Umykanie: Pomyślenia z etnografii życia

Autorzy

Wojciech Józef Burszta
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Instytut Nauk Humanistycznych
https://orcid.org/0000-0002-5948-2716
Marcin Kafar
Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Badań Edukacyjnych
https://orcid.org/0000-0003-0679-8992

Słowa kluczowe:

etnografia życia, pamiętanie, dzieło otwarte, śmierć i umieranie, przeżywanie żałoby

Streszczenie

Praca jest dwuautorskim przedsięwzięciem zorientowanym wokół konceptu „etnografii życia”, zaproponowanego przez Wojciecha J. Bursztę, następnie podjętego i rozwiniętego przez Marcina Kafara. Etnografia życia jest hermeneutycznym narzędziem służącym do pracy nad własną pamięcią (ujmowana jest ona za pomocą metafory „katastru”), która w procesie myślenia i pisania o niej, pozwala autorowi/autorom docierać do zdarzeń doświadczonych niegdyś, dziś natomiast ponawianych w nieustającym procesie poszukiwania znaczeń. Jego zasadniczym celem jest próba nadawania sensu własnemu życiu jako narracyjnej jedności (Paul Ricoeur), w prezentowanym dziele rozpiętej między dwoma nawzajem dopełniającymi się biegunami: życia prywatnego i życia zawodowego/naukowego (związanego z aktywnością podejmowaną w świecie Akademii).

Wyróżnikiem publikacji jest „otwarta forma” (Umberto Eco), wymuszona specyficznymi okolicznościami jej powstawania. Podczas gdy zasadnicza część pisana była przez Wojciecha J. Bursztę, reszta tekstu przygotowana została po jego śmierci w 2021. Formuła „otwartości” nasycona została wówczas dopowiedzeniami o charakterze „gatunków zmąconych” (Clifford Geertz), przyjmujących postać auto/biograficznie zorientowanych objaśnień ukazujących wielorakie aspekty „życia i twórczości” Wojciecha J. Burszty. Obejmują one m.in. (i) ścieżkę wytrącania się konceptu „etnografii życia”, uwzględniającą jego antropologiczny i edukacyjny charakter, (ii) zaplecze formatywne dochodzenia do kluczowych zagadnień wariantu humanistyki polskiej przełomu wieków XX i XXI, ukazane za pomocą dialogowo skonstruowanych ustępów, a także (iii) wysoce osobiste, uwarunkowane kulturowo i społecznie, podłoże rozumienia siebie-człowieka jako stającego w obliczu nieuchronności własnej skończoności.

Bibliografia

al-Aswani A., Chicago, przeł. I. Szybilska-Fiedorowicz, Sopot: Smak Słowa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Amis M., Ciężarna wdowa, przeł. A. Ambros, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 2012.
Zobacz w Google Scholar

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Krzyczyńska-Pham, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008.
Zobacz w Google Scholar

Augé M., Duch pogaństwa, przeł. K. Wakar, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 2010.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa: Wydawnictwo KR 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., To nie jest dziennik, przeł. M. Zawadzka, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Kubicki R., Zeidler-Janiszewska A., Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Mazzeo R., In Praise of Literature, Cambridge: Polity 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski J., Profesor Józef Burszta – w kręgu dziejów wsi, kultury chłopskiej i pasji działania, w: Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty, red. W. J. Burszta, J. Damrosz, Warszawa: Instytut Kultury 1994.
Zobacz w Google Scholar

Behar R., The Vulnerable Observer. Anthropology That Breaks Your Heart, Boston: Beacon Press 1996.
Zobacz w Google Scholar

Białkowski Ł., Sztuka w procesie jako typ dzieła otwartego, „Estetyka i Krytyka” 2006, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Buchowski M., Antropologiczne wędrówki po kulturze Wojciecha J. Burszty, „Przegląd Kulturoznawczy” 2021, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Buchowski M., Burszta W. J., O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa: PWN 1992.
Zobacz w Google Scholar

Buchowski M., Burszta W. J., Teoretyczny aspekt etnograficznych badań nad kulturą, „Lud” 1982, t. 66.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1998.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Circulation and the Metaculture of Newness, w: Film Als Baustelle. Das Kino und Seine Paratexte, red. A. Gwóźdź, Marburg: Schϋren 2009.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Czytanie kultury. Pięć szkiców, Łódź: Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe LODART 1996.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Jerzy Kmita – inspiracje, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Kurt Vonnegut: Portret antropologiczny, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Myślenie Kmitą, „Rocznik Antropologii Historii” 2013, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., niepublikowana recenzja wydawnicza książki Scientific Biographies. Between the „Professional” and „Non-Professional” Dimensions of Humanistic Experiences, red. M. Kafar, Łódź–Kraków: Wydawnictwo UŁ 2013.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Nomadologia pretekstowa – prolegomena, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków: Wydawnictwo UJ 2014.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Odejście Mistrza, „Kultura Popularna” 2006, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Ojciec i piwnica wspomnień, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności, red. W. Dohnal, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Oskara Kolberga 2014.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Palcem po ekranie, „Gazeta Telewizyjna” 2003, nr 149.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Płynność i retrotopia, w: Przyszłość kultury: Od diagnozy do prognozy, red. A. Kisielewska, A. Kisielewski, M. Kostaszuk-Romanowska, Białystok: Wydawnictwo PRYMAT 2017.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Postfutbolowa aura, w: M. Czubaj, J. Drozda, J. Myszkorowski, Postfutbol. Antropologia piłki nożnej, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2012.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Preteksty, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2015.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Przyleganie do przeszłości, w: Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. III, Narracja i pamięć, red. E. Golachowska, A. Zielińska, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna 2014.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Teoria kultury, czyli „dłużej klasztora niż przeora”, w: Kultura jako przedmiot badań. Studia filozoficzno-kulturoznawcze, red. B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara, Poznań: Wydawnictwo Humaniora 2001.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Tożsamość narracyjna w dobie ekranu, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa: IBL PAN 2004.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Umykanie. Pomyślenia z etnografii życia – fragmenty, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2021, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Upamiętnianie jako forma praktyki kulturowej, w: Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, red. M. Fabiszak, A. W. Brzezińska, M. Owsiński, Kraków: Universitas 2016
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., W podwojonym cieniu. Zapiski z etnografii życia, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2017, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1992.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Życie jako forma badania. Przypadek Paula Ricoeura, w: Uwagi w kwestii poznania. Księga Jubileuszowa prof. Adama Palucha. Kolbuszowa, red. J. Bardan, K. Górny, Wrocław: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 2013.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W., Język a kultura w myśli etnologicznej, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1986.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W., Lingwistyka a etnologia, „Przegląd Literatury Metodologicznej” 1983, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W., W świecie ideacyjnych kodów – propozycje Warda Goodenough’a, „Lud” 1982, t. 66.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Kuligowski W., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA 2005.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Kuligowski K., Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, wstęp Z. Bauman, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 1999.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J., Piątkowski K., O czym opowiada antropologiczna opowieść, Warszawa: Instytut Kultury 1994.
Zobacz w Google Scholar

A Crack in the Mirror. Reflexive Perspectives in Anthropology, red. J. Ruby, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1982.
Zobacz w Google Scholar

Dewey J., Éxpérience et éducation, przeł. M. A. Carroi, Paris: Librairie Armand Colin 1968 [1947].
Zobacz w Google Scholar

Durrell L., Kwartet Aleksandryjski. Mountolive, przeł. M. Skibniewska, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2020.
Zobacz w Google Scholar

Eco U., Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. różni, Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik 1972.
Zobacz w Google Scholar

Edukacyjne wymiary badań biograficznych/Educational Dimensions of Biographical Research, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2017, nr 1, red. D. Urbaniak-Zając, E. Dubas, M. Kafar.
Zobacz w Google Scholar

Erll A., Kultura pamięci. Wprowadzenie, przeł. A. Teperek, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020.
Zobacz w Google Scholar

Feyerabend P., Zabijanie czasu, przeł. T. Bieroń, Kraków: Wydawnictwo Znak 1996.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France 1976, przeł. M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Frank A. W., The Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics, Chicago–London: The University of Chicago Press 1997.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Przeszłość, tradycja, edukacja, w: tegoż, Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, przeł. P. Sosnowska, Warszawa: Wydawnictwo UW 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Zadanie filozofii, w: tegoż, Dziedzictwo Europy, przeł. i słowo wstępne A. Przyłębski, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 1992.
Zobacz w Google Scholar

Geertz C., Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Kraków: Universitas 2003.
Zobacz w Google Scholar

Gergen K. J., Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, przeł. M. Marody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
Zobacz w Google Scholar

Goldenstein C., Schlegel J.-L., Uwagi wydawców, w: P. Ricoeur, Żyć aż do śmierci oraz fragmenty, przeł. A. Turczyn, Kraków: Wydawnictwo Znak 2008.
Zobacz w Google Scholar

Graeber D., Utopia regulaminów. O technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji, przeł. M. Jedliński, Warszawa: Krytyka Polityczna 2016.
Zobacz w Google Scholar

Internetowy słownik synonimów [online:] https://synonim.net/synonim/umyka%C4%87 [dostęp 12.06.2020].
Zobacz w Google Scholar

Kalbarczyk A., Cień jako biblijna metafora znikomości ludzkiego życia, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2004, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Kafar M. Oswajanie nieobecności. Wokół „innej” biografii Wojciecha J. Burszty, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2021, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kaniowska K., Leiris i etnografia, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2006, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński R., Lapidaria I–III, IV–VI, Warszawa: Biblioteka Gazety Wyborczej 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kmita J., Epistemologia w oczach kulturoznawcy, „Studia Filozoficzne” 1985, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kmita J., Jacy moglibyśmy być?, w: „Nie pytajcie mnie, kim jestem…”. Michel Foucault dzisiaj, red. M. Kwiek, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kmita J., Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM 1995.
Zobacz w Google Scholar

Kmita J., Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kmita J., Kultura i poznanie, Warszawa: PWN 1985.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski M. W., Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych, Warszawa: Wydawnictwo UW 2015.
Zobacz w Google Scholar

Krym A., Opowiadania o żydowskim szczęściu, przeł. W. Mikołajczyk-Trzcińska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kubica G., Intelektualne epifanie, czyli o emocjach w nauce. Szkic autoetnograficzny, w: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione. Księga Jubileuszowa dla profesora Janusza Muchy, red. Ł. Krzyżowski, K. Leszczyńska, M. Szmeja, Kraków: Nomos 2019.
Zobacz w Google Scholar

Lacan J., Imiona-Ojca, przeł. T. Gajda, J. Kotara i in., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
Zobacz w Google Scholar

Lepalczyk I., Wśród ludzi książek, Łódź: Wydawnictwo WiNG 2003.
Zobacz w Google Scholar

Lowenthal D., The Past is a Foreign Country, Cambridge: Cambridge University Press 2002.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. Integrowanie doświadczenia indywidualnego poprzez rekonstrukcję, reorganizację i podzielanie z innymi. Przykład społeczno-pedagogiczny, w: Wartościowanie w humanistyce. Normatywność, cynizm, ewaluowanie w pedagogice i edukacji, red. M. Jaworska-Witkowska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2019.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E., Pokolenie historyczne: wyłanianie społeczno-pedagogicznej ramy epistemologicznej, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2022, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Mead G. H., Umysł, osobowość, społeczeństwo, przeł. Z. Wolińska, Warszawa: PWN 1975.
Zobacz w Google Scholar

Mouffe C., Agonistics. Thinking the World Politically, London–New York: Verso 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nacher A., Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016.
Zobacz w Google Scholar

Napiórkowski M, hasło: „upamiętnienie”, w: M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa: Scholar 2014.
Zobacz w Google Scholar

Nora P., Realms of Memory. Rethinking the French Past, t. 1, New York: Columbia University Press 1996.
Zobacz w Google Scholar

Odsłony nowoczesności, red. A. Zeidler-Janiszewska, M. Skrze­czkowski, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016.
Zobacz w Google Scholar

Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury, red. W. J. Burszta, W. Kuligowski, Poznań: Biblioteka Telgte 2002.
Zobacz w Google Scholar

Oz A., Jak uleczyć fanatyka, przeł. D. Sękalska, Warszawa: Prószyński i S-ka 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pavese C., Rzemiosło życia (Dziennik 1935–1950), przeł. A. Dukanović, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak M., „Świat w kawałkach”. Globalne migracje i doświadczenia transnarodowe, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2011, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Krytyka i przekonanie. Rozmowy z Franҫois Azouvim i Markiem de Launay, przeł. M. Drwięga, Warszawa: Wydawnictwo KR 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Żyć aż do śmierci oraz fragmenty, przeł. A. Turczyn, Kraków: Wydawnictwo Znak 2008.
Zobacz w Google Scholar

Scientific Biographies. Between the „Professional” and „Non-Professional” Dimensions of Humanistic Experiences, red. M. Kafar, Łódź–Kraków: Wydawnictwo UŁ 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sendyka R., Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Kraków: Universitas 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sienko M., Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Słownik Języka Polskiego [online:] https://sjp.pwn.pl/sjp/umknac;2532731.html [dostęp 12.06.2020].
Zobacz w Google Scholar

Sontag S., Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors, London–New York: Penguin Books 2002.
Zobacz w Google Scholar

Stiepanowa M., Pamięci pamięci, przeł. A. Sowińska, Warszawa: Prószyński i S-ka 2020.
Zobacz w Google Scholar

Stomma L., Przedmowa, w: W. J. Burszta, Czytanie kultury. Pięć szkiców, Łódź: Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe LODART 1996.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J., Tradycja, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Dzienniki z lat 1935–1945, oprac. i wstęp D. Kadłubiec, Ustroń: Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ścięgna konsumpcyjne, red. W. J. Burszta, M. Czubaj, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2013.
Zobacz w Google Scholar

Taylor C., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. różni, nauk. oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: tegoż, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, wybrał i oprac. A. Bobko, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo 2006.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków: Wydawnictwo Znak 2006.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków: Wydawnictwo Znak 2005.
Zobacz w Google Scholar

van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów, przeł. J. Konieczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
Zobacz w Google Scholar

Vargas F., Niepewne miejsce, przeł. B. Sęk, Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga: Katowice 2018.
Zobacz w Google Scholar

Vásquez J. G., Hałas spadających rzeczy, przeł. T. Pindel, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza 2013.
Zobacz w Google Scholar

Vonnegut K., Rzeźnia numer pięć, przeł. L. Jęczmyk, Warszawa: Albatros 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wejland A. P., Wspólnota świadectwa. Charyzmatyczne opowieści o uzdrowieniu, w: Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi, red. G. E. Karpińska, Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wells A., Terapia poznawcza zaburzeń lękowych, przeł. R. Andruszko, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wieś – temat szczęśliwy, notował A. Piszczoła, „TIM – Tygodniowy Ilustrowany Magazyn” 1987, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Williams R., Struktury odczuwania, w: tegoż, Marksizm i literatura, przeł. A. Chojnacki i E. Kasperski, Warszawa: PWN 1989.
Zobacz w Google Scholar

Winkin Y., Antropologia komunikacji. Od teorii do badań kulturowych, przeł. A. Karpowicz, wstęp W. J. Burszta, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L., Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona, Kraków: Impuls, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2015.
Zobacz w Google Scholar

Zaleski P., Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa: IBL 1996.
Zobacz w Google Scholar

Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu, red. W. J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

3 października 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (oprawa broszurowa)

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (oprawa broszurowa)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-270-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (oprawa twarda)

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (oprawa twarda)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-271-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (e-book)

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-272-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Uniwersytet SWPS (oprawa broszurowa)

ISBN Uniwersytet SWPS (oprawa broszurowa)

ISBN-13 (15)

978-83-62443-91-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Uniwersytet SWPS (oprawa twarda)

ISBN Uniwersytet SWPS (oprawa twarda)

ISBN-13 (15)

978-83-62443-92-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Uniwersytet SWPS (e-book)

ISBN Uniwersytet SWPS (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-62443-93-2

Inne prace tego samego autora

  • Wojciech Józef Burszta, Marcin Kafar, Umykanie
  • Marcin Kafar, Andrzej Paweł Wejland, Danuta Urbaniak-Zając, Natalia Bloch, Iwona Kabzińska, Filip Wróblewski, Michał Rydlewski, Martyna Pryszmont-Ciesielska, Anna Kacperczyk, Izabela Kamińska, Edyta Januszewska, Izabela Lewandowska, Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych
  • Marcin Kafar, W świecie wygnańców wdów i sierot
  • Marcin Kafar, Anna Kacperczyk, Iwona Kabzińska, Grażyna Kubica, Paweł Kaczmarczyk, Agnieszka Madys, Marcin Pławski, Colette Szczepaniak, Oskar Szwabowski, Paulina Wężniejewska, Anna Kalukin, Sylwia Dudzik, Magdalena Grzyb, Danuta Kopeć, Agnieszka Szałajewska-Pastuszak, Agata Czajkowska, Katarzyna Majbroda, Paweł Zgrzebnicki, Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”