Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Autorzy

Marcin Kafar (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Badań Edukacyjnych
https://orcid.org/0000-0003-0679-8992

Słowa kluczowe:

praktyka badawcza, doświadczanie literatury, praktyka poznawcza, metafora literacka, autobiografia

Streszczenie

Seria „Perspektywy Biograficzne” przeznaczona jest dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych lokujących swoją profesjonalną tożsamość w horyzoncie paradygmatu auto/biograficznego w wielorakich jego odsłonach.

Tom 3 serii poświęcony jest podmiotowym aspektom praktyk poznania, znajdującym swoje językowe uzewnętrznienie w formach auto/biograficznych. Prezentowane rozważania mieszczą się na przecięciu wymiarów teoretycznego i metodologicznego, głównym punktem odniesienia czyniąc pozostające zwykle na drugim planie doświadczenia indywidualne badaczy.

Tom zawiera treści skoncentrowane na biografiach naukowych, będących w centrum zainteresowania kilkorga badaczy, analizujących je w różnych ramach teoretycznych i z różnych perspektyw, m.in. pedagogicznej, antropologicznej, socjologicznej, kulturoznawczej. Odpowiadając na wspólnie odczuwany „brak” i podążając w refleksji według zasady rozpleniającego się kłącza, czyli zgodnie z inspirującą formułą wspólnego dociekania, finezyjnie zaprojektowaną i zaproponowaną przez Redaktora tomu, indywidualni badacze […] stawali się współbadaczami, RAZEM osiągającymi wieloaspektową konceptualizację podjętego zagadnienia. Wyrażają to ich teksty, świetnie korespondujące ze sobą i – w trzyczęściowej strukturze – znakomicie reprezentujące nową, wspólnie wypracowaną w książce jakość o walorach deskryptywnych, wyjaśniających oraz prospektywnych. Biografie naukowe analizowane przez Autorów wypowiadających się w tym tomie, tworzą rodzaj hologramu, w którego każdym elemencie zawarta jest informacja o całości jego obrazu.

Rozdziały

Biogramy autorów

Andrzej Paweł Wejland

Dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, socjolog i antropolog kultury, metodolog. Główne tematy badawcze w ostatnich latach: transdyscyplinarne strategie w naukach społecznych, metaforyczne scenariusze nauki, antropologiczny narratywizm i narratywistyczna antropologia, gatunki narracji antropologicznej, antropologia i wyzwania autobiograficzne, wspólnota i narracja, antropologia świadectwa, opowieści z miejskiej codzienności, antropologia codzienności i jej opowieści.

Danuta Urbaniak-Zając - Uniwersytet Łódzki, Katedra Badań Edukacyjnych

Dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik Katedry Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu. Kieruje Zakładem Metod Badań Jakościowych. Główne zainteresowania badawcze: metodologia badań empirycznych, teoria pedagogiki społecznej, profesjonalizacja działań zawodowych pedagogów. Wybrane publikacje: Pedagogika społeczna w Niemczech. Stanowiska teoretyczne i problemy praktyki (Łódź 2003, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego); Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka, Warszawa 2013, PWN (wspólnie z E. Kos); red. wspólnie z J. Piekarskim, Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów, Impuls 2015.

Natalia Bloch - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Collegium Historicum

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadaczka złożonej tożsamości zawodowej: doktoratu w zakresie etnologii, magisterium z nauk politycznych i licencjatu z dziennikarstwa. Zajmuje się antropologią mobilności – uchodźstwa, migracji i turystyki ― zwłaszcza w kontekście postkolonialnym. Prowadziła badania w obozach uchodźców tybetańskich i wśród pracowników przemysłu turystycznego w Indiach oraz w środowiskach imigrantów w Poznaniu. Laureatka Pióra Nadziei ― Dziennikarskiej Nagrody Amnesty International za najlepszy tekst prasowy roku 2004 poświęcony problematyce praw człowieka (za reportaż Nie jesteśmy Buddami). Autorka książki Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011). Wyróżniona Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2012). Działa w Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz na portalu post-turysta.pl, gdzie stara się uprawiać antropologię zaangażowaną.

Iwona Kabzińska - Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Prof. dr hab. w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Autorka książek: Games of Mongolian shepherds (1990), Wśród „kościelnych Polaków”. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi (1999), Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia (2009) oraz ponad 200 innych publikacji. Główne tematy badawcze w ostatnich latach: Polacy na terenach poradzieckich, związki między „wielką” i „małą historią”, zmiany systemowe i sposoby ich doświadczania, fenomen „pomieszanego świata”, dialog międzykulturowy, współczesne odsłony mitu słowiańskiej wspólnoty i misji Słowian, „kultura upokarzania”, społeczno-kulturowy wymiar ciszy i hałasu, nadwrażliwi jako mniejszość kulturowa i kulturowi „odmieńcy”. Bliska jest jej antropologia doświadczenia, w tym ― autorefleksja antropologiczna (autoetnografia), nurt ironicznie określony przez jednego z badaczy mianem „babskiej etnologii”. Uwielbia spacery brzegiem morza oraz lekturę bajek, baśni i legend z różnych stron świata.

Filip Wróblewski - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Etnolog, doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania: historia antropologii, archiwistyka etnograficzna, metodologia i metodyka badań terenowych.

Michał Rydlewski

Etnolog (absolwent toruńskiej oraz warszawskiej etnologii) i filozof kultury związany z toruńskim środowiskiem konstruktywistycznym, doktorant w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowanego przez prof. Annę Pałubicką; członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja Antropologii Historii), współredaktor (wraz z R. Wiśniewskim) monografii pt. Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku oraz autor ponad 30 artykułów naukowych. Interesuje się teorią i filozofią kultury, historią kultury oraz kulturą współczesną. Miłośnik mocnego piwa i kulturowo uwarunkowanych wschodnich kanonów piękna.

Martyna Pryszmont-Ciesielska - Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych

Dr, andragog, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini ATA. Zainteresowania naukowe: nieformalna edukacja dorosłych oraz metodologia badań społecznych, w tym jakościowe podejścia badawcze: auto/biograficzne, inspirowane sztuką oraz metody wizualne.

Anna Kacperczyk - Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Dr, socjolog, adiunkt w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zespołu redakcyjnego „Qualitative Sociology Review” oraz „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTS. Za książkę Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej (2006) otrzymała w 2008 roku Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Zainteresowania naukowe: metodologia badań społecznych, teoria ugruntowana, badania jakościowe, symboliczny interakcjonizm, teoria światów społecznych. W latach 2007–2014 prowadziła badania nad społecznością wspinaczy, którego efektem jest rozprawa habilitacyjna pt. Społeczne światy. Teoria ― empiria ― metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki (2016).

Izabela Kamińska - Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

Pedagog społeczny, asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki stawania się profesjonalistą w przestrzeni pracy socjalnej, tożsamości profesjonalnej, pracy z rodziną problemową, szczególnie asystentury rodzinnej, społecznego wymiaru choroby psychicznej. Jest zwolenniczką prowadzenia badań w duchu interpretatywnym, ze szczególnym uwzględnieniem metody wywiadu narracyjnego wg Fritza Schützego, teorii ugruntowanej wg Kathy Charmaz oraz badań autoetnograficznych.

Edyta Januszewska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Katedra Pedagogiki Społecznej

Jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce związanej z pedagogiką społeczną i pracą socjalną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących dzieci-wojny, dzieci-żołnierzy i dzieci-uchodźców. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje również kwestie związane z procesem akulturacji imigrantów w Polsce i z prawami dziecka w pedagogice Janusza Korczaka. Autorka dwóch monografii: Dojrzewanie do wolności w wychowaniu. Rzecz o A.S. Neillu (2002) i Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa (2010) oraz współredaktorka książki: Social problems in Europe. Dilemmas and possible solutions (2013).

Izabela Lewandowska - Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM

Ur. 1968; dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii regionu, dydaktyki historii i historii mówionej (oral history). Pracuje w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Interesuje się historią i tradycją Warmii i Mazur, historią mówioną, edukacją i świadomością regionalną, folklorem i kulturą, a także popularyzacją dziejów regionu w czasach powojennych. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Historycznym oddział Olsztyn, Towarzystwie Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Polskim Towarzystwie Historii Mówionej.

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2016

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-222-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-223-2

Inne prace tego samego autora

  • Wojciech Józef Burszta, Marcin Kafar, Umykanie
  • Anna Walczak, Lucyna Telka, Mariusz Granosik, Maria Mendel, Lech Witkowski, Antonin Wagner, Friedrich W. Seibel, Danuta Urbaniak-Zając, Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss, Józefa Brągiel, Bożena Matyjas, Mariusz Cichosz, Ewa Kantowicz, Barbara Kromolicka, Ewa Syrek, Jerzy Modrzewski, Jean Foucart, Jean-Marie Barbier, Dominique Paturel, Tadeusz Pilch, Jerzy Szmagalski, Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková, Pedagogika społeczna
  • Marcin Kafar, Andrzej Paweł Wejland, Danuta Urbaniak-Zając, Natalia Bloch, Iwona Kabzińska, Filip Wróblewski, Michał Rydlewski, Martyna Pryszmont-Ciesielska, Anna Kacperczyk, Izabela Kamińska, Edyta Januszewska, Izabela Lewandowska, Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych
  • Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Tadeusz Srogosz, Dariusz Złotkowski, Jolanta Kowalik, Adrianna Czekalska, Kinga Raińska, Marta Milewska, Anna Czerniecka‑Haberko, Wojciech Jerzy Górczyk, Marcin Sebastian Halicki, Izabela Lewandowska, Grażyna Czerniak, Życie prywatne Polaków w XIX wieku
  • Andrzej Rykała, Jan A. Wendt, Roman Matykowski, Kamila Zmudzińska, Krystian Heffner, Marek Barwiński, Gideon Biger, Roman Szul, Alessandro Vitale, Mariusz Kowalski, Ryszard Żelichowski, Izabela Lewandowska, Tadeusz Marszał, Jernej Zupančič, Joanna Szczepankiewicz-Battek, Magdalena Baranowska-Deptuła, Tomasz Figlus, Łukasz Musiaka, Krystyna Krawiec-Złotkowska, Antonio Violante, W kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu
  • Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Marta Milewska, Daria Domarańczyk-Cieślak, Anita Napierała, Anna Malinowska, Dariusz Złotkowski, Ilona Florczak, Krzysztof Marchlewicz, Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Aldona Łyszkowska, Izabela Lewandowska, Kinga Raińska, Alicja Adamus, Karolina Studnicka-Mariańczyk, Jolanta Załęczny, Jolanta Kowalik, Emilian Prałat, Wojciech Jerzy Górczyk, Życie prywatne Polaków w XIX wieku
  • Marcin Kafar, Anna Kacperczyk, Iwona Kabzińska, Grażyna Kubica, Paweł Kaczmarczyk, Agnieszka Madys, Marcin Pławski, Colette Szczepaniak, Oskar Szwabowski, Paulina Wężniejewska, Anna Kalukin, Sylwia Dudzik, Magdalena Grzyb, Danuta Kopeć, Agnieszka Szałajewska-Pastuszak, Agata Czajkowska, Katarzyna Majbroda, Paweł Zgrzebnicki, Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”
  • Marcin Kafar, W świecie wygnańców wdów i sierot