Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Autorzy

Renata Szczepanik
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnej, 91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12
Agnieszka Jaros
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnej, 91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12

Słowa kluczowe:

metoda socjoterapii, techniki socjoterapeutyczne, problem agresji, agresja proaktywna, empatia, dziecko agresywne, agresja reaktywna

Streszczenie

Publikacja powstała z myślą o potrzebach tych pedagogów (nauczycieli, wychowawców, opiekunów), którzy borykają się z rozmaitymi trudnościami w relacjach z podopiecznymi i w socjoterapii szukają inspiracji do swojej pracy wychowawczej. Książka zawiera propozycje pracy z dzieckiem, jednak należy pamiętać, że podstawowym warunkiem projektowania zajęć socjoterapeutycznych jest diagnoza dziecka oraz wnikliwa analiza warunków jego życia (tj. kontekstu zaburzonych zachowań).

W pierwszej części opracowania zamieszczono opis najważniejszych sposobów postępowania diagnostycznego, uwzględniającego indywidualne konteksty życia dziecka i jego problemy. Natomiast w części drugiej znajdują się scenariusze zajęć socjoterapeutycznych do pracy z dziećmi agresywnymi, przeznaczone dla dwóch grup wiekowych uczniów (6-9-letnich oraz 10-12-latków). Proponowane bloki zajęć inspirowane są wieloletnimi doświadczeniami dydaktycznymi i terapeutycznymi Autorek w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Bibliografia

Ambroziak K., Kołakowski A., Modele poznawczo-behawioralne zaburzeń zachowania i agresji. Programy terapeutyczne, [w:] A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013, s. 206–259.
Zobacz w Google Scholar

Ambroziak K., Psychoterapia poznawczo-behawioralna chłopca skierowanego ze wstępnym rozpoznaniem zaburzeń zachowania, [w:] A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013, s. 260–308.
Zobacz w Google Scholar

Bennett H. J., Humor in medicine, “Southern Medical Journal” 2003, vol. 96, s. 1257–1261.
Zobacz w Google Scholar

Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Canttillon P., Sareant J., Giving feedback in clinical settings, “British Medical Journal” 2008, vol. 337, s. 1292–1294, https://www.researchgate.net/publication/23465494_Giving_feedback_in_clinical_settings (dostęp: 16.01.2016)
Zobacz w Google Scholar

Chomczyńska-Miliszkiewcz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Chowdhury R. R., Kalu G., Learning to give feedback in medical education, “Obstetrician and Gynecologist” 2004, vol. 6, s. 242–247.
Zobacz w Google Scholar

Craig W. M., The relationship among bullying, victimization, depression, anxiety, and aggression in elementary school children, “Personality and Individual Differences” 1998, vol. 24, s. 123–130.
Zobacz w Google Scholar

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, PWN, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Eisenberg N., Empatia i współczucie, [w:] M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 849–867.
Zobacz w Google Scholar

Fredrikson B. L., Pozytywność, Zysk i S-ka, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Golińska L., Emocje – przyjaciel czy wróg, Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia. Podręcznik akademicki, t. 1: Teoria, t. 2: Praktyka, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2005–2006.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. Poradnik do treningu mediacji, Jedność, Kielce 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kabat-Zinn J., Życie – piękna katastrofa, Wydawnictwo Czarna Owca, Instytut Psychoimmunologii, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W., Kaczorowska B. (red.), Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Keyserlingk von L., O połkniętej ropusze, [w:] taż, Opowieści dla duszy dziecięcej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kipisz H., Sosin I. (red.), Psychoedukacja. Asertywność. Stres. Emocje. Samoocena. Komunikacja interpersonalna, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Klaus W., Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2011, http://interwencjaprawna.pl/docs/wykorzystanie-sprawiedliwosci-naprawczej.pdf (dostęp: 9.07.2015).
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski A. (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.
Zobacz w Google Scholar

Konieczna E., Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kratochvil S., Podstawy psychoterapii, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Krzesińska-Żach B., Formy wspomagania dziecka chorego na przykładzie Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mahdavi J., Smith P. K., Individual risk factors or group dynamics? An investigation of the scapegoat hypothesis of victimization in school classes, “European Journal of Developmental Psychology” 2007, vol. 4, s. 353–371.
Zobacz w Google Scholar

Maksymowska E., Werwicka M., Konflikty w szkole. Niezbędnik Dyrektora, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

McWhirter J. J., McWhirter B. T., McWhirter A. M., McWhirter E. H., Zagrożona młodzież, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Miller W. R., Rollnick S., Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Molicka M., Bajki terapeutyczne, Media Rodzina, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Pasquali E. A., Learning to laugh: Humor as therapy, “Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services” 1990, vol. 28, s. 31–35.
Zobacz w Google Scholar

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów? „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rayner Ch., Hoel H., A summary review of literature relating to workplace bullying, “Journal of Community & Applied Social Psychology” 1997, vol. 7, s. 181–191.
Zobacz w Google Scholar

Rosenberg M. B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka K. (red.), Socjoterapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski W., Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Smith P. K., Brain P., Bullying in schools: Lessons from two decades of research, “Aggressive Behavior” 2000, vol. 26, s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Smith P. K., Sharp S., School Bullying. Insights and Perspectives, Routledge, New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Smith S., Tatar K., Techniki pokonywania problemów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
Zobacz w Google Scholar

Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Strzemieczny J., Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci ze szkół podstawowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Strzemieczny J., Zajęcia socjoterapeutyczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ośrodek Rozwoju Umiejętności Wychowawczych, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Szeliga-Lewińska J., Ogólny model terapii grupowej, „Via Medica” 2010, t. 7, nr 3, s. 104–116.
Zobacz w Google Scholar

Tomasik E., Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wilk M., Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wilski K., Socjoterapia. Idea i praktyka, [w:] R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki przeobrażeń, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Witerska K., Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wodecka-Hyjek A., Burza mózgów – odmiany i techniki pomocnicze, „Problemy Jakości” 1999, nr 31, s. 8–11.
Zobacz w Google Scholar

Yalom I., Leszcz M., Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński P., Relaksacja w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011.
Zobacz w Google Scholar

okładka

Opublikowane

10 grudnia 2016

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-7969-881-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-7969-882-0

Inne prace tego samego autora