Systemy konstytucyjne wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej: Singapur, Malezja, Tajlandia, Timor Wschodni

Autorzy

Anna Michalak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego
https://orcid.org/0000-0001-7430-5817

Słowa kluczowe:

Singapur, Malezja, Tajlandia, Timor Wschodni, system konstytucyjny, system wyborczy, władza naczelna, parlament

Streszczenie

W polskiej nauce prawa konstytucyjnego ustroje krajów Azji Południowo-Wschodniej były dotychczas pomijane. W monografii przedstawiono zarys funkcjonowania systemów konstytucyjnych wybranych demokracji w tym regionie.

Podczas dokonywania wyboru państw poddanych badaniom najistotniejsze znaczenie miał wpływ systemu konstytucyjnego państw-kolonizatorów na współczesny kształt państwa. Przeanalizowano więc systemy konstytucyjne Malezji i Singapuru, które przyjęły parlamentarno-gabinetowy system rządów wzorowany na modelu westminsterskim. Z kolei Timor Wschodni, który przyjął konstytucję silnie wzorowaną na ustawie zasadniczej Portugalii, pozostaje istotnym punktem odniesienia dla Singapuru. Tajlandię natomiast wyróżnia to, że nigdy w znaczeniu formalnym nie została skolonizowana, jednak - zarówno przyjmując pierwszą konstytucję w 1932 roku, jak i drugą w 2007 roku - korzystała z modelu westminsterskiego.

Zaprezentowane rozważania stanowią wstęp do dalszych badań nad systemami konstytucyjnymi państw Azji Południowo-Wschodniej, a przede wszystkim umożliwiają analizę funkcji parlamentów w omawianych demokracjach.

Bibliografia

Raporty i opracowania instytucji rządowych i organizacji międzynarodowych Raporty Freedom House zamieszczone na stronie https://freedomhouse.org (dostęp: 13.04.2015).
Zobacz w Google Scholar

Raport sporządzony przez służby dyplomatyczne USA, Country Reports on Human Rights Practices for 2015 United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, dostępny na https://www.state.gov/documents/organization/253017.pdf (dostęp: 20.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Raport sporządzony przez służby dyplomatyczne USA: Country Reports on Human Rights Practices for 2015 United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, dostępny na https://www.state.gov/documents/organization/253017.pdf (dostęp: 20.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Raporty The Asia Foundation zamieszczone na stronie http://asiafoundation.org/publications/pdf/ (dostęp: 10.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Wyroki Sądu Wyższego Singapuru dostępne na stronie http://www.singaporelaw.sg (dostęp: 7.10.2016): wyrok Sądu Wyższego w sprawie Constitutional Reference No 1 of 1995 [1995] 1 SLR [R] 803), wyrok Sądu Wyższego w sprawie [1994] 3 SLR (R) 209, wyrok Sądu Wyższego w sprawie Jeyaretnam Joshua Benjamin przeciwko Lee Kuan Yew ACSG [1992] 2 SLR 310; [1992] SGCA 27, wyrok Sądu Wyższego [1994] 3 SLR (R) 209, teza 40), wyrok Sądu Wyższego w sprawie Chan Hiang Leng Colin & Ors przeciwko oskarżeniu publicznemu, SGHC [1994] 3 SLR 662, wyrok Sądu Wyższego w sprawie Mohammad Faizal bin Sabtu przeciwko oskarżeniu publicznemu, SGHC [2012] 163, orzeczenie Sądu Wyższego w sprawie Mohd Ismail bin Ibrahim przeciwko Mohd Taha bin Ibrahim, SGHC [2004] 2 SLR (R) 756].
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 30 czerwca 1995 r. w sprawie East Timor [Portugal v. Australia], ICJ Reports 1995.
Zobacz w Google Scholar

Tekst konstytucji Malezji opublikowany na oficjalnej stronie prokuratora generalnego http://www.agc.gov.my/ (dostęp: 10.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

Tekst konstytucji Singapuru opublikowany na oficjalnej stronie prokuratora generalnego www.statutes.agc.gov.sg (dostęp: 10.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

Tekst konstytucji Timoru Wschodniego opublikowany w języku angielskim dostępny na oficjalnej stronie rządu Timoru Wschodniego, http://timor-leste.gov.tl/?cat=37&lang=en (dostęp: 10.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

Tekst obowiązującej konstytucji Tajlandii opublikowany w języku angielskim, dostępny na stronie Rady Państwa, http://www.krisdika.go.th/ (dostęp: 10.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Tekst projektu konstytucji Tajlandii opublikowany w języku angielskim, dostępny na stronie ONZ, http://www.un.or.th/2016-thailand-draft-constitution-english-translation/ (dostęp: 25.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

ASEAN: The strategy of the ASEAN Economic Community 2015, http://www.asean.org/communities/asean-economic-community (dostęp: 13.04.2015).
Zobacz w Google Scholar

Karta ASEAN (the ASEAN Charter), http://www.asean.org/asean/asean-charter/asean-charter (dostęp: 13.04.2015).
Zobacz w Google Scholar

Human Rights Declaration, http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-rights-declaration (dostęp: 13.04.2015).
Zobacz w Google Scholar

Almeida B., Land Tenure Legislation in Timor-Leste, http://asiafoundation.org/publication/land-tenure-legislation-timor-leste/ (dostęp: 23.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Anders A., Wpływ przemian politycznych w krajach Azji Południowo-Wschodniej w pierwszej dekadzie XXI wieku na funkcjonowanie ASEAN, [w:] Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010, s. 23–45.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

The Asia Foundation, An Introduction to Constitutional Law in Timor-Leste, Stanford 2014, tekst publikacji dostępny na: http://www.thesis.xlibx.info/th-juristic/3610441-constitutional-law-timor-leste-usaid-the-asia-foundation-timor-les.php (dostęp: 10.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

The Asia Foundation, Democracy, Representation, and Accountability in Timor Leste, http://asiafoundation.org/publication/democracy-representation-accountability-timor%E2%80%90leste/ (dostęp: 23.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

The Asia Foundation, Tara Bandu: Its Role and Use in Community Conflict Prevention in Timor-Leste, czerwiec 2013, http://asiafoundation.org/publications/pdf/1243 (dostęp: 27.01.2014).
Zobacz w Google Scholar

Bankowicz M., System polityczny Singapuru. Ewolucja historyczna i teraźniejszość, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Beeson M., Gerard K., ASEAN, regionalism and democracy, [w:] Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization, ed. W. Case, London–New York 2015, s. 54–68.
Zobacz w Google Scholar

Beuman L. M., Political Institutions in East Timor: Semi-Presidentialism and Democratisation, London–New York 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bonczoł Ł., Timor Wschodni. Od reliktu kolonializmu do problemu międzynarodowego, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Case W., Democracy’s Mixed Fortunes in Southeast Asia. Torpor, change, and trade-offs, [w:] Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization, ed. W. Case, London–New York 2015, s. 3–23.
Zobacz w Google Scholar

Case W., Executive Accountability in Southeast Asia: The Role of Legislatures in New Democracies and Under Electoral Authoritarianism, „Policy Studies” 2011, Vol. 57.
Zobacz w Google Scholar

Chew M., Human Rights in Singapore: Perceptions and Problems, „Asian Survey” 1994, Vol. 11, s. 933–948.
Zobacz w Google Scholar

Chopra J., The UN’s Kingdom of East Timor, „Survival” 2000, Vol. 42, No. 3, s. 27–40.
Zobacz w Google Scholar

Clarke G., The Evolving ASEAN Human Rights System: The ASEAN Human Rights Declaration of 2012, „Northwestern Journal of International Human Rights” 2012, Vol. 11, Iss. 1, s. 1–27.
Zobacz w Google Scholar

Connors M. K., Democracy and National Identity in Thailand, London–New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Constitutional Interpretation in Singapore: Theory and Practice, ed. J. L Neo, London–New York 2016.
Zobacz w Google Scholar

Croissant A., Electoral Politics in Southeast and East Asia: A Comparative Perspective, [w:] Electoral politics in Southeast & East Asia, ed. A. Croissant, Singapore 2002, s. 321–369.
Zobacz w Google Scholar

Cryan M., Whose Land Law? Analysis of the Timor-Leste Transitional Land Law, http://asiafoundation.org/publication/whose-land-law-analysis-timor-leste-transitional-land-law/, (dostęp: 23.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Czarnacka A., Kryzys demokracji liberalnej – czy czeka nas raczej liberalizm bez demokracji czy też demokracja bez liberalizmu?, http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/ (dostęp: 13.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Dahl R. A., Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven 1971.
Zobacz w Google Scholar

Dale W., The Making and Remaking of Commonwealth Constitutions, „International & Comparative Law” 1993, Vol. 1, s. 67–83.
Zobacz w Google Scholar

Davis T. W., Human Rights in Asia: institutions, norms and politics, [w:] Human Rights in Asia, ed. T. W. Davis, B. Galligan, Cheltenham 2011, s. 1–25.
Zobacz w Google Scholar

The East Asian Challenge for Democracy. Political Meritocracy in Comparative Perspective, ed. A. Bell, Chenyang Li, Cambridge 2013.
Zobacz w Google Scholar

Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots, ed. Aspinall, M. Sukmajati, Singapore 2016.
Zobacz w Google Scholar

Fong J. C., Constitutional Federalism in Malaysia, Malaysia–Singapore–Hong Kong 2008.
Zobacz w Google Scholar

Frost M. R., Balasingamchow Yu-Mei, Singapore. A Biography, Singapore 2012.
Zobacz w Google Scholar

Funston J., Government and Politics in Southeast Asia, Singapore 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gawlikowski K., Jelonek A., Smulski J., Kraje Azji Południowo-Wschodniej w epoce dramatycznych przemian, [w:] K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004, s. 295–383.
Zobacz w Google Scholar

Gawlikowski K., Procesy okcydentalizacji Chin oraz innych krajów Azji Wschodniej i ich stosunek do cywilizacji zachodniej, [w:] Wietnamczycy: systemy wartości – stereotypy Zachodu, red. A. Jelonek, Warszawa 2004, s. 26–86.
Zobacz w Google Scholar

Harding A., The Constitution of Malaysia. A contextual Analysis, Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Harding A., Leyland P., The Constitutional System of Thailand. A Contextual Analysis, Oxford 2011.
Zobacz w Google Scholar

Hassall G., Saunders Ch., Asia-Pacific Constitutional Systems, Cambridge 2006.
Zobacz w Google Scholar

Hicken A., Kasuya Yuko, A Guide to the Constitutional Structures and Electoral Systems of East, South and Southeast Asia, „Electoral Studies” 2003, Vol. 22, s. 121–151.
Zobacz w Google Scholar

Hill M., Lian K. F., The Politics of Nation Building and Citizenship in Singapore, London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Hon Tan Seow, Constitutional Jurisprudence: beyond supreme law, a law higher still?, [w:] Evolution of a Revolution: Forty Years of the Singapore Constitution, ed. K. Tan, L. Thio, London 2009, s. 179–213.
Zobacz w Google Scholar

Huntington S., The Third Wave. Democratization in the Late twentieth Century, Oklahoma 1991, s. 305.
Zobacz w Google Scholar

Hwee Yeo Lay, Electoral Politics in Singapore, [w:] Electoral Politics in Southeast & East Asia, ed. A. Croissant, Singapore 2002, s. 203–232.
Zobacz w Google Scholar

Incomplete Democracies in the Asia-Pacific: Evidence from Indonesia, Korea, The Philippines and Thailand, ed. G. M. Dora Dore, J. H. Ku, K. Jackson, Basingstoke 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jamróz A., Demokracja, Białystok 1995.
Zobacz w Google Scholar

Jayasuriya K., Corporatism and Judicial Independence within Statist Legal Institutions in East Asia, [w:] Law, Capitalism and Power in Asia: the Rule of Law and Legal Institutions, ed. K. Jayasuriya, London 1999, s. 147–173.
Zobacz w Google Scholar

Jelonek A. W., Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jelonek A. W., W stronę nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002. Jelonek A. W., Trojnar E., Malezja, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jones C., The Pacific Challenge – Confucian Welfare States, [w:] New Perspectives on the Welfare States in Europe, ed. C. Jones, London 1993, s. 198–217.
Zobacz w Google Scholar

Kausikan B., The ‘Asian Values’ Debate: a View from Singapore, [w:] Democracy in East Asia, ed. L. Diamond, M. F. Plattner, John Hopkins University Press, Baltimore–London 1998, s. 17–35.
Zobacz w Google Scholar

Kim Sungmoon, Confucian Democracy in East Asia. Theory and practice, Cambridge 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kosmala M., Dwie cywilizacje – dwa systemy wartości, dwie wizje praw człowieka, „Azja-Pacyfik” 2004, t. 7, s. 9–24.
Zobacz w Google Scholar

Kosmala-Kozłowska M., Dialog Zachód-Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka. Wizja i praktyka, Toruń 2013.
Zobacz w Google Scholar

Lai Sing Lam, A Short Note on ASEAN-Great Power Interaction, „Contemporary Southeast Asia” 1994, marzec, s. 451–463.
Zobacz w Google Scholar

Lee Kuan Yew, The Singapore Story. Memoirs of Lee Kuan Yew, Singapore 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lieberman V., Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830, Vol. I, Cambridge 2003.
Zobacz w Google Scholar

Lijphart A., Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-six Countries, New Haven 1999.
Zobacz w Google Scholar

Lim C. L., The Constitution of Malaysia (1957–2007). Fifty Years, Fifty Amendments and Four Principal Developments, [w:] Constitutionalism in Southeast Asia, Vol. 2, Reports on National Constitutions, ed. C. Hill, J. Menzel, Singapore 2008, s. 161–188.
Zobacz w Google Scholar

Łabno A., System konstytucyjny Portugalii, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mahathir bin Mohamad Dr, A New Deal for Asia, Pelanduk Publications, Subang Jaya 1999.
Zobacz w Google Scholar

Mahathir bin Mohamad Dr, The Asian Values Debate, Speech at the 29th International General Meeting of the Pacific Basin Economic Council, „New Straits Times”, 22.05.1996 (tłumaczenie tekstu: Mahathir bin Mohamad. Rozważania o wartościach azjatyckich, „Azja-Pacyfik” 1999, t. 2, s. 157–168).
Zobacz w Google Scholar

Mahbubani K., The Pacific Way, „Foreign Affairs” 1995, Vol. 74, No. 1 (January–February), s. 100–111.
Zobacz w Google Scholar

Managing Political Change in Singapore: The Elected Presidency, ed. Lam Peng Er, K. Tan, Singapore 1997.
Zobacz w Google Scholar

Marshall S., (Federalny Sąd Australii), przemówienie na konferencji Co-operating with Timor-Leste Conference Victoria University, Melbourne (17–18 czerwca 2005 r.), tekst dostępny na: www.fedcourt.gov.au (dostęp: 10.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Meisburger T., Democracy, Representation, and Accountability in Timor‐Leste, http://asiafoundation.org/publication/democracy-representation-accountability-timor%e2%80%90leste/ (dostęp: 23.09.2016), Mérieau E., https://theconversation.com/seeking-more-power-thailands-new-king-is-moving-the-country-away-from-being-a-constitutional-monarchy-71637 (dostęp: 6.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Aktualne problemy ochrony praw człowieka w Republice Singapuru a działalność ASEAN, [w:] Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016, s. 790–804.
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Postępowanie ustawodawcze w zakresie projektów ustaw publicznych wnoszonych indywidualnie przez brytyjskich parlamentarzystów, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1(5), s. 31–61.
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Wolności i prawa jednostki, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Warszawa 2015, s. 76–105.
Zobacz w Google Scholar

Molnar A. K., Timor Leste. Politics, history and culture, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Myrdal G., Asian Drama: an inquiry into the poverty of nations, Vol. 1–3, Pantheon 1968.
Zobacz w Google Scholar

National Program for Village Development [PNDS], Timor-Leste, Program briefing, marzec 2013, http://aid.dfat.gov.au/countries/eastasia/timor-leste/Documents/pnds-briefing-march%202013. pdf (dostęp: 22.01.2015).
Zobacz w Google Scholar

Neo J. L., The New Constitutional Amendment Bill: Changes to the Role and Functions of the Council of Presidential Advisors, https://singaporepubliclaw.com/2016/11/07/the-new-constitutional-amendment-bill-changes-to-the-role-and-functions-of-the-council-of-presidential-advisors/, (dostęp: 12.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

Neo J. L., Singapore’s Constitutional Commission: Altering the Elected Presidency to Ensure Multiracialism, http://www.constitutionnet.org/news/singapores-constitutional-commission-altering-elected-presidency-ensure-multiracialism?utm_source=newsletter&utm_medium=email (dostęp: 1.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Małusecka J., Specjalne Panele Sądzące Poważne Zbrodnie w Timorze Wschodnim:
Zobacz w Google Scholar

uwarunkowania należytej skuteczności działania, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2008, nr 3, s. 152–165.
Zobacz w Google Scholar

Ochwat M., Systemy konstytucyjne Tajlandii, Malezji i Singapuru, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Party Politics in Southeast Asia. Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and the Philippines, red. D. Tomsa, A. Ufen, London–New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Perkowski M., Zasada samostanowienia narodów na tle orzecznictwa MTS w sprawie Timoru Wschodniego, „Państwo i Prawo” 1999, nr 6, s. 76–95.
Zobacz w Google Scholar

Petcharamesree S., The ASEAN Human Rights Architecture: its development and challenges, „The Equal Rights Review” 2013, Vol. 11, s. 46–60.
Zobacz w Google Scholar

Przemówienie A. Lincolna, tzw. the Gettysburg Address, wygłoszone podczas uroczystości na cmentarzu poległych pod Gettysburgiem żołnierzy Unii, 19 listopada 1863 r., http://www.gettysburgaddress.com/HTMLS/ga.html (dostęp: 17.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Raz J., The Authority of Law: Essays on law and morality, Oxford 1979.
Zobacz w Google Scholar

Reynolds C. J., Nation and State in Histories of Nation-Building, with Special Reference to Thailand, [w:] Nation-Building. Five Southeast Asian Histories, ed. W. Gungwu, Singapore 2005, s. 21–38.
Zobacz w Google Scholar

Roetz H., Rights and Duties: East/West, [w:] Chinese Ethics in a Global Context: Moral Bases of Contemporary Societies, ed. K.-H. Pohl, A. W. Müller, Leiden 2002, s. 301–317.
Zobacz w Google Scholar

Roschmann C., East Timor (Timor Leste). Constitutional Framework for a Country in the Making, [w:] Constitutionalism in Southeast Asia, vol. 2, Reports on National Constitutions, ed. C. Hill, Menzel, Singapore 2008, s. 69–93.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyński M., Barwiński M., Geografia polityczna Tajlandii, „Azja, Afryka, Ameryka Łacińska. Studia i materiały”, t. 80, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Syed Ahmad S. S., Malaysian Legal System, Singapore 2007.
Zobacz w Google Scholar

Tan K. YL, The Constitution of Singapore. A contextual Analysis, Oxford 2015.
Zobacz w Google Scholar

Tan K. YL, Parliament and the Making of Law in Singapore, [w:] The Singapore Legal System, ed. Tan, Singapore 1999, s. 37–66.
Zobacz w Google Scholar

Tan K. YL, Singapore: In and Out of the Federation, [w:] Constitutional Landmarks in Malaysia, red. A. Harding, H. P. Lee, Petaling Jaya, Malaysia 2007, s. 55–76.
Zobacz w Google Scholar

Tan K. YL, Thio Li-ann, Singapore. 50 constitutional moments that defined a nation, Singapore 2015.
Zobacz w Google Scholar

Tan K., Constitutional Law in Singapore, Singapore 2011.
Zobacz w Google Scholar

Tan Poh-Ling, From Malaya to Malaysia, [w:] Constitutional Landmarks in Malaysia, ed. A. Harding, H. P. Lee, Petaling Jaya, Malaysia 2007, s. 25–26.
Zobacz w Google Scholar

Tay S., Estanislao J., The Relevance of ASEAN: Crisis and Change, [w:] A New ASEAN in a New Millenium, ed. S. Tay, J. Estanislao, H. Soesastro, Jakarta 2000, s. 8–25.
Zobacz w Google Scholar

Tey Tsun Hang, Malaysia’s Electoral System: Government of the People?, „Asian Journal of Comparative Law” 2010, Vol. 5, s. 1–32.
Zobacz w Google Scholar

Thio L., A Treatise on Singapore Constitutional Law, Singapore 2012.
Zobacz w Google Scholar

Thio Li-ann, Constitution of the Republic of Singapore. The Indigenisatioon of a Westminster Import, [w:] Constitutionalism in Southeast Asia, vol. 2, Reports on National Constitutions, ed. C. Hill, J. Menzel, Singapore 2008, s. 249–298.
Zobacz w Google Scholar

Thio Li-ann, Singapore: (S)electing the President – diluting democracy?, „International Journal of Constitutional Law” 2007, vol. 5 (3), s. 526–543.
Zobacz w Google Scholar

Thio Li-ann, The Theory and Practice of Judicial Review of Administrative Action in Singapore. Trends and Perspectives, [w:] SAL Conference 2011: Developments in Singapore Law between 2006 and 2010 – Trends and Perspectives, ed. Yeo Tiong Min, H. Tjio, Tang Hang Wu, Singapore 2012, tekst dostępny na https://www.academia.edu/ (dostęp: 1.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Thompson M. R., Dead Idea (Still) Walking: the legacy of the „Asian democracy” and „Asian values” debate, [w:] Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization, ed. W. Case, London–New York 2015, s. 24–38.
Zobacz w Google Scholar

Traimas Ch., Hoerth J., Thailand-Another New Constitution as a Way Out of the Vicious Cycle, [w:] Constitutionalism in Southeast Asia, vol. 2, Reports on National Constitutions, ed. C. Hill, J. Menzel, Singapore 2008, s. 299–326.
Zobacz w Google Scholar

Tremewan C., Welfare and Governance: Public Housing under Singapore’s Party-State, [w:] The East Asian Welfare Model: Welfare Orientalism and the State, ed. R. Goodman, G. White, Huck-ju Kwon, London 1998, s. 78–107.
Zobacz w Google Scholar

Turnbull C. M., A History of Modern Singapore, Singapore 2009.
Zobacz w Google Scholar

Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata, wydany przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Uziębło P., Podstawy systemu politycznego Singapuru i Tajwanu [wybrane zagadnienia], pedrou.w.interiowo.pl/singapur_tajwan.pdf, (dostęp: 7.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Wei-Ming Tu, A Confucian Perspective on the Rise of Industrial East Asia, [w:] Confucianism and the Modernization of China, ed. S. Krieger, R. Trautzettel, Mainz 1991, s. 35–56.
Zobacz w Google Scholar

Wei-ming Tu, Multiple Modernities – Implications of the Rise of „Confucian Asia”, [w:] Chinese Ethics in a Global Context: Moral Bases of Contemporary Societies, ed. H. Pohl, A. W. Müller, Leiden– Boston 2002, s. 55–77.
Zobacz w Google Scholar

Yatim R., The Road to Merdeka, [w:] Constitutional Landmarks in Malaysia, ed. A. Harding, H. P. Lee, Petaling Jaya, Malaysia 2007, s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Zrozumieć Azję, Dyskutują: Maria Krzysztof Byrski, Krzysztof Gawlikowski, Henryk Lipszyc, Stanisław Zapaśnik, Jacek Borkowicz, Wojciech Górecki, „Więź” 2000, nr 7, http://labo-old.wiez.pl/teksty.php?zrozumiec_azje&p=4 (dostęp: 19.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/asia-pacific (dostęp: 23.09.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://parliament.gov.sg (dostęp: 1.10.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://timor-leste.gov.tl/?lang=en (dostęp: 23.09.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.agc.gov.my/agcportal/index.php?r=portal2/left&menu_id=dDI5alZpOWFtcGl5MnZ5M1dtT1NNZz09 (dostęp: 25.09.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.bloomberg.com/news/articles/2013–05–05/malaysia-government-wins-112-of-222-seats-commission-data-show (dostęp: 8.05.2013)
Zobacz w Google Scholar

http://www.eld.gov.sg (dostęp: 2.10.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.eld.gov.sg/elections_presidential, (dostęp: 2.10.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.electionguide.org/elections/id/2966/, (dostęp: 15.10.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.singapore-elections.com/general-election/ (dostęp: 1.10.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.singapore-elections.com/general-election/2015/ (dostęp: 2.10.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.singstat.gov.sg/ (dostęp: 30.09.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.singstat.gov.sg/statistics/latest-data#27/ (dostęp: 30.09.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.supremecourt.gov.sg (dostęp: 2.10.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.un.or.th/2016-thailand-draft-constitution-english-translation/ (dostęp: 25.09.2016)
Zobacz w Google Scholar

http://www.statutes.agc.gov.sg (dostęp: 25.09.2014)
Zobacz w Google Scholar

https://www.senate.go.th/view/1/HOME/EN-US (dostęp: 7.06.2016)
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

3 czerwca 2019

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-537-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-538-4

Inne prace tego samego autora