Doświadczenie duchowości: Konteksty filozoficzno-literackie

Autorzy

Anna Walczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej
https://orcid.org/0000-0002-1439-4771
Artur Jocz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Pracownia Religioznawstwa i Badań Porównawczych

Streszczenie

Przedmiotem naszych intelektualnych dociekań uczyniliśmy filozofię i literaturę, ponieważ również one – obok religii – roszczą sobie prawo do intelektualnej i artystycznej eksploracji doświadczenia duchowości. Dlatego o doświadczeniu duchowości mówimy w kontekście filozoficzno-literackim. Nie chodziło nam o zrekonstruowanie jakiejś teorii, która uwolni badany przedmiot od przypisywanej mu przez interpretacyjną tradycję niepoznawalności i niejednoznaczności. Nasz zamiar jest o wiele skromniejszy – chcemy mówić o doświadczeniu duchowości dwoma językami: filozofii i literatury. Pierwsza część książki charakteryzuje się zatem większym stopniem ogólności formułowanych rozważań. Natomiast w części drugiej skupiamy się na analizie literackiego doświadcze(a)nia duchowości, czyli jej artystycznych wizualizacjach. Piszemy przede wszystkim o pewnej istotnej potencji literatury, która manifestuje się wykraczaniem poza jej wąsko rozumianą funkcję poetycką. Sprowadza się ona do chęci artystycznego uchwycenia kategorii, która od zawsze była związana z religią i filozofią – duchowości i jej doświadcze(a)nia. W ten sposób zostaje przerzucony swoisty intelektualny most pomiędzy ogółem i szczegółem.

Ze Wstępu

Bibliografia

Al-Ghazali, Nisza świateł, tłum. J. Wronecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., Salon berliński i inne eseje, tłum. M. Godyń, S. Szymański, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, PIW, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Banasiak B., Wstęp, [w:] J. Derrida, O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Baran B., Heidegger i powszechna demobilizacja, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Barbaras R., Trzy znaczenia pojęcia „żywe ciało”, [w:] J. Migasiński, M. Pokropski (red.), Główne problemy współczesnej fenomenologii, tłum. J. Migasiński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 80–96.
Zobacz w Google Scholar

Barbaras R., Życie i intencjonalność, tłum. A. Skwarczyńska, P. Sztarbowski, [w:] J. Migasiński, I. Lorenc (red.), Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2006, s. 438–460.
Zobacz w Google Scholar

Beckett S., Dramaty. Wybór, tłum. A. Libera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Berleant A., Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o sztuce, tłum. M. Korusiewicz, T. Markiewka, Universitas, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bielik-Robson A., Trujący prezent Jacques’a Derridy. Od krytyki do fenomenologii daru, [w:] A. Grzegorczyk, J. Grad, R. Koschany (red.), Fenomen daru, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bierdiajew M., Królestwo Ducha i królestwo cezara, tłum. H. Paprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bierdiajew M., Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, tłum. H. Paprocki, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bierdiajew M., Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, tłum. H. Paprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.
Zobacz w Google Scholar

Błoński J., Świat jako Księga i komentarz, [w:] J. Jarzębski (red.), Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej: Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci, Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C., Kraków 1994, s. 68–84.
Zobacz w Google Scholar

Bohrer K.-H., Nagłość. Chwila estetycznego pozoru, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Borzym S., Przybyszewski jako filozof, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1, s. 3–24.
Zobacz w Google Scholar

Borzym S., Uwagi o światopoglądzie filozoficznym Przybyszewskiego, [w:] H. Filipkowska (red.), Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 23–38.
Zobacz w Google Scholar

Brejdak J., Odcienie obecności. Próba analizy fenomenu, Aureus, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Buczyńska-Garewicz H., Nietrwałość chwili, [w:] taż, Człowiek wobec losu, Universitas, Kraków 2010, s. 274–284.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska A., Dekonstrukcja, polityka i performatyka, Universitas, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Capelle P., Fenomenologia i życie w myśli Michela Henry’ego, [w:] A. Gielarowski, R. Grzywacz (red.), Michel Henry – fenomenolog życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 13–36.
Zobacz w Google Scholar

Chwin S., Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1, s. 69–93.
Zobacz w Google Scholar

Debray R., Narodziny przez śmierć, tłum. M. Ochab, [w:] S. Rosiek (red.), Wymiary śmierci, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 243–264.
Zobacz w Google Scholar

Depraz N., Transcendentalna empiryczność fenomenologii, [w:] J. Migasiński, M. Pokropski (red.), Główne problemy współczesnej fenomenologii, tłum. A. Dwulit, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 97–129.
Zobacz w Google Scholar

Depraz N., Zrozumieć fenomenologię. Konkretna praktyka, tłum. A. Czarnacka, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., O duchu. Heidegger i pytanie, tłum. B. Brzezicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Pismo i różnica, tłum. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Pozycje, tłum. A. Dziadek, FA-art, Katowice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Psyche. Odkrywanie Innego, tłum. M. P. Markowski, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1996, s. 81–107.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Różnia (Différence), tłum. J. Skoczylas [w:] M. J. Siemek (red.), Drogi współczesnej filozofii, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 374–411.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Szibbolet. Dla Paula Mana, tłum. D. Dziadek, FA-art, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Wrogościnność, tłum. A. Dwulit, [w:] J. Lubiak (red.), Wrogościnność. Podejmowanie obcych, Muzeum Sztuki, Łódź 2010, s. 6–12.
Zobacz w Google Scholar

Descombes V., To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933–1978), tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Spacja, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Domeracki P., Rozstaje samotności. Studium filozoficzne, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Drwięga M., Ciało człowieka. Studium z antropologii, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Drwięga M., Filozofia absolutnego podmiotu w czasach krytyki podmiotowości, [w:] A. Gielarowski, R. Grzywacz (red.), Michel Henry – fenomenolog życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 83–104.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski J., Księga, czyli powrotne dzieciństwo, [w:] tenże, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Pogranicze, Sejny 2002, s. 43–66.
Zobacz w Google Scholar

Fiećko J., Krasiński o gnozie. Nota o notatkach poety, [w:] B. Sienkiewicz. M. Dobkowski, A. Jocz (red.), Gnoza, gnostycyzm, literatura, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012, s. 61–71.
Zobacz w Google Scholar

Franaszek A., Ciemne źródło (o twórczości Zbigniewa Herberta), Puls, Londyn 1998. Gadamer H.-G., Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Gamoneda A., Światło w cieniu. Antologia poezji, przeł. A. W. Ogar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gielarowski A., Grzywacz R. (red.), Michel Henry – fenomenolog życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewska M., Doświadczenie egzystencjalne według Maurice’a Merleau-Ponty’ego, [w:] R. Nycz, A. Zajdler-Janiszewska (red.), Nowoczesność jako doświadczenie, Universitas, Kraków 2006, s. 283–306.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewska M., Koncepcja sensu w semiotyce egzystencjalnej Maurice’a Merleau-Ponty’ego, „Sztuka i Filozofia” 2006, nr 29, s. 183–198.
Zobacz w Google Scholar

Gombrowicz W., Kosmos, [w:] tenże, Dzieła, t. V, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988. Gombrowicz W., Testament, Res Publica, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk A., Sójka J., Koschany R. (red.), Fenomen duchowości, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gutowski W., Wyobcowanie – bunt – ofiara. Z problemów ekspresjonistycznej historiozofii, [w:] tenże, Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 385–405.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Hartwig J., To wróci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007. Hartwig J., Zapisane, Kraków, Wydawnictwo a5, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wstęp K. Michalski, Czytelnik, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Fenomenologia życia religijnego, tłum. G. Sowiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Identyczność i różnica, tłum J. Mizera, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Kant a problem metafizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Ku rzeczy myślenia, tłum. K. Michalski, J. Mizera, C. Wodziński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., List o humanizmie, [w:] tenże, Znaki drogi, tłum. J. Tischner i in., Spacja, Warszawa 1999, s. 129–168.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Przyczynki do filozofii. (Z wydarzania), tłum. B. Baran, J. Mizera, Kraków, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo KR, Warszawa 200.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., W drodze do języka, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., W kwestii bycia, tłum. M. Poręba, [w:] tenże, Znaki drogi, tłum. zbiorowe, Spacja, Warszawa 1999, s. 183–218.
Zobacz w Google Scholar

Heinrich W., Filozofia grecka do Platona (rozwój zagadnień), Księgarnia E. Wende i S-ka, Warszawa–Kraków 1914.
Zobacz w Google Scholar

Heinrich W., Filozofia grecka do Platona. Rozwój zagadnień, E. Wende i S-ka, Warszawa 1914.
Zobacz w Google Scholar

Henry M., O fenomenologii, tłum. i wprow. M. Drwięga, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Henry M., Wcielenie. Filozofia ciała, tłum. M. Frankiewicz, D. Adamski, Homini, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z., O pisaniu. Kontemplacja, z rękopisu odczytał R. Krynicki, „Kwartalnik Artystyczny” 2017, nr 1, s. 4–10.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z., Wybór wierszy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Heschel A. J., Kim jest człowiek?, tłum. K. Wojtkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Punctum, Pracownia Oświatowo-Wydawnicza, Łódź–Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Hesse H., Wilk stepowy, tłum. G. Mycielska, Kolekcja Gazety Wyborczej, t. 40, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Hulewicz J., Aruna. Dramatu zjawy trzy, Nakład „Zdroju”, Poznań 1922.
Zobacz w Google Scholar

Hulewicz J., Dialogi estetyczne, Drukarnia Braci Winiewiczów, Poznań 1910.
Zobacz w Google Scholar

Hulewicz J., Ego eimi. O Ewangeljey Jezu Chrysta według spisania Janowego rzecz w Duchu uyźrzana, Nakład własny, Kościanki 1921.
Zobacz w Google Scholar

Hulewicz J., Kain, Nakład „Zdroju”, Poznań 1920. Hulewicz J., Kratery, Kościanki–Poznań 1924.
Zobacz w Google Scholar

Hulewicz J., Wiano. Bajka dramatyczna, Nakład „Zdroju”, Poznań 1921.
Zobacz w Google Scholar

Hutin S., Gnostycy, tłum. K. Demianiuk, „Literatura na Świecie” 1987, nr 12 (197), s. 12–48.
Zobacz w Google Scholar

Jacobi I., Psychologia C.G. Junga, tłum. G i G. Glorek, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Żmigrodzka M. (red.), Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje. Sympozjum, Warszawa, 10–11 grudnia 1979, PWN, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski J., Schulz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski J., Schulz: spojrzenie w przyszłość, [w:] tenże, Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”, Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C., Kraków 1994, s. 306–320.
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K., Sytuacje graniczne, [w:] R. Rudziński, Jaspers. Wybór pism, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 186–242.
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K., Wiara filozoficzna wobec objawienia, tłum. G. Sowiński, Kraków, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Jay M., Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, tłum. A. Rejniak-Majewska, Universitas, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Antropozofia Rudolfa Steinera (1861–1925), czyli próba stworzenia podstaw neognozy, [w:] E. Przybył (red.), Oblicza gnozy, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2000, s. 97–112.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Antropozofia Rudolfa Steinera (1861–1925), czyli rozważania o istocie doświadczenia gnostycznego i próbie jego religijnej werbalizacji, „Zeszyty Filozoficzne” 1999, nr 7, s. 103–114.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Bóg mistyków a szatan gnostyków. Miejsce zła w antropozoficznej neognozie, „Człowiek i Społeczeństwo” 2002, t. XX, s. 85–99.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Bruno Schulz a gnostycyzm, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 1996, Seria Literacka, t. 3 (23), s. 165–172.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Bruno Schulz, czyli o gnostycznej pokusie literatury, [w:] M. Kitowska-Łysiak, W. Panas (red.), W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, s. 275–288.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Bruno Schulz, czyli o gnostycznej próbie uchwycenia fenomenu cierpienia, „Przegląd Religioznawczy” 2006, nr 1 (219), s. 47–58.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Brunona Schulza gnostyczna mityzacja metafizyki, „Człowiek i Społeczeństwo” 2012, t. XXXIV (Nowe perspektywy filmoznawstwa), s. 261–270.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Brunona Schulza poznawanie/kreowanie ezoterycznej rzeczywistości, [w:] I. Trzcińska, A. Świerzowska, K. M. Hess (red.), Studia ezoteryczne. Wątki polskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 53–64.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Eschatologiczny pluralizm neognostycznych ruchów religijnych – antropozofia Rudolfa Steinera i Lectorium Rosicrucianum Jana van Rijckenborgha, [w:] Z. Drozdowicz, Z. W. Puślecki (red.), Adaptacja przez transformacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 337–350.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Ezoteryka a literatura. Geneza artystycznej fascynacji, „Przegląd Religioznawczy” 2015, nr 1 (255), s. 39–47.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Gnostyczne poszukiwania polskich romantyków. Wybrane przykłady, [w:] A. Dziedzic, T. Herbich, S. Pieróg, P. Ziemski (red.), Romantyzmy polskie, Fundacja Historii Filozofii Polskiej, Warszawa 2016, s. 153–162.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Gnostyczne światy Brunona Schulza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Gnoza, czyli o zagrożeniach i nadziejach chrześcijańskiego wymiaru kultury polskiej.
Zobacz w Google Scholar

Studium przypadku, „Przegląd Religioznawczy” 2016, nr 2 (260), s. 17–24.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Kosmos czy „chaos”? Gombrowiczowskie próby filozoficznego ogarnięcia świata, [w:] A. Zbrzezny, J. Mach (red.), Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 51–58.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Mistyka a gnoza w myśli chrześcijańskiej (od I do XVII w.). Rozważania wokół kategorii Boga, świata i człowieka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Nadprzyrodzone źródła cierpienia w ujęciu antropozoficznym, [w:] E. Przybył (red.), Nadprzyrodzone, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2003, s. 55–65.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Nowe ruchy religijne jako próba pluralizacji metafizycznej, [w:] Z. Drozdowicz (red.), Oblicza europejskiego pluralizmu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003, s. 311–322. J
Zobacz w Google Scholar

ocz A., O potrzebie gnozy, czyli jak literacko wyrazić naturę zła – cierpienia, [w:] B. Sienkiewicz, M. Dobkowski, A. Jocz (red.), Gnoza, gnostycyzm, literatura, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012, s. 97–110.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Popkulturowa recepcja chrześcijańskiej kategorii zła. Wybrane przykłady, „Przegląd Religioznawczy” 2017, nr 1 (263), s. 57–68.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Przypadek „osy rozbójniczej”. Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Religia a literatura. Geneza gnostycznych poszukiwań pisarzy, „Przegląd Religioznawczy” 2015, nr 2 (256), s. 253–261.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Rozum Arystotelesa a gnostyczne po-„wołanie”. Dwa różne początki poznawania istoty Absolutu, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2001, Seria Literacka, t. 8 (28), s. 71–86.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Schulz i Gombrowicz – o religijnych poszukiwaniach w literaturze, „Przegląd Religioznawczy” 2017, nr 2 (264), s. 87–93.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Skąd dobro? Czy możliwe jest dobro w świecie permanentnych „wpieklowzięć”?, [w:] J. Prokopiuk, A. Chudzińska-Parkosadze (red.), Pod słońcem gnozy, Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015, s. 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Jocz A., Szczególny przypadek recepcji gnozy w Polsce. Jerzego Prokopiuka poszukiwanie duchowości, „Przegląd Religioznawczy” 2016, nr 1 (259), s. 27–33.
Zobacz w Google Scholar

Jonas H., Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Jung C.G., Wspomnienia, sny, myśli. Spisane i podane do druku przez Anielę Jafeé, tłum. R. Reszke, L. Kolankiewicz, Wydawnictwo Wrota – Wydawnictwo KR, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kasztelowicz S., Tragicy doby bez kształtu. O współczesnej twórczości literackiej. Ekspresjonizm, Gebethner i Wolff, Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź–Paryż–Poznań–Wilno–Zakopane 1933.
Zobacz w Google Scholar

Kłossowicz J., Polscy ekspresjoniści, „Dialog” 1960, nr 7, s. 112–125.
Zobacz w Google Scholar

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Dignitas personae” dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kosidowski Z., Fakty i złudy, Jan Jachowski – Księgarnia Uniwersytecka, Poznań 1931.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewska B., O antropozofii Rudolfa Steinera. Moje ścieżki między Amsterdamem, Samotraką, Chartres a Warszawą, Universitas, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska M., Relacja cielesność – rzeczywistość jako rodzaj doświadczenia w filozofii Maurice’a Merleau-Ponty’ego i jego odniesienie do widzenia obrazu malarskiego, „Humaniora” 2014, nr 1 (5), s. 49–64.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Gnosis, [w:] tenże, Pisma filozofi i polityczne, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 66–73.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Niedokończony poemat, [w:] tenże, Pisma, t. 1, Nakładem Karola Miarki, Mikołów 1900, s. 139–277.
Zobacz w Google Scholar

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Kruszelnicki M., Drogi francuskiej heterologii, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kruszyńska S., Ugruntowanie podmiotu w fenomenologii radykalnej Michela Henry’ego, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2016, nr 17/2, s. 71–81.
Zobacz w Google Scholar

Kuźma E., Człowiek wobec Boga, religii i Kościoła w polskim ekspresjonizmie, [w:] tenże, Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kuźma E., Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk 1976.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Czas i to, co inne, tłum. J. Migasiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lacarriere J., Cień i światło, tłum. M. Kowalska, „Literatura na Świecie” 1987, nr 12, s. 49–69.
Zobacz w Google Scholar

Lacoue-Labarthe Ph., Poezja jako doświadczenie, tłum. J. Margański, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lefort C., Ciało, cielesność, czyli Maurice Merleau-Ponty, tłum. S. Cichowicz, J. Skoczylas, [w:] M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, tłum. S. Cichowicz, J. Skoczylas, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 1996.
Zobacz w Google Scholar

Legowicz J., Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E. Istniejący i istnienie, tłum. J. Margański, Wydawnictwo Homini, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Bóg, śmierć i czas, tłum. J. Margański, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Cierpienie bezużyteczne, tłum. M. Kowalska, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2, s. 401–413.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., La mort et le temps, L’Herne, Paris 1991.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., O uciekaniu, tłum. A. Czarnacka, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, tłum. E. Sowa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Marcel G., Tajemnica bytu, tłum. M. Frankiewicz, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1985.
Zobacz w Google Scholar

Mariański J., Nowa duchowość jako fenomen ponowoczesności – alternatywa czy dopełnienie religijności, [w:] tenże, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 195–242.
Zobacz w Google Scholar

Markowski M. P., Efekt inskrypcji. Derrida i literatura, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 1997.
Zobacz w Google Scholar

Marzec A., Différance Derridy. Czy błąd daje się (wy)tłumaczyć?, „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies” 2011, nr 24, s. 263–280.
Zobacz w Google Scholar

Mercier P., Nocny pociąg do Lizbony, tłum. M. Jatowska, Noir sur Blanc, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Merleau-Ponty M., Oko i umysł. Szkice o malarstwie, wybór i oprac. S. Cichowicz, tłum. E. Bieńkowska i in., Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996.
Zobacz w Google Scholar

Merleau-Ponty M., Proza świata. Eseje o mowie, tłum. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, J. Skoczylas, Czytelnik, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Merleau-Ponty M., Widzialne i niewidzialne, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Fundacja Aletheia, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Michalski K., Zrozumieć przemijanie, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Miciński T., Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni, [w:] tenże, Poematy prozą, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1985, s. 71–130.
Zobacz w Google Scholar

Migasiński J., Le visible et l’invisible, [w:] B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 276–285.
Zobacz w Google Scholar

Migasiński J., Merleau-Ponty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Traktat o życiu. Myśli wybrane, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Montaigne M., Próby. Księga trzecia, tłum. T. Żeleński-Boy, PIW, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Murawska M., Filozofia źródłowa „contra” antropologia, [w:] A. Gielarowski, R. Grzywacz (red.), Michel Henry – fenomenolog życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 123–146.
Zobacz w Google Scholar

Murawska M., Tajemnica żywej cielesności: fenomenologia ciała w ujęciu Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Michela Henry’ego, „Sztuka i Filozofia” 2008, nr 33, s. 127–144.
Zobacz w Google Scholar

Myszor W., Gnostycyzm – przegląd publikacji, „Studia Theologica Varsaviensia” 1971, nr 1, s. 367–424.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Poza prawdą i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Wydawnictwo Vis-a-vis Etiuda, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Tak rzekł Zaratustra, tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, Mediasat Poland, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia, [w:] R. Nycz, T. Walas, Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, Universitas, Kraków 2012, s. 31–62.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., Zajdler-Janiszewska A. (red.), Nowoczesność jako doświadczenie, Universitas, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Opoczyńska M., Genealogie psychoterapii. Fragmenty dyskursu egzystencjalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Orygenes, Duch i Ogień, tłum. S. Kalinkowski, Wydawnictwo M i Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Kraków–Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Pajor K., Psychologia archetypów, Eneteia, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Papieska Rada ds. Kultury, Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Wydawnictwo M, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Pareyson L., Estetyka. Teoria formatywności, tłum. K. Kasia, Universitas, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Pascal B., Rozprawy i listy, tłum. T. Żeleński-Boy, M. Tazbir, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Pawliszyn A., Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
Zobacz w Google Scholar

Podar O.-S., Cielesność – zmysłowość – chiazma. Od Maurice’a Merleau-Ponty’ego do Michela Henry’ego, tłum. M. Murawska, [w:] A. Gielarowski, R. Grzywacz (red.), Michel Henry – fenomenolog życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 59–70.
Zobacz w Google Scholar

Prokopiuk J., Antropozofia, czyli wiedza duchowa, [w:] tenże, Labirynty herezji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 1999, s. 89–233.
Zobacz w Google Scholar

Prokopiuk J., Gnoza i gnostycyzm, Daimonion, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., Pustelnicy i demony, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski S., Obrachunki, „Zdrój” 1918, z. 1, s. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski S., Sny na jawie, „Zdrój” 1918, z. 3, s. 65–67.
Zobacz w Google Scholar

Quispel G., Gnoza, tłum. B. Kita, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak J., Programy „Zdroju”, „Przegląd Humanistyczny” 1967, nr 1, s. 83–95.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak J., Przypis do nekrologu „Zdroju”, „Nurt” 1977, nr 12, s. 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak J., Zagasły „brzask epoki”. Szkice z dziejów czasopisma „Zdrój” 1917–1922, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1980.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Czas i opowieść. Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, t. 2, tłum. J. Jakubowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Drogi rozpoznania. Wykłady Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, tłum. J. Migasiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Filozofia osoby, tłum. M. Frankiewicz, Wydawnictwo PAT, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Miłość i sprawiedliwość, tłum. M. Drwięga, Universitas, Karków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Państwowe Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Symbolika zła, tłum. S. Cichowicz, M. Ochab, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Rilke R. M., Elegie duinejskie, tłum. M. Jastrun, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Rilke R. M., Godzina powagi, Spółdzielnia Wydawnicza Anagram, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau H., Bóg zła, tłum. A. Kotalska, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., Przesypywanie, [w:] tenże, Niepokój. Wybór wierszy z lat 1944–1994, PIW, Warszawa 1995, s. 518.
Zobacz w Google Scholar

Rudzińska K., Artysta wobec kultury. Dwa typy autorefleksji literackiej: ekspresjoniści „Zdroju” i Witkacy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.
Zobacz w Google Scholar

Rzewuska E., Polski dramat ekspresjonistyczny wobec konwencji gatunkowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane, tłum. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Schulz B, Wiosna, [w:] Opowiadania. Wybór esejów i listów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 133–211.
Zobacz w Google Scholar

Schulz B., Księga, [w:] tenże, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 105–120.
Zobacz w Google Scholar

Schulz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.
Zobacz w Google Scholar

Schulz B., Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju, [w:] tenże, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź 1989, s. 33–37.
Zobacz w Google Scholar

Seel M., Estetyka obecności fenomenalnej, tłum. K. Krzemieniowa, Universitas, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sieczkowski T., Grabarczyk P. (red.), Granice sacrum. Wymiary religijności w myśli współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Skarga B., Kwintet metafizyczny, Universitas, Kraków 2005. Skarga B., Tercet metafizyczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Socha P., Przemiana. W stronę teorii duchowości, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Steiner R., Teozofi Różokrzyżowców, tłum. M. Waśniewski, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1996.
Zobacz w Google Scholar

Stur J., Kain, [w:] tenże, Na przełomie. O nowej i starej poezji, Spółka Nakładowa „Odrodzenie”, Lwów 1921, s. 178–179.
Zobacz w Google Scholar

Stur J., W trzecią rocznicę powstania „Zdroju”, [w:] tenże, Na przełomie. O nowej i starej poezji, Spółka Nakładowa „Odrodzenie”, Lwów 1921, s. 183–189.
Zobacz w Google Scholar

Sulikowski A., Projekt Księgi: Irzykowski, Schulz, Flaszen, „Znak” 1986, nr 1, s. 84–96.
Zobacz w Google Scholar

Szestow L., Na szalach Hioba. Duchowe wędrówki, tłum. J. Chmielewski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Szymański W. P., Wyznawca Absolutu i materii, [w:] B. Faron (red.), Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 593–616.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, PWN, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Tomkowski J., Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej, PWN, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Troczyński K., Aktualność „Zdroju”, „Dziennik Poznański” 1934, nr 274, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Vattimo G., Dialektyka, różnica, myśl słaba, [w:] Myśl mocna. Myśl słaba. Hermeneutyka włoska od połowy XX wieku. Antologia tekstów, oprac. M. Surma-Gawłowska, A. Zawadzki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 133–147.
Zobacz w Google Scholar

Walczak A., Człowiek jako swojość i obcość – „słaby” projekt etyczny, [w:] K. Rejman, R. Włodarczyk (red.), Utopia a edukacja. Nadzieje i rozczarowania wyobrażeniami świata możliwego, t. III, Wydawnictwo Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 32–48.
Zobacz w Google Scholar

Walczak A., Śmierć w nurtach życia – impresje na temat nie-obecności, „Humaniora” 2018, nr 4 (24), s. 17–32.
Zobacz w Google Scholar

Waldenfels B., Podstawowe motywy fenomenologii obcego, tłum. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Waldenfels B., Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, tłum. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wesołowska A., „Świat przeżywany” a doświadczenie estetyczne w filozofi Merleau-Ponty’ego, „Sztuka i Filozofia” 2008, nr 33, s. 70–90.
Zobacz w Google Scholar

Winiarska-Górska, „Textus vel contextus – non proprie…”, czyli o dawnym rozumieniu tekstu i kontekstu na wybranych przykładach, [w:] T. Mika, D. Rajszczak-Robińska, O. Ziółkowska (red.), Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, Wydawnictwo Rys, Poznań 2018, s. 225–271.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski-Snerg A., Według łotra, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1983.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein L., Uwagi różne, tłum. M. Kowalewska, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wojtysiak J., O słowie BYĆ, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wolska D., Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, Universitas, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel Sz., Powrót do świata: życie codzienne, 2015, https://www.dwutygodnik.com/cykl/5-rzeczy-i-mysli.html (dostęp: 15.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wyskiel W., Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzki A., Literatura a myśl słaba, Universitas, Kraków 2009
Zobacz w Google Scholar

Zawadzki A., Obraz i ślad, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

17 stycznia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-690-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-691-6

Inne prace tego samego autora

  • Anna Walczak, W-obec śmierci
  • Anna Walczak, Lucyna Telka, Mariusz Granosik, Maria Mendel, Lech Witkowski, Antonin Wagner, Friedrich W. Seibel, Danuta Urbaniak-Zając, Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss, Józefa Brągiel, Bożena Matyjas, Mariusz Cichosz, Ewa Kantowicz, Barbara Kromolicka, Ewa Syrek, Jerzy Modrzewski, Jean Foucart, Jean-Marie Barbier, Dominique Paturel, Tadeusz Pilch, Jerzy Szmagalski, Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková, Pedagogika społeczna
  • Anna Walczak, Artur Jocz, Doświadczenie duchowości