W świecie wygnańców wdów i sierot: O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej

Autorzy

Marcin Kafar
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Badań Edukacyjnych
https://orcid.org/0000-0003-0679-8992

Słowa kluczowe:

antropologia, zaangażowanie, przewlekle chorzy, choroba, starość, śmierć

Streszczenie

Zaangażowanie antropologa łączy trzy postawy autobiograficzne ‒ świadectwa, wyznania, wyzwania. Osią pracy jest napięcie między konwencjonalną teorią antropologiczną a przeżyciem, zwłaszcza przeżyciem granicznym choroby, śmierci i cierpienia.

Autor odrzuca utrwalony sposób pisania o tych kwestiach, sprowadzający się najczęściej do rejestracji i interpretacji „rytuałów” im towarzyszących, społecznych wyobrażeń czy obrazów medialnych. Ze szlachetną premedytacją stawia przed czytelnikiem „nagą” prawdę przeżycia, jej banalność, marginesowość, jej wstyd i efekt poniżenia. Autor wadzi się z naszą mentalnością, z naszym najgłębszym „ja”, dokonując swoją pracą znaczącej transgresji etycznej.

Tym, co wyróżnia autora spośród innych, jest wariant antropologii zaangażowanej przedstawiany ostentacyjnie, ma charakter programowego manifestu, zanurzenia zaangażowania w żywiole autobiograficznym. Trzy postawy jego autobiograficznego „ja” wybrzmiewają wspólnie. Antropologiczny lógos odnajduje w postawie świadectwa argumentacyjną siłę opisu zdarzeń i stawia na „wymowę faktów”. Antropologiczny ethos lokuje się w postawie wyznania, by odpowiednio ukształtowany w swej słownej formie badawczy raport mógł stać się ‒ ujawniającą doświadczenia i przeżycia ‒ przekonującą antyfikcją. Antropologiczny pathos przybiera postawę wyzwania, a czyni to, etycznie umocowany, dla poruszenia innych antropologów jako badaczy‒ludzi.

Bibliografia

Allende I., 1995, Paula, New York
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., 1996, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., 1998, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, przeł. N. Leśniewski, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Bachtin M., 1982, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Behar R., 1996, The vulnerable observer. Anthropology that breaks your heart, Boston
Zobacz w Google Scholar

Beverley J., 2000, Testimonio, subalternity, and narrative authority, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Handbook of qualitative research, wydanie drugie, Thousand Oaks
Zobacz w Google Scholar

Bochner A.P., 2001, Narrative’s virtues, „Qualitative Inquiry”, nr 2, s. 131-157
Zobacz w Google Scholar

Bochner A.P., 1997, It’s about time. Narrative and the divided self, „Qualitative Inquiry”, nr 4, s. 418-438
Zobacz w Google Scholar

Brach-Czajna J., 1999, Szczeliny istnienia, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Buber M., 1963, Antwort, [w:] P.A. Schilpp, M. Friedman (wyd.), Martin Buber, Stuttgart
Zobacz w Google Scholar

Buber M., 1962, Werke. Schriften zur Philosophie, t. 1, München-Heidelberg
Zobacz w Google Scholar

Burszta W.J., 2004, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa tożsamość, Poznań
Zobacz w Google Scholar

Campbell J., 2013, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Campbell A.T., 1989, To square with genesis, Edinburgh
Zobacz w Google Scholar

Cioran E., 2003, Święci i łzy, przeł. i wstępem opatrzył I. Kania, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Cohen A.P., 1992, Self-conscious anthropology, [w:] J. Okely, H. Callaway (red.), Anthropology and autobiography, London-New York, s. 221-241
Zobacz w Google Scholar

Coles R., 1989, Call of stories. Teaching and the moral imagination, Boston
Zobacz w Google Scholar

Crapanzano V., 1980, Tuhami. Portrait of a Maroccan, Chicago – London
Zobacz w Google Scholar

Crapanzano V., 1977, On the writing of ethnography, „Dialectical Anthropology”, t. 2, nr 1, s. 69-73
Zobacz w Google Scholar

Czaja D., 2006, Krew i łzy. Interpretacja jako namiętność, [w:] B. Czajkowski (red.), Sztuka interpretacji, Wrocław, s. 113-128
Zobacz w Google Scholar

Czaja D., 2005, Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Declerck P., 2004, Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, przeł. A. Głowacka i J. Kaczmarek, posłowie W.J. Burszta, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., 1981, Rozprawa o metodzie, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Domańska E., 2005, Mikrohistorie. Spotkania w mikroświatach, wydanie drugie uzupełnione i uaktualnione, Poznań
Zobacz w Google Scholar

Dr Oliver Sacks. Author of „Seeing Voices” and „Awakenings”, http://www.liveworld.com/transcripts/borders/12-05-2000.11.html, www.talkcity.com.htm [dostęp: 14.04.2003]
Zobacz w Google Scholar

Ellis C., 2007, Telling secrets, revealing lives. Relational ethics in research with intimate others, „Qualitative Inquiry”, nr 3, s. 3-29
Zobacz w Google Scholar

Engelking B., 1996, „Czas przestał dla mnie istnieć…”. Analiza doświadczenia czasu w sytuacji ostatecznej, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Fabian J., 1983, Time and the other. How anthropology makes its object, New York
Zobacz w Google Scholar

Fleck L., 1986, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, przeł. M. Tuszkiewicz, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Frank A.W., 2004, The renewal of generosity. Illness, medicine, and how to live, Chicago
Zobacz w Google Scholar

Frank A.W., 2002, At the will of the body. Reflections on illness, Boston – New York
Zobacz w Google Scholar

Frank A.W., 2000, Illness and autobiographical work. Dialogue as narrative destabilization, „Qualitative Sociology”, t. 23, nr 1, http://www.ucalgary.ca/~frank/Dauto.html [dostęp: 14.10.2007]
Zobacz w Google Scholar

Frank A.W., 1997, The wounded storyteller. Body, illness, and ethics, Chicago – London
Zobacz w Google Scholar

Gillespie B.V., 1991, The dynamics of religious conversion, Birmingham
Zobacz w Google Scholar

Gronczewski A., 1992, Obiad na ruinach, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Grondin J., 2007, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, przeł. L. Łysień, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Hastrup K., 1998, Poza antropologią. Antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 2, s. 20-28
Zobacz w Google Scholar

Hastrup K., 1990, The ethnographic present. A reinvention, „Cultural Anthropology”, nr 1, s. 45-61
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło J., 2006, Wprowadzenie. Tischner wobec wartości, Kraków, s. 9-24
Zobacz w Google Scholar

Jan od Krzyża św., 1975, Dzieła, przeł. o. Bernard od Matki Bożej, t. 1-2, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II, 1994, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2013, (red.), Scientific biographies. Between the „professional” and „non-professional” dimensions of humanistic experiences (w druku)
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2011a, (red.), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2011b, Biograficzne epifanie w kontekście tworzenia podstaw jakościowego kolektywu myślowego, [w:] M. Kafar (red.), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Łódź, s. 37-66
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2011c, O współuczestnictwie i osobistym ethosie w kontekście Społeczności wiejskiej Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej, [w:] G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska (red.), Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz- Adamskiej ― kontynuacje i inspiracje, Wrocław – Łódź, s. 175-190
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2010a, O przełomie autoetnograficznym w humanistyce, [w:] B. Płonka-Syroka, M. Skrzypek (red.), Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, Wrocław, s. 335-353
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2010b, O idei verbum interius i zastosowaniu formy bardziej pojemnej w opisie antropologicznym, [w:] B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, Wrocław, s. 249-282
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2010c, O odchodzeniu najbliższych. Przyczynek do antropologii osobistej, [w:] F. Wróblewski, Ł. Sochacki, J. Steblik (red.), Antropologia zaangażowana (?), Kraków, s. 157-166
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2010d, Żyć i umierać w nadziei. Moralno-religijne aspekty choroby terminalnej, [w:] D. Penkala-Gawęcka (red.), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Poznań, s. 177-194
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2010e, Bliskie relacje w doświadczeniu choroby terminalnej i żałobie, [w:] B. Płonka- -Syroka, M. Skrzypek (red.), Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, Wrocław, s. 353-368
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2010f, Wobec wykluczonych. Antropolog w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, [w:] K. Kaniowska, N. Modnicka (red.), Etyczne problemy badań antropologicznych, Wrocław – Łódź, s. 203-227
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2007, Projekt „etnografii doświadczenia” Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej i jego współczesne zastosowania, „Lud”, t. 91, s. 111-135
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2004, Od spotkania do wspólnoty. Autobiograficzny raport z terenu, [w:] G.E. Karpińska (red.), Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi, Łódź, s. 79-100
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2003, O istocie Słowa w obliczu choroby. Uwagi na marginesie lektury Stanąć na nogi Olivera Sacksa i To jest wasze życie Małgorzaty Baranowskiej, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 3-4, s. 102-113
Zobacz w Google Scholar

Kaniowska K., 2007, Leiris i etnografia, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 3-4, s. 270-273
Zobacz w Google Scholar

Kaniowska K., 2003, Antropologia i problem pamięci, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 3-4, s. 57-65
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński R., 2008a, Dałem głos ubogim. Rozmowy z młodzieżą, przeł. M. Szymków i J. Wajs, przedmową opatrzyła A. Kapuścińska, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński R., 2008b, Lapidaria IV-VI. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński R., 2008c, Heban, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński R., 2006a, Ten Inny, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński R., 2006b, Autoportret reportera, wybór i wstęp K. Strączek, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński R., 2003, O pamięci i jej zagrożeniach (z Ryszardem Kapuścińskim rozmawiają Zbigniew Benedyktowicz i Dariusz Czaja), „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 3-4, s. 12-24.
Zobacz w Google Scholar

Kępiński A., 2008, Rytm życia, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Kępiński A., 2001, Autoportret człowieka. Myśli ― aforyzmy, wybór i wstęp Z. Ryn, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Kleinman A., 2006, What really matters. Living a moral life amidst uncertainty and danger, Oxford – New York
Zobacz w Google Scholar

Kleinman A., 1988, The illness narratives. Suffering, healing, and the human condition, New York.
Zobacz w Google Scholar

Kłoczowski J.A., 2005, Filozofia dialogu, Poznań
Zobacz w Google Scholar

Kortner Aiex N., Bibliotherapy, http://www.indiana.edu/~reading/ieo/digests/d82.html [dostęp: 30.06.2007]
Zobacz w Google Scholar

Kuligowski W., 2001, Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu, Poznań
Zobacz w Google Scholar

Leiris M., 1972, Wiek męski wraz z rozprawą „Literatura a tauromachia”, przeł. T.J. Błońscy, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Lejeune P., 2001, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. różni, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Lévi-Strauss C., 1992, Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, wstępem opatrzył L. Stomma, posłowie: J. Kuroń i A. Friszke, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., 2002, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wstępem poprzedziła B. Skarga, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., 2000, Inaczej niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., 1999, Czas i to, co inne, przeł. J. Migasiński, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., 1988, Useless suffering, [w:] R. Bernasconi, D. Wood (red.), Provocation of Levinas. Rethinking the other, London, s. 156-165
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., 1983, Éthique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Paris
Zobacz w Google Scholar

Luria A.R., 1987, The man with a shattered world, Cambridge, MA
Zobacz w Google Scholar

Mairs N., 1993, Ordinary time. Cycles in marriage, faith, and renewal, Boston
Zobacz w Google Scholar

Merleau-Ponty M., 2001, Fenomenologia percepcji, przeł. J. Migasiński, M. Kowalska, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Midro A.T., 2003, Genetyczna ruletka, [w:] Z myślą o Tobie. Informator dla rodziców i małych dzieci z zespołem Downa, Warszawa, s. 4-6
Zobacz w Google Scholar

Mokrzan M., 2011, Pożytek z perswazji. Retoryka Społeczności wiejskiej, [w:] G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska (red.), Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej ― kontynuacje i inspiracje, Wrocław – Łódź, s. 131-154
Zobacz w Google Scholar

Morris J., 1993, Independent lives? Community care and disabled people, Basingstoke
Zobacz w Google Scholar

Nowina-Sroczyńska E., 1988, Podróże do Zaborowa, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, nr 28, s. 29-37
Zobacz w Google Scholar

Parsons T., 1972, Szkice z teorii socjologicznej, przeł. M. Kaczmarczyk, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. trzecie poprawione, Poznań – Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Platon, 2003, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty
Zobacz w Google Scholar

Rabinow P., 1977, Reflections on fieldwork in Marocco, Berkeley
Zobacz w Google Scholar

Richardson L., 2001, Getting personal. Writing-stories, „Qualitative Studies in Education”, nr 1, s. 33-38
Zobacz w Google Scholar

Richardson L., 1997, Fields of play. Constructing an academic life, New Brunswick – New Jersey
Zobacz w Google Scholar

Richardson L., 1992a, The poetic representation of lives. Writing a postmodern sociology, „Studies in Symbolic Interaction”, nr 13, s. 19-29
Zobacz w Google Scholar

Richardson L., 1992b, The consequences of poetic representation. Writing the other, rewriting the self, [w:] C. Ellis, M.G. Flaherty (red.), Investigating subjectivity. Research on lived experience, Thousand Oaks
Zobacz w Google Scholar

Rimmon-Kenan S., 2002, The story of „I”. Illness and narrative identity, „Narrative”, t. 10, nr 1, s. 9-27
Zobacz w Google Scholar

Rorty R., 1999, Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, przeł. J. Margański, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Rorty R., 1985, Solidarity or objectivity, [w:] J. Rajchman, C. West (red.), Post- analytic philosophy, New York, s. 3-19
Zobacz w Google Scholar

Rosaldo R., 1976, The story of Tukbaw. „They listen as he orates”, [w:] F.E. Reynolds, D. Capps (red.), The biographical process. Studies in the history and psychology of religion, Paris, s. 121-151
Zobacz w Google Scholar

Sabat R.S., 2001, The experience of Alzheimer’s disease. Life through a tangled veil, Oxford – Massachusetts
Zobacz w Google Scholar

Sacks O., 1999, Antropolog na Marsie, przeł. różni, Poznań
Zobacz w Google Scholar

Sacks O., 1996a, Stanąć na nogi, przeł. E. Mikina, Poznań
Zobacz w Google Scholar

Sacks O., 1996b, Mroczek. Zapominanie i pomijanie w nauce, [w:] O. Sacks, J. Miller, S.J. Gould, D.J. Kevles, R.C. Lewontin (red.), Ukryte teorie nauki, przeł. A. Pawelec, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Sacks O., 1991, Awakenings, London
Zobacz w Google Scholar

Salij J., Lekarz pomocnikiem natury i bliźnim pacjenta, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/wybierajmy_zycie/pomocnikiem_natury.html [dostęp: 10.05.2008]
Zobacz w Google Scholar

Saunders C., 1984, Hospicjum św. Krzysztofa, [w:] H. Bortnowska (red.), Sens choroby, sens śmierci, sens życia, Kraków, s. 226-257
Zobacz w Google Scholar

Saunders C., 1973, Chwila prawdy. Opieka nad człowiekiem umierającym, [w:] L. Pearson (red.), Śmierć i umieranie. Postępowanie z człowiekiem umierającym, przeł. B. Kamiński, przedmową do wyd. polskiego opatrzył T. Kielanowski, Warszawa, s. 46-75
Zobacz w Google Scholar

Saunders C., 1960, Care of the dying, London
Zobacz w Google Scholar

Saunders C., Baines M., 1978, Living with dying. The management of terminal disease, New York, http://www.hospicja.pl/aktualności/news/1419.html [dostęp: 27.06.2007]
Zobacz w Google Scholar

Scarry E., 1985, The body in pain. The making and unmaking of the world, New York
Zobacz w Google Scholar

Simmel G., 2006, Obcy, [w:] tegoż, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa, s. 204-212
Zobacz w Google Scholar

Skarga B., 2009, Tożsamość i różnica, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Skarga B., 2005, Kwintet metafizyczny, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Skarga B., 2002, Ślad i obecność, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Sobolewska A., 2002, Cela. Odpowiedź na zespół Downa, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Szczeklik A., 2006, Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, wstęp C. Miłosz, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Sznajderman M., 1992, Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Szpilka W., 2008, Moja prowincja, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 2, s. 40-43
Zobacz w Google Scholar

Taylor C., 2001, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. różni, naukowo oprac. T. Gadacz, wstępem poprzedziła A. Bielik-Robson, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Tillmann-Healy L., 2003, Friendship as method, „Qualitative Inquiry”, nr 9, s. 729-749
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 2007, Historia filozofii po góralsku, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 2005, Świat ludzkiej nadziei, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 2006a, Emmanuel Lévinas, [w:] tegoż, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, wybrał i oprac. A. Bobko, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 65-81
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 2006b, Filozofia dramatu, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 2006c, Sztuka etyki, [w:] tegoż, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, wybrał i oprac. A. Bobko, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 187-198
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 2001, Etyka wartości i nadziei, [w:] J. Tischner, J.A. Kłoczowski, Wobec wartości, Poznań, s. 9-132
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 1980, Bezdroże spotkań, „Analecta Cracoviensia”, t. 12, s. 132-149
Zobacz w Google Scholar

Tokarska-Bakir J., 2006, Syn marnotrawny dziesięć lat później, [w:] B. Czajkowski (red.), Sztuka interpretacji, Wrocław, s. 39-54
Zobacz w Google Scholar

Turner V., 1985, Experience and performance. Towards a new processual anthropology, [w:] E.L.B. Turner (red.), On the edge of the bush. Anthropology as experience, Tuscon, s. 205-226.
Zobacz w Google Scholar

Turner V., 1977, Variations on the theme of liminality, [w:] S.F. Moore, B.G. Myerhoff (red.), Secular ritual, Assen – Amsterdam 1977, s. 36-52
Zobacz w Google Scholar

Waldenfels B., 2002, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Wehr G., 2007, Martin Buber. Biografia, przeł. R. Reszke, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Wejland A.P., 2004, Wspólnota świadectwa. Charyzmatyczne opowieści o uzdrowieniu, [w:] G.E. Karpińska (red.), Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi, Łódź, s. 29-77
Zobacz w Google Scholar

Wharton W., 2004, Spóźnieni kochankowie, przeł. K. Fordoński, Poznań
Zobacz w Google Scholar

World Health Organisation. Cancer pain relief. A guide to opioid availability, Geneva, http://www.painpolicy.wisc.edu/publicat/cprguid.htm [dostęp: 27.06.2007]
Zobacz w Google Scholar

Zawistowicz-Adamska K., 1948, Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Te-art Józefa Szajny, reportaż Alicji Grembowicz, emisja: Program Trzeci Polskiego Radia [archiwum Polskiego Radia, dostęp: 28.06.2008]
Zobacz w Google Scholar

http://www.hospicja.pl/aktualności/news/1419.html [dostęp: 12.01.2005]
Zobacz w Google Scholar

http://www.alzheimer.pl [dostęp: 10.07.2008]
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2013

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-7969-075-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-7969-184-5

Inne prace tego samego autora

  • Wojciech Józef Burszta, Marcin Kafar, Umykanie
  • Marcin Kafar, Andrzej Paweł Wejland, Danuta Urbaniak-Zając, Natalia Bloch, Iwona Kabzińska, Filip Wróblewski, Michał Rydlewski, Martyna Pryszmont-Ciesielska, Anna Kacperczyk, Izabela Kamińska, Edyta Januszewska, Izabela Lewandowska, Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych
  • Marcin Kafar, Anna Kacperczyk, Iwona Kabzińska, Grażyna Kubica, Paweł Kaczmarczyk, Agnieszka Madys, Marcin Pławski, Colette Szczepaniak, Oskar Szwabowski, Paulina Wężniejewska, Anna Kalukin, Sylwia Dudzik, Magdalena Grzyb, Danuta Kopeć, Agnieszka Szałajewska-Pastuszak, Agata Czajkowska, Katarzyna Majbroda, Paweł Zgrzebnicki, Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”
  • Marcin Kafar, W świecie wygnańców wdów i sierot