Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków: Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych

Autorzy

Katarzyna Waniek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kultury
https://orcid.org/0000-0002-9468-4479

Słowa kluczowe:

migracja, tożsamość europejska, teoria migracji, autobiograficzny wywiad narracyjny, metoda Fritza Schützego, emigracja Europejczyków

Streszczenie

Książka jest adresowana do badaczy społecznych zainteresowanych z jednej strony metodą autobiograficznego wywiadu narracyjnego, a z drugiej – problematyką migracji i cierpienia, osadzonych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych sposobów łączenia dwóch lub więcej kultur w doświadczaniu biograficznym. Jej odbiorcami mogą stać się także praktycy w obszarze budowania kontaktu kulturowego oraz autorzy polityk społecznych związanych z procesami migracji i integracji społecznej.

Bibliografia

Alber Ina (2016), Zivilgesellschaftliches Engagement in Polen. Ein biographietheoretischer und diskursanalytischer Zugang, Springer VS, Wiesbaden.
Zobacz w Google Scholar

Anacka Marta, Okólski Marek (2018), Wykład 1: Migracje: pojęcia i metoda, [w:] Magdalena Lesińska, Marek Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Scholar, Warszawa, s. 15–32.
Zobacz w Google Scholar

Anderson Benedict (1997), Wspólnoty wyobrażane. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Apitzsch Ursula (1993), Migrationsbiographien als Medium gesellschaftlicher Transformation, [w:] Heiner Meulemann (Hrsg.), Lebensverhältnisse im neuen Europa, Westdeutscher Verlag, Opladen, s. 7–75.
Zobacz w Google Scholar

Apitzsch Ursula (Hrsg.) (1999), Migration und Traditionsbuildung, Westdeutscher Verlag, Opladen.
Zobacz w Google Scholar

Apitzch Ursula, Bertaux Daniel, Delcroix Catherine, Inowlocki Lena (2014), Introduction to the thematic issue on »Socialization, family, and gender in the context of migration«, „Zeitschrift für Qualitative Forschung”, vol. 1–2, s. 3–10.
Zobacz w Google Scholar

Apitzsch Ursula, Gündüz Eran (2012), Ethnicity and Belonging as Experienced Dimensions in Mixed Marriages, „Revista de sociologia”, vol. 97, no. 1, s. 79–92.
Zobacz w Google Scholar

Apitzsch Ursula, Inowlocki Lena (2000), Biographical Analysis: a »German’ School«?, [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Tom Wengraf (eds.), The Turn to Biographical Methods in Social Science, Comparative Issues and Examples, Routledge, London, s. 53–70.
Zobacz w Google Scholar

Apitzsch Ursula, Siouti Irini (2007), Biographical Analysis as an Interdisciplinary Research Perspective in the Field of Migration Studies, www.researchgate.net/profile/Ursula_Apitzsch/publication/242222997_Biographical_Analysis_as_an_Interdisciplinary_Research_Perspective_in_the_Field_of_Migration_Studies/links/53f31dfb0cf2dd48950c8fa5.pdf?origin=publication_detail [dostęp: 18.06.2016]
Zobacz w Google Scholar

Appadurai Arjun (2005), Nowoczesność bez granic: Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Arnett Jeffrey J. (2004), Emerging Adulthood. The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Arnett Jeffrey J. (2019), Conceptual Foundations of Emerging Adulthood, [w:] Joseph L. Murray, Jeffery J. Arnett (eds.), Emerging Adulthood and Higher Education. A New Student Development Paradigm, Routledge, London, s. 11–24.
Zobacz w Google Scholar

Babiński Grzegorz (2007), Transnacjonalizm… I co z tego wynika dla badań najnowszej polskiej emigracji, „Przegląd Polonijny”, z. 2, s. 115–130.
Zobacz w Google Scholar

Babiński Grzegorz (2009), Polonia w USA na tle przemian amerykańskiej etniczności, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Basch Linda, Glick-Schiller Nina, Blanc-Szanton Cristina (1994), Nations Unbound. Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States, Routledge, Londyn.
Zobacz w Google Scholar

Basch Linda, Glick-Schiller Nina, Blanc-Szanton Cristina (1995), From Immigrant to Transmigrant. Theorizing Transnational Migration, „Anthropological Quarterly”, vol. 68, no. 1, s. 48–63.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt (2011), Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne”, t. 200, nr 1, s. 435–458.
Zobacz w Google Scholar

Beck Ulrich (2005), Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Beck Ulrich (2008), Re-Inventing Europe. A Cosmopolitan Vision, „Quaderns de la Mediterrània”, no. 10, s. 109–116.
Zobacz w Google Scholar

Beck Ulrich, Beck-Gernsheim Elisabeth (2013), Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Beck Ulrich, Grande Edgar (2009), Europa kosmopolityczna, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Becker Howard S. (1982), Art Worlds, California University Press, Berkley.
Zobacz w Google Scholar

Becker Howard S. (2010), The Art of Comparison: Lessons from the Master Everett C. Hughes, „Sociologica”, no. 2, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Becker Howard S. (1966/2012), Wprowadzenie [do książki Clifforda Shawa Jack Roller], [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 49–61.
Zobacz w Google Scholar

Bell Daniel (1994), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bell Justyna, Domecka Markieta (2018), The Transformative Potential of Migration. Polish Migrants’ Everyday Life Experiences in Belfast, Northern Ireland, „Gender, Place & Culture”, vol. 25, no. 6, s. 866–881.
Zobacz w Google Scholar

Berger Peter (1967), The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion, Doubleday, Garden City.
Zobacz w Google Scholar

Berger Peter L., Luckmann Thomas (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein Basil (1990), Odtwarzanie kultury, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Berry John W. (1997), Immigration, Acculturation and Adaptation, „Applied Psychology. An International Review”, vol. 46, no. 1, s. 5–34.
Zobacz w Google Scholar

Berry John W. (2006), Stress Perspectives on Acculturation, [w:] David L. Sam, John W. Berry (eds.), The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, Cambridge University Press, Cambridge, s. 43–57.
Zobacz w Google Scholar

Bertaux Daniel (1981), Biography and Society. The Life History Approach in the Social Sciences, Sage Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

Bertaux Daniel (1996), A Response to Thierry Kochuyt’s »Biographical and Empirical Illusions. A reply to recent criticism«, „Biography and Society. Newsletter of the International Sociological Association Research Committee”, no. 38, s. 2–6.
Zobacz w Google Scholar

Bertaux Daniel (2012), Analiza pojedynczych przypadków (au cas par cas), [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 309–333.
Zobacz w Google Scholar

Bertaux Daniel, Thompson Paul (1997), Introduction, [w:] tychże (eds.), Pathways to Social Class. A Qualitative Approach to Social Mobility, Clarenton Press, Oxford, s. 1–31.
Zobacz w Google Scholar

Bhabha Homi K. (1994), The Location of Cultures, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Blumer Herbert (1939), Collective Behavior, [w:] Alfred M. Lee (ed.), Principles of Sociology, Barnes and Noble, New York, s. 167–222.
Zobacz w Google Scholar

Blumer Herbert (1954), What is Wrong with Social Theory?, „American Sociological Review”, vol. 19, no. 1, s. 3–10.
Zobacz w Google Scholar

Blumer Herbert (1984), Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, [w:] Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, PIW, Warszawa, t. 1, s. 71–86.
Zobacz w Google Scholar

Blumer Herbert (2007), Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Boden Deridre (1994), The Business of Talk. Organizations in Action, Polity Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew (1986), Koncepcja tożsamości jednostki A.L. Straussa, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 89–110.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew (1989), Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew (2006), Podmiotowość a struktura społeczna. Struktura teorii socjologicznej jako rzeczywistości socjologicznej, „Civitas Hominibus”, nr 1, s. 27–32.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew (2008), Indywidualizm w późnej nowoczesności, „Civitas Hominibus”, nr 3, s. 53–68.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew (2016), Zmiana społeczna i jednostka we współczesności, „Przegląd Socjologiczny”, t. 63, nr 3, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew, Piotrowski Andrzej, Ziółkowski Marek (1977), Socjologia języka, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Boorstin Daniel J. (1964), The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Harper & Row, New York.
Zobacz w Google Scholar

Boski Paweł (2008), Wielokulturowość i psychologia dwukulturowej integracji, [w:] Hanna Mamzer (red.), Czy klęska wielokulturowości?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 165–205.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu Pierre (1986), The Forms of Capital, [w:] John G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, Greenwood Press, New York, s. 241–258.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu Pierre (2006), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude (1990), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Breckner Roswitha (2000), Processes of Reconstructing Migration Biographies. The Experience of Return from the West to the East of Europe after 1989, [w:] Biko Agozino (ed.), Theoretical and Methodological Issues in Migration Research, Ashgate, Aldershot, s. 91–107.
Zobacz w Google Scholar

Breckner Roswitha (2000), Processes of Reconstructing Migration Biographies: The Experience of Return ‘from the West to the East of Europe after 1989, [w:] Biko Agozino (ed.), Theoretical and Methodological Issues in Migration Research, Aldershot, Ashgate, s. 91–107.
Zobacz w Google Scholar

Breckner Roswitha (2012), Podejście porównawcze zorientowane na przypadki: perspektywa biograficzna jako możliwość i wyzwanie w badaniach migracji, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków s. 617–657.
Zobacz w Google Scholar

Brooks Rachel, Waters Johanna (2010), Young Europeans and Educational Mobility, [w:] Jeremy Leaman, Martha Wörsching (eds.), Youth in Contemporary Europe, Routledge, London, s. 85–102.
Zobacz w Google Scholar

Brubaker Roger (2004), Ethnicity without Groups, Harvard University Press, Cambridge. Brubaker Roger, Cooper Frederick (2000), Beyond »Identity«, „Theory and Society”, no. 29, s. 1–47.
Zobacz w Google Scholar

Buber Martin (1992), Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bucholc Marta (2010), Dehumanizujący wymiar obcości i jej etyczna niezbędność: na marginesie Obcego Georga Simmla, „Etyka”, nr 43, s. 64–76.
Zobacz w Google Scholar

Burgess Ernest W. (2012), Dyskusja [dot. książki Clifforda Shawa Jack Roller], [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 63–75.
Zobacz w Google Scholar

Burski Jacek (2020), Transformation and the Biographical Experiences of Healthcare Workers, [w:] Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek (eds.), Telling the Great Change. The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 349–384.
Zobacz w Google Scholar

Burski Jacek, Waniek Katarzyna (2020), »Twist of Fate«: Declining and Rising Lines of Occupational Career in the Biographical Experiences of Two Engineers, [w:] Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek (eds.), Telling the Great Change. The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 385–424.
Zobacz w Google Scholar

Burszta Wojciech (1997), Dwie Europy, [w:] Janusz Mucha, Wojciech Olszewski (red.), Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 37–49.
Zobacz w Google Scholar

Cairns David, Krzaklewska Ewa, Cuzzocrea Valentina, Allaste Airi-Alina (2018), Mobility, Education and Employability in the European Union: Inside Erasmus, Palgrave MacMillan, London.
Zobacz w Google Scholar

Calhoun Craig (2003), The Democratic Integration of Europe: Interests, Identity, and the Public Sphere, [w:] Mabel Berezin, Martin Schain (eds.), Europe Without Borders: Remapping Territory, Citizenship, and Identity in a Transnational Age, Johns Hopkins Press, Baltimore, s. 243–274.
Zobacz w Google Scholar

Calhoun Craig (2008), Cosmopolitan Europe and European Studies, [w:] Chris Rumford (ed.), The Sage Handbook of European Studies, Sage, London, s. 637–654.
Zobacz w Google Scholar

Calhoun Craig (2011), Series Introduction: From the Current Crisis to Possible Futures, [w:] Craig Calhoun, Georgi Derluguian (eds.), Business as Usual: The Roots of the Global Financial Meltdown, Social Science Research Council and New York University Press, New York, s. 9–42.
Zobacz w Google Scholar

Castles Stephen (2010), Understanding Global Migration. A Social Transformation Perspective, „Journal of Ethics and Migration Studies”, vol. 36, no. 10, s. 1565–1586.
Zobacz w Google Scholar

Castles Stephen, Miller Mark J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Castro Felipe González, Murray Kate (2010), Cultural Adaptation and Resilience. Controversies, Issues, and Emerging Models, [w:] John W. Reich, Alex J. Zautra, John S. Hall (eds.), Handbook of Adult Resilience, Th Guilford Press, New York, s. 375–403.
Zobacz w Google Scholar

Chamberlayne Prue, Bornat Joanna, Apitzsch Ursula (2000), Introduction: The Biographical Turn, [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Tom Wengraf (eds.), The Turn to Biographical Methods in Social Science, Comparative Issues and Examples, Routledge, London, s. 1–30.
Zobacz w Google Scholar

Charmaz Kathy (2009), Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chutnik Monika (2007), Szok kulturowy: przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cicourel Aaron V. (1984), Procedury interpretacyjne i reguły normatywne w procesie negocjacji statusu i roli, [w:] Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, PIW, Warszawa, t. 1, s. 303–362.
Zobacz w Google Scholar

Ciołkiewicz Paweł (2015), »Brawo ja«. Wszyscy jesteśmy narcyzami, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”, t. 1, nr 1, s. 77–86.
Zobacz w Google Scholar

Clarke Adele (1991), Social worlds/ Arenas theory, [w:] David R. Maines (ed.), Social Organization and Social Structure. Essays in Honour of Anselm Strauss, Aldine de Gruyter, New York, s. 119–158.
Zobacz w Google Scholar

Cohen Eric (1972), Toward a Sociology of International Tourism, „Social Research”, vol. 39, no. 1, s. 164–182.
Zobacz w Google Scholar

Cohen Eric (1979), A Phenomenology of Tourist Experience, „Sociology”, vol. 13, no. 2, s. 179–201.
Zobacz w Google Scholar

Cooley Charles H. (1902/2009), Human Nature and the Social Order, Transaction Publishers, New Brunswick.
Zobacz w Google Scholar

Cooley Charles H. (1956), The Two Major Works of Charles H. Cooley: Social Organization and Human Nature and the Social Order, Free Press, Glencoe.
Zobacz w Google Scholar

Corbin Juliet, Strauss Anselm L. (1988), Unending Work and Care. Managing Chronic Illness at Home, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
Zobacz w Google Scholar

Corbin Juliet, Strauss Anselm L. (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Corbin Juliet, Strauss Anselm L. (ed.) (1997), Grounded Theory in Practice, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Czarzasty Jan, Mrozowicki Adam (2020), Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj Krzysztof (2007), Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1984), Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1985), Problem podmiotowości we współczesnej socjologii interakcji. Jaźń i jej zniesienie, cz.1, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 29, nr 3, s. 31–51.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1987), Interakcjonizm i analiza konwersacyjna jako sposoby badania biografii, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 9, nr 4, s. 82–102.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1992), Uwagi o badaniach biograficznych, [w:] Leszek Wojtczak (red.), Bunty i służebności uczonego: Profesor Józef Chałasiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93−100.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1997), W stronę teorii dyskursu publicznego, [w:] Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Aureus, Kraków, s. 42–115.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1998), Analiza jakościowa, [w:] Zbigniew Bokszański i in. (red.), Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, t. 1, s. 24–28.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2003), Trzy nurty socjologii przemocy jako odmiany dyskursu – o pułapkach czynienia przemocy wytłumaczalną, „Przegląd Socjologiczny”, t. 52, nr 1, s. 205−233.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2005), Öffentliche Kommunikation und Rechtsextremismus, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2006), Dyskursy pro i antyeuropejskie. Polaryzacja i »praca pośrednicząca«. Zarys problematyki badawczej, [w:] Anna Horolets (red.), Europa w polskich dyskursach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 117–135.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2008), Demokracja i różnica – wersja polska, [w:] Janusz Mucha, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska (red.), Co nas łączy, co nas dzieli?, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 83–99.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2009a), Działania »neopozorne«. Uwagi na temat przeobrażeń komunikowania publicznego i życia naukowego publicznego, „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 9−31.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2009b), Między panoptyzmem a „rządomyślnością” – uwagi o kulturze naszych czasów, „Kultura Współczesna”, t. 2, nr 2, s. 83–95.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2009c), Polski spór o »Strach« Jana Tomasza Grossa w perspektywie „pośredniczącej” analizy dyskursu, „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 5–26.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2012a), Dyskursy tożsamościowe w nauce i życiu społecznym: odmiany, własności, funkcje, [w:] Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska (red.), Tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Bokszańskiemu, Nomos, Kraków, s. 101–120.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2012b), Praca pośrednicząca w relacjach polsko-żydowskich. Doświadczenia biograficzne i dyskurs publiczny, [w:] Adam Sitarek, Michał Trębacz, Ewa Wiatr (red.), Zagłada Żydów na polskiej prowincji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 481–498.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2013), Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 14–27.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2014), Praca pośrednicząca w debatach publicznych, [w:] Marek Czyżewski, Karol Franczak, Magdalena Nowicka, Jerzy Stachowiak (red.), Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, Sedno, Warszawa, s. 380–409.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2016a), [głos w Dyskusji], [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 17−40.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (2016b), Repatrianci i wypędzeni: wzajemne uprzedzenia w relacjach biograficznych, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 219–238.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek, Rokuszewska-Pawełek Alicja (2016), Analiza autobiografii Rudolfa Hössa, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 373–445.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek, Kaźmierska Kaja (red.) (2019), [numer specjalny w stulecie Chłopa polskiego w Europie i Ameryce], „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek, Dunin Kinga, Piotrowski Andrzej (2010), Cudze problemy, czyli wstęp do sepologii, [w:] tychże, Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 17–35.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek, Kowalski Sergiusz, Piotrowski Andrzej (1997), Wprowadzenie, [w:] Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Aureus, Kraków, s. 7–41.
Zobacz w Google Scholar

Davies Norman (2007), Europa – między Wschodem a Zachodem, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Day Graham, Miller Robert (eds.) (2012), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave MacMillan, London.
Zobacz w Google Scholar

Delanty Gerard (1995), Inventing Europe, Palgrave MacMillan, London.
Zobacz w Google Scholar

Denzin Norman K. (1988), The Research Act, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Denzin Norman K., Lindesmith Alfred R., Strauss Anselm L. (1988), Social Psychology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Zobacz w Google Scholar

Di Quirico Roberto (2010), Italy and the Global Economic Crisis, „Bulletyn of Italian Politics”, vol. 2, no. 2, s. 3–19.
Zobacz w Google Scholar

Dobroch Bartek, Wilczyński Przemysław (2014), Broad Peak. Niebo i piekło, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Dolińska Anna (2017), Wysoko wykwalifikowane migrantki z Ukrainy i Białorusi na pierwotnym rynku pracy w Polsce – przyczynek do badań, „Studia Humanistyczne AGH”, t. 16, nr 1, s. 93–109.
Zobacz w Google Scholar

Domecka Markieta (2019), Biography, Gender and Migration. Reflexivity and Transformation in Migratory Processes, „Rassegna Italiana di Sociologia”, no. 2, s. 357– 384.
Zobacz w Google Scholar

Domecka Markieta, Spanò Antonella, Perone Elisabetta (2013), Biographical Costs of Transnational Mobility in the European Space, [w:] Adam Mrozowicki, Jeffrey D. Turk (eds.), Realist Biography and European Policy. An Innovative Approach to European Policy, Leuven University Press, Leuven, s. 93–114.
Zobacz w Google Scholar

Domecka Markieta, Eichsteller Marta, Karakusheva Slavka, Musella Pasquale, Ojamäe Liis, Perone Elisabetta, Pickard Dona, Schröder-Wildhagen Anja, Siilak Kristel, Waniek Katarzyna (2012), Method in Practice: Autobiographical Narrative Interviews in Search of European Phenomena, [w:] Graham Day, Robert Miller (eds.), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave MacMillan, London, s. 21–44.
Zobacz w Google Scholar

Dopierała Renata (2013), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów – recenzja. „Przegląd Socjologiczny”, nr 4, s. 157–167.
Zobacz w Google Scholar

Dopierała Renata (2019a), »Chłop polski w Europie i Ameryce« sto lat później, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 63, nr 1, s. 203–220.
Zobacz w Google Scholar

Dopierała Renata (2019b), Life of Things from the Perspective of Polish Systemic Transformation, „Qualitative Sociology Review”, vol. 15, no. 4, s. 46–66.
Zobacz w Google Scholar

Dopierała Renata, Katarzyna Waniek (red.) (2016), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Drinkwater Stephen, John Eade, Michał Garapich (2009), Poles apart? EU Enlargement and the Labour Market Outcomes of Immigrants in the UK, „International Migration”, no. 47, s. 161–190.
Zobacz w Google Scholar

Duda-Dziewierz Krystyna (1938), Wieś małopolska a emigracja amerykańska. Studium wsi Babica powiatu rzeszowskiego, Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Dulczewski Zygmunt (1975), Florian Znaniecki jako twórca metody autobiograficznej w socjologii, [w:] Adam Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 75–88.
Zobacz w Google Scholar

Dulczewski Zygmunt (1984), Florian Znaniecki życie i dzieło, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim Émile (1897/2006), Samobójstwo, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Edensor Tim (2004), Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Eichsteller Marta (2012), Identity Projet under Construction. European Identity and Eductaional Mobility in Majka’s Case Study, [w:] Graham Day, Robert Miller (eds.), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave MacMillan, London, s. 61–75.
Zobacz w Google Scholar

Eichsteller Marta (2018), Guest, Trader or Explorer: Biographical Perspectives onthe Experiences of Cross-border Mobility in Europe, „Ethic and Racial Studies”, vol. 41, no. 5, s. 997–995.
Zobacz w Google Scholar

Eisenstadt Shmuel N., Bernhard Giesen (1995), The Construction of Collective Identity, „European Journal of Sociology”, vol. 36, s. 72–102.
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea (2009), Traktat o historii religii, „Aletheia”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Elias Norbert (1980), Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Elias Norbert, John L. Scotson (1994), The Established and the Outsiders, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Erikson Erik H. (1968), Identity: Youth and Crisis, W.W. Norton & Company, New York. Erikson Erik H. (2004), Tożsamość a cykl życia, Zysk i Spółka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Fagerhaugh Shizuko, Strauss Anselm (1977), Politics of Pain Management, Addison-Weseley, Menlo Park.
Zobacz w Google Scholar

Faist Thomas (2000), The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Ferenc Tomasz (2012a), Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ferenc Tomasz (2012b), Liminalność a procesy tożsamościowe artystów emigrantów, [w:] Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska (red.), Tożsamość. Nowoczesność. Stereotypy, Nomos, Kraków 2012, s. 172–183.
Zobacz w Google Scholar

Ferenc Tomasz (2017), Obcość jako kategoria analityczna w badaniach nad polską emigracją artystyczną, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 101–121.
Zobacz w Google Scholar

Ferenc Tomasz (2018), William I. Thomas i Florian Znaniecki. Czego uczą nas prekursorzy badań nad emigracją?, „Kultura Współczesna”, nr 100, s. 51–64.
Zobacz w Google Scholar

Feyen Benjamin, Krzaklewska Ewa (eds.) (2013), The Erasmus Phenomenon. Symbol of a New European Generation?, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Feyen Benjamin, Krzklewska Ewa (2011), The Making of a Success Story: the Creation of the ERAMSUS Programme in the Historical Context, [w:] Benjamin Feyen, Ewa Krzaklewska (eds.), The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation?, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 9–20.
Zobacz w Google Scholar

Filipkowski Piotr (2010), Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Filipkowski Piotr (2019), Narrative Agency and Structural Chaos. A Biographical-Narrative Case Study, „Qualitative Sociology Review”, vol. 15, no. 4, s. 268–290.
Zobacz w Google Scholar

Filipkowski Piotr, Życzyńska-Ciołek Danuta (2019), From a Case to a Case Study – And Back, or on the Search for Everyman in Biographical Research, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 40–57.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Michael (2008), The Birth of Biopolitics, Palgrave MacMillan, Hampshire.
Zobacz w Google Scholar

Franczak Karol (2006), Praca nad tożsamością w czasie międzynarodowych inicjatyw kulturalnych, [w:] Anna Horolets (red.), Europa w polskich dyskursach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 152–162.
Zobacz w Google Scholar

Freud Zygmunt (1986), Żałoba i melancholia, [w:] Kazimierz Pospiszyl (red.), Zygmunt Freud: człowiek i dzieło, Ossolineum, Wrocław, 147–159.
Zobacz w Google Scholar

Fromm Erich (1998), Ucieczka od wolności, „Czytelnik”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gabrielatos Costas, Baker Paul (2008), Fleeing, Sneaking, Flooding. A Corpus Analysis of Discursive Constructions of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press 1996–2005, „Journal of English Linguistics”, vol. 36, no. 5, s. 5–38.
Zobacz w Google Scholar

Gałęziowski Jakub (2019), Oral History and Biographical Method. Common Framework and Distinctions Resulting from Different Research Perspectives, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 76–103.
Zobacz w Google Scholar

Gałęziowski Jakub, Joanna Urbanek (2017), »Etyczny zwrot« w polskiej historii mówionej, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, nr 7, s. 7–34.
Zobacz w Google Scholar

Garapich Michał (2009), Wyjechałem ot, tak … i nie jestem emigrantem. Polski dominujący dyskurs migracyjny i jego kontestacje na przykładzie Wielkiej Brytanii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 4, s. 41–65.
Zobacz w Google Scholar

Garfi el Harold (2007), Studia z etnometodologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Garz Detlef, Kraimer Klaus, Riemann Gerhard (Hrsg.) (2019), Im Gespräch mit Ulrich Oevermann und Fritz Schütze – Einblicke in die biographischen Voraussetzungen, die Entstehungsgeschichte und die Gestalt rekonstruktiver Forschungsansätze, Verlag Barbara Budrich, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Gdula Maciej (2018), „Dobra zmiana” w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta, Krytyka Polityczna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Geertz Clifford (1996), O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), [w:] Ryszard Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Baran i Suszczyński, Kraków, s. 214–235.
Zobacz w Google Scholar

Gergen Kenneth J. (2009), Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giddens Anthony (2002), Nowoczesność i tożsamość. »Ja« i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giddens Anthony (2003), Stanowienie społeczeństwa, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Giza-Poleszczuk Anna (2018), Jako socjologowie straciliśmy zdolność prawdziwej analizy. Z prof. Anną Gizą-Poleszczuk rozmawia Krzysztof Mazur klubjagiellonski.pl/2018/05/20/giza-poleszczuk-jako-socjologowie-stracilismy-zdolnosc-prawdziwej-analizy-rozmowa/ [dostęp: 18.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2006), Konteksty świadomości i interakcja społeczna, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Scholar, Warszawa, s. 285–291.
Zobacz w Google Scholar

Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2016), Świadomość umierania, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Glick-Schiller Nina (2003), The Centrality of Ethnography in the Study of Transnational Migration: Seeing the Wetland Instead of the Swamp, [w:] Nancy Foner (ed.), American Arrivals, School of American Research, Santa Fe, s. 99–128.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (1971), Relations in Public: microstudies of the public order, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, KR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2006), Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Goffman Erving (2008), Zachowanie w miejscach publicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2010), Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka (2014), Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka (2015), Underprivileged Children in the Social Space of Impunity: The Example of the Children’s Residential Care System in the Polish People’s Republic, „Przegląd Socjologiczny”, t. 61, nr 1, s. 103–120.
Zobacz w Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka (2019), Wywiady biograficzne z osobami ze środowisk wykluczenia społecznego – refleksja nad wybranymi problemami metodologicznymi i etycznymi, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 178–201.
Zobacz w Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka, Grondas Marek (2013), Biographical Research and Treatment. Some Remarks on Therapeutic Aspects of Sociological Biographical Interviews, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 28–49.
Zobacz w Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka, Waniek Katarzyna (2020), Transforming Opportunity Structures: Biographical Chances, Hopes, Illusions, and Dead-ends, [w:] Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek (eds.), Telling the Great Change. The Process of the Systemic Transformation in Poland in a Biographical Perspective, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 281–296.
Zobacz w Google Scholar

Gońda Marcin (2017), Mobilność edukacyjna w sytuacji migracji do korzeni: polska diaspora na studiach w kraju przodków, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, t. 163, nr 1, s. 229–258.
Zobacz w Google Scholar

Granosik Mariusz (2013), Praca socjalna – analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Granosik Mariusz (2019), Metoda biograficzna a emancypacyjna praktyka. Perspektywa społeczno-pedagogiczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 118–130.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Kazłowska Aleksandra (2013), Ku socjologii mobilnego społeczeństwa? Rozwój nowych koncepcji migracji i integracji a socjologia, „Studia Socjologiczne”, t. 210, nr 3, s. 31–52.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Kazłowska Aleksandra, Łodziński Sławomir (2008), Wprowadzenie, [w:] tychże (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcja, badania, polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 9–11.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Kazłowska Aleksandra, Łodziński Sławomir (2011), Koncepcje, badania i praktyki integracji imigrantów. Polskie doświadczenia w europejskim kontekście, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, t. 37, nr 2, s. 11–39.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Moszczyńska Halina (1998), Sytuacja uchodźców w literaturze psychologicznej, [w:] Halina Grzymała-Moszczyńska, Ewa Nowicka (red.), Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Nomos, Kraków, s. 128–143.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Moszczyńska Joanna (2014), Psychologiczne aspekty powrotów z emigracji – przegląd teoretyczny, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, t. 40, nr 4, s. 51– 74.
Zobacz w Google Scholar

Gültekin Nevâl, Inowlocki Lena, Lutz Helma (2012), Poszukiwanie i pytanie: interpretacja wywiadu biograficznego z turecką robotnicą w Niemczech, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 659– 681.
Zobacz w Google Scholar

Habermas Jürgen (2013), The Crisis of the European Union: A Response, Polity Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Habermas Jürgen, Derrida Jaques (2003), February 15, or What Binds Europeans Together. A Plea for a Common Foreign Policy, Beginning in the Core of Europe, „Constellations”, vol. 10, no. 3, s. 291–297.
Zobacz w Google Scholar

Halliday Michael A.K. (1994), Functional Grammar, Arnold, London.
Zobacz w Google Scholar

Hałas Elżbieta (1994), Obywatelska socjologia Szkoły Chicagowskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Hammersley Martyn (2002), Against the Ethicists: on the Evils of Ethical Regulation, „International Journal of Social Research Methodology”, vol. 12, no. 3, s. 211–225.
Zobacz w Google Scholar

Hammersley Maryn, Traianou Anna (2012), Ethics in Qualitative Research: Controversies and Contexts, Sage Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

Hansen Peo (1998), Schooling a European Identity: Ethno-cultural Exclusion and Nationalist Resonance within the EU Policy of »The European Dimension of Education«, „European Journal of Intercultural Studies”, vol. 9, no.1, s. 5–23.
Zobacz w Google Scholar

Hansen Peo (2000), »European Citizenship«, or Where Neoliberalism Meets Ethnoculturalism. Analyzing the European Union’s Citizenship Discourse, „European Societies”, vol. 2, no. 2, s. 139–165.
Zobacz w Google Scholar

Hansen Peo (2002), European Integration, European Identity and the Colonial Connection, „European Journal of Social Theory”, vol. 5, no. 4, s. 483–498.
Zobacz w Google Scholar

Hansen Peo (2009), Post-national Europe – Without Cosmopolitan Guarantees, „Race and Class”, vol. 50, no. 4, s. 20–37.
Zobacz w Google Scholar

Heider Fritz (1958), The Psychology of Interpersonal Relations, Wiley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Helling Ingeborg (1985), Metoda badań biograficznych, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 29, nr 3, s. 93–115.
Zobacz w Google Scholar

Helling Ingeborg (1990), Metoda badań biograficznych, [w:] Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa–Poznań, s. 13‒37.
Zobacz w Google Scholar

Heritage John (1984), Garfinkel and Ethnomethodology, Blackwell, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Hewstone Miles, Klink Andreas (1994), Intergruppenattribution, [w:] Friedrich Försterling, Joachim Stiensmeier-Pelster (Hrsg.), Attributionstheorie. Grundlagen und Anwendungen, Hogrefe, Göttingen, s. 73–104.
Zobacz w Google Scholar

Hildebrandt-Wypych Dobrochna (2008), Wielokulturowość upolityczniona – wielokulturowość urynkowiona: dylematy europejskiej polityki integracyjnej, [w:] Hanna Mamzer (red.), Czy klęska wielokulturowości?, Fundacja Humaniora, Poznań, s. 79–108.
Zobacz w Google Scholar

Hoffman Eva (1995), Zagubione w przekładzie, Aneks Publishers, Londyn.
Zobacz w Google Scholar

Hoffman-Riem Christa (1980), Die Sozialforschung einer interpretativen Soziologie, „Kölner Zeitschrisft für Soziologie und Sozialpsychologie“, nr 2, s. 339–372.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede Geert (2001), Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations, Sage, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Hughes Everett C. (1963), Professions, „Daedalus”, no 4, s. 655–668.
Zobacz w Google Scholar

Hughes Everett C. (1972), The Linguistic Division of Labor in Industrial and Urban Societies, [w:] Joshua A. Fishman (ed.), Advances in the Sociology of Language, vol. 2, Mouton, Hague, s. 296–309.
Zobacz w Google Scholar

Hughes Everett C. (2009), Mistakes at Work, [w:] tegoż, The Sociological Eye. Selected Papers, Transaction Books, London, s. 316–326.
Zobacz w Google Scholar

Hymes Dell (1972), On Communicative Competence, [w:] J. B. Pride, Janet Holmes (eds.), Sociolinguistics, Penguin, London, s. 269–293.
Zobacz w Google Scholar

Hymes Dell (1978), What is Ethnography?, Educational Development Laboratory, Austin.
Zobacz w Google Scholar

Ifversen Jan (2002), Europe and European Culture – A Conceptual Analysis, „European Societias”, vol. 4, no. 1, s. 1–26.
Zobacz w Google Scholar

Inglehart Ronald (1977), The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton University Press, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Inowlocki Lena, Riemann Gerhard (2012), Exploring European »Potential Space«. A study of the Biographies of Former Foreign Exchange Students, [w:] Graham Day, Robert Miller (eds.), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave MacMillan, London, s. 129–150.
Zobacz w Google Scholar

Isański Jakub (2015), Migracje i transfery kapitału społecznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Jacyno Małgorzata (2007), Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jakubczak Franciszek (1976), Władysław Wiśniewski i jego rodzina, [w:] William I. Thomas, Florian Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce. Pamiętnik imigranta, t. 3, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, s. 314–321.
Zobacz w Google Scholar

Jakubczak Franciszek (1989), Zasoby pamiętników. Zasady i zakres ich użytkowania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 2, s. 259–268.
Zobacz w Google Scholar

Janion Maria (2003), Polska między Wschodem a Zachodem, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 131–149.
Zobacz w Google Scholar

Jaskułowski Krzysztof, Pawlak Marek (2016), Główne teorie migracji międzynarodowych: przegląd, krytyka, perspektywy, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, nr 48, s. 128–146.
Zobacz w Google Scholar

Jedlicki Jerzy (2000), Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jefferson Gail (1984), Transcription Notation, [w:] J. Maxwell Atkinson, John Heritage (eds.), Structures of Social Interaction, Cambridge University Press, New York, ix–xvi.
Zobacz w Google Scholar

Jeleva Rumiana, Draganova Mariana, Pickard Dona, Karakusheva Slavka (2012), »Europe« as Hope: A Farmer’s Viewpoint from Bulgaria, [w:] Graham Day, Robert Miller (eds.), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave Macmillan, London, s. 115–128.
Zobacz w Google Scholar

Jindra W. Ines (2014), Why American Sociology Needs Biographical Sociology European Style, „Journal for the Theory of Social Behaviour”, vol. 44, no. 4, s. 389–412.
Zobacz w Google Scholar

Jung Carl Gustav (1975a), Individuation, [w:] William McGuire, Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler (eds.), Collected Works of C. G. Jung, Princeton University Press, Princeton, vol. 1, s. 173–187.
Zobacz w Google Scholar

Jung Carl Gustav (1975b), Conscious, Unconscious, Individuation, [w:] William McGuire, Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler (eds.), Collected Works of C. G. Jung, Princeton University Press, Princeton, vol. 1, s. 275–289.
Zobacz w Google Scholar

Jung Carl Gustav (1975c), Adaptation, Individuation, Collectivity, [w:] William McGuire, Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler (eds.), Collected Works of C. G. Jung, Princeton University Press, Princeton, vol. 1, s. 449–453.
Zobacz w Google Scholar

Jung Carl Gustav (1981), Archetypy i symbole, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jung Carl Gustav (1987), Speaking. Interviews and Encounters, Princeton University Press, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk Anna (2016), Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań na przykładzie świata wspinaczki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk Michał Roch (red.) (2018), [numer specjalny pt.] „Chłop polski” z perspektywy stulecia, „Stan Rzeczy”, nr 2 (15).
Zobacz w Google Scholar

Kallmeyer Werner, Schütze Fritz (1977), Zur Konstitution Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung, [w:] Dirk Wegner (Hrgs.), Gesprächsanalysen, Buske, Hamburg, s. 159–274.
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński Ryszard (2007), Ten Inny, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Karolak Mateusz (2015), Migranci powrotni z Wielkiej Brytanii do Polski – przyczyny powrotów z perspektywy biograficznej, „Opuscula Sociologica”, t. 12, nr 2, s. 37–52.
Zobacz w Google Scholar

Karolak Mateusz (2020), Returning for (Dis)Integration in the Labour Market? The Careers of Labour Migrants Returning to Poland from the United Kingdom, [w:] Sophie Hinger, Reinhard Schweitzer (eds.), Politics of (Dis)Integration, Springer, Cham, s. 101–120.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (1999), Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2003), Migration Experiences and Changes of Identity. The Analysis of a Narrative, „Forum: Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, [online] http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/669 [dostęp: 16.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2004), Narrative Interview as a Method of Biographical Analysis, [w:] Jurij Fikfak, Frane Adam, Detlef Garz (eds.), Qualitative Research. Different Perspectives – Emerging Trends, ZRC Publishing, Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU Ljubljana, s. 153–172.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2004a), Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny”, t. 53, nr 1, s. 71–96.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2004b), Ethical Aspects of Biographical Interviewing and Analysis, [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Ursula Apitzsch (eds.), Biographical Methods and Professional Practice. An International Perspective, The Policy Press University of Bristol, Bristol, s. 181–192.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2008), Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2011), Dylematy integracji i tożsamości europejskiej w perspektywie top-down, [w:] Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek (red.), Integracja Europejska a przemiany kulturowe w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–25.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2012a), Wstęp, [w:] tejże (red.), Metoda biografi zna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 9–16.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2012b), Wprowadzenie [do Rozdziału II], [w:] tejże (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 107–121.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2013), Badania biograficzne w naukach społecznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 3, s. 6–10.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2014a), Autobiograficzny wywiad narracyjny – kwestie etyczne i metodologiczne w kontekście archiwizacji narracji, „Studia Socjologiczne”, nr 3(214), s. 221–238.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2014b), Paradoksy ideologicznego uprzywilejowania – studium przypadku, „Praktyka Teoretyczna”, t. 13, nr 3, s. 135–169.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2014c), An Interview with Professor Fritz Schütze: Biography and Contribution to Interpretative Sociology, „Qualitative Sociology Review”, t. 10, nr 1, s. 284–359.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2016), Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 155–176.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2018), Doing Biographical Research – Ethical Concerns in Changing Social Contexts, „Polish Sociological Review”, t. 203, nr 3, s. 394–411.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2019a), Winners and Losers of the Process of Transformation as an Etic Category versus Emic Biographical Perspective, „Qualitative Sociology Review”, vol. 15, no. 4, s. 238–266.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2019b), Pamiętnik imigranta jako przedmiot analizy w „Chłopie polskim w Europie i Ameryce”. Refleksja w stulecie wydania, „Człowiek i Społeczeństwo”, XLVII, s. 39–56.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2020), (Re)creating Bonds in the Local Environment – A Contrastive Comparison of Two Life Strategies, [w:] Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek (eds.), Telling the Great Change. The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 563–588.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja (red.) (2012d), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja, Schütze Fritz (2013), Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 122–139.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja, Waniek Katarzyna (2020), Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja, Wygnańska Joanna (2019), Workshops as an Essential Practice in Doing Biographical Research, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 164–177.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja, Piotrowski Andrzej, Waniek Katarzyna (2011), Biographical Consequences of Working Abroad in the Context of European Mental Space Construction, „Przegląd Socjologiczny”, t. 60, nr 1, s. 139–158.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja, Piotrowski Andrzej, Waniek Katarzyna (2012), Transnational Work in the Biographical Experiences of Traditional Professions and Corporate Executives. Analysis of Two Cases, [w:] Graham Day, Robert Miller (eds.), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave MacMillan, London, s. 76–102.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska Kaja, Waniek Katarzyna, Zysiak Agata (2015), Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kenyon Gary M. (2005), Ethical Issues in Ageing and Biography, [w:] Robert Miller (ed.), Biographical Research Methods, vol. 4, Sage Publications, London, s. 313–330.
Zobacz w Google Scholar

Kiersztyn Anna (2012), Analiza ekonomicznych konsekwencji zatrudnienia na czas określony dla jednostek i gospodarstw domowych, [w:] Marek Bednarski, Kazimierz W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 93–121.
Zobacz w Google Scholar

Kivisto Peter, Faist Thomas (2010), Beyond a Border. The Causes and Consequences of Contemporary Immigration, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska Antonina (1981), Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska Antonina (2012), Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kohli Martin (1986), Biographical Research in the German Language Area, [w:] Zygmunt Dulczewski (ed.), A Commemorative Book in Honor of Florain Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 91–110.
Zobacz w Google Scholar

Kohli Martin (2000), The Battlegroud of European Identity, „European Societies”, vol. 2, no. 2, s. 113–137.
Zobacz w Google Scholar

Kohli Martin (2012), Biografia: relacja, tekst metoda, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 125–135.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof (2005), Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. I, nr 1, s. 42–63.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof (2016), O socjologii jakościowej, „Rocznik Nauk Społecznych” t. VIII, nr 44, s. 7–34.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof (2018), Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kończal Kornelia, Wawrzyniak Joanna (2011), Polskie badania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje, (nie)ciągłości, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 55, nr 4, s. 11–63.
Zobacz w Google Scholar

Kordasiewicz Anna (2016), (U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Krzaklewska Ewa (2011), ERASMUS students between Youth and Adulthood. Analysis of the Biographical Experience, [w:] Benjamin Feyen, Ewa Krzaklewska (eds.), The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation? Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 79–96.
Zobacz w Google Scholar

Krzaklewska Ewa, Skórska Paulina (2011), Culture Shock during ERASMUS Exchange – Determinants, Processes, Prevention, [w:] Bejamin Feyen, Ewa Krzaklewska (eds.), The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation?, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 105–126.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek Kazimierz (2003), Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii, „Studia Europejskie”, nr 1, s. 77–94.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski Michał (2010), The Discursive Construction of European Identities. A Multilevel Approach to Discourse and Identity in the Transforming European Union, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Kubala Konrad (2006), Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej w dyskursie elit symbolicznych. Przypadek szczególnej debaty telewizyjnej, [w:] Anna Horolets (red.), Europa w polskich dyskursach, Adam Marszałek, Toruń, s. 59–78.
Zobacz w Google Scholar

Kubera Jacek (2015), Powieść autobiograficzna jako dokument osobisty i podobny do pamiętników konkursowych materiał badań socjologicznych, „Studia Humanistyczne AGH”, t. 14, nr 1, s. 45–61.
Zobacz w Google Scholar

Labov William (1972), Language in the Inner City. Studies in the Black English Vernacular, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Labov William, Waletzky Joshua (1967), Narrative Analysis: Oral Version of Personal Experience, [w:] J. Helm (ed.), Essays in the Verbal and Visual Arts, University of Washington Press, Seattle, s. 12–44.
Zobacz w Google Scholar

Lalak Danuta (2010), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Żak, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lankosz Borys (reż.) (2020), Autor Solaris, [online] www.tygodnikpowszechny.pl/autor-solaris-zobacz-nagradzana-filmowa-biografi-stanislawa-lema-164136 [dostęp: 2.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

Lee Everett S. (1966), A Theory of Migration, „Demography”, vol. 3, no. 1, s. 47–57.
Zobacz w Google Scholar

Leoński Jacek (1993), O biografii i metodzie biograficznej, Nakom, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Leoński Jacek (1995), Historia wykorzystywania dokumentów osobistych w socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2, s. 123–128.
Zobacz w Google Scholar

Leoński Jacek (1999), Metoda biograficzna, [w:] Zbigniew Bokszański i in. (red.), Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, t. 2, s. 205–209.
Zobacz w Google Scholar

Łodziński Sławomir (2007), Zmieniające się wizje integracji imigrantów w Europie, [w:] Anna Barska, Marek Korzeniowski (red.), Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 94–117.
Zobacz w Google Scholar

MacCannell Dean (2002), Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, MUZA SA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewska Małgorzata, Rogowicki Adam (2016), Segmentacja rynku pracy, prekaryjne zatrudnienienie a strategie związków zawodowych na poziomie branżowym: przypadek Polski, „Prakseologia”, t. 158, nr 1, s. 361–391.
Zobacz w Google Scholar

Maffesoli Michel (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mannheim Karl (1952), The Problem of Generations Essays on the Sociology of Knowledge, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak Mieczysław (2016), Pozytywne doświadczenia biograficzne w kontekście okupacji: oportunizm i opór, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 191–217.
Zobacz w Google Scholar

Marody Mirosława (2015), Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Massey Douglas S., Arango Joaquin, Graeme Hugo, Kouaouci Ali, Pellegrino Adela (1998), Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millennium, Clarendon Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Mead George H. (1975), Umysł, osobowość, społeczeństwo, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miller Robert, Domecka Markieta, Schuboltz Dirk, Svašek Maruška (2012), Dimensions of the Expression of European Identity, [w:] Graham Day, Robert Miller (eds.), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave MacMillan, London, s. 1–20.
Zobacz w Google Scholar

Miller Tina, Bell Linda (2002), Consenting to What? Issues of Access, Gate-keeping and »Informed« Consent, [w:] Melanie Mauthner, Maxine Birch, Julie Jessop, Tina Miller (eds.), Ethics in Qualitative Research, Sage, London, s. 61–75.
Zobacz w Google Scholar

Mills Charles Wright (2007), Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mishler Elliot G. (1986), Research Interviewing. Context and Narrative, Harvard University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Morawska Ewa (1985), For Bread and Butter. Life-worlds of Peasant-immigrants from East Central Europeans in Johnstown, Pennsylvania 1890–1940, Harvard University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Morawska Ewa (2009), A Sociology of Immigration. (Re)Making Multifaceted America, Palgrave MacMillan, London.
Zobacz w Google Scholar

Morawska Ewa (2016), (Im)Migrants? Diverse Identities and Their Impact on Host-Society Ideas and Practices of National Membership, [w:] Sven Eliaeson, Lyudmila Harutyunyan, Larissa G. Titarenko (eds.), After the Soviet Empire Legacies and Pathways, Brill, Boston, s. 336–357.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicki Adam, Karolak Mateusz, Krasowska Agata (2016), Between Commitment and Indifference. Trade Unionism Young Workers and the Expansion of Precarious Employment in Poland, [w:] Violaine Delteil, Vassil Kirov (eds.), Labour and Social Transformation in Central and Eastern Europe: Europeanization and Beyond, Routledge, London, s. 228–246.
Zobacz w Google Scholar

Mrożek Stanisław (2000), Dziennik powrotu, Noir Sur Blanc, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Murawski Krzysztof (1988), Rozwój wewnętrzny w ujęciu Carla Gustawa Junga, [w:] Jarosław Rudniański, Krzysztof Murawski (red.), Sposoby istnienia. Działanie wobec siebie i innych, PIW, Warszawa, s. 75–98.
Zobacz w Google Scholar

Murphy-Lejeune Elizabeth (2002), Student Moblity and Narrative in Europe. The New Strangers, Routledge, Lodndon.
Zobacz w Google Scholar

Nachalnik Urke (1933/1989), Życiorys własny przestępcy, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Neuliep James W. (2009), Intercultural Communication. A Contextual Approach, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Niedźwiedzki Dariusz (2010), Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Marek (red.) (2019), [numer specjalny pt.] »Chłop polski w Europie i Ameryce« po stu latach, „Człowiek i Społeczeństwo” t. XLVII.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka Magdalena (2014a), Orientalizm na peryferiach. Esej recenzyjny książki »Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe«, 2014, Tomasz Zarycki, London‒New York: Routledge, „Przegląd Socjologiczny”, t. 63, nr 3, s. 115–133.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka Magdalena (2014b), Socjologia krytyczna a obietnica emancypacji, „Stan Rzeczy”, nr 6, s. 235–254.
Zobacz w Google Scholar

Nurse Lyudmila (2013), Biographical Approach in the Study of Identities of Ethnic Minorities in Eastern Europe, [w:] Adam Mrozowicki, Jeffrey D. Turk (eds.), Realist Biography and European Policy. An Innovative Approach to European Policy, Leuven University Press, Leuven, s. 115–140.
Zobacz w Google Scholar

O’Neill Maggie (2018), Walking, Well-being and Community: Racialized Mothers Building Cultural Citizenship Using Participatory Arts and Participatory Action Research, „Ethnic and Racial Studies”, vol. 41, no. 1, s. 73–97.
Zobacz w Google Scholar

O’Neill Maggie, Roberts Brian (2019), Walking Methods: Research on the Move, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Oberg Kalervo (1960), Cultural Shock Cultural Shock. Adjustment to New Cultural Environments, „Practical Anthropology”, vol. 7, s. 177–182.
Zobacz w Google Scholar

Okólski Marek (2004), Migracje pracownicze w Unii Europejskiej, „International Journal of Management and Economics”, nr 15, s. 35–51.
Zobacz w Google Scholar

Ortega y Gasset José (1929/2004), Bunt mas, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Palska Hanna (1997), Polskie pamiętnikarstwo konkursowe. Ideologia w autobiografii, autobiografia w ideologii, „ASK”, nr 1–2 (5–6), s. 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Palska Hanna (2005), O potrzebie ochrony danych jakościowych. Z doświadczeń socjologa-humanisty, „ASK”, nr 1(14), s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Park Robert (1923), The Natural History of the Newspaper, „The American Journal of Sociology”, vol. XXIX, no. 3, s. 273–289.
Zobacz w Google Scholar

Park Robert E. (1928), Human Migration and the Marginal Man, „American Journal of Sociology”, vol. 33, no. 6, s. 881–893.
Zobacz w Google Scholar

Park Robert E. (1961), Introduction, [w:] Everett V. Stonequist, The Marginal Man. A Study In Personality and Culture Conflict, Russell & Russell, New York.
Zobacz w Google Scholar

Park Robert E., Burgess Ernest W. (1921), Introduction to the Science of Sociology, The University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Park Robert E., Miller Herbert A. (1921/1969), Old World Traits Transplanted, Harper & Brothers Publishers, London.
Zobacz w Google Scholar

Pike Kenneth L. (1967), Language in Relation to a Unified Theory of the Structures of Human Behavior, Mouton, The Hague.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (1983), Pojęcie tożsamości w tradycji interakcjonizmu symbolicznego, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 27, nr 3, s. 175–177.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (1997a), Tożsamość zbiorowa jako temat dyskursu polityki, [w:] Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski, Sergiusz Kowalski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Aureus, Kraków, s. 187–224.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (1997b), Lęk przed Europą, [w:] Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski, Sergiusz Kowalski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Aureus, Kraków, s. 324–337.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (1998), Ład interakcji: studia z socjologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (2006), Proces kształtowania tożsamości narodowej w dyskursie potocznym i publicznym, [w:] Anita Miszalska, Andrzej Piotrowski (red.), Obrazy ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 243–256.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (2014a), Fritz Schütze as a Significant Participant of the Sociological Milieu in Lodz, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, [online] http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/archive_eng.php [dostęp: 10.09.2011].
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej(2014b), Wykład inauguracyjny, IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze, 24 września 2014 roku, [online] www.youtube.com/watch?v=ZTlvuag2Z8Y&fbclid=IwAR1f RrJz7vTYkVrpZ-4Rr06Ey2dMd8B2gkBk0sijXGaoZnuMqwC1gG2z-9c [dostęp: 10.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (2016a), Wprowadzenie do projektu »Biografia a tożsamość narodowa«, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 43–52.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (2016b), Zakorzenienie w historii (teorii) – zakorzenienie w milleu: analiza dwu odmian narracji, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 239–260.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (2016c), [głos w Dyskusji], [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 17−40.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej (2018), [wystąpienie w ramach cyklu seminariów Stulecie wydania książki „Chłop polski w Europie i Ameryce” Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego (1918–1920), cz. I: Metodologia, 12 kwietnia 2018 r., Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego], [online] https://www.youtube.com/watch?v=NQ-aalM7YXE&t=4841s [dostęp: 18.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Plummer Kenneth (2001), Documents of Life 2, Sage Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

Plummer Kenneth (2005), The Moral and Human Face of Life Stories. Reflexivity, Power and Ethics, [w:] Robert Miller (ed.), Biographical Research Methods, Sage Publications, London, vol. 4, s. 275–312.
Zobacz w Google Scholar

Podemski Krzysztof (2004), Socjologia podróży, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pomeranz Anita (1996), Agreeing and Disagreeing with Assessments: Some Features of Preferred/ Dispreffered Turn Shapes, [w:] J. Maxwell Atkinson, John Heritage (eds.), Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, s. 57–101.
Zobacz w Google Scholar

Popper Karl (1977), Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Portes Alejandro (2010), Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities, [w:] Marcelo M. Suárez-Orozco, Carola Suárez-Orozco, Desirée Qin-Hillard (eds.), Interdisciplinary Perspectives on the New Immigration, Vol 1: Theoretical Perspectives, Routledge, New York, s. 225–252.
Zobacz w Google Scholar

Portes Alejandro, Zhou Min (1993), The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, vol. 530, s. 74–96.
Zobacz w Google Scholar

Portes Alejandro, Guarnizo Eduardo Luis, Haller William (2003), Assimilation and Transnationalism: Determinants of Transnational Political Action among Contemporary Migrants, „American Journal of Sociology”, vol. 108, no. 6, s. 1211–1248.
Zobacz w Google Scholar

Portes Alejandro, Guarnizo Luis Eduardo, Landolt Patricia (1999), Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field, „Ethnic and Racial Studies”, vol. 22, s. 217–237.
Zobacz w Google Scholar

Potter Jonathan (1996), Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Praszałowicz Dorota (2006), Polskie studia nad procesami migracji: tematy główne i tematy zaniedbane, [w:] Grzegorz Babiński, Henryk Chałupczak (red.), Polska diaspora w procesach globalizacji, Grell, Kraków, s. 68–80.
Zobacz w Google Scholar

Praszałowicz Dorota (2007), Dawne i nowe migracje, dawne i nowe konceptualizacje w badaniach migracyjnych, „Przegląd Polonijny”, t. 33, nr 2, s. 19–40.
Zobacz w Google Scholar

Praszałowicz Dorota (2010), Polacy w Berlinie. Strumienie migracyjne i społeczności imigracyjne. Przegląd badań, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Praszałowicz Dorota, Makowski Krzysztof A., Zięba Andrzej A. (2004), Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Prawda Marek (1989), Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (o koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze), „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 81–98.
Zobacz w Google Scholar

Prawica Adrian, Muskała Rafał (reż.) (2013), Czwarta dzielnica, [online] www.imdb.com/title/tt3237768/ [dostęp: 18.10.2017].
Zobacz w Google Scholar

Ravenstein Ernest G. (1885), The Laws of Migration, „Journal of the Royal Statistical Society”, vol. 52, no. 2, s. 241–305.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur Paul (2006), Pamięć, historia, zapomnienie, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard (1987), Das Fremdwerden der eigenen Biographie: narrative Interviews mit psychiatrischen Patienten, Fink, Monachium.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard (2003), A Joint Project Against the Backdrop of a Research Traditio. An Introduction to »Doing Biographical Research«, „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, [online] http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-03/3-03hrsg-e.htm [dostęp: 16.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard (2006), Introduction to Doing Biographical Research, „Historical Social Research”, vol. 31, no. 3, s. 6–28.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard (2007), Suizidalität als Prozess – Eine Re-Analyse des Tagebuchs von Wallace Baker in Ruth Shonle Cavans »Suicide«, „Zeitschrift für Qualitative Forschung”, vol. 8, no. 2, s. 287−327.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard (2010), The Significance of Procedures of Ethnography and Narrative Analysis for the (Self-) Reflection of Professional Work, [w:] Ralf Bohnsack, Nicolle Pfaff, Wivian Weller (eds.), Qualitative Analysis and Documentary Method in International Educational Research, Barbara Budrich Publishers, Opladen und Farmington Hills, s. 75–95.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard (2014), A Situation, a Narrative, and a Life History. The Case of Natalia, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 20–36.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard, Schütze Fritz (1987), Some Notes on a Students Workshop on »Biography Analysis, Interaction Analysis and Analysis of Social Worlds«, „Biography and Society. Newsletter of the International Sociological Association Research Committee 38”, no. 8, s. 54–70.
Zobacz w Google Scholar

Riemann Gerhard, Schütze Fritz (2012), Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 389–414.
Zobacz w Google Scholar

Riesman David (1971), Samotny tłum, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski Łukasz (2019), Etyczne dylematy badań biograficznych z wykorzystaniem fotografii. Perspektywa badaczy i badanych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 58–74.
Zobacz w Google Scholar

Rokuszewska-Pawełek Alicja (1996), Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biografistycznej Fritza Schützego, „ASK”, nr 1, s. 37–54.
Zobacz w Google Scholar

Rokuszewska-Pawełek Alicja (2002), Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rokuszewska-Pawełek Alicja (2006), Wywiad narracyjny jako źródło informacji, „Media, Kultura, Społeczeństwo”, nr 1, s. 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Rokuszewska-Pawełek Alicja (2016), [głos w Dyskusji], [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 17−40.
Zobacz w Google Scholar

Rose Nicolas (1990), Governing the Soul. The Shaping of the Private Self, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Rose Nicolas (1998), Inventing Our Selves, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Rose Nicolas (1999), Powers of Freedom, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Rosenthal Gabriele (1990), Rekonstrukcja historii życia, [w:] Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa, s. 97–112.
Zobacz w Google Scholar

Rosenthal Gabriele (2012), Badania biograficzne, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 279–307.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau Jan Jakub (1956), Trzy rozprawy z filozofii społecznej, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ryan Louise (2009), How Women Use Family Networks to Facilitate Migration. A Comparative Study of Irish and Polish Women in Britain, „The History of the Family”, vol. 14, no. 2, s. 217–231.
Zobacz w Google Scholar

Saciuk Robert (2002), Psyche w sidłach iluzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sacks Harvey (1967), The Search for Help. No One To Turn To, [w:] Edwin S. Schneidman (ed.), Essays in Self-Destruction, Science House, New York, s. 203–223.
Zobacz w Google Scholar

Sacks Harvey (1969), An Initial Investigation of the usability of Conversational Data for Doing Sociology, [w:] David Sudnow (ed.), Studies in Interaction, Free Press, New York, s. 31–74.
Zobacz w Google Scholar

Sacks Harvey (1987a), You Want to Find Out if Anybody Really Does Care, [w:] Graham Button, John R.E. Lee (eds.), Talk and Social Organisation, Multilingual Matters, Clevendon, s. 217–225.
Zobacz w Google Scholar

Sacks Harvey (1987b), On the Preferences for Agreement and Continuity in Sequences in Conversation, [w:] Graham Button, John R.E. Lee (eds.), Talk and Social Organisation, Multilingual Matters, Clevendon, s. 54–69.
Zobacz w Google Scholar

Sacks Harvey, Schegloff Emanuel, Jefferson Gail (1974), A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation, „Language”, no. 50, s. 696–735.
Zobacz w Google Scholar

Said Edward (2005), Orientalism, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Schegloff Emanuel A. (2007), Sequence Organization in Interaction: A Primer in Conversation Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Schegloff Emanuel A., Sacks Harvey (1973), Opening Up Closings, „Semiotica” VIII, no. 4, s. 289–327.
Zobacz w Google Scholar

Schissler Hanna, Soysal Yasemin Nuhoglu (2005), Introduction: Teaching Beyond the National Narrative, [w:] tychże (eds.), The Nation, Europe, and the World: Textbooks and Curricula in Transition, Berghahn Books, Oxford, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Schröder-Wildhagen Anja, Schütze Fritz (2011), How to Deal with Autobiographical Narrative Interviews in the Euroidentity Research Project, „Przegląd Socjologiczny”, t. 60, nr 1, s. 41–91.
Zobacz w Google Scholar

Schubolz Dirk, Svašek Maruška, Miller Rober, Domecka Markieta, Into and Out of Europe. Dynamic Insider/Outsider Perspectives, [w:] Graham Day, Robert Miller (eds.) (2012), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Robert Palgrave MacMillan, London, s. 182–200.
Zobacz w Google Scholar

Schütz Alfred (1946), The Well-informed Citizen. An Essay on the Social Distribution of Knowledge, „Social Research”, vol. 13, s. 463–478.
Zobacz w Google Scholar

Schütz Alfred (1984), Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, PIW, Warszawa, t. 1, s. 137–192.
Zobacz w Google Scholar

Schütz Alfred (1985a), Don Kichot i problem rzeczywistości, „Literatura na Świecie”, nr 2, s. 246–268.
Zobacz w Google Scholar

Schütz Alfred (1985b), Światły obywatel. Esej o społecznym zróżnicowaniu wiedzy, „Literatura na świecie”, nr 2, s. 269–284.
Zobacz w Google Scholar

Schütz Alfred (2008a), Powracający do domu, [w:] tegoż, O wielości światów, Nomos, Kraków 2008, s. 203–212.
Zobacz w Google Scholar

Schütz Alfred (2008b), Obcy. Esej z zakresu psychologii społecznej, [w:] tegoż, O wielości światów, Nomos, Kraków 2008, s. 213–224.
Zobacz w Google Scholar

Schütz Alfred (2008c), Terezjasz, czyli nasza wiedza na temat przyszłych zdarzeń, [w:] tegoż, O wielości światów, Nomos, Kraków, s. 189–201.
Zobacz w Google Scholar

Schütz Alfred (2008d), Symbol, rzeczywistość i społeczeństwo, [w:] tegoż, O wielości światów, Nomos, Kraków 2008, s. 57–110.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1980), Interaktionspostulate – am Beispiel literarischer Texte. Dostojewski, Kafka, Handke u.a., [w:] E.W.B. Hess-Luttich (Hrsg.), Literatur und Konversation. Sprachsoziologie und Pragmatik in der Literaturwissenschaft, Athenaions, Wiesbaden, s. 72–94.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1981), Prozeßstrukturen des Lebensablaufs, [w:] Joachim Matthes, Arno Pfeifenberger, Manfred Stosberg (Hrgs.), Biographie in handlungswissenschaftlicher Perspektive. Verlag der Nürnberger Forschungsvereinigung, Nürnberg, s. 67–156.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1983), Biographieforschung und narratives Interview, „Neue Praxis. Kritische Zeitschrift für Sozialarbeit und Sozialpädagogik”, t. 13, nr 3, s. 283–293.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1984), Kognitiven Figuren des autobiographischen Stegreiferzälens, [w:] Martin Kohli, Robert Günther (Hrsg.), Biographie und Sozial Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven, Metzel, Stuttgart, s. 78–117.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1987), Die Rolle der Sprache in der soziologischen Forschung, [w:] Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, Klaus J. Mattheier (Hrsg.), Sociolinguistics / Soziolinguistik, Walter de Gruyter, Berlin–Nowy Jork, s. 413–431.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (1989), Kollektive Verlaufskurve und kollektiver Wandlungsprozeß. Dimensionen des Vergleichs von Kriegserfahrungen amerikanischer und deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg, „BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen”, nr 1, s. 31–109.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2001), Rätselhafte Stellen im narrativen Interview und ihre Analyse, „Handlung Kultur Interpretation. Zeitschrift für Sozialund Kulturwissenschaften“, vol. 10, no. 1, s. 12–28.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2003), Hülya’s Migration to Germany as Self-Sacrifice Undergone and Suffered in Love for Her Parents, and Her Later Biographical Individualization. Biographical Problems and Biographical Work of Marginalisation and Individualisation of a Young Turkish Woman in Germany (Part I), „Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, [online] http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/671/1451 [dostęp: 16.01.2012].
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2011), [tekst nieopublikowany wniosku projektowego w złożonego w ramach 7 Ramowego Programu Komisji Europejskiej The Handling of Crisis and The European Mental Space].
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2012a), Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 141–278.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2012b), Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 415–458.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2012c), Koncepcja świata społecznego w symbolicznym interakcjonizmie oraz organizacja wiedzy we współczesnych złożonych społeczeństwach, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biografi znaw socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 489–514.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2012d), Biographical Process Structures and Biographical Work in a Life of Cultural Marginality and Hybridity: Don Decker’s Autobiographical Account, [w:] Guillermo Bartelt, Bärbel Treichel (eds.), Don Decker’s Apache Odyssey. Approaches to Autobiography, Narrative, and the Developing Self, Frank & Timme, Berlin, s. 159–242.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2014), Autobiographical Accounts of War Experiences. An Outline for the Analysis of Topically Focused Autobiographical Texts – Using the Example of the »Robert Rasmus« Account in Studs Terkel’s Book, »The Good War«, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 224–283.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (2016), Presja i wina: wojenne doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego i ich biograficzne implikacje, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 449–502.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz (bd), Outline for the Method of Biography Analysis, (maszynopis).
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz, Anja Schröder-Wildhagen (2012), European Mental Space and Its Biographical Relevance, [w:] Graham Day, Robert Miller (eds.), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave MacMillan, London, s. 255–278.
Zobacz w Google Scholar

Schütze Fritz, Schröder-Wildhagen Anja, Nagel Ulrike, Treichel Bärbel (2012), Miriam, an Environmental Activist, [w:] Graham Day, Robert Miller (eds.), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave MacMillan, London, s. 170–181.
Zobacz w Google Scholar

Sennett Richard (1980), Destructive Gemeinschaft, [w:] Robert Bocock, Peter Hamilton, Kenneth Thomson, Allan Waton (eds.), An Introduction to Sociology, Fontana, London, s. 92–98.
Zobacz w Google Scholar

Sennett Richard (2009), Upadek człowieka publicznego, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Shaw Clifford R. (1966), The Jack-Roller. A Delinquent Boy’s Own Story, The University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Shibutani Tamotsu (1955), Reference Groups as Perspectives, „American Journal of Sociology”, vol. 60, no. 6, s. 562–569.
Zobacz w Google Scholar

Simmel Georg (1922/2005), Obcy, [w:] tegoż, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Simmel Georg (2006), Most i drzwi. Wybór esejów, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skórczewski Dariusz (2009), Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec „innej Europy”, „Porównania”, nr 9, s. 95–105.
Zobacz w Google Scholar

Slany Krystyna (1995), Między przymusem a wyborem: kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 1939–1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smith Anthony D. (1995), Gastronomy or Geology. The Role of Nationalism in the Reconstructions of Nations, „Nations and Nationalism”, vol. 1, no. 1, s. 3–23.
Zobacz w Google Scholar

Soysal Yasemin Nuhoglu (2002), Locating European Identity in Education, [w:] António Nóvoa, Lawn Martin (eds.), Fabricating Europe. The Formation of an Education Space, Springer, Dordrecht, s. 55–66.
Zobacz w Google Scholar

Spanò Antonella, Nagel Urlike, Musella Pasquale, Perone Elisabetta (2011), From Europe to Europeans and beyond. Meanings of Europe through People’s Biographical Experience, „Przegląd Socjologiczny”, t. 60, nr 4, s. 217–249.
Zobacz w Google Scholar

Stachowiak Jerzy (2013), Pedagogizacja medialna i wzór „przedsiębiorcy samego siebie”, „Societas/Communitas”, nr 2, s. 141–161.
Zobacz w Google Scholar

Standing Guy (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stonequist Everett V. (1961), The Marginal Man. A Study In Personality and Culture Conflict, Russell & Russell INC, New York.
Zobacz w Google Scholar

Stonequist Everett V. (2012), Asymilacja i podawanie się za członka innej grupy, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 91–106.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (1978), A Social World Perspective, „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 1, s. 119–128.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (1982), Social Worlds and Legitimation Process, „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 4, s. 171–190.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (1984), Social Worlds and their Segmentation Processes, „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 5, s. 123–139.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (1991), Creating Sociological Awareness, Collective Images and Symbolic Representation, Transaction Books, New Brunswick.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (1993), Continual Permutations of Action, Aldine de Gruyter, Nowy Jork.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (2001), Professions, Work and Careers, Transactions Publishers, London.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (2012a), Światy społeczne i społeczeństwo, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biografi zna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 471–488.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (2012b), Praca biograficzna i jej powiązania (intersections), [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 517–528.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (2013), Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L., Fagerhaugh Shizuco, Suczek Barbara, Wiener Carolyn (1985), Social Organization of Medical Work, University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L., Fagerhaugh Shizuko, Suczek Barbara, Wiener Carolyn (2012), Praca nad odczuciami, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 801–824.
Zobacz w Google Scholar

Sumner William G. (1995), Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szacki Jerzy (2002), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczepanik Renata (2015), Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański Jan (1971), Odmiany czasu teraźniejszego, Książka i Wiedza, Warszawa. Szenajch Piotr (nd), Odczarowanie talentu. Socjografia stawania się uznanym artystą [nieopublikowana praca doktorska].
Zobacz w Google Scholar

Terkel Studs (1984), »The Good War«. An Oral History of World War II, Pantheon Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Therborn Goran (2001), Globalization and Inequality. Issues of Conceptualization and Explanation, „Soziale Welt: Zeitschrift für Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis“, vol. 52, no. 4, s. 449–476.
Zobacz w Google Scholar

Thomas William I. (1923), The Unjusted Girl. With Cases and Standpoints for Behaviour Analysis, Little, Brown and Company, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Thomas William I., Thomas Dorothy S. (1928), The Child in America, Alfred Knopf, New York.
Zobacz w Google Scholar

Thomas William I., Znaniecki Florian (1918–1920), The Polish Peasant in Europe and America, The Gorham Press, Boston, Vol. 1–5.
Zobacz w Google Scholar

Thomas William I., Znaniecki Florian (1918/1976), Chłop polski w Europie i Ameryce. Organizacja grupy pierwotnej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Thomas William I., Znaniecki Florian (1918/1976), Chłop polski w Europie i Ameryce. Pamiętnik imigranta, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Thomas William I., Znaniecki Florian (1920/1976), Chłop polski w Europie i Ameryce. Organizacja i dezorganizacja w Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, t. 5.
Zobacz w Google Scholar

Tischner Józef (1990), Filozofia dramatu, Dialogue, Paryż. Tischner Józef (2004), Inny, „Znak”, nr 1, s. 16–29.
Zobacz w Google Scholar

Todorov Tzvetan (2003), Hope and Memory. Lessons from the Twentieth Century, Princeton University Press, New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Tönnies Ferdinand (2008), Wspólnota i stowarzyszenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Treichel Bärbel (2012), Identity Work, Narrative Analysis, and Biographical Processes. A Sociolonquistic Approach to Identity Constructions in an Apache Autobiography, [w:] Guillermo Bartelt, Bärbel Treichel (eds.), Don Decker’s Apache Odyssey. Approaches to Autobiography, Narrative, and the Developing Self, Frank & Timme, Berlin, s. 133–158.
Zobacz w Google Scholar

Treichel Bärbel, Schwelling Birgit (2003), Extended Processes of Biographical Suffering and the Allusive Expression of Deceit in an Autobiographical Narrative Interview with a Female Migrant Worker in Germany, „Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, [online] www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/672/1452 [dostęp: 18.11.2011].
Zobacz w Google Scholar

Turner Ralph H. (2006), Koncepcja siebie w interakcji społecznej, [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Scholar, Warszawa, s. 272–284.
Zobacz w Google Scholar

Turner Victor (2005a), Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Turner Victor (2005b), Od teatru do rytuału. Powaga zabawy, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Turner Victor (2006), Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Turner Victor (2010), Proces rytualny. Struktura i antystruktura, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Turowski Jan (1983), Teoretyczne ujęcie problemu integracji grup etnicznych, „Studia Polonijne”, t. 6, s. 27–43.
Zobacz w Google Scholar

Tylewska-Nowak Beata (2017), Plany życiowe i marzenia mieszkańców domów pomocy społecznej z niepełnosprawnością intelektualną, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 17, s. 179–196.
Zobacz w Google Scholar

Urbańska Sylwia (2009), Matka migrantka. Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 1, s. 61–84.
Zobacz w Google Scholar

Urbańska Sylwia (2014), Is Apostasy from a Family Possible? The Apostasy from an Alcoholic-Abusive Family as a Variant of (Un)Becoming a Daughter – the Case of Natalia, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 80–103.
Zobacz w Google Scholar

Urbańska Sylwia (2015), Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Urbańska Sylwia (2018), Gender, Families, Social Change and the Rural–urban Discourse. »The Polish Peasant in Europe and America« as a Study of Fears and Fantasies Related to Modernisation, „Stan Rzeczy”, nr 2, t. 15, s. 111–139.
Zobacz w Google Scholar

Urry John (2009), Socjologia mobilności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

van Dijk Teun A. (1993), Elite Discourse and Racism, Sage, Newbury Park.
Zobacz w Google Scholar

van Dijk Teun A. (2000) New(s) Racism. A Discourse Analytical Approach, [w:] Simon Cottle (ed.), Ethnic Minorities and the Media, Open University Press, Milton Keynes, s. 33–49.
Zobacz w Google Scholar

Van Gennep Arnold (2006), Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Vertovec Steven (1999), Conceiving and Researching Transnationalism, „Ethnic and Racial Studies”, vol. 22, no. 2, s. 447–462.
Zobacz w Google Scholar

Vertovec Steven (2001), Transnationalism and identity, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 27, no. 4, s. 573–582.
Zobacz w Google Scholar

Vertovec Steven (2004), Migrant Transnationalism and Modes of Transformation, „International Migration Review”, vol. 38, no. 3, s. 970–1001.
Zobacz w Google Scholar

Vertovec Steven (2009), Transnationalism, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Wagner Peter (2012), Czy Europa ma tożsamość kulturową?, [w:] Hans Joas, Klaus Wiegandt (eds.), Kulturowe wartości Europy, IFiS PAN, Warszawa, s. 395–407.
Zobacz w Google Scholar

Wagner Peter (2012), Modernity. Understanding the Present, Polity Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Walaszek Adam (2007), Migracje Europejczyków 1650–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Waldensfelds Bernhard (2002), Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2008), Obcy we własnym domu. O niektórych biograficznych implikacjach pobytów emigrantów w ojczyźnie, „Przegląd Socjologiczny”, t. 57, nr 2, s. 45–66.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2010), Dynamika cierpienia i bagatelizacja wyłaniającego się potencjału trajektoryjnego, „Dyskursy o Kulturze”, nr 2, s. 41–66.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2011), Tożsamość europejska (?) – perspektywa bottom-up, [w:] Kaja Kaźmierska, Waniek Katarzyna (red.), Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63–80.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2012a), Polish Immigrants to Germany. Biographical Analysis of Narrative Interviews with Young Polish People Who Left for Germany Between 1989 and 1999, Wydawnictwo Uniwerytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2012b), Konflikt pamięci. II wojna światowa w spotkaniach młodych Polaków i wojennego pokolenia Niemców, [w:] Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska (red.), Tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Zbigniewowi Bokszańskiemu, Nomos, Kraków, s. 506–518.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2014), »Reversed Betrayal Funnel«. A Case of a Children’s Home Inmate Who Suffers from Being Disloyal to Her Alcoholic Family, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 60–78.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2015), »Ucieczka do…« jako istotna przyczyna mobilności w Europie. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 53, s. 31–50.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2016a), Paradoxes of Liaison Work in Individual Experiences and Their Socio-biographical Implications, „Przegląd Socjologiczny”, t. 65, nr 4, s. 9–32.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2016b), Potencjały bezładu i cierpienia w biografiach młodych kobiet wchodzących w świat sztuki i medycyny, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 2, s. 114–144.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2019a), Emigration of Władek Wiśniewski as an Escape – A Reinterpretation of The Polish Peasant in Europe And America Volume 3 in Light of the Autobiographical Narrative Interview Method, „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4, s. 49–73.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2019b), The Precarious Life Situation Trap. The Case of „Zealous” Julia – A Proponent and a Victim of Neoliberal Reality, „Qualitative Sociology Review”, vol. 15, no. 4, s. 164–193.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2019c), Lekceważone potencjały i narosłe nieporozumienia: kilka uwag o metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schützego, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 132–163.
Zobacz w Google Scholar

Waniek Katarzyna (2020), Biographical Traps of the Transformation Process – Cohort 1980. Potentials of Disorder and Suffering in the Experiences of Young Polish Women Entering Social Worlds of Art, Medicine and Academia, [w:] Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek (eds.), Telling the Great Change The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 297–348.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyniak Joanna, Leyk Aleksandra (2020), Cięcia. Mówiona historia transformacji, Krytyka Polityczna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wengraf Tom (2001), Qualitative Research Interviewing. Biographic Narrative and Semi-Structured Methods, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Wengraf Tom (2012), Interpretacja historii życiowych, sytuacji życiowych i doświadczeń osobistych: biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna (BNIM-Biographica-Narrative Interpretative Method), [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 351–362.
Zobacz w Google Scholar

Wengraf Tom, Chamberlayne Pure (2013), Biography-using Research (BNIM), Sostris, Institutional Regimes and Critical Psycho-Societal Realism, [w:] Adam Mrozowicki, Jeffrey D. Turk (eds.), Realist Biography and European Policy. An Innovative Approach to European Policy, Leuven University Press, Leuven, s. 63–92.
Zobacz w Google Scholar

Wildhagen Anja (bd.), Devaluation of Biography and Biographical Work to Overcome Self-Alienation: Underprivileged Life Courses of Divorced Women in the GDR. Tekst przygotowany w ramach projektu Doświadczenie biograficzne w PRL i NRD [elektroniczna wersja tekstu w posiadaniu autorki].
Zobacz w Google Scholar

Witkowski Lech (1989), Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Włodarek Jan, Ziółkowski Marek (1990), Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii, [w:] tychże (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa–Poznań, s. 3–9.
Zobacz w Google Scholar

Wolff Larry (1994), Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford University Press, Stanford.
Zobacz w Google Scholar

Wygnańska Joanna (2019), Migration as a Source of Suffering in the Context of the Biographical Experience of the Process of Transformation in Poland. Case Study of Weronika’s Life History, „Qualitative Sociology Review”, no. 6, vol. 15, s. 112–139.
Zobacz w Google Scholar

Zarycki Tomasz (2009), Peryferie. Nowe ujęcia symbolicznych zależności centro-peryferyjnych, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki Florian (1930/31), Studia nad antagonizmem do obcych, „Kwartalnik Socjologiczny”, nr 2–4, s. 3–54.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki Florian (1934), The Method of Sociology. Holt, Rinehart and Winston, New York. Znaniecki Florian (1938/1984), Przedmowa, [w:] Józef Chałasiński, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, Spółdzielnia Wydawnicza „Pomoc Oświatowa”, Warszawa, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki Florian (1976), Autobiografia jako materiał do badan socjologicznych, „Przegląd socjologiczny – Sociological Review”, vol. 28, s. 154–166.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki Florian (1990), Współczesne narody, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Życzyńska-Ciołek Danuta (2018), The Polish Peasant in America 75 Years Later: A Case Study of Janina’s Narrative, referat wygłoszony na konferencji Sieci Badawczej 03 (RN03) Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) Theoretical and Empirical Reflections on Social Disorganisation and »Otherness« in Modern European Societies, Łódź, 17–18 września 2018.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

24 marca 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-290-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-291-5

Inne prace tego samego autora