Autobiograficzny wywiad narracyjny: Metoda – technika – analiza

Autorzy

Kaja Kaźmierska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Socjologii Kultury i Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁ
https://orcid.org/0000-0002-9044-7273
Katarzyna Waniek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Socjologii Kultury i Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁ
https://orcid.org/0000-0002-9468-4479

Słowa kluczowe:

autobiograficzny wywiad narracyjny, dane empiryczne, wywiad narracyjny, schemat komunikacyjny, analiza tekstu

Streszczenie

Publikacja jest pierwszą w Polsce monografią metodologiczną, w której ukazano podstawowe zasady prowadzenia autobiograficznego wywiadu narracyjnego oraz jego analizy. Syntetycznie przedstawione zaplecze teoretyczne metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego tworzy kontekst dla szczegółowo omówionej warstwy aplikacyjnej. Autorki pokazują, w jaki sposób teoria łączy się z praktyką badawczą, podkreślają wartość analityczną i teoriotwórczą pracy seminaryjnej. Bazując na własnych doświadczeniach badawczych, starają się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania związane z opisywaną problematyką.

Bibliografia

Riemann Gerhard, Schütze Fritz (2012), Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 389–414.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1990), Presja i wina: doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego w czasie drugiej wojny światowej i ich implikacje biograficzne, [w:] Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 325–339.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2012a), Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 141–278.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2012b), Koncepcja świata społecznego w symbolicznym interakcjonizmie oraz organizacja wiedzy we współczesnych złożonych społeczeństwach, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 489–514.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2012c), Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 415–458.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2016), Presja i wina: wojenne doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego i ich biograficzne implikacje, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 449–502.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2013), Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 14–27.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2004a), Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny”, t. 53, nr 1, s. 71–96.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2012a), Wprowadzenie do Rozdziału II, [w:] taż (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 107–121.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2012b), Wstęp, [w:] taż (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 9–16.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2014a), Autobiograficzny wywiad narracyjny – kwestie etyczne i metodologiczne w kontekście archiwizacji narracji, „Studia Socjologiczne”, nr 3(214), s. 221–238.
Zobacz w Google Scholar

Prawda Marek (1989), Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (o koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze), „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 81–98.
Zobacz w Google Scholar

Rokuszewska-Pawełek Alicja (1996), Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biografistycznej Fritza Schützego, „ASK: Społeczeństwo, Badania, Metody”, nr 1, s. 37–54.
Zobacz w Google Scholar

Rokuszewska-Pawełek Alicja (2006), Wywiad narracyjny jako źródło informacji, „Media, Kultura, Społeczeństwo”, nr 1, s. 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2019a), Lekceważone potencjały i narosłe nieporozumienia: kilka uwag o metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schützego, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 132–163.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek, Rokuszewska-Pawełek Alicja (2016), Analiza autobiografii Rudolfa Hössa, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 373–447.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2014b), Paradoksy ideologicznego uprzywilejowania – studium przypadku, „Praktyka Teoretyczna”, t. 13, nr 3, s. 135–169.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2012), Konflikt pamięci. II wojna światowa w spotkaniach młodych Polaków i wojennego pokolenia Niemców, [w:] Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska (red.), Tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Zbigniewowi Bokszańskiemu, Nomos, Kraków, s. 506–518.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2015), „Ucieczka do…” jako istotna przyczyna mobilności w Europie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 53, s. 31–50.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2016), Potencjały bezładu i cierpienia w biografiach młodych kobiet wchodzących w świat sztuki i medycyny, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 2, s. 114–144.
Zobacz w Google Scholar

Kallmeyer Werner, Schütze Fritz (1977), Zur Konstitution Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung, [w:] Dirk Wegner (Hrsg.), Gesprächsanalysen, Buske, Hamburg, s. 159–274.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard, Schütze Fritz (1987), Some Notes on a Students Workshop on “Biography Analysis, Interaction Analysis, and Analysis of Social Worlds”, „Biography and Society: Newsletter of the International Sociological Association Research Committee 38”, no. 8, s. 54–70.
Zobacz w Google Scholar

Schröder-Wildhagen Anja, Schütze Fritz (2011), How to Deal with Autobiographical Narrative Interviews in the Euroidentity Research Project, „Przegląd Socjologiczny”, t. 60, nr 1, s. 41–91.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1981), Prozeßstrukturen des Lebensablaufs, [w:] Joachim Matt s (Hrsg.), Biographie in handlungswissenschaftlicher Perspektive, Verlag der Nürnberger Forschungsvereinigung, Nürnberg, s. 67–156.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1983), Biographieforschung und narratives Interview, „Neue Praxis. Kritische Zeitschrift für Sozialarbeit und Sozialpädagogik”, Nr. 13, s. 283–293.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1984), Kognitiven Figuren des autobiographischen Stegreiferzälens, [w:] Martin Kohli, Robert Günther (Hrsg.), Biographie und Sozial Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven, Metzel, Stuttgart, s. 78–117.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1987), Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien. Erzähltheoretische Grundlagen. Teil 1: Merkmale von Alltagserzählungen und was wir mit ihrer Hilfe erkennen können, Fernuniversität in Hagen, Hagen.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1989), Kollektive Verlaufskurve und kollektiver Wandlungsprozeß. Dimensionen des Vergleichs von Kriegserfahrungen amerikanischer und deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg, „BIOS– Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen”, Nr. 1, s. 31–109.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2003), Hülya’s Migration to Germany as Self-Sacrifi Undergone and Suffered in Love for Her Parents, and Her Later Biographical Individualization. Biographical Problems and Biographical Work of Marginalisation and Individualisation of a Young Turkish Woman in Germany (Part I), „Forum: Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/671/1451 (dostęp: 16.01.202).
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2012d), Biographical Process Structures and Biographical Work in a Life of Cultural Marginality and Hybridity: Don Decker’s Autobiographical Account, [w:] Guillermo Bartelt, Bärbel Treichel (eds.), Don Decker’s Apache Odyssey. Approaches to Autobiography, Narrative, and the Developing Self: Approaches to Autobiography, Narrative, and the Developing Self, Frank & Timme, Berlin, s. 159–242.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2014), Autobiographical Accounts of War Experiences. An Outline for the Analysis of Topically Focused Autobiographical Texts – Using the Example of the „Robert Rasmus” Account in Studs Terkel’s Book, „The Good War”, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 224–283.
Zobacz w Google Scholar

Apitzsch Ursula, Inowlocki Lena (2000), Biographical Analysis: a ‘German’ School?, [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Tom Wengraf (eds.), The Turn to Biographical Methods in Social Science, Comparative Issues and Examples, Routledge, London, s. 53–70.
Zobacz w Google Scholar

Becker Howard S. (2012), Wprowadzenie, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 49–61.
Zobacz w Google Scholar

Berger Peter L. (1967), The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, Doubleday, Garden City.
Zobacz w Google Scholar

Berger Peter L., Luckmann Thomas (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein Basil (1990), Odtwarzanie kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bertaux Daniel (1981), Biography and Society: The Life History Approach in the Social Sciencecs, Sage Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

Bertaux Daniel (1996), A Response to Thierry Kochuyt’s „Biographical and Empirical Illusions: A Reply to Recent Criticism”, „Biography and Society: Newsletter of the International Sociological Association Research Committee 38”, s. 2–6.
Zobacz w Google Scholar

Bertaux Daniel (2012), Analiza pojedynczych przypadków (au cas par cas), [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 309–333.
Zobacz w Google Scholar

Bertaux Daniel, Thompson Paul (1997), Pathways to Social Class. A Qualitative Approach to Social Mobility, Calderon Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Bishop Lilly (2009), Ethical Sharing and Re-Use of Qualitative Data, „Australian Journal of Social Issues”, vol. 44, no. 3, s. 255–272.
Zobacz w Google Scholar

Bishop Lilly (2014), Re-using Qualitative Data: A Little Evidence, On-going Issues and Modest Reflections, „Studia Socjologiczne”, nr 3(214), s. 167–176.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew, Piotrowski Andrzej, Ziółkowski Marek (1977), Socjologia języka, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buber Martin (1992), Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chamberlayne Prue, Bornat Joanna, Apitzsch Ursula (2000), Introduction: the Biographical Turn, [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Tom Wengraf (eds.), The Turn to Biographical Methods in Social Science, Comparative Issues and Examples, Routledge, London, s. 1–30.
Zobacz w Google Scholar

Corbin Juliet M., Strauss Anselm L. (1988), Unending Work and Care: Managing Chronic Illness at Home, Jossey-Bass, San Francisco.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1984), Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, Nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1985), Problem podmiotowości we współczesnej socjologii interakcji. Jaźń i jej „zniesienie”. Cz.1, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 29, nr 3, s. 31–51.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1987), Interakcjonizm i analiza konwersacyjna jako sposoby badania biografii, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 9, nr 4, s. 82–102.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1992), Uwagi o badaniach biograficznych, [w:] Leszek Wojtczak (red.), Bunty i służebności uczonego: Profesor Józef Chałasiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93−100.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2016), Repatrianci i wypędzeni: wzajemne uprzedzenia w relacjach biograficznych, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 219–238.
Zobacz w Google Scholar

Detka Carsten, Piotrowski Andrzej, Waniek Katarzyna (2014), Professor Fritz Schütze – Work and Output, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 214–223.
Zobacz w Google Scholar

Domecka Markieta, Eichsteller Marta, Karakusheva Slavka, Musella Pasquale, Ojamäe Liis, Perone Elisabetta, Pickard Dona, Schröder-Wildhagen Anja, Siilak Kristel, Waniek Katarzyna (2012), Method in Practice: Autobiographical Narrative Interviews in Search of European Phenomena, [w:] Robert Miller, Graham Day (eds.), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave Macmillan, London, s. 21–44.
Zobacz w Google Scholar

Engelking-Boni Barbara (1994), Zagłada i pamięć: doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Eriksen Thomas H. (2009), Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fagerhaugh Shizuko Y., Strauss Anselm L. (1977), Politics of Pain Management: Staff atient Interaction, Addison-Weseley, Menlo Park (CA).
Zobacz w Google Scholar

Filipkowski Piotr, Życzyńska-Ciołek Danuta (2019), From a Case to a Case Study – And Back, or on the Search for Everyman in Biographical Research, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 40–57.
Zobacz w Google Scholar

Gałęziowski Jakub (2019), Oral History and Biographical Method. Common Framework and Distinctions Resulting from Different Research Perspectives, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 76–103.
Zobacz w Google Scholar

Garfinkel Harold (2007), Studia z etnometodologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Garz Detlef, Kraimer Klaus, Riemann Gerhard (Hrsg.) (2019), Im Gespräch mit Ulrich Oevermann und Fritz Schütze – Einblicke in die biographischen Voraussetzungen, die Entstehungsgeschichte und die Gestalt rekonstruktiver Forschungsansätze, Verlag Barbara Budrich, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2006), Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka (2014), Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka (2019), Wywiady biograficzne z osobami ze środowisk wykluczenia społecznego – refleksja nad wybranymi problemami metodologicznymi i etycznymi, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 178–201.
Zobacz w Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka, Grondas Marek (2013), Biographical Research and Treatment. Some Remarks on Therapeutic Aspects of Sociological Biographical Interviews, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 28–49.
Zobacz w Google Scholar

Granosik Mariusz (2019), Metoda biograficzna a emancypacyjna praktyka. Perspektywa społeczno-pedagogiczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 118–130.
Zobacz w Google Scholar

Gültekin Nevâl, Inovlocki Lena, Lutz Helma (2012), Poszukiwanie i pytanie: interpretacja wywiadu biograficznego z turecką robotnicą w Niemczech, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 659–681.
Zobacz w Google Scholar

Hammersley Martyn, Traianou Anna (2012), Ethics in Qualitative Research: Controversies and Contexts, Sage Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

Helling Ingeborg K. (1990), Metoda badań biograficznych, [w:] Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań, s. 13–37.
Zobacz w Google Scholar

Hermanns Harry (1987), Narrative Interviews: A New Tool for Sociological Field Research, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 13, s. 43–56.
Zobacz w Google Scholar

Hymes Dell (1978), What is Ethnography?, „Working Papers in Sociolinguistics”, no. 45.
Zobacz w Google Scholar

Jefferson Gail (1984), Transcription Notation, [w:] J. Maxwell Atkinson, John Heritage (eds.), Structures of Social Interaction. Studies in Conversation Analysis, Cambridge University Press, New York, s. ix–xvi.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (1999), Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2003), Migration Experiences and Changes of Identity. The Analysis of a Narrative, „Forum: Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/669 (dostęp: 16.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2004b), Ethical Aspects of Biographical Interviewing and Analysis, [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Ursula Apitzsch (eds.), Biographical Methods and Professional Practice: An International Perspective, The Policy Press University of Bristol, Bristol, s. 181–192.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2008), Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2014c), An Interview with Professor Fritz Schütze: Biography and Contribution to Interpretative Sociology, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 284–359.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2018), Doing Biographical Research – Ethical Concerns in Changing Social Contexts, „Polish Sociological Review”, no. 203, s. 394–411.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2019), Winners and Losers of the Process of Transformation as an Etic Category versus Emic Biographical Perspective, „Qualitative Sociology Review”, vol. 15, no. 4, s. 238–266.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja, Wygnańska Joanna (2019), Workshops as an Essential Practice in Doing Biographical Research, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 164–177.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja, Piotrowski Andrzej, Waniek Katarzyna (2011), Biographical Consequences of Working Abroad in the Context of European Mental Space Construction, „Przegląd Socjologiczny”, t. 60, nr 1, s. 139–158.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja, Waniek Katarzyna, Zysiak Agata (2015/2016), Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kenyon Gary M. (2005), Ethical Issues in Ageing and Biography, [w:] Robert Miller (ed.), Biographical Research Methods, vol. 4, Sage Publications, London, s. 313– 330.
Zobacz w Google Scholar

Klajmon-Lech Urszula (2018), Trajektoria życia rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kohli Martin (2012), Biografia: relacja, tekst metoda, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 125–135.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof (2005), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Labov William (1972), Language in the Inner City. Studies in the Black English Vernacular, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Labov William, Waletzky Joshua (1967), Narrative Analysis: Oral Version of Personal Experience, [w:] June Helm (ed.) Essays in the Verbal and Visual Arts, University of Washington Press, Seatt , s. 12–44.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak Mieczysław (2016), Pozytywne doświadczenia biograficzne w kontekście okupacji: oportunizm i opór, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 191–217.
Zobacz w Google Scholar

Mead George H. (1975), Umysł, osobowość, społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miller Robert, Day Graham (eds.) (2012), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave MacMillan, Hampshire.
Zobacz w Google Scholar

Miller Tina, Bell Linda (2002), Consenting to What? Issues of Access, Gate-keeping and „Informed” Consent, [w:] Melanie Mauthner, Maxine Birch, Julie Jessop, Tina Miller (eds.), Ethics in Qualitative Research, Sage Publications, London, s. 53–69.
Zobacz w Google Scholar

Morgan Alice (2011), Terapia narracyjna, Paradygmat, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Parry Odette, Mauthner Natasha S. (2004), Whose Data Are They Anyway? Practical, Legal and Ethical Issues in Archiving Qualitative Research data, „Sociology”, vol. 38, no. 1, s. 139–152.
Zobacz w Google Scholar

Pike Kenneth L. (1967), Language in Relation to a Unifi d Theory of the Structures of Human Behavior, Mouton, The Hague.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (1998), Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Plummer Kenneth (2005), The Moral and Human Face of Life Stories: Reflexivity, Power and Ethics, [w:] Robert Miller (ed.) Biographical Research Methods, vol. 4, Sage Publications, London, s. 275–312.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard (1987), Das Fremdwerden der eigenen Biographie: narrative Interviews mit psychiatrischen Patienten, Fink, Monachium.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard (2003), A Joint Project Against the Backdrop of a Research Tradition: An Introduction to „Doing Biographical Research”, „Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-03/3-03hrsg-e.htm (dostęp: 16.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard (2007), Suizidalität als Prozess – eine Re-Analyse des Tagebuchs von Wallace Baker in Ruth Shonle Cavans „Suicide”, „Zeitschrift für Qualitative Forschung”, Jg. 8, Nr. 2, s. 287–327.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard (2010), The Significance of Procedures of Ethnography and Narrative Analysis for the (Self-)Reflection of Professional Work, [w:] Ralf Bohnsack, Nicolle Pfaff, Wivian Weller (eds.), Qualitative Analysis and Documentary Method in International Educational Research, Barbara Budrich Publishers, Opladen und Farmington Hills, s. 75–95.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski Łukasz (2019), Etyczne dylematy badań biograficznych z wykorzystaniem fotografii perspektywa badaczy i badanych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 58–74.
Zobacz w Google Scholar

Rokuszewska-Pawełek Alicja (2002), Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rosenthal Gabriele (ed.) (1998), Holocaust in Three Generations: Families of Victims and Perpetrators of the Nazi Regime, Cassel, London.
Zobacz w Google Scholar

Rosenthal Gabriele (2012), Badania biograficzne, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 279–307.
Zobacz w Google Scholar

Sacks Harvey, Schegloff Emanuel A., Jefferson Gail (1974), A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation, „Language”, no. 50, s. 696– 735.
Zobacz w Google Scholar

Schütz Alfred (1985), Światły obywatel. Esej o społecznym zróżnicowaniu wiedzy, „Literatura na Świecie”, nr 2, s. 269–284.
Zobacz w Google Scholar

Schütz Alfred (2006), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L., Fagerhaugh Shizuko Y., Suczek Barbara, Weiner Carolyn (2012), Praca nad odczuciami, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 801–824.
Zobacz w Google Scholar

Szacki Jerzy (2002), Historia myśli społecznej i socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Treichel Bärbel, Schwelling Birgit (2003), Extended Processes of Biographical Suffering and the Allusive Expression of Deceit in an Autobiographical Narrative Interview with a Female Migrant Worker in Germany, „Forum: Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/672/1452 (dostęp: 16.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Turner Victor (2010), Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Vajda Julia (2007), Two Survivor Cases: Therapeutic Effect as Side Product of the Biographical Narrative Interview, „Journal of Social Work Practice”, vol. 21, no. 1, s. 89–102.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2014), Reversed „Betrayal Funnel”. A Case of a Children’s Home Inmate Who Suffers from Being Disloyal to Her Alcoholic Family, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 60–78.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2019b), Emigration of Władek Wiśniewski as an Escape – A reinterpretation of The Polish Peasant in Europe And America Volume 3 in Light of the autobiographical Narrative Interview Method, „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4, s. 49–73.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2019c), The Precarious Life Situation Trap. The Case of “Zealous” Julia – A Proponent and a Victim of Neoliberal Reality, „Qualitative Sociology Review”, vol. 15, no. 4, s. 164–193.
Zobacz w Google Scholar

Wengraf Tom (2001), Qualitative Research Interviewing. Biographic Narrative and Semi-Structured Methods, Sage Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

Wengraf Tom (2012), Interpretacja historii życiowych, sytuacji życiowych i doświadczeń osobistych: biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna (BNIM-Biographica-Narrative Interpretative Method), [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 351–362.
Zobacz w Google Scholar

Biography and Emotion – Different Approaches in Dealing with the Life Story of Natalia (2014), „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume28.php (dostęp: 16.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Doing Biographical Research (2003), „Forum: Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/17 (dostęp: 16.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rekomendacje etyczne Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (2018), http://pthm.pl/etyka/ (dostęp: 16.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Biografia i tożsamość narodowa, projekt realizowany w latach 1992–1994 w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, finansowany przez Komitet Badań Naukowych.
Zobacz w Google Scholar

Doświadczenie biograficznew PRL i NRDoraz jego przepracowanie wpowojennym pokoleniu 1945–1955. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej, projekt realizowany w latach 2012–2014 przez Uniwersytet Ottona von Guerickego w Magdeburgu oraz Katedrę Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (wniosek 100201/projekt nr 2012-03).
Zobacz w Google Scholar

Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej, projekt realizowany w latach 2014–2019 w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt badawczy nr UMO-2013/09/B/HS6/03100). EuroIdentities. The Evolution of European Identity: Using biographical methods to study the development of European identity, tłum.: Tożsamości Europejskie: Wykorzystanie metod badań biograficznych w rozwoju tożsamości europejskiej, projekt realizowany w latach 2008–2011 przez uczelnie w Bułgarii, Estonii, Irlandii Północnej, Niemczech, Polsce (Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego), Włoszech i Walii (nr grantu: 213998).
Zobacz w Google Scholar

PREWORK. Young precarious workers in Poland and Germany: a comparative sociological study on working and living conditions, social consciousness and civic engagement, projekt finansowany ze środków National Science Centre in Poland i German Research Foundation (nr NCN: UMO-2014/15/G/HS4/04476, nr DFG: TR1378/1-1).
Zobacz w Google Scholar

Zinstytucjonalizowana tożsamość. Procesy formowania się tożsamości w świetle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 6716/B/H03?2011/40).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

16 kwietnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-868-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-869-9

Inne prace tego samego autora