Gospodarka międzynarodowa. Rys teoretyczny

Autorzy

Magdalena Rosińska-Bukowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
https://orcid.org/0000-0003-4525-0751
Klaudia Zielińska-Lont
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
https://orcid.org/0000-0003-3738-0468

Słowa kluczowe:

gospodarka międzynarodowa, handel międzynarodowy, konkurencyjność międzynarodowa, korporacje transnarodowe, globalizacja, bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Streszczenie

„Gospodarka międzynarodowa” to pojęcie bardzo szerokie, różnorodnie definiowane, a w XXI w. coraz bardziej złożone. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że jest to kształtujący się etapami system powiązań ekonomiczno-społeczno-kulturowych, między dynamicznie zmieniającymi się uczestnikami o coraz bardziej skomplikowanych strukturach, które stanowią ogniwa międzynarodowego procesu produkcji i wymiany dóbr, usług i idei. Proces ten obejmuje wszystkie państwa oraz regiony a realizowany jest równocześnie na wielu poziomach: mikro-, mezo-, makro- i metaekonomicznym, które wzajemnie na siebie oddziaływają.

Celem Autorek było stworzenie zwartej bazy teoretyczno-koncepcyjnej, koniecznej do kompleksowej oceny zmian zachodzących w poszczególnych gospodarkach jak i systemie gospodarki światowej. Monografia to zasób podstawowych definicji, klasyfikacji, informacji o strukturach i mechanizmach, źródłach podstaw teoretycznych, które mogą zostać wykorzystane jako baza do pogłębionych badań.

Przedstawiono definicje i koncepcje odnoszące się do: polityki handlowej i inwestycyjnej; międzynarodowej konkurencyjności gospodarek; rozwoju korporacji transnarodowych; znaczenia procesów globalizacji; ewolucji struktury instytucjonalnej gospodarki międzynarodowej (w tym: GATT-WTO, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku Światowego).

W opracowaniu zaprezentowano autorską koncepcję oceny międzynarodowej konkurencyjności gospodarek na bazie modelu systemowego-zrównoważonego, akcentującego znaczenie czterech poziomów budowania konkurencyjności (mikro-, mezo-, makro- i metaekonomiczny) oraz konieczność kompleksowego jej badania z uwzględnieniem konkurencyjności: bazowej (zasoby, potencjał), operacyjnej (zdolności, instrumenty), kompetencyjnej (kluczowe kompetencje, przewaga) oraz systemowej.

Bibliografia

10 things the WTO can do, https://www.wto.org (dostęp: 18.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Armington P.S., A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production, IMF Staff Papers, vol. 16, Washington D.C. 1969.
Zobacz w Google Scholar

Aurik J.C., Jonk G.J., Willen R.E., Rebuilding Corporate Genome: Unlocking the Real Value of Your Business, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
Zobacz w Google Scholar

Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of Management” 1991, vol. 17, s. 99–120.
Zobacz w Google Scholar

Barney J.B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Barone A., American Dream, https://www.investopedia.com (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Bąkowska K., Lachowicz M., Marczewski K., Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju. PKB to za mało…, https://pie.net.pl (dostęp: 26.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Białowąs T., Otwartość handlowa i dywersyfikacja eksportu a wzrost gospodarczy w latach 1995–2011, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2013, vol. 47(2), s. 17–26.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski W., Radło M.J. (red.), Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwości zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski W., Weresa M.A., Radło M.J., Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bombińska E., Modele świadczenia usług w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2021.
Zobacz w Google Scholar

Bossak J., Kawecka-Wyrzykowska E., Współczesna gospodarka światowa. Struktura i tendencje rozwoju, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystki, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Buckley P.J., Cassone M., The Future of Multinational Enterprise, McMillan Press, London–Basingstoke 1976.
Zobacz w Google Scholar

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska M., Majzel A., Teoretyczne aspekty wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego – korzyści i koszty, [w:] M. Byczkowska, E. Chomać-Pierzecka, A. Mierzejewska, Współczesna gospodarka – wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii im. J. Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ciamaga L., Światowa gospodarka rynkowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Coase R.H., The nature of firm, „Economica” 1973, vol. 4(16), s. 386–405.
Zobacz w Google Scholar

Coulter M., Strategic Management in Action, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.
Zobacz w Google Scholar

De Kluyver C.A, Pearce J.A., Strategy: A View from the Top, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2006.
Zobacz w Google Scholar

De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dicken P., Global Shift: Internationalization of Economic Activity, Guilford Press, New York–London 1992.
Zobacz w Google Scholar

Dicken P., Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy, Sage Publications, London 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dicken P., Global Shift: Transforming the World Economy, Guilford Press, New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dollar D., Kraay A., Trade, growth, and poverty, „Economic Journal” 2004, vol. 114(493), s. 22–28.
Zobacz w Google Scholar

Dołęgowski T., Promocja konkurencyjności międzynarodowej a perspektywy współpracy regionalnej między Polską a krajami bałtyckimi, „International Journal of Management & Economics” 2001, vol. 11, s. 6–16.
Zobacz w Google Scholar

Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dunning J.H., The eclectic (OLI) paradigm of international production: past, present and future, „International Journal of the Economics of Business” 2001, vol. 8(2), s. 173–190.
Zobacz w Google Scholar

Dunning J.H., The global economy, domestic governance, strategies and transnational corporations: interactions and policy implication, „Transnational Corporations” 1992, vol. 3.
Zobacz w Google Scholar

Dunning J.H., Toward an eclectic theory international production, „Journal of International Business Studies” 1980, vol. 11, s. 9–31.
Zobacz w Google Scholar

Elango B., The effects of host country factors on internalization of the U.S. reinsurance industry, „Journal of Insurance Issues” 2003, vol. 26(2), s. 93–113.
Zobacz w Google Scholar

Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J., Systemic competitiveness – key policy issues, „Industrial Organization & Manufacturing Competitiveness in Developing Countries” 1995, vol. 23, s. 143–148.
Zobacz w Google Scholar

Eur-Lex, WTO: porozumienie w sprawie handlu usługami, https://eur-lex.europa.eu (dostęp: 27.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, EU-Mercosur Trade Agreement, https://policy.trade.ec.europa.eu (dostęp: 22.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, The General Agreement on Trade in Services (GATS), https://trade.ec.europa.eu (dostęp: 27.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Felix D., The technological factor in socioeconomic dualism: toward an economy of scale par­adigm for development theory, [w:] M. Nash, B.F. Hoselitz (eds.), Essays on Economic Development and Cultural Change, University of Chicago Press, Chicago 1977.
Zobacz w Google Scholar

Fuji E., What does trade openness measure?, „Oxford Bulletin of Economics & Statistics” 2019, vol. 81(4), s. 868–888.
Zobacz w Google Scholar

Fung V.K., Fung W.K., Wind Y.J., Konkurowanie w płaskim świecie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ghemawat P., Managing differences: the central challenge of global strategy, „Harvard Business Review” 2007, vol. 85, s. 58–68.
Zobacz w Google Scholar

Giles J.A., Williams C.L., Export-led growth: a survey of the empirical literature and some non-causality results, „Journal of International Trade & Economic Development” 2000, vol. 9(3), s. 445–470.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gräbner C., Heimberger P., Kapeller J., Springholz F., Understanding economic openness: a review of existing measures, „Review of World Economics” 2021, vol. 157, s. 87–120.
Zobacz w Google Scholar

Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis, Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Publishing, Malden 2002.
Zobacz w Google Scholar

Grubel H.G., Lloyd P.J., Infra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, Macmillan, London 1975.
Zobacz w Google Scholar

Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future: Breakthrough Strategies for Sizing Control of Your Industry and Creating the Markets of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1994.
Zobacz w Google Scholar

Hamel G., Prahalad C.K., Strategic intent, „Harvard Business Review” 1990, vol. 67, s. 63–76.
Zobacz w Google Scholar

Hamel G., Prahalad C.K., The core competences of the corporation, „Harvard Business Review” 1990, May–June.
Zobacz w Google Scholar

Harrison A., Rodriguez-Clare A., Trade, foreign investments, and policy for developing countries, [w:] D. Rodrik, M.R. Rosenzweig (eds.), Handbook of Development Economics, North-Holland, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Heckscher E., The effect of foreign trade on the distribution of income, „Ekonomisk Tidskrift” 1919, vol. 21, s. 497–512.
Zobacz w Google Scholar

Henderson B.D., The anatomy of competition, „Journal of Marketing” 1983, vol. 47, s. 7–11.
Zobacz w Google Scholar

Hurmelinna-Laukkanen P., Nätti S., Orchestrator types, roles and capabilities – a framework for innovation networks, „Industrial Marketing Management” 2018, vol. 74, s. 65–78.
Zobacz w Google Scholar

Hymer S., The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, MIT Press, Cambridge 1976.
Zobacz w Google Scholar

IEA [International Energy Agency], France Oil Security Policy, https://www.iea.org (dostęp: 12.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

IFC [International Finance Corporation], About IFC, https://www.ifc.org (dostęp: 29.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

IMD [Institute for Management Development], The Future of Competitive Strategy, www.imd.org (dostęp: 30.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

IMD [Institute for Management Development], World Competitiveness Ranking, https://www.imd.org (dostęp: 25.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

IMF [International Monetary Fund], About IMF, https://www.imf.org (dostęp: 30.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

IMF [International Monetary Fund], About us, https://www.imf.org (dostęp: 29.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju, https://pie.net.pl (dostęp: 26.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Industrial and Commercial Bank of China, About us, http://www.icbc-ltd.com (dostęp: 13.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

ITA [International Trade Administration], Import Tariffs, https://www.trade.gov (dostęp: 25.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Japan Customs, Outline of Tariff and Duty Rates System, https://www.customs.go.jp (dostęp: 25.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Keesing D.B., Labour skills and international trade: evaluating many trade flows and single measuring device, „Review of Economics & Statistics” 1967, vol. 47, s. 287–294.
Zobacz w Google Scholar

Kindleberger Ch.P. (ed.), The International Corporation, Cambridge, London 1970.
Zobacz w Google Scholar

Klamut M. (red.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kogut B., Zander U., Knowledge of the firm and the evolutionary theory of multinational corporation, „Journal of International Business Studies” 2003, vol. 34, s. 516–529.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P.R., A technology gap model of international trade: new theories of trade among industrial countries, „The American Economic Review” 1983, vol. 2, s. 34–49.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P.R., Making sense of the competitiveness debate, „Oxford Review of Economic Policy” 1996, vol. 12(3), s. 17–25.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kundera J. (red.), Gospodarka światowa po kryzysie 2008 r., E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kutschker M., Schmidt S., Internationales Management, Oldenbourg Verlag, München 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lesik M., Arbitralna promocja libertarianizmu. Krytyka rankingów swobody prowadzenia działalności gospodarczej, Klub Jagielloński, https://klubjagiellonski.pl (dostęp: 26.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Levy D., Dunning J.H., International productions and sourcing: trends and issues, „Science, Technology & Industry Review” 1993, vol. 13.
Zobacz w Google Scholar

Liberska B., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, [w:] B. Liberska (red.), Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Linder S.B., An Essay on Trade and Transformation, John Wiley & Sons, New York 1961.
Zobacz w Google Scholar

Lou Y., Toward coopetition within a multinational enterprise, „Journal of World Business”, 2005, vol. 40, s. 71–90.
Zobacz w Google Scholar

Lubiński M., Michalski S., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Macneil L.R., Contracts: adjustments of long term economic relations under classical, neoclassical and relational contract law, „Northwestern University Law Review” 1978, vol. 72, s. 854–906.
Zobacz w Google Scholar

Makać A., Oziewicz E., Istota procesu globalizacji w gospodarce światowej. Problemy globalne współczesnego świata, [w:] T. Czuba, M. Skurzyński (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Instytut Handlu Zagranicznego, Sopot 2000.
Zobacz w Google Scholar

Martens P., Caselli M., De Lombaerde P., Figge L., Scholte J.A., New directions in globalization indices, „Globalizations” 2015, vol. 12(2), s. 217–228.
Zobacz w Google Scholar

McGrew A.G., Conceptualizing global politics, [w:] A.G. McGrew, P.G. Levis (eds.), Global Politics. Globalization and the National States, Policy Press, Cambridge 1992.
Zobacz w Google Scholar

Michalak P., „Abenomika” w obliczu wyzwań dla bezpieczeństwa ekonomicznego Japonii, „Studia i Analizy Nauk o Polityce” 2021, vol. 1, s. 51–68.
Zobacz w Google Scholar

Milewski R.E., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ministry of Foreign Affairs, France and the United States: A Deep and Mutually Beneficial Economic Relationship, https://franceintheus.org (dostęp: 12.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

Misala J., Mierniki konkurencyjności gospodarki: aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski, „International Journal of Management & Economics” 2002, vol. 12, s. 8–33.
Zobacz w Google Scholar

Misala J., Nowe zjawiska i tendencje w gospodarce światowej, „International Journal of Man­agement & Economics” 2009, vol. 26, s. 27–60.
Zobacz w Google Scholar

Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Molendowski E., Polan W., Handel wewnątrzgałęziowy miernikiem pozycji konkurencyjnej gospodarek, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, vol. 41(1), s. 11–23.
Zobacz w Google Scholar

Nohria N., Ghoshal S., The Differentiated Network: Organizing Multinational Corporations for Value Creation, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.
Zobacz w Google Scholar

Nordhaus W., Tobin J., Is growth obsolete?, „Economic Growth” 1972, vol. 5, s. 1–80.
Zobacz w Google Scholar

North D.C., Institutions and economic growth: an historical introduction, „World Development” 1989, vol. 17(9), s. 1319–1332.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski M.K., Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Tex, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Oziewicz E. (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Oziewicz E., Michałowski T. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Pakulska T., Poniatowska-Jach M., Non-Equity Modes as International Business Strategy: From Ownership to Control, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pedersen T., Venzin M., Devinney T.M., Tihanyi L., Introduction to part II: orchestration of the global network organization, [w:] T. Pedersen, M. Venzin, T.M. Devinney, L. Tihanyi (eds.), Orchestration of the Global Network Organization, „Advances in International Management” 2014, vol. 27.
Zobacz w Google Scholar

Penrose E.T., The Theory of the Growth of the Firm, John Wiley & Sons, New York 1959.
Zobacz w Google Scholar

Petelczyc J., Koniec bolsonarismo? Przed porażką prezydent Brazylii groził zamachem stanu, https://krytykapolityczna.pl (dostęp: 24.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Popovici O., Călin A.C., FDI theories: a location-based approach, „The Romanian Economic Journal” 2014, vol. 53, s. 3–24.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., On Competition, Harvard Business Review Book, Boston 1998.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Kramer M.R., Creating shared value, „Harvard Business Review” 2011, vol. 89 (1/2), s. 62–77.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Kramer M.R., Strategy & society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility, „Harvard Business Review” 2006, vol. 84(12), s. 78–92.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Kramer M.R., The big idea: creating shared value, „Harvard Business Review” 2011, vol. 89(1), s. 2–17.
Zobacz w Google Scholar

Posner M.V., International trade and technical change, „Oxford Economic Paper” 1961, vol. 13(3).
Zobacz w Google Scholar

Radło M.J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] W. Bieńkowski i in. (red.), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, „Prace i Materiały”, nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ricardo D., Principles of Political Economy and Taxation, George Bell & Sons, New York 1821.
Zobacz w Google Scholar

Ritala P., Coopetition strategy – when is it successful? Empirical evidence on innovation and market performance, „British Journal of Management” 2012, vol. 23(3), s. 307–324.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska M., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w oparciu o teorie instytucjonalne – koncepcja „instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2008, vol. 221, s. 257–275.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M., Corporate finance – China’s big four banks, [w:] M. Rosińska-
Zobacz w Google Scholar

-Bukowska, K. Zielińska-Lont (eds.), China’s Economic Growth – Selected Financial Aspects, Publisher of the University of Lodz, Łódź 2020. http://dx.doi.org/10.18778/8220-096-6
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M., Global Business Networks: Concept – Structure – Competitiveness, Publisher of the University of Lodz, Łódź 2020. http://dx.doi.org/10.18778/8220-046-1
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M., Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M., The most powerful Asian transnational corporations, [w:] M. Rosińska-Bukowska, K. Zielińska-Lont (eds.), Asia’s Global Expansion: Business and Financial Aspects, Publisher of the University of Lodz, Łódź 2020. http://dx.doi.org/10.18778/8142-990-0
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Scholte J.A., Globalization: A Critical Introduction, St. Martin’s Press, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism, and Democracy, Harper Torchbooks, New York 1962.
Zobacz w Google Scholar

Schwab K., Zahidi S., Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery, World Economic Forum, Geneva 2020.
Zobacz w Google Scholar

Simon H.A., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, McMaster University Archive for the History of Economic Thought, Hamilton 1776.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak I., Indie – kraj pełen różnic i biznesowego potencjału, https://famurpro.com (dostęp: 31.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

Sołdaczuk J., Współczesna gospodarka światowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J., Globalization and Its Discontents, Norton, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Szczepkowska-Flis A., Wewnątrzbranżowe efekty spillover bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, vol. 1, s. 171–184.
Zobacz w Google Scholar

Szymura-Tyc M., Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Twelfth WTO Ministerial Conference, https://www.wto.org (dostęp: 18.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Understanding the WTO: Members and observers, https://www.wto.org (dostęp: 18.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Understanding the WTO: What we stand for, https://www.wto.org (dostęp: 18.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

United Nations. Development Programme, Human Development Index – Japan, https://hdr.undp.org (dostęp: 6.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

Vanek J., The Natural Resource Content of U.S. Foreign Trade, 1870–1955, MIT Press, Londyn 1963.
Zobacz w Google Scholar

Varejão P., Bilateral trade between Brazil and China, https://www.china-briefing.com (dostęp: 22.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Vernon R., In the Hurricane’s Eyes: The Troubled Prospects of Multinational Enterprises, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1998.
Zobacz w Google Scholar

Vernon R., International investment and international trade in the product cycle, „Quarterly Journal of Economics” 1996, vol. 80(2), s. 190–207.
Zobacz w Google Scholar

von Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Wernerfelt B., A resource-based view of the firm, „Strategic Management Journal” 1984, vol. 5, s. 171–180.
Zobacz w Google Scholar

Westney D.E., Zaheer S., The multinational enterprise as an organization, [w:] A.M. Rugman, T.L. Brewer (eds.), The Oxford Handbook of International Business, Oxford University Press, Oxford 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wiedersheim-Paul F., Olson H.C., Welch L.S., Pre-export activity: the first step in internationalization, „Journal of International Business Studies” 1978, vol. 9(1), s. 47–58.
Zobacz w Google Scholar

Wilkins M., Multinational corporations. An historical account, [w:] R. Kozul-Wright, R. Rowthorn (eds.), Transnational Corporations and the World Economy, Wider-McMillan Press–St. Martin’s Press, London–New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Williamson O.E., Transaction cost economics: how it works; where it is headed, „The Economist” 1998, vol. 146, s. 23–58.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska J., Wysokińska Z. (red.), Dynamic Independence between Foreign Direct Investment and Foreign Trade in the Context of the European Integration Process with Special Reference to Central and East European Countries, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

World Bank, About us, https://www.worldbank.org (dostęp: 2.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

World Bank Data, Gros Domestic Product, https://data.worldbank.org (dostęp: 1.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2010–2011, https://www.weforum.org (dostęp: 2.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

World Trade Agenda, ICC Open Markets Index, International Chamber of Commerce, Paris 2017.
Zobacz w Google Scholar

WTO [World Trade Organization], About us, https://www.wto.org (dostęp: 4.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zineldin M., Co-opetition: the organisation of the future, „Intelligence & Planning” 2004, vol. 22(7), s. 780–790.
Zobacz w Google Scholar

Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

27 grudnia 2023 — zaktualizowane 27 lutego 2024

Wersje

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-328-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-329-0

Inne prace tego samego autora