Słowianie: Historia, kultury i języki

Autorzy

Marcello Garzaniti - Uniwersytet we Florencji, Wydział Edukacji, Języków, Międzykulturowości, Literatur i Psychologii; Justyna Groblińska; Katarzyna Kowalik; Aleksandra Makowska-Ferenc; Zofia A. Brzozowska - Uniwersytet Łódzki; Piotr Kręzel - Uniwersytet Łódzki; Jan M. Wolski - Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

Słowianie, historia Słowian, literatury słowiańskie, języki słowiańskie, badania slawistyczne

Streszczenie

Tom prezentuje historię kulturową Słowian, ukazując zarówno siły odśrodkowe, które doprowadziły do powstania największej liczby ludów, jaka narodziła się w obrębie jednej z europejskich grup etnicznych, jak i rozwój kulturowy świata słowiańskiego, zorientowanego po części ku łacińskiemu Zachodowi, a po części – bizantyńskiemu Wschodowi. Po krótkim zarysie sytuacji współczesnej opisano wspólne początki Słowian, śledząc ich losy w toku wielowiekowego procesu akulturacji, który wyniósł ich do pozycji bohaterów historii w dwóch ostatnich stuleciach. Tekst, wzbogacony szeregiem spostrzeżeń naukowców z różnych dziedzin i o zróżnicowanych kompetencjach, stanowi syntezę adresowaną do badaczy Europy Wschodniej, a szerzej dla tych, którzy chcą poznać świat słowiański, jego kultury i języki, zwłaszcza zaś ich średniowieczne i nowożytne korzenie.

Bibliografia

Across the Danube: Southeastern Europeans and their Travelling Identities (17th–19th C.), red. O. Katsiardi-Hering, M. A. Stassinopoulou, Leiden–Boston 2016.
Zobacz w Google Scholar

Adam z Bremy, Storia degli arcivescovi della chiesa di Amburgo, red. I. Pagani, Torino 1996.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A., Mostert M., The Development of Literate Mentalities in East Central Europe, Turnhout 2004.
Zobacz w Google Scholar

Aeternum foedus Tra Russia e Cina. Il trattato di Nerčinsk (1689). Testi lessici e commentari, red. G. Maniscalco Basile, Roma 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ahrweiler H., Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, Londres 1971.
Zobacz w Google Scholar

Aigrain R., L’hagiographie: ses sources, ses méthodes, son histoire, Bruxelles 2000.
Zobacz w Google Scholar

Alberti A., Ivan Aleksandăr (1331–1371). Splendore e tramonto del secondo impero bulgaro, Firenze 2010.
Zobacz w Google Scholar

Alexandreida, red. V. Vážný, F. Svejkovský, Praha 1963.
Zobacz w Google Scholar

Alzati C. A. M., I voivodati romeni e l’ecumene ortodossa, [w:] L’ortodossia nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive, red. A. Pacini, Torino 2003, s. 105–117.
Zobacz w Google Scholar

Alzati C., Terra romena tra oriente e occidente. Chiese ed etnie nel tardo ‘500, Milano 1981.
Zobacz w Google Scholar

Ałpatow M., Rublow, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Andrej Rublev e l’icona russa, [w:] Atti del XIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, Sezione russa (Bose, 15–17 settembre 2005), red. A. Mainardi, Magnano, BI 2006.
Zobacz w Google Scholar

Angelov D., Il Bogomilismo. Un’eresia medievale bulgara, Roma 1979.
Zobacz w Google Scholar

Angold M., Church and Society in Byzantium under the Comneni, Cambridge, MA 1995.
Zobacz w Google Scholar

Anna Komnena, Aleksjada, tłum. O. Jurewicz, Wrocław 1969 [2005].
Zobacz w Google Scholar

Applebaum A., Gułag, tłum. J. Urbański, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ascherson N., Mar Nero. Storie e miti del Mediterraneo d’Oriente, Torino 1999.
Zobacz w Google Scholar

Aspects of Slavic Language Question, t. 1–2, red. R. Picchio, H. Goldblatt, New Haven, CT 1984.
Zobacz w Google Scholar

Auerbach E., Introduction aux études de philologie romane, Frankfurt-am-Main 1949.
Zobacz w Google Scholar

Autocéphalies: l’exercice de l’indépendance dans les Églises slaves orientales (Xe–XXe siècle), red. M. H. Blanchet, F. Gabriel, L. Tatarenko, Rome 2019.
Zobacz w Google Scholar

Babić G., Korać V., Ćirković S., Le monastère de Studenica, Belgrade 1986.
Zobacz w Google Scholar

Baldi B., Savoia L. M., Cultura e identità nella lingua albanese, „LEA. Lingue e Letterature d’Oriente e d’Occidente” 6, 2017, s. 45–77.
Zobacz w Google Scholar

Baldi D., I „Documenti del Concilio” di Firenze e quasi sei secoli di storia, „Rivista di Storia e Letteratura Religiosa” 53, 2, 2017, s. 287–374.
Zobacz w Google Scholar

Banac I., Bushkovitch P., The Nobility in Russia and Eastern Europe, New Haven, CT 1983.
Zobacz w Google Scholar

Barbieri G., Milano e Mosca nella politica del Rinascimento, Bari 1957.
Zobacz w Google Scholar

Bardach J., Ruska Prawda, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku XII w., t. IV, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1972, s. 582–586.
Zobacz w Google Scholar

Barford P. M., The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe, Ithaca, NY 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bartnicki M., Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217–1264, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bartula C., Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bazylow L., Historia Rosji, Wrocław–Warszawa–Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Becker S., Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Berend N., Laszlovszky J., Szakács B., The Kingdom of Hungary, [w:] Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900–1200, red. N. Berend, Cambridge 2007, s. 319–368.
Zobacz w Google Scholar

Bertelli S., Trittico. Lucca, Ragusa, Boston. Tre città mercantili tra Cinque e Seicento, Roma 2004.
Zobacz w Google Scholar

Beševliev V., Die protobulgarischen Inschriften, Berlin 1963.
Zobacz w Google Scholar

Betti M., The Making of Christian Moravia (858–882). Papal Power and Political Reality, Leiden–Boston, MA 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bidlo J., Jednota bratrská v prvnim vyhnanství, t. I–IV, Praha 1900–1932.
Zobacz w Google Scholar

Bidovec M., Raccontare la Slovenia. Narratività ed echi della cultura popolare in „Die Ehre Dess Herzogthums Crain” di J. W. Valvasor, Firenze 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bily I., Carls W., Gönczi K., Sächsischmagdeburgisches Recht in Polen. Untersuchungen zur Geschichte des Rechts und seiner Sprache, Berlin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Birnbaum H., Common Slavic: Progress and Problems in Its Reconstruction, Columbus, OH 1975.
Zobacz w Google Scholar

Birnbaum H., Lord Novgorod the Great: Essays in the History and Culture of a Medieval City State, Columbus, OH 1981.
Zobacz w Google Scholar

Birnbaum H., On the Ethnogenesis and Protohome of the Slavs: The Linguistic Evidence, „Journal of Slavic Linguistics” I, 2, 1993, s. 352–374.
Zobacz w Google Scholar

Biskup M., Labuda G., Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach: gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia, Gdańsk 1988.
Zobacz w Google Scholar

Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku. Tradycja i współczesność, red. M. Janocha, A. Sulikowska, I. Tatarova, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bled J. P., Le Banat. Un panorama historique, „Études Germaniques” CCLXVII, 2012, s. 415–419.
Zobacz w Google Scholar

Blomkvist N., The Medieval Catholic World-System and the Making of Europe, Leiden–Boston 2004.
Zobacz w Google Scholar

Boesch Gajano S., La santità, Roma–Bari 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bowlus C. R., Franks, Moravians, and Magyars. The struggle for the Middle Danube, 788–907, Philadelphia, PA 1995.
Zobacz w Google Scholar

Bowlus C. R., The Battle of Lechfeld and its Aftermath, August 955: The End of the Age of Migrations in the Latin West, Abingdon-on-Thames 2006.
Zobacz w Google Scholar

Böse B., Schäfer F., Geistliche Lieder und Gesänge in Böhmen, Tropen und Cantiones aus böhmischen Handschriften der vorhussitischen Zeit, t. II-1: 1300–1420, t. II-2: 1420–1475, Köln–Wien 1988–2000.
Zobacz w Google Scholar

Bradshaw D., Aristotle East and West: Metaphysics and the Division of Christendom, Cambridge 2004.
Zobacz w Google Scholar

Brajerski T., Język staro-cerkiewno-słowiański, Lublin 1990.
Zobacz w Google Scholar

Briedis L., Vilnius: City of Strangers, Budapest 2009.
Zobacz w Google Scholar

Brogi Bercoff G., Il Collegio Mohyliano di Kiev: fra universalismo e peculiarità nazionali, [w:] Storia religiosa dell’Ucraina, red. L. Vaccaro, Milano 2007, s. 287–318.
Zobacz w Google Scholar

Brogi Bercoff G., Królestwo Słowian Maura Orbiniego a europejskie dziejopisarstwo XVI w., [w:] Królestwo Słowian. Historiografia renesansu i baroku w krajach słowiańskich, Izabelin 1998, s. 43–77.
Zobacz w Google Scholar

Brogi Bercoff G., La lingua letteraria in Ucraina: ieri e oggi, „Studi Slavistici” II, 2005, s. 119–136.
Zobacz w Google Scholar

Brucciani G., La scrittura della Nazione. Storia, lingua e fede nel Risorgimento bulgaro (XVIII–XIX sec.), Pisa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bruce L. W., The Conquest of a Continent: Siberia and the Russians, Ithaca, NY 2007.
Zobacz w Google Scholar

Brzostowski T., Paweł Włodkowic, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska Z. A., Opowieść o zdobyciu Konstantynopola przez uczestników czwartej wyprawy krzyżowej (6712/1204) w średniowiecznej ruskiej tradycji historiograficznej, „Slavia Antiqua” 57, 2016, s. 109–151.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska Z. A., Leszka M. J., Nowogród Wielki. Historyczno-kulturowy przewodnik po średniowiecznej republice, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska Z. A., Petrov I. N., Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji. Unikatowy zabyek piśmiennictwa staroruskiego i jego polski przekład, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje, wyd. 3 poszerzone, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Buko A., The Archaeology of Early Medieval Poland: Discoveries – Hypotheses – Interpretations, Leiden–Boston, MA 2008.
Zobacz w Google Scholar

Byliny, oprac. M. Jakóbiec, Wrocław 1955.
Zobacz w Google Scholar

Caccamo D., Introduzione alla storia dell’Europa orientale, Roma 1991.
Zobacz w Google Scholar

Camariano-Cioran A., Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Thessalonique 1974.
Zobacz w Google Scholar

Capaldo M., Slavi balcanici in Italia meridionale tra il VII e il XVI secolo. Sintesi storiografica e prospettive di ricerca, [w:] Studi slavistici in onore di Carlo Verdiani, red. A. M. Raffo, Pisa 1979, s. 55–63.
Zobacz w Google Scholar

Cardini F., I re Magi di Benozzo a Palazzo Medici, Firenze 2001.
Zobacz w Google Scholar

Carile A., Immagine e realtà nel mondo bizantino, Bologna 2000.
Zobacz w Google Scholar

Carile A., Political Theology in Byzantium as Seen by 20th Century Historians, „Conservation Science in Cultural Heritage” 7, 2007, s. 73–109.
Zobacz w Google Scholar

Carpatho-Rusyns and Their Neighbors: Essays in Honor of Paul Robert Magocsi, red. B. Horbal, P. A. Krafcik, E. Rusinko, Fairfax 2006.
Zobacz w Google Scholar

Catalano A., La Boemia e la riconquista delle coscienze: Ernst Adalbert von Harrach e la Controriforma in Europa centrale (1620–1667), Roma 2005.
Zobacz w Google Scholar

Cavazza A., „La Chiesa è una” di A. S. Chomjakov. Edizione documentario-interpretativa, Bologna 2006.
Zobacz w Google Scholar

Chadwick H., Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego, tłum. P. Sajdek, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Christensen E., Le crociate del Nord. Il Baltico e la frontiera cattolica 1100–1525, Bologna 2008.
Zobacz w Google Scholar

Chronicon Thietmari Merseburgensis, red. R. Holtzmann, [w:] Monumenta Germaniae Historica [MGH], Scriptores rerum Germanicarum, Nova series, t. IX, Berlin 1935.
Zobacz w Google Scholar

Cilento A., Potere e monachesimo. Ceti dirigenti e mondo monastico nella Calabria Bizantina (secoli IX–XI), Firenze 2000.
Zobacz w Google Scholar

Citati D., La passione dell’Eurasia. Storia e civiltà in Lev Gumilëv, Milano–Udine 2015.
Zobacz w Google Scholar

Cohn-Sherbok D., Atlas of Jewish History, London–New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Companion to the Hanseatic League, red. D. Harreld, Leiden–Boston 2015.
Zobacz w Google Scholar

Comparing Empires Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century, red. J. Leonhard, U. von Hirschhausen, Göttingen 2010.
Zobacz w Google Scholar

Comrie B., Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems, Cambridge 1989.
Zobacz w Google Scholar

Conte F., Gli Slavi. Le civiltà dell’Europa centrale e orientale, wyd. 2, Torino 1991 [wyd. oryg. Les Slaves. Aux origines des civilisations d’Europe, Paris 1986].
Zobacz w Google Scholar

Contributions à l’histoire de la slavistique dans les pays non slaves / Beiträge zur Geschichte der Slawistik in den nichtslawischen Ländern / К истории славистики в неславянских странах, red. G. Brogi Bercoff, H. Miklas, P. Gonneau, Wien–Paris 2005.
Zobacz w Google Scholar

Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Das Weissbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien, red. H. Wolfram, Kӧln–Weimar–Wien 1979.
Zobacz w Google Scholar

Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, [w:] Monumenta Germaniae Historica [MGH]. Scriptores rerum Germanicarum. Nova series, t. II, Berlin 1923.
Zobacz w Google Scholar

Cracco G., Banchini, Giovanni di Domenico (Giovanni Dominici, Banchetti Giovanni), [w:] Dizionario biografico degli italiani, red. G. Cracco, t. 5, Roma 1963, s. 657–664.
Zobacz w Google Scholar

Cronia A., La conoscenza del mondo slavo in Italia. Bilancio storico-bibliografico di un millennio, Padova 1958.
Zobacz w Google Scholar

Cuda św. Demetriusza, [w:] Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. 2: Pisarze z V–X wieku, wyd. A. Brzóstkowska, W. Swoboda, Wrocław 1989, s. 162–235.
Zobacz w Google Scholar

Curta F., Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300), Leiden–Boston 2019.
Zobacz w Google Scholar

Curta F., Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250, Cambridge–New York 2019.
Zobacz w Google Scholar

Curta F., The History and Archaeology of Great Moravia. An Introduction, „Early Medieval Europe” 18.3, 2009, s. 238–247.
Zobacz w Google Scholar

Curta F., The Making of Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region c. 500–700, Cambridge 2001.
Zobacz w Google Scholar

Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty, t. II, red. J. S. Gajek, L. Górka, Lublin 1991.
Zobacz w Google Scholar

Czernorizec Chrabr, O piśmie, [w:] Pasterze wiernych Słowian: święci Cyryl i Metody, wybór, przekład, oprac. A. Naumow, Kraków 1985, s. 26–31.
Zobacz w Google Scholar

Ćirković S., I serbi nel medioevo, Milano 1992.
Zobacz w Google Scholar

Čanak-Medić M., Todić B., Manastir Studenica, Novi Sad 2011.
Zobacz w Google Scholar

Čiževsky D., On Alliteration in Ancient Russian Epic Literature, „Memoires of the American Folclore Society” XLII, 1949, s. 125–130.
Zobacz w Google Scholar

D’Agostino M. G., Il primato della sede di Roma in Leone IX (1049–1054), Cinisello Balsamo 2008.
Zobacz w Google Scholar

D’Ajetti B., Regolamento Ecclesiastico di Feofan Prokopovič. Valenza politico-dottrinale e la sua dignità linguistico-letteraria, Roma 1995.
Zobacz w Google Scholar

d’Encausse H. C., Catherine II: Un âge d’or pour la Russie, Paris 2002.
Zobacz w Google Scholar

Damjanovic S., Slovo iskona. Staroslavenska/starohrvatska citanka, Zagreb 2004.
Zobacz w Google Scholar

Danylenko A., Prostaja Mova, Kitab, and Polissian Standard, „Die Welt der Slaven” LI, 2006, s. 80–115.
Zobacz w Google Scholar

Danylenko A., The Name „Rus’”: In Search of a New Dimension, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” LII, 1, 2004, s. 1–32.
Zobacz w Google Scholar

Dar Słowa. Ze starej literatury serbskiej, red. A. E. Naumow, tłum. T. Wątor-Naumow, A. E. Naumow, W. Kotwiczowa, Łódź 1983.
Zobacz w Google Scholar

Das Corpus des Dionysios Areipagites in der slavischen Ubersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert), t. I–V, red. H. Goltz, G. Prochorov, S. Fahl, D. Fahl, Freiburg im Breisgau 2010.
Zobacz w Google Scholar

Das Hexameron des Exarchen Johannes, t. I–VII, red. R. Aitzetmülller, Graz 1958–1975.
Zobacz w Google Scholar

Davidov D., Srpska Stematografija. Beč 1741, Novi Sad 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dąbek-Wirgowa T., Historia literatury bułgarskiej, Wrocław 1980.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski D., Daniel Romanowicz, król Rusi (ok. 1201–1264). Biografia polityczna, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski D., Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV w.), Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

De Bartolomeis M., Le prime attestazioni di aiduc(c)o, „Lingua Nostra” XXXVI, 1975, s. 102–107.
Zobacz w Google Scholar

De Michelis C. G., Il manoscritto inesistente. I „Protocolli dei savi di Sion”, Venezia 2004.
Zobacz w Google Scholar

De Michelis C. G., La Valdesia di Novgorod. „Giudaizzanti” e prima riforma, Torino 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dedaic M. N., Vatroslav Jagic: Linguistic Bibliography, [w:] Encyclopedia of Language and Linguistics, red. K. Brown, Oxford 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dějiny Univerzity Karlovy, t. I–IV, red. F. Kavka, J. Petráň, I. Čornejová, Praha 1995.
Zobacz w Google Scholar

Dekan J., Moravia Magna. The Great Moravian Empire, Its Art and Times, Minneapolis, MN 1981.
Zobacz w Google Scholar

Dell’Agata G., Filologia slava e slavistica, [w:] La slavistica in Italia. Cinquant’anni di studi (1940–1990), red. G. Brogi Bercoff, G. Dell’Agata, P. Marchesani, R. Picchio, Roma 1994, s. 11–42.
Zobacz w Google Scholar

Dell’Agata G., Ideologia politica e comparazione linguistica nella classificazione delle lingue slave di Juraj Križanić, „Ricerche Slavistiche” XXXIX–XL, 1: Contributi italiani all’XI Congresso internazionale degli slavisti, Bratislava, 30 agosto–8 settembre 1993, 1992–1993, s. 365–384.
Zobacz w Google Scholar

Dell’Agata G., La struttura della terminologia della parentela acquisita nelle lingue slave, „Studi e Saggi Linguistici” 7, 1967, s. 23–48.
Zobacz w Google Scholar

Demiraj S., La lingua albanese. Origine, storia, strutture, Rende, CS 1997.
Zobacz w Google Scholar

Denissoff E., Maxime le Grec et l’Occident, Louvain–Paris 1943.
Zobacz w Google Scholar

Dennis G. T., Das Strategikon des Maurikios, Wien 1981.
Zobacz w Google Scholar

Der Austroslavismus. Ein verfrühtes Konzept zur politischen Neugestaltung Mitteleuropas, red. A. Moritsch, Wien 1996.
Zobacz w Google Scholar

Des Rhôs à la Russie. Histoire de l’Europe Orientale (v. 730–1689), red. P. Gonneau, A. Lavrov, Paris 2012.
Zobacz w Google Scholar

Despalatovic E. M., Ljudevit Gaj and the Illyrian Movement, New York–London 1975.
Zobacz w Google Scholar

Die „Neue Frömmigkeit” in Europa im Spätmittelalter, red. M. Derwich, Göttingen 2004.
Zobacz w Google Scholar

Die Sorben in Deutschland. Sieben Kapitel Kulturgeschichte, red. D. Scholze, Bautzen 1993.
Zobacz w Google Scholar

Diehl C., La Repubblica di Venezia, Roma 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dini P. U., Le lingue baltiche, [w:] E. Banfi, N. Grandi, Lingue d’Europa. Elementi di storia e di tipologia linguistica, Roma 2003, s. 197–254.
Zobacz w Google Scholar

Dizionario Storico dell’Inquisizione, t. I, red. A. Prosperi, Pisa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Djuric I., Sumrak Vizantije. Vreme Jovana VIII Paleologa: 1392–1448, Beograd 1984.
Zobacz w Google Scholar

Dobrenko E., The Making of the State Reader: Social and Aesthetic Contexts of the Reception of Soviet Literature, Stanford 1997.
Zobacz w Google Scholar

Dochev K., Tŭrnovo, [w:] The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, red. A. E. Laiou, Washington, DC 2002, s. 673–678.
Zobacz w Google Scholar

Dołowy-Rybińska N., Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dostál A., Nástin dějin českého a slovenského jazyka, Praha 1954.
Zobacz w Google Scholar

Dostál A., Studie o vidovém systému v staroslověnštině, Praha 1954.
Zobacz w Google Scholar

Drabina, która prowadzi do nieba, tłum., red. J. Naumowicz, „W drodze” 23.9, 1995, s. 94–101.
Zobacz w Google Scholar

Dudek J., Chazarowie. Polityka – kultura – religia. VII–XI w., Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Dujčev I., Le Mont Athos et les Slaves au Moyen Âge, [w:] Le Millénaire du Mont Athos (963–1963), t. II, Venise–Chevetogne 1964, s. 121–144.
Zobacz w Google Scholar

Dujčev I., Medioevo Bizantino-slavo, t. I, Roma 1965.
Zobacz w Google Scholar

Dujčev I. S., I bogomili nei paesi slavi e la loro storia, [w:] tenże, Medioevo bizantino-slavo, t. I, Roma 1966, s. 251–282.
Zobacz w Google Scholar

Dussen M. van, From England to Bohemia: Heresy and Communication in the Later Middle Ages, Cambridge 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dvornik F., Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Dvorník F., Gli Slavi nella storia e nella civiltà europea, Bari 1968 [wyd. oryg. The Slavs in European History and Civilization, New Brunswick 1962].
Zobacz w Google Scholar

Dvorník F., Gli Slavi. Storia e civiltà dalle origini al secolo XIII, Padova 1974 [wyd. oryg. The Slavs: Their Early History and Civilisation, Boston, MA 1956].
Zobacz w Google Scholar

Dvornik F., La Vita di san Venceslao, Praga 1929.
Zobacz w Google Scholar

Dvornik F., Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siècle, Paris 1926.
Zobacz w Google Scholar

Dybiec J., Stopka K., Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Eagles J., Stephen the Great and Balkan Nationalism: Moldova and Eastern European History, London–New York 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ebel F., Magdeburger Recht, t. I–II, Köln–Wien 1983–1995.
Zobacz w Google Scholar

Ebo, Żywot św. Ottona, biskupa bamberskiego, wyd. J. Wikarjak, kom. K. Liman, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Eggers M., Samo, „der erste König der Slawen”. Eine kritische Forschungsübersicht, „Bohemia” XLII, 2001, s. 62–83.
Zobacz w Google Scholar

Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, red. G. Treccani, G. Gentile, Roma 1929–1937.
Zobacz w Google Scholar

Enrico di Lettonia, Chronicon Livoniae, red. P. Bugiani, Livorno 2005.
Zobacz w Google Scholar

Epifanio il Saggio, Vita di San Sergio di Radonež, red. A. Piovano, Milano 2013.
Zobacz w Google Scholar

Eredità ed attualità della Primavera cecoslovacca. Atti del Convegno internazionale promosso dalla Fondazione della Camera dei deputati in occasione del 40° anniversario della Primavera cecoslovacca, Roma 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ermolaev H., Censorship in Soviet Literature (1917–1991), Boston 1997.
Zobacz w Google Scholar

Erzbischof Wichmann (1152–1192) und Magdeburg im hohen Mittelalter, red. M. Puhle, Mag­deburg 1992.
Zobacz w Google Scholar

Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon, red. R. Derksen, Leiden–Boston, MA 2008.
Zobacz w Google Scholar

Faggionato R., Un’utopia rosacrociana. Massoneria, rosacrocianesimo e illuminismo nella Russia settecentesca. Il circolo di N. I. Novikov, Napoli 1997.
Zobacz w Google Scholar

Falluomini C., The Gothic Version of the Gospels and Pauline Epistles: Cultural Background, Transmission and Character, Berlin–Boston, MA 2015.
Zobacz w Google Scholar

Fedalto G., Le Chiese d’Oriente, t. I, Da Giustiniano alla caduta di Constantinopoli, Milano 2010.
Zobacz w Google Scholar

Fennell J. L., The Crisis of Medieval Russia 1200–1304, London–New York 1983.
Zobacz w Google Scholar

Ferjančić B., Ćirković S., Stefan Dušan, kralj i car: 1331–1355, Beograd 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ferluga J., L’amministrazione bizantina in Dalmazia, Venezia 1978.
Zobacz w Google Scholar

Ferrari A., Breve storia del Caucaso, Roma 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ferrari A., La foresta e la steppa. Il mito dell’Eurasia nella cultura russa, Milano 2003.
Zobacz w Google Scholar

Filoteusz z Pskowa, Posłanie do wielkiego księcia Wasyla III, [w:] Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, red. i tłum. R. Łużny, Kraków 1995, s. 171–176.
Zobacz w Google Scholar

Firenze e Dubrovnik all’epoca di Marino Darsa (1508–1567). Atti della Giornata di studi (Firenze, 31.01.2009), red. P. Pinelli, Firenze 2010.
Zobacz w Google Scholar

Font M., Koloman the Learned, King of Hungary, Szeged 2001.
Zobacz w Google Scholar

Franolić B., Žagar M., A Historical Outline of Literary Croatian: The Glagolitic Heritage of Croatian Culture, London–Zagreb 2008.
Zobacz w Google Scholar

Friedelówna T., Łapicz C., Język staro-cerkiewno-słowiański, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gaddis J. L., La guerra fredda: rivelazioni e riflessioni, Soveria Mannelli 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gall Anonim, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Gallucci E., Učitel’noe Evangelie di Costantino di Preslav (IX–X sec.). Tradizione testuale, redazioni, fonti greche, „Europa Orientalis” XX, 2001, s. 49–138.
Zobacz w Google Scholar

Galster I., Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V., Indo-European and the Indo-Europeans: A Reconstruction and Historical Analysis of a Proto-Language and a Proto-Culture, Berlin–New York 1995.
Zobacz w Google Scholar

Garde P., Histoire de l’accentuation slave, Paris 1976.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Alle origini della figura dello starec. La direzione spirituale nel Medioevo russo, [w:] Storia della direzione spirituale, t. II: L’età medievale, red. S. Boesch Gajano, Brescia 2010, s. 269–278.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Gli slavi. Storia, culture e lingue dalle origini ai nostri giorni, red. F. Romoli, con la collaborazione di A. Alberti, M. Betti, A. Cilento, M. C. Ferro, C. Pieralli, L. Pubblici, Roma 2013.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Il Concilio di Ferrara-Firenze e l’idea della „santa Russia”, [w:] Giorgio La Pira e la Russia, red. M. Garzaniti, L. Tonini, Firenze 2005, s. 223–239.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Il pellegrinaggio nel mondo bizantino-slavo, [w:] La bisaccia del pellegrino: fra evocazione e memoria. Il pellegrinaggio sostitutivo ai luoghi santi nel mondo antico e nelle grandi religioni viventi, red. A. Barbero, S. Piano, Ponzano Monferrato 2010, s. 249–256.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Il viaggio al concilio di Firenze. La prima testimonianza di un viaggiatore russo in Occidente, „Itineraria” II, 2003, s. 173–199.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Le lingue dai Balcani all’Asia centrale, [w:] XXI secolo. Comunicare e rappresentare, Roma 2009, s. 319–334.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Le origini medievali della „santa Russia”. La commemorazione della battaglia di Kulikovo (1380) nella Narrazione del massacro di Mamaj, „Reti Medievali Rivista” 17, 1, 2016, s. 1–36.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Michele Trivolis/Massimo il Greco (1470 circa–1555/1556). Una moderna adesione al vangelo nella tradizione ortodossa, „Cristianesimo nella storia” 36, 2, 2015, s. 341–366.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Ocrida, Spalato e la questione dello slavo nella liturgia fra X e XI secolo, [w:] Contributi italiani al XIV Congresso internazionale degli slavisti (Ohrid, 10–16 settembre 2008), red. A. Alberti, S. Garzonio, N. Marcialis, B. Sulpasso, Firenze 2008, s. 63–80.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Politica e canoni letterari nell’Europa centro-orientale, [w:] XXI secolo. Comunicare e rappresentare, Roma 2009, s. 127–134.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Procesy akulturacji w średniowiecznym i nowożytnym świecie słowiańskim i współczesne tendencje odśrodkowe, [w:] Słowiańska wieża Babel, t. 1: Kultura i dialog, red. J. Czaja, I. Jermaszowa, M. Wójciak, B. Zieliński, Poznań 2018, s. 9–16.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Slavia latina e Slavia ortodossa. Per un’interpretazione della civiltà slava nell’Europa medievale, „Studi Slavistici” 4, 2007, s. 29–64.
Zobacz w Google Scholar

Garzaniti M., Starčestvo – Paisij Veličkovskij, [w:] Dizionario enciclopedico di spiritualità, red. E. Ancilli, Roma 1990, s. 2408–2411.
Zobacz w Google Scholar

Gasparini E., Il matriarcato slavo. Antropologia culturale dei protoslavi, Firenze 1973 [wyd. uzup., t. 1–3, Firenze 2010].
Zobacz w Google Scholar

Gemeinsam einsam. Die Slawische Idee nach dem Panslawismus, red. M. Sapper, V. Weichsel, S. Troebst, A. Gąsior, „Osteuropa” 12, 2009 (numer monograficzny).
Zobacz w Google Scholar

Gerwing M., Malogranatum, oder, der dreifache Weg zur Vollkommenheit: ein Beitrag zur Spiritualität des Spätmittelalters, München 1986.
Zobacz w Google Scholar

Gesta Danorum. Dzieje Duńczyków, red. H. Pietruszczak, Zgorzelec 2018.
Zobacz w Google Scholar

Gesta Principum Polonorum / The Deeds of the Princes of the Poles, red. P. W. Knoll, F. Schaer, Budapest 2003.
Zobacz w Google Scholar

Getka J., Prosta mowa końca XVIII w. Język „Nauk Parafialnych” (Poczajów 1794), Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Gimbutas M., The Civilization of the Goddess, San Francisco, CA 1991.
Zobacz w Google Scholar

Gimbutas M., The Living Goddesses, red. M. Robbins-Dexter, Berkeley 2001.
Zobacz w Google Scholar

Giusti W., Il panslavismo, Roma 1941 [wyd. 2, 1993].
Zobacz w Google Scholar

Glossarium mediae et infimae Latinitatis regni Hungariae, red. A. Bartal, Lipsiae 1901.
Zobacz w Google Scholar

Goldblatt H., Orthography and Orthodoxy: Constantine Kostenečki’s Treatise on the Letters, Florence 1987.
Zobacz w Google Scholar

Goleniszczew-Kutuzow I. N., Odrodzenie włoskie i literatury słowiańskie wieku XV i XVI, tłum. W. i R. Śliwowscy, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Gołąb Z., The Origins of the Slavs: A Linguist’s View, Columbus, OH 1992.
Zobacz w Google Scholar

Gonneau P., À l’aube de la Russie moscovite. Serge de Radonège et André Roublev. Légendes et images (XIVe–XVIe s.), Paris 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gonneau P., Ivan le Terrible ou le métier de tyran, Paris 2014.
Zobacz w Google Scholar

Gonneau P., La Maison de la Sainte Trinité. Un grand-monastère russe du Moyen-Âge tardif (1345–1533), Paris 1993.
Zobacz w Google Scholar

Gonnet J., Molnar A., Les Vaudois au Moyen Âge, Torino 1974.
Zobacz w Google Scholar

Gortan V., Vratović V., Croatici auctores qui Latine scripserunt, t. I–II, Zagreb 1969.
Zobacz w Google Scholar

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Górski K., Uwagi „Malogranatum”, [w:] Studia i materiały z dziejów duchowości, red. K. Górski, Warszawa 1980, s. 369–372.
Zobacz w Google Scholar

Grab A. I., Napoleon and the Transformation of Europe, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Gregorio Palamas e oltre. Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino, red. A. Rigo, Firenze 2004.
Zobacz w Google Scholar

Grek-Pabisowa I., Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, zwyczajów, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Grousset R., L’Empire des steppes. Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, Paris 2001.
Zobacz w Google Scholar

Grubačić B., Tomić M., Srpske slave: narodni običaji i verovanja, narodne pesme i zdravice, slavska jela i pića, Beograd 1988.
Zobacz w Google Scholar

Gruchała J., Tomasz G. Masaryk, Wrocław 1996.
Zobacz w Google Scholar

Grudziński T., Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski A., Early Mendicant Architecture in Central-Eastern Europe: The Present State of Research, „Arte Médiévale” I, 1983, s. 135–156.
Zobacz w Google Scholar

Gudziak B., Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople and the Genesis of the Union of Brest, Cambridge 2001.
Zobacz w Google Scholar

Guillou A., Aspetti della civiltà bizantina in Italia, Bari 1977.
Zobacz w Google Scholar

Gulag, storia e memoria, red. E. Dundovich, F. Gori, E. Guercetti, Milano 2004.
Zobacz w Google Scholar

Halecki O., From Florence to Brest (1439–1596), Rome 1958.
Zobacz w Google Scholar

Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 1994.
Zobacz w Google Scholar

Hannick Ch., L’esicasmo bulgaro e serbo del Trecento e la sua diffusione nel mondo ortodosso, [w:] Storia religiosa di Serbia e Bulgaria, red. L. Vaccaro, Milano 2008, s. 181–200.
Zobacz w Google Scholar

Hannick Ch., Slavische Geschichte und Geschichte der Völker des Nahen Ostens aus der Sicht der arabischen und armenischen Historiographie, [w:] Die Begegnung des Westens mit dem Osten, red. O. Engels, P. Schreiner, Köln 1993, s. 39–50.
Zobacz w Google Scholar

Harris R., Storia e vita di Ragusa, Treviso 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hauptová Z., Miloš Weingart (21.11.1890–12.01.1939), „Byzantinoslavica” LX, 1999, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Haxthausen A. F. von, Die ländliche Verfassung Rußlands, Leipzig 1866 [Hamburg 1993].
Zobacz w Google Scholar

Helmolda kronika Słowian, tłum. J. Matuszewski, kom. J. Strzelczyk, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Helmoldi Presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum, red. B. Schmeidler, [w:] Monumenta Germaniae Historica [MGH], Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi, t. XXXII, Hannover 1937.
Zobacz w Google Scholar

Heppell M., The Ecclesiastical Career of Gregory Camblak, London 1979.
Zobacz w Google Scholar

Hercigonja E., Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb 2006.
Zobacz w Google Scholar

Herder J. G., Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Tübingen 1807.
Zobacz w Google Scholar

Higounet Ch., Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter, Berlin 1986 [wyd. popr. 1990].
Zobacz w Google Scholar

Hilberg R., Zagłada Żydów europejskich, tłum. J. Giebułtowski, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, t. I–IV, red. M. Cornis-Pope, J. Neubauer, Amsterdam–Philadelphia 2004–2010.
Zobacz w Google Scholar

Hobsbawm E., Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie, tłum. J. Kalinowska­Król, M. Król, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Housley N., Giovanni da Capistrano and the Crusade of 1456, [w:] Crusading in the Fifteenth Century: Message and Impact, red. N. Housley, London 2004, s. 94–115.
Zobacz w Google Scholar

Hughes L., Peter the Great and the West: New Perspectives, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

I francescani nella storia dei popoli balcanici nell’VIII centenario della fondazione dell’Ordine, red. V. Nosilia, M. Scarpa, Venezia 2011.
Zobacz w Google Scholar

Il libro nel bacino dell’Adriatico (secc. XV–XVIII), red. S. Graciotti, Firenze 1992.
Zobacz w Google Scholar

Il Mediterraneo. Una rete interletteraria, red. D. Ďurišin, A. Gnisci, Roma 2000.
Zobacz w Google Scholar

Il tempo dei santi tra Oriente e Occidente. Liturgia e agiografia dal tardo antico al Concilio di Trento. Atti del IV Convegno di studio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (Firenze, 26–28 ottobre 2000), red. A. Benvenuti, M. Garzaniti, Roma 2005.
Zobacz w Google Scholar

Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani. Il libro dell’anno 2017, Roma 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ivanov S., Holy Fools in Byzantium and Beyond, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ivánka E. von, Platonismo cristiano. Ricezione e trasformazione del platonismo nella patristica, Milano 1992.
Zobacz w Google Scholar

Ivetic E., Le guerre balcaniche, Bologna 2006.
Zobacz w Google Scholar

Jagić V., Entstehungsgeschichte der Kirchenslavischen Sprache, Berlin 1913 [wyd. oryg. 1900].
Zobacz w Google Scholar

Jakobson R., Il nucleo della letteratura slava comparata, [w:] tenże, Premesse di storia letteraria slava, Milano 1975, s. 7–104.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson R., Polska literatura średniowieczna a Czesi, Paryż 1953.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson R., Selected Writings, red. S. Rudy, t. I–IX, The Hague–Paris–Berlin 1971–2013.
Zobacz w Google Scholar

Jan Damasceński, Dialektyka albo rozdziały filozoficzne. O herezjach, tłum. A. Zhyrkova, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, tłum. B. Wojkowski, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Jan Egzarcha Bułgarski, Prolog do Szestodnewu (fragment), tłum. A. Naumow, „Literatura na Świecie” 12, 1980, s. 105.
Zobacz w Google Scholar

Jan Egzarcha, Heksameron, tłum. M. Skowronek, G. Minczew, [w:] Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie, red. G. Minczew, M. Skowronek, J. M. Wolski, Łódź 2015, s. 59–67.
Zobacz w Google Scholar

Jan Egzarcha, Opis pałacu Symeona, tłum. Z. A. Brzozowska, [w:] M. J. Leszka, K. Marinow, Carstwo bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura. 866–971, Warszawa 2015, s. 354.
Zobacz w Google Scholar

Jan z Efezu, Historia kościelna, [w:] G. Labuda, Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów, Warszawa 1954, s. 39–41.
Zobacz w Google Scholar

Jaroszewicz H., Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Opole 2004.
Zobacz w Google Scholar

Joan Egzarcha, Sześciodzień czyli Heksameron. Opis pałacu Simeonowego, tłum. T. Dąbek-Wirgowa, „Literatura na Świecie” 5, 1981, s. 1–5.
Zobacz w Google Scholar

Johns A., Baba Yaga: The Ambitious Mother and Witch of the Russian Folktale, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jordanes, Getica, [w:] E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia gocka, czyli scytyjska Europa, Lublin 1984, s. 91–154.
Zobacz w Google Scholar

Josef Dobrovský 1753–1953. Sborník studií k dvoustému výroči í narození, red. B. Havránek, J. Dolanský, Praha 1953.
Zobacz w Google Scholar

Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003, red. V. Vavřínek, H. Gladkova, K. Skwarska, Praha 2004.
Zobacz w Google Scholar

Józefiak R. M., Mieszczańska komuna Nowogrodu Wielkiego (XII–XV w.) w narracji historiografii dawnej i współczesnej, Poznań 2019.
Zobacz w Google Scholar

Jurewicz O., Andronik I Komnenos, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Jurgenson L., Pieralli C., Lo specchio del Gulag in Francia e in Italia, Pisa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Jusupović A., Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205–1269). Studium prozopograficzne, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kadlec K., Introduction à l’étude comparative de l’histoire du droit public des peuples slaves, Paris 1933.
Zobacz w Google Scholar

Kałużyński S., Dawni Mongołowie, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Kardas K., „Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa”. Nieznany rękopis Jana Łosia, „LingVaria” 13, 1, 2018, s. 181–194.
Zobacz w Google Scholar

Karpov S. P., La navigazione veneziana nel Mar Nero XIII–XV sec., Ravenna 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kasatkin L., Krysin L., Živov V., Il russo, Firenze 1995.
Zobacz w Google Scholar

Katičić R., Litterarum studia. Kniževnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja, Zagreb 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kekez J., Bugaršćice: A Unique Type of Archaic Oral Poetry, „Oral Tradition” VI, 2–3, 1991, s. 200–224.
Zobacz w Google Scholar

Kitsch F. M., The Literary Style of Epifanij Premudryj „Pletenije sloves”, Munich 1976.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, t. I–II, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Kłoczowski J., Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu, Lublin 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kłoczowski J., L’Europa centrale orientale, [w:] Storia del Cristianesimo. Religione – Politica – Cultura, t. VIII: Il tempo delle confessioni (1530–1620/1630), red. M. Venard, Roma 2001, s. 532–561.
Zobacz w Google Scholar

Kłoczowski J., Les ordres mendiants en Europe du Centre-Est et du Nord, [w:] L’Église et le peuple chrétien dans les pays de l’Europe du Centre-Est et du Nord (XIVe–XVe siècle). Actes du colloque de Rome, 1986, Rome 1990, s. 187–200.
Zobacz w Google Scholar

Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kohn H., Panslavism, its History and Ideology, New York 1960.
Zobacz w Google Scholar

Komaromi A., Uncensored: Samizdat Novels and the Quest for Autonomy in Soviet Dissidence, Evanston 2015.
Zobacz w Google Scholar

Konstantyn Presławski, Modlitwa abecadłowa, [w:] Pasterze wiernych Słowian: święci Cyryl i Metody, wybór, przekład, oprac. A. Naumow, Kraków 1985, s. 23–25.
Zobacz w Google Scholar

Konstantyn Presławski, Służba ku czci św. Metodego, [w:] Pasterze wiernych Słowian: święci Cyryl i Metody, wybór, przekład, oprac. A. Naumow, Kraków 1985, s. 85–98.
Zobacz w Google Scholar

Konstantyn VII Porfirogeneta, O zarządzaniu państwem, [w:] Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, t. III: Pisarze z VII–X w., red. A. Brzóstkowska, W. Swoboda, Warszawa 1995, s. 426–477.
Zobacz w Google Scholar

Koschmala W., Die slavischen Literaturen. Ein alternatives Evolutionsmodell?, „Wiener Slawistischer Almanach” XXXII, 1993, s. 69–88.
Zobacz w Google Scholar

Kosmas, Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kosztolnyik Z. J., From Coloman the Learned to Béla III (1095–1196): Hungarian Domestic Policies and Their Impact upon Foreign Affairs, New York 1987.
Zobacz w Google Scholar

Kralik O., La leggenda di Laurentis di Montecassino su San Venceslao e il suo modello, „Ricerche Slavistiche” VII, 1959, s. 24–47.
Zobacz w Google Scholar

Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), wydali, wstępem i przypisami opatrzyli D. Dąbrowski, A. Jusupović, przy współpracy I. Juriewej, A. Majorowa, T. Wiłkuł, Kraków–Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, tłumaczenie, wstęp i komentarze D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków–Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kronika halicko-wołyńska (z XIII w.), tłum. E. Goranin, Oborniki Śląskie 2020.
Zobacz w Google Scholar

Kronika Thietmara, tłum. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Krzak Z., Od matriarchatu do patriarchatu, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kubínová K., Benešová K., Čermák V., Slavický T., Soukup D., Šimek Š., Karel IV a Emauzy. Liturgie, obraz, text, Praha 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kuraczkiewicz W., Gramoty nowogrodzkie na korze brzozowej, [w:] Słownik starożytności sło-wiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. II, red. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, Wrocław 1965, s. 151.
Zobacz w Google Scholar

Kuraszkiewicz W., Gramoty nowogrodzkie na brzozowej korze, t. 1: Opracowanie językowe, t. 2: Fotografie i przerysy, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

L’ Europa centro-orientale e il pericolo turco tra Sei e Settecento. Atti del Convegno internazionale (Viterbo, 23–25.11.1998), red. G. Platania, Viterbo 2000.
Zobacz w Google Scholar

L’Est europeo e l’Italia. Immagini e rapporti culturali. Studi in onore di Piero Cazzola raccolti da E. Kanceff e L. Banjanin, Moncalieri, To 1995.
Zobacz w Google Scholar

L’idea di Roma a Mosca (XV–XVI sec.). Fonti per la storia del pensiero sociale russo, red. P. Catalano, V. P. Pašuto, Roma 1993.
Zobacz w Google Scholar

La caduta di Costantinopoli. L’eco nel mondo, red. A. Pertusi, Milano 1976.
Zobacz w Google Scholar

La Russia e la storia universale. Breve antologia del pensiero conservatore russo dell’Ottocento, red. A. Ferrari, Rimini 1988.
Zobacz w Google Scholar

La slavistica in Italia. Cinquant’anni di studi (1940–1990), red. G. Brogi Bercoff, G. Dell’Agata, P. Marchesani, Roma 1994.
Zobacz w Google Scholar

Labuda G., Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona, Wodzisław Śląski 2009.
Zobacz w Google Scholar

Labuda G., Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Lane F. C., Storia di Venezia, Torino 1983.
Zobacz w Google Scholar

Larangé D. S., La Parole de Dieu en Bohême et Moravie: La tradition de la prédication dans l’Unité des Frères de Jan Hus à Jan Amos Comenius, Paris 2008.
Zobacz w Google Scholar

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum, red. L. Varcl, E. Kamínková, J. Kejř, J. Spěváček, J. Šebánek, Z. Tyl, z. I–XXII, Praha 1977.
Zobacz w Google Scholar

Lavermicocca N., La via Egnazia, itinerario di identità europea. Alle origini del Corridoio VIII, Bari 2008.
Zobacz w Google Scholar

Le lingue indoeuropee, red. A. Giacalone Ramat, P. Ramat, Bologna 1994.
Zobacz w Google Scholar

Le traîté contre les bogomiles de Cosmas le Prêtre, traduction et étude par H. C. Puech, A. Vaillant, Paris 1945.
Zobacz w Google Scholar

Lehr-Spławiński T., Kocelj, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. II, red. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, Wrocław 1965, s. 435.
Zobacz w Google Scholar

Lemerle P., Le monde de Byzance: histoire et institutions, Londres 1978.
Zobacz w Google Scholar

Lemerle P., Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siѐcle, Paris 1971.
Zobacz w Google Scholar

Leszka M. J., Wolińska T., Leszka M. B., Olszaniec S., Marinow K., Freus P., Paleologowie. Biografie. Fakty. Drzewa genealogiczne, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lexicon mediae et infimae latinitatis Polonorum, t. I–VIII, red. M. Plezia, K. Weyssenhoff-Brożkowa, Kraków 1953–.
Zobacz w Google Scholar

Lexikon des Mittelalters, t. 1–10, red. J. Ferluga, München–Zürich 1977–1999.
Zobacz w Google Scholar

Lilla S., Dionigi l’Areopagita e il platonismo Cristiano, Brescia 2005.
Zobacz w Google Scholar

Literatura staroruska. Wiek XI–XVII. Antologia, red. W. Jakubowski, R. Łużny, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Lo Gatto E., Il mito di Pietroburgo. Storia, leggenda, poesia, Milano 1960.
Zobacz w Google Scholar

Loffredo M., Presenze slave in Italia meridionale (sec. VI–XI), „Schola Salernitana. Annali” 20, 2015, s. 11–46.
Zobacz w Google Scholar

Lomagistro B., Approccio scientifico e questioni di metodo nello studio delle scritture cirilliche, [w:] Contributi italiani al XVI Congresso internazionale degli slavisti (Belgrado, 20–27 agosto 2018), red. M. C. Ferro, L. Salmon, G. Ziffer, Firenze 2018, s. 225–248.
Zobacz w Google Scholar

Lomagistro B., L’alfabeto glagolitico tra τéχνη e σοφíα, [w:] Contributi italiani al XIII Congresso internazionale degli slavisti (Ljubljana, 15–21 agosto 2003), red. A. Alberti, M. Garzaniti, S. Garzonio, Firenze 2014, s. 131–177.
Zobacz w Google Scholar

Lomagistro B., Paleografia e ideologia, „Studi Slavistici” I, 2004, s. 127–138.
Zobacz w Google Scholar

Lorentz F., Fischer A., Lehr-Spławiński T., The Cassubian Civilization, wstęp B. Malinowski, London 1935.
Zobacz w Google Scholar

Lunt H., Old Church Slavonic Grammar, The Hague–Paris 1974.
Zobacz w Google Scholar

Lunt H., The Slavic Name for Venice, [w:] Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Roma 1962, s. 413–416.
Zobacz w Google Scholar

Lutovský M., Profantová N., Sámova říše, Praha 1995.
Zobacz w Google Scholar

Lübke Ch., Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an), t. 1–5, Berlin 1985–1988.
Zobacz w Google Scholar

Lück H., Urban Law: The Law of Saxony and Magdeburg, [w:] The Oxford Handbook of European Legal History, red. H. Pihlajamäki, M. D. Dubber, M. Godfrey, Oxford 2018, s. 474–508.
Zobacz w Google Scholar

Łoszczyc J., Dymitr Doński, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Łoś J., Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa w dawnej Polsce, „Język Polski” 2, 1914, s. 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Łużny R., Kto, kiedy, gdzie i po co napisał „Słowo o wyprawie Igora”?, „Slavia Orientalis” II, 1994, s. 171–181.
Zobacz w Google Scholar

Madonia C., La compagnia di Gesù e la riconquista cattolica dell’Europa orientale nella seconda metà del XVI secolo, Genova 2002.
Zobacz w Google Scholar

Magarotto L., Per una tipologia dell’emigrazione russa, „Europa Orientalis” XXVI, 2007, s. 127–144.
Zobacz w Google Scholar

Magdalino P., The Empire of Manuel I Komnenos, Cambridge 1993.
Zobacz w Google Scholar

Magnuszewski J., Historia literatury czeskiej. Zarys, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Magocsi P. R., A History of Ukraine: The Land and Its Peoples, Toronto 1996.
Zobacz w Google Scholar

Magris C., Danubio, Milano 1986.
Zobacz w Google Scholar

Majeska G., Russian Pilgrims in Constantinople, „Dumbarton Oaks Papers” 56, 2003, s. 93–108.
Zobacz w Google Scholar

Małowist M., Tamerlan i jego czasy, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Maniscalco Basile G., La sovranità ecumenica del Gran Principe di Mosca. Genesi di una dottrina (fine XV–inizio XVI secolo), Milano 1983.
Zobacz w Google Scholar

Marcialis N., Introduzione alla lingua paleoslava, Firenze 2007.
Zobacz w Google Scholar

Mardešic S., Županovic N., Nomi di parentela in croato e italiano. Esempi di diversa articolazione della realtà, „Bolletino Itals” 6, 2008 (czasopismo online: itals.it/nomi-di-parentela-croato-e-italiano-esempi-di-diversa-articolazione-della-realta).
Zobacz w Google Scholar

Mareš F. V., Kirchenslavische Sprache und Literatur, [w:] Lexikon des Mittelalters, t. 5, München–Zürich 1991, kol. 1178–1180.
Zobacz w Google Scholar

Marshall A., Pietro il Grande e la Russia del suo tempo, Bologna 1999.
Zobacz w Google Scholar

Martelli F., Lo zar e il suo doppio. Simbologie e metafore dell’ideologia monarchica nella Russia ivaniana, Bologna 2001.
Zobacz w Google Scholar

Masaryk T. G., The New Europe: The Slav Standpoint, London 1917.
Zobacz w Google Scholar

Massimo il Greco, Firenze e l’Umanesimo italiano, red. M. Garzaniti, F. Romoli, „Studi Slavistici” 7, 2010, s. 239–394.
Zobacz w Google Scholar

Mastny V., Byrne M., A Cardboard Castle? An Inside History of The Warsaw Pact, 1955–1991, Budapest 2005.
Zobacz w Google Scholar

Mathiesen R., The Church Slavonic, [w:] Aspects of Slavic Language Question, red. R. Picchio, H. Goldblatt, New Haven 1984, s. 45–65.
Zobacz w Google Scholar

Maver G., Jagić Vatroslav, [w:] Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, red. G. Treccani, G. Gentile, Roma 1929–1937.
Zobacz w Google Scholar

Mazzitelli G., Slavica biblioteconomica, Firenze 2007.
Zobacz w Google Scholar

Međunarodni naučni skup. Sveti Sava u Srpskoj istoriji i tradiciji, red. S. Ćirković, Beograd 1998.
Zobacz w Google Scholar

Meillet A., Études sur l’étymologie et le vocabulaire du vieux slave, t. I–II, Paris 1902–1905.
Zobacz w Google Scholar

Meillet A., Le slave commun, wyd. 2, Paris 1934 [wyd. oryg. 1924].
Zobacz w Google Scholar

Melnikova E. A., Petrukhin V. J., The Origin and Evolution of the Name Rus: The Scandinavians in Eastern-Europe Ethno-Political Process before the eleventh Century, „Tor” XXIII, 1990–1991, s. 203–234.
Zobacz w Google Scholar

Melnyk M., Św. Piotr Mohyła – reformator prawosławia w Rzeczypospolitej, „Ethos: Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL” XXI, 2008, s. 99–116.
Zobacz w Google Scholar

Meriggi B., Le byline. Canti popolari russi, Milano 1974.
Zobacz w Google Scholar

Meriggi B., Su alcuni termini di parentela slavi, [w:] Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Roma 1962, s. 477–490.
Zobacz w Google Scholar

Meyendorff J., Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Mickiewicz A., Literatura słowiańska, t. 8, przekł. L. Płoszewski, oprac. J. Maślanka, [w:] tenże, Dzieła, wydanie rocznicowe 1798–1998, kom. red. Z. J. Nowak i in., Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Miklosich F., Die slavischen Monatsnamen, Wien 1867.
Zobacz w Google Scholar

Miklosich F., Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Wien 1862–1865 [Aalen 1963, 1977].
Zobacz w Google Scholar

Minale V. M., L’influenza delle fonti normative bizantine sul sistema giuridico della Rus’: appunti per un’impostazione storico-giuridica della questione, „Atti della Accademia Pontaniana” 56, 2007, s. 341–379.
Zobacz w Google Scholar

Minale V. M., Lo „zakonik” di Stefan Dušan e i suoi legami con la legislazione bizantina, „Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici” 37, 2009, s. 219–228.
Zobacz w Google Scholar

Mindak J., Językowa kategoria żywotności w polszczyźnie i słowiańszczyźnie na tle innych języków świata. Próba ujęcia typologicznego, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Mishin D., The Saqaliba Slaves in the Aghlabid State, „Annual of Medieval Studies at the CEU” 4, 1996–1997, s. 236–244.
Zobacz w Google Scholar

Mitologia slava. Studi sulla mitologia dei popoli slavi. Antologia, red. N. Mikhailov, Pisa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Moguš M., Povijest hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb 1995.
Zobacz w Google Scholar

Montani P., Montaggio, [w:] Enciclopedia del Cinema, t. 4, Roma 2004, s. 125–133.
Zobacz w Google Scholar

Monumenta Germaniae Historica [MGH], Auctores antiquissimi, t. I–XV, Berlin 1877–1919.
Zobacz w Google Scholar

Morabito R., Forum. La situazione linguistica attuale nell’area a standard neoštokavi (ex serbo-croato), „Studi Slavistici” 3, 2006, s. 299–352.
Zobacz w Google Scholar

Moravcsik G., Byzantium and the Magyars, Budapest 1970.
Zobacz w Google Scholar

Moser M., Rusyn: A New-Old Language In-between Nations and States, [w:] The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders, red. T. Kamusella, M. Nomachi, C. Gibson, London 2016, s. 124–139.
Zobacz w Google Scholar

Moser M., Что такое „простая мова”?, „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae” XLVII, 3–4, 2002, s. 221–260.
Zobacz w Google Scholar

Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej, wyd. 2, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mund S., La mission diplomatique du père Antonio Possevino (s.j.) chez Ivan le Terrible en 1581–1582 et les premiers écrits jésuites sur la Russie moscovite à la fin du XVIe siècle, „Cahiers du Monde Russe” XLV, 3, 2004, s. 407–440.
Zobacz w Google Scholar

Murko M., Die Bedeutung der Reformation und Gegenreformation für das geistige Leben der Südslawen, Prag–Heidelberg 1927.
Zobacz w Google Scholar

Nagirnyj W., Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198 (1199)–1264, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nalepa J., Pelso, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. IV, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1970, s. 54.
Zobacz w Google Scholar

Natalizi M., La rivolta degli orfani. La vicenda del ribelle Pugacëv, Roma 2011.
Zobacz w Google Scholar

Naumow A., Stradomski J., Echa IV krucjaty w dawnej literaturze ruskiej, [w:] IV krucjata. Historia. Reperkusje. Konsekwencje, red. Z. J. Kijas, M. Salamon, Kraków 2005, s. 237–251.
Zobacz w Google Scholar

Naumow A., Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polskich, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Nechutová J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha 2000.
Zobacz w Google Scholar

Nedeljković O., Slavophilism as a Renaissance Humanist Myth in Mauro Orbini’s Il Regno degli Slavi, „The International Journal of Literary Humanities” XI, 2, 2014, s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

New Approaches to Slavic Verbs of Motion, red. V. Hasko, R. Perelmutter, Amsterdam–Phila­delphia, PA 2010.
Zobacz w Google Scholar

Niederle L., Manuel de l’antiquité slave, t. 1–2, Paris 1923–1926.
Zobacz w Google Scholar

Niederle L., Slovanské starožitnosti, II/1: Původ a počátky Slovanů jižních, Praha 1906.
Zobacz w Google Scholar

Novak G., Povijest Splita, t. 1–3, Split 1957–1965.
Zobacz w Google Scholar

Nuding M., Matthäus von Krakau: Theologe, Politiker, Kirchenreformer in Krakau, Prag und Heidelberg zur Zeit des Grossen Abendländischen Schismas, Tübingen 2007.
Zobacz w Google Scholar

pokoju serca i modlitwie (Drabina do nieba, stopnie 27–28), tłum. i red. J. Naumowicz, „Cenobium” 9, 1996, s. 58–68.
Zobacz w Google Scholar

Obolensky D., Dziedzictwo Cyryla i Metodego na Rusi, [w:] Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X–XVII w.), red. J. Kłoczowski, Kraków 1997, s. 55–76.
Zobacz w Google Scholar

Obolensky D., Ritratti dal mondo bizantino, Milano 1999.
Zobacz w Google Scholar

Obolensky D., The Bogomils: A Study in Balkan Neo-Manichaeism, Cambridge 1948.
Zobacz w Google Scholar

Obolensky D., The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500–1453, London 1971.
Zobacz w Google Scholar

Obrycki K., Jan z Damaszku, [w:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002, s. 238–239.
Zobacz w Google Scholar

Oczko B., Zarys historii języka serbsko-chorwackiego, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Ogórek M., Beginki i Waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIV wieku, Racibórz 2012.
Zobacz w Google Scholar

Onasch K., Schnieper A., Ikony. Fakty i legendy, tłum. Z. Szanter, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Opere di Comenio, red. M. Fattori, Torino 1974.
Zobacz w Google Scholar

Ortalli G., Il ducato e la „civitas Rivoalti”. Tra carolingi, bizantini e sassoni, [w:] Storia di Venezia, t. I: Origini-Età ducale, red. L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, Roma 1991, s. 725–779.
Zobacz w Google Scholar

Ortaylı İ., The Ottoman Millet System and Its Social Dimensions, [w:] Boundaries of Europe, red. R. Larrson, Stockholm 1998, s. 120–126.
Zobacz w Google Scholar

Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, tłum. H. Evert-Kappesowa, W. Ceran, Warszawa 2007 [wyd. 1, 1968].
Zobacz w Google Scholar

Ostrogorsky G., Byzanz und die Welt der Slaven. Beiträge zur Geschichte der byzantinisch­slawischen Beziehungen, Darmstadt 1974.
Zobacz w Google Scholar

Ottoman Bosnia: A History in Peril, red. M. Koller, K. H. Karpat, Madison, WI 2004.
Zobacz w Google Scholar

Oxford Dictionary of Byzantium, red. A. Kazhdan, Oxford 1991.
Zobacz w Google Scholar

Paci R., La „Scala” di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento, Venezia 1971.
Zobacz w Google Scholar

Pacnerová L., Staročeské literární památky a charvátská hranatá hlaholice, „Slovo” LVI–LVII, 2006–2007, s. 405–420.
Zobacz w Google Scholar

Papacostea Ş., Stephen the Great: Prince of Moldavia (1457–1504), Bucharest 1981.
Zobacz w Google Scholar

Parisi V., Il lettore eccedente. Edizioni periodiche del samizdat sovietico, 1956–1990, Bologna 2013.
Zobacz w Google Scholar

Paroń A., Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Wrocław 2015.
Zobacz w Google Scholar

Parppei K. M. J., The Battle of Kulikovo Refought: „The First National Feat”, Leiden–Boston, MA 2017.
Zobacz w Google Scholar

Pasterze wiernych Słowian: święci Cyryl i Metody, wybór, przekład, oprac. A. Naumow, Kraków 1985.
Zobacz w Google Scholar

Patschovsky A., Die Anfange einer ständigen Inquisition in Böhmen. Ein Prager Inquisitoren-Handbuch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Berlin–New York 1975.
Zobacz w Google Scholar

Paweł Diakon, Historia rzymska. Historia Longobardów, tłum. I. Lewandowski, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Pečírková J., Czech Translations of the Bible, [w:] Interpretation of the Bible, red. J. Krašovec, Ljubljana–Sheffield 1998, s. 1167–1200.
Zobacz w Google Scholar

Pera P., I vecchi credenti e l’Anticristo, Torino 1992.
Zobacz w Google Scholar

Peri V., L’aggiunta del „Filioque” nel simbolo, [w:] Da oriente e da occidente. Le chiese cristiane dall’impero romano all’Europa moderna, t. II, red. M. Ferrari, Roma 2002, s. 718–749.
Zobacz w Google Scholar

Perotto M., Lingua e identità dell’immigrazione russofona in Italia, Napoli 2010.
Zobacz w Google Scholar

Pertusi A., Il pensiero politico bizantino, red. A. Carile, Bologna 1990.
Zobacz w Google Scholar

Petkov K., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh–Fifteenth Century: The Records of a Bygone Culture, Leiden–Boston, MA 2008.
Zobacz w Google Scholar

Picchio R., Études littéraires slavo-romanes, Firenze 1978.
Zobacz w Google Scholar

Picchio R., La slavistica come sintesi storico-filologica nell’opera di Bruno Meriggi (1927–1970), „Ricerche Slavistiche” XX–XXI, 1973–1974, s. 347–354.
Zobacz w Google Scholar

Picchio R., Latinitas Slaviae Romanae, [w:] Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa, red. J. Axer, Warszawa 1995, s. 11–18.
Zobacz w Google Scholar

Picchio R., Letteratura della Slavia ortodossa (IX–XVIII sec.), Bari 1991.
Zobacz w Google Scholar

Picchio R., Lo slavo ecclesiastico, [w:] R. Picchio, Letteratura della Slavia ortodossa (IX–XVIII sec.), Bari 1991, s. 103–143.
Zobacz w Google Scholar

Picchio R., Storia della letteratura russa antica, Milano 1959.
Zobacz w Google Scholar

Pietkiewicz K., Paleografia ruska, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pirjevec J., Niccolò Tommaseo tra Italia e Slavia, Venezia 1977.
Zobacz w Google Scholar

Pitsakis C. G., Dalla Nuova Roma al Commonwealth bizantino: il modello politico-religioso di Constantinopoli e la sua espansione oltre i confini dell’impero, [w:] L’ortodossia nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive, red. A. Pacini, Torino 2003, s. 3–70.
Zobacz w Google Scholar

Pliguzov A., Archbishop Gennadii and the Heresy of the „Judaizers”, „Harvard Ukrainian Studies” 16, 3–4, 1992, s. 269–288.
Zobacz w Google Scholar

Pliukhanova M., La Donazione di Costantino in Russia tra XV e XVI secolo, [w:] Costantino il Grande tra medioevo ed età moderna. Atti del Convegno (Trento, 22–24 aprile 2004), red. G. Bonamente, G. Cracco, K. Rosen, Bologna 2008, s. 209–235.
Zobacz w Google Scholar

Plokhy S., The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine, Oxford 2001.
Zobacz w Google Scholar

Plokhy S., The Origins of Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus, New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Podhorodecki L., Sicz Zaporoska, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Podskalsky G., Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 865–1459, München 2000.
Zobacz w Google Scholar

Podskalsky G., Von Photios zu Bessarion. Der Vorrang humanistisch geprägter Theologie in Byzanz und deren bleibende Bedeutung, Wiesbaden 2003.
Zobacz w Google Scholar

Pohl W., Le origini etniche dell’Europa, Roma 2000.
Zobacz w Google Scholar

Polański K., Polabian, [w:] The Slavonic Languages, red. B. Comrie, G. G. Corbett, New York 1993, s. 795–824.
Zobacz w Google Scholar

Polikarpov F., Leksikon trejazyčnyj. Dictionarium trilingue. Moskva 1704, red. H. Keipert, München 1988.
Zobacz w Google Scholar

Popivchak R., Peter Mohila, Metropolitan of Kiev (1633–47): Translation and Evaluation of His „Orthodox Confession of Faith” (1640), Washington 1975.
Zobacz w Google Scholar

Popkonstantinov K., Kronsteiner O., Старобългарски надписи. Altbulgarische Inschriften, Salzburg 1994–1997.
Zobacz w Google Scholar

Popova T. G., Die „Leiter zum Paradies” des Johannes Klimakos. Katalog der Slavischen Handschriften, Köln–Weimar–Wien 2012.
Zobacz w Google Scholar

Popović D., O hajducima, t. I–II, Beograd 1930–1931.
Zobacz w Google Scholar

Popović I., Geschichte der serbokroatischen Sprache, Wiesbaden 1965.
Zobacz w Google Scholar

Poppe A., The Political Background to the Baptism of Rus’: Byzantine-Russian Relations between 986–989, „Dumbarton Oaks Papers” XXX, 1976, s. 195–244.
Zobacz w Google Scholar

Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska, tłum. i oprac. F. Sielicki, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Primavera di Praga, risveglio europeo. Atti del Convegno internazionale, red. F. Caccamo, P. Helan, M. Tria, Firenze 2011.
Zobacz w Google Scholar

Prokopiusz z Cezarei, Historia wojen, t. 2: Wojna z Gotami, tłum. i kom. D. Brodka, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Protokoły mędrców Syjonu, Warszawa 1923.
Zobacz w Google Scholar

Przybył E., Prawosławie, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, t. I–II, tłum. M. Dzielska, przedmowa T. Stępień, Kraków 1997–1999.
Zobacz w Google Scholar

Pseudo-Maurycjusz, Strategikon, [w:] Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. 2: Pisarze V–X wieku, wyd. A. Brzóstkowska, W. Swoboda, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 134–156.
Zobacz w Google Scholar

Pubblici L., Cumani: migrazioni, strutture di potere e società nell’Eurasia dei nomadi (secoli X–XIII), Firenze 2021.
Zobacz w Google Scholar

Radovich N., Slavo ecclesiastico antico. Grammatica e bibliografia, Napoli 1965.
Zobacz w Google Scholar

Raeff M., Russia Abroad: A Cultural History of the Russian Emigration 1919–1939, New York–Oxford 1990.
Zobacz w Google Scholar

Rakowiecki I. B., Prawda Ruska czyli prawa Wielkiego Xięcia Jarosława Władymirowicza tudzież traktaty Olga y Igora WW. XX. Kiioskich z cesarzami greckimi y Mścisława Dawidowicza X. Smoleńskiego z Rygą zawarte, których texta, obok z polskiém tłomaczeniem, t. 2, Warszawa 1822.
Zobacz w Google Scholar

Ramovš F., Kratka zgodovina slovenskega jezika, Ljubljana 1936.
Zobacz w Google Scholar

Rapacka J., Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Rejzek J., Český etymologický slovník, Praha 2015 [wyd. 1, 2001].
Zobacz w Google Scholar

Rešetar M., Le colonie serbocroate nell’Italia meridionale, red. V. Treu, M. Gardenghi, Campobasso 1997 [wyd. oryg. Die serbokroatischen Kolonien Süditaliens, Wien 1911].
Zobacz w Google Scholar

Richter M., Jan Amos Komeński w Polsce. Zarys życia i działalności, Siedlce 2016.
Zobacz w Google Scholar

Rigo A., Gregorio il Sinaita, [w:] La théologie byzantine et sa tradition (XIIIe–XIXe siècle), red. C.-G. Conticello, V. Conticello, t. II, Turnhout 2002, s. 35–122.
Zobacz w Google Scholar

Rigo A., Grégoire Palamas „nouveau Chrysostome” et „nouveau Théologien”, „Irénikon” LXXX, 2008, s. 549–562.
Zobacz w Google Scholar

Rigo A., Il monaco, la chiesa e la liturgia. I capitoli sulle gerarchie di Gregorio il Sinaita, Firenze 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rigo A., Monaci esicasti e monaci bogomili. Le accuse di messalianismo e bogomilismo rivolte agli esicasti ed il problema dei rapporti tra esicasmo e bogomilismo, Firenze 1989.
Zobacz w Google Scholar

Rinascimento letterario italiano e mondo slavo: Rassegna degli studi dell’ultimo dopoguerra, red. S. Graciotti, E. Sgambati, Roma 1986.
Zobacz w Google Scholar

Ripellino A. M., Praga magiczna, tłum. H. Kralowa, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Roberson R. G., Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, tłum. K. Bielawski, D. Mionskowska, Bydgoszcz 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rock S., Popular Religion in Russia: „Double belief” and the Making of an Academic Myth, Albingdon–Oxon 2007.
Zobacz w Google Scholar

Romanchuk R., Byzantine Hermeneutics and Pedagogy in the Russian North: Monks and Masters at the Kirillo-Belozerskii Monastery, 1397–1501, Toronto 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ronchey S., L’enigma di Piero. L’ultimo bizantino e la crociata fantasma nella rivelazione di un grande quadro, Milano 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rosik S., Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI–XII w. (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold), Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rosques R., L’universo dionisiano. Struttura gerarchica del mondo secondo ps. Dionigi Areopagita, Milano 1996.
Zobacz w Google Scholar

Rothe H., Biblia slavica, „Slavica Ambrosiana” 2, 2011, s. 117–127.
Zobacz w Google Scholar

Rothe H., Slavia latina in the Middle Ages between Slavia Orthodoxa and the Roman Empire (the Pope and the Emperor), „Ricerche Slavistiche” 42, 1995, s. 75–88.
Zobacz w Google Scholar

Rott D., Bracia czescy w dawnej Polsce, Katowice 2002.
Zobacz w Google Scholar

Roux J.-P., Tamerlano, Milano 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rowell S. C., Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295–1345, Cambridge 1994.
Zobacz w Google Scholar

Różycka-Bryzek A., Athos, [w:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002, s. 58–61.
Zobacz w Google Scholar

Rumyantsev O., Brogi Bercoff G., The Battle of Konotop 1659: Exploring Alternatives in East European History, Milan 2013.
Zobacz w Google Scholar

Runciman S., Teokracja bizantyjska, Katowice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ryan W. F., The Bathhouse at Midnight: Magic in Russia, University Park, PA 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rychlík J., Penczew W., Historia Czech, Wrocław 2020.
Zobacz w Google Scholar

Sainte Russie. L’art russe des origines a Pierre le Grand, red. J. Durand, D. Giovannoni, I. Rapti, Paris 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sajkowski W., Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Salamon M., Komnen Aleksy, [w:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002, s. 266–267.
Zobacz w Google Scholar

Samerski S., Zach K., Renaissance der Nationalpatrone. Errinerungskulturen in Ostmitteleuropa im 20. und 21. Jahrhundert, Wien 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sampimon J., Halsema S. van, Cosma Presbyter: Homily Against the Bogomils. Operational Edition, „Polata knigopisnaja” XXXIII, 2005, s. 1–133.
Zobacz w Google Scholar

San Clemente di Ocrida: allievo e maestro. Nell’undicesimo centenario del beato transito (916–2016), red. K. Stantchev, M. Calusio, Milano 2017.
Zobacz w Google Scholar

Saxo Grammaticus, Gesta dei re e degli eroi danesi, red. L. Koch, M. A. Cipolla, Torino 1993.
Zobacz w Google Scholar

Scardigli P., Lingua e storia dei Goti, Firenze 1964.
Zobacz w Google Scholar

Schaeken J., Die Kiever Blatter, Amsterdam 1987.
Zobacz w Google Scholar

Schenker A. M., Were there Slavs in Central Europe before the Great Migrations?, „Journal of Slavic Linguistics” XXXI–XXXII, 1985, s. 359–373.
Zobacz w Google Scholar

Schröpfer J., Hussens Traktat „Orthographia Bohemica”. Die Herkunft des diakritischen Systems in der Schreibung slavischer Sprachen und die älteste zusammenhangende Beschreibung slavischer Laute, Wiesbaden 1968.
Zobacz w Google Scholar

Schuyt R., The Morphology of Slavic Verbal Aspect: A Descriptive and Historical Study, Amsterdam–Atlanta, GA 1990.
Zobacz w Google Scholar

Seifert J. L., Le sette idee slave. Origine e significato delle rivoluzioni nell’Europa dell’Est, Genova 1992 [wyd. oryg. Die Weltrivolutionäre, von Bogumil, über Hus zu Lenin, Wien 1931].
Zobacz w Google Scholar

Serczyk W. A., Iwan IV Groźny, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.
Zobacz w Google Scholar

Shevelov G. Y., Two Orthodox Ukrainian Churchmen of the Early 18th Century: Teofan Prokopovych and Stefan Iavors’kyj, Cambridge 1985.
Zobacz w Google Scholar

Siedem niebios i ziemia. Antologia dawnej prozy bułgarskiej, wstęp, wybór i tłum. T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Simiczijew K., Pieśń hajducka Słowian południowych, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Sinkewicz R. E., Gregory Palamas, [w:] La théologie byzantine et sa tradition (XIIIe–XIXe siècle), t. II, red. C.-G. Conticello, V. Conticello, Turnhout 2002, s. 131–182.
Zobacz w Google Scholar

Skok P., Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, t. I–III, Zagreb 1971–1973.
Zobacz w Google Scholar

Slawistyka u progu nowego wieku, red. B. Zieliński, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Słownik prasłowiański, t. I–VIII, red. F. Sławski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974–2001.
Zobacz w Google Scholar

Słowo o pułku Igorowym, tłum. J. D. Wasilewicz, red. O. Kupczyński, Przemyśl 1999.
Zobacz w Google Scholar

Słowo o wyprawie Igora, czyli wyprawa Igora na Połowców. Dwa przekłady: Augusta Bielowskiego wierszem, Andrzeja Sarwy prozą, Sandomierz 2009.
Zobacz w Google Scholar

Słowo o wyprawie Igora, tłum. A. Obrębska-Jabłońska, Z. Fedecki, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Słowo Sofoniusza z Riazania [Zadońszczyzna], tłum. R. Łużny, [w:] Literatura staroruska. Wiek XI–XVII. Antologia, red. W. Jakubowski, R. Łużny, Warszawa 1971, s. 105–109.
Zobacz w Google Scholar

Smalley B., Lo studio della Bibbia nel Medioevo, Bologna 2008.
Zobacz w Google Scholar

Smitran S., Gli uscocchi. Pirati, ribelli, guerrieri tra gli imperi ottomano e asburgico e la Repubblica di Venezia, Venezia 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sobigou A., Tomas Masaryk, Paris 2002.
Zobacz w Google Scholar

Socialist Realism without Shores, red. T. Lahusen, E. Dobrenko, Durham–London 1997.
Zobacz w Google Scholar

Soszyński J., Donacja Konstantyna. Wstęp, tekst łaciński i przekład polski, „Przegląd Tomistyczny” 17, 2011, s. 7–28.
Zobacz w Google Scholar

Stang Ch., Slavonic Accentuation, Oslo 1957.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz E., Grammars and Dictionaries of the Slavic Languages from the Middle Ages up to 1850: An Annotated Bibliography, Berlin 1984.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz E., The Accentual Patterns of the Slavic Languages, Stanford, CA 1993.
Zobacz w Google Scholar

Stanula E., Autokefalia, [w:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002, s. 62–63.
Zobacz w Google Scholar

Starzec Isaija, Zapis w księdze tłumaczeń św. Dionizego, tłum. A. Naumow, [w:] Dar Słowa. Ze starej literatury serbskiej, red. A. E. Naumow, tłum. T. Wątor-Naumow, A. E. Naumow, W. Kotwiczowa, Łódź 1983, s. 125–127.
Zobacz w Google Scholar

Steindorff L., Die dalmatinischen Städte im 12. Jahrhundert. Studien zu ihrer politischen Stellung und gesellschaftlichen Entwicklung, Köln–Wien 1984.
Zobacz w Google Scholar

Stephenson P., Byzantium’s Balkan Frontier: A Political Study of the Northern Balkans, 900–1204, Cambridge 2000.
Zobacz w Google Scholar

Stępień T., Pseudo-Dionizy Areopagita. Chrześcijanin i platonik, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Storia del Cristianesimo. Religione – Politica – Cultura, t. V: Apogeo del papato ed espansione della cristianità (1054–1274), red. A. Vauchez, Roma 1997.
Zobacz w Google Scholar

Storia del popolo romeno, red. A. Oţetea, Roma 1971.
Zobacz w Google Scholar

Storia religiosa dell’Islam nei Balcani, red. L. Vaccaro, Milano 2008.
Zobacz w Google Scholar

Strzelczyk J., Połabszczyzna zapomniana: Nakon, czyli Obodrzyci ponownie na drodze do wła-snego bytu, „Przegląd Zachodniopomorski” XXI, 3, 2006, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Studi sulla questione della lingua presso gli Slavi, red. R. Picchio, Roma 1972.
Zobacz w Google Scholar

Stussi A., Fondamenti di critica testuale, Bologna 1998.
Zobacz w Google Scholar

Subtelny O., Domination of Eastern Europe: Native Nobilities and Foreign Absolutism, 1500–1715, Kingston–Montreal 1986.
Zobacz w Google Scholar

Sulikowska-Gąska A., Spory o ikony na Rusi w XV i XVI w., Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Surosz M., Praga. Czeskie ścieżki, Wołowiec 2021.
Zobacz w Google Scholar

Szefliński B., Trzy oblicza Sawy Nemanjicia. Postać historyczna – autokreacja – postać literacka, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Szymański R., Tajemnice praskiego Hradu, Polanica-Zdrój 2021.
Zobacz w Google Scholar

Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie, oprac., przekł. i kom. G. Minczew, M. Skowronek, J. M. Wolski, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

św. Jan Klimak, Drabina raju, tłum. W. Polanowski, Kęty 2011.
Zobacz w Google Scholar

Świat Bizancjum, t. 2: Cesarstwo Bizantyńskie 641–1204, red. J.-C. Cheynet, tłum. A. Graboń, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Świat Bizancjum, t. 3: Bizancjum i jego sąsiedzi. 1204–1453, red. A. Laiou, C. Morrisson, tłum. A. Graboń, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Święci Konstantyn-Cyryl i Metody. Patroni Wschodu i Zachodu, t. I, red. A. Naumow, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ševčenko I., Byzantium and the Slavs in Letters and Culture, Cambridge, MA–Napoli 1991.
Zobacz w Google Scholar

Ševčenko I., The Many Worlds of Peter Mohyla, „Harvard Ukrainian Studies” VIII, 1–2, 1984, s. 9–44.
Zobacz w Google Scholar

Špidlík T., Garzaniti M., Folli in Cristo, [w:] Dizionario enciclopedico di Spiritualità, red. E. Ancilli, Roma 1990, s. 117–120.
Zobacz w Google Scholar

Švidkovskij D., Mosca e l’architettura del Rinascimento, [w:] Mille anni di architettura italiana in Russia, red. D. Švidkovskij, Torino–Mosca 2013, s. 59–111.
Zobacz w Google Scholar

Tachiaos A.-E. N., Cyril and Methodius of Thessalonica. The Acculturation of the Slavs, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Taft R., Storia sintetica del rito bizantino, Roma 1999.
Zobacz w Google Scholar

Tajna historia Mongołów. Anonimowa kronika mongolska z XIII w., tłum. S. Kałużyński, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Tamborra A., La riscoperta di Cirillo e Metodio nel secolo XIX e il suo significato, [w:] Christianity among the Slavs: The Heritage of Saints Cyril and Methodius, red. E. G. Farrugia, R. F. Taft, G. K. Piovesana, Rome 1988, s. 315–341.
Zobacz w Google Scholar

Tandarić J. L., Hrvatsko-glagoljska liturgijska književnost. Rasprave i prinosi, Zagreb 1993.
Zobacz w Google Scholar

Tanner M., Illyrianism and the Croatian Quest for Statehood, „Daedalus” CXXVI, 3, 1997, s. 47–62.
Zobacz w Google Scholar

Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, upadek, relikty, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Tazbir J., Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Teiro É., L’Église des premiers saints métropolites russes, Paris 2009.
Zobacz w Google Scholar

Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, Seria grecka, red. A. Brzóstkowska, W. Swoboda, z. II: Pisarze z V–X wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989, z. III: Pisarze z VII–X wieku, Warszawa 1995, z. IV: Pisarze z VIII–XII wieku, Warszawa 1997; Seria łacińska, t. 1: Starożytność. Pisarze najdawniejsi, oprac. A. Kotłowska, R. Grzesik, B. Grunwald-Hajdasz, Poznań–Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

The Book of Vles (Vles Knyha), Columbus, OH 1973.
Zobacz w Google Scholar

The Bugarštica: A Bilingual Anthology of the Earliest Extant South Slavic Folk Narrative Song, red. J. P. Miletich, Champaign, IL 1990.
Zobacz w Google Scholar

The Cambridge History of Inner Asia: The Chinggisid Age, red. N. Di Cosmo, A. J. Frank, P. B. Golden, Cambridge–New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

The Caspian Sea Encyclopedia, red. I. S. Zonn, A. G. Kostianoy, A. N. Kosarev, M. Glantz, Berlin–Heidelberg 2010.
Zobacz w Google Scholar

The Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars and Cumans, red. F. Curta, R. Kovalev, Leiden 2007.
Zobacz w Google Scholar

The Polish Parliament at the Summit of Its Development (16–17th centuries): Anthologies, red. W. Czapliński, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

The Role of Prefixes in the Formation of Aspectuality: Issues of Grammaticalization, red. R. Benacchio, A. Muro, S. Slavkova, Firenze 2017.
Zobacz w Google Scholar

The World of the Khazars. New Perspectives, red. P. B. Golden, H. Ben-Shammal, A. Róna-Tas, Leiden–Boston, MA 2007.
Zobacz w Google Scholar

The World’s Writing Systems from Ancient Times to the Present, red. P. T. Daniels, W. Bright, Oxford 1996.
Zobacz w Google Scholar

The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. G. D. Hundert, New Haven 2008.
Zobacz w Google Scholar

Thomson F. J., The Origins of the Principal Slav Monasteries on Athos: Zographou, Panteleèmonos and Chelandariou, „Byzantinoslavica” 57, 1996, s. 310–350.
Zobacz w Google Scholar

Thomson F. J., The Slavonic Translation of the Old Testament, [w:] Interpretation of the Bible, red. J. Krašovec, Ljubljana–Sheffield 1998, s. 605–920.
Zobacz w Google Scholar

Thomson F., Joseph Dobrowsky and the „Slovo o Polku Igoreve”, „Slavia” LXXVI, 2007, s. 241–338.
Zobacz w Google Scholar

Thomson F., SS. Cyril and Methodius and a Mythical Western Heresy: Trilinguism, „Analecta Bollandiana” 110, 1992, s. 67–122.
Zobacz w Google Scholar

Tideo Acciarini maestro e umanista fra Italia e Dalmazia. Atti del Convegno internazionale di studi (Macerata, 21 X 2011), red. S. Fiaschi, Macerata 2014.
Zobacz w Google Scholar

Timberlake A., The Nomination Object in Slavic, Baltic, and West Finnic, Munich 1974.
Zobacz w Google Scholar

Tkadlčik V., Systém cyrilské abecedy, „Slavia” 41, 1972, s. 380–392.
Zobacz w Google Scholar

Tkadlčik V., Systém hlaholské abecedy, [w:] Studia paleoslovenica. Sbornik k uctění 70. narozenin prof. dr. J. Kurze, Praha 1971, s. 357–377.
Zobacz w Google Scholar

Todorova M., Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tomelleri V., Traduzioni dal latino nella Slavia ortodossa, [w:] Lo spazio letterario del medioevo. 3. Le culture circostanti: III. Le culture slave, red. M. Capaldo, C. Diddi, Roma 2006, s. 499–520.
Zobacz w Google Scholar

Tommaseo N., Scritti editi e inediti sulla Dalmazia e sui popoli slavi, red. R. Ciampini, Firenze 1943.
Zobacz w Google Scholar

Tra scrittura e libertà. I discorsi dei Premi Nobel per la Letteratura, red. D. Padoan, Milano 2010.
Zobacz w Google Scholar

Třeštík D., Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530–935), Praha 1997.
Zobacz w Google Scholar

Třeštík D., Powstanie Wielkich Moraw. Morawianie, Czesi i Europa Środkowa w latach 791–871, tłum. E. H. Kaczmarska, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Trovesi A., I serbo-lusaziani. Storia, letteratura, lingua, Milano 2007.
Zobacz w Google Scholar

Turdeanu É., L’activité littéraire en Moldavie à l’époque d’Étienne le Grand (1457–1504), [w:] tenże, Études de littérature roumaine et d’écrits slaves et grecs des principautés roumaines, Leyde 1985, s. 113–160, 438–441.
Zobacz w Google Scholar

Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu świętych mężów, red. M. Skowronek, G. Minczew, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Udolph J., Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven, Heidelberg 1979.
Zobacz w Google Scholar

Ulewicz T., Il problema del sarmatismo nella cultura e nella letteratura polacca, „Ricerche Slavistiche” VIII, 1960, s. 126–198.
Zobacz w Google Scholar

Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Praca zbiorowa, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Unia lubelska 1569 roku w dziejach Polski i Europy, red. A. Witusik, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Vaillant A., Grammaire comparée des langues slaves, t. I: Phonétique, Paris 1950, t. II/1: Morphologie. Flexion nominale, Paris 1958, t. II.2: Morphologie. Flexion pronominale, Paris 1958, t. III: Le verbe, Paris 1966, t. IV: La formation des noms, Paris 1974, t. V: La syntaxe, Paris 1977.
Zobacz w Google Scholar

Vaillant A., Manuel du vieux slave, Paris 1964.
Zobacz w Google Scholar

Vajs J., Rukovět’ hlaholské paleografie, Praha 1932.
Zobacz w Google Scholar

Valla L., O rzekomej, sfałszowanej donacji Konstantyna, red. W. Olszaniec, K. Rzepkowski, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Vasmer M., Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941.
Zobacz w Google Scholar

Vasmer M., Russisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1953–1958.
Zobacz w Google Scholar

Vasmer M., Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, t. 1–2, Berlin–Wiesbaden 1971.
Zobacz w Google Scholar

Vavřínek V., Nécrologies. Francis Dvornik (1893–1975), „Byzantinoslavica” XXXVII, 2, 1976, s. 233–236.
Zobacz w Google Scholar

Vavřínek V., Melichar P., Čechová M., Homage to Francis Dvorník, „Byzantinoslavica” LXXVI, 2018, Supplementum.
Zobacz w Google Scholar

Vásáry I., Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365, Cambridge–New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Večerka R., Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax, t. 5, Freiburg im Breisgau 1989–2003.
Zobacz w Google Scholar

Verger J., Les étudiants slaves et hongrois dans les universités occidentales (XIIIe–XVe siécles), [w:] L’Église et le peuple chrétien dans les pays de l’Europe du Centreest et du Nord (XIVe–XVe siécles). Actes du colloque de Rome, 1986, Rome 1990, s. 83–106.
Zobacz w Google Scholar

Verkholantsev J., The Slavic Letters of St. Jerome: The History of the Legend and Its Legacy, or, How the Translator of the Vulgate Became an Apostle of the Slavs, DeKalb, IL 2014.
Zobacz w Google Scholar

Vian G. M., La donazione di Costantino, Bologna 2004.
Zobacz w Google Scholar

Vitae Kanuti ducis Slesvicensis, [w:] Monumenta Germaniae Historica [MGH], Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarsum separatim editi, t. XXIX, Hannover 1937.
Zobacz w Google Scholar

Vodoff V., Gonneau P., Sorlin I., Propositions pour une terminologie en langue francaise du passe des Slaves orientaux, „Russia Mediaevalis” IX, 1997, 1, s. 5–12.
Zobacz w Google Scholar

Voyageurs arabes, red. P. Charles-Dominique, Paris 1995.
Zobacz w Google Scholar

Vuksić D., Žumberački uskoci. Unijaćenje i odnarođivanje, Zagreb 2015.
Zobacz w Google Scholar

Vyncke F., La religione degli slavi, [w:] Le religioni dell’Europa centrale precristiana, red. Ch. Puech, Roma–Bari 1988.
Zobacz w Google Scholar

Vyncke F., Detrez R., De l’origine et de la structure de l’alphabet glagolitique, „Orientalia Lovaniensia Periodica” 23, 1992, s. 219–250.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Mikołajczakowa M., Język piśmiennictwa bułgarskiego – zarys dziejów, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Walicki A., W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Walter Ch., Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego, tłum. K. Malcharek, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski T., Mitrovica Srijemska, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. III, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1967, s. 266.
Zobacz w Google Scholar

Wątróbska H., Słownik staro-cerkiewno-rusko-polski, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Weingart M., O podstatě slovanské filologie, Bratislava 1924.
Zobacz w Google Scholar

Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów, Kraków 1975.
Zobacz w Google Scholar

Wijk N. van, Geschichte der Altkirchenslavischen Sprache, Berlin–Leipzig 1931.
Zobacz w Google Scholar

Wimmer E., Novgorod – ein Tor zum Westen? Die Übersetzungstätigkeit am Hofe des Novgoroder Erzbischofs Gennadij in ihrem historischen Kontext (um 1500), Hamburg 2005.
Zobacz w Google Scholar

Winnifrith T. J., The Vlachs. The History of a the Balcan People, London 1987.
Zobacz w Google Scholar

Wolff L., Venezia e gli slavi. La scoperta della Dalmazia nell’età dell’illuminismo, Venezia 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wood I., The Missionary Life: Saints and Evangelisation of Europe, 400–1050, Harlow 2001.
Zobacz w Google Scholar

Woś J. W., Die Entstehung der Universität Krakau, Trient 1994.
Zobacz w Google Scholar

Woś J. W., I santi Adalberto (†997) e Stanislao (†1079) patroni della Polonia, Trento 1997.
Zobacz w Google Scholar

Woś J. W., Politica e religione nella Polonia tardo medioevale, Trento 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz M., Najstarsze datowane inskrypcje słowiańskie X–XIII w., Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel P., Kontrowersje wokół podboju i islamizacji Bośni. Przyczynek do krytyki tzw. „polityki historycznej”, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 19, 2012, s. 85–93.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel P., Oblicza islamizacji na terenach Bośni w XV i pierwszej połowie XVI w., „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 18, 2011, s. 83–99.
Zobacz w Google Scholar

Wyprawa do Florencji na sobór, [w:] Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, red. i tłum. R. Łużny, Kraków 1995, s. 143–153.
Zobacz w Google Scholar

Zakonik cara Stefana Dušana, t. III, red. M. Pešikan, I. Grickat-Radulović, M. Jovičić, Beograd 1997.
Zobacz w Google Scholar

Zalambani M., Censura, istituzioni e politica letteraria in URSS (1964–1985), Firenze 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zettler A., Der heilige Methodios auf der Insel Reichenau, [w:] Methodios und Kyrillos in ihrer Europäischen Dimension, red. E. Konstantinou, Frankfurt am Main 2005, s. 261–269.
Zobacz w Google Scholar

Ziffer G., Ancora su Блатьньскъ костелъ, „Studi Slavistici” 7, 2010, s. 173–176.
Zobacz w Google Scholar

Znosko A., Mały słownik wyrazów staro-cerkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 3, oprac. A. Kmietowicz, F. Kmietowicz, T. Lewicki, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Żywot Aleksandra Newskiego, tłum. R. Łużny, [w:] Literatura staroruska. Wiek XI–XVII. Antologia, red. W. Jakubowski, R. Łużny, Warszawa 1971, s. 96–98.
Zobacz w Google Scholar

Żywot św. Konstantyna-Cyryla, [w:] Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne), tłum. T. Lehr-Spławiński, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Żywot św. Metodego, [w:] Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne), tłum. T. Lehr-Spławiński, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne), tłum. T. Lehr-Spławiński, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Александр Невский: государь, дипломат, воин, red. А. В. Торкунов, Москва 2010.
Zobacz w Google Scholar

Алексеев A. А., Что думают учёные о „Велесовой книге”, Санкт-Петерсбург 2004.
Zobacz w Google Scholar

Андреев В. Ф., Из истории русской церкви XIV–XV вв. Митрополит св. Киприан, Великий Новогрод 2008.
Zobacz w Google Scholar

Баран В. Д., Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период, Киев 1990.
Zobacz w Google Scholar

Бармин А. В., Полемика и схизма, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Бегунов Ю. К., Творческое наследие Григория Цамблака, Велико Търново 2005.
Zobacz w Google Scholar

Божилов И., Фамилията на Асеневци (1186–1460). Генеалогия и просопография, София 1994.
Zobacz w Google Scholar

Бондарко А. Б., Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость, Санкт-Петербург 1991.
Zobacz w Google Scholar

Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI-начале XVII в., red. Б. Н. Флоря, Москва 1996.
Zobacz w Google Scholar

Буранок О., Феофан Прокопович и историко-литературный процесс первой половины XVIII в., Москва 2014.
Zobacz w Google Scholar

Великий Новгород. История и культура IX–XVII вв. Энциклопедический словарь, red. В. Л. Янин, Э. А. Гордиенко, Санкт-Петербург 2007.
Zobacz w Google Scholar

Войников Ж., Произход и преселения на древните българи (в търсене на нов поглед върху стария въпрос), София 2013.
Zobacz w Google Scholar

Гиндин Л. А., Иванов С. А., Литаврин Г. Г., Свод древнейших письменных известий о славянах: VII–IX вв., Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис, red. И. Дуриданов, София 1991.
Zobacz w Google Scholar

Димитров Д., Прабългарите по северното и западното Черноморие, Варна 1987.
Zobacz w Google Scholar

Живов В. М., История языка русской письменности, t. I–II, Москва 2017.
Zobacz w Google Scholar

Жураўскі А. І., Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, Мінск 1967.
Zobacz w Google Scholar

Зализняк А. А., Древненовгородский диалект, Москва 2004 [wyd. 1, 1995].
Zobacz w Google Scholar

Запольская Н. Н., „Общий” славянский литературный язык: Типология лингвистической рефлексии, Москва 2003.
Zobacz w Google Scholar

Иванова К., Bibliotheca hagiographica balcano-slavica, София 2008.
Zobacz w Google Scholar

Історія української мови, t. I–IV, Київ 1978–1983.
Zobacz w Google Scholar

Карский Е. Ф., Славянская кирилловская палеография, Ленинград 1928 [Москва 1979].
Zobacz w Google Scholar

Климент Охридски, Събрани съчинения, t. I–III, red. Б. С. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, София 1970–1977.
Zobacz w Google Scholar

Князевская О. А., Демьянов В. Г., Ляпон М. В., Успенский сборник XII–XIII вв., Москва 1971.
Zobacz w Google Scholar

Комарович В. Л., Культ Рода и Земли в княжеской среде XI–XIII в., „Труды Отдела древнерусской литературы” XVI, 1960, s. 84–105.
Zobacz w Google Scholar

Крысько В. Б., К новому изданию Успенского сборника, „Die Welt der Slaven” 62, 2, 2017, s. 215–246.
Zobacz w Google Scholar

Куев К., Петков Г., Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст, София 1986.
Zobacz w Google Scholar

Лавров П. А., Палеографическое обозрение кирилловского письма, Петроград 1914.
Zobacz w Google Scholar

Малаковская A. Н., Наследие Бабы-Яги: Религиозные представления, отраженные в волшебной сказке и их следы в русской литературе XIX–XX вв., Санкт-Петербург 2007.
Zobacz w Google Scholar

Мильков В. В., Баранкова Г. С., Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Мирчев К., Историческа граматика на българския език, София 1978.
Zobacz w Google Scholar

Назаренко А. В., Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых и политических связей IX–XII вв., Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Памятники Куликовского цикла, red. Б. А. Рыбаков, В. А. Кучкин, Санкт-Петербург 1998.
Zobacz w Google Scholar

Петров П., История на Велико Търново, София 1986.
Zobacz w Google Scholar

Повесть временных лет, red. Д. С. Лихачев, Сакнт-Петербург 1999.
Zobacz w Google Scholar

Поливанова А. К., Старославянский язык. Грамматика. Словари, Москва 2013.
Zobacz w Google Scholar

Попов Г., Триодни произведения на Константин Преславски, София 1985.
Zobacz w Google Scholar

Правда русская, red. А. А. Зимин, Москва 1999.
Zobacz w Google Scholar

Прохоров Г. М., Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, Авва Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библиотеке Троице-Сергиевой лавры с XIV по XVII в., „Труды Отдела древнерусской литературы” 28, 1974, s. 317–324.
Zobacz w Google Scholar

Русская агиография. Исследования. Материалы. Публикации, t. I–III, red. Т. Р. Руди, С. А. Семячко, Санкт-Петербург 2005–2017.
Zobacz w Google Scholar

Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции, первая треть XX в., red. В. В. Шелохаев, Москва 1997.
Zobacz w Google Scholar

Рыбина Е. А., Новгород и Ганза, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Седов В. B., Восточные славяне в VI–XIII вв., Москва 1982.
Zobacz w Google Scholar

Седов В. B., Происхождение и ранняя история славян, Москва 1979.
Zobacz w Google Scholar

Сергеев В., Андрей Рублев, Москва 2014.
Zobacz w Google Scholar

Серков А. И., Русское масонство. 1731–2000. Энциклопедический словарь, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Симеон Полоцкий, Вертоград многоцветный, t. I–III, red. A. Hippisley, L. I. Sazonova, Köln–Weimar–Wien 1996–2000.
Zobacz w Google Scholar

Симеон Полоцкий, Рифмологион, red. A. Hippisley, H. Rothe, L. I. Sazonova, Köln–Weimar–Wien 2013.
Zobacz w Google Scholar

Синицына H. В., Максим Грек, Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

Сирку П. А., К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке, I, 1–2, Санкт-Петербург 1898–1900.
Zobacz w Google Scholar

Словарь русского языка XI–XVII, Москва 1975–.
Zobacz w Google Scholar

Срезневский И. И., Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, t. I–III, Санкт-Петербург 1893–1906.
Zobacz w Google Scholar

Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.), red. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерка, Э. Благова, Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

Струве Г., Русская литература в изгнании, Париж 1984.
Zobacz w Google Scholar

Творогов О. В., Переводные жития в русской книжности XI–XV вв. Каталог, Москва–Санкт-Петербург 2008.
Zobacz w Google Scholar

Толочко А. П., Краткая редакция Правды Руской: происхождение текста, Київ 2009.
Zobacz w Google Scholar

Толстой Н. И., История и структура славянских литературных языков, Москва 1988.
Zobacz w Google Scholar

Толстой Н. И., Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5ти тт., Москва 1995–2012.
Zobacz w Google Scholar

Трендафилов Х. П., Переводы Богословия Иоанна Дамаскина в русской и славянской филологии, „Труды Отдела древнерусской литературы” 51, 1996, s. 658–667.
Zobacz w Google Scholar

Трубачев О. Н., Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования, Москва 1991.
Zobacz w Google Scholar

Турилов А. А., От Кирилла Философа до Константина Костенечкого и Василия Софиянина (История и культура славян IX–XVII вв.), Москва 2011.
Zobacz w Google Scholar

Търновска книжовна школа, t. I–XI, red. Н. Гавазова, К. Димитров, София-Велико Търново 1974–2019.
Zobacz w Google Scholar

Успенский Б. А., История русского литературного языка (IX–XVII вв.), Москва 2002.
Zobacz w Google Scholar

Успенский Б. А., Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.), Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

Хамм Й., О специфике развития славистики в неславянских странах, [w:] Методологические проблемы истории славистики, red. С. Б. Бернштейн, В. А. Дьяков, В. И. Злыднев, Д. Ф. Марков, А. С. Мыльников, Москва 1978, s. 119–145.
Zobacz w Google Scholar

Черных П. Я., Историко-этимологический словарь современного русского языка, Москва 1993.
Zobacz w Google Scholar

Четириевангелие на цар Иван Александър. Критическо издание, red. Т. Попова, Х. Миклас, Wien 2017.
Zobacz w Google Scholar

Чешмеджиев Д., Митрополит Киприан и култовете на българските светци, „Studi Slavistici” 5, 2008, s. 15–30.
Zobacz w Google Scholar

Шаур В., К вопросу о реконструкции праславянских названии месяцев, [w:] Этимология 1971, red. Ж. Ж. Варбот, Л. А. Гиндин, Г. А. Климов, В. А. Меркулова, В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, Москва 1973, s. 93–101.
Zobacz w Google Scholar

Шпадиер И., Афонское наследие, Београд 2015.
Zobacz w Google Scholar

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд, t. I–XLII (*реrzъ), red. О. Н. Трубачев, Москва 1963–.
Zobacz w Google Scholar

Ягич И. В., История славянской филологии, Петроград 1910.
Zobacz w Google Scholar

Янин В. Л., Я послал тебе бересту…, Москва 1998 [wyd. 1, 1965].
Zobacz w Google Scholar

Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А., Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 2001–2014 гг.), Москва 2015.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

5 grudnia 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-225-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-226-2

Inne prace tego samego autora

1 2 > >>