O czym (nie) mówią poeci?

Autorzy

Krystyna Pietrych
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu
https://orcid.org/0000-0001-9796-185X

Słowa kluczowe:

poezja współczesna, Szymborska, Barańczak, Herbert, Różewicz, Miłosz, Aleksander Wat

Streszczenie

Poszukuję tego, co ukryte pod dykcją oficjalną, schowane pod czytelnymi znaczeniami, naruszające sensy nazbyt łatwo uznane za oczywiste i ostateczne. Taki sposób czytania, podważający utrwalone interpretacje i nakazujący podejrzliwie przyglądać się tekstowi, pozwala ujawniać się temu, co sytuuje się na granicy możności wypowiedzenia, co rozszczelnia wierzchnie znaczenia i odtajnia sensy przesłonięte i zagmatwane, nie proponuje jednak w zamian następnego jednoznacznego rozumienia, lecz otwiera proces lekturowych hipotez i niepewności.

Tajemnica wiersza, do której staram się dotrzeć (...) sytuuje się na ruchomej i nieostrej granicy pomiędzy tym, co jeszcze daje się wyrazić słowem i tym, co umyka próbom werbalizacji. Dlatego starałam się pochwycić poetyckie sposoby służące do kreowania owego stanu pomiędzy wyrażaniem i niemożnością wyrażenia.

Bibliografia

Atrakcje i niebezpieczeństwa. Rozmowa Tadeusza Sobolewskiego ze Stanisławem Barańczakiem, „Film” 1975, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Po stronie sensu. Rozmowa ze Stanisławem Barańczakiem, rozmawiali M. Ciszewska oraz R. Bąk i P. Kozacki OP, „W Drodze” 1995, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Barańczak S., Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta, Poznań 1994.
Zobacz w Google Scholar

Barańczak S., Wiersze zebrane, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Barańczak S., Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów z lat 1970–1995, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Barańczak S., Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej, wybór, oprac. i posłowie A. Poprawa, Wrocław 2017.
Zobacz w Google Scholar

Biedrzycki K., Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Dembińska-Pawelec J., Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka, Katowice 1999.
Zobacz w Google Scholar

Głosy do „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie” 1995, nr 50.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Pastorał, kostur, kij, „Ex Libris” 1995, nr 7 (dodatek do „Życia Warszawy”).
Zobacz w Google Scholar

Kandziora J., Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kulczycka D., „Powiedzieć to wszystko, o czym milczę”: o poezji Stanisława Barańczaka, Zielona Góra 2008.
Zobacz w Google Scholar

„Obchodzę urodziny z daleka…”: szkice o Stanisławie Barańczaku, red. D. Pawelec, J. Dembińska-Pawelec, Katowice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rajewska E., Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stala M., Między Schubertem a cmentarzem samochodów. Nie tylko o jednym wierszu Stanisława Barańczaka, [w:] tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Sukiennik M., Między „papierowym” a rzeczywistym światem: jeszcze jeden głos o „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka, „Teksty Drugie” 1997, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z., Elegia na odejście, Paryż 1990. Herbert Z., Hermes, pies i gwiazda, Wrocław 1997. Herbert Z., Poezje, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z., Struna światła, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z., Raport z oblężonego Miasta, Wrocław 1998. Herbert Z., Utwory rozproszone (rekonesans), wybór i oprac. R. Krynicki, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z., Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998, zebrał i notami opatrzył P. Kądziela, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z., Zawieyski J., Korespondencja 1949–1967, wstęp J. Łukasiewicz, z autografu do druku przygotował i przypisami opatrzył P. Kądziela, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Antoniuk M., Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku), Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Barańczak S., Uciekinier z utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Drzewucki J., Sprawy ostateczne, filozofia kaca i szachy, „Rzeczpospolita” 1998, nr 114 [rec.: Epilogu burzy].
Zobacz w Google Scholar

Franaszek A., Herbert. Biografia, t. 1: Niepokój, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Franaszek A., Herbert. Biografia, t. 2: Pan Cogito, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Legeżyńska A., Zbigniewa Herberta wiersze ostatnie, „Polonistyka” 1998, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek D., Epilog życia, „Kresy” 1998, nr 3 [rec.: Epilogu burzy].
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak M., Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Zielona Góra–Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998–2008, red. J.M. Ruszar, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Opacka-Walasek D., „…pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, Katowice 1996.
Zobacz w Google Scholar

Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje w twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Poznawanie Herberta, oprac. A. Franaszek, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska A., Pośrednik wolności, „Przegląd Powszechny” 1998, nr 7/8 [rec.: Epilogu burzy].
Zobacz w Google Scholar

Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Zaworska H., Słodka groza. „Epilog burzy” Zbigniewa Herberta, „Wprost” 1998, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz J., Dzienniki 1964–1980, t. 3, oprac. i przypisy A. i R. Papiescy, R. Romaniuk, wstęp A. Gronczewski, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz J., Muzyka wieczorem, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz J., Wiersze, t. 2, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Bereza H., Głosy, [w:] Miejsce Iwaszkiewicza – w setną rocznicę urodzin, red. M. Bojanowska, Z. Jarosiński, H. Podgórska, Podkowa Leśna 1994.
Zobacz w Google Scholar

Czytanie Iwaszkiewicz [blok tekstów różnych autorów], „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Król A., Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mokranowska Z., Młodość i starość: studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Katowice 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nasiłowska A., Stary poeta i historia, [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Nawarecki A., Grzebanie w „Rzeczach” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Skamander, t. 9: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Interpretacje, pod red. I. Opackiego, przy współudziale A. Nawareckiego, Katowice 1993.
Zobacz w Google Scholar

Powroty Iwaszkiewicza, pod red. A. Czyżak, J. Galanta i K. Kuczyńskiej-Koschany, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Radziwon M., Iwaszkiewicz: pisarz po katastrofie, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ritz G., Jarosław Iwaszkiewicz: pogranicza nowoczesności, tłum. A. Kopacki, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Romaniuk R., Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 2017, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Więckowska J., „Chcąc rozszyfrować przesłanie” – mundur górniczy Iwaszkiewicza na tle jego życia i twórczości, „Prace Polonistyczne” 1996, seria 51.
Zobacz w Google Scholar

Włodek L., Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Krynicki R., Akt urodzenia, Poznań 1969. Krynicki R., Kamień, szron, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Krynicki R., Od tłumacza, [w:] P. Celan, Psalm i inne wiersze – Psalm und andere Gedichte, wybór i przekład R. Krynicki, Fuga śmierci w przekładzie S.J. Leca, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Krynicki R., Organizm zbiorowy, Kraków 1975.
Zobacz w Google Scholar

Krynicki R., Przekreślony początek. Dwadzieścia dwa wiersze z lat 1965–2010, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Krynicki R., Wiersze wybrane, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiczenia w cierpliwości. Z Ryszardem Krynickim rozmawiają Ewa Sonnenberg i Radosław Lièvre, „Studium” 2005, nr 4/5.
Zobacz w Google Scholar

Ryszard Krynicki, O milczeniu, [w:] Rozmowy na koniec wieku, t. 1, prowadzą K. Janowska, P. Mucharski, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wywiad z wybitnym poetą polskim Ryszardem Krynickim, który obchodzi 60. urodziny. Rozmawiał Dariusz Suska, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 150, http://wyborcza.pl/1,75410,1550339. html (dostęp: 21.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Baranowska M., Barańczak, Krynicki i duch czasu, [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak-Sokołowski T., Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda Krynickiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Stala M., Purgatorium (Na marginesie „Niepodległych nicości”), [w:] tenże, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Szaruga L., Cość (o Ryszardzie Krynickim), [w:] tenże, Wyzwanie (o poezji z przypisami i bez), Toruń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Świeściak A., Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Dzieła wszystkie. Szkice literackie, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Boniecki E., Archaiczny świat Bolesława Leśmiana: studium historycznoliterackie, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak T., Bóg i świat w poezji Bolesława Leśmiana, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 1998, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Czabanowska-Wróbel A., Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Czaplejewicz E., Adresat w poezji Leśmiana, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., Dystychy balladowe Leśmiana, [w:] Z teorii i historii literatury. Prace poświęcone V Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, pod red. K. Budzyka, Wrocław 1963.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Markowski M.P., Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Migal I., Leśmiana w język rosyjski wyprawa, „Teksty Drugie” 2010, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Nalewajk-Turecka Ż., Związki twórczości Bolesława Leśmiana z folklorem i kulturą Ukrainy, „Tekstualia” 2010, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna, [w:] Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa, t. 1, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Poezje Bolesława Leśmiana. Interpretacje, pod red. B. Stelmaszczyk, T. Cieślaka, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rowiński C., Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Sandauer A., Filozofia Leśmiana, [w:] tegoż, Liryka i logika. Wybór pism krytycznych, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Sobieska A., Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Studia o Leśmianie, pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Stulecie „Sadu rozstajnego”, red. U.M. Pilch, M. Stala, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szczerbowski A., Bolesław Leśmian, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Trznadel J., Leśmian (Próba przekroju), Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, pod red. T. Cieślaka, B. Stelmaszczyk, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Dalsze okolice, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Druga przestrzeń, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Kroniki, Kraków 1988.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Na brzegu rzeki, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Nieobjęta ziemia, Kraków 1988.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Ogród nauk, Lublin 1991.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., To, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 1989.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Wiersze, t. 1–2, Kraków–Wrocław 1984.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Wiersze ostatnie, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Antoniuk M., Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Balbus S., „Pierwszy ruch jest śpiewanie” (O wierszu Miłosza – rozpoznanie wstępne), [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, pod red. J. Kwiatkowskiego, Kraków–Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Fiut A., Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 2011. Franaszek A., Miłosz. Biografia, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jarniewicz J., Dlaczego Miłosz nie lubi Larkina?, [w:] Poznawanie Miłosza 3. 1999–2010, pod red. A. Fiuta, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kosińska A., Miłosz w Krakowie, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec D., Treny, [w:] Poznawanie Miłosza 3. 1999–2010, pod red. A. Fiuta, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Shallcross B., Poeta i sygnatury, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Skrendo A., Starzy poeci i nowa rzeczywistość – Miłosz i nie tylko, [w:] Poznawanie Miłosza 3. 1999–2010, pod red. A. Fiuta, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Stankowska A., Spowiedź poety, „Res Publica Nowa” 2000, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Zaleski M., Zamiast. Otwórczości Czesława Miłosza, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., Nauka chodzenia – gehen lernen, przeł. K. Dedecius, B. Hartmann, A. Słomianowski, rys. E. Gat-Stankiewicz, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., Płaskorzeźba, Wrocław 1991. Różewicz T., Proza, t. 2, Kraków 1990.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., Szara strefa, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., To i owo, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., Utwory zebrane. Poezja, t. 2–3, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., Wyjście, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., Zawsze fragment. Recycling, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., Get-Stankiewicz E., Cd. Nauki chodzenia, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem, oprac. J. Stolarczyk, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak R., Oko poety. Tadeusz Różewicz wobec sztuk wizualnych, Gdańsk 1999.
Zobacz w Google Scholar

Czytanie Różewicza [blok tekstów różnych autorów], „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Drewnowski T., Na odsiecz Warszawie (laudacja), [w:] tegoż, Porachunki z XX wiekiem. Szkice i rozprawy literackie, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kunz T., Innego końca nie będzie, „Dekada Krakowska” 2013, nr 4/5 (8/9).
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J., TR, Kraków 2012. Majchrowski Z., Różewicz, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Michałowski P., Ciemny odcień bieli, „Polonistyka” 2005, nr 5, s. 281–285.
Zobacz w Google Scholar

Mrugalski M., Teoria barw Tadeusza Różewicza, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., Tadeusza Różewicza „tajemnica okaleczonej poezji”, [w:] tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Skrendo A., Przodem Różewicz, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzki A., Słabość i ślad w poezji Tadeusza Różewicza, [w:] tegoż, Literatura a myśl słaba, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sommer P., Dni i noce, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sommer P., O nich tutaj (książka o języku i przekładzie), Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sommer P., Po ciemku też (wiersze z książek), Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sommer P., Po stykach, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sommer P., Rano na ziemi: (wiersze z lat 1968–1998), Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sommer P., Smak detalu i inne ogólniki, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sommer P., Ucieczka w bok (pytania i odpowiedzi), Poznań 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sommer P., Wiersze ze słów, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wyrazy życia: szkice o poezji Piotra Sommera, red. P. Śliwiński, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska W., Chwila, Kraków 2002. Szymborska W., Koniec i początek, Poznań 1993.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska W., Wiersze wybrane, wybór i układ Autorki, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska W., Wszystkie lektury nadobowiązkowe, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska W., Filipowicz K., „Najlepiej w życiu ma Twój kot”. Listy, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Trudno jest wspinać się do wiersza. O najnowszym tomiku, pierwszym po otrzymaniu Nagrody Nobla z Wisławą Szymborską rozmawia Joanna Szczęsna, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 203 (31.08).
Zobacz w Google Scholar

Balbus S., Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska M., „Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć…” Szymborska i świat, Wrocław 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bikont A., Szczęsna J., Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bikont A., Szczęsna J., Pierwsza poetka i jej pierwszy sekretarz, „Wysokie Obcasy” 2003, nr 45 (dodatek do „Gazety Wyborczej”).
Zobacz w Google Scholar

Legeżyńska A., Wisława Szymborska, Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ligęza W., O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Szymborska i Wielki Inkwizytor, „Dekada Literacka” 2003, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

O wierszach Wisławy Szymborskiej. Szkice i interpretacje, pod red. J. Brzozowskiego, Łódź 1996.
Zobacz w Google Scholar

Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Rusinek M., Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stala M., Pan Newton i mała dziewczynka. Notatka o nowej książce Wisławy Szymborskiej, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Stala M., O pocieszeniu, jakie daje poezja. Druga notatka o „Chwili”, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 46 (dodatek „Książki w Tygodniku”).
Zobacz w Google Scholar

Zachwyt i rozpacz. Wspomnienia o Wisławie Szymborskiej, wybór, red. i oprac. A. Papieska, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Świrszczyńska A., Radość i cierpienie. Utwory wybrane, wyboru dokonał K. Lisowski, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowska M., Świrszczyńska. „Teraz jestem z powietrza”, „Wysokie Obcasy” 2000, nr 25 (dodatek do „Gazety Wyborczej”).
Zobacz w Google Scholar

Stapkiewicz A., Ciało, kobiecość i śmiech w poezji Anny Świrszczyńskiej, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Stawowy R., „Gdzie jestem ja sama”. O poezji Anny Świrszczyńskiej, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyszyn-Dycki E., Imię i znamię, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyszyn-Dycki E., Kochanka Norwida, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyszyn-Dycki E., Nie dam ci siebie w żadnej postaci, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyszyn-Dycki E., Oddam wiersze w dobre ręce (1988–2010), Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hoffmann K., Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Szczecin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Hoffmann K., Dycki. Niepowtarzalna powtarzalność, „Czas Kultury” 2010, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Jankowicz G., Alegoria (Dycki), „Studium” 2005, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża A., O piosence o zależnościach i uzależnieniach, http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/o-piosence-o-zaleznosciach-i-uzaleznieniach/ (dostęp: 15.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kisiel M., Barok, fuga, śmierć, [w:] tegoż, Świadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej, Katowice 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kopkiewicz A., O ostatniej książce Tkaczyszyna-Dyckiego (i o wszystkich innych jego książkach), „Dekada Literacka” 2009, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Matusz S., Dwojaki koniec – dumki na głos i papier Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, „Migotania, Przejaśnienia” 2009, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński P., Świat podminowany, „Przystanek Literacki” 2011, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Tomicki G., Po obu stronach lustra. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Szczecin 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wolny-Hamkało A., Tkaczyszyna-Dyckiego życie z duchami, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr z 4.10.
Zobacz w Google Scholar

Wat A., Dziennik bez samogłosek, oprac. K. i P. Pietrychowie, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wat A., Notatniki, transkrypcja i opracowanie A. Dziadek, J. Zieliński, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wat A., Poezje, oprac. tekstu A. Micińska i J. Zieliński, posłowiem opatrzył J. Zieliński, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wat A., Poezje zebrane, oprac. A. Micińska i J. Zieliński, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wat A., Publicystyka, oprac. P. Pietrych, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wat A., Wybór wierszy, oprac. A. Dziadek, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Boniecka E., Poezja a projekt egzystencji. W kręgu postaw i tożsamościowych dylematów w twórczości Aleksandra Wata, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Borowski J., „Między bluźniercą a wyznawcą”. Doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata, Lublin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata, studia pod red. W. Ligęzy, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Rojek P., „Historia zmącona autobiografią”. Zagadnienie tożsamości narracyjnej w odniesieniu do powojennej liryki Aleksandra Wata, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Szkice o poezji Aleksandra Wata, pod red. J. Brzozowskiego i K. Pietrych, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Venclova T., Aleksander Wat. Obrazoburca, przeł. J. Goślicki, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Abendroth W., Artur Schopenhauer, przeł. R. Różanowski, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, pod red. M. Prussak, P. Bema, Ł. Cybulskiego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan E., Poezja polska w latach 1939–1965. Ideologie artystyczne, cz. 2, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Bem P., Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Berger J., O patrzeniu, przeł. S. Sikora, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Biasi M.P. de, Genetyka tekstów, przeł. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski J., Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Buczyńska-Garewicz H., Milczenie i mowa filozofii, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bukowiec P., Metronom. O jednostkowości poezji „nazbyt” rytmicznej, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Celan P., Południk. Mowa z okazji otrzymania Nagrody Georga Büchnera, tłum. A. Kopacki, „Literatura na Świecie” 2010, nr 1/2.
Zobacz w Google Scholar

Chęćka-Gotkowicz A., Słuchanie „afektywne” jako strategia interpretacyjna. Współczesna estetyka filozoficzna wobec problemu rozumienia muzyki, [w:] Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, pod red. R. Nycza, A. Łebkowskiej i A. Daukszy, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowska T., W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Coetzee J.M., Żywoty zwierząt, przeł. A. Dobrzańska-Gadowska, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Colli G., Narodziny filozofii, przeł. i wstępem opatrzył S. Kasprzysiak, Warszawa–Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Curtius E., Topoi niewyrażalności, [w:] tegoż, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Czuang-tsy, O wyrównywaniu przeciwieństw, [w:] Antologia literatury chińskiej, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Dąmbska I., Milczenie jako wyraz i jako wartość, „Roczniki Filozoficzne” 1963, t. 11.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Szibbolet. Dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Doktór R., Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740–1822, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Falkiewicz A., Fragmenty o polskiej literaturze, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Fiedorczuk J., Jankowicz G., Cyborg w ogrodzie. Założycielskie uwagi o ekokrytyce, „Ha!art” 2009, nr 1–2 (arkusz „Literatura”).
Zobacz w Google Scholar

Friedrich H., Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przeł. i opatrzyła wstępem E. Feliksiak, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Czy poeci umilkną?, oprac. J. Margański, tłum. M. Łukasiewicz, wstęp K. Bartoszyński, Bydgoszcz 1998.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Język i rozumienie, przeł. P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Grün A. OSB, 50 aniołów na cały rok. Książka pomagająca kształtować nasze wnętrze, przekład A. Makowska, Kielce 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gutowski W., Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hermeneutyka i literatura – ku nowej „koiné”, pod. red. K. Kuczyńskiej-Koschany, M. Januszkiewicza, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1976, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Jankowiak M., Młodopolskie niebo, [w:] Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977.
Zobacz w Google Scholar

Kabat-Zinn J., Właśnie jesteś. Przewodnik uważnego życia, przeł. H. Smagacz, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowska M., Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., Kapłan i błazen, [w:] tenże, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955–1968, t. 2, przedm., wybór, oprac. Z. Mentzel, Londyn 1989.
Zobacz w Google Scholar

Korwin-Piotrowska D., Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych. (Na przykładach z polskiej prozy współczesnej), Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Krokiewicz A., Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kruczyński Z., Farba znaczy krew, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Levinas E., Spojrzenie poety, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Ligęza W., Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Lipszyc A., Okruch światła, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Literatura wobec niewyrażalnego, praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i E. Kuźmy, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Markowski M.P., Bajeczna spekulacja. Derrida, Heidegger i poezja, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Matkowski T., Polowaneczko, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Michałowski P., Cisza, miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa, „Teksty Drugie” 1998, z. 6.
Zobacz w Google Scholar

Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej, red. P. Żbikowski, Rzeszów 1997.
Zobacz w Google Scholar

Nash J., Vermeer, tłum. H. Andrzejewska, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Pisma pozostałe, wybrał, przeł. i przedmową opatrzył B. Baran, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Okopień-Sławińska A., Sny i poetyka, „Teksty” 1973, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, praca zbiorowa pod red. I. Glatzel, J. Smulskiego i A. Sobolewskiej, Toruń 1999.
Zobacz w Google Scholar

Pareyson L., Źródłowość interpretacji, tłum. A Zawadzki, [w:] Myśl mocna, myśl słaba. Hermeneutyka włoska od połowy XX wieku. Antologia tekstów, wybór, przekład i oprac. M. Surma-Gawłowska i A. Zawadzki, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pieńkos A., Okropności sztuki. Nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych, Gdańsk 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pilch J., Dziennik, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Podraza-Kwiatkowska M., Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., Baśń zimowa. Esej o starości, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., Mityczna przestrzeń naszych uczuć, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., Uraz do mowy. Esej o milczeniu, [w:] tegoż, Pustelnicy i demony, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Ricœur P., O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, oprac. i wstęp M. Kowalska, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Roszak J., Czytasz. Celan, „Dwutygodnik” 2013, nr 107, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4524-czytasz-celan.html (dostęp: 25.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

Rozmowa Pocieja z Rymkiewiczem w Milanówku, http://www.podkowianskimagazyn.pl/archiwum/rozmowa24.htm (dostęp: 15.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Rusinek M., Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. 1–2, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Sachs N., Rozżarzone zagadki. Wiersze wybrane, wybór i przekład R. Krynicki, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Singer P., Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska S., Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego, [w:] tejże, Z teorii literatury. Cztery rozprawy, Łódź 1947.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewska A., Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Stala M., Blisko milczenia, [w:] tegoż, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Stróżewski W., Istnienie i sens, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Świeściak A., Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Troszyński M., Rękopis 4D, „Teksty Drugie” 2014, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Warchala J., Kilka uwag o milczeniu, „Konteksty Kultury” 2013, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Wolska D., Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik T., Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

28 czerwca 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-376-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-378-6

Inne prace tego samego autora

  • Katarzyna Badowska, Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Krystyna Radziszewska, Kamil Śmiechowski, Inga B. Kuźma, Tomasz Ferenc, Marta Sikorska, Rafał Matyja, Przemysław Waingertner, Marcin Szymański, Ewelina Maria Kostrzewska, Grażyna Ewa Karpińska, Krzysztof Stefański, Aleksandra Sumorok, Małgorzata Nieszczerzewska, Elżbieta Rybicka, Wojciech Browarny, Dorota Samborska-Kukuć, Kamil Piskała, Tomasz Wójcik, Tomasz Majewski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Aneta Pawłowska, Leszek Karczewski, Agnieszka Karpowicz, Irmina Gadowska, Piotr Olkusz, Karolina Prykowska-Michalak, Monika Wąsik-Linder, Karolina Kołodziej, Łukasz Biskupski, Przemysław Owczarek, Łódź. Miasto modernistyczne
  • Krystyna Pietrych, O czym (nie) mówią poeci?