Nowe media w PRL

Autorzy

Piotr Sitarski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych
https://orcid.org/0000-0001-8868-1477
Maria B. Garda
Uniwersytet w Turku, Centrum Doskonałości w Badaniach Kultury Gier Artium
https://orcid.org/0000-0002-7481-837X
Krzysztof Jajko
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych
https://orcid.org/0000-0002-6489-0423

Słowa kluczowe:

media w PRL, mikrokomputery w PRL, telewizja satelitarna w PRL

Streszczenie

Polska Rzeczpospolita Ludowa niosła na swoich sztandarach hasła postępu. Czy udało się je realizować w czasach niespotykanego wcześniej rozwoju technik komunikacyjnych i narodzin nowych mediów, gdy polska gospodarka tonęła w kryzysie, a ustrój polityczny chylił się ku upadkowi?

Autorzy opisują wczesną historię kulturową magnetowidów, mikrokomputerów i telewizji satelitarnej w Polsce. Przedmiotem ich zainteresowania jest nie tylko technika, lecz przede wszystkim jej miejsce w społeczeństwie i zmiany, które przyniosła. Przedstawiają działania instytucji państwowych, inicjatywy społeczne, samotnych pomysłodawców oraz organizatorów – wszystko, co stworzyło znany dzisiaj świat mediów.

Bibliografia

Auerbach Jerzy, Od redakcji, „Audio-Video” 1984, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bartnik Czesław, Teilhardowska wizja dziejów, Wydawnictwo KUL, Lublin 1975.
Zobacz w Google Scholar

Bartnik Czesław, Teilhardyzm jako historia uniwersalna, Standruk, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Błażejowska Justyna, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990, IPN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Caillois Roger, Od baśni do science fiction, tłum. J. Lisowski, [w:] idem, Odpowiedzialność i styl, PIW, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Carey James W., Communication as Culture. Essays on Media and Society, Routledge, New York–London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel, Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, tłum. K. Pawluś et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana 1997; tekst polski w: Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2, Pallottinum, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Chojnacki Wojciech, Marek Jastrzębski, Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. Tom drugi: 1 I 1986 – 31 XII 1987, Editions Spotkania, Warszawa brak roku wydania.
Zobacz w Google Scholar

Cobb Kreisberg Jennifer, A Globe, Clothing Itself with a Brain, „Wired” 1995, https://www.wired.com/1995/06/teilhard/ (dostęp: 12 grudnia 2016).
Zobacz w Google Scholar

Cubitt Sean, Media Studies and New Media Studies, [w:] John Hartley, Jean Burgess, Axel Bruns (eds), Companion to New Media Dynamics, Wiley-Blackwell, Chichester– Malden, MA 2013.
Zobacz w Google Scholar

Czeszejko-Sochacka Ewa, Rynek wideo: ruch w interesie, „Kino” 1987, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Dewey John, Demokracja i wychowanie, tłum. Z. Bastgen, Książka i Wiedza, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Ellul Jacques, Technika – umiejscowienie zjawiska, tłum. W. Adamiecki, [w:] Andrzej Siciński (red.), Technika a społeczeństwo, PIW, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Feenberg Andrew, Questioning Technology, Routledge, London 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gajlewicz Michał, Nowe media, „Przekazy i Opinie” 1985, nr 3–4 (41–42).
Zobacz w Google Scholar

Gitelman Lisa, Always Already New, The MIT Press, Cambridge, MA 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gitelman Lisa, Geoffrey B. Pingree, New Media, 1740–1915, The MIT Press, Cambridge, MA 2003.
Zobacz w Google Scholar

Goban-Klas Tomasz, Nowe media – stare i nowe dylematy, „Przekazy i Opinie” 1988, nr 1–2 (51–52).
Zobacz w Google Scholar

Habielski Rafał, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, WAiP, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger Martin, Pytanie o technikę, tłum. K. Michalski, [w:] idem, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wyb. i oprac. K. Michalski, Czytelnik, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicka Barbara, Edmund Koprowski, Kasety magnetofonowe i magnetowidowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowicz Karol, Nowe techniki informacyjno-komunikacyjne: czy mogą stworzyć nowy układ kultury, „Przekazy i Opinie” 1988, nr 1–2 (51–52).
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Henry, Kultura konwergencji, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska Józefa, Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce, 13 XII 1981 – VI 1986, Editions Spotkania, Paryż 1988.
Zobacz w Google Scholar

Karas Marcin, Zbawienie przez technikę. Religia Teilharda de Chardin, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013.
Zobacz w Google Scholar

Keen Andrew, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, WAiP, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Klopfenstein Bruce C., The Diffusion of the VCR in the United States, [w:] Mark R. Levy (ed.), The VCR Age. Home Video and Mass Communication, Sage Publications, Newbury Park 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski Leszek, Główne nurty marksizmu, Część I: Powstanie, Wydawnictwo Krąg, Oficyna Wydawnicza „Pokolenie”, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kossak Jerzy, Innowacje elektroniczne i hipotezy zmian kulturalnych, „Przekazy i Opinie” 1975, nr 1 (1).
Zobacz w Google Scholar

Kurek Tadeusz, ABC wideo, Watra, Warszawa brw.
Zobacz w Google Scholar

Levinson Paul, Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Liu Yuping, L. J. Shrum, What is Interactivity and is it Always Such a Good Thing? Implications of Definition, Person, and Situation for the Influence of Interactivity on Advertising Effectiveness, „Journal of Advertising” 2002, no. 31 (4).
Zobacz w Google Scholar

Lobato Ramon, Shadow Economies of Cinema. Mapping Informal Film Distribution, BFI, Palgrave Macmillan, London 2012.
Zobacz w Google Scholar

Manovich Lev, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, WAiP, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak Wiesław, Mikroelektronika – sprostać wyzwaniu, „Audio-Video” 1986, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

McLuhan Marshall, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Musiał Filip, Dyskusja o końcu PRL, „Horyzonty Polityki” 2014, t. 5, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Noll A. Michael, Videotex: Anatomy of a failure, „Information & Management” 1985, vol. 9, issue 2 (September).
Zobacz w Google Scholar

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, 2005, art. 457, wersy 950–955, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html (dostęp: 6 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

Pęczak Mirosław, Kilka uwag o trzech obiegach, „Więź” 1988, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Pęczak Mirosław, O wybranych formach komunikowania alternatywnego w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 1988, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Pinch Trevor J., Wiebe E. Bijker, The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other, [w:] idem et al., Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes, Trevor Pinch (eds), The Social Construction of Technological Systems, The MIT Press, Cambridge, MA 2012.
Zobacz w Google Scholar

Prószyńska Krystyna, Marek Błachut, Teletekst, „Radioelektronik” 1989, nr 123.
Zobacz w Google Scholar

„Przekazy i Opinie” 1981, nr 4(26).
Zobacz w Google Scholar

„Przekazy i Opinie” 1988, nr 3–4(53–54).
Zobacz w Google Scholar

Rheingold Howard, Virtual Reality, Mandarin, London 1991.
Zobacz w Google Scholar

Rice Ronald E., Development of New Media Research, [w:] idem et al., The New Media. Communication, Research and Technology, Sage Publications, Beverly Hills–London–New Delhi 1984.
Zobacz w Google Scholar

Rice Ronald E., New Media Technology: Growth and Integration, [w:] idem et al., The New Media. Communication, Research and Technology, Sage Publications, Beverly Hills– London–New Delhi 1984.
Zobacz w Google Scholar

Rice Ronald E., Frederick Williams, Theories Old and New: The Study of New Media, [w:] Ronald E. Rice and Associates, The New Media. Communication, Research and Technology, Sage Publications, Beverly Hills–London–New Delhi 1984.
Zobacz w Google Scholar

Rogers Everett M., Communication Technology. The New Media in Society, Free Press, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Rogers Everett M., Diffusion of Innovations, Free Press of Glencoe, New York 1962. Rogers Everett M., Diffusion of Innovations, Free Press, New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

Roszkowski Jerzy (oprac.), Dyskusja nad sprawą „nowych mediów”, „Przekazy i Opinie” 1980, nr 4 (22).
Zobacz w Google Scholar

Roth Regina, Marx on Technical Change in the Critical Edition, „The European Journal of the History of Economic Thought” 2010, vol. 17, no. 5.
Zobacz w Google Scholar

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio Gaudium et spes (7.12.1965), AAS 58 (1966); tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sowa Andrzej Leon, Historia polityczna Polski 1944–1991, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, wydanie w formacie MOBI.
Zobacz w Google Scholar

Teilhard de Chardin Pierre, O postępie, [w:] idem, Pisma. Tom 3. Moja wizja świata i inne pisma, wyb. i przeł. M. Tazbir, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Thompson Paul, The Voice of the Past. Oral History, Oxford University Press, Oxford 2000.
Zobacz w Google Scholar

Trusz Włodzimierz, Jan Dombrowicki, Radio i telewizja w domu, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Żebrowska Halina (oprac.), Nowości techniczne, „Przekazy i Opinie” 1975, nr 2 (2).
Zobacz w Google Scholar

Żółkiewski Stefan, Obiegi społeczne literatury a problem publiczności, [w:] Stefan Żółkiewski, Maryla Hopfinger (red.), Publiczność literacka w Polsce, Ossolineum, Wrocław 1982.
Zobacz w Google Scholar

pl.wikipedia.org/wiki/Teletekst (dostęp: 20 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

www.proquest.com/products-services/ProQuest-Dialog.html (dostęp: 15 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

www.thegreatbear.net/audio-tape/digitising-vhs-hifi-audio-recordings/ (dostęp: 2 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

www.youtube.com/watch?v=7iNhzEpmz94 (dostęp: 2 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

Krzysztof Stasiak, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 26 lutego 2016 roku w Łodzi. Jerzy Wojtas, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 20 grudnia 2016 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Afanasjew Jerzy, Okno Zbyszka Cybulskiego, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bachmann Gideon, Czy będziemy kupować filmy w sklepach?, „Film” 1965, nr 18 (856).
Zobacz w Google Scholar

Białek Irena, W Katowicach nowe kino, „Ekran” 1988, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Bufety na Woronicza (ze Stefanem Szlachtyczem rozmawia Jacek Szczerba), http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,7717056,Bufety_na_Woronicza.html (dostęp: 14 marca 2019).
Zobacz w Google Scholar

Bugajski Ryszard, Jak powstało „Przesłuchanie”, Świat Książki, Warszawa 2010. Cendrowicz Paweł, Fonica w świecie CD, czyli „dyskofony” z Łodzi, http://www.technique.pl/mediawiki/index.php/Fonica_w_%C5%9Bwiecie_CD,_czyli_%E2%80%9E-dyskofony%E2%80%9D_z_%C5%81odzi#Podsumowanie.2C_ocena_lub_rachunek_sumienia (dostęp: 7 listopada 2018).
Zobacz w Google Scholar

Currie Tony, A Concise History of British Television, 1930–2000, Kelly Publications, Tiverton 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ćwirko Robert, Dyskowid, [w:] Robert Ćwirko, Jan Lissowki et al., Vademecum techniki. Audio Video. Magnetowidy – kamwidy – dyskowidy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

f, Wypożyczalnie video, „Ekran” 1988, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Filiciak Mirosław, Patryk Wasiak, Wypożyczalnia rewolucji, „Polityka” 2013, nr 22 (2909).
Zobacz w Google Scholar

Film w kasecie – co nowego? Mówi dyrektor Wiesław Stempel (rozmawia Elżbieta Smoleń-Wasilewska), „Film” 1970, nr 47 (1146).
Zobacz w Google Scholar

Film w kasecie – kino w domu (dyskusja), „Film” 1970, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Fortuna Grzegorz, Rynek wideo w Polsce, „Images” 2013, vol. XII, no. 22. Gaweł Piotr, Rynek wideo w Polsce, „Film na Świecie” 1986, nr 334–335.
Zobacz w Google Scholar

Gaweł Piotr, Rynek wideo w Polsce. Próba analizy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1985, nr 3 (105).
Zobacz w Google Scholar

Gaweł Piotr, Zasięg video w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” 1984, nr 3. GUS, Mały rocznik statystyczny 1967, GUS, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Hendrykowski Marek, Ampex, czyli magia przekazu, http://telepro.com.pl/2016/08/10/ampex-czyli-magia-przekazu (dostęp: 12 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

Iwanicka Barbara, Edmund Koprowski, Kasety magnetofonowe i magnetowidowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowicz Karol, Video: wróg czy przyjaciel telewizji, „Ekran” 1988, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Jarkiewicz Katarzyna, Duszpasterstwa akademickie Krakowa po II wojnie światowej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski Jerzy, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kronika klubowa, „Fikcje” 1984, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Kronika, „Fikcje” 1986, nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Krzemiński Ireneusz, System społeczny epoki gierkowskiej, [w:] Stefan Nowak (red.), Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lesiak Lilla, Co? gdzie? kiedy? za ile?, „Ekran” 1987, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Lissowski Jan, Taśma magnetyczna, [w:] Robert Ćwirko, Jan Lissowki et al., Vademecum techniki. Audio Video. Magnetowidy – kamwidy – dyskowidy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Janusz, Retrospektywka, Muza, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

MAKLER, Co. Gdzie. Za ile?, „TOP” 1989, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Michałek Bolesław, Nowa sztuka V.A., „Kino” 1978, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewski Zbigniew, Rejestracja magnetyczna obrazu, [w:] Robert Ćwirko, Jan Lissowki et al., Vademecum techniki, Audio Video. Magnetowidy – kamwidy – dyskowidy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

miw, Kluby video, „Ekran” 1988, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Ofertę Warner Bros przedstawia dyr. Andrew Somper, „Ekran” 1987, nr 43.
Zobacz w Google Scholar

Pindel Tomasz, Historie fandomowe, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019.
Zobacz w Google Scholar

Polskie video w Bułgarii, notował ZAR, „Ekran” 1988, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Robakowski Józef, Video Art – Szansa podejścia rzeczywistości, „Gazeta Szkolna PWSFTViT” 1976, http://repozytorium.fundacjaarton.pl/index.php?action=view/object&objid=3173&colid=75&catid=18&lang=pl (dostęp: 2 stycznia 2017).
Zobacz w Google Scholar

Rodek Jacek, Seks, kłamstwa i kasety wideo, [w:] Sławomir Rogowski (red.), Hybrydy. Zawsze piękni, zawsze dwudziestoletni, Fundacja Universitatis Varsoviensis, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rodzinny interes. Rozmowa z Krzysztofem Rondo, „Cinema Press Video” 1990, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń Tomasz, Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 823.
Zobacz w Google Scholar

Stempel Wiesław, Pierwsze słowo techniki, „Film” 1970, nr 32 (1131).
Zobacz w Google Scholar

Sugaya Hiroshi, Consumer Video Recorders, [w:] Eric D. Daniel, C. Denis Mee, Mark H. Clark (eds), Magnetic Recording: The First 100 Years, IEEE Press, New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

tl, Video, „TOP” 1988, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Tosi Virgilio, Kiedy umrze kino, „Film” 1970, nr 2 (1101).
Zobacz w Google Scholar

Urbański Bolesław, Telewizja kasetowa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Videodywersja. Rozmowa z prof. dr. hab. Lesławem Wojtasikiem, „Ekran” 1986, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Wajdowicz Roman, Historia magnetycznego zapisu obrazów, Ossolineum, Wrocław 1972.
Zobacz w Google Scholar

Wajdowicz Roman, Nowoczesne metody rejestracji obrazów, Komitet do Spraw Radia i Telewizji, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Wakacyjna poczta A-Z Video, „Ekran” 1987, nr 33.
Zobacz w Google Scholar

Wasser Frederick, Veni, Vidi, Video. The Hollywood Empire and the VCR, University of Texas Press, Austin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wielage Marc, Rod Woodcock, The Rise and Fall of Beta, http://www.betainfoguide.net/RiseandFall.htm (dostęp: 11 grudnia 2016).
Zobacz w Google Scholar

Zajiček Edward, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896–2005, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Studio Filmowe Montevideo, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zajiček Edward, Rozwój organizacyjno-gospodarczy kinematografii, [w:] Rafał Marszałek (red.), Historia filmu polskiego, t. 5, WAiF, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba Janusz, Video po polsku, „Ekran” 1984, nr 17.
Zobacz w Google Scholar

en.wikipedia.org/wiki/Television_Electronic_Disc (dostęp: 12 grudnia 2016).
Zobacz w Google Scholar

en.wikipedia.org/wiki/Videotape_format_war (dostęp: 12 grudnia 2016).
Zobacz w Google Scholar

neurobot.art.pl/03/n-files/unitra/unitra.html (dostęp: 27 czerwca 2018).
Zobacz w Google Scholar

unitraklub.pl/magnetowidy (dostęp: 12 kwietnia 2019).
Zobacz w Google Scholar

unitraklub.pl/node/1365 (dostęp: 12 kwietnia 2019).
Zobacz w Google Scholar

www.infor.pl/prawo/zarobki/zarobki-w-polsce/686166,Przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-latach-19502008.html (dostęp: 13 grudnia 2019).
Zobacz w Google Scholar

Ryszard Borys, wywiad przeprowadzili Krzysztof Jajko i Piotr Sitarski 18 czerwca 2014 roku w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Piotr W. Cholewa, wywiad przeprowadzili Krzysztof Jajko i Piotr Sitarski 18 czerwca 2014 roku w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Jerzy Ferencowicz, wywiad przeprowadzili Krzysztof Jajko i Piotr Sitarski 18 czerwca 2014 roku w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Jolanta Filar, wywiad przeprowadzili Michał Pabiś-Orzeszyna i Piotr Sitarski 31 października 2014 roku w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Elżbieta Gepfert, wywiad przeprowadzili Krzysztof Jajko i Piotr Sitarski 18 czerwca 2014 roku w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Maciej Karwas, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 15 maja 2014 roku w Łodzi. Andrzej Kowalski, wywiad przeprowadzili Krzysztof Jajko i Piotr Sitarski 18 czerwca 2014 roku w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

ks. Zbigniew Mistak, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 29 maja 2015 roku w Stanach.
Zobacz w Google Scholar

Agnieszka Nieracka, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 16 grudnia 2016 roku we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

o. Jacek Pleskaczyński, wywiad przeprowadzili Michał Pabiś-Orzeszyna i Piotr Sitarski 2 lutego 2016 roku w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Maciej Przepiera, wywiad przeprowadziła Karolina Burnagiel 3 lutego 2015 roku w Gdańsku.
Zobacz w Google Scholar

Piotr Rak, wywiad przeprowadzili Krzysztof Jajko i Piotr Sitarski 18 czerwca 2014 roku w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Jacek Rodek, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 4 lutego 2015 roku w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Jacek Samojłowicz, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 10 października 2014 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Jacek Siciński, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 8 marca 2017 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Małgorzata Staszewska, wywiad przeprowadziła Katarzyna Woźniak 16 stycznia 2015 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Robert J. Szmidt, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 25 kwietnia 2015 roku w Poznaniu.
Zobacz w Google Scholar

Jerzy Wojtas, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 20 grudnia 2016 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Janusz Wróblewski, wywiad przeprowadził Piotr Sitarski 7 czerwca 2014 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Centralny, Wydział Kultury, sygn. LVI – 1694.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Naczelny Zarząd Kinematografii, sygn. 12/133. Ustawa z dnia 16 lipca 1987 roku o kinematografii, Dz.U. Nr 22, poz. 127.
Zobacz w Google Scholar

Bar François, Matthew S. Weber, Francis Pisani, Mobile Technology Appropriation in a Distant Mirror: Baroquization, Creolization, and Cannibalism, „New Media & Society” 2016, vol. 18, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Barelkowski Matthias, Hobby bez granic? Rzecz o krótkofalarstwie w Polsce w latach 1925– 1990, „Przegląd Historyczny” 2018, t. 109, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

[Bez tytułu], „Motywy” 20/1987 (1430), s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Bieszki Mirosław, Marian Pianowski, Luka technologiczna, „Przegląd Techniczny” 1985, nr 44.
Zobacz w Google Scholar

Cellary Wojciech, Paweł Krzysztofiak, Historia polskiego komputera edukacyjnego, „Computerworld”, 22 grudnia 2015, www.computerworld.pl/news/404071_1/Historia.polskiego.komputera.edukacyjnego.html (dostęp: 30 stycznia 2020).
Zobacz w Google Scholar

Ceruzzi Paul E., Computing: A Concise History, MIT Press, Cambridge, MA–London 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dawidson Roman, Wstęp do działu „Przegląd-Komputer”, „Przegląd Techniczny” 1985, nr 40.
Zobacz w Google Scholar

Drachal Halina, Flirt z komputerem, „Głos Nauczycielski” 1987, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Empacher Adam B., Maszyny liczą same?, Wiedza Powszechna, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Fidelis Małgorzata, Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland, Cambridge University Press, Cambridge et al. 2010.
Zobacz w Google Scholar

Florczyk Andrzej, Ile komputerów jest w naszych domach?, „Komputer” 1989, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Garda Maria B., Paweł Grabarczyk, Technologiczna wzniosłość demosceny, [w:] Dagmara Rode, Maciej Ożóg, Marcin Składanek (red.), Sztuka ma znaczenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (w druku).
Zobacz w Google Scholar

Garda Maria B., Paweł Grabarczyk, „The Last Cassette” and the Local Chronology of 8-Bit Video Games in Poland, [w:] Melanie Swalwell (ed.), Games and the Local (w druku).
Zobacz w Google Scholar

Gazzard Alison, Now the Chips Are Down: The BBC Micro, MIT Press, Cambridge, MA–London 2016.
Zobacz w Google Scholar

Graczyk Roman, Tropem SB. Jak czytać teczki?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hård Mikael, Andrew Jamison, Hubris and Hybrids: A Cultural History of Technology and Science, Routledge, New York–London 2005.
Zobacz w Google Scholar

Hughes Thomas P., Trevor J. Pinch, Wiebe E. Bijker (eds), The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, MIT Press, Cambridge, MA–London 1989.
Zobacz w Google Scholar

IPN Po 06/281/27.
Zobacz w Google Scholar

JŁ, Sargon II (recenzja gry), „TOP”, nr 11 (I), 18.12.1987.
Zobacz w Google Scholar

Kaczyński Jarosław, Mikrokomputer w lesie, „Przegląd Techniczny” 1985, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Karwicka Krystyna, Artyści i rzemieślnicy (wywiad z Tomaszem Sielickim), http://www.computerworld.pl/news/315398/Artysci.i.rzemieslnicy.html (dostęp: 30 stycznia 2020).
Zobacz w Google Scholar

Karwicka Krystyna, Hobbyści z konieczności, „Przegląd Techniczny” 1985, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Komputer dla przemysłu, „Przegląd Techniczny” 1986, nr 47.
Zobacz w Google Scholar

Kirkpatrick Graeme, Meritums, Spectrums and Narrative Memories of ‘Pre-Virtual’ Computing in Cold War Europe, „The Sociological Review” 2007, vol. 55, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Klawiński Jerzy, Jeden pasterz, „Informik” 1987, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kluska Bartłomiej, Automaty liczą. Komputery PRL, Novaeres, Gdynia 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kluska Bartłomiej, „Komputeryzacja jakby od końca” obywateli, przedsiębiorstw i uczelni PRL-u, [w:] Mirosław Sikora (red.), High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, współpr. Piotr Fuglewicz, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kluska Bartłomiej, PESEL w PRL: informacja czy inwigilacja?, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kluska Bartłomiej, Mariusz Rozwadowski, Bajty polskie, Samizdat Orka, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kluska Bartłomiej, Mariusz Rozwadowski, Bajty polskie, wyd. 2 popr. i uzup., nakład własny, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kłos Andrzej, Rys historyczny rozwoju informatyki w polskiej elektroenergetyce (referat wygłoszony na konferencji „50 lat zastosowań informatyki w polskiej energetyce”), Warszawa, 21 kwietnia 2009, http://apw.ee.pw.edu.pl/sep-ow/PLI/konf/zipe’09/klos/RysHist-InfwEE-AK.htm (dostęp: 30 stycznia 2020).
Zobacz w Google Scholar

Kordiukiewicz Aleksy, Cudowne mikrokomputery, „Przegląd Techniczny” 1987, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Koselleck Reinhardt, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kosman Marcin, Nie tylko Wiedźmin. Historia polskich gier komputerowych, Open Beta, 2015.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk Stanisław, Gust i prestiż. O tworzeniu pola prozy fantastycznej w Polsce, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Warszawski 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kulisiewicz Tomasz, Polskie komputery 1948–1989. Produkcja i zastosowania na tle geopolitycznym i gospodarczym, [w:] Mirosław Sikora (red.), High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, współpr. Piotr Fuglewicz, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 2017.
Zobacz w Google Scholar

Lenoir Tim, Henry Lowood, Theaters of War: The Military-Entertainment Complex, [w:] Helmar Schramm, Ludger Schwarte, Jan Lazardzig (eds), Collection – Laboratory – Theater: Scenes of Knowledge in the 17th Century, Walter de Gruyter Publishing, New York–Berlin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Loguidice Bill, Matt Barton, Vintage Game Consoles: An Inside Look at Apple, Atari, Commodore, Nintendo, and the Greatest Gaming Platforms of All Time, Focal Press, New York–London 2014.
Zobacz w Google Scholar

Łukasik-Makowska Barbara, Sprzężenie zwrotne: Mikrokomputery, wystąp!, „Przegląd Techniczny” 1985, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Magier Dariusz, Michał Mroczek, Program „Awangarda XXI wieku” – w poszukiwaniu nowego modelu pasa transmisyjnego, [w:] D. Magier (red.), To idzie młodość. Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu, Archiwum Państwowe w Lublinie i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Lublin–Radzyń Podlaski 2016.
Zobacz w Google Scholar

Majczak Grzegorz, Nowości z mikroświata, „TOP”, nr 2 (I), 16.10.1987.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Władysław, Z czego lepić komputery? Rozmowa z Henrykiem Piłko, „Przegląd Techniczny” 1985, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Makler, Rynek komputerowy, „TOP”, nr 33 (III), 18.08.1989.
Zobacz w Google Scholar

Mańkiewicz-Cudny Ewa, Roman Dawidson, Kto kocha komputery?, „Przegląd Techniczny” 1984, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Mańkowski Piotr, Cyfrowe marzenia. Historia gier komputerowych i wideo, Wydawnictwo Trio – Collegium Civitas, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mańkowski Piotr, Polak z Doliny Krzemowej. Wywiad z Lucjanem Wenclem, „Pixel” 2020, nr 1(55).
Zobacz w Google Scholar

Marecki Piotr, TDC Cieślewicz Tomasz, Oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny. Narodziny gamedevu z ducha demosceny w Polsce, Korporacja Ha!art, Kraków 2020.
Zobacz w Google Scholar

Margolis Jane, Allan Fisher, Unlocking the Clubhouse: Women in Computing, MIT Press, Cambridge, MA–London 2002.
Zobacz w Google Scholar

Marx Leo, The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America, Oxford University Press, New York 1964.
Zobacz w Google Scholar

Mastanduno Michael, Economic Containment: CoCom and the Politics of East-West Trade, Cornell University Press, Ithaca 1992.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Projekt resortowego programu badawczo-rozwojowego RRI.14 „Informatyzacja procesów dydaktycznych i naukowo-badawczych w szkołach wyższych”, Wrocław 1988.
Zobacz w Google Scholar

Moore Gordon E., Cramming More Components onto Integrated Circuits, „Electronics”, vol. 38, no. 8, 19.04.1965.
Zobacz w Google Scholar

Nye David E., American Technological Sublime, MIT Press, Cambridge, MA–London 1994.
Zobacz w Google Scholar

Onichimowski Grzegorz, Roman Poznański, Generacja z komputera. Rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim – ministrem ds. młodzieży, „Bajtek” 1987, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Paśko Jan R., Fotograficzne wydawnictwa seryjne a ruch amatorski w XX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2014, t. 3, nr 112.
Zobacz w Google Scholar

Posner Michael V., International Trade and Technical Change, „Oxford Economic Papers” 1961, vol. 13, issue 3.
Zobacz w Google Scholar

Poznański Roman, Drążek sterowy, „Bajtek” 1985, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

RetroKomp, Rozmowa z założycielem KOMBI Sławomirem Łosowskim po koncercie na RetroKomp 2016, https://www.youtube.com/watch?v=jsEWsJull5k&t=487s (dostęp: 30 stycznia 2020).
Zobacz w Google Scholar

Rynek komputerowy, „TOP” 1987, nr 0 (I), luty.
Zobacz w Google Scholar

Rynek komputerowy, „TOP” 1989, nr 33 (III), 18.08.
Zobacz w Google Scholar

Saarikoski Petri, Computer Courses in Finnish Schools, 1980–1995, [w:] John Impagliazzo, Per Lundin, Benkt Wangler (eds), History of Nordic Computing 3. Third IFIP WG 9.7 Conference, HiNC 2010, Stockholm, Sweden, October 18–20, 2010, Springer, Berlin–Heidelberg 2011.
Zobacz w Google Scholar

Singh Sanjay K., The Diffusion of Mobile Phones in India, „Telecommunications Policy” 2008, vol. 32, no. 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Smith-Shomade Beretta E., Appropriation, [w:] Laurie Ouellette, Jonathan Grey (eds), Keywords for Media Studies, New York University Press, New York 2017.
Zobacz w Google Scholar

Sommer Vítězslav, Scientists of the World, Unite! Radovan Richta’s Theory of Scientific and Technological Revolution, Palgrave Macmillan, New York 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sonda (program telewizyjny), seria Czynnik Si, odc. III. Źródło: Archiwum TVP.
Zobacz w Google Scholar

Stachniak Zbigniew, Red Clones: The Soviet Computer Hobby Movement of the 1980s, „IEEE Annals of the History of Computing” 2015, vol. 37, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Staszenko Dominika, Narodziny medium. Gry wideo w polskiej prasie hobbystycznej końca XX wieku, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Łódzki 2020.
Zobacz w Google Scholar

Stawowy Adam, Komputery w instytucjach, „Przegląd Techniczny” 1987, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Suominen Jaakko, Jussi Parikka, SUBLIMATED ATTRACTIONS: The Introduction of Early Computers in Finland in the Late 1950s as a Mediated Experience, „Media History” 2010, vol. 16, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Švelch Jaroslav, Gaming the Iron Curtain: How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games, MIT Press, Cambridge, MA–London 2018.
Zobacz w Google Scholar

Švelch Jaroslav, Indiana Jones Fights the Communist Police: Local Appropriation of the Text Adventure Genre in the 1980s Czechoslovakia, [w:] Nina B. Huntemann, Ben Aslinger (eds), Gaming Globally: Production, Play, and Place, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013.
Zobacz w Google Scholar

Švelch Jaroslav, Tall Tales and Murky Memories of Computer Gaming in 1980s Czechoslovakia (wystąpienie na seminarium Collaborative Game Histories w Tampere, 18 października 2019), https://www.youtube.com/watch?v=A8OcXwpMQcY (dostęp: 30 stycznia 2020).
Zobacz w Google Scholar

Swalwell Melanie, Questions about the Usefulness of Microcomputers in 1980s Australia, „Media International Australia” 2012, no. 143.
Zobacz w Google Scholar

Sysło Maciej M., Zasługi PRL dla edukacji informatycznej, [w:] Mirosław Sikora (red.), High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, współpr. Piotr Fuglewicz, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 2017.
Zobacz w Google Scholar

Świdziński Jacek, Krzemowe wyzwanie, „Związkowiec. Tygodnik Popularny”, nr 27(85), 6.07.1986.
Zobacz w Google Scholar

Toffler Alvin, Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Turkle Sherry, The Second Self: Computers and the Human Spirit, MIT Press, Cambridge, MA–London 2005.
Zobacz w Google Scholar

W.M., Wstępniak, „Przegląd Techniczny” 1985, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Wacławek Roland, Mikrokomputery w natarciu, „Młody Technik” 1983, nr 7. Wacławek Roland, Z mikrokomputerem na co dzień, Nasza Księgarnia, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Wasiak Patryk, „Grali i kopiowali” – Gry komputerowe w PRL jako problem badawczy, [w:] Katarzyna Stańczak-Wiślicz (red.), Kultura popularna w Polsce w latach 1944–1989: problemy i perspektywy badawcze, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wasielewska Karolina, Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informatyki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicki Marek, Jerzy Eisler, Joanna Sadowska, Łukasz Kamiński, Młodzież w PRL. Dyskusja, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wierzchowska Aleksandra, SF jest ulubioną rozrywką informatyków. Polski fandom a popularyzacja elektroniki, [w:] Mirosław Sikora (red.), High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, współpr. Piotr Fuglewicz, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 2017.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewska Agnieszka, Bilion do podziału, „Przegląd Techniczny” 1986, nr 45.
Zobacz w Google Scholar

Zalot Grzegorz, Kluby Mikrokomputerowe: „Informik”, „Przegląd Techniczny” 1985, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Halina Bednarska, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 23 stycznia 2017 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Marcin Borkowski, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 4 grudnia 2016 roku w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Artur Ciemięga, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Tomasz Cieślewicz, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 16 listopada 2015 roku w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Waldemar Czajkowski, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 3 maja 2016 roku we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Waldemar Doros, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 3 grudnia 2015 roku we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Piotr Fuglewicz, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 23 listopada 2015 roku w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Paweł Grabarczyk, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 16 lutego 2014 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Tomasz Grochowski, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 15 listopada 2015 roku w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorz Juraszek, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 21 września 2014 roku w Raciborzu.
Zobacz w Google Scholar

Tomasz Międzik, wywiad przeprowadził Michał Sieńko 8 listopada 2015 roku w Lublinie.
Zobacz w Google Scholar

Wojciech Mikołajczyk, wywiad przeprowadził Michał Sieńko 28 listopada 2015 roku w Lublinie.
Zobacz w Google Scholar

Wojciech Nowak, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 21 września 2014 roku w Raciborzu.
Zobacz w Google Scholar

Barbara Ostrowska, wywiad przeprowadził Michał Sieńko 28 listopada 2015 roku w Lublinie.
Zobacz w Google Scholar

Zbigniew Rudnicki, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 23 listopada 2015 roku w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Paweł Sikorski, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 28 listopada 2016 roku w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Arkadiusz Staworzyński, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 22 listopada 2014 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Roland Wacławek, wywiad przeprowadziła Maria B. Garda 4 grudnia 2016 roku w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

A. M., Satelitarne vademecum, „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Baczyński Jerzy, Przeciąganie kabla, „Polityka” 1986, dodatek „Polityka–Eksport– Import”, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Bez tytułu, „Tygodnik Nadwiślański” 1988, 27 maja.
Zobacz w Google Scholar

Bez tytułu, „Tygodnik Nadwiślański” 1988, 21 października. Ciski Henryk, Między nami…, „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

de Certeau Michel, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

DJB, Kluby TV-SAT, „Audio-Video” 1989, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Dolecki Józef, Centrum łączności satelitarnej w Psarach, „Audio-Video” 1985, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Drodzy czytelnicy!, „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Dulemba Anna, Skok na antenę, „Polityka” 1986, dodatek „Polityka–Eksport–Import”, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Fiske John, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Fryszkiewicz Andrzej, Marian Grabski, Janusz Sarosiek, Gość czy intruz z kosmosu?, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Gorbaczow Michaił, Przebudowa i nowe myślenie. Dla naszego kraju i dla całego świata, tłum. A. Kurkus, J. Malczyk, H. Mirska-Lasota, I. Zakrzewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Gorzym Andrzej, Jestem dobrej myśli… Rozmowa z Markiem Czajkowskim, właścicielem szwedzkiej firmy PORION AB, „Pasmo” 1988, 23 stycznia.
Zobacz w Google Scholar

Grala Dariusz T., Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba uratowania socjalizmu, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Henzler Marek, U wrót satelitarnego raju, „Polityka” 1986, 3 maja. IBIS, PIR robi pomiary, „Pasmo” 1988, 12 marca.
Zobacz w Google Scholar

Inwazja z kosmosu, „TOP” 1987, 25 grudnia.
Zobacz w Google Scholar

Jamiłowski A., Program z satelity, „Pan” 1987, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kasz Marek, Satysfakcja, „Pasmo” 1988, 30 stycznia.
Zobacz w Google Scholar

Kobyliński Seweryn J., Przygotowanie zestawu odbiorczego, „Ekran” 1989, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski Jerzy, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kurek Tadeusz, Prawie wszystko o telewizji satelitarnej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Ładyński Sylweriusz, Jak zorganizować osiedlową telewizję satelitarną (3), „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Ładyński Sylweriusz, Jak zorganizować osiedlową telewizję satelitarną (5), „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Ładyński Sylweriusz, Jak zorganizować własną telewizję osiedlową (6), „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Ładyński Sylweriusz, Łódzkie doświadczenia, „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Machejek Jerzy, Odmówić, odmówić, odmówić…?, „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

MAJ, Wolno, wolno, wolno, „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

MAKLER, Co. Gdzie. Za ile?, „TOP” 1987, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Matlak Krzysztof, Sława, pieniądze i…, „Głos Szczeciński” 1987, 18–19 lipca.
Zobacz w Google Scholar

Michalewicz Kazimierz, Ziemia, kosmos, ziemia. W stacji satelitarnej w Psarach, „Studio” 1975, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Misiak Władysław, System kulturowy miasta uprzemysłowionego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1982.
Zobacz w Google Scholar

Mojkowski Jacek, Świat w talerzu, „Polityka” 1987, dodatek „Polityka–Eksport–Import”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Myjak Józef, Bilans w kulturze, „Tygodnik Nadwiślański” 1989, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak Janusz, Komu program z satelity, „Nowiny” 1988, nr 225.
Zobacz w Google Scholar

Peisert Arkadiusz, Spółdzielnie mieszkaniowe: pomiędzy wspólnotą obywatelską a alienacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Pudlik Bożena, Stefan Świętochowski, Zrozumiesz TV-Sat. Sport, Wydawnictwo Mariol, Gdańsk 1992.
Zobacz w Google Scholar

SAM, Telewizja satelitarna w próbach, „Pasmo” 1988, 27 lutego.
Zobacz w Google Scholar

SAM, Telewizja satelitarna: strzał w dziesiątkę, „Pasmo” 1988, 6 lutego.
Zobacz w Google Scholar

SAM, Twórca TV-SAT na Ursynowie. Rozmowa z inż. Wacławem Tylawskim, „Pasmo” 1988, 11 czerwca.
Zobacz w Google Scholar

SAM, „URSYNAT” zwycięża!, „Pasmo” 1988, 28 maja.
Zobacz w Google Scholar

SAM, Wiadomości z frontu TV-SAT, „Pasmo” 1988, 25 czerwca.
Zobacz w Google Scholar

SAM, Wśród serdecznych przyjaciół, „Pasmo” 1988, 5 marca.
Zobacz w Google Scholar

Sandomierski Tomasz, Parada kolosów, „Polityka” 1985, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Satelitarna i kablowa TV dla regionu tarnobrzeskiego, „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Skrzynki, talerze i transformacja. Młodzieńcze lata telewizji satelitarnej nad Wisłą, „Panoptikum” 2016, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Skwierawski Franciszek, Kowalski i komplikacje satelitarne, „Rzeczpospolita” 1991, 31 sierpnia–1 września.
Zobacz w Google Scholar

Skwierawski Franciszek, Ta bariera językowa…, „Rzeczpospolita” 1991, 12–13 października.
Zobacz w Google Scholar

Sowińska Magda, Pod górkę, „TOP” 1989, 13 października.
Zobacz w Google Scholar

Tarkowski Jacek, Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Taw., Wielki kabel na Ursynowie, „Pasmo” 1988, 9 stycznia.
Zobacz w Google Scholar

Telewizja satelitarna ruszyła…, „Ekran” 1987, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Telewizja z orbity: Krótki informator TV satelitarnej, „TOP” 1988, 30 września. tł, Inwazja z kosmosu (1), „TOP” 1987, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Toeplitz Krzysztof T., My i nasz system, „Polityka” 1987, 20 czerwca.
Zobacz w Google Scholar

TV z orbity, „TOP” 1988, 7 października.
Zobacz w Google Scholar

TV z orbity, „TOP” 1988, 2 grudnia.
Zobacz w Google Scholar

TV z orbity, „TOP” 1989, 10 lutego.
Zobacz w Google Scholar

TV z orbity, „TOP” 1989, 19 maja.
Zobacz w Google Scholar

TV z orbity, „TOP” 1989, 2 czerwca.
Zobacz w Google Scholar

TV-SAT w Tarnobrzegu, „Ekran” 1988, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

TV-Sat-Magazyn także w CSRS!, „TV-Sat-Magazyn” 1989, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Widelski Konrad T., Twój telewizor, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Zięcina Radosław, Mimo braku zasilania studio „URSYNAT” nadaje, „Pasmo” 1988, 21 maja.
Zobacz w Google Scholar

Zięcina Radosław, Tu studio „URSYNAT”, „Pasmo” 1988, 19 marca.
Zobacz w Google Scholar

Elżbieta Biwan-Kwiecińska, wywiad przeprowadził Krzysztof Jajko 28 października 2015 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Adolf Bogacki, wywiad przeprowadził Krzysztof Jajko 15 września 2015 roku w Szczecinie.
Zobacz w Google Scholar

Paweł Bruś, wywiad przeprowadził Krzysztof Jajko 27 listopada 2015 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Marek Czajkowski, wywiad przeprowadził Krzysztof Jajko 16 września 2015 roku w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Aleksander Dyl, wywiad przeprowadził Krzysztof Jajko 28 lutego 2015 roku w Tarnobrzegu.
Zobacz w Google Scholar

Jerzy Lubacz, wywiad przeprowadził Krzysztof Jajko 3 marca 2015 roku w Mielcu.
Zobacz w Google Scholar

Andrzej Palma, wywiad przeprowadził Krzysztof Jajko 28 października 2015 roku w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Jarosław Piątkowski, wywiad przeprowadził Krzysztof Jajko 2 marca 2015 roku w Tarnobrzegu.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 lipca 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-947-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-948-1

Inne prace tego samego autora