Problemy społeczne: Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder

Autorzy

Andrzej Kacprzak (ed)
Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
https://orcid.org/0000-0002-5474-2662
Marcin Gońda (ed)
Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
https://orcid.org/0000-0003-0940-8849
Iwona Kudlińska-Chróścicka (ed)
Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
https://orcid.org/0000-0002-1277-2695

Słowa kluczowe:

Jolanta Grotowska-Leder, problemy społeczne, socjologia, polityka społeczna

Streszczenie

Do udziału w tworzeniu prezentowanej księgi pamiątkowej zaproszono znamienite grono polskich socjologów, polityków społecznych, ekonomistów i demografów. Koleżanki i koledzy Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder z różnych ośrodków akademickich nawiązują w swych tekstach do tematyki badawczej podejmowanej przez Jubilatkę. Wskazują na trwałość, ale jednocześnie zmienność problemów społecznych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Rozdziały

Biogramy autorów

Andrzej Kacprzak - Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Andrzej Kacprzak – dr nauk społecznych w dziedzinie socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania z obszaru socjologii problemów społecznych, kryminologii, pracy socjalnej i polityki karnej. Magistrant i doktorant pod kierunkiem Prof. Jolanty Grotowskiej-Leder. W jego dorobku znajduje się 25 artykułów naukowych oraz 2 monografie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2011 roku). Od 2015 roku pełni funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Pracy Socjalnej i Socjologii Social Force na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji na lata 2020–2024.

Marcin Gońda - Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Marcin Gońda – dr nauk społecznych w dziedzinie socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracuje też z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik i uczestnik szeregu projektów badawczych i dydaktycznych dotyczących migracji i integracji cudzoziemców. Do jego zainteresowań badawczych należą też polityki publiczne, transformacja systemowa w Polsce, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz zastosowanie metod jakościowych w badaniach migracji.

Iwona Kudlińska-Chróścicka - Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Iwona Kudlińska-Chróścicka – magister socjologii. Od 2008 roku związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2008–2012 jako doktorantka, a od 2012 roku jako asystent w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej. W 2009 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Magistrantka i doktorantka pod kierunkiem Prof. Jolanty Grotowskiej-Leder. Specjalizuje się w socjologii problemów społecznych, jej główne zainteresowania naukowo-badawcze to: problemy społeczne, teorie i metodyka pracy socjalnej oraz polityka społeczna, zwłaszcza w perspektywie konstrukcjonizmu społecznego. Kierowniczka i uczestniczka licznych projektów naukowych. Jest autorką lub współautorką 32 publikacji naukowych.

Ryszard Szarfenberg - Uniwersytet Warszawski

Ryszard Szarfenberg – doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor uczelni na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej (2011–2019), członek Katedry Metodologii Nauk o Polityce (od 2019 roku). Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, nierówności, ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej i spółdzielczości socjalnej. Ekspert European Social Policy Network (od 2018 roku), przewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (od 2010 roku).

Paweł Starosta - Uniwersytet Łódzki

Paweł Starosta – prof. socjologii zatrudniony w Instytucie Socjologii UŁ. Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuje problematykę społeczności lokalnych, partycypacji społecznej, kapitału społecznego, globalizacji oraz zagadnień socjologii wsi i miasta. Jest autorem trzech publikacji książkowych oraz autorem i współautorem 150 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Uczestniczył w realizacji trzech projektów badawczych finansowanych z 5 i 6 Programu Ramowego UE. Kierownik trzech programów badawczych realizowanych w ramach KBN i NCN. Członek redakcji „Przeglądu Socjologicznego” oraz Komitetu Naukowego „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”. Przebywał na stypendiach i stażach naukowych w People’s University of China (1991), Université du Quebec a Rimouski-Canada (1992) oraz Leicester University (1994). W latach 2007–2011 został wybrany do komitetu wykonawczego The European Society for Rural Sociology. Aktualnie członek zarządu Research Committee 10th International Sociological Association. W latach 2002–2008 oraz 2012–2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 2016–2020 Prorektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy krajowej i międzynarodowej.

Marcjanna Nóżka - Uniwersytet Jagielloński

Marcjanna Nóżka – dr hab., prof. UJ, socjolog, etnolog, absolwentka Wydziału Filozoficznego, Wydziału Historycznego oraz studium Zarządzania i Biznesu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor uczelni, doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych. Od 2005 roku pracuje jako wykładowczyni akademicka. Specjalizuje się w tematyce wykluczenia społecznego, problemów społecznych, socjologii przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem zachowań terytorialnych, zamieszkania i bezdomności. Autorka raportów z badań, ekspertyz, książek i artykułów, koordynatorka i realizatorka projektów naukowych eksplorujących m.in. efektywność działań pomocowych, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego, zachowania przestrzenne, praktyki społeczne.

Lucjan Miś - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Trnavska Univerzita v Trnave

Lucjan Miś (vel Łucjan Miś) – dr hab., prof. UJ. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, konstrukcjonizm społeczny, pracę socjalną, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, wideotrening komunikacji. Kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Society for the Study of Social Problems, American Sociological Association, International Consortium for Social Development. Współpracował z Indiana University w Bloomington (USA), Fontys University of Applied Sciences w Tilburgu (Holandia), Evangelische Hochschule w Berlinie, Fondazione G. Brodolini (Rzym), Fachhochschule we Frankfurcie nad Menem, Employment Department w Sheffield (Wielka Brytania) oraz uniwersytetami i placówkami badawczymi w kraju (Uniwersytet Łódzki, Instytut Spraw Publicznych). Redaktor naczelny „Zeszytów Pracy Socjalnej”, wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska - Uniwersytet Łódzki, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska – prof. dr hab. Na początku kariery naukowej członkini zespołu Łódzkich Badań nad Strukturą Społeczną, kierowanego przez prof. W. Wesołowskiego. Wraz z zespołem laureatka w 1974 roku Zespołowej Nagrody Państwowej w dziedzinie nauki. W latach 90. zainicjowała socjologiczne badania nad biedą w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem transmisji biedy w cyklu życia i międzypokoleniowo, znane jako Łódzka Szkoła Badań nad Biedą i Pomocą Społeczną. Kierowała projektami naukowymi finansowanymi przez instytucje krajowe (Komitet Badań Naukowych) oraz programy ramowe Unii Europejskiej (Tempus, 6 PR). Laureatka Programu Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2002 roku. Opublikowała jako autorka, współautorka lub redaktorka 30 monografii oraz ponad 140 artykułów.

Kamil Kruszyński - Uniwersytet Łódzki, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Kamil Kruszyński – dr, adiunkt w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik i wykonawcza w projektach dotyczących biedy i pomocy społecznej, m.in. kierowanego przez Prof. Jolantę Grotowską-Leder projektu KBN „Samorządy lokalne wobec problemów społecznych i sposobów ich przezwyciężania po akcesji Polski do Unii Europejskiej (na przykładzie województwa łódzkiego) oraz projektu finansowanego ze środków PO Kapitał Ludzki „WZLOT – Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy w miastach województwa łódzkiego”, realizowanego przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego i Fundację Instytut Inicjatyw Społecznych w Łodzi. Autor artykułów o tematyce społecznej w „Folia Oeconomica” i „Studiach Prawno-Ekonomicznych”.

Katarzyna Ornacka - Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Ornacka – dr hab., prof. UJ. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, socjologię rodzin i dzieciństwa, pracę socjalną, badania w działaniu (AR, PAR), terapię społeczną oraz podejście systemowe w terapii rodzin. Wraz z zespołem profesjonalistów prowadzi badania związków między traumą wczesnodziecięcą i procesem odzyskiwania podmiotowości przez dzieci z doświadczeniem krzywdzenia, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Jest trenerem rozwoju osobistego oraz komunikacji opartej na empatii, psychoterapeutą, członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: EASSW, POWERUS i Global Childhood Network, zastępcą redaktora naczelnego „Zeszytów Pracy Socjalnej” oraz stałym recenzentem w czasopiśmie „Journal of Social Work”.

Piotr Szukalski - Uniwersytet Łódzki

Piotr Szukalski – dr hab., prof. nadzw. UŁ, pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”.

Krystyna Leśniak-Moczuk - Uniwersytet Rzeszowski

Krystyna Leśniak-Moczuk – dr hab., prof. UR, pracuje w Instytucie Nauk Socjologicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autorka 409 publikacji (w tym 12 książek, 220 artykułów naukowych i 177 publicystycznych). W strukturach uczelni pełniła funkcje członka Rady Wydziału, pełnomocnika dziekana, zastępcy dyrektora instytutu, prodziekana wydziału, rektora uczelni niepublicznej. Od 2020 roku jest członkiem Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kreatorka wydarzeń naukowych i kulturalno-społecznych w skali lokalnej i krajowej. Zainicjowała ruch społeczny Krystyn na Podkarpaciu. Działacz społeczny w kilkunastu stowarzyszeniach i radach. Charakterystycznym rysem jej postawy naukowej było dążenie do wiązania wiedzy z aktywnością społeczną, inspirowaniem działań w obszarze kultury, promowaniem obywatelskiego zaangażowania, praca nad projektami zmierzającymi do upodmiotowienia aktorów społecznych ulokowanych w obszarze badań naukowych.

Bogusława Urbaniak - Uniwersytet Łódzki

Bogusława Urbaniak – prof. dr hab. w dyscyplinie ekonomia i finanse. Specjalizuje się w ekonomice rynku pracy, zarządzaniu zasobami ludzkimi i polityce społecznej. W badaniach koncentruje się na wielowymiarowych uwarunkowaniach aktywności osób starszych, w tym ich aktywności zawodowej. Jest autorką ponad 200 publikacji poświęconych społeczno-ekonomicznym kwestiom starzenia się społeczeństwa. Współpracuje w międzynarodowych zespołach badawczych, w ostatnich latach m.in.: Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe (ASPIRE), Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik (STAY). Jest członkiem East Network Oxford Institute for Population Ageing, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Anna Kotlarska-Michalska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Kotlarska-Michalska – dr hab., prof. UAM, kierownik Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2000–2020), prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (2011–2019). Współorganizatorka studiów licencjackich (1992) i magisterskich (2016) na kierunku praca socjalna. Dorobek naukowy: ponad 230 opublikowanych prac z zakresu socjologii problemów społecznych, pracy socjalnej, socjologii rodziny, polityki społecznej, socjologii starości, dewiacji i patologii społecznej. Autorka kilkudziesięciu recenzji wydawniczych monografii z socjologii oraz pracy socjalnej, kilkunastu recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Główne publikacje: Wizerunki kobiet (redaktor), Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce (redaktor), Kobiety w pracy socjalnej (redaktor), Wielość spojrzeń na istotę pracy socjalnej w teorii i praktyce (redaktor).

Monika Podkowińska

Monika Podkowińska – dr hab., prof. SGGW, kierownik Katedry Socjologii w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W latach 2011–2019 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W jej dorobku znajduje się ponad 60 artykułów, 4 monografie, 3 redakcje prac zbiorowych, recenzje licznych artykułów, monografii, materiałów dydaktycznych, prac doktorskich i habilitacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z komunikacją społeczną, w tym komunikacją w pracy socjalnej i życiu zawodowym człowieka oraz socjologią zarządzania.

Krystyna Faliszek - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krystyna Faliszek – dr hab. nauk społecznych w dziedzinie socjologii, prof. UŚ. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się m.in. problematyką polityki społecznej i pomocy społecznej, socjologią problemów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych, psychologią społeczną. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym finansowanych ze środków UE. Od 2013 roku przewodniczy Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim. Jest członkiem-założycielem i od początku członkiem zarządu Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Krzysztof Piątek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krzysztof Piątek – profesor tytularny, zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w latach 2007–2011 i 2015–2019, aktualnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej. Zainteresowania badawcze to: szeroko rozumiane problemy polityki społecznej, pomocy społecznej oraz pracy i edukacji socjalnej. Autor ponad 150 publikacji, w tym m.in. Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, za którą w 2014 roku otrzymał nagrodę za najlepszą pracę opublikowaną w 2012 roku z zakresu polityki społecznej, przyznaną przez KNoPiPS PAN.

Kazimiera Wódz - Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

Kazimiera Wódz – prof. zw. dr hab., psycholog, socjolog, w latach 1988–2019 kierowała Zakładem Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, od 1994 do 2019 roku pełniła funkcję kierownika Studium Pracy Socjalnej tegoż Instytutu. Od 2021 roku emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego. Profesor w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autorka, współautorka i redaktorka około 300 prac. Główne nurty w jej pracy naukowo-badawczej to: społeczeństwo obywatelskie w Polsce, socjologia etniczności i socjologia kultury, gender studies, psychologia społeczna, teorie i metody pracy socjalnej, profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce, socjologia miasta i regionu. W ostatnich latach kierowała zespołem realizującym badania nad społecznymi i kulturowymi wzorami radzenia sobie gospodarstw domowych z sytuacjami kryzysowymi (RESCuE, 7 Program Ramowy UE, 2014-2018), których wyniki zaprezentowano w pracy K. Wódz, M. Gnieciak, K. Łęcki, Everday hardship. Patterns of Resilience in the Household living in Poverty, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2020.

Małgorzata Potoczna - Uniwersytet Łódzki

Małgorzata Potoczna – doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę biedy i wykluczenia społecznego, pracy socjalnej i pomocy społecznej, aktywnych narzędzi integracji społecznej, oraz ewaluacji i edukacji do pracy socjalnej.

Grażyna Mikołajczyk-Lerman - Uniwersytet Łódzki

Grażyna Mikołajczyk-Lerman – dr hab., prof. UŁ, kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego i wicedyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę rodziny, niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, instytucji pomocy i wsparcia społecznego oraz realizacji praw dziecka.

okladka

Pobrania

Opublikowane

11 sierpnia 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-767-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-768-2

Inne prace tego samego autora

1 2 > >>