Rozwój lokalny a polityka mieszkaniowa w gminach wiejskich

Autorzy

Anna Miklaszewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
https://orcid.org/0000-0001-7797-4047
Małgorzata Marks-Krzyszkowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miasta
Paweł Starosta
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miasta

Streszczenie

Publikacja jest pokłosiem interdyscyplinarnych badań nad identyfikacją lokalnej polityki mieszkaniowej gmin wiejskich i wypełnia lukę w literaturze z zakresu socjologii, ekonomii i geografii społeczno-ekonomicznej.

Autorzy posłużyli się metodą case study, opisując sześć podmiejskich gmin wiejskich województwa łódzkiego. Bazując na danych zastanych, przedstawili uwarunkowania i zakres polityki mieszkaniowej, jej znaczenie w dokumentach planistycznych oraz podmioty współrealizujące. Poszukiwali także informacji na temat relacji między poziomem rozwoju gmin a zakresem polityki mieszkaniowej.

Analizy dowiodły, że znaczenie polityki mieszkaniowej w planach gmin jest marginalne. Główną przesłanką na rzecz rozwoju mieszkalnictwa na tych terenach jest żywiołowy napływ mieszkańców z sąsiadującego miasta. Gminy prowadzą więc politykę reaktywną, nie planują zaś prospektywnie. Głównymi jej kreatorami są władze lokalne oraz mieszkańcy. Identyfikowany zakres polityki mieszkaniowej odnosił się do wymiaru społecznego oraz rynkowego. Dominowało zainteresowanie sferą rynkową, obserwowany byt regres zakresu społecznego. Gminy, z nielicznymi wyjątkami, nie rozwijały mieszkaniowych zasobów komunalnych pomimo diagnozowania ich braku. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną były postrzegane jako kluczowe dla ich rozwoju. Relacje między poziomem rozwoju a zakresem polityki mieszkaniowej nie były jednoznaczne.

Biogramy autorów

Anna Miklaszewska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Dr Anna Miklaszewska – adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości UŁ. Publikuje w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz geografia społeczno-ekonomiczna. Zainteresowania naukowe koncentruje na rynku nieruchomości oraz mieszkalnictwie. Autorka i współautorka książek i artykułów naukowych, a także ekspertyz z zakresu mieszkalnictwa.

Małgorzata Marks-Krzyszkowska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miasta

Dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska – adiunkt w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta UŁ. Publikuje w dyscyplinach socjologia i geografia społeczno-ekonomiczna. Badaczka rozwoju lokalnego, samorządu terytorialnego, zarządzania publicznego i socjologii wsi. Autorka i współautorka krajowych i zagranicznych publikacji, uczestniczka oraz kierowniczka naukowych projektów badawczych.

Paweł Starosta - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miasta

Prof. dr hab. Paweł Starosta – profesor w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta UŁ. Zainteresowania naukowe skupia na socjologii wsi i miasta, rozwoju lokalnym, kapitale społecznym, globalizacji, partycypacji obywatelskiej. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, uczestnik konferencji międzynarodowych oraz zagranicznych staży naukowych. Członek redakcji „Przeglądu Socjologicznego”.

Bibliografia

Albrecht E.D., Loveridge S., Goetz S., Welborn R. (2018). Rural Housing and Economic Development, [w:] D.E. Albrecht, S. Loveridge, S. Goetz, R. Welborn (eds), Rural Housing and Economic Development, New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski A. (1969). Zarys polityki mieszkaniowej, Warszawa: Arkady.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski A. (1979). Polityka mieszkaniowa, Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Anriquez G., Stamoulis K. (2007). Rural Development and Poverty Reduction: Is Agriculture Still the Key?, „The Electronic Journal of Agricultural and Development Economics”, 4/1.
Zobacz w Google Scholar

Ansoff H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne, Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Baldock D., Dwyer J., Lowe P., Petersen J.E., Ward N. (2001). The Nature of Rural Development: Towards a Sustainable Integrated Rural Policy in Europe: Synthesis Report, http://minisites.ieep.eu/assets/78/natureruraldevelopment.pdf
Zobacz w Google Scholar

Bański J. (2003). Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia, [w:] B. Górz, C. Guzik (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi, Warszawa: IGiPZ PAN.
Zobacz w Google Scholar

Bański J. (2005). Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Seria Studia Obszarów Wiejskich, 9, Warszawa: IGiPZ PAN.
Zobacz w Google Scholar

Bański J. (2008a). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Seria Studia Obszarów Wiejskich, 14, Warszawa: IGiPZ PAN.
Zobacz w Google Scholar

Bański J. (2008b). Współczesny rozwój obszarów wiejskich – wybrane procesy społeczne i ekonomiczne, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, 8, 1(22).
Zobacz w Google Scholar

Berry F.S. (1994). Innovation in Public Management: The Adoption of Strategic Planning, „Public Administration Review”, 54(4).
Zobacz w Google Scholar

Berry F.S., Wechsler B. (1995). State Agencies’ Experience with Strategic Planning: Findings from a National Survey, „Public Administration Review”, 55(2).
Zobacz w Google Scholar

Błąd M. (2010). Kulturowe funkcje wsi i rolnictwa, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa, Warszawa: IRWiR PAN.
Zobacz w Google Scholar

Borucińska-Bieńkowska H. (2020). Budownictwo mieszkaniowe a polityka funkcjonalno-przestrzenna – wybrane zagadnienia, „Builder Science”, 24(10).
Zobacz w Google Scholar

Bourne L.S. (1981). The Geography of Housing, London: Arnold.
Zobacz w Google Scholar

Brol R. (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Brown K. (2002). Innovation for Conservation and Development, „The Geographical Journal”, 168(1).
Zobacz w Google Scholar

Bryx M. (2000). Finansowanie budownictwa mieszkaniowego, Warszawa: Poltext.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2022). Komunikat z badań 108/2022: Jak Polacy chcieliby mieszkać?, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_108_22.PDF (dostęp 20.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Cembala G. (2014). Rola mieszkalnictwa w ożywieniu i rozwoju gospodarki w latach 2004–2013, „Progress in Economic Sciences”, 1.
Zobacz w Google Scholar

Cesarski M. (2007). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988–2005 – dziedzictwo i przemiany, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Zobacz w Google Scholar

Cesarski M. (2009). Mieszkalnictwo społeczne w państwach i w perspektywie UE: retrospekcja i wyzwania, „Problemy Rozwoju Miast”, 6/1–2.
Zobacz w Google Scholar

Cesarski M. (2010). Modele i warunki mieszkaniowe w powojennej zachodniej oraz środkowej Europie, „Problemy Rozwoju Miast”, 7/4.
Zobacz w Google Scholar

Cesarski M. (2017). Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie – czy możliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu?, „Problemy Polityki Społecznej”, 36.
Zobacz w Google Scholar

Cichocki R. (1996). Wstęp. Podmiotowość społeczności lokalnych, [w:] R. Cichocki (red.), Podmiotowość społeczności lokalnych, Poznań: Media G.T.
Zobacz w Google Scholar

Ciok S. (2014). Budownictwo mieszkaniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia, „Space – Society – Economy”, 13.
Zobacz w Google Scholar

Ciura G. (2010). Warunki życia ludności wiejskiej, „Studia BAS”, 4(24).
Zobacz w Google Scholar

Clapham D. (2018). Housing Theory, Housing Research and Housing Policy, „Housing Theory and Society”, 35(2).
Zobacz w Google Scholar

Clarke J. (2004). Dissolving the Public Realm? The Logics and Limits of Neo-liberalism, „Journal of Social Policy”, 33.
Zobacz w Google Scholar

Clark L.S. (2012). In Search of Housing: Urban Families in Rural Contexts, „Rural Sociology”, 77(1).
Zobacz w Google Scholar

Cohen S. (2004). Social Relationships and Health, „American Psychologist”, 59(8).
Zobacz w Google Scholar

Cook C.Ch., Bruin M.J., Yust B.L., Crull S.R., Shelley M.C., Laux S., Memken J., Niemeyer S., White B.J. (2009). Evidence of a Housing Decision Chain in Rural Community Vitality, „Rural Sociology”, 74(1).
Zobacz w Google Scholar

Cyran R. (2010). Rola lokalnych strategii mieszkaniowych w planowaniu rozwoju mieszkalnictwa na terenie gminy, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 18(3).
Zobacz w Google Scholar

Czapiewska G. (2021). Zmienność funkcji w przestrzeni wiejskiej, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 55.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki A. (2009). Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa: IRWiR PAN.
Zobacz w Google Scholar

Czudec A., Miś T., Zając D. (2018). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Degórska B. (2017). Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy. Kontekst ekologiczno-krajobrazowy, Warszawa: IGiPZ PAN.
Zobacz w Google Scholar

Denhardt R.B. (1985). Strategic Planning in State and Local Government, „State & Local Government Review”, 17(1).
Zobacz w Google Scholar

Dobkowska A. (2021). Wyposażenie polskich mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne, https://www.locja.pl/raport-rynkowy/wyposazenie-polskich-mieszkan-w-instalacje-techniczno-sanitarne,195 (dostęp 20.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Feltynowski M. (2018). Wizja zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich województwa łódzkiego jako przejaw zarządzania przestrzenią, Seria Studia Obszarów Wiejskich, 51, Warszawa: IGiPZ PAN.
Zobacz w Google Scholar

Frątczak-Mueller J. (2016). Działania pozorne w programowaniu strategicznym jednostek samorządu terytorialnego, „Zoon Politikon”, 7.
Zobacz w Google Scholar

Frenkel I. (2012). Ludność wiejska, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Gendźwiłł A., Swianiewicz P. (2016). Does Local Democracy Perform Better in Smaller Jurisdictions? Survey Evidence from Poland, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government”, 14(4).
Zobacz w Google Scholar

Gibas P., Heffner K. (2018). Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, 2(179).
Zobacz w Google Scholar

Gkartzios M., Scott M. (2009). Planning for Rural Housing in the Republic of Ireland: From National Spatial Strategies to Development Plans, „European Planning Studies”, 17(12).
Zobacz w Google Scholar

Gkartzios, M., Scott M. (2014). Placing Housing in Rural Development: Exogenous, Endogenous and Neo-Endogenous Approaches, „Sociologia Ruralis”, 54(3).
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (2018). Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
Zobacz w Google Scholar

Gorzym-Wilkowski W.A. (2016). Planowanie przestrzenne jako czynnik kształtujący atrakcyjność rynkową nieruchomości – skuteczny i niebezpieczny, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”, 71(2).
Zobacz w Google Scholar

GUS (2009). Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035, oprac. M. Waligórska, L. Nowak, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2022). Obszary wiejskie w Polsce w 2020 r., Warszawa–Olsztyn: Główny Urząd Statystyczny.
Zobacz w Google Scholar

Halamska M. (2016). Zmiany struktury społecznej wiejskiej Polski, „Studia Socjologiczne”, 220(1).
Zobacz w Google Scholar

Halamska M. (2017). Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej wsi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 63.
Zobacz w Google Scholar

Heffner K. (2001). Transformacja układów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, Warszawa: IRWiR PAN.
Zobacz w Google Scholar

Heffner K. (2007). Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – uwarunkowania – zależności – czynniki – skutki. Badania zróżnicowania obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Warszawa: IRWiR PAN.
Zobacz w Google Scholar

Heffner K. (2011). Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce – rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, 133.
Zobacz w Google Scholar

Heffner K., Klemens B. (2012). Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), „Barometr Regionalny”, 4(30).
Zobacz w Google Scholar

Heffner K., Klemens B. (2015). Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego), Seria Studia Obszarów Wiejskich, 38, Warszawa: IGiPZ PAN.
Zobacz w Google Scholar

Heffner K., Klemens B. (2016). Wpływ polityki miejskiej i miejskich obszarów funkcjonalnych na rozwój obszarów wiejskich. Ocena problemu na podstawie badań literaturowych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, 167.
Zobacz w Google Scholar

Heffner K., Rosner A. (2006). Wybrane koncepcje i możliwości rozwoju obszarów wiejskich po dekadzie transformacji w Polsce, [w:] S. Sokołowska (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Zobacz w Google Scholar

Hunter F. (1953). Community Power Structure, New York: Anchor Books.
Zobacz w Google Scholar

Ilnicki D. (2003). Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (próba identyfikacji), [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Jancz A. (2019). Uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla seniorów w Polsce, Poznań: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (rozprawa doktorska).
Zobacz w Google Scholar

Jezierska-Thöle A. (2018). Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zobacz w Google Scholar

Kachniarz M. (2017). Duża czy mała? Dylemat gminnego rozmiaru, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 477.
Zobacz w Google Scholar

Kajdanek K. (2012). Suburbanizacja po polsku, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Kajdanek K. (2022). Powrotnicy: reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta A. (2010). Współczesna strategia – kierunek czy reguła rozwoju, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Zobacz w Google Scholar

Kędzierska M. (2009). Kształtowanie polityki mieszkaniowej w warunkach gospodarki rynkowej, „Equilibrium”, 1(2).
Zobacz w Google Scholar

Klemens B. (2014). Aktywność społeczności wiejskich w województwie opolskim a nowa perspektywa strategiczna, [w:] K. Duraj-Polek (red.), Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002–2012, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
Zobacz w Google Scholar

Kłodziński M. (2010). Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej, „Studia BAS”, 4(24).
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczak A. (2017). Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi a wiejskie obszary funkcjonalne, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 37.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk D. (1995). Zasoby pracy a wielofunkcyjność wsi, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie”, 295(43).
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk D. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, [w:] E. Rydz, R. Rudnicki (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Warszawa: IGiPZ PAN.
Zobacz w Google Scholar

Kordel S., Neumann M. (2023). The Rural Housing Crisis: Analytical Dimensions and Emblematic Issues, „Housing Studies”, https://doi.org/10.1080/02673037.2023.2241836
Zobacz w Google Scholar

Kot J. (2003). Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (1965). Traktat o dobrej robocie, wyd. 3, Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Krupski R. (2005). Elastyczność celów i strategii, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Krystek-Kucewicz B., Jadach-Sepioło A., Tomczyk E., Spadło K., Basińska P., Barszczewska-Woszczyk A. (2020). Zintegrowana polityka mieszkaniowa polskich gmin, Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Kusideł E., Załęczna M., Żelazowski K. (2020). Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych. Ujęcie międzynarodowe i regionalne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T. (2008). Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T., Mazur S., Pyszkowski A. (2004). Podstawowe elementy strategii rozwoju regionalnego. Opracowanie wykonane na zlecenie Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, https://kgr.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/Podstawowe-elementy-strategii.docx
Zobacz w Google Scholar

Kuminek E. (1989). Propozycje zmian w polityce mieszkaniowej, [w:] H. Kulesza, W. Nieciuński (red.), Mieszkalnictwo, zagrożenia i szanse rozwoju, Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński S., Domański R. (2008). Geografia Polski społeczno-ekonomiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski J. (2002). Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej.
Zobacz w Google Scholar

Lis P. (2005). Koncepcje polityki mieszkaniowej, „Working Papers, Department of Economic Policy and Development Planning”, 31.
Zobacz w Google Scholar

Lis P. (2008). Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Lis P. (2011). Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, „Space – Society – Economy”, 10.
Zobacz w Google Scholar

Lis P. (2017). Zrównoważony rozwój rynków mieszkaniowych jako współczesne wyzwanie polityki mieszkaniowej państwa, [w:] Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Zobacz w Google Scholar

Lujanen M. (2003). The Role of Social Housing in Housing Policies, [w:] Workshop on Social Housing, Prague: United Nations, Economic Commission for Europe.
Zobacz w Google Scholar

Maniewska J. (2021). Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2020 r. Informacje sygnalne, 16.07.2021 r., Łódź: Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych – Urząd Statystyczny w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2016). Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju, „Mazowsze. Studia Regionalne”, 18.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Drzazga D., Sikora-Fernandez D., Groeger L., Danielewicz J. (2018). Raport w sprawie polityki mieszkaniowej państwa, Studia KPZK PAN, CLXXXV, Warszawa: PAN.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Turała M. (red.) (2015). Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców, Łódź: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Marsden T. (1998). New Rural Territories: Regulating the Differentiated Rural Spaces, „Journal of Rural Studies, 14(1).
Zobacz w Google Scholar

Marsden T., Murdoch J., Lowe P., Munton C.R., Flynn A. (2005). Constructuring the Countryside: An Approach to Rural Development, First published by UCL Press in 1993, London.
Zobacz w Google Scholar

Mełges H. (2015). Housing in the Polish Countryside (Ruralist’s Reflections), „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 112(1-A).
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewski C. (2009). Narodowe strategie społeczne – czego od nich oczekiwać?, [w:] M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Zobacz w Google Scholar

Mintzberg H. (1978). Patterns in Strategy Formation, „Management Science”, 24(9).
Zobacz w Google Scholar

Morgan J., Satsangi M. (2011). ‘Reaching the Parts Other Grants Don’t Go?’ Supporting Self-provided Housing in Rural Scotland, „Housing Studies”, 26(4).
Zobacz w Google Scholar

Moseley J.M. (2003), Rural Development: Principles and Practice, SAGE Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

Muczyński A. (2016). Planowanie w zarządzaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, 15(1).
Zobacz w Google Scholar

Murawska A. (2012), Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 3(25).
Zobacz w Google Scholar

Murdoch J., Lowe P. (2003). The Preservationist Paradox: Modernism, Environmentalism and the Politics of Spatial Division, „Transactions of the Institute of British Geographers”, 28(3).
Zobacz w Google Scholar

Musiał-Malago M. (2016). Przeobrażenia w strefach podmiejskich dużych miast na tle procesów suburbanizacyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 443.
Zobacz w Google Scholar

Napiórkowska-Baryła A., Witkowska-Dąbrowska M., Manuel de Jesus I. (2016). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 2007–2013 w kontekście zmian demograficznych, „Humanities and Social Sciences”, XXI, 3(23).
Zobacz w Google Scholar

Nieciuński W. (2005). Godzenie celów społecznych i gospodarczych a rozwiązania ustrojowe, „Problemy Polityki Społecznej”, 8.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski E. (2015). Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, 2(343).
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski E., Rzeszutek J. (2010). Rozwój obszarów wiejskich na terenach popegeerowskich, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, 12(5).
Zobacz w Google Scholar

Nowak K. (2021). Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej, Warszawa– Kraków–Gdańsk: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
Zobacz w Google Scholar

Noworól A. (2007). Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel L. (2011). Sytuacja mieszkaniowa i rozwój rynku mieszkaniowego, „Zeszyt Hipoteczny”, 28.
Zobacz w Google Scholar

Ochendowski E. (1980). Prawo mieszkaniowe i polityka mieszkaniowa, „Skrypty i Teksty Pomocnicze”, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Zobacz w Google Scholar

Oleńczuk-Paszel A., Sompolska-Rzechuła A. (2017). Zmiany warunków mieszkaniowych na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2002–2014, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 104(2).
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak J., Rącka I. (2018). Wybrane instrumenty polityki mieszkaniowej małych i średnich gmin w województwie wielkopolskim w latach 2010–2015, „Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego”, 1(49).
Zobacz w Google Scholar

Prus B. (2012). Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce, „Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum”, 11(2).
Zobacz w Google Scholar

Przymeński A. (2021). Mieszkalnictwo socjalne w Polsce w procesie zmian, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 83(3).
Zobacz w Google Scholar

„Puls Nieruchomości” (2022). Departament Analiz Ekonomicznych, PKO Bank Polski, Centrum Analiz, 26 października 2022.
Zobacz w Google Scholar

Reeder W.J., Lerman D.L., Hession J.C., Sullivan P.J. (1987). National and Rural Housing Policy: Historical Development and Emerging Issues, Economic Research Service (DOA), Washington, D.C., Agriculture and Rural Economics Division. Report No. AGES861125.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M. (2007). Trwałe wartości zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M., Krupski R., Chybalski F., Zakrzewska-Bielawska A. (2007). Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Zobacz w Google Scholar

Rosner A. (2002). Wiejskie obszary skumulowanych barier rozwojowych, [w:] A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Warszawa: IRWiR PAN.
Zobacz w Google Scholar

Rosner A. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian, [w:] M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa: IRWiR PAN.
Zobacz w Google Scholar

Rosner A. (2014). Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, „Wieś i Rolnictwo”, 162(1).
Zobacz w Google Scholar

Rosner A., Wesołowska M. (2022). Zmiany zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce a ich poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, „Przegląd Geograficzny”, 94(2).
Zobacz w Google Scholar

Salvi del Pero A., Adema W., Ferraro V., Frey V. (2016). Policies to Promote Access to Good-Quality Affordable Housing in OECD Countries, OECD Social, „Employment and Migration Working Papers”, 176, Delsa/Elsa/Wd/Sem, 2.
Zobacz w Google Scholar

Satsangi M., Dunmore K. (2003). The Planning System and the Provision of Affordable Housing in Rural Britain: A Comparison of the Scottish and English Experience, „Housing Studies”, 18.
Zobacz w Google Scholar

Scanlon K., Whitehead Ch., Fernández Arrigoitia M. (2018). Introduction, [w:] K. Scanlon, Ch. Whitehead, M. Fernández Arrigoitia (eds), Social Housing in Europe, Wiley Blackwell, RICS, UK.
Zobacz w Google Scholar

Scott M. (2007). Rural Housing: Politics, Public Policy and Planning, [w:] M. Norris, D. Redmond (eds), Housing Contemporary Ireland, Dordrecht: Springer.
Zobacz w Google Scholar

Scott M., Murray M. (2009). Housing Rural Communities: Connecting Rural Dwellings to Rural Development in Ireland, „Housing Studies”, 24(6).
Zobacz w Google Scholar

Sekuła A. (2005). Bariery rozwoju lokalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 401: B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie.
Zobacz w Google Scholar

Shucksmith M., Chapman P. (1998). Rural Development and Social Exclusion, „Sociologia Ruralis”, 38(2).
Zobacz w Google Scholar

Siedlecka A. (2018). Warunki mieszkaniowe wiejskich gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe”, 20(6).
Zobacz w Google Scholar

Smarzewska A. (2013). Warunki mieszkaniowe jako miernik obiektywnej jakości życia osób niepełnosprawnych, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 102.
Zobacz w Google Scholar

Stanny M. (2014). Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi, „Studia Ekonomiczne”, 167.
Zobacz w Google Scholar

Stanny M., Strzelczyk W. (2018). Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich: ujęcie przestrzenne, Warszawa: IRWiR PAN.
Zobacz w Google Scholar

Staszewska S. (2013). Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Staszewska S. (2018). Przestrzenny rozwój obszarów wiejskich. Zasady kształtowania wsi wielkopolskich, „Ekspertyzy i Raporty 3”, Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu.
Zobacz w Google Scholar

Stephens M., Lux M., Sunega P. (2015). Post-socialist Housing Systems in Europe: Housing Welfare Regimes by Default?, „Housing Studies”, 30(8).
Zobacz w Google Scholar

Strohm H., Hall T., Beaulieu B., Grismer M., Dobis E. (2016). An Examination of Rural Housing Development Programs, Issues and Strategies Purdue University, https://pcrd.purdue.edu/ruralindianastats/downloads/Rural-Housing-Development-Programs-Issues-and-Strategies.pdf (dostęp 20.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P. (2010). Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy, „Samorząd Terytorialny”, 4.
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P., Klimska U. (2003). Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, 4(14).
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P., Łukomska J. (2019). Is Small Beautiful? The Quasi-experimental Analysis of the Impact of Territorial Fragmentation on Costs in Polish Local Governments, „Urban Affairs Review”, 55(3).
Zobacz w Google Scholar

Szatur-Jaworska B. (2014). Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Zobacz w Google Scholar

Szczygielski K. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego, Opole: Politechnika Opolska, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.
Zobacz w Google Scholar

Sztando A. (1998). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle modeli ustrojowych gmin, „Samorząd Terytorialny”, 11.
Zobacz w Google Scholar

Sztando A. (2012). Cele, priorytety i zadania w planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 243.
Zobacz w Google Scholar

Sztando A. (2013). Model procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, „Biblioteka Regionalisty”, 13.
Zobacz w Google Scholar

Sztando A. (2017). Lokalna i ponadlokalne polityki rozwoju lokalnego – istota, rodzaje i spójność, „Roczniki Nauk Społecznych”, 45(1).
Zobacz w Google Scholar

Szymańska D. (2013). Geografia osadnictwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska D., Biegańska J. (2011). Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane, „Studia Miejskie”, 4.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński, P. (2018). Polska średnich miast: założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce, Warszawa: Klub Jagielloński.
Zobacz w Google Scholar

Twardoch A. (2015). Centralna, regionalna i lokalna polityka mieszkaniowa w kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Wybrane skutki przestrzenne, społeczne i gospodarcze, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 223.
Zobacz w Google Scholar

Van den Broeck K., Haffner M., Winters S. (2016). Towards a Cost-effective Housing Policy, draft June 2016, Work in Progress, KU Leuven: Research Institute for Work end Society.
Zobacz w Google Scholar

Wansacz E. (2012). Rola strategii rozwoju w zarządzaniu samorządem lokalnym, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 7(1).
Zobacz w Google Scholar

Wesołowska M. (2018). Wsie zanikające w Polsce: stan, zmiany, modele rozwoju, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Wesołowska M., Jakubowski A. (2018). Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym, „Studia Regionalne i Lokalne”, 3(73).
Zobacz w Google Scholar

Whitehead Ch. (2012). The Neo-liberal Legacy to Housing Research, [w:] D.F. Clapham, W.A.V. Clark, K. Gibb (eds), The SAGE Handbook of Housing Studies, Washington, D.C.: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Wieruszewska M. (1991). Wieś w poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej, Warszawa: IRWIR PAN.
Zobacz w Google Scholar

Wilkin J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Warszawa: IRWiR PAN.
Zobacz w Google Scholar

Wilkin J., Budzich-Szukała U., Saloni J. (2005). Wizja rozwoju polskiej wsi – elementy wspólne i różnicujące. Próba syntezy, [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Warszawa: Fundusz Współpracy.
Zobacz w Google Scholar

Wind J.B., Lersch P., Dewilde L.C. (2015). Housing Wealth Inequalities Across Occupational Classes: A Comparison of European Housing Wealth Accumulation Regimes, „Howcome Working Paper Series”, 9.
Zobacz w Google Scholar

Wojtasiewicz L. (1990). Planowanie rozwoju lokalnego, [w:] B. Gruchman, J. Tarajkowski (red.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej.
Zobacz w Google Scholar

Wojtasiewicz L. (1996). Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 734.
Zobacz w Google Scholar

Worrall L., Collinge C., Bill T. (1998). Managing Strategy in Local Government, „International Journal of Public Sector Management”, 11.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik M. (2008). Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik M. (2019). Funkcje wsi. Ewolucja koncepcji i współczesne wyzwania badawcze, Seria Studia Obszarów Wiejskich, 53, Warszawa: IGiPZ PAN.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowski M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 77(1).
Zobacz w Google Scholar

Zwolińska-Ligaj M., Ciechańska M. (2012). Infrastruktura techniczna jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Terespol, „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, V(2).
Zobacz w Google Scholar

Źróbek-Różańska A., Zysk E. (2015). Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, 4(169).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 951; Dz.U. z 2021 r., poz. 2021 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 723).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 383, 1250, 1948, 1954; Dz.U. z 2017 r., poz. 5; Dz.U. z 2019 r., poz. 1295).
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016–2023 (Uchwała nr XXVIII/ 232/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 sierpnia 2016 r.).
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pabianice na lata 2018–2024 (Uchwała nr LIV/491/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r.).
Zobacz w Google Scholar

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/518/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2018 r.).
Zobacz w Google Scholar

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ksawerów (Uchwała nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r.).
Zobacz w Google Scholar

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014–2020 (Uchwała nr XLVI/314/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 października 2013 r.).
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2014–2020 (Uchwała nr LXI/408/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 lipca 2014 r.).
Zobacz w Google Scholar

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ksawerów na lata 2020–2025 (Uchwała nr XXVII/217/2020 Rady Gminy Ksawerów z dnia 2 września 2020 r.).
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brójce na lata 2016–2025 (Uchwała nr XXX/147/2016 Rady Gminy Brójce z dnia 11 lipca 2016 r.).
Zobacz w Google Scholar

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2017–2022 (Uchwała nr XLII/230/2017 Rady Gminy Brójce z dnia 29 marca 2017 r.).
Zobacz w Google Scholar

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brójce (Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII/373/2018 Rady Gminy Brójce z dnia 26 października 2018 r.).
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2015–2020 (Uchwała nr X/161/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2015 r.).
Zobacz w Google Scholar

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zgierz na lata 2016–2020 (Uchwała nr XXVIII/380/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 października 2016 r.).
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zgierz na lata 2017–2023 (Uchwała nr XLIII/579/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 2017 r.).
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrespol na lata 2014–2020 (Uchwała nr LI/489/14 Rady Gminy Andrespol z dnia 22 maja 2014 r.).
Zobacz w Google Scholar

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Andrespol (Uchwała nr XVI/152/15 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 listopada 2015 r.).
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do roku 2020 (Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 października 2011 r.).
Zobacz w Google Scholar

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowosolna (Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/224/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 4 grudnia 2013 r.).
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowosolna 2014–2020 (Uchwała nr XXXIX/237/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2014 r.).
Zobacz w Google Scholar

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowosolna na lata 2020–2025 (Uchwała nr XVIII/109/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2019 r.).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

22 marca 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-360-3

Inne prace tego samego autora