Kierunki ewolucji procesów integracyjnych we współczesnej gospodarce światowej

Autorzy

Joanna Bogołębska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
https://orcid.org/0000-0002-9150-150X
Anetta Kuna-Marszałek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Wymiany Międzynarodowej
https://orcid.org/0000-0001-5687-7272
Małgorzata Misiak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Wymiany Międzynarodowej
https://orcid.org/0000-0003-2100-7706

Słowa kluczowe:

gospodarka światowa, integracja gospodarcza, ugrupowania gospodarcze, integracja monetarna, mega-regionalizm

Streszczenie

O unikatowości publikacji świadczy jej tematyka. Monografia wskazuje bowiem na najważniejsze kierunki ewolucji i zjawiska w procesach integracyjnych w XXI w., koncentrując się głównie na ostatniej dekadzie. Na rynku wydawniczym brakuje obecnie pozycji, która w sposób tak kompleksowy przedstawiałaby aktualne problemy i wyzwania (m.in. Brexit, pandemia COVID-19, rozpad NAFTA) stojące przez integrującymi się gospodarczo regionami na całym świecie. Treść publikacji zawiera nie tylko typowo akademickie rozważania, ale stanowi źródło licznych przykładów i odwołań do rzeczywistych procesów integracyjnych. Tym samym uwiarygadnia przedstawione w opracowaniu teorie i poglądy, omawiane w literaturze przedmiotu.  

W monografii dokonano krytycznego przeglądu teorii, dokumentów źródłowych i badań empirycznych dotyczących omawianego zagadnienia. Przegląd ten ma charakter interdyscyplinarny, gdyż w odniesieniu do procesów integracyjnych konieczne jest badanie zarówno kwestii politycznych, jak i gospodarczych, społecznych oraz prawnych. 

Praktyczne ujęcie tematu sprawia, że odbiorcą książki może być szerokie grono Czytelników, m.in. akademicy, studenci kierunków ekonomicznych, w tym specjalności o profilu międzynarodowym, czy każdy zainteresowany problematyką integracji gospodarczej we współczesnym świecie. Publikacja jest zatem przydatna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zajmujących się badaniem zjawisk i skutków procesów integracyjnych, może być również wykorzystana jako podręcznik akademicki.   

Bibliografia

Abrego L., Amado M., Gursoy T., Nicholls G., Perez-Saiz H. (2019), African Continental Free Trade Agreement: Welfare Gains Estimates from a General Equilibrium Model, „IMF Working Paper”, No. 19(124), International Monetary Fund, Washington DC.
Zobacz w Google Scholar

Abrego L., Zamaroczy M., Gursoy T., Issoufou S., Nicholls G., Perez-Saiz H., Rosas J-N. (2020), The African Continental Free Trade Area: Potential Economic Impact and Challenges, „IMF Staff Discussion Note”, International Monetary Fund, May.
Zobacz w Google Scholar

African Union (2019), African Regional Integration Report. Towards an Integrated, Prosperous and Peaceful Africa.
Zobacz w Google Scholar

Aggarwal M.R. (1993), Exports and Total Capital Inflows as Sources of ASEAN Economic Dynamism: Policy Issues for the Future, „ASEAN Economic Bulletin”, Vol. 10(1), s. 20–40.
Zobacz w Google Scholar

Aggarwal V., Fogarty E. (2004), Explaining Trends in EU Interregionalism, [w:] European Union Trade Strategies: Between Globalism and Regionalism, V. Aggarwal, E. Fogarty (red.), Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (1992), Singapur.
Zobacz w Google Scholar

Aizenman J. (2016), Optimal Currency Area: a 20th Century Idea for the 21st Century?, „NBER Working Paper”, No. 22097, March, s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Ambroziak Ł. (2016), Efekt kreacji w handlu Polski z Kanadą po wejściu w życie umowy CETA, „Unia Europejska.pl”, nr 2(237), s. 19–28.
Zobacz w Google Scholar

Anukoonwattaka W. (2016), Global Value Chains and Competitiveness of the Integrated Regions: Exchange Rate Issues, [w:] ASEAN Economic Community. A Model for Asia-wide Regional Integration?, B. Jetin, M. Mikic (red.), Palgrave Macmillan, UK.
Zobacz w Google Scholar

Arana A.G. (2017), The European Union’s Policy towards Mercosur. Responsive Not Strategic, European Policy Research Unit Series Manchester University Press.
Zobacz w Google Scholar

Armijo L.E. (2007), The BRICS Countries (Brazil, Russia, India, And China) as Analytical Category: Mirage Or Insight?, „Asian Perspective”, Vol. 31(4), s. 7–42.
Zobacz w Google Scholar

The ASEAN Declaration (1967), (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967.
Zobacz w Google Scholar

ASEAN Integration Monitoring Report (2013), A Joint Report by the ASEAN Secretariat and the World Bank, ASEAN Integration Monitoring Office, ASEAN Office of the Chief Economist, East Asia and Pacific Region, The World Bank.
Zobacz w Google Scholar

ASEAN Key Figures 2020 (2020), ASEAN Secretariat, December 2020, Jakarta.
Zobacz w Google Scholar

ASEAN Political and Security Community Blueprint (2009).
Zobacz w Google Scholar

ASEAN Vision 2040 (2019), Towards a Bolder and Stronger ASEAN Community, Vol. 1, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.
Zobacz w Google Scholar

ASEAN+6 as a step towards an Asian Economic Community (2009), https://www.eastasiaforum.org, dostęp: 01.06.2021.
Zobacz w Google Scholar

ASEAN-China Strategic Partnership Vision 2030 (2018).
Zobacz w Google Scholar

Athukorala P. (2016), Trade Implications of the ASEAN+ Agreements for other Asian Countries, [w:] ASEAN Economic Community. A Model for Asia-wide Regional Integration?, B. Jetin, M. Mikic (red.), Palgrave Macmillan, UK.
Zobacz w Google Scholar

Bąba W., Serda B. (2008), Stosunki gospodarcze UE-Mercosur a perspektywa utworzenia FTAA, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 787, s. 135–162.
Zobacz w Google Scholar

Balassa B. (1961a), The Theory of Economic Integration, Richard D. Irwin, Homewood, Il.
Zobacz w Google Scholar

Balassa B. (1961b), Towards a Theory of Economic Integration, „Kyklos”, No. 14, s. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Balassa B. (1976), Trade Liberalization among Industrial Countries, McGraw-Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Baldwin R. (1989), The Growth Effects of 1992, „Economic Policy: A European Forum”, Vol. 4(9), s. 247–281.
Zobacz w Google Scholar

Baldwin R. (1994), Towards an Integrated Europe, CEPR.
Zobacz w Google Scholar

Baldwin R., Forslid R. (1996), Trade Liberalization and Endogenous Growth: a q-Theory Approach, „NBER Working Papers Series”, April.
Zobacz w Google Scholar

Baldwin R., Forslid R. (1999), The Core-Periphery Model and Endogenous Growth – Stabilizing and De-Stabilizing Integration, „NBER Working Papers Series”, January.
Zobacz w Google Scholar

Baldwin R., Venables A. (1995), Regional Economic Integration, [w:] The Handbook of International Economics, G. Grossman, K. Rogoff (red.), North Holland.
Zobacz w Google Scholar

Baldwin R., Weder di Mauro B. (2020), Mitigating the COVID Economic Crisis. Act Now and Do Whatever It Takes, CEPR Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Baldwin R., Wyplosz Ch. (2009), The Economics of European Integration, McGraw-Hill, London.
Zobacz w Google Scholar

Basnet H.C., Pradhan G. (2017), Regional Economic Integration in Mercosur: The Role of Real and Financial Sectors, „Review of Development Finance”, Vol. 7(2), s. 107–119.
Zobacz w Google Scholar

Bel E. (2021), Relaunching the Transatlantic Agenda, „Atlantic Council’s Europe Center Issue Brief”, January.
Zobacz w Google Scholar

Bhagwati J. (1998), Regionalism and Multilateralism: An Overview, [w:] New Dimensions in Regional Integration, J. de Melo, A. Panagariya (red.), Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Bildt C. (2021), The Evolution of US Strategic Priorities, „ECFR Policy Briefs”, March.
Zobacz w Google Scholar

Bilewicz E. (2011), Dostosowania w krajach azjatyckich po kryzysach z lat dziewięćdziesiątych XX wieku a ich reakcja na globalny kryzys finansowy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 43, s. 17–29.
Zobacz w Google Scholar

Bobowski S. (2018), Trade Regionalism of Tomorrow: Entanglement of Megaregionals versus WTO, „Eurasian Economic Perspectives”, January, s. 251–266.
Zobacz w Google Scholar

Bobowski S., Drelich-Skulska B. (2018), Megaregionalizm handlowy UE-ASEAN. Wyzwania dla formatu region-region, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 523, Wrocław, s. 43–53.
Zobacz w Google Scholar

Bonikowska M., Rabiej P., Turkowski A., Tomański R. (2015), ASEAN buduje wspólny rynek, „Centrum Stosunków Międzynarodowych”, nr 12(15), s. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

Bordo M., Jonung L. (1999), The Future of EMU: What Does the History of Monetary Unions Tell Us?, „NBER Working Paper Series”, No. 7365, September, s. 1–42.
Zobacz w Google Scholar

Boscariol i in. (2020), USMCA is Now in Force: Important Changes from NAFTA, 29.07.2020, https://www.mccarthy.ca, dostęp: 25.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Bown Ch.P., Tovar P. (2016), Preferential Liberalization, Antidumping, and Safeguards: ‘Stumbling Block’ Evidence from Mercosur, „Peterson Institute for International Economics Working Paper”, Nr 16–12, s. 1–25.
Zobacz w Google Scholar

Boyer I., Schuschny A. (2010), Quantitative assessment of a free trade agreement between MERCOSUR and the European Union, „CEPAL – Serie estudios estadísticos y prospectivos” No. 69, April, s. 1–74.
Zobacz w Google Scholar

Bunyaratavej K., Hahn E. (2003), Convergence and Its Implications for a Common Currency in ASEAN, „ASEAN Economic Bulletin”, Vol. 20(1), s. 49–59.
Zobacz w Google Scholar

Burfisher M.E, Lambert F., Matheson T. (2019), NAFTA to USMCA: What is Gained?, „IMF Working Paper”, No. 19(73), s. 1–34.
Zobacz w Google Scholar

Cabarello-Anthony M. (2005), Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way, ISEAS Publishing, Singapore.
Zobacz w Google Scholar

Caichiolo C.R. (2017), The Mercosur Experience and Theories of Regional Integration, „Contexto Internacional”, Vol. 39(1), Jan/Apr, s. 117–134.
Zobacz w Google Scholar

Campos G.L. (2016), From Success to Failure: Under What Conditions Did Mercosur Integrate?, „Journal of Economic Integration”, Vol. 31(4), s. 855–897.
Zobacz w Google Scholar

Chaisse J., Pomfret R. (2019), The RCEP and the Changing Landscape of World Trade, „Law and Development Review”, Vol. 12(1), s. 159–190.
Zobacz w Google Scholar

Chang W. (2018), Brexit and Its Economic Consequences, „The World Economy”, Vol. 41(9).
Zobacz w Google Scholar

Chatzky A., McBride J., Sergie M.A. (2020), NAFTA and the USMCA: Weighing the Impact of North American Trade, 1.07.2020, https://www.cfr.org/backgrounder/naftas-economic-impact, dostęp: 26.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Checherita C., Nickel Ch., Rother Ph. (2009), The Role of Fiscal Transfers for Regional Convergence in Europe, „ECB Working Papers”, No. 1029, March, s. 1–41.
Zobacz w Google Scholar

Chen L., Intal P.S. (2017), ASEAN Foreign Trade, Investment, and Integration in Comparative Perspective, [w:] ASEAN @ 50. ASEAN and Member States: Transformation and Integration, s. 13–33.
Zobacz w Google Scholar

Choudhury R. (2019), Why Did India Betray RCEP?, „East Asia Forum”, http://www.eastasiaforum.org/2019/12/21/why-did-india-betray-rcep/ dostęp: 10.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Christensen B. (2014), Financial Integration in Africa: Implications for Monetary Policy and Financial Stability, „BIS Papers”, No. 76, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Chung C., Park S.C., Park I., Kim M-S., Kwak S., Chung M. (2017), The Impact of Cumulative Rules of Origin on Trade Costs: Estimates from FTAs. Economic Effects and Policy Implications, „KIEP Policy Analysis”, 17–12, Korea Institute for International Economic Policy.
Zobacz w Google Scholar

Cohen B. (2003), Are Monetary Unions Inevitable?, „International Studies Perspectives”, No. 4, s. 275–292.
Zobacz w Google Scholar

Coibion O., Gorodnichenko Y., Weber M. (2020), How US Consumers Use Their Stimulus Payments, https://voxeu.org/article/how-us-consumers-use-their-stimuluspayments, 8 September.
Zobacz w Google Scholar

Commission of the European Communities (1988), The Economics of 1992: As Assessment of the Potential Economic Effects of Completing the Internal Market of the European Community, „European Economy”, No. 35.
Zobacz w Google Scholar

Condon B.J. (2018), From NAFTA to USMCA: Two’s Company, Three’s a Crowd, „Latin American Journal of Trade Policy”, No. 2, s. 30–48.
Zobacz w Google Scholar

Cooper C., F. Massel (1965), A New Look at Customs Union Theory, „The Economic Journal”, No. 75(300).
Zobacz w Google Scholar

Corden W. (1972), Economies of Scale and Customs Union Theory, „The Journal of Political Economy”, No. 80(3), s. 465–475.
Zobacz w Google Scholar

Cordenillo R.L. (2010), Potential Avenues for Democracy Building in ASEAN – EU Cooperation, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Council of the European Union (2020), Statement of EU Ministers of Finance on the Stability and Growth Pact in Light of the COVID-19 Crisis, 23 March.
Zobacz w Google Scholar

Czarny E., Słok-Wódkowska E. (red.) (2016), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czernielewska M. (2003), Metody ilościowe w badaniu regionalnej integracji gospodarczej na przykładzie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

De Grauwe P. (2009), Economics of Monetary Union, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

De Melo J., Tsikata Y. (2015), Regional Integration in Africa: Challenges and Prospects, [w:] The Oxford Handbook of Africa and Economics, C. Monga, Y. Lin (red.), Vol. 2, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Deb P., Furceri D., Ostry J.D., Tawk N. (2020a), The Effects of Containment Measures on the COVID-19 Pandemic, „IMF Working Papers”, No. 159, August, s. 1–42.
Zobacz w Google Scholar

Deb P., Furceri D., Ostry J.D., Tawk N. (2020b), The Economic Effects of COVID-19 Containment Measures, „IMF Working Papers”, No. 158, August, s. 1–44.
Zobacz w Google Scholar

Debrun X., Masson P., Patillo C. (2003), West African Currency Unions: Rationale and Sustainability, „CESifo Economic Studies”, Vol. 49(3), s. 381–413.
Zobacz w Google Scholar

Debrun X., Masson P., Pattillo C. (2005), Monetary Union in West Africa: Who Might Gain, Who Might Lose, and Why?, „Canadian Journal of Economics”, No. 38(2), s. 454–481.
Zobacz w Google Scholar

Declaration on the Establishment of the ASEAN Community (2015).
Zobacz w Google Scholar

Dehesa M., Pineda E., Samuel W. (1997), Optimal Reserves in the Eastern Caribbean Currency Union, „IMF Working Paper”, WP/2009/077, s. 1–22.
Zobacz w Google Scholar

Dent C.M. (2017), East Asian Integration: Towards an East Asian Economic Community, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/228896/adbi-wp665.pdf, dostęp: 20.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Dhingra S., Ottaviano G., Sampson T., Reenen J. (2016a), The Consequences of Brexit for UK Trade and Living Standards, LSE Centre for Economic Performance.
Zobacz w Google Scholar

Dhingra S., Ottaviano G., Sampson T., Reenen J. (2016b), The Impact of Brexit on Foreign Investment in the UK, LSE Centre for Economic Performance.
Zobacz w Google Scholar

Dijkstra L., Poelman H., Rodríguez-Pose A. (2018), The Geography of EU Discontent, „Regional and Urban Policy Working Papers”, No. 12, s. 1–31.
Zobacz w Google Scholar

Dobroczyński M. (2006), ASEAN i MERCOSUR – oryginalne tendencje integracyjne na Południu, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(24), s. 49–73.
Zobacz w Google Scholar

Domachowska A. (2017), Analiza strategicznej narracji ASEAN-u, „Athenaeum”, Vol. 54, s. 23–37.
Zobacz w Google Scholar

Dosch J. (2013), The ASEAN Economic Community: The Status of Implementation, Challenges and Bottlenecks, CARI ASEAN, Kuala Lumpur.
Zobacz w Google Scholar

Draper P., Lacey S., Ramkolowan Y. (2014), Mega-regional Trade Arrangements: Implications for the African, Caribbean and Pacific Countries, „ECIPE Occasional Paper”, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Drzymała A. (2016), Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dullien, S., Garcia A., Janning J. (2015), A Fresh Start for TTIP, „European Council on Foreign Relations Policy Briefs”, February.
Zobacz w Google Scholar

Dunin-Wąsowicz, M., Jarczewska, A. (red.) (2015), Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE–USA, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

ECB (2016), Dealing with large and volatile capital flows and the role of IMF, „ECB Occasional Paper Series”, No. 180.
Zobacz w Google Scholar

ECB (2020), Alternative scenarios for the impact of the COVID-19 pandemic on economic activity in the euro area, „Economic Bulletin”, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Economists for Brexit (2020), https://issuu.com/efbkl/docs/economists_for_brexit_-_the_economy, dostęp: 30.05.2020.
Zobacz w Google Scholar

ECOWAS (2016), Macroeconomic Convergence Report of ECOWAS Member States.
Zobacz w Google Scholar

Eichenbaum M., Rebelo S., Trabant M. (2020), The Macroeconomics of Epidemics, „NBER Working Papers”, No. 26882, s. 1–53.
Zobacz w Google Scholar

Emerson M. (1988), The Economics of 1992: The EC Commission’s Assessment of the Economic Effects of Completing the Internal Market, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2010), Euro Area Fiscal Policies and the Crisis, „ECB Occasional Papers, No. 109, April.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2016), The Layers of the Global Financial Safety Net: Taking Stock, „ECB Economic Bulletin”, Issue 5.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2009), Competitiveness Developments within the Euro Area, „Quarterly Report on the Euro Area”, Vol. 8, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2010), The Impact of the Global Crisis on Competitiveness and Current Account Divergences in the Euro Area, „Quarterly Report on the Euro Area”, Vol. 9(1).
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2014), Economic Governance Review. Report on the Application of Regulations (EU) no 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 and 473/2013, COM (2014) 905 final, 28.11.2014.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2014), European Union Public Finance, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2016), Single Market Integration and Competitiveness of the European Union and its Member States, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2017a), Measurement of Impact of Cross Border Import Penetration in Public Procurement, February.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2017b), The Economic Impact of CETA, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2018a), Progress Report on the Implementation of European Agenda on Migration, COM (2018) 301 final, 16.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2018b), A Modern Budget for the Union that Protects, Empowers and Defend, COM (312) final, 02.05.2018.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2018c), Europeans’ Perception of the Schengen Area, „Special Eurobarometer”, No. 474, December.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2019a), EU budget 2018. Financial Report, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2019b), Report on Public Finances in EMU, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2019c), Single Market Performance Report 2019, SWD (2019) 444 final, Brussels, 17.12.2019.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2019d), Public Procurement Indicators 2017, Brussels, 5/11.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2020a), Household’s Income and the Cushioning Effects of the Fiscal Policy Measures in the Great Lockdown, „JRC Science for Policy Briefs”.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2020b), Identifying Europe’s Recovery Needs, SWD (2020) 98 final, Brussels, 27 May.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2020c), Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council: A new EU–US agenda for a global change, Joint (2020) 22 final, Brussels, 02.12.2020.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2020d), Summer 2020 Economic Forecast, Statistical Annex.
Zobacz w Google Scholar

European Parliament (2019), Effectiveness of cohesion policy: learning from the project characteristics that produce the best results, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

EUROSTAT (2020a), Almost 170 Thousand Additional Deaths in the EU, „News release” 155/200, 29 October.
Zobacz w Google Scholar

EUROSTAT (2020b), The European Union in the World, 2020 edition, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
Zobacz w Google Scholar

Farhi E., Baqaee D. (2020), Supply and Demand in Disaggregated Keynesian Economies with an Application to the COVID-19 Crisis, Mimeo.
Zobacz w Google Scholar

Forslid R., Herzing M. (2020), Assessing the Consequences of Quarantines during a Pandemic, „CEPR Discussion Papers”, No. 14699.
Zobacz w Google Scholar

Frankel J. (2018), The New and Not Improved NAFTA, „Project Syndicate”, 09.10.2018, https://www.project-syndicate.org, dostęp: 24.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Frankel J., Rose A. (1998), The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, „The Economic Journal”, Vol. 108(449), s. 1009–1025.
Zobacz w Google Scholar

Futyra M. (2014), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i Unia Europejska – historia współpracy, współczesne relacje, prognoza na przyszłość, http://www.researchgate.net/publication/268177497_Stowarzyszenie_Narodow_Azji_Poludniowo_-_Wschodniej_ASEAN_i_Unia_Europejska_-_historia_wspolpracy_wspolczesne_relacje_prognoza_na_przyszlosc, dostęp: 6.06.2021.
Zobacz w Google Scholar

Fwangkwal M. (2014), Monetary Integration in the ECOWAS, „Understanding Monetary Policy Series”, No. 37, Central Bank of Nigeria.
Zobacz w Google Scholar

Gallego S., L’Hotellerie-Fallois P., Lopez-Vicente F. (2018), The International Monetary Fund and its Role as a Guarantor of Global Financial Stability, „Economic Bulletin”, No. 4, Banco de Espana.
Zobacz w Google Scholar

Gantz C. (2016), The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Controversies and Barriers Faced in the Ongoing Trade Negotiations, „The International Lawyer”, Vol. 49, No. 3, Winter, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Garber P., Spencer M. (1994), The dissolution of the Austro-Hungarian Empire: Lessons for Currency Reform, Essays in International Finance, Princeton University of Economics, International Finance Section.
Zobacz w Google Scholar

Garlińska-Bielawska J. (2019), Regionalna integracja gospodarcza w Afryce w świetle teorii i doświadczeń państw afrykańskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ghiotto L., Echaide J. (2019), Analysis of the Agreement between the European Union and the Mercosur, Anna Cavazzini MEP, The Greens/EFA, Berlin–Buenos Aires–Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Gocłowska-Bolek J. (2013), Tendencje i procesy integracji latynoamerykańskiej, międzyamerykańskiej i transatlantyckiej, [w:] Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości, A. Dembicz, A. Elbanowski (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goh G. (2003), The ‘ASEAN Way’. Non-intervention and ASEAN’s Role in Conflict Management, „Stanford Journal of East Asian Affairs”, No. 3, s. 113–118.
Zobacz w Google Scholar

Goodhart C. (1995), The Political Economy of Monetary Union, [w:] P. Kenen, Understanding Interdependence: the Macroeconomics of the Open Economy, Princeton University Press, Princeton, NJ, s. 448–505.
Zobacz w Google Scholar

Grącik-Zajączkowski M. (2015), Social Issues in Negotiations on Establishment of TTIP, [w:] Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE–USA, M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gros D. (2016), The Second Death of the Stability and Growth Pact and the Risk of Intergovernmental Europe, „CEPS Briefs”, 28 July.
Zobacz w Google Scholar

Gros D. (2020), Europe and COVID-19 Crisis. The Challenges Ahead, „CEPS Policy Insights”, No. 2020-20, September.
Zobacz w Google Scholar

Gros D., Giovannini A. (2014), The Relative Importance of EMU Macroeconomic Imbalances in the Macroeconomic Imbalance Procedure, Documenti IAI.
Zobacz w Google Scholar

Grossman G.E, Helpman E. (1991), Trade, Knowledge Spillovers and Growth, „European Economic Review”, No. 35, s. 517–526.
Zobacz w Google Scholar

Guerrieri V., Lorenzoni G., Straub L., Werning I. (2020), Macroeconomic Implications of COVID-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages, „NBER Working Papers”, No. 26918, s. 1–37.
Zobacz w Google Scholar

Guerson A. (2020), Government Insurance Against Natural Disasters: An Application to the ECCU, „IMF Working Paper”, WP/20/266, December, s. 1–25.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2019), Rocznik statystyki międzynarodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hajdukiewicz A. (2019), Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych UE z Kanadą w świetle umowy CETA, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, Nr 2, s. 39–58.
Zobacz w Google Scholar

Hale T., Angrist N., Kira B., Petherick A., Phillips T., Webster S. (2020), Variations in Government Responses to COVID-19, „BSG Working Paper Series”, No. 32, 1 September, s. 1–23.
Zobacz w Google Scholar

Haroutunian S., Hauptmeier S., Leiner-Killinger N. (2020), The COVID-19 Crisis and its Implications for Fiscal Policy, „ECB Bulletin”, Issue 4.
Zobacz w Google Scholar

Harvey S., Cushing M. (2015), Is West African Monetary Zone (WAMZ) a Common Currency Area?, „Review of Development Finance”, No. 5, s. 53–63.
Zobacz w Google Scholar

Hendrickson M., Katjomuise K., McBain H., Perez E. (2011), Monetary, Fiscal Policy and Economic Performance in a Monetary Union. The Case of the Eastern Caribbean Currency Union, October, ECLAC.
Zobacz w Google Scholar

Henrekson M., Torstensson J., Torstensson R. (1997), The Growth Effects of European Integration, „European Economic Review”, No. 41(8), s. 1527–1557.
Zobacz w Google Scholar

Hinčica V., Mizerová M., Řezanková H. (2020), Mercosur – a Comparison of Four Member Countries on the Basis of Selected Economic Indicators, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, Vol. 23(1), s. 55–72.
Zobacz w Google Scholar

Hodson D. (2018), Macroeconomic Imbalance Procedure as European Integration: a Legalization Perspective, „Journal of European Public Policy”, Vol. 25, s. 1610–1628.
Zobacz w Google Scholar

Ikenson D.J. (2019), NAFTA Upgrade at a High Cost, 10.04.2019, https://www.cato.org, dostęp: 24.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund (2019a), West African Economic and Monetary Union, Staff Report on Common Policies of Member Countries, 1 March.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund (2019b), Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund (2019c), Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa – Recovery Amid Elevated Uncertainty, Chapter 3, Washington DC, April.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund (2020), Eastern Caribbean Currency Union, Staff Report For the 2019 Discussion on Common Policies of Member Countries, 10 January.
Zobacz w Google Scholar

Irving J. (2001), The Pros and Cons of Expanded Monetary Unions in West Africa, Finance and Development, March, s. 24–28.
Zobacz w Google Scholar

Jantoń-Drozdowska E. (1998), Regionalna integracja gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Johnson H. (1975), A Note on the Welfare Increasing Trade Diversion, „The Canadian Journal of Economics”, No. 8(1), s. 11–123.
Zobacz w Google Scholar

Jovanović M. (1998), International Economic Integration, Routledge, New York–London.
Zobacz w Google Scholar

Jung J. (2008), Regional Financial Cooperation in Asia: Challenges and Path of Development, „Bank of International Settlements Paper”, Nr 42, s. 120–134.
Zobacz w Google Scholar

Kaliszuk E. (2015), Umowa CETA – dostęp do kanadyjskiego systemu zamówień publicznych, „Unia Europejska.pl”, nr 5(234), s. 17–29.
Zobacz w Google Scholar

Kaliszuk E. (2016), Postanowienia umowy CETA w sferze biotechnologii rolniczej. Wnioski dla rokowań umowy TTIP, „Unia Europejska.pl”, nr 1(236), s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Kamecki Z. (1967), Pojęcie i typy integracji gospodarczej, „Ekonomista”, nr 1, s. 79–104.
Zobacz w Google Scholar

Kawai M., Naknoi K. (2015), ASEAN Economic Integration through Trade and Foreign Direct Investment: Long-Term Challenges, „ADBI Working Paper”, No. 545, s. 1–29.
Zobacz w Google Scholar

Kierzenkowski R., Pain N., Rusticelli E., Zwart S. (2016), The Economic Consequences of Brexit: a Taxing Decision, „OECD Economic Policy Paper”, No. 16, April, s. 1–37.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2015a), Usprawnienie jednolitego rynku. Więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw, COM (2015) 550 final, Bruksela, 28.10.2015.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2015b), Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, COM (2015) 192 final Bruksela, 06.05.2015.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2015c), Zalecenie Komisji z 8 czerwca 2015 r. dotyczące europejskiego programu przesiedleń, COM (2015) 3560, Bruksela, 08.06.2015.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2015d), Europejski program w zakresie migracji, COM (2015) 240 final, Bruksela, 13.05.2015.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2018a), Wniosek. Decyzja Rady w sprawie systemu zasobów własnych UE, COM (2018) 325 final, 02.05.2020.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2018b), Wniosek. Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe 2021–2027, COM (2018) 322 final, 15.05.2020.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2020a), Budżet UE napędza plan odbudowy Europy, COM (2020) 442, 27 maja.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2020b), Decydujący moment dla Europy. Naprawa i przygotowanie na następną generację, COM (2020) 456, 27 maja.
Zobacz w Google Scholar

Krapohl S. (2010), Asymmetries and Regional Integration: The problems of Institution Building and Implementation in ASEAN, MERCOSUR, and SADC, s. 1–37, http://www.uni-bamberg.de, dostęp: 20.06.2021.
Zobacz w Google Scholar

Krapohl S. (2017), ASEAN, [w:] Regional Integration in the Global South. External Influence on Economic Cooperation in ASEAN, MERCOSUR and SADC, S. Krapohl (red.), Palgrave Macmillan, UK.
Zobacz w Google Scholar

Krauss M. (1972), Recent Developments in Customs Union Theory: An Interpretive Survey, „Journal of Economic Literature”, No. 10(2), s. 413–436.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P. (1993), Geography and Trade, MIT Press, Cambridge, USA.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P. (1994), Endogenous Innovation, International Trade and Growth, [w:] Rethinking International Trade, P. Krugman (red.), MIT Press, Cambridge, USA.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P., Venables A. (1990), Integration and the Competitiveness of Peripheral Industry, [w:] Unity and Diversity in the European Community, C. Bliss, J. Braga de Macedo (red.), Cambridge University Press, Cambridgee, USA.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P., Venables A. (1995), Globalization and the Inequality of Nations, „NBER Working Papers Series”, No. 5098, s. 857–880.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P., Venables A. (1996), Integration, Specialization and Adjustment, „European Economic Review”, No. 40, s. 959–967.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski P. (2008), Stosunki Unii Europejskiej z Mercosur, „Ameryka Łacińska”, nr 3–4(61–62), s. 84–95.
Zobacz w Google Scholar

Latoszek E., Proczek M. (2012), Teoretyczne koncepcji integracji regionalnej a efekty działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lee K., Yoon D. (2007), A Roadmap for East Asian Monetary Integration: the Necessary First Step, „KIEP Working Paper”, No. 07–04.
Zobacz w Google Scholar

Leonard T.M. (2001), UE a MERCOSUR: perspektywy współpracy, „Studia Europejskie”, Vol. 1, s. 25–48.
Zobacz w Google Scholar

Lipsey R. (1957), The Theory of Customs Unions: Trade Diversion and Welfare, „Economica”, New Series, Vol. 24(93), s. 40–46.
Zobacz w Google Scholar

Lipsey R. (1960), The Theory of Customs Unions. A General Survey, „The Economic Journal”, No. 70(279), s. 496–513.
Zobacz w Google Scholar

Lipsey R., Lancaster K. (1956–1957), The General Theory of Second Best, „The Review of Economic Studies”, No. 24(1), s. 11–32.
Zobacz w Google Scholar

Machlup F. (1986), Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Madhur S. (2002), Costs and Benefits of a Common Currency for ASEAN, „ERD Working Paper Series”, nr 12, Asian Development Bank, s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Makower H., Morton G. (1953), A Contribution towards a Theory of Customs Union, „The Economic Journal”, No. 63(249), s. 33–49.
Zobacz w Google Scholar

Makonga E. (2020), A Motionless Journey: from CFA Franc to Eco, „Investment Managers”, 11 June.
Zobacz w Google Scholar

Malamud A. (2008), The Internal Agenda of Mercosur: Interdependence, Leadership and Institutionalization, [w:] Los nuevos enfoques de la integración: más allá del nuevo regionalism, G. Jaramillo (red.), s. 115–136.
Zobacz w Google Scholar

Malamud A. (2013), Overlapping Regionalism, No Integration: Conceptual Issues and the Latin American Experiences, „Working Paper, EUI RSCAS”, Vol. 20, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek A. (1997), Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek A. (2004), Integracja europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Martill B., Staiger U. (2018), Brexit and Beyond Book Subtitle: Rethinking the Futures of Europe, UCL Press.
Zobacz w Google Scholar

Masson P., Patillo C. (2004a), The Monetary Geography of Africa, Brookings Institution Press, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Masson P., Pattillo C. (2004b), A Single Currency for Africa?, „Finance & Development”, December.
Zobacz w Google Scholar

Mazur G. (2014), Kompleksowa Umowa o Współpracy Gospodarczej i Handlowej – nowy wymiar relacji Unii Europejskiej z Kanadą, „Unia Europejska.pl”, nr 6(229), s. 31–42.
Zobacz w Google Scholar

Meade J.E. (1955), The Theory of Customs Unions, Amsterdam, North Holland.
Zobacz w Google Scholar

Melendez-Ortiz R. (2014), Mega-regionals: What Is Going on?, [w:] Mega-regional Trade Agreements: Game-changers or Costly Distractions for the World Trading System?, „Global Agenda Council on Trade&Foreign Direct Investment”, Geneva, World Economic Forum, http://www.3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_TradeFDI_MegaRegionalTradeAgreements_Report_2014.pdf, dostęp: 26.08.2020.
Zobacz w Google Scholar

Menon R. (2018), Expanding Connectivity amidst Rising Trade Tensions, Speech at the Singapore-China Financial Summit, Chongqing, 2 November 2018, http://www.bis.org, BIS central bankers’ speeches, dostęp: 10.08.2021.
Zobacz w Google Scholar

MERCOSUR-European Free Trade Association Agreement (2019), BID INTAL Mercosur Series.
Zobacz w Google Scholar

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2018), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Misiak M. (2013), Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Europejskiej w dobie kryzysu gospodarczo-społecznego, Warszawa, Centrum Europejskie Natolin.
Zobacz w Google Scholar

Misztal P. (2015), TTIP z perspektywy Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, [w:] Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, E. Czarny, E. Słok-Wódkowska (red.), PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Moon W., Rhee Y. (2012), Asian Monetary Integration. Coping with a New Monetary Order after the Global Crisis, Elgar, UK, USA.
Zobacz w Google Scholar

Morphet J. (2017), Beyond Brexit? How to Assess the UK’s Future, Bristol University Press.
Zobacz w Google Scholar

Moser C., Rose A. (2012), Why Do Trade Negotiations Take So Long?, „Journal of Economic Integration”, Vol. 27(2), s. 280–290.
Zobacz w Google Scholar

Motta Veiga P., Rios S.P. (2019), MERCOSUR Experience in Regional Integration: What Could Africa Learn from It?, „Policy Center for the New South. Policy Paper”, No. 19(07), s. 1–28.
Zobacz w Google Scholar

Mueller L.M. (2019), ASEAN Centrality under Threat – The Cases of RCEP and Connectivity, „Journal of Contemporary East Asia Studies”, Vol. 8(2), s. 177–198.
Zobacz w Google Scholar

Mueller L.M. (2021), Challenges to ASEAN Centrality and Hedging in Connectivity Governance-regional and National Pressure Points, „The Pacific Review”, Vol. 34(5), s. 747–777.
Zobacz w Google Scholar

Muhlich L., Fritz B. (2016), Safety for Whom? The Scattered Global Financial Safety Net and the Role of Regional Financial Arrangements, „KFG Working Paper Series”, No. 75, September, s. 1–32.
Zobacz w Google Scholar

Mundell R.A. (1961), A Theory of Optimum Currency Areas, „The American Economic Review”, Vol. 51(4), s. 657–665.
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Bank Polski (2009), Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nawrot K.A. (2008), Proces integracji regionalnej państw ASEAN, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 13, s. 46–54.
Zobacz w Google Scholar

Nawrot K.A. (2014), Kryzys światowego systemu finansowego a rynki azjatyckie, [w:] Kryzysy systemowe, J. Kleer, E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa, s. 291–305.
Zobacz w Google Scholar

Noland M. (2019), Protectionist Trade Policy Dampens US Economy and Risks Conflict with Asia, EastWestCenter, 8.01.2019, https://www.jstor.org/stable/resrep24989, dostęp: 26.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Nubukpo K. (2020), The Perilous Journey to a West African Single Currency, The Africa Report, JAMG.
Zobacz w Google Scholar

Nunes-Ferrer J., Rinaldi D. (2016), The Impact of Brexit on the EU Budget – A Non-Catastrophic Event, „CEPS Policy Briefs”, No. 347, 7 September, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2018), OECD Economic Surveys: European Union 2018, OECD Publishing, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Oelsner A. (2013), The Institutional Identity of Regional Organizations, or Mercosur’s Identity Crisis, „International Studies Quarterly”, Vol. 57(1), s. 115–127.
Zobacz w Google Scholar

Orłowska R., Żołądkiewicz K. (red.) (2012), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Overview of ASEAN-China Dialogue Relations (2020), „ASEAN Secretariat Information Paper”, April.
Zobacz w Google Scholar

Oxford Economics (2016), Assessing the Economic Implications of Brexit, May.
Zobacz w Google Scholar

Oziewicz E. (2001) (red.), Integracja krajów Dalekiego Wschodu, [w:] Procesy integracyjne we współczesnej gospodarcze światowej, E. Oziewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Oziewicz E. (2010), Nowy regionalizm azjatycki ze szczególnym uwzględnieniem ASEAN+3, „Azja-Pacyfik”, nr 13, s. 108–125.
Zobacz w Google Scholar

Panagariya A. (1998), The Regionalizm Debate: an Overview, https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.413.4943&rep=rep1&type=pdf, dostęp: 15.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Panagariya A. (2000), Preferential Trade Liberalization: the Traditional Theory and New Developments, „Journal of Economic Literature”, Vol. 38(2), s. 287–331.
Zobacz w Google Scholar

Paquin S. (2021), Trade Paradiplomacy and the Politics of International Economic Law: The Inclusion of Quebec and Exclusion of Wallonia in CETA Negotiations, „New Political Economy”, January.
Zobacz w Google Scholar

Park Y-J. (2017), Strengthening ASEAN+3 Regional Financial Arrangements: A New Framework Beyond CMIM, „East Asian Economic Review”, Vol. 21(1), s. 59–80.
Zobacz w Google Scholar

Paszak P. (2020), Wojna handlowa Chiny–USA: geneza, przebieg i skutki, Warsaw Institute, Raport Specjalny, 02.04.2020.
Zobacz w Google Scholar

Payne W.P (2017), North American Free Trade Agreement An Overview, Bipartisan Policy Center, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Petri P., Plummer M.G. (2020), East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19 and East Asia’s New Trade Blocks, PIIE Working Paper 20-9, Peterson Institute for International Economics, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Pfeiffer P., Roeger W., Veld J. (2020), The COVID-19 Pandemia in the EU. Macroeconomic Transmission and Economic Policy Response, „European Economy Discussion Papers”, No. 127, July, s. 1–38.
Zobacz w Google Scholar

Piłka R. (2017), Sojusz Pacyfiku. Nowy biegun integracji gospodarczej w Ameryce Południowej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 55(4), s. 163–175.
Zobacz w Google Scholar

Pomfret R. (1997), The Economics of Regional Trading Arrangements, Clarendon Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Preepremmote P., Santipolvut S., Puttitanun T. (2018), Economic Integration in the ASEAN and Its Effect on Empirical Economic Growth, „Journal of Applied Economic Sciences”, Vol. XIII, No. 4(58), s. 922–934.
Zobacz w Google Scholar

Prusak K. (2007), Zasady organizacyjno-prawne Mercosur, „Politeja”, nr 7, s. 371–396.
Zobacz w Google Scholar

Rada Europejska (2016), Konkluzje z posiedzenia 18 i 19 lutego 2016 r., EUCO 1/16, Bruksela, 19 lutego.
Zobacz w Google Scholar

Rada Europejska, Oświadczenie UE-Turcja, 18.05.2016, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/, dostęp: 15.05.2020.
Zobacz w Google Scholar

Rhee C., Sumulong L., Vallee S. (2013), Global and Regional Safety Nets: Lessons from Europe and Asia, Peterson Institute For International Economics, http://www.pii.com, dostęp: 30.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Rivera-Batiz L., Romer P. (1991), International Trade with Endogenous Technological Change, „European Economic Review”, No. 35, s. 971–1001.
Zobacz w Google Scholar

Rivera-Batiz L., Xie D. (1993), Integration Among Unequals, „Regional Science and Urban Economics”, Vol. 23(3), s. 337–354.
Zobacz w Google Scholar

Rose A. (2000), One Market, One Money: Estimating the Effect of Common Currencies on Trade, „Economic Policy”, Vol. 15(30), s. 8–45.
Zobacz w Google Scholar

Rowiński J. (2013), Strefa wolnego handlu UE–USA. Problematyka gospodarki żywnościowej, „Unia Europejska.pl”, nr 3(220), s. 34–42.
Zobacz w Google Scholar

Russell R., Tokatlian J. (2016), Contemporary Argentina and the Rise of Brazil, „Bulletin of Latin American Research”, Vol. 35, s. 20–33.
Zobacz w Google Scholar

Sadek-Hosny A. (2013), Theories of Economic Integration. A Survey of the Economic and Political Literature, „International Journal of Economy, Management and Social Sciences”, No. 2(5), May, s. 133–155.
Zobacz w Google Scholar

Sala-i-Martin X. (1990), Lectures Notes on Economic Growth: Five Prototype Models of Endogenous Growth, „NBER Working Papers Series”, No. 3564, s. 1–49.
Zobacz w Google Scholar

Sampson T. (2017), Brexit: The Economics of International Disintegration, „The Journal of Economic Perspectives”, Vol. 31(4), s. 163–184.
Zobacz w Google Scholar

Sapir A. (2011), European Integration at the Crossroads: A Review Essay on the 50th Anniversary of Bela Balassa’s „Theory of Economic Integration”, „Journal of Economic Literature”, Vol. 49(4), s. 1200–1229.
Zobacz w Google Scholar

Sapir A., Schoenmaker D., Veron N. (2017), Making the Best of Brexit for the 27 EU Financial System, „Bruegel Policy Briefs”, Issue 1, February.
Zobacz w Google Scholar

SEDEC (2018), Addressing Brain Drain: Local and Regional Dimension, European Union.
Zobacz w Google Scholar

Skulska B. (2010), Proces integracji gospodarczej Chin z krajami ASEAN, „Studia Ekonomiczne”, nr 4(LXVII), s. 383–412.
Zobacz w Google Scholar

Skulska B. (2013), Wzrost gospodarczy krajów ASEAN a globalny kryzys, „Studia Ekonomiczne”, nr 2(LLXXVII), s. 216–243.
Zobacz w Google Scholar

Schott J. (2021), RCEP Is Not Enough: South Korea also Need to Join the CPTPP, Peterson Institute for International Economics, Bolicy Brief, July 2021.
Zobacz w Google Scholar

Soesastro H. (2002), The ASEAN Free Trade Area: A Critical Assessment, „The Journal of East Asian Affairs”, Vol. 16(1), s. 20–53.
Zobacz w Google Scholar

Sotero P., Armijo L.E. (2007), Brazil: To Be Or Not To Be A BRIC?, „Asian Perspective”, Vol. 31(4), s. 43–70.
Zobacz w Google Scholar

Stachlewski M. (2013), Ewolucja instytucjonalna Mercosur: Elementy integracji gospodarczej i politycznej, https://ssrn.com/abstract=2267510, dostęp: 10.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Stender F. (2018), MERCOSUR in Gravity: An Accounting Approach to Analyzing Its Trade Effects, „International Economics & Economic Policy”, Vol. 15, s. 501–522.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska J. (2017), Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty, „Studia BAS”, nr 3(51).
Zobacz w Google Scholar

Śledziewska K. (2012), Regionalizm handlowy w XXI w. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Święcicki M. (2015), TTIP – zagrożenie dla konsumentów i przedsiębiorstw?, [w:] Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE–USA, M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tekunan S. (2014), The Asean Way: The Way To Regional Peace?, „Jurnal Hubungan Internasional”, Vol. 3(2), s. 142–148.
Zobacz w Google Scholar

Terada T. (2018), RCEP Negotiations and the Implementations for the United States. Commentary, December 20, 2018, National Bureau of Asian Research.
Zobacz w Google Scholar

Titievskaia J., Pietsch M. (2018), United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA): Potential Impact on EU Companies, European Parliamentary Research Service, https://www.europarl.europa.eu, s. 1–3, dostęp: 25.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Tsangarides C., Ewenczyk P., Hulej M., Qureshi M. (2009), Are Africa’s Currency Unions Good for Trade?, „International Monetary Fund Staff Papers”, Vol. 56(4), s. 1–43.
Zobacz w Google Scholar

UNCTAD (2013), Economic Development in Africa Report 2013. Intra-African Trade: Unlocking Private Sector Dynamism.
Zobacz w Google Scholar

UNCTAD (2014), Monetary Unions and Regional Trade in Africa.
Zobacz w Google Scholar

USMCA and NAFTA: Breaking Down the Differences (2020), Thomson Reuters Onesource, https://tax.thomsonreuters.com, dostęp: 23.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

USMCA vs NAFTA (2021), Official Website of the International Trade Administration, https://www.trade.gov, dostęp: 23.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Van Ballegooij W. (2016), The Costs of non-Schengen. Civil Liberties, Justice and Home Affairs Aspects. A Study, European Parliament.
Zobacz w Google Scholar

Van der Loo G. (2016), CETA’s Signature: 38 Statements, a Joint Interpretative and an Uncertain Future, „CEPS Commentary”, 31 October.
Zobacz w Google Scholar

Van der Loo G., Pelkmans, J. (2016), Does Wallonia’s Veto of CETA Spells the Beginning of the End of EU Trade Policy, „CEPS Policy Briefs”, October.
Zobacz w Google Scholar

Van Reenen J. (2016), Brexit’s Long-Run Effects on the U.K. Economy, „Brookings Papers on Economic Activity”, Fall.
Zobacz w Google Scholar

Vaubel R. (1988), Monetary Integration Theory, [w:] International Economics, G. Zis i in. (red.), Longman, London.
Zobacz w Google Scholar

Venables A. (1995), Economic Integration and the Location of Firms, „American Economic Review”, Vol. 85(2), May, s. 296–300.
Zobacz w Google Scholar

Villarreal M.A., Fergusson I.F. (2017), The North American Free Trade Agreement (NAFTA), Congressional Research Service, prepared for Members and Committees of Congress, R42965, https://crsreports.congress.gov, dostęp: 24.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Villarreal M.A., Fergusson I.F. (2020), The United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), Congressional Research Service, prepared for Members and Committees of Congress, R44981, https://crsreports.congress.gov, dostęp: 24.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Viner J. (1950), The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New York.
Zobacz w Google Scholar

Vivian D., Rocha G. (2019), The New EU-Mercosur Trade Agreement: a New Breath to Free Trade, E-International Relations, 1.09.2019, https://www.e-ir.info/2019/09/04/the-new-eu-mercosur-trade-agreement-a-new-breath-to-free-trade, s. 1–5, dostęp: 15.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Vu K. (2020), ASEAN Economic Prospects Amid Emerging Turbulence: Development Challenges and Implications for Reform, Brookings.
Zobacz w Google Scholar

Wallace H. (2012), The UK: 40 Years of EU Membership, „Journal of Contemporary European Research”, Vol. 8(4), s. 531–546.
Zobacz w Google Scholar

Walz U. (1997), Dynamic Effects of Economic Integration, „Open Economies Review”, Vol. 8(3), s. 309–326.
Zobacz w Google Scholar

Wąsiński M. (2020), USMCA – mniej wolnego handlu, więcej regulacji, „Biuletyn PISM”, nr 164 (2096).
Zobacz w Google Scholar

Whalley J. (1996), Why Do Countries Seek Regional Trade Agreements?, „NBER Working Paper Series”, April.
Zobacz w Google Scholar

Wieloch J. (2018), Integracja gospodarcza krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Przypadek Meksyku w Północnoamerykańskim Porozumieniu o Wolnym Handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wiliński W. (2019), Changes in the Fiscal Policy of the EU States after the 2008 crisis, „International Journal of Management and Economics”, Vol. 55(1), s. 52–65.
Zobacz w Google Scholar

Wingrove J. (2018), NAFTA’s China Clause Is Latest Blow to Trudeau’s Asia Ambitions, 4.10.2018, http://www.bloomberg.com, dostęp: 25.07.2021.
Zobacz w Google Scholar

Wnukowski D. (2017), Konsekwencje ewentualnej renegocjacji umowy handlowej NAFTA, „Biuletyn PISM”, nr 16(1458).
Zobacz w Google Scholar

Wójcik C. (2008), Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz M. (2016), Znaczenie Brazylii w rozwoju współpracy handlowej w ramach Mercosur, „Ameryka Łacińska”, nr 1(91), s. 59–82.
Zobacz w Google Scholar

Wolfmayr-Schnitzer Y. (2000), Economic Integration, Specialization and the Location of Industries. A Survey of the Theoretical Literature, „Austrian Economic Quarterly”, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel A. (2015), Specyfika liberalizacji handlu rolnego w TTIP, [w:] Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE–USA, M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wysokińska Z., Witkowska, J. (2021), Unia Europejska w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zarychta S., Usewicz T. (2014), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i jego znaczenie w aspekcie rywalizacji wielkich mocarstw o dominację w regionie, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 6, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann H. (2019), Brexit and the External Trade Policy of the EU, „European Review of International Studies”, Vol. 6(1), s. 27–46.
Zobacz w Google Scholar

Zis G. (1994), European Monetary Union: The Case for Complete Monetary Integration, [w:] European Economic Integration, F. McDonald, S. Deardenm (red.), Longman, London.
Zobacz w Google Scholar

Znojek B., Wąsiński M. (2019), Perspektywy wejścia w życie umowy UE-Mercosur, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, Vol. 104(1852), https://www.pism.pl/, dostęp: 10.05.2021.
Zobacz w Google Scholar

Zyblikiewicz L.W. (2015), The ASEAN and the Great Powers, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 413, s. 103–117.
Zobacz w Google Scholar

Żołądkiewicz K. (2001), Północnoamerykańska strefa wolnego handlu – NAFTA, [w:] Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, E. Oziewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żołądkiewicz K. (2015), Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku, „Studia i Prace WNEiZ”, nr 41(1), s. 93–110.
Zobacz w Google Scholar

Żołądkiewicz K. (2016), Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 3(81), s. 335–244.
Zobacz w Google Scholar

Żołądkiewicz K. (2017), Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych, „Studia i Prace WNEIZ US”, nr 49(2), s. 105–115.
Zobacz w Google Scholar

https://comtrade.un.org, dostęp: 30.08.2021.
Zobacz w Google Scholar

https://ustr.gov, dostęp: 30.08.2021.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

16 marca 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-759-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-760-6

Inne prace tego samego autora