., 2012a, L’uso dei marchionimi aziendali nei nomi dei prodotti, [in:] P. Cotticelli-Kurras, E. Ronneberger-Sibold, S. Wahl, Il linguaggio della pubblicità italiano e tedesco: teoria e prassi. Italienische und deutsche Werbesprache: Theorie und Praxis, Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 57–83.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E., 2012b, Specificità e creazione del nome commerciale, [in:] F. Dragotto, O rèclame… o reclamo. Divagazioni logologiche intorno alla pubblicità, Olos – Linguaggi e comunicazione, Roma, pp. 45–80.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E., 2013, Il (gustoso) repertorio delle denominazioni delle pizze in Italia, [in:] O. Felecan (a cura di), Name and naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics: Onomastics in Contemporary Public Space – Baia Mare, May 9–11, 2013, Editura Mega – Editura Argonaut “Universitas”, Cluj-Napoca, pp. 107–118.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E., 2014, Dimmi come ti chiami e ti dirò perché. Storie di nomi e di cognomi, Editori Laterza, Roma.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E., 2017, Marchi aziendali e di modello: l’industria dell’auto parla italiano ovunque, [in:] R. Bombi (a cura di), Nuovi spazi comunicativi per l’italiano nel mondo. L’esperienza di ‘valori identitari e imprenditorialità’, Forum, Udine, pp. 31–40.
Zobacz w Google Scholar

Caffarelli E., Gagliardi C., 2018, Terminologia onomastica, “Archivio per il Vocabolario Storico Italiano”, n. 1, pp. 11–54.
Zobacz w Google Scholar

Calvino I., 2007, L’antilingua, [in:] I. Calvino, a cura di Mario Barenghi, Saggi, Mondadori, Milano, pp. 154–159.
Zobacz w Google Scholar

Capponi-Borawska T., 2020, Moja kuchnia pachnąca bazylią, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
Zobacz w Google Scholar

Capponi-Borawska T., Drotkiewicz A., 2018, Smak kwiatów pomarańczy – rozmowy o kuchni i kulturze, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
Zobacz w Google Scholar

Caprini R., 2001, Nomi propri, Edizioni dell’Orso, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Carrà Mittini E., 2003, Dentro le Politiche Familiari. Storia di una Ricerca Relazionale sulla Legge 23/99 della Regione Lombardia “Politiche Regionali per la Famiglia”, Edizioni Universitarie di Lettere, Economia, Dirittto, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Casa Surace, 2019, Quest’anno non scendo, Pickwick, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Cecchinato A., 2013, Paninonomastica. I nomi e la fortuna dei panini in Autogrill: dall’Apollo alla Rustichella, passando dal classico Camogli, “Andersen. Mensile di letteratura e illustrazione per il mondo dell’infanzia”, n. 304, pp. 34–35.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., 1992, Indywidualne – narodowe – uniwersalne w nazwach własnych, “Onomastica”, n. 37, pp. 5–12.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., 1996, Metody w onomastycznych badaniach różnych kategorii nazw własnych, “Onomastica”, n. 41, pp. 5–19.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., 2000, Jednostkowość w onomastyce a system języka, [in:] M. Czachorowska, Ł. M. Szewczyk (a cura di), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, pp. 21–30.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., 2002a, Biogramy najwybitniejszych onomastów, [in:] E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma (a cura di), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, vol. 1, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków, pp. 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., 2002b, Metody badawcze i ich ewolucja, [in:] E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma (a cura di), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, vol. 1, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków, pp. 60–61.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., 2007, Kilka słów wstępu, [in:] A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (a cura di), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Wydawnictwo PANDIT, Kraków, pp. 9–11.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., 2011, Jakie korzyści daje onomastyce chrematonimia?, [in:] M. Biolik, J. Duma (a cura di), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 113–123.
Zobacz w Google Scholar

Cotoloni A., 2019, Saltarello, Betti Editrice, Siena.
Zobacz w Google Scholar

Cotticelli-Kurras P., 2012, I nomi commerciali a cavallo di due secoli: continuità e innovazione, [in:] P. D’Achille, Caffarelli (a cura di), Lessicografia e onomastica nei 150 anni dell’Italia unita. Atti delle Giornate internazionali di Studio. Università degli Studi Roma Tre 28–29 ottobre 2011, Società Editrice Romana, Roma, pp. 321–347.
Zobacz w Google Scholar

Cotticelli-Kurras P., 2013, Italian Commercial Names: brand and product names on the Globalized market, [in:] O. Felecan, A. Bughesiu (a cura di), Onomastics in Contemporary Public Space, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 257–276.
Zobacz w Google Scholar

Cotticelli-Kurras P., Wahl S., 2015, Il nome non inganna: insegne di ristoranti italiani in Germania, [in:] E. Caffarelli (a cura di), Nomi italiani nel mondo. Quaderni Internazionali di RION 5, Società Editrice Romana, Roma, pp. 83–102.
Zobacz w Google Scholar

Cozzi N., Federico F., Tancorre A., 2005, Caffè Italia 1, ELI, Recanati.
Zobacz w Google Scholar

Crisafulli E., 2004, Igiene verbale. Il politicamente corretto e la libertà linguistica, Valecchi, Firenze, p. 93.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B. (a cura di), 2015, “Onomastica”, n. 59.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B., 2011a, Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy, ich stolic i mieszkańców, Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czopek-Kopciuch B., 2011b, Zachodnioeuropejskie poglądy na chrematonimię, [in:] M. Biolik, J. Duma (a cura di), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 125–131.
Zobacz w Google Scholar

D’Achille P., 2010, Cosmetici e nomi propri: ancora su rimmel e mascara (e su kajal), “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 16/1, pp. 71–94.
Zobacz w Google Scholar

D’Achille P., 2011, Prosoponimi fiabeschi: Cenerentola, Biancaneve, la Bella Addormentata e il Principe Azzurro, [in:] E. Caffarelli, M. Fanfani (a cura di), Quaderni Italiani di RIOn 3. Lo spettacolo delle parole. Studi di storia linguistica e di onomastica in ricordo di Sergio Raffaelli, Società Editrice Romana, Roma, pp. 501–523.
Zobacz w Google Scholar

D’Achille P., Patota G., 2016, L’italiano e la creatività: marchi e costumi, moda e design, goWare, Firenze.
Zobacz w Google Scholar

Dacewicz L., 2008, Antroponimia Żydów Podlasia w XVI-XVIII wieku, Trans Humana, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Dardano M., Trifone P., 2016, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Zanichelli, Bologna.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz M., 2009, Społeczne oblicze marketingu, [in:] R. Niestrój (a cura di), Tożsamość i wizerunek marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 230–237.
Zobacz w Google Scholar

De Felice E., 1982, I nomi degli italiani, Sarin/Marsilio, Roma-Venezia, p. 260.
Zobacz w Google Scholar

De Felice E., 1987, Onomastica, [in:] R. Lazzeroni (a cura di), Linguistica storica, Carocci Editore, Roma.
Zobacz w Google Scholar

De Stefani E., 2004, La terminologia nell’onomastica, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 10, pp. 53–71.
Zobacz w Google Scholar

De Stefani E., 2005, I marchionimi in una realtà plurilingue, [in:] D. Brozović-Rončević, E. Caffarelli (a cura di), Denominando il mondo. Dal nome comune al nome proprio, Quaderni internazionali di RION 1, Società Editrice Romana, Roma, pp. 67–86.
Zobacz w Google Scholar

Dimitrova-Todorova L., 2000, Nazvanijata na hoteli i restoranti w Sofija, [in:] M. Czachorowska, Ł. M. Szewczyk (a cura di), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, pp. 133–142.
Zobacz w Google Scholar

Dimitrova-Todorova L., 2003, Hrematonimi, [in:] E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma (a cura di), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, vol. 2, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa-Kraków, pp. 395–397.
Zobacz w Google Scholar

Dimitrova-Todorova L., 2006, The Influence of Globalization on Bulgarian Chrematonyms in Comparison with Polish, “Onomastica”, n. 51, pp. 51–63.
Zobacz w Google Scholar

Dimitrova-Todorova L., 2011, Домашни названия на гастрономично-увеселителни забедения в София, [in:] M. Biolik, J. Duma (a cura di), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 151–159.
Zobacz w Google Scholar

Domański J., 2010, Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dombrowski A., 2015, Nazwy wrocławskich restauracji jako przykład urbochrematonimów – analiza semantyczna, “Językoznawstwo”, n. 9/1, pp. 31–41.
Zobacz w Google Scholar

Dorren G., 2019, Babel. W dwadzieścia języków dookoła świata, trad. A. Sak, Wydawnictwo Karakter, Kraków, pp. 45–46.
Zobacz w Google Scholar

Felecan D., 2016, Defining Aspects and Taxonomy in the Case of Brand Names, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 22/1, pp. 101–110.
Zobacz w Google Scholar

Ferguson G. W., 1954, Signs and Symbols in Christian Art, Oxford University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Fischer F., 2006, La farmaconimia oggi tra scienza e mercato, [in:] P. D’Achille, E. Caffarelli (a cura di), Quaderni Internazionali di RION 2. Lessicografia e onomastica. Atti delle Giornate internazionali di Studio. Università degli Studi Roma Tre. 16–17 febbraio 2006, Società Editrice Romana, Roma, pp. 269–281.
Zobacz w Google Scholar

Fischer F., 2008, Ergonimi, crematonimi e affini. Un’analisi e una discussione sulla terminologia in uso, [in:] P. D’Achille, E. Caffarelli (a cura di), Quaderni Internazionali di RION 3. Lessicografia e onomastica 2. Atti delle Giornate internazionali di Studio. Università degli Studi Roma Tre. 14–16 febbraio 2008, Società Editrice Romana, Roma, pp. 131–140.
Zobacz w Google Scholar

Flechia G., 1871, Di alcune forme de’ nomi locali dell’Italia Superiore. Dissertazione linguistica, Stamperia reale, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Flechia G., 1874, Nomi locali del napoletano derivati da gentilizi italici, Arnaldo Forni Editore, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Flechia G., 1879–1880, Nomi locali d’Italia derivanti dal nome delle piante, “Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino”, n. 15, pp. 821–842.
Zobacz w Google Scholar

Folena G., 1964, Aspetti della lingua contemporanea. La lingua e la pubblicità, [in:] “Cultura e scuola”, n. 4, pp. 107–120.
Zobacz w Google Scholar

Frigerio A., Tenchini M. P., 2017, Marchionimi: nomi propri o nomi comuni?, “Lingue Linguaggi”, n. 22, pp. 97–111.
Zobacz w Google Scholar

Fudaliński J., 2013, Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji nonprofit w Polsce, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fumagalli G., 1901, Piccolo dizionario dei nomi propri italiani di persone, Donath, Genova.
Zobacz w Google Scholar

Furdal A., 1986, Onomastyka widziana z zewnątrz, [in:] H. Borek, S. Kochman (a cura di), Nazwy własne a wyrazy pospolite w języku i tekście. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej w Opolu-Szczedrzyku, 12–13 X 1984 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich , Opole, pp. 89–95.
Zobacz w Google Scholar

Galgani F., 2005, Onomastica maremmana. I nomi dei cittadini di Massa Marittima e dell’Alta Maremma dal Settecento ai giorni nostri, Centro Studi Storici “A. Gabrielli”, Massa Marittima.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2006a, Sul cognome Wojtyła, [in:] “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 12, vol. 2, pp. 403–422.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2006b, Onomastyka źródłem wiedzy kulturowo-językowej na lekcjach języka obcego, [in:] J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska (a cura di), Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, TN KUL Jana Pawła II, Lublin, pp. 309–321.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2007, Socjoideonimy a chrematonimy – miejsce nazw organizacji i inicjatyw społecznych w dynamice onimicznej języka, [in:] A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (a cura di), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Wydawnictwo PANDIT, Kraków, pp. 495–508.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2009, Usi e abusi della lingua nella formazione dei crematonimi, “Studi italiani di Linguistica Teorica e Applicata”, n. 37/3, pp. 513–528.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2010, Problemi di terminologia onomastica. Contributi per un dibattito, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 16/2, pp. 604–624.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2011a, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2011b, Licentia onimica. O tworzeniu i używaniu nazw własnych we współczesnym języku, [in:] P. Stelmaszczyk, A. Obrębska, Poznawanie słowa 2. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2010/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 103–122.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2011c, Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych, [in:] M. Biolik, J. Duma (a cura di), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 181–193.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2012, Propozycje a rozstrzygnięcia terminologiczno-pojęciowe dotyczące chrematonimii, [in:] I. Łuc, M. Pogłódek (a cura di), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 187–200.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2014, Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikrotoponimii i makrotoponimii, [in:] A. Gałkowski, R. Gliwa (a cura di), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 267–278.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2015a, Nomi, nomignoli, antonomasie e pseudonimi laici, istituzionali, sociali e religiosi di San Giovanni Paolo II, [in:] “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 21, vol. 1, pp. 152–162.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2015b, Il mondo creativo dei nomi propri e l’approccio glottodidattico in riferimento all’insegnamento dell’italiano come lingua straniera, [in:] M. Załęska, L’italiano insegnato creativamente, Katedra Italianistyki – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 77–113.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2015c, La crematonimia come classe “non convenzionale” dell’onimia, [in:] O. Felecan (a cura di), Name and Naming. Proceedings of The Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Conventional/Unconventional in Onomastics, Editura MEGA – Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 25–36.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2015d, L’italiano nella formazione dei crematonimi di marketing in alcune aree linguistiche europee, [in:] A. Klimkiewicz et al. (a cura di), L’Italia e la cultura europea, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 475–481.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2016, La (non) convenzionalità della crematonimia storica e contemporanea, [in:] “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 22, vol. 1, pp. 111–124.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2017a, Imię Maria w onimii włoskiej, [in:] “Onomastica”, n. 61, vol. 2, pp. 53–64.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2017b, La lingua italiana nella crematonimia di marketing dell’agglomerato di Wrocław, [in:] J. Łukaszewicz, D. Słapek (a cura di), Breslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea, Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 161–172.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2018, Definicja i zakres chrematonimii, “Folia Onomastica Croatica”, n. 27, pp. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2019, La terminologie de la chrématonymie de marketing: fondements historiques, conceptions, discussions, [in:] J. Altmanova, G. Le Tallec (a cura di), Lexicalisation de l’onomastique commerciale. Créer, diffuser, intégrer, “GRAMM-R. Études de linguistique française”, n. 48, Peter Lang, Bruxelles, 2019, pp. 91–105.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2020a, Feminine urbanonymy in Polish and Italian linguistic landscape [in:] “Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava”, n. 5 (1), University of SS Cyril and Methodius in Trnava, Trnava, pp. 2–53.
Zobacz w Google Scholar

Galli de’ Paratesi N., 1973 (1964), Le brutte parole: semantica dell’eufemismo, Mondadori, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., 2019, Gli Slavi. Storia, culture e lingue dalle origini ai nostri giorni, Carocci Editore, Roma, p. 55.
Zobacz w Google Scholar

Gentilini F., 2007, Infiniti Balcani. Viaggio sentimentale da Pristina a Bruxelles, Pendragon, Bologna.
Zobacz w Google Scholar

Germani A., 2013, I nomi delle acque minerali italiane, [in:] O. Felecan (a cura di), Name and naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics: Onomastics in Contemporary Public Space – Baia Mare, May 9–11, 2013, Editura Mega – Editura Argonaut “Universitas”, Cluj-Napoca, pp. 139–147.
Zobacz w Google Scholar

Gilardoni S., 2020, I nomi commerciali nella didattica dell’italiano L2. Un viaggio nel mondo del design italiano, EDUCatt, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Gily C., Brusaferro M., 2017, Triestini e napoletani: istruzioni per l’uso, Bora.La, Trieste.
Zobacz w Google Scholar

Ginzburg N., 2001, Non possiamo saperlo: saggi 1973–1990, a cura di Domenico Scarpa, Einaudi, Torino, pp. 149–150.
Zobacz w Google Scholar

Giovanardi C., 2001, A proposito della scrittura professionale: appunti sulla stesura di un curriculum, [in:] S. Covino (a cura di), La scrittura professionale: Ricerca, Prassi, Insegnamento. Atti del I Convegno di studi (Perugia, Università per Stranieri, 23–25 ottobre 2000), Leo S. Olschki Editore, Firenze, pp. 131–141.
Zobacz w Google Scholar

Gloria A., 1897–1898, Dell’improvviso mutare i nomi antichi delle vie, “Atti e memorie della Reale Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova”, n. 299, pp. 257–314.
Zobacz w Google Scholar

Gložančev A., 2000, Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje. Slavistična knjižnica 3, Rokus, Ljubljana.
Zobacz w Google Scholar

Gložančev A., 2002, Hrematonimi, “Jezikoslovni zapiski”, n. 8/2, pp. 109–131.
Zobacz w Google Scholar

Gložančev A., 2003, Hrematonimični fond, [in:] E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma (a cura di), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, vol. 2, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków, pp. 405–410.
Zobacz w Google Scholar

Górnowicz H., 1988, Wstęp do onomastyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Graf M., 2003, E-nimy jako nowa kategoria nazewnicza, [in:] M. Biolik (a cura di), Metodologia badań onomastycznych, OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, pp. 639–643.
Zobacz w Google Scholar

Grasso G., 1903, Toponomastica per battesimo ufficiale e toponomastica per spontanea tradi- zione popolare, Società geografica italiana, Roma.
Zobacz w Google Scholar

Grković M., 2003, Hrematonimija, [in:] E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma (a cura di), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, vol. 2, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa-Kraków, pp. 400–405.
Zobacz w Google Scholar

Groblińska J., 2016, Un’analisi crematonomastica dei nomi delle imprese gastronomiche con un elemento italiano – sull’esempio del voivodato Łódzkie (manoscritto), Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Groblińska J., 2018, Uwarunkowane pokoleniowo zmiany nieoficjalnego nazewnictwa miejskiego Łodzi, [in:] E. Wierzbicka-Piotrowska (a cura di), Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 201–213.
Zobacz w Google Scholar

Groblińska J., 2019a, I nomi delle imprese gastronomiche con un elemento italiano nel voivodato di Łódź, [in:] A. Koman, P. Kwaśniewska-Urban, K. Woźniak (a cura di), Punti d’incontro. Studia sulla lingua, sulla letteratura, sulla cultura, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, pp. 147–156.
Zobacz w Google Scholar

Groblińska J., 2019b, Kreatywne komunikaty internetowe w nauczaniu języka włoskiego jako obcego – próba diagnozy, [in:] K. Burska, B. Cieśla, Kreatywność językowa w przekazach internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 133–146.
Zobacz w Google Scholar

Groblińska J., 2020, Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi. Słownik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Groblińska J., Kowalik K., 2020, Konkurs “Recensiamo ItaliAMO” – o współzawodnictwie zachęcającym do nauki języka i poszukiwań literaturoznawczych, [in:] M. Biernacka, Ludyczność w (glotto)dydaktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 131.
Zobacz w Google Scholar

Grozio R., De Ferrari G., 2014, Annuario ligure del non profit 2014, Edizioni Genova Dove, Genova.
Zobacz w Google Scholar

Gumola M., Pawłowski D., 2012, Vicky, przyjedź do Łodzi!, [in:] “Kocham Łódź. Dziennik Łódzki”, n. 197, Łódź, pp. 6–7.
Zobacz w Google Scholar

Hallamore Caesar A., Caesar M., 2007, Modern Italian Literature, Polity Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Hańderek J., 2015, Pojęcia i definicje kultury, [in:] P. Mróz, “Filozofia kultury. The Polish Journal of the Arts and Culture. Monografie. Estetyka i Krytyka”, pp. 23–42.
Zobacz w Google Scholar

Handke K., 1992, Polskie nazewnictwo miejskie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Iwankiewicz-Rak B., 2011, Marketing w organizacjach pozarządowych – obszary zastosowań, Wydawnictwo Uniwerystetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jakus-Borkowa E., 2007, Z problematyki nazw własnych w meteorologii i klimatologii, [in:] A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (a cura di), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Wydawnictwo PANDIT, Kraków, pp. 509–519.
Zobacz w Google Scholar

James E., 2012, Cinquanta sfumature di grigio, Mondadori, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Janner M. C., 2012, Sintassi dei nomi di marca in italiano. Note sulla determinazione, [in:] P. Cotticelli-Kurras, E. Ronneberger-Sibold, S. Wahl, Il linguaggio della pubblicità italiano e tedesco: teoria e prassi. Italienische und deutsche Werbesprache: Theorie und Praxis, Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 157–175.
Zobacz w Google Scholar

Janner M. C., 2014, Notes on the Syntax of Commercial Names in Italian, [in:] P. Sjöblom, T. Ainiala, U. Hakala (a cura di), Names in the Economy: Cultural Prospects, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 250–268.
Zobacz w Google Scholar

Janner M. C., 2018, Sguardi linguistici sulla marca: Analisi morfosintattica dei nomi commerciali in italiano, Peter Lang, Bern.
Zobacz w Google Scholar

Jarczyńska J., Święcicka K., 2016, Perfettamente e più!, Nowela, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Jarczyńska J., Święcicka K., 2019, Perfetta mente!, Nowela, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Jaros V., 2011, Techniki nominacyjne w zakresie współczesnego nazewnictwa wyrobów piekarniczych i cukierniczych, [in:] M. Biolik, J. Duma (a cura di), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 215–233.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczak B., 2019, Nawiązania “internetowe” w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne, [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 189–198.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska M., 1964, Słownictwo topograficzne w gwarach okolic Łodzi, “Onomastica” n. 9/1–2, pp. 203–223.
Zobacz w Google Scholar

Karłowicz J., 1885, O imionach własnych polskich miejsc i ludzi, druk E. Skiwskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1937, Z Techebu do Pierzeksportu, czyli o nazwach handlowych, przemysłowych itp., “Język polski”, n. 22, pp. 20–27.
Zobacz w Google Scholar

Knappová M., 1996, Namen von Sachen (Chrematonimie) II, [in:] E. Eichler et al. (a cura di), Namenforschung. Names Studies. Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. An International Handbook of Onomastics. Manuel international d’onomastique, W. de Gruyter, Berlin-New York, pp. 1567–1572.
Zobacz w Google Scholar

Knappová M., 2003, Chrématonyma, [in:] E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma (a cura di), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, vol. 2, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa-Kraków, pp. 375–381.
Zobacz w Google Scholar

Kosecki K., 2014, Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich, [in:] A. Gałkowski, R. Gliwa, Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 207–218.
Zobacz w Google Scholar

Kosyl Cz., 1992, Nazwy własne w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kosyl Cz., 2003, Chrematonimia, [in:] E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma (a cura di), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, vol. 2, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków, pp. 370–375.
Zobacz w Google Scholar

Kosyl Cz., 2012, Chrematonimy, [in:] J. Bartmiński (a cura di), Współczesny język polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 447–452.
Zobacz w Google Scholar

Kotler P., Andreasen A. R., edizione italiana a cura di Scott W. G. e Stecco M., 1998, Marketing per le organizzazioni non profit. La grande scelta strategica, Prentice Hall-International, Il Sole 24 ORE, New Jersey, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Kotler P., Levy S., 1969, Broadening the Concept of Marketing, “Journal of Marketing”, n. 33, pp. 10–15.
Zobacz w Google Scholar

Kotler P., Zaltman G., 1971, Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, “Journal of Marketing”, n. 35, pp. 3–12.
Zobacz w Google Scholar

Królak T., 2010, 1001 rzeczy, które warto wiedzieć o Janie Pawle II, Kraków, Wydawnictwo M., pp. 7–12.
Zobacz w Google Scholar

Kucz M., 1900, Łupicha-Kupicha, “Wisła. Miesięcznik gieograficzno-etnograficzny”, n. 14/3, p. 298.
Zobacz w Google Scholar

Kudra B., 2007, Grafizacja w nagłówkach prasowych, [in:] A. Mikołajczuk, Na językoznawczych ścieżkach: prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa, pp. 155–158.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G., Johnson M., 1980, Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Levi C., 2010, Cristo si è fermato a Eboli, Grandi Tascabili Economici Newton, Roma.
Zobacz w Google Scholar

Levi P., 1983, La chiave a stella, Einaudi, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Lévi-Strauss C., 1962, La pensée sauvage, Plon, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Loeffler-Delachaux M., 1949, Le symbolisme des contes de fées, L’Arche, Parigi.
Zobacz w Google Scholar

Łoś J., 1927, Gramatyka polska. Odmiennia (fleksja) historyczna, vol. 3, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W., 1978, Onomastyka, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W., 2006, O kategoriach onimiczno-apelatywnych w polszczyźnie, [in:] K. Rymut (a cura di), Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, pp. 261–268.
Zobacz w Google Scholar

Machnicka M., Różycka I., 1998, Pierogolandia i Papulux, czyli najnowsze nazwy łódzkich firm. Ocena funkcjonalności i poprawności, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, n. 37, pp. 123–132.
Zobacz w Google Scholar

Madejska M., 2018, Aleja Włókniarek, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, pp. 9–15.
Zobacz w Google Scholar

Majtán M., 1989, Klasifikácia chrématonymie, [in:] R. Šrámek, L. Kuba (a cura di), Chrématonyma z hlediska teorie a praxe, Onomastická Komise ČSAV, Brno, pp. 13–20.
Zobacz w Google Scholar

Makowska-Ferenc A., 2021, La lingua come strumento nella discriminazione delle donne. Il caso di femminicidio in Italia (la tesi di dottorato), Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Malec M., 2000, Wspomnienie o profesorze Witoldzie Taszyckim (1898–1979), [in:] M. Czachorowska, Ł. M. Szewczyk (a cura di), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, pp. 9–13.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak W., 2011, Czy wszystkie chrematonimy są nazwami własnymi?, [in:] M. Biolik, J. Duma (a cura di), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 325–329.
Zobacz w Google Scholar

Marandola M. L., 2000, Per una classificazione linguistica delle insegne di ristoranti, trattorie, pizzerie e bar in Abruzzo, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 6/2, pp. 437–470.
Zobacz w Google Scholar

Marcato C., 2009, Nomi di persona, nomi di luogo. Introduzione all’onomastica italiana, Il Mulino, Bologna.
Zobacz w Google Scholar

Marin T., Magnelli S., 2015, Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma.
Zobacz w Google Scholar

Mattarucco G., 2017, Eufemismi e altre forme di imprecisione ricercata nell’antilingua italiana (1965–2015), [in:] O. Balaş, A. Ciama, M. Enăchescu, A. Gebăilă, R. Voicu (a cura di), L’expression de l’imprécision dans les langues romanes, Ars Docendi, Bucuresti, pp. 371–382.
Zobacz w Google Scholar

Migliorini B., 1927, Dal nome proprio al nome comune, Olschki, Firenze.
Zobacz w Google Scholar

Minestroni L., 2010, Il manuale della marca: consumatore cultura società, Fausto Lupetti Editore, Bologna.
Zobacz w Google Scholar

Miovska V., Momirovska M., 2003, Makedonski chrematonimi od sovremen aspekt, [in:] M. Biolik (a cura di), Metodologia badań onomastycznych, OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, pp. 556–572.
Zobacz w Google Scholar

Misztal B., 2010, Różnorodność form pseudonimicznych w Internecie – próba klasyfikacji nicków, [in:] “Słowo. Studia językoznawcze”, pp. 127–136.
Zobacz w Google Scholar

Moro G., 2014, Contro il non profit, Roma-Bari, Editori Laterza.
Zobacz w Google Scholar

Mrózek R., 2000, Współczesna lingwistyka a sfera onimiczna języka, [in:] M. Czachorowska, Ł. M. Szewczyk, Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, pp. 31–39.
Zobacz w Google Scholar

Mrózek R., 2004, Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Mrózek R., 2006, Apelatywna sfera językowa a sfera onimiczna – przed- i poglobalizacyjny problem onomastyki, [in:] Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (a cura di), Onimizacja i apelatywizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 153–163.
Zobacz w Google Scholar

Mrózek R., 2007, Innowacyjność onimiczna a innowacje badawcze, [in:] A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (a cura di), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Wydawnictwo PANDIT, Kraków, pp. 21–28.
Zobacz w Google Scholar

Mrozek-Kochanek K., 2014, Atrakcyjna klasyk@, czyli o wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka łacińskiego i kultury antycznej, [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 375–388.
Zobacz w Google Scholar

Naruszewicz-Duchlińska A., 2003, Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autoreklamy, [in:] “Prace Językoznawcze”, n. 5, pp. 85–98.
Zobacz w Google Scholar

Naruszewicz-Duchlińska A., 2010, Autoidentyfikatory w internetowych grupach dyskusyjnych, [in:] “Mnohotvárnost a spečifitnost onomastiky”, pp. 364–372.
Zobacz w Google Scholar

Niestrój R., 2009, Tożsamość i wizerunek marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nobis I., 2017, Imię Maria oraz jego formy pochodne we współczesnej chrematonimii polskiej (na przykładzie nazw hoteli, ośrodków wczasowych, willi, pensjonatów, kwater prywatnych i agroturystycznych, pokoi gościnnych itp., [in:] “Onomastica” n. 61/2, pp. 65–75.
Zobacz w Google Scholar

Nocchi S., 2012, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze.
Zobacz w Google Scholar

Nocentini L., 2007, Alimentare, Watson!, Morganti Editori, Udine.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A., 2011, Chrematonimiczny potencjał frazeologii, [in:] M. Biolik, J. Duma, Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, pp. 339–346.
Zobacz w Google Scholar

Odaloš P., 2015, Modelovanie a modely chrématoným, [in:] I. Valentová (a cura di), 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. apríla 2014, Veda – vydavatel’stvo Slovenskej akademie vied, Bratislava, pp. 464–472.
Zobacz w Google Scholar

Oronowicz-Kida E., 2014, Współczesne nazwy firm we wsiach województwa podkarpackiego, [in:] “Onomastica” n. 58, pp. 307–320.
Zobacz w Google Scholar

Osservatorio crematonimico, 2018, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 24/1, pp. 453–461.
Zobacz w Google Scholar

Ozimska J., 2018, Le denominazioni proprie nelle traduzioni italiana nella narrativa contemporanea polacca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pacut M., 2014, Perspektywy rozwoju marketingu w polskich organizacjach pozarządowych, “Studia ekonomiczne. Perspektywy rozwoju marketingu”, n. 194, pp. 31–53.
Zobacz w Google Scholar

Palinciuc E., 2007, Nazwy własne restauracji, kawiarni i klubów na krakowskim Kazimierzu w interpretacji historycznokulturowej, [in:] “Onomastica”, n. 52, pp. 285–302.
Zobacz w Google Scholar

Papa E., 2016, «Avanguardia nella tecnica»: lo Stile Olivetti e i nomi delle macchine, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 22/1, pp. 79–100.
Zobacz w Google Scholar

Pasek Z., Skowronek K., 2008/2009, Co onomasta ma z religioznawcą? Ku onomastyce interdyscyplinarnej (na przykładzie nazw Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce), “Onomastica”, n. 53, pp. 9–31.
Zobacz w Google Scholar

Paszko M., 2020, Analiza semantyczna nazw białostockich lokali gastronomicznych, “Białostockie Archiwum Językowe”, n. 20, pp. 189–202.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec A., 2006, Metafora pojęciowa a tradycja, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski D., 2009, Teo zawędrował do Łodzi, [in:] “Kocham Łódź. Dziennik Łódzki”, n. 17, Łódź, p. 11.
Zobacz w Google Scholar

Picchiorri E., 2017, Marchionimi su due ruote. I nomi delle biciclette italiane, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 23/1, p. 176.
Zobacz w Google Scholar

Pistolesi E., 1997, Il visibile parlare di IRC (Internet Relay Chat), [in:] “Quaderni del Dipartimento di Linguistica”, n. 8, pp. 213–246.
Zobacz w Google Scholar

Podolskaya N. V., Superanskaya A. V., 1988, Словарь русской ономастической терминологии [Slovar’ russkoy onomastičeskoy terminologii], Nauka, Mosca.
Zobacz w Google Scholar

Przybytek R., Rymut K., 1992, Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1981 do roku 1990 włącznie, Wydawnictwo PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przybytek R., Rymut K., 2001, Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1991 do roku 2000 włącznie, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ragazzini G., 1996, Il Ragazzini. Dizionario inglese-italiano, italiano-inglese, Zanichelli, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Rajna P., 1888, Contributi alla storia dell’epopea e del romanzo medievale. Gli eroi brettoni nell’onomastica italiana del secolo XI, “Romania”, n. 7, pp. 161–185.
Zobacz w Google Scholar

Randaccio R., 2003, Le avventure di Pinocchio nell’onomastica commerciale, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 9/1, pp. 75–84.
Zobacz w Google Scholar

Ratecka B., 2008, Dwa mity Łodzi. Przyczynek do badań nad niemiecką literaturą o Łodzi końca XIX i początku XX wieku, [in:] A. Kozłowski, M. Znyk (a cura di) Między Śląskiem a Wiedniem. Księga jubileuszowa z okazji 60. urodzin prof. dr. hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock, pp. 497–498.
Zobacz w Google Scholar

Regis R., 2011, Significati e senso dei nomi di automobile, “Quaderni di semantica”, n. 22/1, pp. 121–140.
Zobacz w Google Scholar

Reutner U., 2014, Eufemismo e lessicografia. L’esempio dello Zingarelli, [in:] “Studi di lessicografia italiana”, n. 31, p. 323.
Zobacz w Google Scholar

Riccardo R., 2011, Significati e senso dei nomi di automobile, “Quaderni di Semantica”, n. 32/1, pp. 121–140.
Zobacz w Google Scholar

Riolo S., 2007, Marchionimi e nomi commerciali nella lessicografia italiana del secondo Novecento, CUECM, Catania.
Zobacz w Google Scholar

Rogowska-Cybulska E., 2011, Rola słowotwórstwa w kształtowaniu wartości perswazyjnej chrematonimów (na przykładzie nazw gdańskich firm handlowych i usługowych), [in:] M. Biolik, J. Duma (a cura di), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 393–408.
Zobacz w Google Scholar

Rospond S., 1984, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rossebastiano A., 2013, Dai Tre Re al Pacific fino al Parlapà, attraverso la Croix d’or: itinerario linguistico-culturale trag li alberghi di Torino, [in:] O. Felecan (a cura di), Name and naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics: Onomastics in Contemporary Public Space – Baia Mare, May 9–11, 2013, Editura Mega – Editura Argonaut “Universitas”, Cluj-Napoca, pp. 202–217.
Zobacz w Google Scholar

Rossi G. A., 1998, Insegne di fantasia a Roma, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 4, pp. 139–143.
Zobacz w Google Scholar

Russell D. E. H., Harmes R. A., 2001, Femicide in Global Perspective, Teachers College Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M., 2011, Chrematonimy w procesie ich generowania – typologia gatunku, [in:] M. Biolik, J. Duma (a cura di), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 409–420.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M., 2003, Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu, “Onomastica”, n. 48, pp. 239–254.
Zobacz w Google Scholar

Rybarkiewicz D., 2017, Metafora w działaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. (a cura di), 2001, “Onomastica”, n. 46.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K. (a cura di), 2002, “Onomastica”, n. 47.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K., 1983, Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1971 do roku 1980 włącznie, Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K., 1998, Witold Taszycki – w setną rocznicę urodzin, “Onomastica”, n. 42, pp. 5–10.
Zobacz w Google Scholar

Rymut K., 1999, Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (a cura di), 1998, Polskie nazwy własne: encyklopedia, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 1994, Najnowsze nazwy sklepów, [in:] E. Wrocławska (a cura di), Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, pp. 133–142.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2000, Nazwy firm – chaos czy system?, [in:] M. Czachorowska, Ł. M. Szewczyk (a cura di), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, pp. 99–112.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2006, W świecie nazw własnych, Wydawnictwo Naukowe DWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2007, Onomastyka kulturowa, [in:] A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (a cura di), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Wydawnictwo PANDIT, Kraków, pp. 57–62.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2017, Procesy globalizacji a utrzymanie lokalnej tożsamości onimii słowiańskiej, [in:] “Onomastica” n. 51, Kraków 2006, pp. 27–35.
Zobacz w Google Scholar

Sabatini A., 1987, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. Per la scuo- la e l’editoria scolastica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma.
Zobacz w Google Scholar

Saniewska D., 2018, Strukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/fizjoterapii. Część 2: omówienie wybranych chrematonimów, [in:] “Białostockie Archiwum Językowe”, n. 18, pp. 245–275.
Zobacz w Google Scholar

Scaglione F., 2017, Dialetto e Linguistic Landscape: il caso delle insegne delle attività commerciali a Palermo, [in:] G. Marcato (a cura di), Dialetto: uno, nessuno, centomila, CLUEP, Padova, pp. 185–196.
Zobacz w Google Scholar

Shapiro B., 1973, Marketing for Nonprofit Organizations, “Harvard Business Review”, n. 51, pp. 123–132.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A., 2005, W onomastycznej przestrzeni miasta. Nazwy obiektów handlowo-usługowych wobec zmian w rzeczywistości społecznej i kulturze, [in:] J. Adamowski (a cura di), Przestrzeń w języku i kulturze. Problemy teoretyczne. Interpretacja tekstów religijnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 207–222.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A., 2012, Główne procesy w nominacji za pomocą nazw własnych w kontekście związków między crematonimami i toponimami, [in:] A. Gałkowski, R. Gliwa, Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 251–266.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A., 2014, Pseudonimy internetowe vel nicki – charakterystyka onomastyczna i uzus, [in:] “Roczniki Humanistyczne”, n. 62 (6), pp. 101–122.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K., 2008, Dyskurs trzeciego poziomu intertekstualności jako ważne zjawisko tekstowo- komunikacyjne, [in:] M. Rutkowski, K. Zawilińska (a cura di), Nowe zjawiska II: w języku, tekście i komunikacji, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego, Olsztyn, pp. 198–211.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K., 2010, Artur Gałkowski, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim (recensione), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, “Onomastica”, n. 54, pp. 319–321.
Zobacz w Google Scholar

Skuza S., 2014, Rosso, giallo, blu. Un’analisi etnolinguistica sui colori primari in italiano e in polacco in prospettiva sincronica e diacronica, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Spinelli B., 2008, Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, FrancoAngeli, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Šrámek R., 1989, Chrematonomický objekt, [in:] R. Šrámek, L. Kuba (a cura di), Chrématonyma z hlediska teorie a praxe, Onomastická komise ČSAV – Geograficky ústav ČSAV, Brno, pp. 13–20.
Zobacz w Google Scholar

Šrámek R., 1996, Namen von Sachen (Chrematonymie) I, [in:] E. Eichler et al. (a cura di), Namenforschung. Names Studies. Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. An International Handbook of Onomastics. Manuel international d’omomastique, W. de Gruyter, Berlin-New York, pp. 1562–1567.
Zobacz w Google Scholar

Šrámek R., 2003–2004, Transonymizace v propriálni nominaci, “Folia onomastica Croatica”, n. 12–13, 499–508.
Zobacz w Google Scholar

Šrámek R., 2006, Teoria onomastyczna w onomastyce słowiańskiej, “Onomastica”, n. 51, pp. 9–26.
Zobacz w Google Scholar

Stoppiello S. et al., 2016, I sistemi locali del volontariato organizzato. Una nuova geografia, [in:] R. Guidi, K. Fonović, T. Cappadozzi, Volontari e attività volontarie in Italia. Antecedenti, impatti, esplorazioni, Il Mulino, Bologna, pp. 295–323.
Zobacz w Google Scholar

Superanskaya A. V., 2003, Hrematonimija, [in:] E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma (a cura di), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, vol. 2, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków, pp. 383–390.
Zobacz w Google Scholar

Svoboda J., 1960, K slovanské onomastické terminologii, “Zpravodaj Místopisné komise ČSAV”, n. 1, pp. 273–284.
Zobacz w Google Scholar

Svoboda J., 1973, Zakladní soustava a terminolgie slovanské onomastiky. Grundsystem und Terminologie der Slawischen Onomastik, “Zpravodaj Místopisné komise ČSAV”, n. 14/1, p. 1–70.
Zobacz w Google Scholar

Świątek J., 1998, W świecie powszechnej metafory. Metafora językowa, PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Świtała-Cheda M., 2011, W sprawie terminologii nazw firm i ich miejsca w chrematonimii, [in:] M. Biolik, J. Duma (a cura di), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, pp. 469–475.
Zobacz w Google Scholar

Szczepanowska I., 2011, Semantyka i pragmatyka językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Szymański L., 2013, Leksyka czatu internetowego. Studium empiryczne, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Taszycki W., 1960, Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włącznie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Taszycki W., 1965–1987, Słownik staropolskich nazw osobowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski J., 1999, Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski J., 2009, Affrettiamoci ad amare, Marietti, Milano–Genova.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S., 1989, Nazewnictwo miejskie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B., 2000, Nazwy firmowe: propria czy appellativa?, [in:] M. Czachorowski, Ł. M. Szewczyk (a cura di), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, 15–17 czerwca 1998 Bydgoszcz-Pieczyska, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, pp. 113–122.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B., 2010, Artur Gałkowski, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź 2008 (recensione), “Poradnik Językowy”, n. 3, pp. 111–113.
Zobacz w Google Scholar

Waniakowa J., 2003, Polska naukowa terminologia astronomiczna, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Watkins A., 2019, Hello, My Name Is Awesome. How to Create Brand Names That Stick, Berrett-Koehler Publishers, Oakland.
Zobacz w Google Scholar

Zardo F., 1997, Marchi nominativi: nomi propri o nomi comuni? Il nome di marchio nell’italiano scritto contemporaneo, “Rivista Italiana di Onomastica”, n. 3, pp. 25–43.
Zobacz w Google Scholar

Zardo F., 2007, Ancora sui marchionimi, [in:] V. Della Valle, P. Trifone (a cura di), Studi linguistici per Luca Serianni, Salerno Editrice, Roma, pp. 253–270.
Zobacz w Google Scholar

Zeh J., 2008, Theo, jedziemy do Łodzi, [in:] P. Marecki, R. Serednicka, I. Stokfiszewski (a cura di), Ludzie, miasta. Literatura Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy – ślady nieistniejącego języka, Korporacja Halart, Kraków, pp. 335–344.
Zobacz w Google Scholar

Zgusta L., 1986, Names, [in:] The New Encyclopedia Britannica. Marcopaedia, vol. 24, Encyclopedia Britannica Inc., Chicago, pp. 728–733.
Zobacz w Google Scholar

Zierhoffer K., 2007, Polska a Europa w świetle nazw geograficznych, Wydawnictwo “Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Zierhofferowa Z., 1987, Nazwy miast Wielkopolski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Zmuda E., 2016, Miejsce nazw wartości w języku zakonnic (na przykładzie siedemnastowiecznych rozmyślań dla nowicjuszek), [in:] “Socjologia”, n. 30, pp. 173–187.
Zobacz w Google Scholar

Zwoliński P., 1979, Nazwy polskich pociągów ekspresowych i pośpiesznych, [in:] J. Safarewicz et al. (a cura di), Opuscula Polono-Slavica, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 439–444.
Zobacz w Google Scholar

Zwoliński P., 1982, Mesto chrematonimov v onomastike, [in:] K. Rymut (a cura di), Proceedings of the Thirteenth Congress of Onomastic Sciences, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, vol. 2, pp. 649–652.
Zobacz w Google Scholar

Bakuła M., 2020, 40 kontrowersyjnych nazw samochodów. Śmieszne, ale i wulgarne!, [in:] https://www.wyborkierowcow.pl/40-kontrowersyjnych-nazw-samochodow-smieszne-ale-i-wulgarne/ (ultima consultazione: 26/04/2021).
Zobacz w Google Scholar

Bogliolo L., 2010, Il simbolo @ diventa un’opera d’arte: “acquistato” dal MoMa di New York, [in:] https://www.ilmessaggero.it/tecnologia/hitech/il_simbolo_diventa_un_opera_d_arte_acquistato_moma_di_new_york-176767.html (ultima consultazione: 2/02/2021).
Zobacz w Google Scholar

Coletti V., 2009, Marchionimi e nomi commerciali in terminologia, Atti Convegno Assiterm, Publifarum, n. 12, [in:] http://www.farum.it/publifarum/ezine_articles.php?id=162 (ultima consultazione: 16/03/2021).
Zobacz w Google Scholar

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 31, titolo II, parte I, [in:] https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf (ultima consultazione: 5/02/2021).
Zobacz w Google Scholar

Crisafulli E., Igiene verbale. La lingua italiana e politicamento corretto durante la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo # SLIM2020 “La lingua italiana tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti” che si è svolta dal 19 al 25 ottobre 2020, [in:] https://www.facebook.com/centroitaliakarazin/videos/1001979156971181/ (ultima consultazione: 2/02/2021).
Zobacz w Google Scholar

Da dove arriva la bandiera arcobaleno, [in:] “Il Post”, https://www.ilpost.it/2015/06/28/storia-bandiera-arcobaleno/ (ultima consultazione: 2/02/2021).
Zobacz w Google Scholar

Dalla L., L’ultima luna, [in:] http://testicanzoni.mtv.it/testi-Lucio-Dalla_16455/testo-L’ultima-luna-1763092 (ultima consultazione: 3/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

Danielczak-Ziadi H. (a cura di), “Italia mi piace!”, [in:] http://www.italiamipiace.pl/sub,pl,archiwum.html (ultima consultazione: 3/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Di Filippo G., 2018, Coccinella: perché si dice porti fortuna?, [in:] https://www.sololibri.net/coccinella-perche-si-dice-porti-fortuna.html 14/03/2018 (ultima consultazione: 28/06/2020).
Zobacz w Google Scholar

Erba G., 2016, Come fare i brindisi in varie lingue … ricordando che in giapponese “chinchin” (si pronuncia cin cin) vuol dire “ca . . o”, [in:] https://www.winepoint.it/blog/come-fare-i-brindisi-in-varie-lingue-ricordando-che-in-giapponese-chinchin-si-pronuncia-cin-cin-vuol-dire-cazzo (ultima consultazione: 26/04/2021).
Zobacz w Google Scholar

Falci G., 2009, Perché Lucrezia, [in:] http://maipiulucrezia.blogspot.com/2009/10/perche-lucrezia.html (ultima consultazione: 21/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Faloppa F., 2011, Modi di dire, [in:] http://www.treccani.it/enciclopedia/modi-didire_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (ultima consultazione: 17/03/2020).
Zobacz w Google Scholar

Ferrajolo V., 2018, Chi siamo. Curriculum Associazione di Promozione Sociale “Lega Problemi Handicappati” onlus Caserta (costituita per atto pubblico il 26 aprile 1986), [in:] http://www.lphcaserta.org/index.php?page=chisiamo (ultima consultazione: 12/06/2021).
Zobacz w Google Scholar

Fritz J., Come trovare un nome per la tua organizzazione non profit che è legale e memorabile, [in:] https://it.unitinal.com/come-trovare-un-nome-per-la-tua-organizzazione-non-profit-che-e-legale-e-memorabile/ (ultima consultazione: 23/02/2021).
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2012a, Aktualizowana lista podstawowych haseł terminologii onomastycznej w języku polskim, [in:] http://onomastyka.uni.lodz.pl/strona-glowna/terminologia-polska (ultima consultazione: 14/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2020b, L’antroponimo Maria Skłodowska-Curie nel patrimonio toponomastico polacco (parte prima), [in:] https://vitaminevaganti.com/2020/06/06/lantroponimo-maria-sklodowska-curie-nel-patrimonio-toponomastico-polacco-parte-prima/ (ultima consultazione: 20/11/2020).
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2020c, Il sentiero delle donne nella città di Łódź. Da Piazzetta Santa Suor Faustina a Piazzetta delle Nonne Volanti, [in:] https://vitaminevaganti.com/2020/02/15/il-sentiero-delle-donne-nella-citta-di-lodz-da-piazzetta-santa-suor-faustina-a-piazzetta-delle-nonne-volanti/ (ultima consultazione: 23/11/2020).
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski A., 2020d, L’antroponimo Maria Skłodowska-Curie nel patrimonio toponomastico polacco (parte seconda), [in:] https://vitaminevaganti.com/2020/06/13/lantroponimo-maria-sklodowska-curie-nel-patrimonio-toponomastico-polacco-parte- seconda/ (ultima consultazione: 23/11/2020).
Zobacz w Google Scholar

Gheno V., 2003, Scritture tachigrafiche, [in:] https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/scritture-tachigrafiche/87 (ultima consultazione: 9/02/2020).
Zobacz w Google Scholar

Gheno V., 2017, Ci rilassiamo alla spa?, [in:] https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/ci-rilassiamo-alla-spa/1337 (ultima consultazione: 20/03/2021).
Zobacz w Google Scholar

Gli sport più amati: il calcio al primo posto, cresce la passione per il rugby [in:] https://www.secoloditalia.it/2017/03/gli-sport-piu-amati-il-calcio-resta-al-primo-postocresce-la-passione-per-il-rugby/ (ultima consultazione: 4/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Granziero S., 2019, È giusto che il personale sulle ambulanze sia volontario?, [in:] https://thevision.com/attualita/ambulanze-volontario-personale/ (ultima consultazione: 11/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

ICOS Lists of Key Onomastic Terms, 2019, [in:] https://icosweb.net/wp/wp-content/uploads/2019/05/ICOS-Terms-en.pdf (ultima consultazione: 1/01/2021).
Zobacz w Google Scholar

Intitoliamo a figure femminili strade e piazze delle città toscane, [in:] http://ancitoscana.it/protocolli-2018/1166-toponomastica.html (ultima consultazione: 21/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Izaak, Hebrajski – spis treści (skrypt zajęć), [in:] http://iwritbalagan.blogspot.com/2012/05/zdrobnienia.html (ultima consultazione: 3/02/2021).
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Bużałek E., 2018, Ukryta historia miasta. O Łódzkim Szlaku Kobiet [in:] http://miastol.pl/ukryta-historia-miasta-o-lodzkim-szlaku-kobiet/ (ultima consultazione: 10/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

Karimkhan K., 2014, Il melograno, simbolo di ricchezza e fertilità, [in:] https://www.tuscanypeople.com/il-simbolo-del-melograno/,%2030/04/2014 (ultima consultazione: 26/06/2020).
Zobacz w Google Scholar

La legge n. 117 (del 3 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 179 il 2 agosto 2017, [in:] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/02/179/so/43/sg/pdf
Zobacz w Google Scholar

La legge n. 135 (del 29 marzo 2001), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 92, il 20 aprile 2001, [in:] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2001/04/20/92/sg/pdf, pp. 29–30.
Zobacz w Google Scholar

La pratica sportiva in Italia, [in:] https://www.istat.it/it/archivio/204663 (ultima consultazione: 4/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Lombardi S., 2020, Elon Musk costretto a cambiare il nome del figlio. Ma è difficile da pronunciare, [in:] https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/elon-musk-costretto-cambiare-nome-figlio-ecco-perch-1865949.html 27/05/2020, (ultima consultazione: 26/06/2020).
Zobacz w Google Scholar

Maccarrone C., 2019, Violenza sugli uomini: ecco cosa si nasconde tra le pareti di casa, [in:] https://www.osservatoriodiritti.it/2019/02/20/violenza-sugli-uomini/ (ultima consultazione: 20/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

Mannino T., Terrybilmente Divagante – One man show, [in:] http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-06522864-197c-4aea-84b1-fe7de9967d5c.html (ultima consultazione: 5/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Mattioli F., 2015, Tutti parlano di cultura, ma cosa significa veramente?, [in:] http://www.tusciaweb.eu/2015/07/tutti-parlano-cultura-significa-veramente/ (ultima consultazione: 19/01/2021).
Zobacz w Google Scholar

Mazzini C., RUNTS: corri Terzo Settore, [in:] https://italianonprofit.it/risorse/opinioni/run-ts-corri-terzo-settore/ (ultima consultazione: 1/03/2021).
Zobacz w Google Scholar

Morace C., 2019, Italia, una crescita continua. Adesso questa grinta servirà contro la Danimarca, [in:] https://www.gazzetta.it/calcio/calcio-femminile/09-11-2019/italia-crescita-continua-adesso-questa-grinta-servira-contro-danimarca-350949954989.shtml (ultima consultazione: 4/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Palio: Magistrato e Consorzio contrari alle mascherine coi colori delle Contrade, [in:] https://www.ilcittadinoonline.it/palio-contrade/palio-magistrato-e-consorzio-contrari-alle-mascherine-coi-colori-delle-contrade/ (ultima consultazione: 12/06/2021).
Zobacz w Google Scholar

Paoli M., 2017, Giochiamo con il lego, con i lego o con le lego?, [in:] https://id.accademiadellacrusca.org/articoli/giochiamo-con-il-lego-con-i-lego-o-con-le-lego/71 (ultima consultazione: 20/03/2021).
Zobacz w Google Scholar

Piccinotti C., 2019, 9 cose che non sapete di Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria, [in:] https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/brooklyn-beckham (ultima consultazione: 14/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Russo E., 2019, Il Pride in Italia: storia di un’onda che non si è mai infranta, [in:] https://www.bossy.it/il-pride-in-italia-storia.html (ultima consultazione: 2/02/2021).
Zobacz w Google Scholar

Sakosik K., 2017, W Manufakturze odsłonięto Rynek Włókniarek Łódzkich, [in:] https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22504687,w-manufakturze-odslonieto-rynek- -wlokniarek-lodzkich-zdjecia.html (ultima consultazione: 10/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

Sanfrancesco A., 2020, San Nicola, la vera storia di Babbo Natale, [in:] https://m.fami-gliacristiana.it/articolo/san-nicola-da-vescovo-della-carita-a-icona-pop.htm (ultima consultazione: 2/02/2021).
Zobacz w Google Scholar

Scalise I. M., 2016, Giornata mondiale dello yoga, ed è boom di praticanti, [in:] https://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/20/news/boom_yoga-142416340/ 2016 (ultima consultazione: 4/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Singh T., 2021, What LGBTQIAP means and other words you should know, [in:] https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/features/what-lgbtqiap-means-and-other-words-you-should-know/articleshow/76615064.cms (ultima consultazione: 25/06/2021).
Zobacz w Google Scholar

Skorubska B., Wpadki marek na globalnym rynku, [in:] https://szkoleniaatrium.pl/zarzadzanie-marka-wpadki-marek/ (ultima consultazione: 26/04/2021).
Zobacz w Google Scholar

Tancredi V., Piccolo vademecum per i familiari dei malati di cancro, [in:] http://www.benessere.com/salute/tumori/vademecum_familiari.htm (ultima consultazione: 13/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

Turcato E., 2018, Facciamo i conti: che crescita per il calcio femminile, tra FIGC, Juventus, Milan e Roma, [in:] https://it.eurosport.com/calcio/champions-league-femminile/2018-2019/facciamo-i-conti-che-crescita-per-il-calcio-femminile-tra--figc-juventus-milan-e-roma_sto6968816/story.shtml (ultima consultazione: 4/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://amicidelfegato.it/ (ultima consultazione: 9/04/2019).
Zobacz w Google Scholar

http://cineforumezechiele.com/about/ (ultima consultazione: 30/07/2021).
Zobacz w Google Scholar

http://lamonapizza.com/ (ultima consultazione: 3/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://logok.org/tim-logo/telecom-italia-mobile-logo/ (ultima consultazione: 6/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://oel.fileli.unipi.it/ (utlima consultazione: 21/03/2021).
Zobacz w Google Scholar

http://www.aicca.eu/associazione/chi-siamo (ultima consultazione: 13/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.anteasemiliaromagna.it/PAGINE-DELLE-ASSOCIAZIONI2/Anteas-Pso-Vit-Parma (ultima consultazione: 7/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.associazioneamici.net/#chi-siamo (ultima consultazione: 8/02/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.associazionemillepiedionlus.it/ (ultima consultazione: 5/07/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.circoloiltrullo.it/ (ultima consultazione: 3/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.fimiv.it/le-societa-mutuo-soccorso/ (ultima consultazione: 25/01/2021).
Zobacz w Google Scholar

http://www.khorakhanet.it/chi-siamo/ (ultima consultazione: 3/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.labottegagiualnord.it/negozio-prodotti-biologici-matera/ (ultima consultazione: 5/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.mettiamociletette.it/associazione/ (ultima consultazione: 29/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Papa-Giovanni-Paolo-II-Santo-Subito-la-canonizzazione-a-tempo-di-record-8d05312e-3193-403f-8dcc-d0dd6ca3fb3b.html (ultima consultazione: 22/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.telefonoazzurro.org/ (ultima consultazione: 18/01/2021).
Zobacz w Google Scholar

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1978/documents/hf_jp-ii_hom_19781022_inizio-pontificato.html (ultima consultazione: 3/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.vita.it/ (ultima consultazione: 6/05/2021).
Zobacz w Google Scholar

http://www.zumpapa.it/ (ultima consultazione: 7/02/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://albattente.it/negozio/wind/ (ultima consultazione: 6/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://cecedingwrites.wordpress.com/2018/07/06/phoning-in-italy/ (ultima consultazione: 6/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php (ultima consultazione: 1/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://digilander.libero.it/tartarugaxyz/ (ultima consultazione: 5/07/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html (ultima consultazione: 5/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://equociqui-societa-cooperativa-sociale.business.site/ (ultima consultazione: 17/03/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://gajusz.org.pl/dla-pomagajacych/historie-dzieci/chce-byc-zwyczajnym-chlopcem/ (ultima consultazione: 3/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://gajusz.org.pl/dla-potrzebujacych/hospicjum-stacjonarne/ (ultima consultazione: 3/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://gajusz.org.pl/dla-potrzebujacych/rodzenstwa/ (ultima consultazione: 13/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://gajusz.org.pl/informacje-ogolne/blog/jagienka-325/ (ultima consultazione: 3/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://gajusz.org.pl/informacje-ogolne/historia-fundacji/ (ultima consultazione: 9/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://galeriamlociny.pl/shopinfos/3071-play/ (ultima consultazione: 6/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Sport_Sordi_Italia (ultima consultazione: 16/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://italianonprofit.it/ (ultima consultazione: 18/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://italianonprofit.it/risorse/approfondimenti/che-fine-fanno-onlus/ (ultima consultazione: 25/01/2021).
Zobacz w Google Scholar

https://it-it.facebook.com/pg/isenzacucciaonlus/about/?ref=page_internal (ultima consultazione: 24/03/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://it-it.facebook.com/pg/niewiemsocial/about/?ref=page_internal (ultima consultazione: 1/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://it-it.facebook.com/pg/nvpcfirefox/ (ultima consultazione: 24/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://nonciclopedia.org/wiki/Eufemismo (ultima consultazione: 16/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://pietrotaricone-onlus.org/ (ultima consultazione: 21/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://pl-pl.facebook.com/pg/mammevulcanicheonlus/about/?ref=page_internal (ultima consultazione: 7/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmbills/083/en/06083x--.htm (utlima consultazione: 29/03/2021).
Zobacz w Google Scholar

https://spis.ngo.pl/ (ultima consultazione: 5/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://toponomasticafemminile.com (ultima consultazione: 21/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.abarth.it/ (ultima consultazione: 18/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.aipd.it/site/chi-siamo/ (ultima consultazione: 13/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.alfaromeo.it/?adobe_mc_ref= (ultima consultazione: 18/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.alimentarewatson.org/chi-siamo/lidea/ (ultima consultazione: 2/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.bandieragialla.it/ (ultima consultazione: 24/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.carlogos.org/car-brands/ford-mustang-logo.html (ultima consultazione: 19/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.casasurace.com/ (ultima consultazione: 5/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.centocitta.it/index.cfm/dettaglio/Modena/89/Accademia-della-Crucca (ultima consultazione: 24/03/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.comune.poviglio.re.it/vivi-poviglio/associazioni/zeppelin/ (ultima consultazione: 24/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.davideegoliaonlus.it/p/chi-siamo.html (ultima consultazione: 28/05/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.enelcuore.it/ (ultima consultazione: 24/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.euganeamente.it/associazione-la-vespa/ (ultima consultazione: 5/07/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.facebook.com/coccinelle.siena/ (ultima consultazione: 5/07/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.facebook.com/maipiulucrezia.onlus (ultima consultazione: 21/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.facebook.com/pg/associazioneLolek/about/?ref=page_internal (ultima consultazione: 31/12/2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.facebook.com/pg/IlCerchioDallaLibiaAViaLibia/about/ (ultima consultazione: 18/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.facebook.com/pg/lefarfalleonlus/about/?ref=page_internal (ultima consultazione: 5/07/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.facebook.com/pg/perValentinaOnlus/about/ (ultima consultazione: 19/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ferrari.com/ (ultima consultazione: 18/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.forumterzosettore.it/2018/01/30/istat-primo-censimento-permanente-delle-istituzioni-non-profit/ (utlima consultazione: 6/05/2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.forumterzosettore.it/chi-siamo/storia/ (ultima consultazione: 9/04/2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.galeriapiastow.pl/pl/orange.html (ultima consultazione: 6/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.guidamonaci.it/gmbig/main.php?p=comp_prof01&id=153902092786539 (ultima consultazione: 17/03/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.indexmundi.com/map/?v=65&r=eu&l=it (ultima consultazione: 22/07/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.istat.it/it/archivio/248321 (ultima consultazione: 9/04/2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.istat.it/it/files/2018/10/non-profit.pdf (ultima consultazione: 22/07/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.jaguar.com/market-selector.html (ultima consultazione: 19/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.lamborghinistore.com/it/ (ultima consultazione: 19/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.linkedin.com/in/associazione-carpe-viam-onlus-684698132/?src=afflilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_plc.Skimbit%20Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_plc.Skimbit%20Ltd._pcrid.449670_learning&clickid=x1sRjLyyDxyOU-wwUx0Mo3ERUki0%3AF3U1Tp0Xg0&irgwc=1 (ultima consultazione: 4/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.motofakty.pl/artykul/peugeot-historia-marki.html (ultima consultazione: 19/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.nomix.it/nomi-figli-vip.php (ultima consultazione: 14/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.nomix.it/nomi-strani-divertenti-buffi.php (ultima consultazione: 10/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.nostrofiglio.it/gravidanza/nomi-per-bambini/15-nomi-femminili-ispira-ti-ai-colori (ultima consultazione: 5/07/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.orange.pl/ (ultima consultazione: 6/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.paginegialle.it/ (ultima consultazione: 8/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.pappagallinelmondo.it/guaruba-guarouba.html (ultima consultazione: 1/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.phrases.org.uk/meanings/elementary-my-dear-watson.html (ultima consultazione: 2/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.play.pl/pomoc/na-karte/startery.html (ultima consultazione: 6/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.primonumero.it/2019/09/mai-piu-soli-4-molisani-su-5-dicono-basta-alla-regione-autonoma-vince-labruzzo-ma-ora-serve-un-confronto/1530573180/ (ultima consultazione: 26/07/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.repubblica.it/2006/10/sezioni/cronaca/padre-pio/padre-pio/padre-pio.html (ultima consultazione: 22/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.rosadeiventi.org/mission/ (ultima consultazione: 29/06/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.significatodi.it/hakuna-matata-significato-hakuna-matata/ (ultima consultazione: 3/04/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.swg.it/chisiamo (ultima consultazione: 12/06/2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ted.com/about/our-organization (ultima consultazione: 18/03/2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.telefonorosa.it/cosa-facciamo/ (ultima consultazione: 22/06/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.unasperanzaperfederico.org/federico-storia-in-breve/prova/ (ultima consultazione: 19/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.whonamedit.com/ (ultima consultazione: 13/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.windtre.it/ (ultima consultazione: 6/12/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.wwf.pl/ (ultima consultazione: 5/07/2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=7nO5hKu4dbc (ultima consultazione: 5/01/2020).
Zobacz w Google Scholar

informazionefiscale.it/gestione-runts-risorse-regioni-province-ministero-del-lavoro (ultima consultazione: 12/04/2021).
Zobacz w Google Scholar

http://2.114.174.85/volontariato/ (ultima consultazione: 2/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://213.26.167.158/bur/PDF/2016pdf/N141_29_12_2016.pdf (ultima consultazione: 6/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://coresisoms.it/index.php/2017/01/13/elenco-societa-mutuo-soccorso-iscritte--allalbo-regionale-2016/ (ultima consultazione: 15/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/registro-regionale-delle-persone-giuridiche (ultima consultazione: 11/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative (ultima consultazione: 14/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://leggi.regione.abruzzo.it/docs/persgiurReg/RegistroPG_30_05_2018.pdf (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://old.regione.calabria.it/formazionelavoro/oldsite/allegati/eventi/1_assemblea_volontariato_/registri_provinciali_cs_organizzazioni-_associazioni__di_volontariato.pdf (ultima consultazione: 27/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://old.regione.calabria.it/formazionelavoro/oldsite/allegati/eventi/1_assemblea_volontariato_/registri_provinciali_vv_organizzazioni-_associazioni_di_volontariato.pdf (ultima consultazione: 2/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://old.regione.calabria.it/formazionelavoro/oldsite/allegati/eventi/1_assemblea_volontariato_/registri_provinciali_kr_organizzazioni-_associazioni_di_volontariato.pdf (ultima consultazione: 2/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://personegiuridiche.regione.basilicata.it/PersoneGiuridicheOL/registriRicerca.do (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipA-gricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_Riconoscimentodella-personalitagiuridicaprivata/elenco.pdf (ultima consultazione: 16/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://regione.campania.it/assets/documents/registro-regionale-delle-associazio-ni-di-promozione-sociale-al-31-dicembre-2016-7r0dc0tt-d4qnsn208f7sxp3r.pdf (ultima consultazione: 3/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://regione.campania.it/assets/documents/registro-regionale-volontariato-31122017.pdf (ultima consultazione: 2/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://serviziorps.regione.marche.it/leggeventiserv (ultima consultazione: 6/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://serviziorps.regione.marche.it/voloserv (ultima consultazione: 5/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://terzosettore.socialelazio.it/artes/Registri.aspx?idTipologia=2&AspxAutoDetectCookieSupport=1 (ultima consultazione: 11/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.abruzzosociale.it/uploads/File/Albo%20Regionale%20Cooperative%20sociali%20-%20Anno%202017.pdf (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.abruzzosociale.it/uploads/File/REGISTRO%20REGIONALE%20APS%202016.pdf (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.csvmolise.it/repository-documentale/category/7-pubblicazioni?...regionale-odv (ultima consultazione: 24/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.prefettura.it/bari/allegati/Download:Registro_persone_giuridiche_generale_bari-5819524.htm (ultima consultazione: 31/01/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1221/Registro_generale.pdf (ultima consultazione: 3/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-6/registro-organizzazioni-volontariato/Registro%20Organizzazioni%20Volontariato.pdf (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo108902.html (ultima consultazione: 2/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.abruzzo.it/volontariato/index.asp?modello=registroRegionale&servizio=xList&template=default&msv=navigazi5 (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=111736 (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=616813 (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3006211.pdf (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_2994968.pdf (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3006215.pdf (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3041201.pdf (ultima consultazione: 7/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/userfiles/file/Albo%20Cooperative%20Sociali%202015.pdf (ultima consultazione: 2/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/RICONOSCIMENTO/ricerca/articolo.html?submit=submit&btnCerca=1&dir=&denominazione=&numreg=&comune=&natgiur=on&raprleg=&btnCerca=vai (ultima consultazione: 10/01/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/solidarieta/FOGLIA100/allegati/VOL_AGG_AL_12_LUGLIO_2018_PRIVACY.pdf (ultima consultazione: 10/01/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/solidarieta/FOGLIA105/allegati/PROM_AGG_AL_6_SETTEMBRE_2018_PRIVACY.pdf (ultima consultazione: 10/01/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.molise.it/web/sito/OsservatorioFenomeniSociali.nsf/0/f6bbb37dd8da5e7ec125756700331399/$FILE/Associazioni%20di%20Promozione%20sociale.pdf (ultima consultazione: 24/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/polsoc/ricerca/volontariato/index.cgi? (ultima consultazione: 6/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/49/attach/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20comunicato_2017-12-01_61301.pdf (ultima consultazione: 6/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20comunicato_2018-03-23_62615.pdf (ultima consultazione: 6/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20171207144209.pdf (ultima consultazione: 27/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.toscana.it/-/persone-giuridiche-private (ultima consultazione: 6/01/2020)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5167375&nomeFile=Decreto_n.18486_del_15-12-2017-Allegato-A (ultima consultazione: 16/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.umbria.it/documents/18/1647131/Registro+volontariato+maggio2015.pdf/7f405124-f01a-4cdf-a598-9bc1150d1f01 (ultima consultazione: 1/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.umbria.it/documents/18/1649596/ISCRITTIREG-PRSGIUR-30042015.pdf/a532a19a-794c-4ba8-a4be-21ba9950271c (ultima consultazione:1/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.umbria.it/sociale/associazionismo-di-promozione-sociale (ultima consultazione: 1/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.vda.it/amministrazione/registripersonegiuridiche/regpersgiuridicheprivate_i.asp (ultima consultazione: 5/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=64614fdc-4e4e-4d-3d-b936-3be2d9a4c2aa&groupId=10797 (ultima consultazione: 14/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Registri (ultima consultazione: 10/12/2018)
Zobacz w Google Scholar

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Registri (ultima consultazione: 31/01/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.smscc.it/LEGGI/Albo_SMS_Regionale.pdf (ultima consultazione: 14/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.sociale.vda.it/Media/Default/volontariato%20e%20promozione%20sociale/registro%20oovv%20e%20aps%20-%2031%20maggio%202017.pdf (ultima consultazione: 5/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.trentinosociale.it/index.php/Approfondimenti/Albi-registri/Albo-delle--organizzazioni-di-volontariato (ultima consultazione: 1/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Volontariato/Registro-delle-associazioni-di-promozione-sociale (ultima consultazione: 1/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www3.molisedati.it/giuridiche/ricerca1.php (ultima consultazione: 24/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202624&nomeFile=Decreto_n.20396_del_19-12-2018-Allegato-A (ultima consultazione: 16/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/registropersonegiuridiche/default.aspx (ultima consultazione: 3/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/reproso.pdf (ultima consultazione: 6/01/2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze (ultima consultazione: 14/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.cesvmessina.it/index.php/download/albi-regionali/solidariet%C3%A-0-familiare/2014/3714-registro-solidariet-familiare-aggiornato-11-2014/download (ultima consultazione: 16/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.dati.lombardia.it/Famiglia/Associazioni-di-solidariet-familiare/wx7w--xeei/data (ultima consultazione: 5/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.dati.lombardia.it/Famiglia/Elenco-delle-Associazioni-di-Promozione-Sociale/4twa-i9aj (ultima consultazione: 5/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.dati.lombardia.it/Government/fondazioni-lombarde/ta8f-mqgm (ultima consultazione: 5/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.dati.lombardia.it/Solidariet-/Albo-Cooperative-Sociali-al-31-12-2015/tuar-wxya (ultima consultazione: 5/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.dati.lombardia.it/Solidariet-/Organizzazioni-di-Volontariato/xvej-7b8v (ultima consultazione: 5/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.fratres.it/cms/custom/files/100034/ct50012_id118436_t4/g07-12-h198d.pdf(ultima consultazione: 6/01/2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.piemontesociale.it/registro-unico-nazionale-del-terzo-settore (ultima consultazione: 6/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/terzo-settore/volontariato--terzo-settore/registro-reg-terzo-settore-volontariato-e-adempimenti.html (ultima consultazione: 11/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/elenco_enti_iscritti_estinti_cancellati_al_14_1_2019_0.pdf (ultima consultazione: 6/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20120604101946.pdf (ultima consultazione: 27/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_42_20161128124122.pdf (ultima consultazione: 27/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_42_20161128124239.pdf (ultima consultazione: 27/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_42_20170120135110.pdf (ultima consultazione: 27/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=ee855d6d-23ad--48b5-b8dc-1b029fe5ae11&groupId=10797 (ultima consultazione: 14/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/registro-regionale-delle-persone-giuridiche (ultima consultazione: 14/02/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp (ultima consultazione: 3/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/organizzazioni-volontariato.asp (ultima consultazione: 3/03/2019)
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

19 maja 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-807-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-808-5

Inne prace tego samego autora

  • Justyna Groblińska, Dominika Kobylska, Katarzyna Kowalik, Anna Andreini, Gianluca Biasci, Francesca Capelli, Mariel Angeles Pitton Straface, Vittorio Capuzza, Cristiana Cervini, Anna Zingaro, Giovanni Favata, Valentina Iosco, Tomasz Kaczmarek, Ewa Kołodziejska, Donatella La Monaca, Ginevra Latini, Maria Vittoria Lo Presti, Chiara Nencioni, Marialaura Pancini, Bartłomiej Bartelmus, Katarzyna Hapon, Justyna Konarska, Zofia Kozłowska, Elżbieta Dziąg, Wojciech Grodzki, Krzysztof Jankowski, Sara Jaruga, Paulina Michalak, Zuzanna Suska, Wiktoria Szczepuła, Miłosz Szymczak, Martina Wilińska, Dagmara Milińska-Tran, ItaliAMO
  • Marcello Garzaniti, Justyna Groblińska, Katarzyna Kowalik, Aleksandra Makowska-Ferenc, Zofia A. Brzozowska, Piotr Kręzel, Jan M. Wolski, Słowianie
  • Agnieszka Woch, Katarzyna Kowalik, Justyna Groblińska, Utile e traducibile 2. Esercizi di lessico settoriale e quotidiano
  • Justyna Groblińska, Nazwy organizacji non profit we Włoszech w perspektywie chrematonomastycznej