Dynamika procesów rewitalizacji na przykładzie Łódzkiego Centrum Wsparcia i Rozwoju: Szanse i ograniczenia realizacji

Autorzy

Andrzej Kacprzak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 41/43; Małgorzata Kostrzyńska - Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji, 91-408 Łódź,ul. Pomorska 46/48; Inga B. Kuźma - Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Pracownia Antropologii Praktycznej, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5; Alicja Piotrowska - Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Pracownia Antropologii Praktycznej, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5; Małgorzata Potoczna - Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 41/43; Monika Wojtczak - Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji, 91-408 Łódź,ul. Pomorska 46/48

Słowa kluczowe:

rewitalizacja, studia miejskie, projektowanie usług społecznych, badania zaangażowane, sfera publiczna

Streszczenie

Monografia wieloautorska Dynamika procesów rewitalizacji na przykładzie Łódzkiego Centrum Wsparcia i Rozwoju. Szanse i ograniczenia realizacji reprezentuje podejście interdyscyplinarne, łącząc różne perspektywy naukowe reprezentowane przez pedagogikę społeczną, socjologię i antropologię kulturową.

Publikacja jest wynikiem prac badawczych autorów na zamówienie Urzędu Miasta Łodzi. Projekt ten dotyczył modelowania nowo powstającej jednostki, świadczącej specjalistyczne usługi społeczne na obszarze poddawanym rewitalizacji.

Założeniem publikacji jest przyjrzenie się procesom rewitalizacyjnym oraz ich realizacji na przykładzie projektu, w jaki byli zaangażowani autorzy. W książce znajdują się więc analizy i interpretacje materiałów po badaniach projektowych, gdzie uwzględnione zostały m.in. warunki przestrzenno-społeczne wpływające na projektowaną instytucję, różnorodność jej przyszłych beneficjentów i aktorów społecznych z terenu nowo powoływanej jednostki. Praca podejmuje także kwestię innowacyjności w polityce społecznej miasta.

Publikacja powstała w ramach działań badawczych Centrum Innowacji Społecznych UŁ

Bibliografia

Arnstein, S.R. (2012). Drabina partycypacji. W: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej (s. 13–40), J. Bożek (tłum.). Warszawa: Krytyka Polityczna.
Zobacz w Google Scholar

Barański, M., Chełstowska, M. (2013). Partnerstwo społeczne i tożsamość lokalna w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta i Orunii w Gdańsku. Problemy Rozwoju Miast, nr 10/2, s. 71–82.
Zobacz w Google Scholar

Bunio-Mroczek, P. (2016). Wczesne rodzicielstwo – zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Bunio-Mroczek, P., Potoczna, M., Warzywoda-Kruszyńska, W. (2017). Poverty and Social Exclusion During and After Poland’s Transition to Capitalism. Four Generations of Women in a Post-Industrial City Tell Their Life Stories. Łódź–Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Jagiellonian University Press.
Zobacz w Google Scholar

De Robertis, C., Pascal, H. (1997). Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami. Warszawa: Interart.
Zobacz w Google Scholar

Frąckiewicz, L. (2005). Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej. W: Wykluczenie społeczne (s. 11–26), L. Frąckiewicz (red.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Frątczak-Mueller, J. (2016). Działania pozorne w programowaniu strategicznym jednostek samorządu terytorialnego. Zoon Politikon, nr 7, s. 257–278.
Zobacz w Google Scholar

Frysztacki, K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 17–47.
Zobacz w Google Scholar

Golczyńska-Grondas, A. (2004). Mężczyźni z łódzkich enklaw biedy. Łódź: Absolwent.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska, S., Broda-Wysocki, P. (2005). Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki (s. 17–54), S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.). Warszawa: IPISS.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska, S., Tarkowska, E., Topińska, I. (red.) (2005). Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. Warszawa: IPISS.
Zobacz w Google Scholar

Grewiński, M. (2012). Ekspertyza „Ramowy model organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej pracy socjalnej jako usługa społeczna”. Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Ramowy_model_OSL.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Grotowska-Leder, J. (2001). Łódzkie enklawy biedy – aspekt przestrzenny i dynamiczny. W: (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta (s. 47–64), W. Warzywoda-Kruszyńska (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Grotowska-Leder, J. (2002). Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Grotowska-Leder, J. (2005). Ekskluzja społeczna – aspekty teoretyczne i metodologiczne. W: Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań (s. 25–45), J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.). Toruń: Akapit.
Zobacz w Google Scholar

Grotowska-Leder, J., Faliszek, K. (red.) (2005). Ekskluzja i inkluzja społeczna: diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
Zobacz w Google Scholar

Grotowska-Leder, J., Warzywoda-Kruszyńska, W. (1996). Feminizacja łódzkiej biedy? Polityka Społeczna, nr 8, s. 30–35.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszczak, J. (2010). Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN.
Zobacz w Google Scholar

Gulczyńska, A., Granosik, M. (2017). Rewitalizacja w perspektywie społeczno-pedagogicznej. W: Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej (s. 173–197), A. Żukiewicz (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Guzik, R., Micek, G. (2009). Zarządzanie i organizacja procesów rewitalizacji. W: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii (s. 54–60), R. Guzik (red.). Kraków: IRMiR.
Zobacz w Google Scholar

Jadach-Sepioło, A. (2007). Gentryfikacja miast. Problemy Rozwoju Miast, nr 4/3, s. 66–79.
Zobacz w Google Scholar

Jadach-Sepioło, A. (2010). Rewitalizacja miast w dokumentach strategicznych w Polsce. Odniesienie do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie (s. 11–28). W: O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, K. Skalski (red.). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski, B. (2020). Ogrodowa. Imaginarium społeczne. Łódź: Wydawnictwo Jacek.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk, A. (2006). Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, S. (2019). Konkluzja. W: Demolowanie w kontekście teorii rewitalizacji miast (s. 271–279), S. Kaczmarek (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński, A. (1974). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński, A. (1979). Pojęcie sił ludzkich. Biuletyn TWWP. Człowiek w Pracy i w Osiedlu, nr 5/85/XVII, s. 12.
Zobacz w Google Scholar

Kantowicz, E. (2001). Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Zobacz w Google Scholar

Kawula, S. (1996). Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1, s. 6–7.
Zobacz w Google Scholar

Kawula, S. (2002). Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej. Olsztyn: Oficyna Wydawnicza „Kastalia”.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak, T., Łuczyńska, M. (1998). Wprowadzenie do pomocy społecznej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
Zobacz w Google Scholar

Kostrzyńska, M. (2010). W jaki sposób świat ‘obcych’ staje się światem ‘swoich’? Praca Socjalna, nr 4, s. 54–68.
Zobacz w Google Scholar

Kostrzyńska, M., Wojtczak, M. (2019). Participatory Response to Needs of People Who Experience Homelessness: the Example of „Homeful – Homeless” Box Project. W: Participatory Social Work: Research, Practice, Education (s. 65–83), M. Granosik, A. Gulczyńska, M. Kostrzyńska, B. Littlechild (eds.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski, S., Wojnarowska, A. (2011). Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich: zagadnienia teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski, M., Skórzyńska, A. (red.) (2017). Diagnoza w kulturze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski, M. (2017). Partycypacyjny model rewitalizacji i jego przeciwnicy. W: Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne (s. 15–32), D. Bazuń, M. Kwiatkowski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Lee, J.A.B. (2001). The Empowerment Approach to Social Work Practice. Building the Beloved Community. New York: Columbia University Press.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński, A. (2020). Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Zobacz w Google Scholar

Lorens, P. (2010). Rewitalizacja miast: planowanie i realizacja. Gdańsk: Wydawnictwo Politechnika Gdańska.
Zobacz w Google Scholar

Lutyński, J. (2018). Działania pozorne. Kultura i Społeczeństwo, nr 2, s. 239–250.
Zobacz w Google Scholar

Mackintosh, M. (1991). Partnership: Issues of Policy and Negotiation. Local Economy, no. 3(7), s. 210–224.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski, L., Orłowska, M. (red.) (1998). Praca socjalna służbą człowiekowi. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Majer, A. (2012). Miasta w kryzysie, odnowie, odrodzeniu. W: Społeczny wymiar kryzysu (s. 91–108), B. Jałowiecki, S. Kapralski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Majer, A. (2014). Odrodzenie miast. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Marks-Krzykowska, M. (2021). Mieszkanki wsi wobec zarządzania gminą. Kultura Współczesna, nr 4(116), s. 75–89.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka, E. (2007). Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Matczak, P. (1996). Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY. W: Podmiotowość społeczności lokalnej, R. Cichocki (red.), Seria „Socjologia”, t. 35. Poznań: Wydawnictwo UAM. http://www.staff.amu.edu.pl/~matczak/images/spo%B3eczne%20uwarunkowania%20eliminacji%20syndromu%20nimby.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

McCarthy, J. (1998). Reconstructing, Regeneration, and Re-imagining. The Case of Rotterdam. Cities, no. 15(5), s. 337–344.
Zobacz w Google Scholar

McHoyle, B.S., Pinder, D.A., Husain, M.S. (red.) (1994). Revitalizing the Waterfront: International Dimension of Dockland Redevelopment. Chichester: John Wiley.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajewicz, W. (1995). Praca socjalna jako działanie wychowawcze. Warszawa: Wydawnictwo Interart.
Zobacz w Google Scholar

Miś, L. (2019). Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Muzioł-Węcławowicz, A. (2009). Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich. W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe (s. 25–88), W. Jarczewski (red.). Kraków: IRMiR.
Zobacz w Google Scholar

Noworól, K. (2005). Uczestnictwo publiczne i konsultacje społeczne w lokalnych programach rewitalizacji. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1, s. 81–91.
Zobacz w Google Scholar

de Oliveira, F.B. et al. (2015). Leaderships in Urban Contexts of Diversity and Innovation: The Porto Maravilha Case. Brazilian Administration Review, vol. 12(3), s. 268–287.
Zobacz w Google Scholar

Orłowska, M. (2006). Stracone szanse – czas wolny dzieci z rodzin wykluczonych społecznie. Pedagogika Społeczna, nr 3, s. 89–100.
Zobacz w Google Scholar

Pilch, T. (1995a). Metoda organizowania środowiska. W: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie (s. 265–272), I. Lepalczyk, T. Pilch (red.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Pilch, T. (1995b). Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany. W: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie (s. 155–173), I. Lepalczyk, T. Pilch (red.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Potoczna, M., Warzywoda-Kruszyńska, W. (2009). Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Przywojska, J. (2017). Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Pszczołowski, T. (1979). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska, H. (1935). Stosunek wychowawczy do środowiska społecznego. Warszawa: Nasza Księgarnia.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna, t. 1. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska, H. (1997). Postawa wychowawcy wobec środowiska społecznego. W: Radlińska (s. 156–193), W. Theiss (red.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Roberts, H., Sykes, H. (2008). Urban Regeneration. A Handbook. London: Sage Publ. Ltd.
Zobacz w Google Scholar

Skidmore, R.A., Thackeray, M.G. (1996). Wprowadzenie do pracy socjalnej, Biblioteka Pracownika Socjalnego. Warszawa: Interart.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypczak, B., Grabowska, I. (2010). Wstęp. W: Od animacji do rewitalizacji społecznej. Dialog perspektyw i doświadczeń (s. 5–11), B. Skrzypczak (red.). Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak, M., Kozar, Ł. (2018). The Role of the Partnership in the Revitalisation Process. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 19, z. 3, cz. 3, „Zarządzanie procesem rewitalizacji”, s. 27–36.
Zobacz w Google Scholar

Szarfenberg, R. (2009). Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce. Praca Socjalna, nr 1, s. 86–112.
Zobacz w Google Scholar

Szluz, B., Bozacka, M. (red.) (2017). Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zobacz w Google Scholar

Szreder, M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski, P. (2012). Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
Zobacz w Google Scholar

Ślebocka, M. (2021). Społeczny aspekt rewitalizacji – studium przypadku miasta Łodzi. Finanse i Prawo Finansowe, nr 2(30), s. 161–179.
Zobacz w Google Scholar

Theiss, W. (red.) (1997). Radlińska. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Trawkowska, D. (2007). Działania pozorne w pomocy społecznej – przypadek (i przypadłość) pracy socjalnej. Problemy Polityki Społecznej, nr 10, s. 131–149.
Zobacz w Google Scholar

Trawkowska, D. (2009). Działania pozorne w pomocy społecznej – przejawy – mechanizmy – skutki. Przegląd Socjologiczny, nr 58(1), s. 129–147.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając, D. (2004). Koncepcja „środowiska” w teorii pedagogiki społecznej Aleksandra Kamińskiego a idea „Lebenswelt”. W: Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna. Dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości (s. 7–58), E. Marynowicz-Hetka, H. Kubicka, M. Granosik (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Walczak, W. (2010). Zarządzanie zmianami w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 243, s. 35–55.
Zobacz w Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska, W. (2003). „Oswajanie” biedy w trzech pokoleniach łodzian. W: Polska, gospodarka, społeczeństwo. Studia i szkice socjologiczne dedykowane Profesor Jolancie Kulpińskiej (s. 153–165), K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda-Kruszyńska (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska, W. (2012). Wprowadzenie. W: Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne (s. 5–9), W. Warzywoda-Kruszyńska (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska, W. (red.) (1999). (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta. Łódź: Wydawnictwo Absolwent.
Zobacz w Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska, W. (red.) (2001). Żyć i pracować w enklawach biedy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska, W., Jankowski, B. (2013). Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Wiatr, M. (2015). Kategoria „środowisko” w badaniach nad rodziną w polskiej pedagogice społecznej – tradycja i nowe kierunki. Pedagogika Społeczna, r. XIV, nr 2(56), s. 101–110.
Zobacz w Google Scholar

Wolcott, H.F. (2008). Ethnography: A Way of Seeing. Lanham, MD: AltaMira Press, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Zobacz w Google Scholar

Xiberras, M. (2000). Les théories de l’exclusion. Paris: Armand Colin.
Zobacz w Google Scholar

Zawada, A. (2009). Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych. Praca Socjalna, nr 3, s. 17–27.
Zobacz w Google Scholar

Ziobrowski, Z. (2010). Wstęp. W: Modele rewitalizacji miast (s. 8), t. 10, K. Janas, W. Jarczewski, W. Wańkowicz (red.). Kraków: IRMiR.
Zobacz w Google Scholar

Ziobrowski, Z., Domański, B. (2010). Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu. Kraków: IRM.
Zobacz w Google Scholar

Żardecka-Nowak, M. (2008). Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys legitymizacji władzy. Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Lubelskiego PAN, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ (2020). Uchwała nr XXXIV/1122/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/PORTAL_REWITALIZACJA/dokumenty/Gminny_Program_Rewitalizacji_-_2020_r.__wersja_obowiazujaca_interaktywna_pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.pte.pl/pliki/2/21/KrajowaPolitykaMiejska.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, https://rpo.slaskie.pl/file/download/654 [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Opis Przedmiotu Zamówienia „Usługa polegająca na opracowaniu modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych”. Załącznik nr 1 do OIWZ nr ref.: DOA-ZP-II.271.40.2018 (OPZ, 2018).
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju kraju 2020 (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, https://rpo2007-2013.slaskie.pl/zalaczniki/2014/01/17/1389965536.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju kraju na lata 2007–2015 (2006). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.fundusze.bydgoszcz.uw.gov.pl/wcfe.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/stories/pliki/strat/SRKRM.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (2016). Łódzki Obszar Metropolitalny, http://lom.lodz.pl/wp-content/uploads/Strategia-Rozwoju-%C5%81OM-2020-_-24.03.20161.pdf [dostęp 05.11.2021].
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020 (2020). Łódź: Zarząd Województwa Łódzkiego, https://rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/SRWL_2020.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XXXV/916/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ (GPR, 2016).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, poz. 873).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004, poz. 593).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zamianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1583).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019, poz. 1818).
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej tryb i warunki użyczania lokali użytkowych oraz innych nieruchomości organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, a także nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym (6257/VII/17).
Zobacz w Google Scholar

Analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji. Raport (2016). http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/03/PILOTA%C5%BB-%C5%81%C3%93D%C5%B9-J-RAPORT-KO%C5%83COWY-ZAGRO%C5%BBENIA-REWITALIZACJI.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Formularz ofertowy CEIN UŁ i Centrum OPUS w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej, którego przedmiotem jest: Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych, nr ref.: DOA-ZP-II.271.40.2018.
Zobacz w Google Scholar

Jak rewitalizować Łódź? Wnioski z działań partycypacyjnych (2014–15). Łódź: Fundacja Urban Forms, http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/02/Jak-Rewitalizowac%CC%81-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-raport-ost-wrzesie%C5%84-2015.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Łódź rewitalizuje. Analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji strefy wielkomiejskiej. Raport (2016).http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/03/PILOTA%C5%BB-%C5%81%C3%93D%C5%B9-J-RAPORT-KO%C5%83COWY-ZAGRO%C5%BBENIA-REWITALIZACJI.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Łódź rewitalizuje. Model Programu Animacji Społecznej (PAS) od Animacji do Rewitalizacji. Raport (2016). http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/10/PILOTA%C5%BB-%C5%81%C3%93D%C5%B9-I-RAPORT-KO%C5%83COWY-PROGRAM-ANIMACJI-SPO%C5%81ECZNEJ.pdf [dostęp 10.01.2022]
Zobacz w Google Scholar

Ogrodowski, J. (2017). Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji. http://tup.poznan.pl/uploads/DU/2017/artyku%C5%82_Partycypacja%20spo%C5%82eczna%20i%20partnerstwo%20w%20rewitalizacji%20(J.Ogrodowski).pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi (2018). https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/raport-z-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-zmiany-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-lodzi-id20751 [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Zestaw analiz i rekomendacji w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej pilotażowego obszaru rewitalizacji Łodzi. Raport końcowy z badania zrealizowanego przez EGO na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi (2014). http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/02/RAPORT-E-Analiza_Lodz_rewitalizacja_7_02.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Buchan, E. (2017). 10 things to do in Lodz. https://www.independent.co.uk/travel/europe/lodz-things-to-do-what-see-attractions-poland-piotrkowska-dumplings-museum-of-cinematography-a7968521.html [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Buchan, E. (2019). LODZ OF FUN The ‘Manchester of Poland’ Lodz is brimming with shops, street art and night life. https://www.thesun.co.uk/fabulous/8624165/the-manchester-of-poland-lodz-travel-guide [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Craver, C., Tabery, J. (2015). Mechanisms in Science. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, E.N. Zalta (red.). Stanford: Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/entries/science-mechanisms [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Frigg, R., Hartmann, S. (2018). Models in Science. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, E.N. Zalta (red.). Stanford: Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/models-science [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Gałecka-Burdziak, E. (2011). Ile w Polsce kosztuje bezdomność? Warszawa: Katedra Ekonomii i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b8ed2668–9772-4415-b5b5-f455948668b9/c/PPS-32-33-46.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Kontekst: rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi (2015). http://centrumwiedzy.org/lodzki-kontekst/rewitalizacja_centrum [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Macdonald, K. (2019). Alternative city breaks: Łódź, Poland – discover its culture, food and nightlife. https://www.theguardian.com/travel/2019/jul/17/lodz-poland-city-break-culture-food-drink-nightlife [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz, W. (2018). 57 nowych mieszkań tymczasowych dla najbardziej potrzebujących. https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/57-nowych-mieszkan-tymczasowych-dla-najbardziej-potrzebujacych-id17893/2018/1/26 [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

MOPS Łódź, https://mops.uml.lodz.pl/pomoc-spoleczna/pomoc-osobom-bezdomnym [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Szarfenberg, R. (2010). Polityka społeczna i usługi społeczne. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psus.pdf [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi (2018). http://archiwum.uml.lodz.pl/get.php?id=15534 [dostęp 02.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi (2014). https://www.zss-lodz.pl/pl/organizacja/o-szkole/historia-szkoly?contrast=highcontrast3 [dostęp 10.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Materiały terenowe, CWRS_W1
Zobacz w Google Scholar

Materiały terenowe, CWRS_W4
Zobacz w Google Scholar

Materiały terenowe, CWRS_W6
Zobacz w Google Scholar

Materiały terenowe, CWRS_W7
Zobacz w Google Scholar

Materiały terenowe, CWRS_W8
Zobacz w Google Scholar

Materiały terenowe, CWRS_W11
Zobacz w Google Scholar

Materiały terenowe, CWRS_W12
Zobacz w Google Scholar

Materiały terenowe, CWRS_W15
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-974-7

Inne prace tego samego autora

  • Katarzyna Badowska, Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Krystyna Radziszewska, Kamil Śmiechowski, Inga B. Kuźma, Tomasz Ferenc, Marta Sikorska, Rafał Matyja, Przemysław Waingertner, Marcin Szymański, Ewelina Maria Kostrzewska, Grażyna Ewa Karpińska, Krzysztof Stefański, Aleksandra Sumorok, Małgorzata Nieszczerzewska, Elżbieta Rybicka, Wojciech Browarny, Dorota Samborska-Kukuć, Kamil Piskała, Tomasz Wójcik, Tomasz Majewski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Aneta Pawłowska, Leszek Karczewski, Agnieszka Karpowicz, Irmina Gadowska, Piotr Olkusz, Karolina Prykowska-Michalak, Monika Wąsik-Linder, Karolina Kołodziej, Łukasz Biskupski, Przemysław Owczarek, Łódź. Miasto modernistyczne
  • Paulina Bunio-Mroczek, Andrzej Kacprzak, Andrzej Słaboń, Ewa Giermanowska, Marek Niezabitowski, Magdalena Wieczorkowska, Paweł Przyłęcki, Agnieszka Pawlak-Kałuzińska, Agnieszka Murawska, Marta Karkowska, Andy Christian Körber, Piotr Binder, Badania problemów społecznych w (przed)pandemicznej rzeczywistości
  • Andrzej Kacprzak, Skazani na przestępczość? Wykluczenie społeczne i reintegracja społeczna w doświadczeniu biograficznym byłych więźniów
  • Inga B. Kuźma, Edyta B. Pietrzak, Kobieta – przestrzeń konfliktów, pole walk
  • Izabela Desperak, Inga B. Kuźma, Kobiety niepokorne
  • Mariusz Granosik, Anita Gulczyńska, Małgorzata Kostrzyńska, Brian Littlechild, Geof Dix, Sue Hollinrake, Sara Spencer, Witold Mandrysz, Chiara Panciroli, Francesca Corradini, Małgorzata Kostrzyńska, Monika Wojtczak, Eliška Černá, Lenka Polánková, Hilaria Soundari, Rita Bertozzi, Katarzyna Czarnota, Davide Galesi, Marek Mikulec, Kateřina Glumbíková, Anna Jarkiewicz, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková, Izabela Kamińska-Jatczak, Linda Kemp, Di Bailey, Adam Barnard, Doris Böhler, CREATING LINKS GROUP, Magdalena Sasin, Peter Beresford, Marek Czyżewski, Participatory Social Work: Research, Practice, Education
  • Andrzej Kacprzak, Małgorzata Kostrzyńska, Inga B. Kuźma, Alicja Piotrowska, Małgorzata Potoczna, Monika Wojtczak, Dynamika procesów rewitalizacji na przykładzie Łódzkiego Centrum Wsparcia i Rozwoju
  • Andrzej Kacprzak, Marcin Gońda, Iwona Kudlińska-Chróścicka, Ryszard Szarfenberg, Ewa Kantowicz, Irena E. Kotowska, Paweł Starosta, Marcjanna Nóżka, Lucjan Miś, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Kamil Kruszyński, Katarzyna Ornacka, Piotr Szukalski, Krystyna Leśniak-Moczuk, Bogusława Urbaniak, Anna Kotlarska-Michalska, Monika Podkowińska, Zofia Kawczyńska-Butrym, Krystyna Faliszek, Krzysztof Piątek, Kazimiera Wódz, Małgorzata Potoczna, Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Problemy społeczne
  • Iza Desperak, Martyna Krogulec, Anna Deredas, Inga B. Kuźma, Alicja Piotrowska, Sylwana Borszyńska, Teresa Makowiec-Dąbrowska, Agata Zysiak, Daria Domarańczyk-Cieślak, Piotr Ossowski, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Kamila Żyto, Anna Musiałowicz, Irena Hübner, Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Miasto pracujących kobiet
  • Izabela Desperak, Inga B. Kuźma, Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki