Sąd nad demoralizacją nieletnich: Konteksty wychowawcze

Autorzy

Renata Szczepanik
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnej
https://orcid.org/0000-0002-7443-0463
Agnieszka Jaros
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnej
https://orcid.org/0000-0001-6044-2503
Magdalena Staniaszek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnej
https://orcid.org/0000-0002-3886-052X

Słowa kluczowe:

trudne dzieci, demoralizacja nieletnich, dewiacje, mediacje dla nieletnich, nieletni przestępcy, wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich

Streszczenie

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich, a także dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły status „podsądnej młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają określenia „różne powody”, związanego z bardzo pojemnym i jednocześni e nieostrym pojęciem demoralizacji. Termin ten jest kluczową kategorią ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która wskazuje sposoby reagowania w sytuacji, gdy dorastające dziecko łamie normy prawne, moralne i obyczajowe oraz wzrasta w warunkach stanowiących zagrożenie dla jego rozwoju społecznego. Wiele pojęć zawartych w ustawie budzi wątpliwości autorów opracowań poświęconych analizie polskiego modelu sprawiedliwości wobec nieletnich - zarówno prawników, kryminologów, jak i pedagogów czy psychologów. Wątpliwości te omówiono w książce, a dodatkowo przekaz ten wzmocniono danymi pochodzącymi z badań własnych autorek.

W publikacji przyjęto kilka perspektyw oceny modelu sprawiedliwości wobec nieletnich. Zasadne jest jednak wyjaśnienie nieobecności analiz stricte prawniczych. Wątki prawnicze pojawiają się naturalnie, jednak celowo nie są rozwijane i pogłębiane. Służy to wzmocnieniu realizacji zamierzonego celu, czyli próbie spojrzenia na ustawę wyłącznie przez pryzmat jej wychowawczych funkcji, jakie powinna lub mogłaby pełnić w odniesieniu do dzieci zagrożonych demoralizacją.

Bibliografia

Achenbach T.M., Challenges and benefits of assessment, diagnosis, and taxonomy for clinical practice and research, „Australian & New Zealand Journal of Psychiatry” 2001, vol. 35, s. 263–271.
Zobacz w Google Scholar

Adlaf E., Paglia A., The Mental Health and Well-Being of Ontario Students, OSDUS, Centre for Addiction and Mental Health, Toronto 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ayers W., Dohrn B., Ayers R., Zero Tolerance: Resisting the Drive for Punishment in our Schools. A Handbook for Parents, Students, Educators, and Citizens, New Press, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpienia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., Muskała M., Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowicz Z., Chudnicki A., Konflikty z prawem byłych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 10, s. 137–148.
Zobacz w Google Scholar

Batawia S., Klimczak M., Kołakowska H., Dzieci moralnie zaniedbane, „Państwo i Prawo” 1963, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Batawia S., Sochoń J., Kołakowska H., Proces społecznego wykolejenia się nieletnich przestępców, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Becker H. S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Beijers J., Bijleveld C., Poppel F. van, Man’s best possession’: Period effects in the association between marriage and offending: Erratum, „European Journal of Criminology” 2013, vol. 10(1), s. 133.
Zobacz w Google Scholar

Bernburg J.G., Krohn M.D., Labeling, life chances, and adult crime: The direct and indirect effects of official intervention in adolescence on crime in early adulthood, „Criminology” 2003, vol. 41(4), s. 1287–1318.
Zobacz w Google Scholar

Bernburg, J.G. Krohn M.D., Rivera C.J., Official labeling, criminal embeddedness, and subsequent delinquency: A longitudinal test of labeling theory, „Journal of Research in Crime and Delinquency” 2006, vol. 43(1), s. 67–88.
Zobacz w Google Scholar

Black D.J., Reiss A.J. jr, Police control of juveniles, „American Sociological Review” 1970, vol. 35, s. 63–77.
Zobacz w Google Scholar

Blokland A.J., Nieuwbeerta P., The effects of life circumstances on longitudinal trajectories of offending, „Criminology” 2005, vol. 43(4), s. 1203–1240.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski K.J., Czabała J.C., Brykczyńska C., Zachowania ryzykowne jako wymiar oceny stanu zdrowia psychicznego młodzieży, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, nr 14(4), s. 285–292.
Zobacz w Google Scholar

Bojarski T., Uwagi o rozwoju polskich rozwiązań prawnokarnych (projektowanych i realizowanych) w zakresie traktowania nieletnich, „Studia Iuridica Lublinensia” 2013, nr 19, s. 69–91.
Zobacz w Google Scholar

Buczkowski K., Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018 (https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/ IWS-Buczkowski-K.Wymiar-sprawiedliwo%C5%9Bci-wobec-nieletnich.pdf, data dostępu: 5.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Burdzik T., Socjalizacja prawna – nastawienia wobec prawa a jego skuteczność, „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 2013, t. 14, s. 156–168.
Zobacz w Google Scholar

Burns R., Crawford Ch., School shootings, the media, and public fear: Ingredients for a moral panic, „Crime, Law and Social Change” 1999, vol. 32(2), s. 147–168.
Zobacz w Google Scholar

Carlsson C., Using ‘turning points’ to understand processes of change in offending: Notes from a Swedish study on life courses and crime, „The British Journal of Criminology” 2011, vol. 52(1), s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003.
Zobacz w Google Scholar

Carr P.J., Napolitano L., Keating J., We never call the cops and here is why: A qualitative examination of legal cynicism in three Philadelphia neighborhoods, „Criminology” 2007, vol. 45(2), s. 445–480.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowska P., Zjawiska biedy i wykluczenia społecznego wśród łódzkich dzieci, [w:] J. Przywojska (red.), Samorządowa polityka społeczna. Wyzwania i działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Cierpiałkowska L., Groth J., Kleka P., Poziom integracji osobowości w psychopatii, „Psychiatria Polska” 2016, nr 60, s. 1–13.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak M., Od represji do opieki (rzut oka na ewolucję zasad odpowiedzialności nieletnich), „Palestra” 1973, nr 1(181), s. 26–48.
Zobacz w Google Scholar

Copeland W.E., Miller-Johnson S., Keeler G., Angold A., Costello E.J., Childhood psychiatric disorders and young adult crime: a prospective, population-based study, „American Journal of Psychiatry” 2007, vol. 164(11), s.1668–1675.
Zobacz w Google Scholar

Costa F., Problem behavior theory a brief overview, http://www.colorado.edu/ibs/jessor/pb_theory.html (data dostępu: 06.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Cox D., Cox A.D., Moschis G.P., When consumer behavior goes bad: An investigation of adolescent shoplifting, „Journal of Consumer Research” 1990, vol. 17(2), s. 149–159.
Zobacz w Google Scholar

Czapów Cz., Czy Johnny zostanie gangsterem? Uwagi o metodach walki z przestępczością młodzieży, Wiedza Powszechna, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Czapów Cz., Młodzież a przestępstwo. Zarys resocjalizacji metodą indywidualnych przypadków, cz. 1, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Czapów Cz., Manturzewski S., Niebezpieczne ulice, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Czapska J., Waltoś S., O polskim populizmie penalnym w związku z książką J. Pratta „Penal populism” uwag kilka, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 397–412.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka-Dzialuk B., Eksperymentalny program mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym. Podstawowe założenia i pierwsze doświadczenia, [w:] B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik (red.), Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka-Dzialuk B., Powrotność do przestępstwa nieletnich w wybranych krajach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka-Dzialuk B., Propozycje nowych uregulowań dotyczących mediacji w sprawach nieletnich, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. 29–30, s. 287–296.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka-Dzialuk B., Drapała K., Kontrowersje wokół reagowania na przejawy demoralizacji nieletnich. Opinie praktyków, „Prawo w Działaniu” 2015, nr 23, s. 313–344.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka-Dzialuk B., Drapała K., Więcek-Durańska A., Analiza postępowań karnych oraz przed sądem dla nieletnich o wybrane czyny karne popełnione przez osoby w wieku 15–17 lat, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka-Dzialuk B., Drapała K., Więcek-Durańska A., Odpowiedzialność nieletnich za czyny z art. 10 § 2 KK przed sądem rodzinnym i przed sądem karnym, „Archiwum Kryminologii” 2012, t. 34, s. 275–365.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań, Typografika, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Stosowanie sądowych środków oddziaływania wobec nieletnich w świetle koncepcji teoretycznych, statystyki oraz opinii sędziów i kuratorów, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D. (red.), Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Czykwin E., Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Donnellan M.B., Humbad M.N., Hicks B.M., McGue M., Iacono W.G., Does marriage inhibit antisocial behavior?: An examination of selection vs causation via a longitudinal twin design, „Archives of General Psychiatry” 2010, vol.1(12), s. 1309–1315.
Zobacz w Google Scholar

Donovan J., Jessor R., Costa F., Adolescent problem drinking. Stability of psychosocial and behavioral correlates across a generation, „Journal of Studies on Alkohol and Drugs” 1999, vol. 60(3), s. 352–361.
Zobacz w Google Scholar

Emerson R.M., Judging delinquents: Context and Process in Juvenile Court, Aldin Transaction Publishers. Chicago 1969.
Zobacz w Google Scholar

Erikson K.T., Notes on the sociology of deviance, „Social Problems”, vol. 9, s. 307–314.
Zobacz w Google Scholar

Farrall S.D., Jackson J., Gray E., Social order and the fear of crime in contemporary times, Oxford University Press, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Farrington D.P., West D.J., Effects of marriage, separation, and children on offending by adult males, [w:] Z. Blau, J. Hagan (eds.), Current perspectives on aging and the life cycle, AI Press, Greenwich 1995, s. 249–281.
Zobacz w Google Scholar

Fischhoff B., Hindsight is not equal to foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance” 1975, vol. 1(3), s. 288–299.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R., Patton B., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Frączek A., Rozwój w okresie dorastania a nawykowe palenie i picie, „Nowiny Psychologiczne” 1990, nr 5(6), s. 71–82.
Zobacz w Google Scholar

Frijda N.H., Różnorodność afektu: emocje i zdarzenia, nastroje i sentymenty, [w:] P. Ekman, R.J. Davidson (red.), Natura emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 56–63.
Zobacz w Google Scholar

Frykowski M., Zróżnicowanie przestrzenne statusu społecznego mieszkańców Łodzi, „Studia Regionalne i Lokalne” 2004, nr 1(15), s. 99–118.
Zobacz w Google Scholar

Gajewski M., Zaburzenia procesu socjalizacji. Wykolejenie i nieprzystosowanie społeczne młodzieży w ujęciu psychologicznym, społecznym i pedagogicznym, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum” 2013, nr 16, s. 35–60.
Zobacz w Google Scholar

Ganem N.M., Agnew R., Parenthood and adult criminal offending: The importance of relationship quality, „Journal of Criminal Justice” 2007, vol. 35, s. 630–643.
Zobacz w Google Scholar

Garfinkel H., Conditions of successful degradation ceremonies, „American Journal of Sociology” 1956, vol. 61, s. 420–424.
Zobacz w Google Scholar

Gąsińska A., Oddziaływania kuratora sądowego wobec nieletnich niedostosowanych społecznie, „Forum Pedagogiczne” 2017, nr 1, s. 279–289.
Zobacz w Google Scholar

Giordano P.C., Cernkovich S.A., Rudolph J.L., Gender, crime, and desistance: Toward a theory of cognitive transformation, „American Journal of Sociology” 2002, vol. 107(4), s. 990–1064.
Zobacz w Google Scholar

Giordano P.C., Seffrin P.M., Manning W.D. Longmore M.A, Parenthood and crime: The role of wantedness, relationships with partners, and ses, „Journal of Criminal Justice” 2011, vol. 39, s. 405–416.
Zobacz w Google Scholar

Goszczyńska M., Studenski R., (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Granosik M., Gulczyńska A., Szczepanik R., Klimat społeczny instytucji wychowawczych i jego uwarunkowania. Perspektywa pracowników i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i socjoterapii (MOS), [w:] J.E. Kowalska (red.), Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Green D. A., When Children kill Children: Penal Populism and Political Culture, OUP Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Grisso T., Do childhood mental disorders cause adult crime?, „The American Journal of Psychiatry” 2007, vol. 164, s. 1625–1627.
Zobacz w Google Scholar

Gromelska K., Mediacja jako jeden z obszarów działania pedagoga resocjalizacyjnego, [w:] I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Wydawnictwo PEDAGOGIUM, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Grześkowiak A., Polskie prawo nieletnich w świetle Reguł Minimalnych Narodów Zjednoczonych dotyczących Wymiaru Sprawiedliwości Nieletnich, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, R. XLIX, z. 3, s. 115–131.
Zobacz w Google Scholar

Grześkowiak A., Prawna odpowiedzialność rodziców za zaniedbania wychowawcze, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1985, R. XLVII, z. 1, s. 126.
Zobacz w Google Scholar

Gójska A., Mediacje rodzinne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Górecki P., Konarska-Wrzosek V., Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gulczyńska A., „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Han-Ilgiewicz N., Dziecko w konflikcie z prawem karnym, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Han-Ilgiewicz N., Nieznośni chłopcy. Typy plastyczności psychicznej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Han-Ilgiewicz N., Pisma: szkice, artykuły, rozprawy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Han-Ilgiewicz N., Refleksje pedagoga na temat wychowania młodzieży niedostosowanej, „Nowa Szkoła” 1964, nr 7/8, s. 64–67.
Zobacz w Google Scholar

Han-Ilgiewicz N., Trudny przypadek, „Rodzina i Szkoła” 1969, nr 5, s. 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Han-Ilgiewicz N., Uczeń trudny – istota wciąż nieznana, „Szkoła Specjalna” 1971, nr 6, s. 48–50.
Zobacz w Google Scholar

Han-Ilgiewicz N., Z doświadczeń łódzkiej szkoły dla chłopców społecznie niedostosowanych, „Szkoła Specjalna” 1967, nr 2, s. 145–151.
Zobacz w Google Scholar

Harasimiak G., Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi, Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Ottonianum, Szczecin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Hare R.D., Psychopathy – a clinical construct whose time has come, „Criminal Justice and Behavior” 1996, vol. 231, s. 25–54.
Zobacz w Google Scholar

Hare R.D., Hart S.D., Harpur T.J., Psychopathy and the DSM-IV criteria for antisocial personality disorder, „Journal of Abnormal Psychology” 1991, vol. 100, s. 391–398.
Zobacz w Google Scholar

Heejung K., Markus H.R., Deviance or uniqueness, harmony or conformity? A cultural analysis, „Journal of Personality and Social Psychology” 1999, vol. 77(4), s. 785–800.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch A. von, Doing Justice: The Choice of Punishments, Hill & Wang, New York 1976.
Zobacz w Google Scholar

Hirschi T., A Control Theory of Delinquency, [w:] F.P. Williams III, M.D. MacShine (eds.), Cri-
Zobacz w Google Scholar

minology Theory: Selected Classic Reading, Routledge, New York 2010, s. 289–320.
Zobacz w Google Scholar

Horney J.D., Osgood D.W., Marshall I.H., Criminal careers in the short-term: Intra-individual variability in crime and its relation to local life circumstances, „American Sociological Review” 1995, vol. 60, s. 655–673.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski B., Warzywoda-Kruszyńska W., Mieszkańcy łódzkich enklaw biedy 10 lat później, Wydawnictwo „Biblioteka”, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytut Inicjatyw Społecznych, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jaros A., Staniaszek M., Szczepanik R., „Nie wiem, czego dotyczy to postępowanie w sądzie”. O nadawaniu znaczeń niepożądanym zachowaniom dorastających dzieci, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 2014, nr 3, s. 6–16.
Zobacz w Google Scholar

Jaros A., Staniaszek M., Szczepanik R., Zobowiązanie do określonego postępowania w strukturze sądowych środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich. Analiza pedagogiczna, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2015, nr 25, s. 79–109.
Zobacz w Google Scholar

Jessor R., Problem-behavior theory, psychosocial development and adolescent problem drinking, „British Journal od Addiction” 1987, vol. 82, s. 331–342.
Zobacz w Google Scholar

Jessor R., Van Den Bos J., Vanderryn J., Costa F.M., Turbin M.S., Protective factors in adolescent problem behavior: Moderator effects and developmental change, „Developmental Psychology” 1995, vol. 31(6), s. 923–933.
Zobacz w Google Scholar

Junger-Tas J., Trends in International Juvenile Justice: What Conclusions Can be Drawn?, International Handbook of Juvenile Justice, Springer, Dordrecht 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek M., Skala interwencji sądu wobec nieletnich, cz. I, http://www.profnet.org.pl/skala-ingerencji-sadu-wobec-nieletnich-cz-i/ (data dostępu: 06.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kania A., Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 3(67), s. 71–96.
Zobacz w Google Scholar

Kaniowska T., Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011 (https://www.ore.edu.pl/2017/11/materialy-do-pobrania-resocjalizacja/, data dostępu: 06.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Karaźniewicz J., Kotowska M., Media jako główny czynnik kształtujący populizm penalny, [w:] Z. Pucek, J. Bierówka (red.), Media a opinie i postawy społeczne, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011, s. 61–62.
Zobacz w Google Scholar

Keizer R., Dykstra P.A., Poortman A., Life outcomes of childless men and fathers, „European Sociological Review” 2010, vol. 26(1), s.1–15.
Zobacz w Google Scholar

Kendall P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kitsuse J.J., Societal reactions to deviant behavior. Problems of theory and method, „Social Problems” 1962, vol. 9(3), s. 247–256.
Zobacz w Google Scholar

Klaus W., Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Klaus W., Sprawiedliwość naprawcza dla nieletnich w Polsce, [w:] M. Płatek, M. Fajst (red.), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Liber, Warszawa 2005, s. 194–195.
Zobacz w Google Scholar

Klaus W., Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki, „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, t. 28, s. 203–218.
Zobacz w Google Scholar

Kiliszek E., Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2013, nr 2, s. 165–222.
Zobacz w Google Scholar

Knight B.J., Osborn S.G., West D.J., Early marriage and criminal technology in males, „British Journal of Criminology” 1977, vol. 17, s. 348–360.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyki mediatora opracowany przez Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2006 (http://mediator.org.pl/uploaded/dokumenty/kodeks%202006.pdf, data dostępu: 23.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kofta M., Jasińska-Kania A., Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kojder A., Co to jest teoria naznaczania społecznego?, „Studia Socjologiczne” 1980, nr 3(78), s. 45–65.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowska H., Nieletni recydywiści (wyniki badań 500 nieletnich recydywistów), „Archiwum Kryminologii” 1960, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowska-Przełomiec H., Przestępczość i nieprzystosowanie społeczne w genezie przestępczości dorosłych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowska-Przełomiec H., Środowisko rodzinne w świetle badań kryminologicznych, [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski A., Diagnoza zaburzeń zachowania, [w:] A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013, s. 152–192.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski A., Kliniczny obraz zaburzeń zachowania, [w:] A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.
Zobacz w Google Scholar

Konarska-Wrzosek V., Problem potrzeby i celowości zmian zasad odpowiedzialności i postępowania z nieletnimi, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. 29–30, s. 349–359.
Zobacz w Google Scholar

Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Kosek-Nita B., 20 lat studiów podyplomowych profilaktyka i resocjalizacja na Uniwersytecie Śląskim (1986–2006) – konferencje i badania, „Chowanna” 2006, t. 2(27), s. 163–170.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska-Ehrlich B., Komisje do spraw dzieci i młodzieży w systemie profilaktyczno-resocjalizacyjnym. Propozycje normatywne i ich ocena, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1979, nr 1, s. 227–237.
Zobacz w Google Scholar

Kozak M., Kusztal J., Zasada dobra dziecka i jej implikacje dla socjalizacji prawnej w środowisku szkolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2014, nr 34(4), s. 89–104.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski P., Dynamika demoralizacji i przestępczości nieletnich – analiza statystyczna zjawiska i propozycja indywidualnych rozwiązań, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, nr 69, s. 103–129.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski K., Podstawowe tezy teorii naznaczania społecznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1983, R. XLV, z. 1, s. 225–245.
Zobacz w Google Scholar

Kreager D.A., Matsueda R.L., Erosheva E.A, Motherhood and criminal desistance in disadvantaged neighbourhoods, „Criminology” 2010, vol. 48, s. 221–258.
Zobacz w Google Scholar

Kruczek A., Stosowanie środków psychoaktywnych przez nieletnie przestępczynie, „Alkoholizm i Narkomania” 2013, nr 26(4), s. 331–348.
Zobacz w Google Scholar

Kruk M., Wójcik D., Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych. Wyniki badań empirycznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kupiec H., Rozwijanie kompetencji społecznych nieletnich a klimat wychowawczy placówki resocjalizacyjnej, „Resocjalizacja Polska” 2012, nr 3, s. 383–398.
Zobacz w Google Scholar

Kupiec H., Zmiany w poziomie kompetencji społecznych jako wskaźnik (nie)efektywności resocjalizacji nieletnich, „Opuscula Sociologica” 2013, nr 2, s. 97–109.
Zobacz w Google Scholar

Kusztal J., Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kusztal J., Dobro nieletniego w kontekście współczesnych antagonizmów pedagogiczno-prawniczych, [w:] D. Kowalczyk, A. Szecówka, P. Kwiatkowski (red.), Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2015, s. 115–125.
Zobacz w Google Scholar

Kusztal J., Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, „Probacja” 2011, nr 4, s. 27–42.
Zobacz w Google Scholar

Kusztal J., Nieletni – nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2, s. 185–196.
Zobacz w Google Scholar

Kusztal J., Systemowe uwarunkowania postaw nieletnich wobec wymiaru sprawiedliwości – raport z badań, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 10, s. 149–163.
Zobacz w Google Scholar

Kusztal J., Zobowiązanie do pracy jako środek wychowawczy w resocjalizacji nieletnich w świetle badań pilotażowych, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A: Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne” 2017, nr 9 (1), s. 55–71.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniewski J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Laub J.H., Nagin D.S, Sampson., R.J., Trajectories of change in criminal offending: Good marriages and the desistance process, „American Sociological Review” 1998, vol. 63(2), s. 225–238.
Zobacz w Google Scholar

Laub J.H., Sampson R.J., Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70., Harvard University Press, Cambridge 2003.
Zobacz w Google Scholar

Laub J.H., Sampson R.J., Turning points in the life course: Why change matters to the study of crime, „Criminology” 1993, vol. 31(3), s. 301–325.
Zobacz w Google Scholar

Laub J.H., Sampson R.J., Understanding Desistance from Crime, „Crime and Justice” 2001, vol. 29, s.1–69.
Zobacz w Google Scholar

Lelental S., Maliszewska H., Zakres orzekania środków przewidzianych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, [w:] T. Bojarski (red.), Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988, s. 130–146.
Zobacz w Google Scholar

Lemert E., Human Deviance, Social Problems and Social Control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1967.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (red.), Łódź: monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009. Liszewski S. (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficzny, Wydawnictwo Nowa Era, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Loveday B., Tough on crime or tough on the causes of crime? An evaluation of labour’s crime and disorder legislation, “Crime Prevention and Community Safety” 1999, 1(2), s. 7–24.
Zobacz w Google Scholar

Lyngstad T.H., Skardhamar T., Changes in criminal offending around the time of marriage, „Journal of Research in Crime and Delinquency” 2013, vol. 50(4), s. 608–615.
Zobacz w Google Scholar

Łastik S., Dom na Wiśniowej: Reportaże z milicyjnej izby dziecka, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Łastik S., Trudne dzieci, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2010–2015, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2017, s. 32, 38 (http://lodz.stat.gov.pl/files/gfx/lodz/pl/defaultaktualnosci/760/12/2/1/201710_p_lodz_obszar_metropol2010_2015. pdf, data dostępu: 20.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Maik W., Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2003, s. 9–18.
Zobacz w Google Scholar

Majchrzyk Z., Osobowe i patologiczne wyznaczniki tożsamości – prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym, [w:] A. Kieszkowska (red.), Tożsamość dewiantów a ich reintegracja społeczna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Makarenko A., Poemat pedagogiczny, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
Zobacz w Google Scholar

Marek A., Uwagi o reformie prawa dotyczącego nieletnich, „Archiwum Kryminologii” 2007– 2008, t. 29–30, s. 383–391.
Zobacz w Google Scholar

Marshall T.F., The Evolution of Restorative Justice in Britain, Council of Europe, Strasbourg 1996.
Zobacz w Google Scholar

Martinson R., New findings, new views: A note of caution regarding sentencing reform, „Hofstra Law Review” 1979, vol. 7(2), s. 243–258.
Zobacz w Google Scholar

Martinson R., What works? Questions and answers about prison reform, „The Public Interest” 1974, vol. 35, s. 22–54.
Zobacz w Google Scholar

Matza D., Delinquency and Drift, John Wiley & Sons, Inc., New York 1964.
Zobacz w Google Scholar

Matysiak-Błaszczyk A., Rajewska de Mezer J., Mediacja jako szansa pojednania sprawcy i ofiary przestępstwa w sprawach z zakresu prawa karnego, „Studia Edukacyjne” 2016, nr 39, s. 169–192.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J., Woynarowska B., Koloło H., Przemoc wśród młodzieży w wieku 11–15 lat a nadużywanie alkoholu i wybrane uwarunkowania psychospołeczne, „Alkoholizm i Narkomania” 2005, nr 18(3), s. 9–23.
Zobacz w Google Scholar

Mc Cold P., Restorative Justice – Variations on a Theme, [w:] L. Walgrave (ed.), Restorative Justice, Leuven 1998.
Zobacz w Google Scholar

McGloin J.M., Sullivan C.J., Piquero A.R., Blokland A., Nieuwbeerta P., Marriage and offending specialization: Expanding the impact of turning points and the process of desistance, „European Journal of Criminology” 2011, vol. 8(5), s. 361–376.
Zobacz w Google Scholar

McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhriter A.M., McWhirter E.H., Zagrożona młodzież, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Mead G.H., Umysł, osobowość, społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, rozdz. VI, VII.
Zobacz w Google Scholar

Merz-Perez L., Heide K.M., Silverman I.J., Childhood cruelty to animals and subsequent violence against humans, „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology” 2001, vol. 45(5), s. 556–573.
Zobacz w Google Scholar

Michalska P., Emocje a decyzje, [w:] K. Cikała, K. Drążkiewicz, W.B Zieliński (red.), Społeczeństwo rozumne, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2014, s. 121–129.
Zobacz w Google Scholar

Michel M., Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej: perspektywa resocjalizacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Michel M., „Kariery małych dewiantów”, czyli fenomen wykluczania dzieci przedszkolnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym na wczesnych etapach edukacji, „Resocjalizacja Polska” 2014, nr 7, s. 103–116.
Zobacz w Google Scholar

Michel M., Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej. Nurt „nowej resocjalizacji”, „Polska Myśl Pedagogiczna” 2017, nr 3, s. 95–110.
Zobacz w Google Scholar

Miller R.N., Applegate B.K., Adult crime, adult time? Benchmarking public views on punishing serious juvenile felons, „Criminal Justice Review” 2015, vol. 40(2), s. 151–168.
Zobacz w Google Scholar

Millon T., Davis R., Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich, https://www.mediacja.gov.pl/Statystyki.html (data dostępu: 23.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Monsbakken Ch.W., Lyngstad T.H., Skardhamar T., Crime and the transition to parenthood: The role of sex and relationship contex, „British Journal of Criminology” 2012, vol. 53(1), s. 129–148.
Zobacz w Google Scholar

Mordwa S., Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis” 2009, Folia Geographica Socio-Oeconomica 10, s. 89–98.
Zobacz w Google Scholar

Mościcka L., Przestępczość nieletnich: Podłoże, geneza, motywy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Muncie J., Youth and crime, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi 2014.
Zobacz w Google Scholar

Muskała M., Pozasądowe formy reakcji na zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Anglii i Walii, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 19, s. 101–118.
Zobacz w Google Scholar

Muszyńska A., Zobowiązanie do naprawienia szkody w postępowaniu w sprawach nieletnich, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 69(2), s. 127–136.
Zobacz w Google Scholar

Myers D.L., Adult crime, adult time: Punishing violent youth in the adult criminal justice system, „Youth Violence and Juvenile Justice” 2003, vol. 1(2), s. 173–197.
Zobacz w Google Scholar

Myszka L., Obraz ponowoczesnego świata z perspektywy współczesnej młodzieży, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2014, nr 2(6), s. 153–173.
Zobacz w Google Scholar

Noszczyk-Bernasiewicz M., Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary, „Resocjalizacja Polska” 2016, nr 11, s. 145–162.
Zobacz w Google Scholar

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nowak B.M., Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego, „Resocjalizacja Polska” 2017, nr 12, s. 105–117.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Sapota W., Demograficzna struktura gospodarstw domowych w Łodzi, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Obuchowska I., Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zapobiegania przestępczości nieletnich, sposobów postępowania w kwestii przestępczości nieletnich oraz roli wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, (2006/C 110/13), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52006IE0414 (data dostępu: 06.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Opora R., Psychospołeczne czynniki wpływające na efektywność pracy sędziów wydziałów rodzinnych i nieletnich, „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, t. 28, s. 255–266.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski P., Jak badać lęk przed przestępczością?, „Archiwum Kryminologii” 2013, t. 35, s. 5–60.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski P., Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii” 2012, nr 20, s. 21–50.
Zobacz w Google Scholar

Ostrihanska Z., Losy uczniów nieprzystosowanych społecznie, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997.
Zobacz w Google Scholar

Ostrihanska Z., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży a sprawy w sądzie rodzinnym, „Studia Prawnicze” 1988, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Ostrihanska Z., Problemy nieprzystosowania społecznego u dzieci i młodzieży, [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Ossolińskich Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
Zobacz w Google Scholar

Ostrihanska Z., Prognozowanie kryminologiczne (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Orzechowska J., W poszukiwaniu istoty miasta – przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej, „Turystyka Kulturowa” 2010, nr 1, s. 14–44.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski K., Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży, [w:] M. Deptuła (red.), Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimiera Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 111–137.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska K., Postępowanie z nieletnimi z perspektywy psychologii humanistycznej, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. 29–30.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Patterson G.R., DeBaryshe B.D., Ramsey E., A developmental perspective on antisocial behavior, „American Psychologist” 1989, vol. 44(2), s. 329–335.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska J., Pojęcie dewiacji w teorii etykietowania, „Studia Socjologiczne” 1985, nr 1(96), s. 35–63.
Zobacz w Google Scholar

Piliavin J., Briar S., Police Encounters with Juveniles, „American Journal of Sociology” 1964, vol. 70, s. 206–214.
Zobacz w Google Scholar

Piquero A.R., Fagan J., Mulvey E.P., Steinberg L., Odgers C., Developmental trajectories of legal socialization among serious adolescent offenders, „The Journal of Criminal Law and Criminology” 2005, vol. 96(1), s. 267–298.
Zobacz w Google Scholar

Płatek M., Fajst M. (red.), Sprawiedliwość naprawcza, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Podgórecki A. (red.), Zagadnienia patologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Potoczna M., Praca w doświadczeniu biograficznym trzech generacji kobiet z łódzkich enklaw biedy, „Acta Universitatis Lodziensis” 2016, Folia Sociologica 56, s. 67–82.
Zobacz w Google Scholar

Potter G.W., Kappeler V.E., Constructing Crime: Perspectives on Making News and Social Problems, Waveland Press, Prospect Heights IL 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pratt J., Penal Populism, Routledge, London–New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Pyszczek G., Jerzego Kwaśniewskiego pochwała dewiacji pozytywnej, „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 2012, nr 13, s. 139–160.
Zobacz w Google Scholar

Pytka L., Ewolucja języka pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce, „Opieka. Wychowanie. Terapia” 2008, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Pytka L., Przestępczość nieletnich jako problem pedagogiczny i prawno-kryminologiczny, [w:] S. Ćmiel (red.), Przestępczość nieletnich. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pytka L., Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pyżalski J., Analiza efektywności środków angażujących techniki rozwiązywania sporów, [w:] T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rap S.E., The Participation of Juvenile Defendants in the Youth Court. A Comparative Study of Juvenile Justice Procedures in Europe, Doctoral dissertation, Utrecht University, 2013 (https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/287562, data dostępu: 20.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Raport końcowy z badań „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji”, https://www.mediacja.gov.pl/files/doc/rk-mediacje-agrotec-02.09.pdf (data dostępu: 23.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak A., Materialnoprawne problemy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, „Państwo i Prawo” 1983, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Rękas A. (red.), Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Richards K., Lee M., Beyond the ‘three dogmas of juvenile justice’: a response to Weatherburn, McGrath and Bartels, „University of New South Wales Law Journal” 2013, vol. 36(3), s. 839–862.
Zobacz w Google Scholar

Richardson A., Budd T., Young adults, alcohol, crime and disorder, „Criminal Behaviour and Mental Health” 2003, vol. 13, s. 5–17.
Zobacz w Google Scholar

Rocque M., Posick C., Barkan S.E., Paternoster R., Marriage and county-level crime rates: A research note, „Journal of Research in Crime and Delinquency” 2015, vol. 52(1), s. 130–145.
Zobacz w Google Scholar

Rode M., Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2001 r., nr 56, poz. 591).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2003 r., nr 108, poz. 1020).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 716).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 122).
Zobacz w Google Scholar

Rzeplińska I., Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych przed i po transformacji, „Archiwum Kryminologii” 2007, t. 28, s. 331–343.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich w świetle badań aktowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014 (http://www.hfhr.pl/rzetelnosc-postepowania-w-sprawach-nieletnich/ data dostępu: 06.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Sampson R.J., Laub J.H., Crime in the Making. Pathways and Turning Points Through Life, Harvard University Press, Cambridge, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Sampson R.J., Laub. J.H., Life-course desisters? Trajectories of crime among delinquent boys followed to age 70., „Criminology” 2003, vol. 41(3), s. 555–592.
Zobacz w Google Scholar

Savolainen J., Work, family and criminal desistance adult social bonds in a nordic welfare state, „British Journal of Criminology” 2009, vol. 49(3), s. 285–304.
Zobacz w Google Scholar

Scheff T.J., Being Mentally ill: A Sociological Theory, Aldine Publishing, Chicago 1966. Schoepflin T.A., On being degraded in public space: An autoethnography, „The Qualitative Report” 2009, vol. 14(2), s. 361–373.
Zobacz w Google Scholar

Schur E.M., Interpreting Deviance: A Sociological Introduction, Harper & Row, New York 1979.
Zobacz w Google Scholar

Schur E.M., Labeling Deviant Behavior. Its sociological implications, Harper and Row, New York 1971.
Zobacz w Google Scholar

Sidor-Rządkowska M., Paternalizm w rehabilitacji, „Etyka” 1994, nr 27, s. 127–138.
Zobacz w Google Scholar

Siek S., Trudności wychowania i przestępczość nieletnich: (analiza psychologiczna), Halina Spionek, Wrocław 1956: [recenzja], „Collectanea Theologica” 1957, nr 28(1), s. 210–212.
Zobacz w Google Scholar

Siemaszko A., Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Siemionow J., Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia niedostosowanego społecznie a proces jego resocjalizacji w środowisku instytucjonalnym, „Niepełnosprawność” 2017, nr 28, s. 162–174.
Zobacz w Google Scholar

Siemionow J., Identyfikacja i wykorzystanie zasobów wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – jako element indywidualnych oddziaływań resocjalizacyjnych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2016, nr 2, s. 61–76.
Zobacz w Google Scholar

Sikora A., Organizacje pozarządowe w systemie przeciwdziałania napiętnowaniu wychowanków placówek resocjalizacyjnych, [w:] P. Dzieduszyński (red.), Naznaczeni, odrzucani i dyskryminowani w badaniach naukowych i praktyce wychowawczej. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź 2017, s. 156–169.
Zobacz w Google Scholar

Skrętowicz E., Strzelec P., Wyniki badań ankietowych w sądach rodzinnych i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, [w:] T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Słyk J., Przestępczość nieletnich w świetle badań akt spraw sądowych a problem odpowiedzialności rodziców za szkody wyrządzone przez ich dzieci, „Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zeszyty Prawnicze” 2008, nr 8(2), s. 263–316.
Zobacz w Google Scholar

Skrobotowicz G.A., Mediacja karna w świetle badań, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Smith N., Weatherburn D., Youth justice conferences versus Children’s Court: A comparison of re-offending, „Crime and Justice Bulletins” 2012, no 160, s. 1–23 (http://www.bocsar.nsw.gov.au/Documents/CJB/cjb160.pdf, data dostępu: 27.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Snyder M., Swann W.B. Jr., Behavioral confirmation in social interaction: From social perception to social reality, „Journal of Experimental Social Psychology” 1978, vol. 14(2), s. 148–162.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowska E., Analiza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2010, nr 19, s. 271–281.
Zobacz w Google Scholar

Spionek H., Trudności wychowawcze i przestępczość nieletnich: (analiza psychologiczna), Wydawnictwo Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Staniaszek M., Klimat społeczny młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Polsce. Studium resocjalizacyjne, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Stanowska M., Walczak-Żochowska A., Wierzbicki K., Uwagi o profilu ustawy o postępowaniu z nieletnimi (zagadnienia materialnoprawne i procesowe), „Państwo i Prawo” 1983, nr 6, s. 52–64.
Zobacz w Google Scholar

Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich od opieki do odpowiedzialności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stańdo-Kawecka B., Wybrane problemy odpowiedzialności nieletnich w świetle zmieniających się paradygmatów, [w:] M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak (red.), Polska kuratela sądowa na przełomie wieków: nadzieje, oczekiwania, dylematy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016, s. 49–63.
Zobacz w Google Scholar

Stańdo-Kawęcka B., Kusztal J., Ochrona praw nieletnich przesłuchiwanych przez policję – aspekty prawno-porównawcze i wyniki badań empirycznych, „Archiwum Kryminologii” 2015, t. 37, s. 159–190.
Zobacz w Google Scholar

Statystyka sądowa: Sprawy nieletnich w latach 2010–2016. II edycja, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje (data dostępu: 17.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Stępień E., Czynniki ryzyka kontaktów z narkotykami od dorastania do wczesnej dorosłości (badania katamnestyczne), „Alkoholizm i Narkomania” 2001, nr 3 (14), s. 407–420.
Zobacz w Google Scholar

Strzembosz A., Rozmiary recydywy nieletnich w świetle badania akt spraw umorzonych, „Państwo i Prawo” 1967, nr 8–9, s. 313–316.
Zobacz w Google Scholar

Suchorska A., Mediacja w postępowaniu z nieletnimi jako niewykorzystany środek wychowawczy ustaw o postępowaniu w sprawach nieletnich, [w:] P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska (red.), Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, AT Wydawnictwo, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Szafrańska M., Penalny populizm a media, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Szczepanik R., Legitymizowanie etykiety demoralizacji ucznia. Doświadczenia biograficzne (dorosłych) przestępców powrotnych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” (w druku). Szczepanik R., Płeć jako zmienna różnicująca orzekanie stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców, [w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008, s. 161–172.
Zobacz w Google Scholar

Szczepanik R., Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Szumiło-Kulczycka D., Udział czynnika społecznego w postępowaniu w sprawach nieletnich –założenia teoretyczne i praktyka, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, nr 21, s. 111–122.
Zobacz w Google Scholar

Śliwa S., Problemy nieletnich umieszczonych w placówkach resocjalizacyjnych, [w:] M. Bargel jr., E. Janigová, E. Jarosz (ed.), M. Jůzl, Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, Institut mezioborových studií, Brno 2013, s. 580–590.
Zobacz w Google Scholar

Tannenbaum F., Crime and Community, Ginn and Company, Boston 1938.
Zobacz w Google Scholar

Toeplitz-Winiewska T., Winiewski M., Czy dziewczęta stają się coraz bardziej agresywne? Próba metaanalizy badań z lat 1997–2011, [w:] H.J. Grzegołowska-Klarkowska (red.), Agresja, socjalizacja, edukacja, Wydawnictwo Akademii Psychologii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2012, s. 117–132.
Zobacz w Google Scholar

Tonry M., Crime and Justice in America: 1975–2025, „Crime and Justice” 2013, vol. 42, s. VII–X.
Zobacz w Google Scholar

Tsirigotis K., Lewik-Tsirigotis E., Baster B., Czyny zabronione nieletnich w świetle dokumentacji sądowej, „Pedagogika Rodziny” 2012, nr 2(3), s. 129–146.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkiewicz L., Zarys rozwoju kryminologii w Polsce w latach 1945–1969, „Ruch Prawno-Ekonomiczny i Socjologiczny” 1970, nr 3, s. 61–74.
Zobacz w Google Scholar

Uggen C., Work as a turning point in the life course of criminals: A duration model of age, employment, and recidivism, „American Sociological Review” 2000, vol. 65(4), s. 529–546.
Zobacz w Google Scholar

Uggen Ch., Kruttschnitt C., Crime in the breaking: Gender differences in desistance, „Law and Society Review” 1998, vol. 32, s. 339–366.
Zobacz w Google Scholar

Uggen C., Massoglia M., Desistance from Crime and Deviance as a Turning Point in the Life Course. Handbook of the Life Course, Springer, Boston MA 2003, s. 311–329.
Zobacz w Google Scholar

Umbreit M.S., Victim Meets Offender. The Impact of Restorative Justice and Mediation, Monsey, New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Urban B., Kulturowe kryteria definiowania zachowań dewiacyjnych, „Pedagogika Społeczna” 2006, nr 3, s. 59–68.
Zobacz w Google Scholar

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r., nr 35, poz. 228 z późn. zm.). Szczegółowe regulacje prawne zawarte w: ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2000 r., nr 91, poz. 1010).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r., nr 35, poz. 228 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1438).
Zobacz w Google Scholar

Uściłko E., Obraz współpracy kuratora sądowego z instytucjami pomocowo-socjalizacyjnymi dla dobra podopiecznego na przykładzie powiatu sokólskiego, „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego” 2012, t. 19, s. 163–173.
Zobacz w Google Scholar

Walgrave L., What is at Stake in Restorative Justice for Juveniles, [w:] L. Walgrave (ed.), Restorative Justice for Juveniles. Potentialities, Risks and Problems, Universitaire Pers Leuven, Leuven 1998, s. 11–16.
Zobacz w Google Scholar

Walker B.A., The color of crime: The case against race-based suspect descriptions, „Columbia Law Review” 2003, vol. 103, s. 662–669.
Zobacz w Google Scholar

Warr M., Life-course transitions and desistance from crime, „Criminology” 1998, vol. 36(2), s. 183–216.
Zobacz w Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), (Żyć) na marginesie wielkiego miasta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Weatherburn D., McGrath A., Bartels L., Three dogmas of juvenile justice, „UNSW Law Journal” 2012, vol. 35(3), s. 779–809.
Zobacz w Google Scholar

Webster-Stratton C., Taylor T., Nipping early risk factors in the bud: Preventing substance abuse, delinquency, and violence in adolescence through interventions targeted at young children (0–8 years), „Prevention Science” 2001, vol. 2(3), s. 165–192.
Zobacz w Google Scholar

Wei E.H., Loeber R., Stouthamer-Loeber M.., How many of the offspring born to teenage fathers are produced by repeat serious delinquents?, „Criminal Behaviour and Mental Health” 2002, vol. 12(1), s. 83–98.
Zobacz w Google Scholar

Whitten M., Nipping Crime in the Bud: How the Philanthropic Quest was Put into Law, Waterside Press, Hook, Hampshire 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wilk M., Zaburzenia zachowania adolescentów w ujęciu psychodynamicznym, [w:] B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk (red.), Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 143–166.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk-Madejska J., Przestępczość nieletnich i sądowa reakcja na nią w świetle danych statystycznych, [w:] K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwa wobec przestępczości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski M., Sprawiedliwość i emocje w sądowym stosowaniu prawa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, t. 35, 519–532.
Zobacz w Google Scholar

Woynarowska B., Mazur J., Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne u młodzieży w wieku 11–15 lat w Polsce w 2002 roku, „Alkoholizm i Narkomania” 2003, nr 16(3–4), s. 155–171.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakowska D., Reakcje wymiaru sprawiedliwości na przestępczość nieletnich dziewcząt, [w:] I. Pospiszyl, R. Szczepanik (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007, s. 185–214.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakowska-Fajst D., Nieletnie dziewczęta 10 lat później – badania katamnestyczne, „Archiwum Kryminologii” 2011, t. 33, s. 163–196.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakowska-Fajst D., Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakowska-Fajst D., Przestępczość nieletnich dziewcząt w świetle wyników badań, „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 2009, t. 14, s. 225–252.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakowska-Fajst D., Przestępczość nieletnich dziewcząt we współczesnej Polsce, „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, t. 28, s. 373–387.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik D., Instytucja mediacji w sprawach nieletnich w Polsce (teoria i praktyka), [w:] Mediacja w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Konferencje i Seminaria 4(48)03, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik D., Poglądy sędziów na temat mediacji w sprawach karnych, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kuwer Polska, Warszawa 2007, s. 555–569.
Zobacz w Google Scholar

Wright M., Geneza i rozwój sprawiedliwości naprawczej, [w:] B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik (red.), Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań, Typografika, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wright M., Justice for Victims and Offenders. A Restorative Response to Crime, Oxford University Press, Milton Keynes 1991.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Załuski W., Głos A., Emocje negatywne a racjonalność decyzji, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2016, nr 60, s. 12–13.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba K., Charakterystyka nieprzystosowania społecznego młodzieży podsądnej, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2015, nr 27, s. 7–37.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 2015 r., poz. 87).
Zobacz w Google Scholar

Zaćmiński A., „Poena sine lege” – czyny chuligańskie w orzecznictwie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1951–1954), „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 91–92.
Zobacz w Google Scholar

Zhang L., Liu J., China’s juvenile delinquency prevention law: the law and the philosophy, „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology” 2007, vol. 51(5), s. 541–554.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska I., Media, interes, panika moralna. Nowa kategoria socjologiczna i jej implikacje, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 4, s. 161–176.
Zobacz w Google Scholar

Zimring F.E., American youth violence: A cautionary tale, „Crime and Justice” 2013, vol. 42(1), s. 265–298.
Zobacz w Google Scholar

Znajmiecka-Sikora M., Kaflik-Pieróg M., Dlaczego ludzie zachowują się ryzykownie? Analiza zjawiska ryzyka – przegląd definicji, stan badań, [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Żabczyńska E., Przestępczość dzieci a szkoła i dom, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Żabczyńska E., Przestępczość dzieci: etiologia i rozwój, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

15 marca 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-125-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-126-3

Inne prace tego samego autora