Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej: Malezja, Singapur, Tajlandia, Timor Wschodni

Autorzy

Anna Michalak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego
https://orcid.org/0000-0001-7430-5817

Słowa kluczowe:

Azja Południowo-Wschodnia, Malezja, Singapur, Tajlandia, Timor Wschodni, władza ustawodawcza, dwuizbowość parlamentu, legislacja, akty normatywne

Streszczenie

Istniejące klasyfikacje parlamentów wskazują, że badacze kręgu atlantyckiego nie sięgają w swych dociekaniach do państw Azji Południowo-Wschodniej i przyjętych tam rozwiązań ustrojowych. Region ten w omawianym zakresie wymaga zatem przeprowadzenia badań prawno-porównawczych, zwłaszcza pod kątem analizy adaptowanych instytucji, ich modyfikacji oraz unikatowych, charakterystycznych rozwiązań. Prezentowana monografia stanowi efekt badań prowadzonych w latach 2014–2017, mających na celu przeanalizowanie funkcjonowania organów władzy ustawodawczej w wybranych demokracjach Azji Południowo-Wschodniej. Autorka ukazuje, jakie znaczenie prawne (sposób unormowania omawianej zasady w aktach normatywnych), funkcjonalne (efektywność procesu legislacyjnego oraz wykonywania innych kompetencji legislatywy), a także polityczne (stabilizacja rządów, hegemonia jednej partii) miało wprowadzenie dwuizbowej struktury parlamentu w państwach tego regionu.

Bibliografia

Arter D., One Ting Too Many: The shift to unicameralism in Denmark, [w:] Two into One: The politics and processes of national legislative cameral change, L. Longley, D. Olson (eds), Boulder 1991.
Zobacz w Google Scholar

The Asia Foundation, An introduction to Constitutional Law in Timor-Leste, Stanford 2014, tekst publikacji dostępny na: http://www.thesis.xlibx.info/th-juristic/3610441-constitutional-law-timor-leste-usaid-the-asia-foundation-timor-les.php (dostęp: 10.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

The Asia Foundation, Democracy, Representation, and Accountability in Timor Leste, http://asiafoundation.org/publication/democracy-representation-accountability-timor%E2%80%90leste/ (dostęp: 23.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Bagehot W., The English Constitution, London 1867.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bankowicz M., System polityczny Singapuru. Ewolucja historyczna i teraźniejszość, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Blondel J., The National Executives in East and Southeast Asia, [w:] Democratisation, Governance and Regionalism in East and Southeast Asia: A comparative study, I. Marsh (ed.), Milton Park, Abingdon, Oxon 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bryce J., Bryce V., Modern democracies in Two Volumes, Vol. II, London 1921 (reprint London 2008).
Zobacz w Google Scholar

Bulmer E., Bicameralism, International IDEA Constitution-Building Primer, https://www.idea.int/sites/default/files/publications/bicameralism-primer.pdf (dostęp: 22.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Case W., Executive Accountability in Southeast Asia: The Role of legislatures in new democracies and under electoral authoritarianism, „Policy Studies” 2011, Vol. 57.
Zobacz w Google Scholar

Ciemniewski J., Dwuizbowość w systemie konstytucyjnym III Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Coakley J., The Strange Revival of Bicameralism, „The Journal of Legislative Studies” 2014, Vol. 20, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Country Reports on Human Rights Practices for 2015 United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, https://www.state.gov/documents/organization/253017.pdf (dostęp: 20.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Cracknell R., Acts & Statutory Instruments: Volume of UK legislation 1950 to 2007, Standard Note: SN/SG/2911, 23 stycznia 2008 r., www.parliament.uk (dostęp: 12.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Croissant A., Electoral Politics in Southeast and East Asia: A comparative perspective, [w:] Electoral Politics in Southeast & East Asia, A. Croissant (ed.), Singapore 2002.
Zobacz w Google Scholar

Croissant A., Lorenz P., Comparative Politics of Southeast Asia. An introduction to governments and political regimes, Wiesbaden 2018.
Zobacz w Google Scholar

Davies N., Na krańce świata. Podróż historyka przez historię, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, D. Dudek (red.), Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dressel B., Bunte M., Constitutional Politics in Southeast Asia: From contestation to constitutionalism?, „Contemporary Southeast Asia” 2014, Vol. 36, No. 1, s. 1–22.
Zobacz w Google Scholar

Elgie R., The Semi-Presidential One, http://www.semipresidentialism.com (dostęp: 7.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Eska J., Elementy modelu westminsterskiego w porządku konstytucyjnym Nowej Zelandii, [w:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, A. Zięba (red.), Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Fish M. S., Kroenig M., The Handbook of National Legislatures. A global survey, New York 2011. Fox R., Korris M., Making Better Law. Reform of the legislative process from policy to Act, London 2010.
Zobacz w Google Scholar

Funston J., Government and Politics in Southeast Asia, Singapore 2006. Graham H., The Mother of Parliaments, Alexandria 1910.
Zobacz w Google Scholar

Hansard Society, Making the Law: the report of Hansard Society Commission on the legislative process, London 1992.
Zobacz w Google Scholar

Harding A., The Constitution of Malaysia. A contextual analysis, Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Heufers R., The Politics of Democracy in Malaysia, Asien, październik 2002.
Zobacz w Google Scholar

Hicken A., Kasuya Y., A Guide to the Constitutional Structures and Electoral Systems of East, South and Southeast Asia, „Electoral Studies” 2003, Vol. 22.
Zobacz w Google Scholar

Hong Hai L., Kian Ming O., Electoral Campaigning in Malaysia, [w:] Election Campaigning in East And Southeast Asia: Globalization of political marketing, Ch. Schafferer (ed.), Hampshire 2006.
Zobacz w Google Scholar

Hwee Yeo Lay, Electoral Politics in Singapore, [w:] Electoral Politics in Southeast & East Asia, A. Croissant (ed.), Singapore 2002.
Zobacz w Google Scholar

Inter-Parliamentary Union, Parliaments of the World: A comparative reference compendium, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Jackson K., The Abolition of the New Zealand Upper House of Parliament, [w:] Two into One: The Politics and processes of national legislative cameral change, L. Longley, D. Olson (eds), Boulder 1991.
Zobacz w Google Scholar

Jayasuriya K., Rodan G., Beyond hybrid regimes: more participation, less contestation in Southeast Asia. Democratization, „Democratization” 2007, Vol. 14(5).
Zobacz w Google Scholar

Jelonek A. W., W stronę nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Jones D., Resolving the Constitutional Question of the Malaysian King and Rulers, „Asian Journal of Political Science” 1995, Vol. 3.
Zobacz w Google Scholar

Ketterer J., Morocco’s New Bicameral Parliament: Democratic Obstacle or Catalyst? – referat zaprezentowany na Third Workshop of Parliamentary Scholars and Parliamentarians, Wroxton College, Oxfordshire, UK, 8–9 sierpnia 1998 r.
Zobacz w Google Scholar

Lee H.P., Constitutional Conflicts in Contemporary Malaysia, Oxford 1995.
Zobacz w Google Scholar

Li-ann T., A Treatise on Singapore Constitutional Law, Sinagapore 2012.
Zobacz w Google Scholar

Lijphart A., Democracies: Patterns of majoritarian and consensus government in twenty-one countries, New Haven 1984.
Zobacz w Google Scholar

Łabno A., System konstytucyjny Portugalii, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Machelski Z., Modele parlamentów dwuizbowych. Ujęcie porównawcze, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Majkowska O., Pozycja parlamentu brytyjskiego w świetle działania systemu dwupartyjnego, maszynopis rozprawy doktorskiej dostępny w zbiorach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, www.sbc.org.pl (dostęp: 12.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

The Malaysian Bar, Major Changes to the Constitution, http://www.malaysianbar.org.my/echoes_of_the_past/major_changes_to_the_constitution.html (dostęp: 11.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

Marczewski P., Sześciło D., Co wolno opozycji i dlaczego jest potrzebna? Uprawnienia opozycji parlamentarnej, Fundacja S. Batorego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Massicotte L., Legislative Unicameralism: A global survey and a few case studies, „The Journal of Legislative Studies” 2001, Vol. 7.
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Konsekwencje uchwalenia the Fixed Term Parliament Act 2011 dla brytyjskiej praktyki konstytucyjnej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, nr 1 (w druku).
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Postępowanie ustawodawcze w zakresie projektów ustaw publicznych wnoszonych indywidualnie przez brytyjskich parlamentarzystów, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1(5).
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Rządowy proces legislacyjny – uwagi na tle praktyki legislacyjnej lat 2015–2018, [w:] Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, D. Górecki (red.), Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Systemy konstytucje wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Mołdawa T., Zaleśny J., Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

National Democratic Institute For International Affairs, Legislative Research Series Paper #3 One Chamber or Two? Deciding Between a Unicameral And Bicameral Legislature, https://www.ndi.org/sites/default/files/029_ww_onechamber_0.pdf (dostęp: 22.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Neo J. L., The New Constitutional Amendment Bill: Changes to the role and functions of the council of presidential advisors, https://singaporepubliclaw.com/2016/11/07/the-new-constitutional-amendment-bill-changes-to-the-role-and-functions-of-the-council-of-presidential-advisors/ (dostęp: 12.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

Norton P., The Commons in Perspective, Oxford 1981.
Zobacz w Google Scholar

Norton P., How Many Bicameral Legislatures Are There?, „The Journal of Legislative Studies” 2004, Vol. 10.
Zobacz w Google Scholar

Norton P., Parliamentary Procedure: The Hidden Power?, [w:] The Law, Politics and the Constitution. Essays in honour of Geoffrey Marshall, D. Butler, V. Bogdanor, R. Summers (eds), Oxford 1999.
Zobacz w Google Scholar

Olson D.M., Demokratyczne instytucje legislacyjne. Ujęcie porównawcze, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Patterson S. C., Mughan A., Fundamentals of Institutional Design: The functions and powers of parliamentary second chambers, „Journal of Legislative Studies” 2001, Vol. 7.
Zobacz w Google Scholar

Power G., The Changing Nature of Parliamentary Representation, Inter-Parliamentary Union, https://www.ipu.org/our-work/strong-parliaments/setting-standards/global-parliamentary-report (dostęp: 22.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Roschmann C., East Timor (Timor Leste). Constitutional Framework for a Country in the Making, [w:] Constitutionalism in Southeast Asia, Vol. 2, Reports on National Constitutions, C. Hill, Menzel (eds), Singapore 2008.
Zobacz w Google Scholar

Russel M., The Territorial Role of Second Chambers, „Journal of Legislative Studies” 2001, Vol. 7.
Zobacz w Google Scholar

Russell M., Gover D., Legislation at Westminster: Parliamentary actors and influence in the making of British law, Oxford 2017.
Zobacz w Google Scholar

Sarnecki P., Drugie izby parlamentów i ich rola w ustawodawstwie, Raport nr 152, Biuro Studiów i Ekspertyz 1999, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-152.htm (dostęp: 22.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Sarnecki P., Problem dwuizbowości parlamentu (na prawach rękopisu), Serock 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sarnecki P., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Shell D., The History of Bicameralism, „The Journal of Legislative Studies” 2001, Vol. 7.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicki K., Senat III RP – nieprzemyślany czy niepotrzebny, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, M. Zubik (red.), Warszawa 2010,
Zobacz w Google Scholar

Sokolewicz W., O potrzebie reformy Senatu, „Państwo i Prawo” 2001, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Sydow B. von, Sweden’s Road to a Unicameral Parliament, [w:] Two into One: The politics and processes of national legislative cameral change, l. Longley, D. Olson (eds), Boulder 1991.
Zobacz w Google Scholar

Szymanek J., Izby drugie parlamentu w procesie ustawodawczym, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Tan K. Y. L., The Constitution of Singapore: A contextual analysis, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Tan K. Y. L., Parliament and the Making of Law in Singapore, [w:] The Singapore Legal System, Y. L. Tan (ed.), Singapore 1999.
Zobacz w Google Scholar

Tan K. Y. L., Yeh Jiunn-Rong, Chen Chao-Ju, Lee Li-Ju, Chang Wen-Chen, History and Culture: Complexities in studying Southeast Asian constitutionalism, „National Taiwan University Law Review”, wrzesień 2010, Vol. 5, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Thorarensen B., The People’s Contribution to Constitutional Changes. Writing, Advising or Approving? – Lessons from Iceland, [w:] Participatory Constitutional Change: The people as amenders of the constitution, X. Contiades, A. Fotiadou (eds), London–New York 2017.
Zobacz w Google Scholar

Trzciński J., Otwarcie, [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego, Materiały z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Serock, 1–3 czerwca 2006 r., Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata, wydany przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Vatter A., Bicameralism and Policy Performance: The effects of cameral structure in Comparative Perspective, „The Journal of Legislative Studies” 2005, Vol. 11.
Zobacz w Google Scholar

Vollmer P. M., Clarke-Petty N., Dilluvio M., Leys D., Volume of Legislation, House of Lords Library Note LLN 2010/012, 25 maja 2010 r., www.parliament.uk (dostęp: 12.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

World Encyclopedia of Parliaments and Legislatures, Kurian G.T., Longley L. D., Melia T. O. (eds), Vol. 1, Waszyngton 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wu Y.-S., Clustering of semi-presidentialism: A first cut, [w:] R. Elgie, S. Moestrup, Wu Y.-S., Semi-Presidentialism and Democracy, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewski W., Ustawa i delegacja ustawodawcza w Anglii, Kraków 1960.
Zobacz w Google Scholar

Zrozumieć Azję, Dyskutują: Maria Krzysztof Byrski, Krzysztof Gawlikowski, Henryk Lipszyc, Stanisław Zapaśnik, Jacek Borkowicz, Wojciech Górecki, „Więź” 2000, nr 7, http://labo-old.wiez.pl/teksty.php?zrozumiec_azje&p=4 (dostęp: 19.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Zubik M., Doświadczenia racjonalizacji polskiego parlamentaryzmu okresu transformacji ustrojowej, [w:] Quo vadis Polonia. W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989–2009, J. Kochanowski, M. Kuruś (red.), Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zwierzchowski E. (red.), Izby drugie parlamentu, Białystok 1996.
Zobacz w Google Scholar

http://www.eld.gov.sg www.parliament.gov.sg
Zobacz w Google Scholar

http://www.eld.gov.sg/elections_presidential
Zobacz w Google Scholar

http://www.electionguide.org/elections/id/2966/
Zobacz w Google Scholar

http://www.singapore-elections.com/general-election/
Zobacz w Google Scholar

https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/101-uses-zombie-parliament
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

17 grudnia 2019

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-796-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-797-5

Inne prace tego samego autora

  • Aldona Domańska, Piotr Tuleja, Agnieszka Bień-Kacała, Monika Bogucka-Felczak, Patryk Kowalski, Michał Bożek, Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski, Mirosław Granat, Monika Haczkowska, Adam Jamróz, Wojciech J. Katner, Ryszard Paweł Krawczyk, Maria Kruk, Katarzyna Kubuj, Tomasz Milej, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Włodzimierz Nykiel, Jerzy Oniszczuk, Marek Piechowiak, Jakub Rzymowski, Mirosław Stec, Hanna Suchocka, Andrzej Szmyt, Łukasz Jan Korporowicz, Tomasz Tulejski, Teresa Wyka, Robert Grzeszczak, Joanna Kielin-Maziarz, Anna Michalak, Anna Rakowska, Piotr Sobański, Leszek Garlicki, Michał Kurowski, Dorota Lis-Staranowicz, Małgorzata Masternak-Kubiak, Elżbieta Hanna Morawska, Monika Nowak, Ryszard Piotrowski, Anna Rytel-Warzocha, Agnieszka Gajda, Jakub Stępień, Joanna Uliasz, Edyta Widawska, Szymon Osowski, Wojciech Brzozowski, Ewelina Gierach, Andrzej Jackiewicz, Jerzy Jaskiernia, Joanna Juchniewicz, Jan Kulesza, Grzegorz Kryszeń, Jacek Mazur, Wojciech Odrowąż-Sypniewski, Bogusław Przywora, Stanisław Sagan, Maciej Serowaniec, Halina Zięba-Załucka, Beata Stępień-Załucka, Zagadnienia prawa konstytucyjnego
  • Aldona Domańska, Anna Michalak, Aneta Szymczak, Ryszard P. Krawczyk, Justyna Badziak, Anna Michalak, Anna Rakowska-Trela, Anna Chmielarz-Grochal, Dariusz Górecki, Konrad Składowski, Beata Giesen, Joanna Połatyńska, Krzysztof Skotnicki, Maria Karcz-Kaczmarek, Robert Krzysztof Adamczewski, Dorota Wiśniewska, Aldona Domańska, Niepodległa
  • Anna Michalak, Systemy konstytucyjne wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej: Singapur, Malezja, Tajlandia, Timor Wschodni
  • Anna Michalak, Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej: Malezja, Singapur, Tajlandia, Timor Wschodni