Twórczość dramatopisarska Jana Bielskiego SJ (1714–1768)

Autorzy

Małgorzata Mieszek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

Słowa kluczowe:

tragedia, teatr oświeceniowy, dramaturgia jezuicka, Jan Bielski

Streszczenie

W tragediach Jana Bielskiego uwidaczniają się nieliczne elementy świadczące o zakorzenieniu w tradycji i sięganiu po rozwiązania stosowane przez wcześniejszych dramaturgów. Bielski był przecież przedstawicielem zakonu z dwóchsetletnim doświadczeniem pedagogicznym, literackim i teatralnym. Ścieranie się dwóch tendencji ujawnia się w jego tragediach na wielu płaszczyznach. Dowodzi to raz jeszcze owej „przełomowości”, „stania na granicy”, a równolegle odzwierciedla ówczesne przemiany, jakim podlegała jezuicka dramaturgia. Bez uprzedzeń, jakie obecne były w dawniejszej literaturze przedmiotu, ale też nadmiernie nie przeceniając teatralnego dorobku Bielskiego, w książce starano się ukazać, że jego tragedie wystawiane w kolegiach w ciągu ponad dwudziestu lat w znacznym stopniu przyczyniły się do ugruntowania nowej dramaturgii. Stała się ona w efekcie podglebiem dla późniejszej działalności teatrów oświeceniowych (Z Zakończenia).

Bibliografia

[Bielski Jan], Aleksy, wschodni cesarz tragedyja, [b.m. i r.; Poznań? przed 1764], rkps VUB, sygn. IV 11651/5
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Archidamus, cura fornensis (sąd prawny), rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 44–49
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Hetman od syna wyzwany, sąd prawny, rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 49–55. Edycja sądu Hetman od syna wyzwany, [w:] Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu, wstęp i oprac. I. Kadulska, Gdańsk 1997, s. 303–312
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Konstantyn Wielki, pierwszy chrześcijański cesarz, tragedyja, od prześwietnej szkoły krasomówskiej młodzi na publicznej szkolnej sali kolegium poznańskiego Soc[ietatis] Jesu na widok dana dnia 20 lutego roku 1751, rkps VUB, sygn. IV 11651/6
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Kościoła Cerery niecześć, sąd prawny, rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 146–154
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Melamp, ateński lekarz, sąd prawny, rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 154–161
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Niewinność zwycięża potwarzy, czyli Leo 5 cesarz, od prześwietnej szkoły krasomówskiej młodzi na widok dana, na sali kolegium poznańskiego Soc[ietatis] Jesu, roku 1753, dnia lutego 3, rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 4–37
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Niewinność zwycięża potwarzy, czyli Leo 6 cesarz, tragedyja od prześwietnej szkoły krasomówskiej młodzi na widok dana, na sali kolegium poznańskiego Soc[ietatis] Jesu, roku 1753, dnia lutego 3, rkps VUB, sygn. IV 11651/4
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Oratio in solita studiorum instauratione habita... 1754, rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 220–223
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Pauper impensis divitiis disertus, causa forensis, rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 338–344
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Poświęcenie kościoła w Atenach przez Aleksandra wystawionego, sąd prawny, s. 162–170
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Vandamorillus, tragoedia, in publico Calissiensis theatro exhibita, anno Domini 1747. die … martii, a perillustris facultatis oratoriae auditoribus, rkps VUB, sygn. IV 11651/7
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan?], Vocatio Divina, actio oratoria, [b.m. i r.; Poznań? po 1751?], rkps VUB, sygn. IV 11651/6
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Wyznaczenie summy z zapisu ostatniej woli pana między wyzwoleńce (sąd prawny), rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 38–44
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan?], [Z okoliczności Tymandra], [Przez wezwanych od Geniusza Czasu], [w:] Mizopon komedyja, Poznań 1755, rkps Bibl. Naukowei PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 267 (przedruk w: I. Kadulska, Formy intermediów sceny szkolnej połowy XVIII wieku, [w:] Miscellanea z doby oświecenia, t. 6, red. Z. Goliński, Wrocław 1982, s. 35)
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Aleksy, cesarz wschodni, tragedyja, czyli miłości przedziwnej i wierności śliczny dowód, na dniu ślubnego związku z druku na światło publiczne dana, Poznań 1764
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Apoloniusz, Chrystusów rycerz, tragedyja, prześwietnym Jaśnie Wielmożnego J. M. pana Teodora hrabi z Iwanowic Koźmińskiego wojewodzica kaliskiego na Swarzędzu, Dubinie, Jutrosinie etc. pana imieniem zaszczycona, od prześwietnej krasomówskiej młodzi na publicznej sali szkół poznańskich Soc[ietatis] Jesu na widok dana roku 1755. dnia 8. lutego za dozwoleniem starszych, Poznań 1755
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Ćwiczenia krasomówsko-prawnego przez prześwietną młódź krasomówską kolegium poznańskiego Soc[ietatis] Jesu wyprawionego księga I, Poznań 1757
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan?], Divus Stanislaus Kostka, parvus juvenis magnus sanctus seu panegyricus in laudem et honorem Sancti Stanislai Kostka Soc. Jesu ab Illustrissimo et Excellentissimo Josepho Comite de Tenczyn et in Ossolin Ossoliński2 Curiae Regni Vexiliferi, Sandomiriensis, Chmielnicensis Capitanei Magnae expectationis filio dicatus in Templo PP. Soc[ietatis] Jesu Collegii Posnaniensis, Poznań 1756
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Gratulatio Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Domino Andreae Stanislao Kostka Młodzieiowski Posnaniensi ac Varsaviensi Antistiti, supremo Majoris Regni Sigilli praefecto, Poznań 1768
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Kazanie na pogrzebie W. JMC. P. Józefa hr. Lipskiego kasztelana łęczyckiego miane w Lublinie d. 30. czerwca 1753 (zag.)
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Laudes et Lacrymae Czarnkovia Fascia Colligatae seu Laudatio Funebris Illustrissimi, Excellentissimi Domini Francisci de Bnin Radzewski Succamerarii Posnaniensis, Patriae Conjugis cognatarum Familiarum, omnium damno e vivis erepti, a devinctissimo Maecenatis sui Nomini, Collegio Posnaniensi Soc[ietatis] Jesu Proposita, Posnaniae 1748
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Mowa na pochwałę zmarłej Maryi Józefy królowej polskiej miana w Poznaniu, Poznań 1757 (zag.)
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, [Mowa o wolności polskiej] (zag.)
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Pochwała pogrzebna nieśmiertelnej pamięci Jaśnie Wielmożnego pana Jego Mci Pana Jakuba z Kościelca na Działyniu Działyńskiego wojewody malborskiego, kawalera Orderu Orła białego, kiszborskiego, murzynowskiego starosty, którą w archikatedralnym gnieźnieńskim kościele miał ks. Jan Bielski Soc[ietatis] Jesu. roku 1757. dnia 15 lutego a za dozwoleniem urzędu duchownego i starszych do druku podał, Poznań 1757
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, [Powitanie Franciszka Lanckorońskiego na starostwo rawskie wjeżdżającego] (zag.)
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Pro institutione Grammatica Emmanuelis Alvari Oratio, in recurrente post ferias Augusti studiorum instauratione, habita Calissii, Kalisz 1746
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Pro scholis publicis studiorumque; in illis ratione oratio, in recurrente post ferias Augusti studiorum instauratione, habita Posnaniae, Poznań 1747
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Stanislai I. Poloniae Regis Magni Ducis Lithuaniae etc. etc. Lotharingiae et Barri Principis Benefici Laudatio funebris habita Posnaniae in templo PP. Societatis Jesu inter justa exequialia eidem persoluta. Stanisława I. polskiego króla, Wielkiego książęcia Litewskiego etc. etc. Lotaryńskiego i Barskiego książęcia dobroczynnego pogrzebowa pochwała miana w Poznaniu, w kościele ks[ięży] jezuitów, przy obchodzie pogrzebowym za tegoż króla JMCi, Poznań [1766]; tekst polski wyd.: J. Bielski, Stanisława I pogrzebowa pochwała, [w:] Kazania funeralne, wyd. i oprac. K. Panuś i M. Skwara, Kraków 2014, s. 313–385
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Tytus Japończyk, tragedyja, prześwietnym Wielmożnych Jmciów państwa Jędrzeja i Maryjanny Wyssogotów Zakrzewskich, podczaszych i surogatorów poznańskich imieniem zaszczycona. Od prześwietnej krasomówskiej młodzi na publicznej sali szkół poznańskich Soc[ietatis] Jesu na widok dana roku 1748. dnia 24 lutego za dozwoleniem starszych, Poznań 1748
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Widok Królestwa Polskiego ze wszystkiemi województwami, księstwy i ziemiami, monarchami i monarchiniami, jako też monarchów tychże i monarchiń prawami, Rzeczypospolitej stanami i tychże stanów urzędami, i uroczystemi sejmików, sejmów, senatu rad, związków, okazywań, pospolitego ruszenia, sądów, skarbu, wojsk, w pokoju i wojnie zabawami. W krótkim zgoła, a rzeczywistym duchownego i świeckiego rządu opisie, rodowitym językiem polskim, szkolnej polskiej szlachetnej młodzi wystawiony, t. 1, ks. 1–2, t. 2, ks. 3–4, Poznań 1763
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, Zeyfadyn, król Ormuzu, tragedyja, gdy Jaśnie Wielmożnego JMści Pana Władysława z Szołdr Szołdrskiego generała Wielkopolskiego, pierwszy raz po objęciu generalskiego urzędu szkoły kaliskie witały, na widok dana, od prześwietnej młodzi ćwiczącej się w nauce krasomówskiej i historycznej, na publicznej sali szkolnej kolegium kaliskiego Soc[ietatis] Jesu roku 1747. dnia 24. lipca za dozwoleniem starszych, Kalisz 1747
Zobacz w Google Scholar

[Bielski Jan], Zeyfadyn, król Ormuzu, tragedyja od prześwietnej młodzi Akademii Wileńskiej Soc[ietatis] Jesu na publicznej tejże Akademii sali wyprawiona roku 1762. miesiąca April. 30, Wilno 1762 (sumariusz sztuki)
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, [Żywot Stanisława Karnkowskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego] (zag.)
Zobacz w Google Scholar

De pace, dialog wyst. 4 II 1582 r. Wilno (informacja za: J. Poplatek SJ, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 1957, s. 138–140)
Zobacz w Google Scholar

Intermedium, czyli rozmowa dwóch Satyrów, [w:] Jephte, tragedia, Pułtusk 1599, kodeks pułtuski, zaginiony (streszczenie w: ks. A. Załęski, Wiadomość o rękopiśmie z XVI wieku, s. 328–329)
Zobacz w Google Scholar

Ambitio luxu medio scelerum author in Selymo Baiazetis filio, wyst. Brześć 1697, rkps BJ, sygn. 2384 (tzw. kodeks jagielloński I), k. 151–154
Zobacz w Google Scholar

Antithemius seu Mors peccatoriis, rkps Bibl. Uppsal., sygn. R. 380, Poznań 1618–1624 (toż wyd. Antitemiusz. Jezuicki dramat szkolny, wyd. J. Dürr-Durski, Warszawa 1957)
Zobacz w Google Scholar

Iudicium Dei horribile in proregem Indiae, obstinatum ad poenitentiam ad libram pietatis Xaverianae, wyst. Lublin 1699, rkps BJ, sygn. 2384 (tzw. kodeks jagielloński I), k. 70–79
Zobacz w Google Scholar

Akt tryumfalny, albo tryumf zakonu Societ[atis] Jesu z Europy i z Nowego Świata temu to Najświętszemu Imieniu Jezus zhołdowanego, Najwyższemu Monarsze Bogu, w Kaliszu wystawiony. Na uroczystość jubileuszową Soc. Jezu 6 Aug. 1640, Kalisz 1640
Zobacz w Google Scholar

Antithea studiorum Iuliani et ss. Basilii et Gregorii Nazianzeni academicorum Atheniensium, Pułtusk 1687
Zobacz w Google Scholar

Arbor Vitae seu Crux meliorem vitam Antonio Japoni donans, lugubri Passionis Dominicae hebdomada a perillustri et praenobili iuventute Academiae Vilnensis S.I. in scenam data, Wilno 1691
Zobacz w Google Scholar

Caussinus Nicolas, Felicitas, [w:] tenże, Tragoediae sacrae, Parisiis 1620, s. 151–238
Zobacz w Google Scholar

Cellotius Ludovici [właśc. Cellot Louis], Tragoedia S. Adrianus Martyr, [w:] tenże, Opera poetica, Parisiis 1630, s. 1–100
Zobacz w Google Scholar

China humanarum scientiarum occasione, Divinae Sapientiae cognitione illustrata in Vanhi supremi Sinarum monarchae filio, a perillustri ac magnifica iuventute almae Academiae Vilnensis S.I. ludis metagymnasticis in scenam data anno 1695 kalendis Augusti, Wilno 1695
Zobacz w Google Scholar

Chryzoes abo długo szczęśliwe okrucieństwo na widoku sprawiedliwej pomsty synowskiej umorzone okrucieństwem, Poznań 1650
Zobacz w Google Scholar

Constantinus Magnus, imperator Romanorum, [Wilno 1688]
Zobacz w Google Scholar

Constantinus Minorennis cognomento Porphyrogenitus relictum sibi a patre Leone Philosopho Orientis imperatore regnum sapientiae e manibus rebellium vindicavit, Wilno 1679
Zobacz w Google Scholar

Flos regum Christus in Florino Lusitaniae principe coronatus, Wilno 1685
Zobacz w Google Scholar

Fortuna Palladi foederata, ignaviae adversa, in Xunchio Chinarum imperatore et lama eiusdem imperii, profligatissimoo tyranno, orbi universo exhibita, Płock 1698
Zobacz w Google Scholar

[Freindt Jan?], Bacchus sanguine et nece potus sive Odoacer Herulorum rex a Theodorico Gotthorum tyranno regno ac vita exutus ab iuventute Radiviliani Nesvisiensis Coll[egium] S.I. in scenam datus anno 1698 8 Februari, [Wilno? 1698]
Zobacz w Google Scholar

[Gralewski Jakub], Pacis foedera hospitali super mensa ducali sanguine Volstinici magni ducis Lituaniae olim conscripta et morte consignata a Leone Vlodimiriae principe sub auspiciis Fortunati Zamoyski ludis antecineralibus, Wilno 1688
Zobacz w Google Scholar

[Hołowin Ignacy?], Regnum Phraatis innocuo sanguine paratum Orodis regis Persarum, Wilno 1698
Zobacz w Google Scholar

Infausta parum consultae adolescentum amicitiae consilia in Iagellone Magni Ducis Lithuaniae filio, Lublin 1695
Zobacz w Google Scholar

[Jeleński Aleksander], Veritas suo in Sinis oppresso hoste triumphans, [Warszawa? 1686], wyst. Płock 1686
Zobacz w Google Scholar

Klęska turecka, Brześć Litewski 1694
Zobacz w Google Scholar

Krwawa zapłata niewdzięczności, Philippus cesarz, Gordiana zabójca, Poznań 1682
Zobacz w Google Scholar

Le Jay, Gabriel François, Josephus Aegypto praefectus, Parisiis 1699
Zobacz w Google Scholar

Le Jay, Gabriel François, Josephus fratres agnoscens, Parisiis 1695
Zobacz w Google Scholar

Le Jay, Gabriel François, Josephus venditus a fratibus, Parisiis 1698
Zobacz w Google Scholar

[Makowski Stefan?], Promotio ad martyrii lauream ex Academia Aretina sanctorum Pergentini et Laurentini fratrum, Warszawa 1690
Zobacz w Google Scholar

Philomenus, amoris in patrem victima, Warszawa 1685
Zobacz w Google Scholar

Pogrzeb żywego pijaństwa abo Zeno Konstantinopolski cesarz, żywym ale pijanym będąc w grób schowany, Toruń 1669 (przedr. w: K. W. Wójcicki, Teatr starożytny w Polsce, t. 2, Warszawa 1841, s. 221–224)
Zobacz w Google Scholar

Triumphus fidei Catholicae olim in Oriente fuse relatus, Warszawa 1688
Zobacz w Google Scholar

Ultio ex animo eliminata Ludovici Duodecimi, Galliarum regis, Warszawa [1687] (wyst. Łomża)
Zobacz w Google Scholar

Vladislaus rex Ungariae fraternis sanguinis sitiens, Wilno 1699
Zobacz w Google Scholar

Wąsowski Bartłomiej, Ludi Saeculares Apollinis, Jarosław 1674
Zobacz w Google Scholar

Borowski Franciszek, Temistokles, tragedyja, wyst. ok. 1762, Winnica(?), rkps Archiw. Prow. Małop. TJ Kraków, sygn. 443, s. 39–76
Zobacz w Google Scholar

Constantia coronata in judicio regis Bungi gentilis, wyst. Lwów 1701, rkps BJ, sygn. 2384 (tzw. kodeks jagielloński I), k. 104–111
Zobacz w Google Scholar

Crux Christi salus gentium in filiis duobus regis Ceilani insulae orientalia, wyst. Lwów 1702, rkps BJ, sygn. 2384 (tzw. kodeks jagielloński I), k. 127–135
Zobacz w Google Scholar

Decennium Xavierianum, Kalisz 1713/1714, rkps BJ, sygn. 182 (tzw. kodeks jagielloński IV), k. 79
Zobacz w Google Scholar

Działowski M. Jan, Leo cesarz, tragedia, wyst. Grudziądz po 1755, rkps dawn. Bibl. Bawor., sygn. 322, k. 255a–267b
Zobacz w Google Scholar

Gloriosor Aleksandro utriusque dominator orbis Xavierius, Grudziądz 1731, rkps NAN, sygn. Bawor. 297, s. 16–21
Zobacz w Google Scholar

Haczyński Michał, Protazjusz, król Arymy, rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 92–115
Zobacz w Google Scholar

Intermedium: [Wyrażenie symboliczne], Intermedium: [Skała pokazuje się], [w:] A. Strachwitz, Syngareda paszkwilant, komedyja, Poznań 1757, rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 428, 440 (wyd. I. Kadulska, Formy intermediów sceny szkolnej połowy XVIII wieku, [w:] Miscellanea z doby oświecenia, t. 6, red. Z. Goliński, Wrocław 1982, s. 38)
Zobacz w Google Scholar

Kodrus, tragedyja, Sambor 1761, rkps. Ossol., sygn. II 6274
Zobacz w Google Scholar

Novus Mercurius ex ligno Japonensi in quo crux Dei facti reperta, Sandomierz 1701, rkps BJ, sygn. 2384 (tzw. kodeks jagielloński I), k. 112–119
Zobacz w Google Scholar

Santaryn, tragedyja, [b.m. i r.], rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 267–294
Zobacz w Google Scholar

Tribunal Bajazetis, Turcarum imperatoris, [b.m. i r.], rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 243–249
Zobacz w Google Scholar

Victima fidei. Theophilus Japon in scenam productus, [b.m. i r.], rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 729, s. 233–243
Zobacz w Google Scholar

Vir orbe maior S. Franciscus Xavierius, Grudziądz 1736, rkps NAN, sygn. Bawor. 297, s. 149–159
Zobacz w Google Scholar

Agapitus męczennik, tragedyja chrześcijańska od młodzi szkół warszawskich Soc[ietatis] Jesu w publicznej tychże szkół sali na widok dana, Warszawa 1755
Zobacz w Google Scholar

Agapitus męczennik, tragedyja wyprawiona w sali publicznej od młodzi ćwiczącej się w naukach w szkołach Coll[egium] warszawskiego Soc[ietatis] Jesu, Warszawa 1762
Zobacz w Google Scholar

Alfons, Kongu królewic, wiary świętej gorliwy obrońca, tragedyja, Lublin 1748
Zobacz w Google Scholar

Amicus fidelis, protectio fortis. Eccl. 6. V. 14. in Jonatha olim Davidi cntra insidias Saulis, Głogów 1748
Zobacz w Google Scholar

Arbor Vitae crux Christi, meliorem vitam Simoni Xeyzaiemoni donans, olim in arida Fabiani Neophyti ficulnea reperta, Braniewo 1723
Zobacz w Google Scholar

[Berzański Michał], Flaminia inversae Romae amoris scilicet divini triumphantium inter flammas Christi athletarum Pauli, Ignatii et Xavierii magnis olim patefacta triumphis, Celeri eorundem calcaneo superata, nunc vero intere tristes, extincti, in Ara Crucis Ignis consumentis ferias, Wilno 1723
Zobacz w Google Scholar

Bohomolec Franciszek, Cezar w Egipcie, tragedia (wyst. Warszawa 1753), [w:] tenże, Zabawki poetyckie niektórych kawalerów Akademii Szlacheckiej Warszawskiej Soc[ietatis] Iesu, Warszawa 1758, s. 185–300
Zobacz w Google Scholar

Bohomolec Franciszek, Figlacki, kawaler z księżyca, [w:] tenże, Komedyje, t. 3, Warszawa 1757, s. 361–318 (inne wyd.: tenże, Komedyje, t. 3, Lublin 1758, s. 307–366; tenże, Komedyje, t. 3, Lwów 1758, s. 252–299; tenże, Komedie, t. 1: Komedie konwiktowe, oprac. J. Kott, Warszawa 1959, s. 167–210)
Zobacz w Google Scholar

Bohomolec Franciszek, Filozof panujący. Komedyja V, [w:] tenże, Komedyje, t. 2, Warszawa 1756, s. 390–452 (inne wyd.: tenże, Komedyje, t. 2, Lublin 1757, s. 444–511; tenże, Komedyje, t. 2, Lwów 1758, s. 358–417)
Zobacz w Google Scholar

Bohomolec Franciszek, Kłopoty panów, [w:] tenże, Komedyje, t. 5, Warszawa 1760, s. 185–279
Zobacz w Google Scholar

Bohomolec Franciszek, Myśliwy, [w:] tenże, Komedyje, t. 5, Warszawa 1760, s. 1–100
Zobacz w Google Scholar

Bohomolec Franciszek, Ojciec nieroztropny, [w:] tenże, Komedyje, t. 1, Warszawa 1755, s. 437–508 (inne wyd.: tenże, Komedyje, t. 1, Lublin 1757, s. 389–472; tenże, Komedyje, t. 1, Lwów 1758, s. 324–397)
Zobacz w Google Scholar

Bohomolec Franciszek, Rada skuteczna, [w:] tenże, Komedyje, t. 3, Warszawa 1755, s. 319–382 (inne wyd.: tenże, Komedyje, t. 3, Lublin 1758, s. 367–442; tenże, Komedyje, t. 3, Lwów 1758, s. 300–358; tenże, Komedyje, Warszawa 1773, s. 367–441)
Zobacz w Google Scholar

Borowski Franciszek, Dobra żona Zenobija, [w:] Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 6, Warszawa 1963, s. 593–650
Zobacz w Google Scholar

Brutus, tragedyja, Wilno 1753
Zobacz w Google Scholar

Chodźko Ignacy, Wzór szczerej przyjaźni Damon i Fincyja, tragedyja, Warszawa 1757
Zobacz w Google Scholar

Christianae exemplar Constantiae seu Titi Japonis in quaterna Polis suae caede Recano simulata infractus in christiana religione animus, incruenta martyrii laurea olim decoratus, Wrocław 1720
Zobacz w Google Scholar

Cnota i mądrość ukoronowana w najjaśniejszym i najpotężniejszym Stanisławie Auguście, królu polskim, Muzy polskiej pieniem ogłoszona i za przykład młodzi podana, Warszawa 1764
Zobacz w Google Scholar

Conviva dolus, ad laetas Bacchi mensa tristiore meri letho tractatus, in Morindono Japoniae imperatore doloso, in cratere Bugendono fata propinante, olim Japonum terries a nemesi divina propositus, Braniewo 1723
Zobacz w Google Scholar

Conviva sapiens ad ebrietatem, Soldanus Orientis imperator dum alienus per tyrannidem sapuit, proprius et pocula condivit sanguis, Pułtusk 1703
Zobacz w Google Scholar

Daniel, tragedyja, Kroże 1759
Zobacz w Google Scholar

[Dauksza Władysław?], Conviva dolus ad geniales Bacchi mensas tristi mortis mero tractatus in Abdulgano Syndae principe doloso, in cratere alteri fata propinante, olim Indiarum orbi, a Nemesi divina propositus, Wilno 1709
Zobacz w Google Scholar

Dies cinerum inter hilares Liberi patris ferias coronatosque craters perfici quondam solis Hesperriani Persarum princiipis fatali eclipse clarus, Kowno 1730
Zobacz w Google Scholar

Do czytelnika, [w:] Komedyja z francuskiego tłumaczona, pod tytułem „Arlekin, dziki Amerykanin”, [Wilno 1760] (sumariusz sztuki)3
Zobacz w Google Scholar

Dziwne rozrządzenie Mądrości Boskiej, Kulikana króla Persji z pasterza na królestwo wynoszące, Lwów 1742
Zobacz w Google Scholar

Excubiae heroum ad templum honoris, olim ab Helvio, suffragio Palladis et Gradivi, ad coronam imperii promoto peractae, [Wilno 1739] (wyst. Pińsk)
Zobacz w Google Scholar

Felicitas constantiae comes, seu Titus, tragedia, Wilno 1749
Zobacz w Google Scholar

Felix amicitia, Warszawa 1755
Zobacz w Google Scholar

Filipecki Jędrzej, Leo Filozof, cesarz wschodni, tragedyja, Lwów 1754
Zobacz w Google Scholar

Filipecki Józef, Seila, wyrażenie Mesyjasza, ludzkiego narodu Zbawiciela, drama, Sandomierz 1754
Zobacz w Google Scholar

Filius corona patris in Iacobo septenni puero, parentis loco ad martyria provolante coronam sacris coronae et coronatoris martyrum Christi patientis, Wilno 1709
Zobacz w Google Scholar

Gordon Antoni, Miłość dwóch braci w związku swoim nierozerwana, Poznań 1760
Zobacz w Google Scholar

Hempel Rafał, Infidelis felicitas fides felix, sive Clodoaldus, Daniae princeps, tragoedia, Warszawa 1748
Zobacz w Google Scholar

Hempel Rafał, Maiestas asserta, sive Darius, tragoedia, Warszawa 1749; toż, [b.m.] 1750
Zobacz w Google Scholar

Hermenegild, męczennik, tragedyja, Wilno 1754
Zobacz w Google Scholar

Hermenegild, tragedyja, Przemyśl [1761–1765]
Zobacz w Google Scholar

Idvell Fridericus, Clementia nobile ultionis genus sive Octavius Augustus, Grodno 1752
Zobacz w Google Scholar

Immortalitas famae morte comparata seu Menoeceus, tragoedia, [Warszawa] 1748
Zobacz w Google Scholar

Jaworski Stanisław, Jonatas, tragedyja święta, Kalisz 1746 (wyd. w: Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu, wstęp i oprac. I. Kadulska, Gdańsk 1997, s. 133–221)
Zobacz w Google Scholar

[Kiełpsz Michał], Sedecyjasz, tragedyja, [Warszawa 1752]
Zobacz w Google Scholar

[Kiełpsz Michał], Sedecjasz, tragedyja, [Warszawa 1760]
Zobacz w Google Scholar

Le Jay, Gabriel François, Joseph vendu par ses freres, Parisiis 1704
Zobacz w Google Scholar

Liber passus ligatae olim in Canasango Tangi rege vinculis sapientiae, per depressa ignorantiae capita ab angusto carcere ad Basilicum regiae digniitatis augustale a Palladia facultate concessus, Wilno 1738
Zobacz w Google Scholar

Liber Regum, coronatis distinctus capitibus, primum ac principale ad regni diadema continens caput Vusioum Chaensis imperii principem…, Wilno 1722
Zobacz w Google Scholar

Libertas in vinculis ligatae eloquentiae ad supremos honorum ascensus expeditor, Andreae Dandulo, poeticis pedibus ad liberae Reipublicae Venetae tendenti solium prodroma ad terminum annuo scholastici decursus, Warszawa 1725
Zobacz w Google Scholar

[Łuskina Stefan], Virtus Amore et timore fortior, sive Titus, tragoedia, Warszawa 1750
Zobacz w Google Scholar

Maurycyjusz cesarz, surowej sprawiedliwości Boskiej przykład, Wilno 1753
Zobacz w Google Scholar

Maurycyjusz wschodni cesarz, tragedyja, Przemyśl 1754
Zobacz w Google Scholar

Męciński Wojciech, Drama o powołaniu św. Alojzego do zakonu Societatis Jesu, Sandomierz 1754
Zobacz w Google Scholar

Męciński Wojciech, Drama o powołaniu św. Stanisława Kostki do zakonu Societatis Jesu, Przemyśl 1755
Zobacz w Google Scholar

Mokronowski Wojciech, Śmierć Cezara, tragedyja, Warszawa 1755
Zobacz w Google Scholar

Moykowski Kazimierz, Izaak, tragedyja, [Warszawa] 1763
Zobacz w Google Scholar

Niezbożność synowska przeciw dobroczynnemu ojcu naprzód niesławną detronizacyją, potym fatalnym więzieniem skarana, Kalisz [1721]
Zobacz w Google Scholar

Pietas imperio potior, sive Alexius, tragoedia, [Wilno 1748]
Zobacz w Google Scholar

Prawdziwy patriota abo Kodrus, tragedyja, Łowicz [1761] (wyst. Płock)
Zobacz w Google Scholar

Prima Aprilis mensis Neroniani cum pia fraude paternus amor tyrannum Neronem simulavit, in Alphonso principe Carteiae, [Warszawa] 1702
Zobacz w Google Scholar

Pruszyński Franciszek, Tymoklia, tragedyja jaśnie oświeconemu Janowi Kajetanowi na księstwie Ostrogskim Berezowskiemu […] i jaśnie wielmożnej Annie z Hrabiów S. R. J. na Kodniu Sapiehów […] na aplauz maryjażu pożądanego europejskim tronom w trybucie ofiarowana […], Lublin 1751
Zobacz w Google Scholar

Przeradzki Antoni, Maurycyjusz państw wschodnich cesarz, tragedyja prześwietnym wielmożnego JMci pana Maurycego Kitnowskiego chorążyca pomorskiego imieniem zaszczycona, od prześwietnej młodzi ćwiczącej się w naukach poetycznych i geograficznych, na publicznej sali szkół poznańskich Soc[ietatis] Jesu na widok dana, Poznań 1754
Zobacz w Google Scholar

Puttkamer Jan, Abdalomin, drama, Sandomierz 1754
Zobacz w Google Scholar

Puttkamer Jan, Pan wieśniakiem albo Abdalomin, drama, Sandomierz 1753
Zobacz w Google Scholar

[Ramułt Teodat?], Bellaria belluae ori erepta, seu Leo, Warszawa 1720
Zobacz w Google Scholar

Sadowski Stanisław, Peomer, król meseński, tragedyja, Lublin 1751 (wyd. S. Sadowski, Peomer, król meseński, wprowadzenie i oprac. M. Mieszek, Lublin 2020, Lubelska Biblioteka Staropolska, Series Nova, t. 3)
Zobacz w Google Scholar

Societas Loiolana virtutis et sapientiae in Balthasare [?] Loyola iuvene, principe Africano, dimissa Mahometismi et cum parente regnandi societate, Societatem Jesu ingrediente, [Wilno 1708]
Zobacz w Google Scholar

Solitudo popularis solitaria caelestis Academi Universitas sub laureato Japoniae capite mnorenni Constantio, Warszawa [1713]
Zobacz w Google Scholar

Sołtyk Ignacy, Mikador, król Kastylii, tragedyja, Lublin 1750
Zobacz w Google Scholar

Spiritus procellarum, e cella vinaria inter spumantes massico calices tyranico furore excitus a Cambyse Persarum monarcha, Nieśwież 1730
Zobacz w Google Scholar

Strusiński Marcin, Cyrus poznany, tragedyja, Warszawa [1762] (wyst. Płock)
Zobacz w Google Scholar

[Szostakowski Grzegorz], Cavea incauto Bacchanali lusui et luxui parata olim Henricum ducem Legnicensem ex Sarmaticis regalibus aquilis porphyrogenitum includens, [Warszawa 1718]
Zobacz w Google Scholar

Szumanczewski (Szymanczewski) Andrzej, Recens constantiae christianae prodigium, Kalisz 1714
Zobacz w Google Scholar

Ś[więty] Melior, książę Kornubii, drama, Przemyśl 1758
Zobacz w Google Scholar

Trophaeum innocentiae, cum innocente Christo per crucem triumphantis, in Ludovico septenni adolescentulo, [Braniewo 1717]
Zobacz w Google Scholar

Victor et victus ex fulminatore Jove, Jupiter in feretro Feretrius Nabunanga Japoniae imperator, [Wilno 1741]
Zobacz w Google Scholar

Wet za wet chrześcijańskie, Wilno 1704 (wyd. w: Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu, wstęp i oprac. I. Kadulska, Gdańsk 1997, s. 107–113)
Zobacz w Google Scholar

Wichert Jan, Teodor, tragedyja, Pińsk 1764
Zobacz w Google Scholar

[Wilkinowicz Ignacy], Manus congregatorum Ioannis, Petri et Andreae, ad matrtyrii lauream extensa, Płock 1720
Zobacz w Google Scholar

Witus chrześcijanin w wierze świętej stateczny, [Wilno 1752]
Zobacz w Google Scholar

Wolność i powaga kościołów i duchownych abo św. Eutropiusz, Wilno 1754
Zobacz w Google Scholar

Codrus Atheniensium princeps, vtae propriae contemptor, verus patriae amator, [b.m. 1702] (wyst. Waręż)
Zobacz w Google Scholar

Corneille Pierre, Polieukt męczennik, tragedyja chrześcijańska, [Warszawa 1751]
Zobacz w Google Scholar

Dies triumphalis amoris, nuper a Numa Pompilio in religion, a Bruto in patriae conservation, ab Aenea in praestita patri pietate, ab Orpheo in mortuae coniugis resuscitation celebratus, [b.m. 1698] (wyst. Rzeszów)
Zobacz w Google Scholar

Fascia Rychłowsciorum Domus, [Warszawa 1725] (wyst. Piotrków)
Zobacz w Google Scholar

[Konarski Stanisław], Argument, [w:] tenże, Otto, tragedyja, Warszawa 1744
Zobacz w Google Scholar

[Konarski Stanisław], Epaminondas, tragedyja, Warszawa 1759
Zobacz w Google Scholar

Metastasio Pietro, Themistocles tragedia, [Warszawa 1759]
Zobacz w Google Scholar

Mutius heroicis quondam ausibus Romam, Warszawa [1692] (wyst. Łowicz)
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Gracjan, Adrian, tragedia, Szczuczyn 1760
Zobacz w Google Scholar

Verus amator suae patriae, Curtius Romanus et Boguslaus Jaxa Polonus, uterque pro patriae integritate vitam impendis, Warszawa [1688] (wyst. Łowicz)
Zobacz w Google Scholar

[Wiśniewski Antoni], Perykles, tragedyja polska, [Warszawa 1746]
Zobacz w Google Scholar

Bazyli, cesarz wschodni, wyst. Żyrowice ok. 1750, rkps NAN, dawn. Bibl. Bawor., sygn. 7268
Zobacz w Google Scholar

Minocki Franciszek Józef, Amor erga genus humanum Christi Salvatoris sub allegoria Codri regis Atheniensium, Kraków [1755]
Zobacz w Google Scholar

[Sucharzewski Jan Kanty Nepomucen], Aspectus sapientiae a Telemaco Ulyssis filio nimium dilectae, Kraków [1758]
Zobacz w Google Scholar

Śleczkowski Andrzej, Miłość ojczyzny z sprawiedliwością złączona, Kraków [1761]
Zobacz w Google Scholar

Metastasio Pietro, Themistocles, tragoedia, Warszawa [1743]
Zobacz w Google Scholar

Corneille Pierre, Cynna, tragedia wierszem polskim, Warszawa 1753
Zobacz w Google Scholar

Corneille Pierre, Théodore, vierge et martyre, Paris 1646
Zobacz w Google Scholar

Łopaciński Ignacy Stanisław, Temistokles, tragedyja, [w:] tenże, Publiusza Korneliusza Scypiona, także Stylikona i Temistoklesa, tragedyje, Wilno 1751, s. 1–77
Zobacz w Google Scholar

Metastasio Pietro, Drama tragiczne: Łaskawość Tytusa, przeł. K. Skrzetuski, Warszawa 1779
Zobacz w Google Scholar

Racine Jean Baptiste, Andromacha, Berenika, Fedra, przeł. M. Wroncka i in., Wrocław 1997, BN II 242
Zobacz w Google Scholar

Annales Collegii Posnaniensis Societatis Iesu, tomus I (1570–1663), rkps BJ, sygn. 5198; wersja on-line: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=317687&from=&dirids=180&ver_id=&lp=1&QI= (toż wyd. Kronika jezuitów poznańskich (młodsza), t. 1. 1570–1653, oprac. J. Wiesiołowski, Poznań 2004)
Zobacz w Google Scholar

Compendium humaniorum litterarum, scilicet artis grammaticae, poeticae ac rhetoricae, Poznań 1691, rkps Bibl. Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 557
Zobacz w Google Scholar

Discursus [...] de fonte atque effectu praesentium dissidentiorum, de conciliorum publicorum corruptela..., Lublin 1670, rkps Bibl. Kórnickiej, sygn. 528
Zobacz w Google Scholar

Discursus de electione Polonorum regum arbitrans..., Kalisz 1674, rkps Bibl. Kórnickiej, sygn. 528
Zobacz w Google Scholar

Historiarum Collegii Posnaniensis Soc[ietatis] Jesu tomus II (1669–1771), rkps BJ, sygn. 5198, wersja on-line: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=317688&from=&dirids=180&ver_id=&lp=2&QI=
Zobacz w Google Scholar

Institutio ad litteras humaniores, dawny rkps Uniwersytetu Lwowskiego, sygn. 488
Zobacz w Google Scholar

Poetica practica Anno Domini 1648, dawn. rkps Załuscianum, sygn. Lat. Q. XIV. 229
Zobacz w Google Scholar

Załuski Józef Andrzej, Korespondencja z roku 1745, rkps BN sygn. III 3245, t. 1; Korespondencja z roku 1746, rkps BN sygn. III 3246, t. 1; Korespondencja z roku 1748, rkps BN sygn. III 3248, t. 1; Korespondencja z roku 1755, rkps BN sygn. III 3255, t. 1
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław 1983, BN II 209
Zobacz w Google Scholar

Beyerlinck Laurentius, Magnum theatrum vitae humanae, t. 3, Lugduni 1665, s. 128–137
Zobacz w Google Scholar

Bohomolec Franciszek, Rozmowa o języku polskim najprzód po łacinie napisana…, teraz z przydatkiem i odmianą na polski język przełożona przez Ksawerego Leskiego, chorążyca malborskiego, [w:] Zabawki poetyckie niektórych kawalerów akademii szlacheckiej warszawskiej Soc. Jesu w krasomówskiej sztuce ćwiczących się, Warszawa 1758, s. 384–433
Zobacz w Google Scholar

Boym Michał Piotr, Flora sinensis, Wiedeń 1656
Zobacz w Google Scholar

Brietius Philippus, Annales Mundi sive chronicon Universale, t. 6, lib. 13, cap. 1, Viennae 1727
Zobacz w Google Scholar

Brunon z Kwerfurtu, Świętego Wojciecha Żywot Drugi, [w:] Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, wstęp i komentarze J. Karwasińska, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1966, s. 87–154
Zobacz w Google Scholar

Bystrzonowski Wojciech, Polak, sensat w liście, w komplemencie polityk, humanista w dyskursie, w mowach statysta, Kraków 1739
Zobacz w Google Scholar

Cicero Marcus Tullius, Leliusz o przyjaźni, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1963, Pisma filozoficzne, t. 4
Zobacz w Google Scholar

Cyceron Marcus Tullius, O mówcy, przekł., wstęp i komentarz B. Awianowicz, Kęty 2010
Zobacz w Google Scholar

Danejkowicz Ostrowski Jan, Swada polska i łacińska, albo miscellanea oratorskie, sejmowe, weselne, kancelaryjne, listowne, kaznodziejskie, pogrzebowe, statystyczne, panegiryczne, elogiarne, inskrypcyjne i inne różne, w oboim języku, prozą i wierszem, Lublin 1745
Zobacz w Google Scholar

Doctrina ss. Patrum de comoedia et spectaculis, [w:] Armand de Bourbon Conti, Traité de la comédie et des spectacles, selon la tradition de l’Eglise tirée des Conciles et des Saints Pères, Parisiis 1667
Zobacz w Google Scholar

Drużbicki Kasper, Szkarłatna róża boskiego raju, to jest żywot i śmierć świątobliwej pamięci ks. Wojciecha Męcińskiego, Kraków 1672 (wyd. nast. Kraków 1699)
Zobacz w Google Scholar

Dufrène Maksymilian, Rudimenta historiarium, Kalisz 1745
Zobacz w Google Scholar

Golański Filip Neriusz, O wymowie i poezji, wyd. 2 rozszerz., Wilno 1788 (pierwodr. 1786)
Zobacz w Google Scholar

Jabłonowski Józef Aleksander, Museum Polonum, seu collectionem in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae scriptorum, editorum et edendorum opus bipartitum, Lwów 1752; wyd. 2, Elbląg [1766]
Zobacz w Google Scholar

Janicki Klemens, Vitae Regum Polonorum, Antwerpia 1563
Zobacz w Google Scholar

Janocki Jan Daniel, Lexicon derer itztlebenden Gelehrten in Polen, cz. 1, Breslau 1754, s. 11
Zobacz w Google Scholar

Janocki Jan Daniel, Polonia litterata nostri temporis, cz. 1, Vratislaviae 1750, s. 7–8
Zobacz w Google Scholar

Jarric, du Pierre (Jaricius), Histoire des choses plus mémorables advenues tant ès Indes Orientales, cz. 1–3, Bordeaux 1608–1610 (jeśli nie zaznaczone inaczej, to w pracy korzystam z wyd. 2, Toulouse 1611)
Zobacz w Google Scholar

Jaworski Stanisław, Pierwszy grunt łacińskiego języka do ugruntowania pamięci młodych na rozumne pojęcie początków tego powszechnego języka założony, Lwów 1779
Zobacz w Google Scholar

Jaworski Stanisław, Specimina Literaria laborum in Reipublicae Orthodoxae atque Ecclesiae obsequia susceptorum, Varsaviae 1767
Zobacz w Google Scholar

[Jouvancy, de Joseph], Historia prześladowania wiary Chrześcijańskiej w Japonii... od Józefa Juwencjusza tegoż zakonu, tłum. F. Rzepnicki, Poznań 1763
Zobacz w Google Scholar

Jouvancy, de Jospeh (Juwencjusz), Institutiones poeticae et rhetoricae (lib. 3, cap. 11), Wilno 1752 (pierwodruk Wenecja 1718)
Zobacz w Google Scholar

Konarski Stanisław, Mowa o kształtowaniu człowieka uczciwego i dobrego obywatela, [w:] tenże, Pisma wybrane, oprac. J. Nowak-Dłużewski, wstęp Z. Libera, t. 2, Warszawa 1955, s. 105–158
Zobacz w Google Scholar

Konarski Stanisław, Ordynacje wizytacji apostolskiej dla polskiej prowincji szkół pobożnych, [w:] Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740–1800, Warszawa 1993, s. 42–54
Zobacz w Google Scholar

Korona polska przy złotej wolności [...] podana przez ks. Kaspra Niesieckiego..., t. 3, Lwów 1740
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkiewicz Jan, Phoenix rhetorum, Kalisz 1682
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkiewicz Jan, Suada civilis, Kalisz 1672
Zobacz w Google Scholar

Kwintylian Marek Fabiusz, Institutio oratoria, ks. 11 3, wyd. S. Śnieżewski, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, t. 24: 2014, nr 1, s. 119–144; toż, [w:] Lipiński Jacek, Planeta Luna. Wstęp do historii sztuki aktorskiej w Polsce, „Pamiętnik Teatralny” 1971, z. 2, s. 203–210
Zobacz w Google Scholar

Lang Franz, O działaniu scenicznym, przekł. i komentarz J. Zaborowska-Musiał, wstęp B. Judkowiak, Gdańsk 2010, Theatroteka, t. 18
Zobacz w Google Scholar

Lang Franciscus SJ (Lang Franz), Rozprawa o sztuce scenicznej, przeł. J. Golińska, „Dialog” 2001, nr 8, s. 167–175
Zobacz w Google Scholar

Lang Franciszek (Lang Franz), Sylwetki symboliczne przysposobione do teatralnych strojów i występów [Imagines symbolicae adaptatae exhibitioni et vestitui theatrali], do druku podała I. Kadulska, przeł. M. Szlachcikowska, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1998, z. 5, s. 185–209
Zobacz w Google Scholar

Le Jay, Gabriel François, Biblioteka retorów, przeł. Ewa Juzoń, [w:] Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich 1674–1810, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1997, s. 154–170
Zobacz w Google Scholar

Lippomano Aloysio, Historia de vitis sanctorum, t. 5, Roma 1551–1560
Zobacz w Google Scholar

Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące z Azji, Afryki, Ameryki…, tłum. M. Juniewicz, F. Bohomolec, cz. 1–2, Warszawa 1765; cz. 4–6, Warszawa 1767
Zobacz w Google Scholar

Lohner Tobias, Instructissima bibliotheca manualis concionatoria, wyd. 6, t. 1, Dilingae 1732
Zobacz w Google Scholar

Łubieński Władysław, Świat we wszystkich swoich częściach … określony, t. 1, Wrocław 1740
Zobacz w Google Scholar

Masen Jacob (Massenius Iacobus), Ars nova, Coloniae 1649
Zobacz w Google Scholar

Masen Jacob (Massenius Iacobus), Palaestra Eloquentiae Ligatae Dramatica. Pars 111 et ultima, quae complectitur poësin comicam, tragicam, comico-tragicam, Coloniae 1654
Zobacz w Google Scholar

Masen Jacob (Massenius Iacobus), Palestra Eloquentiae Ligatae Nova mac facilem tam concipiendi, quam scribendi quovis Stylo poetico methodum ac rationem complectitur, Coloniae 1657
Zobacz w Google Scholar

Niesiecki Kasper, Korona Polska przy złotej wolności starożytnemi rycerstwa polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego klejnotami, najwyższemi honorami, heroicznym męstwem [...] ozdobiona. Potomnym zaś wiekom na zaszczyt i nieśmiertelną sławę pamiętnych w tej ojczyźnie synów podana, t. 3, Lwów 1740
Zobacz w Google Scholar

Opisanie chwalebnego męczeństwa dziewięciu chrześcijan Japońskich podjętego dla wiary chrześcijańskiej w królestwach tamecznych, w Fingu, Sussamie i Firandzie..., tłum. Sz. Wysocki, Kraków 1612
Zobacz w Google Scholar

Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki, przeł. i oprac. E. Wesołowska, Wrocław 2008, BN II 256
Zobacz w Google Scholar

[Paulin z Noli, św.], S. Pontii Merowi Paulini Nolani Opera, pars 2: Carmina, indicesvol. 29 et 30, et. F. Tempsky, G. Freitag, Pragae–Vindobonae–Lipsiae 1894
Zobacz w Google Scholar

Porée Charles, Discours sur les spectacles, Paris 1733
Zobacz w Google Scholar

Porée Charles, Oratio de theatro, Poznań 1748
Zobacz w Google Scholar

Porée Charles, Oratio V theatrum sit ne, vel esse possit schola informandis moribus idonea, [w:] tenże, Orationes, Moguntiae 1756
Zobacz w Google Scholar

Poszakowski Jan, Kalendarz jezuicki większy na rok przestępny 1740, Wilno 1740
Zobacz w Google Scholar

R. P. Ludovici Cellotii SJ, Quondam in Academia Parisiensi Oratoris celeberrimi, Orationes Panegyricae: Nunc post varias in Gallia & Belgio factas impressiones bono & commodo Eloquentiae Studiosorum in Germania recusae, Paris 1607
Zobacz w Google Scholar

Rapin René, Réflexions sur La Poétique d’Aristote, Paris 1674
Zobacz w Google Scholar

Ratio atque institutio studiorum SJ, czyli Ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), wstęp i oprac. K. Bartnicka i T. Bieńkowski, Warszawa 2000
Zobacz w Google Scholar

Rinaldi (Raynaldi) Odorico, Annales ecclesiastici, t. 2, Lucae 1747
Zobacz w Google Scholar

Ripa Cesare, Ikonologia, przeł. I. Kania, wyd. 2, Kraków 2002
Zobacz w Google Scholar

Rogaliński Józef, Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających…, ks. 3, Poznań 1770
Zobacz w Google Scholar

Sarbiewski Maciej Kazimierz, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus), przeł. M. Plezia, oprac. S. Skimina, Wrocław 1954, BPP, ser. B, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Sarbiewski Maciej Kazimierz, Wykłady poetyki (Praecepta poetica), przeł. i oprac. S. Skimina, Wrocław 1958, BPP, ser. B, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Skarga Piotr, Roczne dzieje kościelne od narodzenia Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, Kraków 1603
Zobacz w Google Scholar

Stengel Georg (Stengelius), Exemplorum libri tres, lib. 2: Exempla in septem capitalium vitiorum detestationem, per quacragesimam an. 1646 narrata, Ingolstadt [Ingolstadii] 1649
Zobacz w Google Scholar

Surius Laurentius, De probatis Sanctorum historiis ab Al. Lipomano olim conscriptis nunc primum a Laur. Surio emendatis et auctis, t. 6, Köln 1575
Zobacz w Google Scholar

Świrczyński Antoni SJ, Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego wedle oświecenia i powołania Boskiego wyprostowana wszystkim zbawienia swego szczerze szukającym, wyd. 2, Lublin 1746
Zobacz w Google Scholar

Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu, wstęp i oprac. I. Kadulska, Gdańsk 1997
Zobacz w Google Scholar

Teki Dworzaczka (Inskrypcje kaliskie, nr 204/205 z roku 1763, [w:] http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html [online] [dostęp 3.03.2019]; Metrykalia katolickie, cz. 1, nr 110, Czempiń, [w:] http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html [online] [dostęp 3.03.2019])
Zobacz w Google Scholar

Tasso Torquato, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przekł. P. Kochanowski, wyd. 3, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951, BN II 4
Zobacz w Google Scholar

Tromler Karl Heinrich, De polonis latine doctis diatribe, Varsaviae et Lipsiae 1776
Zobacz w Google Scholar

Vita et Mors Gloriose suscepta, R. P. Alberti Męciński, Poloni e Societate Iesu, Cracoviae 1661 (wyd. nast. Metz 1858)
Zobacz w Google Scholar

Widok stateczności japońskiej, przez którą sto osiemnaście zacnych męczenników... korony chwały nieśmiertelnej dostąpili roku 1622, Poznań 1625
Zobacz w Google Scholar

Załuski Józef Andrzej, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich, przypisy J. E. Minasowicz, wyd. J. Muczkowski, Kraków 1832
Zobacz w Google Scholar

Załuski Józef Andrzej, Bibliotheca poetarum Polonorum qui patro sermone scripserunt, Varsoviae 1754
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowska Elżbieta, Bielski Jan, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, red. R. Loth, t. 1, Warszawa 2000, s. 64–65
Zobacz w Google Scholar

Backer, de Augustin, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, t. 1, Liège–Paris 1869
Zobacz w Google Scholar

Bednarski Stanisław TJ, Bielski Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 60–61
Zobacz w Google Scholar

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 1–3: Piśmiennictwo staropolskie, oprac. zespół pod kierownictwem R. Pollaka, Warszawa 1963–1965; t. 4: Oświecenie, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, Warszawa 1966
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, [w:] Historia nauki polskiej, t. 2, wstęp i red. B. Suchodolski, Wrocław 1970, s. 368
Zobacz w Google Scholar

Bielski Jan, [w:] Historia nauki polskiej, t. 6, oprac. L. Hajdukiewicz, Wrocław 1974, s. 39
Zobacz w Google Scholar

Brown Józef, Biblioteka pisarzów asystencyi polskiej Towarzystwa Jezusowego, przekł. W. Klejnowski, Poznań 1862
Zobacz w Google Scholar

Dramat staropolski od początku do powstania sceny narodowej. Bibliografia, t. 1: Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765, oprac. zespół pod kierunkiem W. Korotaja, Wrocław 1965; t. 2: Programy drukiem wydane do r. 1765, cz. 1: Programy teatru jezuickiego, oprac. W. Korotaj, J. Szwedowska, M. Szymańska, Wrocław 1976; cz. 2: Programy teatru pijarskiego oraz innych zakonów i szkół katolickich, oprac. W. Korotaj, J. Szwedowska, M. Szymańska, Wrocław 1978, seria: Książka w Dawnej Kulturze Polskiej.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, t. 2, Lublin 1985 (hasła: Grzebień Ludwik SJ, Bielski Jan, szp. 536–537; Kłoczowski Jerzy, Baronius Cesare, szp. 61–62)
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień SJ przy współpracy zespołu jezuitów, wyd. 2, Kraków 2004 (hasła: Bielski Jan, s. 46; Teatr jezuicki, s. 685–687)
Zobacz w Google Scholar

Estreicher Karol, Bibliografia polska, cz. 1: Stulecie XIX, t. 1, Kraków 1870; tenże, Bibliografia polska. Spis chronologiczny, t. 9, Kraków 1888; tenże, Bibliografia polska, cz. 3, t. 13, t. 15, Kraków 1894; t. 25, Kraków 1913; tenże, Bibliografia polska, cz. 1, wyd. 2, Kraków 1966
Zobacz w Google Scholar

Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, oprac. P. F. Neumann, Poznań 2001
Zobacz w Google Scholar

Kronika rezydencji karmelitów trzewiczkowych w Poznaniu przy kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa na ul. Żydowskiej, oprac. J. Wiesiołowski, Poznań 2005
Zobacz w Google Scholar

Katalog rękopisów AU w Krakowie, oprac. J. Czubek, Kraków 1906
Zobacz w Google Scholar

Linde Bogumił Samuel, Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1807; t. 3, Warszawa 1809
Zobacz w Google Scholar

Pułaski Franciszek, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Warszawa 1920
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska Maria, Terminologia dramatu i teatru w polskim oświeceniu, Poznań 2007
Zobacz w Google Scholar

Simon Ludwik, Dykcjonarz teatrów czynnych od czasów najdawniejszych do roku 1863, Warszawa 1935
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1978
Zobacz w Google Scholar

Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd. 3, Wrocław 2002 (hasła: Kostkiewiczowa Teresa, Bohater literacki, s. 36–42)
Zobacz w Google Scholar

Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – renesans – barok, red. T. Michałowska, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 1998 (hasła: Dziechcińska Hanna, Panegiryk, s. 613–616; Lancholc Teresa, Ars epistolandi, s. 61–65; Majewska Barbara, Wschód w kulturze i piśmiennictwie, s. 1035–1055; Michałowska Teresa, Bohater literacki – pojęcie, s. 123–131; Michałowska Teresa, Fabuła – pojęcie, s. 236–241; Michałowska Teresa, Kompozycja utworu – teoria, s. 386–389; Mroczek Katarzyna, Epitalamium, s. 218–222; Ocieczek Renarda, Rama utworu, s. 775–779)
Zobacz w Google Scholar

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 3 popr. i poszerz., Wrocław 2000 (hasła: Sławiński Janusz: Idea, s. 207; Ideologia w dziele literackim, s. 207–208; Temat, s. 577; Zawartość ideowa, s. 636; Kostkiewiczowa Teresa, Stemma, s. 522)
Zobacz w Google Scholar

Sobieszczański Franciszek Maksymilian, Bielski Jan, [w:] Encyklopedia powszechna (Orgelbranda), t. 3, Warszawa 1860, s. 529
Zobacz w Google Scholar

Tauer Antoni, Bielski Jan, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. 3–4, Warszawa 1904, s. 377
Zobacz w Google Scholar

Topolska Maria B., Bielski Jan, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa–Poznań 1981, s. 54–55
Zobacz w Google Scholar

Abramowska Janina, Gatunek i temat, [w:] taż, Rekonstrukcje i konstrukcje. Studia literackie, Poznań 2003, s. 67–79
Zobacz w Google Scholar

Axer Jerzy, Polski teatr jezuicki jako teatr polityczny, [w:] Jezuici a kultura polska: materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–1990), Kraków, 15–17 lutego 1991 r., red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993, s. 11–22
Zobacz w Google Scholar

Axer Jerzy, Żołnierz samochwał spod Smoleńska. Echa wydarzeń aktualnych na XVII-wiecznej scenie jezuickiej, „Pamiętnik Teatralny” 1978, z. 3, s. 409–429
Zobacz w Google Scholar

Baczewski Sławomir, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim (druga połowa XVI wieku–XVII wiek), Lublin 2009
Zobacz w Google Scholar

Badyna Piotr, Model człowieka w polskim piśmiennictwie parenetycznym XVIII w. (do 1773 r.), Warszawa 2004
Zobacz w Google Scholar

Banasiowa Teresa, Jezuiccy teoretycy siedemnastowieczni – M. K. Sarbiewski oraz anonimowy autor „Poetyki praktycznej” (1648) o tragedii i istocie tragiczności, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 45 (2001), s. 155–168
Zobacz w Google Scholar

Banasiowa Teresa, W kręgu tradycji Jakuba Pontanusa i Macieja K. Sarbiewskiego, [w:] Jesuitica. Kolokwium naukowe z okazji 400. rocznicy urodzin Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, red. J. Malicki, P. Wilczek, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 1997, nr 1624, s. 49–60
Zobacz w Google Scholar

Baranowski Bohdan, Znajomość Wschodu w Polsce. Do XVIII wieku, Łódź 1950
Zobacz w Google Scholar

Barokowy dramat i teatr w Polsce wśród zadań publicznych i religijnych, [w:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska i M. B. Stykowa, Lublin 1990, s. 7–26
Zobacz w Google Scholar

Bartnicka Krystyna, Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, wyd. 2, Warszawa 1998
Zobacz w Google Scholar

Bednarski Stanisław TJ, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków 1933 (reprint, Kraków 2003)
Zobacz w Google Scholar

Bernacki Ludwik, Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta, t. 2: Notatki i studia, Lwów 1925
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska Barbara, Bieńkowski Tadeusz, Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600–1773), cz. 2: Humanistyka, Warszawa 1976
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Dzieje ojczyste w jezuickim teatrze szkolnym w Polsce, [w:] Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Bylina, Warszawa 1997, s. 315–318
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola ideowa. Studium z dziejów kultury staropolskiej, Wrocław 1967
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Motywy antyczne i ich funkcja w jezuickim dramacie szkolnym w Polsce, „Meander” 1961, z. 1, s. 26–43; z. 2, s. 99–148; z. 3, s. 149–165
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Na przełomie epok: edukacja na ziemiach polskich w latach 1720–1740, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 37 (1996), s. 51–67
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Prooemium (antyczna teoria wstępu do mowy), „Meander” 1965, z. 1, s. 12–34
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Szkolne wykształcenie retoryczne wobec wymogów praktyki (uwagi o funkcji retoryki w Polsce w XVI i XVII w.), [w:] Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, Wrocław 1984, s. 211–216
Zobacz w Google Scholar

Binko Katarzyna, Wzorce świętości w „Fortecy duchownej Królestwa Polskiego” Piotra Hiacynta Pruszcza, „Roczniki Humanistyczne”, t. 62: 2014, z. 2, s. 29–50
Zobacz w Google Scholar

Boniecki Adam, Herbarz polski, t. 2, Warszawa 1908
Zobacz w Google Scholar

Braun Kazimierz, Przestrzeń teatralna, Warszawa 1982
Zobacz w Google Scholar

Brodnicki Mariusz, Hermeneutyczny model pijarskiego teatru szkolnego w koncepcji Stanisława Konarskiego na przykładzie tragedii „Otto” Corneille’a, „Rocznik Gdański”, t. 65 (2005), z. 1/2, s. 137–149
Zobacz w Google Scholar

Brodnicki Mariusz, Idee moralne w programie wychowania obywatelskiego w koncepcji Stanisława Konarskiego, [w:] Staropolski etos wychowania, red. E. J. Kryńska, Białystok 2006, s. 99–110
Zobacz w Google Scholar

Brogi-Bercoff Giovanna, „Teatralność” dziejopisarstwa renesansu i baroku, [w:] Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa–Łódź 1985, s. 187–203
Zobacz w Google Scholar

Bromirski Andrzej, Filozofia obyczajów do wszystkich rzeczy, które pod rozum ludzki podpadają w wybornych uwagach, służące, Warszawa 1762
Zobacz w Google Scholar

Bruchnalski Wilhelm, Epistolografia jako źródło literatury renesansowej w Polsce, [w:] tenże, Między średniowieczem a romantyzmem, wybór i oprac. J. Starnawski, Warszawa 1975, s. 117–122
Zobacz w Google Scholar

Buchwald-Pelcowa Paulina, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997
Zobacz w Google Scholar

Buchwald-Pelcowa Paulina, Historia literatury i historia książki, Kraków 2005
Zobacz w Google Scholar

Buchwald-Pelcowa Paulina, Na pograniczu emblematów i stemmatów, [w:] Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Nieborów, 29 września–1 października 1977 r., red. A. Morawińska, Warszawa 1982, s. 73–95
Zobacz w Google Scholar

Buchwald-Pelcowa Paulina, „Stare” i „nowe” w czasach saskich, [w:] taż, Historia literatury i historia książki, Kraków 2005, s. 523–573
Zobacz w Google Scholar

Buszewicz Elwira, Klasycyzm w liryce staropolskiej, [w:] Klasycyzm. Estetyka – Doktryna literacka – Antropologia, red. K. Meller, Warszawa 2009, Ser. Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty w kulturze polskiej. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 6, s. 59–99
Zobacz w Google Scholar

Chadwick Henry, Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego, przeł. P. Sajdek, Kraków 2009
Zobacz w Google Scholar

Chomętowski Władysław, Dzieje teatru polskiego od najdawniejszych czasów do 1750 roku, Warszawa 1870
Zobacz w Google Scholar

Curtius Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 2009
Zobacz w Google Scholar

Cybulski Marek, Obyczaje językowe dawnych Polaków: formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź 2003
Zobacz w Google Scholar

Czaplejewicz Eugeniusz, Panegiryzm a literatura, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 1, s. 1–20
Zobacz w Google Scholar

Czekajewska Anna, O listach dedykacyjnych w polskiej książce XVI wieku, „Roczniki Biblioteczne” 1962, z. 1–2, s. 21–55
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski Roman, „Otto” Stanisława Konarskiego a „Otton” Pierre’a Corneille’a, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie”, z. 97/98 (2002/2003), s. 7–21
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski Stanisław, O panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” 1965, nr 3, s. 101–110
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski Stanisław, Z problematyki panegiryku. Szkice, „Przegląd Humanistyczny” 1968, nr 3, s. 43–55
Zobacz w Google Scholar

Dąbrówka Andrzej, Czas, który widać na scenie, [w:] Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty, red. Ł. Cybulski, K. Koehler, Warszawa 2014, s. 77–98
Zobacz w Google Scholar

Dąbrówka Andrzej, Polish Saint Plays, of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, [w:] The Dramatic Tradition of the Middle Ages, ed. C. Davidson, New York 2005, s. 216–244
Zobacz w Google Scholar

Dembowski Edward, Piśmiennictwo polskie w zarysie, Poznań 1845
Zobacz w Google Scholar

Dębowski Marek, Francuskie konteksty teatru polskiego w dobie Oświecenia, Kraków 2001
Zobacz w Google Scholar

Dolański Dariusz, Trzy cesarstwa. Wiedza i wyobrażenia o Niemczech, Turcji i Rosji w Polsce w XVIII wieku, Zielona Góra 2013
Zobacz w Google Scholar

Drączkowski Franciszek, Patrologia, Pelplin 1998
Zobacz w Google Scholar

Drozd K. W., Schul- und Ordenstheater S.J. am Collegium Klagenfurt (1604–1773), Klagenfurt 1965
Zobacz w Google Scholar

Dunin-Borkowski Jerzy Seweryn Teofil, Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, Lwów 1895
Zobacz w Google Scholar

Dunin-Borkowski Jerzy Seweryn Teofil, Rocznik szlachty polskiej, t. 2, Lwów 1883
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, Gest w staropolskim systemie komunikacji, [w:] Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, red. taż, Warszawa 1989, s. 39–55
Zobacz w Google Scholar

[Estreicher Karol] Oe, Rys ogólny piśmiennictwa dramatycznego polskiego od r. 1750 do 1800, „Dziennik Literacki” 1853, nr 39, s. 305–307
Zobacz w Google Scholar

Falińska Maria, Przeszłość a teraźniejszość. Studium z dziejów świadomości historycznej społeczeństwa staropolskiego, Warszawa 1986
Zobacz w Google Scholar

Flaga Jerzy, Z problematyki szkolnictwa publicznego zakonów w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne” 2000, z. 2, s. 133–144
Zobacz w Google Scholar

Gieysztor Aleksander, Dobrowolne ubóstwo, ucieczka od świata i średniowieczny kult św. Aleksego, [w:] Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1972, s. 21–40
Zobacz w Google Scholar

Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, Zarys teorii literatury, wyd. 5, Warszawa 1986
Zobacz w Google Scholar

Golińska Justyna, Wstęp, [w:] F. Lang SJ, Rozprawa o sztuce scenicznej, „Dialog” 2001, nr 8, s. 165–170
Zobacz w Google Scholar

Grabowski Tadeusz, Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach XVI–XVIII, Poznań 1963
Zobacz w Google Scholar

Graciotti Sante, Patriotyzm i wartości uniwersalne w literaturze polskiej, przeł. W. Jekiel, [w:] Od Renesansu do Oświecenia, t. 1, Warszawa 1991, s. 11–23
Zobacz w Google Scholar

Grzebień Ludwik SJ, Biblioteki jezuickie w Krakowie, [w:] Librorum Amatori. Księga pamiątkowa ofiarowana ks. Czesławowi Michalunio SJ na 50-lecie ofiarnej pracy w Bibliotece Filozoficznej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, red. A. Bieś, Kraków 2004, s. 29–55
Zobacz w Google Scholar

Grzebień Ludwik SJ, Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku?, „Analecta” 2001, z. 2, s. 53–66
Zobacz w Google Scholar

Grzebień Ludwik SJ, J. A. Załuski i jezuici, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. 30 (1994), z. 4, s. 55–70
Zobacz w Google Scholar

Grzebień Ludwik SJ, Kontakty braci Załuskich z jezuitami, [w:] Bracia Załuscy. Ich epoka i dzieło, red. D. Dukwicz, Warszawa 2011, s. 95–110
Zobacz w Google Scholar

Grzebień Ludwik SJ, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 30: 1975, s. 223–278
Zobacz w Google Scholar

Grześkowiak Radosław, Jan Kochanowski – klasyk i klasycysta. Rzecz czarnoleska jako rzecz pospolita poetów początku baroku, [w:] Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. K. Meller, Warszawa 2009, s. 175–192
Zobacz w Google Scholar

Grześkowiak-Krwawicz Anna, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, Gdańsk 2006
Zobacz w Google Scholar

Herbarz polski Kaspra Niesieckiego SJ, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 5, Lipsk 1840; t. 8, Lipsk 1841
Zobacz w Google Scholar

Ibbett Katherine, The Politics of Conservation in Corneille’s “Théodore”: Dramatic Action and Reason of State, „Romance Studies”, vol. 25: 2007, no. 3, s. 163–173
Zobacz w Google Scholar

Imańska Iwona, Druk jako wielofunkcyjny środek przekazu w czasach saskich, Toruń 2000
Zobacz w Google Scholar

Ingarden Roman, O funkcjach mowy w widowisku teatralnym, [w:] tenże, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, Warszawa 1988, s. 459–585
Zobacz w Google Scholar

Jaszowski Stanisław, Dzieje krótkie teatrów polskich, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich, R. 3: 1830, z. 2, s. 112–132
Zobacz w Google Scholar

Jedynak Barbara, „Aby potomkowie byli Polakami” – z historii refleksji nad obyczajem w oświeceniu (S. Konarski, J. J. Rousseau, S. Staszic), Lublin 2001
Zobacz w Google Scholar

Judkowiak Barbara, Kilka uwag na temat teatru poznańskich szkół jezuickich w kontekście ich starań o prawa uniwersyteckie, [w:] Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku, red. D. Żołądź-Strzelczyk, R. Witkowski, Poznań 2011, s. 159–172
Zobacz w Google Scholar

Judkowiak Barbara, Klasycyzm w dramacie polskim XVI–XVIII wieku, [w:] Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. K. Meller, Warszawa 2009, s. 127–143
Zobacz w Google Scholar

J[udkowiak] B[arbara], Komentarz od Redakcji, [w:] F. Lang SJ, Sylwetki symboliczne przysposobione do teatralnych strojów i występów [Imagines symbolicae adaptatae exhibitioni et vestitui theatrali], do druku podała I. Kadulska, przeł. M. Szlachcikowska, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1998, z. 5, s. 185–190
Zobacz w Google Scholar

Judkowiak Barbara, O nobilitacji sztuki teatru i aktora, [w:] Franz Lang, O działaniu scenicznym, przekł. i komentarz J. Zaborowska-Musiał, wstęp B. Judkowiak, Gdańsk 2010, Theatroteka, t. 18, s. 5–33
Zobacz w Google Scholar

Judkowiak Barbara, Poznańska szkoła jezuicka nowego dramatopisania w połowie XVIII wieku, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 4, s. 127–147
Zobacz w Google Scholar

Judkowiak Barbara, Przyczynki do genealogii i charakterystyki teatralnych Geniuszów, [w:] Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, red. K. Płachcińska i M. Kuran, cz. 2: Tradycje literackie i teatralne, Łódź 2010, s. 424–439
Zobacz w Google Scholar

Judkowiak Barbara, Teatr i dramat jezuitów, „Kronika Miasta Poznania” 2000, nr 3, s. 22–42
Zobacz w Google Scholar

Judkowiak Barbara, Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje, Poznań 2007
Zobacz w Google Scholar

Kadulska Irena, Formy intermediów sceny szkolnej połowy XVIII wieku, [w:] Miscellanea z doby oświecenia, t. 6, red. Z. Goliński, Wrocław 1982, s. 5–59
Zobacz w Google Scholar

Kadulska Irena, Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII w., Wrocław 1993
Zobacz w Google Scholar

Kadulska Irena, Miejsce Franciszka Bohomolca w osiągnięciach teatru jezuickiego, [w:] Jezuici a kultura polska: materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–1990), Kraków, 15–17 lutego 1991 r., red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993, s. 113–120
Zobacz w Google Scholar

Kadulska Irena, Między sztuką wymowy a sztuką aktorską (o podręczniku Franciszka Langa SI), [w:] Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1989, s. 244–258
Zobacz w Google Scholar

Kadulska Irena, Nota edytorska, [w:] F. Lang SJ, Sylwetki symboliczne przysposobione do teatralnych strojów i występów [Imagines symbolicae adaptatae exhibitioni et vestitui theatrali], do druku podała I. Kadulska, przeł. M. Szlachcikowska, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1998, z. 5, s. 190–192
Zobacz w Google Scholar

Kadulska Irena, Publiczność szkolnego teatru jezuickiego w XVIII wieku. W kręgu reguł, norm i praktyki, [w:] Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa–Łódź 1985, s. 95–115
Zobacz w Google Scholar

Kadulska Irena, Wstęp, [w:] Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu, wstęp i oprac. taż, Gdańsk 1997, s. 7–45
Zobacz w Google Scholar

Kadulska Irena, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego oświecenia (1746–1765), Wrocław 1974
Zobacz w Google Scholar

Kaliszewski Wojciech, Kto królem będzie, czy Polak i który? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763–1764, Warszawa 2003
Zobacz w Google Scholar

Kaliszewski Wojciech, O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich, „Napis”, Ser. 10: 2004, s. 97–107
Zobacz w Google Scholar

Karasowski Maurycy, Rys historyczny opery polskiej poprzedzony szczegółowym poglądem na dzieje muzyki dramatycznej powszechnej, Warszawa 1859
Zobacz w Google Scholar

Karasowski Maurycy, Studia nad muzyką dramatyczną, czyli operą, „Biblioteka Warszawska” 1857, t. 4, s. 207–228, 752–773
Zobacz w Google Scholar

Kaszyński Stanisław, Teatr, [w:] Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977, s. 270–272
Zobacz w Google Scholar

Kazańczuk Mariusz, Staropolskie herbarze: herby – historia – religia, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 3, s. 37–57
Zobacz w Google Scholar

Kąkol Piotr, Reglińska-Jemioł Anna, Chinoiserie w sztukach widowiskowych w Polsce XVIII wieku, [w:] Początki wiedzy o Chinach w Polsce, red. I. Kadulska, J. Włodarski, Gdańsk 2008, s. 51–71
Zobacz w Google Scholar

Kiszkowiak Katarzyna, W kręgu topiki hagiograficznej. „Żywoty świętych” Piotra Skargi, Kraków 2008, Biblioteka Tradycji, nr 81
Zobacz w Google Scholar

Klimowicz Mieczysław, Oświecenie, wyd. 8, Warszawa 2002
Zobacz w Google Scholar

Kolb Frank, Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, przeł. A. Gierlińska, Poznań 2008
Zobacz w Google Scholar

Korotaj Władysław, Z problematyki staropolskich programów teatralnych, [w:] Wrocławskie spotkania teatralne, red. W. Roszkowska, Wrocław 1967, s. 81–109
Zobacz w Google Scholar

Kosiński Adam Amilkar, Przewodnik heraldyczny. Monografie kilkudziesięciu znakomitszych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających, cz. 2, Warszawa 1880
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa Teresa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa Teresa, Myśl literacka polskiego Oświecenia (zarys problemów badawczych), [w:] Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740–1800, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1993, s. 7–34
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa Teresa, Przedmowa jako wypowiedź krytycznoliteracka, [w:] Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia, red. E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1990, s. 190–221
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa Teresa, Tendencje klasycystyczne w literaturze polskiej lat 1740–1765, [w:] Studien zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Vorträge der 3. Deutsch-Polnischen Polonistenkonferenz, Tübingen, April 1991, ed. I. Kunert, Köln 1993, s. 187–203
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska Wiktoria, „Otto” Corneille’a w adaptacji Konarskiego, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie”, nr 8–9 (1985), Studia nad Oświeceniem, s. 5–19
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski Jan, Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich, Wrocław 1986
Zobacz w Google Scholar

Krawczuk Aleksander, Ród Konstantyna, Warszawa 1972
Zobacz w Google Scholar

Król-Kaczorowska Barbara, Teatr dawnej Polski. Budynki – Dekoracje – Kostiumy, Warszawa 1971
Zobacz w Google Scholar

Kruczyński Andrzej, Teatr religijny w Polsce w XVIII w., [w:] Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991, s. 99–133
Zobacz w Google Scholar

Krzywy Roman, Aspekt panegiryczny twórczości Samuela Twardowskiego, [w:] Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie, red. K. Meller, J. Kowalski, Poznań 2002, s. 99–131
Zobacz w Google Scholar

Krzywy Roman, Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki, Warszawa 2014
Zobacz w Google Scholar

Krzywy Roman, Wstęp, [w:] S. Twardowski, Epitalamia, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2007, s. 5–23
Zobacz w Google Scholar

Kubiszewska-Krasowska Elżbieta, Postawa męczenników wobec państwa i władzy państwowej według Tertuliana, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2014, z. 2, s. 137–147
Zobacz w Google Scholar

Kulawik Adam, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, wyd. 2 popr., Kraków 1994
Zobacz w Google Scholar

Künstler-Langner Danuta, Od zachwytu do pochwały. O staropolskich postawach panegirycznych, [w:] Kłamstwo w literaturze, red. Z. Wójcicka, P. Urbański, Kielce 1996, s. 20–31
Zobacz w Google Scholar

Kuran Michał, Etos wodza w twórczości Samuela Twardowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, z. 7, s. 65–96
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski Władysław, Teatr szkolny kolegium jezuickiego w Kaliszu, Kalisz 1936
Zobacz w Google Scholar

Kwietniewska Monika, Wiedza o Chinach w polskim Oświeceniu. Krótkie wprowadzenie, [w:] Początki wiedzy o Chinach w Polsce, red. I. Kadulska, J. Włodarski, Gdańsk 2008, s. 37–49
Zobacz w Google Scholar

Lasocińska Estera, Starożytne teorie przyjaźni i ich renesans w literackich tekstach dawnej Polski, [w:] Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013, s. 45–56
Zobacz w Google Scholar

Lausberg Heinrich, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekł., oprac. i wstęp A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002
Zobacz w Google Scholar

Legomska Julia, Państwo – naród – ojczyzna w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć, Katowice 2010
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński Rafał, Z repertuaru teatru pijarskiego, „Prace Polonistyczne”, Seria 19 (1965), s. 75–106
Zobacz w Google Scholar

Lewański Julian, Studia nad dramatem polskiego odrodzenia, Wrocław 1956
Zobacz w Google Scholar

Lewański Julian, Teatry szkolne w czasach poprzedzających początek działalności Teatru Narodowego, [w:] Teatr Narodowy w dobie Oświecenia. Księga pamiątkowa sesji poświęconej 200-leciu Teatru Narodowego, Wrocław 1967, s. 158–172
Zobacz w Google Scholar

Lewański Julian, W teatrach staropolskich, [w:] Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 1, Warszawa 1959, s. 7–92
Zobacz w Google Scholar

Lichański Jakub, Retoryka w Polsce. Studia o historii, nauczaniu i teorii w czasach I Rzeczypospolitej, Warszawa 2003
Zobacz w Google Scholar

Lipiński Jacek, Planeta Luna. Wstęp do historii sztuki aktorskiej w Polsce, „Pamiętnik Teatralny” 1971, z. 2, s. 161–210
Zobacz w Google Scholar

Lipiński Jacek, Sztuka aktorska w Polsce 1500–1633, Warszawa 1974
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski Janusz, Oświecenie polskie. Początki formacji, jej stratyfikacja, przebieg procesu historycznoliterackiego, [w:] Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, Seria 2, t. 2, red. Z. Goliński, Wrocław 1977, s. 5–128
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski Jarosław, Teatry poznańskie w latach panowania króla Stanisława Augusta, Warszawa–Poznań 1986
Zobacz w Google Scholar

Magryś Roman, Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu, Rzeszów 2007
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski Dariusz Cezary, Alegorie Rzeczypospolitej w literaturze polskiej XVI–XVIII wieku, [w:] tenże, Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej, Poznań 2002, s. 149–169
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz Henryk, Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. 5 przejrz. i uzup., Kraków 1980
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz Henryk, Ideologia a dzieło literackie, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, Kraków 1976, s. 131–144
Zobacz w Google Scholar

Maslauskaitė-Mažylienė Sigita, Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. Między ikonografią a tekstem, przeł. K. Korzeniewska, Wilno 2013
Zobacz w Google Scholar

Mazurkowa Bożena, Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym), Katowice 1993
Zobacz w Google Scholar

Michałowska Teresa, Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław 1970, Studia Staropolskie, t. 27
Zobacz w Google Scholar

Michałowska Teresa, Staropolska teoria genologiczna, Wrocław 1974
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, „Carmen nuptiale” Jana Bielskiego jako przykład jezuickiej twórczości o charakterze okolicznościowym, „Tematy i Konteksty” 2012, nr 2, s. 12–26
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, Dramaturgia Jana Bielskiego na tle przemian w teatrze jezuickim w XVIII wieku, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 3, s. 119–143
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, Dzieciobójstwo w dawnych dramatach szkolnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, z. 3, s. 227–239
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, Intermedium polskie XVI–XVIII w. (Teatry szkolne), Kraków 2007
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, „Od miękkich niewieścich afektów daleki umysł”, czyli Jan Bielski wobec Stanisława Konarskiego, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler, M. Kuran, Łódź 2013, s. 308–315
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, Postaci kobiece w sztukach jezuickich od połowy XVIII wieku – na wybranych przykładach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2019, z. 2, s. 231–258
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, Postaci władców w wybranych utworach dramatycznych Jana Bielskiego, [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, red. M. Szymor-Rólczak, przy współudziale M. Poradeckiego, Łódź 2011, s. 83–98
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, „Rodowitym rytmem pracy Janickiego dopełniam” – „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janickiego w przekładzie Jana Bielskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria” 2014, z. 3, s. 241–256
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, Teksty poboczne w zreformowanych dramatach jezuickich (od połowy XVIII wieku), [w:] Metateksty i parateksty teatru i dramatu. Od antyku do współczesności, red. J. Czerwińska, K. Chiżyńska, M. Budzowska, Łódź 2017, s. 85–100
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, Tematyka religijna w dramacie jezuickim z połowy XVIII wieku (na przykładzie twórczości Jana Bielskiego), „Tematy i Konteksty” 2016, s. 225–237
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, Wyznawca-obywatel w sztukach jezuickich od połowy XVIII wieku, [w:] Świat teatru – świat wartości. Wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., red. J. Okoń, Kraków 2017, s. 169–182
Zobacz w Google Scholar

Mieszek Małgorzata, Złote łańcuchy, wieńce, Godziny i Czasy – o „jednobarwności” w sztukach z warszawskiego kolegium ojców pijarów?, [w:] Kolor w kulturze, red. Z. Mocarska-Tycowa, J. Bielska-Krawczyk, Toruń 2010, s. 107–118
Zobacz w Google Scholar

Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2002
Zobacz w Google Scholar

Miszalska Jadwiga, Strategie polskich tłumaczy włoskich librett w XVIII wieku, „Między Oryginałem a Przekładem” 2013, t. 22, s. 11–25
Zobacz w Google Scholar

Montusiewicz Ryszard, Kultura retoryczna kolegiów w XVII i połowie XVIII wieku. Rekonesans materiałowy, [w:] Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, Wrocław 1984, s. 193–210
Zobacz w Google Scholar

Mroczek Katarzyna, Epitalamium staropolskie. Między tradycją literacką a obrzędem weselnym, Wrocław 1989
Zobacz w Google Scholar

Mroczek Katarzyna, Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2, s. 127–148
Zobacz w Google Scholar

Narloch Oskar, Językowy obraz ojczyzny w poezji okolicznościowej czasów stanisławowskich, „Rozprawy Komisji Językowej”, t. 52: 2007, s. 159–167
Zobacz w Google Scholar

Nawrot Janusz, Przyjaźń domaga się rezygnacji. Kilka aspektów relacji między przyjaciółmi poruszonych w Biblii, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t. 17 (2010), s. 11–31
Zobacz w Google Scholar

Nawrot Janusz, Przyjaźń w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie, Poznań 2004
Zobacz w Google Scholar

Nguyen Duc Ha, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie w XVII–XVIII wieku, Warszawa 2006
Zobacz w Google Scholar

Niecikowska Małgorzata, Teatr jezuicki w Wilnie w 2 połowie XVIII w., [w:] Wilno teatralne, red. M. Kozłowska, Warszawa 1998, s. 38–46
Zobacz w Google Scholar

Niedźwiedź Jakub, Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w., Kraków 2003
Zobacz w Google Scholar

Niedźwiedź Jakub, Szesnastowieczne epitalamium łacińskie w Polsce, [w:] Szesnastowieczne epitalamia łacińskie w Polsce, przeł. M. Brożek, oprac. J. Niedźwiedź, Kraków 1999, s. 11–58
Zobacz w Google Scholar

Nieznanowski Stefan, Barokowa poezja polityczna. Propozycje badawcze, [w:] Problemy literatury staropolskiej, Seria 3, Wrocław 1978, s. 295–317
Zobacz w Google Scholar

Nowak Katarzyna, Kulturalne i literackie kontakty polsko-japońskie w epoce staropolskiej, [w:] Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne. Materiały z forum dyskusyjnego, red. i wstęp D. Kalinowski, Słupsk 2000, s. 29–49
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Wolna Krystyna, Dzieje sztuki recytatorskiej w Polsce, Opole 1999
Zobacz w Google Scholar

Nowicka-Struska Anna, Kształtowanie wyobrażeń o Dalekim Wschodzie w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XVII wieku, [w:] Proza staropolska, red. K. Płachcińska, M. Bauer, Łódź 2011, s. 211–226
Zobacz w Google Scholar

Obirek Stanisław SJ, Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi, Kraków 1994
Zobacz w Google Scholar

Obirek Stanisław, Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564–1668, Kraków 1995
Zobacz w Google Scholar

Obremski Krzysztof, Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J. K. Rubinkowski, „Promienie cnót królewskich...”), Toruń 2003
Zobacz w Google Scholar

Ocieczek Renarda, O cenzorach staropolskich uwag kilka, [w:] Autor – tekst – cenzura. Prace na kongres slawistów w Krakowie w roku 1998, red. J. Pelc i M. Prejs, Warszawa 1998, s. 140–151
Zobacz w Google Scholar

Ocieczek Renarda, O listach dedykacyjnych literatów polskich XVII wieku (wprowadzenie do badań), „Ruch Literacki” 1977, z. 6, s. 447–459
Zobacz w Google Scholar

Ocieczek Renarda, O przedmowach w polskich książkach barokowych, [w:] Przedmowa w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek, R. Ryba, Katowice 2002, s. 102–116
Zobacz w Google Scholar

Ocieczek Renarda, O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w książkach dawnych, [w:] O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, red. R. Ocieczek, Katowice 1990, s. 7–19
Zobacz w Google Scholar

Ocieczek Renarda, O staropolskich tekstach dedykacyjnych. Uwagi wstępne, [w:] Dedykacje w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek, A. Sitkowa, Katowice 2006, s. 7–10
Zobacz w Google Scholar

Ocieczek Renarda, Studia o dawnej książce, Katowice 2002
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Autorzy tekstów dramatycznych w rękopisie 182 Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1971, s. 105–133
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Barokowy dramat i teatr w Polsce. Wśród zadań publicznych i religijnych, [w:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, M. B. Stykowa, Lublin 1990, s. 7–26; toż, [w:] tenże, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość), Warszawa 2006, s. 77–98
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Intermedium polskie XVII wieku. Próba typologii, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 1, s. 101–138
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Jezuicka scena religijna w Polsce, [w:] tenże, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość), Warszawa 2006, s. 99–120
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Kompendium – czy tylko wiedzy? Wstęp do typologii gatunku, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009, s. 9–33
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, O aktorach i sztuce aktorskiej w staropolskim teatrze szkolnym jezuitów, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1998, z. 5, s. 49–65
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Odsiecz wiedeńska Jana III w staropolskim teatrze szkolnym, „Pamiętnik Teatralny” 1984, z. 1–2, s. 103–116
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Poetyka Sarbiewskiego a niektóre problemy baroku w dramacie szkolnym jezuitów w Polsce wieku XVII, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace historycznoliterackie” 1968, nr 168, z. 14, s. 41–66
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Rękopiśmienne teatralia staropolskie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1970, s. 89–131
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Teatr jezuicki w Polsce: pomiędzy swojskością a cudzoziemszczyzną, [w:] tenże, Jezuici a kultura polska: materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–1990), Kraków, 15–17 lutego 1991 r., red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993, s. 227–241; przedruk w: Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość), Warszawa 2006, s. 51–62
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Teatralia w zbiorze Adama Wolańskiego i nieznane materiały do dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 3, s. 167–178
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, W sprawie autorstwa kodeksu dramatycznego jagiellońskiego 2384, „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 1, s. 185–204
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Wschód na Zachodzie? (Obraz Orientu w teatrze szkolnym doby baroku), [w:] Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994, s. 200–217
Zobacz w Google Scholar

Okoń Jan, Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Kraków 2018
Zobacz w Google Scholar

Opaliński Edward, Szlachta polska wobec króla jako instytucji w latach 1587–1648. Próba postawienia problematyki, „Kwartalnik Historyczny” 1983, nr 4, s. 791–808
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska Danuta, Postać w literaturze. Wizerunek staropolski: obrazy – konwencje – stereotypy, Katowice 2001
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz Felicjan SJ, Szkolnictwo jezuickie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, „Przegląd Powszechny” 1998, nr 9, s. 236–245
Zobacz w Google Scholar

Paprocki Henryk, Focjusz, Kraków 2004
Zobacz w Google Scholar

Pawłowiczowa Janina, Teoria i krytyka, [w:] Teatr Narodowy 1765–1794, red. J. Kott, Warszawa 1967, s. 69–330
Zobacz w Google Scholar

Pelc Janusz, Barok – epoka przeciwieństw, Kraków 2004
Zobacz w Google Scholar

Pelc Janusz, Klasycyzm w baroku – wprowadzenie do dyskusji, „Barok” 2000, z. 2, s. 9–24
Zobacz w Google Scholar

Pelc Janusz, Obraz – słowo – znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław 1973
Zobacz w Google Scholar

Pelc Janusz, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002
Zobacz w Google Scholar

Pelc Jerzy, O pojęciu tematu, Wrocław 1961
Zobacz w Google Scholar

Pelczar Roman, Kolegia szlacheckie (collegia nobilia) i ich rola w oświacie Rzeczypospolitej XVIII wieku, [w:] Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych, red. E. A. Mierzwa, Piotrków Trybunalski 2002, s. 29–42
Zobacz w Google Scholar

Pelczar Roman, Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w XVI–XVIII wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 87: 1997, s. 167–193
Zobacz w Google Scholar

Pfeiffer Bogusław, Rex et Patria. Temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Piechnik Ludwik, Działalność jezuitów na polu szkolnictwa w Poznaniu, „Nasza Przeszłość”, t. 30 (1969), s. 171–210
Zobacz w Google Scholar

Piechnik Ludwik, Przemiany w szkolnictwie jezuickim w Polsce XVIII w., „Roczniki Humanistyczne” 1977, z. 2, s. 31–61
Zobacz w Google Scholar

Pietraszko Stanisław, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocław 1966
Zobacz w Google Scholar

Pigoń Stanisław, Le Jay w Polsce (z dziejów dramatu szkolnego w XVIII w.), „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAN w Krakowie” 1949, s. 36–39
Zobacz w Google Scholar

Pigoń Stanisław, Z dziejów dawnego teatru szkolnego, „Pamiętnik Literacki” 1952, z. 1–2, s. 287–311
Zobacz w Google Scholar

Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1992
Zobacz w Google Scholar

Pizun-Maszczykowa Agnieszka, O przejawach emancypacji kobiet w staropolskich dedykacjach dla kobiet, [w:] Dedykacje w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek, A. Sitkowa, Katowice 2006, s. 70–78
Zobacz w Google Scholar

Pollard Albert Frederic, Henryk VIII, Warszawa 1988
Zobacz w Google Scholar

Poplatek Jan SJ, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 1957
Zobacz w Google Scholar

Prejs Marek, Egzotyzm w literaturze staropolskiej (wybrane problemy), Warszawa 1999
Zobacz w Google Scholar

Prejs Marek, Fascynacje Orientem, [w:] Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2009, s. 177–191
Zobacz w Google Scholar

Puchowski Kazimierz, Collegium Nobilium Societatis Jesu w Warszawie wobec „dobrze oświeconej Europy”, „Wiek Oświecenia”, t. 17 (2001), s. 129–157
Zobacz w Google Scholar

Puchowski Kazimierz, „Collegium Nobilium” Stanisława Konarskiego a elitarne instytucje wychowawcze zakonów nauczających w Europie, „Wiek Oświecenia”, t. 20 (2004), s. 11–70
Zobacz w Google Scholar

Puchowski Kazimierz, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565–1773, Gdańsk 1999
Zobacz w Google Scholar

Puchowski Kazimierz, Edukacja historyczno-geograficzna w kolegiach pijarskich i jezuickich w I Rzeczypospolitej, [w:] Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII–XIX w., Warszawa 1993, s. 477–487
Zobacz w Google Scholar

Puchowski Kazimierz, „In bello Mars, In pace Apollo”. Z dziejów edukacji w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Jezuicka ars historia. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, Kraków 2001, s. 479–497
Zobacz w Google Scholar

Puchowski Kazimierz, Jezuicki konwikt w Poznaniu, [w:] Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku, red. D. Żołądź-Strzelczyk, R. Witkowski, Poznań 2011, s. 143–155
Zobacz w Google Scholar

Puchowski Kazimierz, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Gdańsk 2007
Zobacz w Google Scholar

Puchowski Kazimierz, Model kształcenia szlachty w kolegiach jezuickich, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 1996, s. 97–104
Zobacz w Google Scholar

Puchowski Kazimierz, Nauczanie historii w polskich kolegiach jezuickich (1565–1773). Zarys problematyki, [w:] Jezuici a kultura polska: materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–1990), Kraków, 15–17 lutego 1991 r., red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993, s. 279–296
Zobacz w Google Scholar

Puchowski Kazimierz, Teatr jezuicki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Clio w edukacji obywatela, [w:] Świat teatru – świat wartości. Wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., red. J. Okoń, Kraków 2017, s. 105–131
Zobacz w Google Scholar

Puławski Franciszek, Wykaz inwentarzowy rękopisów nie objętych katalogiem, [w:] tenże, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Warszawa 1920
Zobacz w Google Scholar

Raszewski Zbigniew, Scena teatru staropolskiego, „Pamiętnik Literacki” 1953, z. 1, s. 216–229
Zobacz w Google Scholar

Raszewski Zbigniew, Zasada NiG, [w:] tenże, Trudny rebus, Wrocław 1990, s. 103–108
Zobacz w Google Scholar

Raszewski Zbigniew, Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska, Wrocław 1955
Zobacz w Google Scholar

Ratajczakowa Dobrochna, Teatr i dramat europejski w XVIII wieku, [w:] taż, W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, t. 2, Wrocław 2006, s. 305–341
Zobacz w Google Scholar

Ratajczakowa Dobrochna, Teatr jako „imago mundi” w baroku i oświeceniu, [w:] Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22–25 września 2004, t. 2, Kraków 2006, s. 496–513
Zobacz w Google Scholar

Read Baker Susan, Dissonant harmonies: drama and ideology in five neglected plays of Pierre Corneille, Tübingen 1990, s. 52–68
Zobacz w Google Scholar

Riezanov Vladimir, K istorii russkoj dramy. Ekskurs w oblast’ teatra Jezuitow, Nieżyn 1910
Zobacz w Google Scholar

Roszkowska Wanda, Główne ośrodki życia teatralnego w Polsce XVI i XVII w., [w:] Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku, praca zbiorowa pod red. H. Dziechcińskiej, Wrocław 1980, s. 97–127
Zobacz w Google Scholar

Rusmak Radosław, Seneca noster, cz. 1: Studium o dawnych przekładach Seneki Młodszego, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Rzepińska Maria, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska Stefania, Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku oprac. E. Felisiak, M. Leś, Białystok 2006
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska Stefania, Zagadnienie dramatu, [w:] taż, Studia i szkice literackie, Warszawa 1953, s. 95–121
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska Stefania, Z zagadnień konstrukcji bohatera dramatu (tzw. typ i tzw. charakter), „Prace Polonistyczne”, Ser. 8: 1950, s. 281–311
Zobacz w Google Scholar

Sławińska Irena, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988
Zobacz w Google Scholar

Sosień Barbara, Wstęp, [w:] J. B. Racine, Andromacha, Berenika, Fedra, przeł. M. Wroncka i in., Wrocław 1997, s. V–XCIV
Zobacz w Google Scholar

Sosnowski Leszek, Sztuka. Retoryka. Fizjognomika. Studium z filozofii ekspresji, Kraków 2010
Zobacz w Google Scholar

Spychała Dariusz, Ideał władcy w późnym antyku, „Meander” 2009–2012, s. 292–299
Zobacz w Google Scholar

Starowieyski Marek, Męczeństwo, [w:] Męczennicy, wstępy, oprac. i wybór tekstów E. Wipszycka, ks. M. Starowieyski, Kraków 1991, s. 84–142
Zobacz w Google Scholar

Stasiak Arkadiusz Michał, Patriotyzm w myśli konfederatów barskich, Lublin 2005
Zobacz w Google Scholar

Stasiak Arkadiusz Michał, Teoria pochodzenia władzy monarszej w dyskursie parlamentarnym czasów stanisławowskich, [w:] Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013, s. 407–420
Zobacz w Google Scholar

Stasiewicz-Jasiukowa Irena, Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego oświecenia, Wrocław 1979
Zobacz w Google Scholar

Stępień Paweł, Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach (Kazanie na dzień św. Katarzyny, Legenda o św. Aleksym, Lament świętokrzyski, Żołtarz Jezusow), Warszawa 2003
Zobacz w Google Scholar

Stoff Andrzej, Temat utworu literackiego, [w:] Z teorii dzieła literackiego, red. M. Cyzman, A. Stoff, Toruń 2003, s. 11–56
Zobacz w Google Scholar

Stuchlik-Surowiak Beata, Barokowe epitalamium śląskie: kobieta, małżeństwo, rodzina, Katowice 2008
Zobacz w Google Scholar

Szorc Alojzy, Kolegium jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór, Olsztyn 1998
Zobacz w Google Scholar

Szubert Mikołaj, Kontakty misjonarzy jezuickich z panami feudalnymi w Japonii (XVI i XVII wiek), [w:] Cudzoziemcy w Japonii. Spotkania międzykulturowe, red. E. Pałasz-Rutkowska, Warszawa 2017, s. 94–134
Zobacz w Google Scholar

Szyjkowski Marian, Dramat w Polsce, [w:] Dzieje literatury pięknej w Polsce, wyd. 2, cz. 2, Kraków 1936, s. 279–496
Zobacz w Google Scholar

Szyjkowski Marian, Dzieje nowożytnej tragedii polskiej. Typ pseudoklasyczny 1661–1831, Kraków 1920
Zobacz w Google Scholar

Szymańska Alicja, Antyczne i współczesne poglądy na temat zjawisk barwy. Barwy sakralne i ich symbolika, „Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”, nr 7: 2005, s. 73–86
Zobacz w Google Scholar

Ślaski Jan, Cesare Baronio w przekładach polskich, [w:] Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu, red. S. Nieznanowski, J. Pelc, Lublin 1994, s. 365–393
Zobacz w Google Scholar

Ślaski Jan, Literatura włoska w Polsce na pograniczu renesansu i baroku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 29 (1984), s. 91–117
Zobacz w Google Scholar

Tazbir Janusz, Baronius a Skarga, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 26 (1981), s. 19–33
Zobacz w Google Scholar

Teorie dramatyczne oświecenia francuskiego, przeł. i oprac. E. Rzadkowska, Wrocław 1958, Seria: Teksty źródłowe do historii dramatu i teatru
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski Borys W., Tematyka. Tematyczna budowa, przeł. C. Gołkowski, T. Kowalska, I. Szczygielska, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006, s. 112–135
Zobacz w Google Scholar

Trevelyan George Macaulay, Historia Anglii, przeł. A. Dębnicki, wyd. 2, Warszawa 1965
Zobacz w Google Scholar

Trębicki Władysław, Uwagi nad dziełem „Starożytny teatr w Polsce” przez K. W. Wójcickiego, „Biblioteka Warszawska” 1843, t. 4, s. 286–377
Zobacz w Google Scholar

Tryjarski Edward, Ze studiów nad rękopisami i dialektem kipczackim Ormian polskich, cz. 2: O nauce języków obcych w kolegium teatyńskim we Lwowie, „Rocznik Orientalistyczny”, t. 23: 1960, z. 2, s. 7–55
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski Janusz, O dedykacji, [w:] Rękopiśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Ossolineum, oprac. J. Długosz, Wrocław 1967, s. 5–17
Zobacz w Google Scholar

Tubielewicz Jolanta, Historia Japonii, Wrocław 1984
Zobacz w Google Scholar

Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, współudz. A. A. Kosiński i A. Włodarski, t. 4, Poznań 1995
Zobacz w Google Scholar

Wachowski Jacek, Dzieło teatralne w refleksji historyków teatru. Od badania artefaktów do wyzwań performatywnych, [w:] Staropolskie zwierciadło. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej, red. P. Kencki, Warszawa 2015, s. 64–78
Zobacz w Google Scholar

Walicki Andrzej, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Warszawa 2000
Zobacz w Google Scholar

Wasilewska-Dobkowska Joanna, Pióropusze i turbany. Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich XVII i XVIII wieku, Warszawa 2006
Zobacz w Google Scholar

Wasilewska-Dobkowska Joanna, Wyobrażenia Dalekiego Wschodu w środowisku polskich jezuitów, „Toruńskie Studia o Sztuce Orientu”, t. 1 (2004), s. 15–30
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń Aleksander, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków 2002
Zobacz w Google Scholar

Windakiewicz Stanisław, Teatr kolegiów jezuickich w dawnej Polsce, Kraków 1922
Zobacz w Google Scholar

Winniczuk Lidia, Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów, Warszawa 1987
Zobacz w Google Scholar

Wipszycka Ewa, Prześladowania w państwie rzymskim, [w:] Męczennicy, wstępy, oprac. i wybór tekstów E. Wipszycka, ks. M. Starowieyski, Kraków 1991, s. 15–83
Zobacz w Google Scholar

Witke Charles, Numen Litterarum. The Old and the New in Latin Poetry. From Constantine to Gregory the Great, Leiden–Köln 1971
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyński Ryszard Wacław, Między tradycją a reformą. Nauczyciele w Polsce XVIII wieku, Piotrków Trybunalski 2000
Zobacz w Google Scholar

Wójcicki Kazimierz Władysław, Obraz starożytnego teatru porządkiem lat ułożony, „Przyjaciel Ludu”, R. 7: 1841, nr 34, s. 268–271
Zobacz w Google Scholar

Wójcicki Kazimierz Władysław, Teatr starożytny w Polsce, t. 2, Warszawa 1841
Zobacz w Google Scholar

Wróbel-Lipowa Krystyna, Etos wychowania historycznego i obywatelskiego w myśli pedagogicznej ks. Stanisława Konarskiego, [w:] Staropolski etos wychowania, red. E. J. Kryńska, Białystok 2006, s. 92–102
Zobacz w Google Scholar

Załęski Anzelm ks., Wiadomość o rękopiśmie z XVI wieku znalezionym na kościele niegdyś jezuickim a teraz benedyktyńskim w Pułtusku, [w:] Biblioteka starożytna pisarzy polskich, zebr. K. W. Wójcicki, wyd. 2, t. 6, Warszawa 1854, s. 295–347
Zobacz w Google Scholar

Załęski Stanisław SJ, Jezuici w Polsce, t. 3, cz. 2, Lwów 1902; t. 4, cz. 2, Kraków 1904
Zobacz w Google Scholar

Zawisza Jerzy Wojciech, Panegiryczny druk okolicznościowy epoki stanisławowskiej, Wrocław 1984
Zobacz w Google Scholar

Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze – Renesans – Barok, wstęp, wyb. i oprac. M. Cytowska i T. Michałowska, Warszawa 1999
Zobacz w Google Scholar

Żbikowska-Migoń Anna, Książka naukowa w kulturze polskiego Oświecenia, Warszawa–Wrocław 1977, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 365, Bibliotekoznawstwo, z. 9
Zobacz w Google Scholar

Żołądź-Strzelczyk Dorota, Wychowanie obywatelskie w poglądach szlacheckich XVI i XVII wieku, [w:] Wychowanie a polityka. Między wychowaniem narodowym a państwowym, red. W. Wojdyła, Toruń 1999, s. 13–21
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

30 grudnia 2020

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-862-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-863-7

Inne prace tego samego autora