Pedagogika społeczna: Pojmowanie aktywności w polu praktyki

Autorzy

Ewa Marynowicz-Hetka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej
https://orcid.org/0000-0002-4036-8876

Słowa kluczowe:

pedagogika społeczna, konceptualizacja, warianty transformacji, orientacje aktywności, praktyka edukacyjna

Streszczenie

Monografia, będąc syntezą wieloletnich prac badawczych autorki, stanowi nowe otwarcie w pojmowaniu aktywności w polu praktyki analizowanej ze społeczno­pedagogicznej perspektywy. Prezentuje namysł nad pedagogiką społeczną, jej aktualnym postrzeganiem w odniesieniu do jej tradycji i pierwszych sformułowań oraz do współczesnego dyskursu prowadzonego w naukach humanistycznych i społecznych.

Książka przynosi zarys metateorii dotyczącej tożsamości dyscypliny, jej roli, związków z innymi dziedzinami nauk, otoczeniem kulturowo-społecznym oraz praktyką działań pedagogów społecznych. Praktyka jest jednak ujmowana także w kategoriach ogólnych. Autorkę interesuje, jak działanie wpływa na myślenie o działaniu, z czego działanie wynika i czemu służy. Wykorzystuje przy tym teorię analizy aktywności i tworzenia instytucji symbolicznej Jeana-Marie Barbiera, operując bliską mu perspektywą rozumienia aktywności jako głównej kategorii społeczno-pedagogicznego spojrzenia na pole praktyki. Ustrukturowany i podzielany przez uczestników pola praktyki zestaw pojęć i konceptów tworzy transwersalny paradygmat pedagogiki społecznej.

Publikacja może zainteresować czytelników zorientowanych na pogłębianie refleksji nad społeczno-pedagogicznym spojrzeniem na pola praktyki edukacyjnej, socjalnej, opiekuńczej oraz na poszukiwanie narzędzi analizy zachodzących w nich procesów.

Bibliografia

Ardoino J. (1977a), Education et Politique, Paris, Gauthier-Villars.
Zobacz w Google Scholar

Ardoino J. (1977b), „Pour”, nº 56.
Zobacz w Google Scholar

Ardoino J., Lourau R. (1994), Les pédagogies institutionnelles, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H. (1985), Du privé et du public, „Les Cahiers Du Grif”, nº 33, s. 47–67.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H. (1994), Między czasem minionym a przyszłym, przekł. M. Godyń, W. Madej, przedm. P. Śpiewak, Warszawa, Fundacja Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Bachelard G. (2002 [1938]), Kształtowanie umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, tłum. D. Leszczyński, Gdańsk, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Baczko B. (1994), Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, tłum. M. Kowalska, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (1990), L’Évaluation en formation, 2nd édition, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M.(1999), Sémantique de l’action et sémantique d’intelligibilité des actions – les cas de formation, [w:] Manières de penser et manières d’agir en formation, dir. B. Maggi, Paris, Presses Universitaires de France, s. 89–104.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2006), Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, tłum. G. Karbowska, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria BPS.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2009a), Ingénierie et formation: détermination d’objectifs, élaboration de projets, évaluation ďaction, évaluation de transfert, [w:] Encyclopédie de la formation, dir. J.-M. Barbier, É. Bourgois, G. Chapelle, J. C. Ruano-Borbalan, avec la collaboration G. Marchand, Paris, Presses Universitaires de France, s. 455–479.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2009b), Les dispositifs de formation: diversités et cohérences-outils ďapproche, [w:] Encyclopédie de la formation, dir. J.-M. Barbier, É. Bourgois, G. Chapelle, J. C. Ruano-Borbalan, avec la collaboration G. Marchand, Paris, Presses Universitaires de France, s. 223–249.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2009c), Recheche, action, formation. Approches conceptuelles, [w:] Encyclopédie de la formation, dir. J.-M. Barbier, É. Bourgois, G. Chapelle, J.-C. Ruano-Borbalan, avec la collaboration G. Marchand, Paris, Presses Universitaires de France, s. 1082–1105.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2011), Vocabulaire d’analyse des activités, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Barbier, J.-M. (2013), Un nouvel enjeu pour la recherche en formation: entrer par l’activité, „Savoirs”, nº 3 (33), s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2015), Nowe wyzwania dla badań w naukach o wychowaniu: perspektywa działania/aktywności, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1, s. 60–72.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2016a), Kultury działania i podzielane sposoby organizacji konstrukcji sensu, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (3), s. 14–46.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2016b), Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, przekł. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2017), Propositions pour penser l’activité, [w:] Encyclopédie d’analyse des activités, dir. J.-M. Barbier, M. Durand, Paris, Presses Universitaires de France, s. 57–88.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2018), Expérience, transformation de soi, construction du moi, affirmation du je, „The Conversation FR”, http://theconversation.com/experience-transformation-de-soi-construction-du-moi-affirmation-du-je-88935 (dostęp: 10.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M., Galatanu O. (2006), Jednostkowość działania: kilka narzędzi analizy, [w:] J.-M. Barbier, Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, tłum. G. Karbowska, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria BPS, s. 145–174.
Zobacz w Google Scholar

Barbier R. (1997), L’approche transversale. L’écoute sensible en sciences humaines, Paris, Economica.
Zobacz w Google Scholar

Barnes B. (1998), Thomas Kuhn, [w:] Powrót wielkich teorii w naukach humanistycznych, red. Q. Skinner, tłum. P. Łozowski, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 99–118.
Zobacz w Google Scholar

Bateson G. (1979), La nature et la pensée, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Bauman T. (2004), Mistrzowie i szkoły myślenia w uniwersytecie, [w:] Gdańskie rodowody pedagogiczne, red. E. Rodziewicz, K. Rzędzicka, E. Zalewska, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 71–84.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (2006 [2000]), Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Berger P. L., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Bert J.-F. (2011), Introduction à Michel Foucault, Paris, La Découverte.
Zobacz w Google Scholar

Bezrobocie i praca socjalna w Polsce i we Francji. Instytucjonalizacja (2002), red. O. Carré, E. Marynowicz-Hetka, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria BPS.
Zobacz w Google Scholar

Biasi P.-M. de (2010), Le sociologue et le généticien (suivi d’un entretien avec Pierre Bourdieu), [w:] Bourdieu et la littérature. Suivi d’un entretien avec Pierre Bourdieu, dir. J.-P. Martin, Nantes, Édition Cécile Defaut, s. 245–290.
Zobacz w Google Scholar

Bobryk J. (2001), Twardowski. Teoria działania, Warszawa, Prószyński i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z. (1989), Tożsamość – interakcja – grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie socjologicznej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Boltanski L., Dosse F., Foessel M., Hartog F., Pharo P., Quéré L., Thévenot L. (2006), L’eff Ricoeur dans les sciences humaines. Table ronde, „Esprit”, nº 323, mars–avril, La pensée Ricoeur, s. 40–64.
Zobacz w Google Scholar

Boumard P. (2014), Nouvelles approches méthodologiques. Quelles epistémologies?, [w:] La recherche en éducation. Pluralité et complexité, coord. L. Marmoz, R. Marmoz, Paris, L’Harmattan, s. 145–150.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu et la littérature, suivie ďun entretion avec Pierre Bourdieu (2010), dir. J.-P. Martin, Paris, Édition Cécile Defaut.
Zobacz w Google Scholar

Bourgois L. (1906), Solidarité, 5ème édition, Paris, Armand Colin.
Zobacz w Google Scholar

Braudel F. (1949), La Méditerranée et le monde méditerranéen à l`époque de Philippe II, Paris, Armand Colin.
Zobacz w Google Scholar

Braudel F. (1997 [1958]), Les Écrits de Fernand Braudel, vol. 2: Les Ambitions de l’histoire, Paris, De Fallois.
Zobacz w Google Scholar

Braudel F. (1999 [1977]), Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, W. Kula, Warszawa, Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Bruni L. (2010), Eros, Philia et Agapè. Pour une théorie la réciprocité plurielle et pluraliste, „Revue du Mauss”, nº 35, s. 221–246.
Zobacz w Google Scholar

Caillé A., Chamail Ph. (2010), Présentation, „Revue du Mauss”, nº 35, s. 5–44.
Zobacz w Google Scholar

Carpantier R. (1977), L’évaluation, une mort, „Pour”, nº 56.
Zobacz w Google Scholar

Castoriadis C. (1975), L’Institution imaginaire de la société, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Constable R. (2016), Social Work and Family Therapy: Interdisciplinary Roots of Family Intervention, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (3), s. 147–160.
Zobacz w Google Scholar

Cremonesi L., Davidson A. I., Irrera O., Lorenzini D., Tazzioli M. (2013), Introduction, [w:] M. Foucault, L’origine de l’herméneutique de soi. Conférences prononcées à Dartmouth College, 1980, édition établie par H.-P. Fruchaud, D. Lorenzini, Mayenne, Librairie Philosophique J. Vrin, s. 9–27.
Zobacz w Google Scholar

Czerniawska O. (1976), Wstęp. Kazimierz Korniłowicz jako organizator i badacz oświaty dorosłych, [w:] K. Korniłowicz, Pomoc społeczno-kulturalna dla młodzieży pracującej i dorosłych. Wybór pism, Wrocław, Ossolineum, s. V–XXXV.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski M. (2005), Intersubiektywność, [hasło w:] Encyklopedia socjologiczna, Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 95– 104.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski M. (2009), Między panoptyzmem i „rządomyślnością” – uwagi o kulturze naszych czasów, „Kultura Współczesna”, nr 2 (60), s. 83–95.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski M. (2013a), Polityki publiczne w optyce postfoucaultowskiej. Zarys perspektywy badawczej, [w:] Analiza polityki publicznej. Podejścia teoretyczno-metodologiczne, red. A. Wojciuk, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, s. 72–91.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski M. (2013b), W kręgu społecznej pedagogii, „Societas/ Communitas”, nr 2, s. 43–73.
Zobacz w Google Scholar

Débats autour de l’empowerment/Debates on Empowerment (2012), „Socialinis darbas. Partirtis ir metodai/Social Work, Experience and Methods”, édition spéciale/special issue 1 (9).
Zobacz w Google Scholar

Dehaene S. (2006), Vers une science de la vie mentale: Leçon inaugurale prononcée le jeudi 6 avril 2006, Paris, Odile Jacobs.
Zobacz w Google Scholar

Dehaene S. (2014), Le code de la science, Paris, Odile Jacobs.
Zobacz w Google Scholar

Depaepe M., Herman F., Surmont M. A., Van Gorp, F. Simon (2008), About Pedagogization: From the Perspective of the History of Education, [w:] Educational Research 3: The Educationalization of Social Problems, eds. P. Smeyers, M. Depaepe, Springer Science + Buisness Media B.V., chapter 2, s. 13–30.
Zobacz w Google Scholar

Dewey J. (1963 [1916]), Demokracja i wychowanie, tłum. Z. Bastengen, Warszawa, Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Dewey J. (1968 [1947]), Expérience et éducation, trad. M.-A. Carroi, Paris, Librairie Armand Colin.
Zobacz w Google Scholar

Dewey J. (1975 [1934]), Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Wrocław, Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Domańska E. (2010), Co zrobił z nami Foucault, [w:] French Theory w Polsce, red. E. Domańska, M. Loba, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 62–79.
Zobacz w Google Scholar

Donzelot J. (2005a), Michel Foucault et l’intelligence du libéralisme, „Esprit”, nº 319, s. 60–82.
Zobacz w Google Scholar

Donzelot J. (2005b), Comment gouverner les sociétés libérales? L’effet Foucault dans le monde anglo-saxon. Discussion entre Jacques Donzelot et Colin Gordon, „Esprit”, nº 319, s. 82–96.
Zobacz w Google Scholar

Durand M. (2017), L’activité en transformation, [w:] Encyclopédie d’analyse des activités, dir. J.-M. Barbier, M. Durand, Paris, Presses Universitaires de France, s. 33–55.
Zobacz w Google Scholar

Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy (2014), red. M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Zobacz w Google Scholar

Encyclopédie de la formation (2009), dir. J.-M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle, J.-C. Ruano-Borbalan, avec la collaboration G. Marchand, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Filozofia wychowania w XX wieku (2010), red. S. Sztobryn, E. Łatacz, J. Bochomulska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha (1998), red. R. Kubicki, cz. II, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Zobacz w Google Scholar

Foessel M., Mongin O. (2006), L’obstination philosophique de Paul Ricoeur, „Esprit”, nº 323, mars–avril, La pensée Ricoeur, s. 9–14.
Zobacz w Google Scholar

Foucart J., Marynowicz-Hetka E. (2018), Éditorial. La recherche participative: un travail de l’entre-deux, „Pensée Plurielle. Parole, Pratiques et Réflexions du Social”, nº 2 (48), s. 7–10.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1994), Dits et écrits, vol. 1–4, Paris, Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1995), Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa, Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1997), Archéologie du savoir, Paris, Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2001), Dits et écrits, vol. 2, Paris, Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2012), Du gouvernement des vivants. Cours au Collège de France, 1979–1980, Paris, Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2013a), Hermeneutyka podmiotu, tłum M. Herer, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2013b), Interview de Michel Foucault, 3 novembre 1980, [w:] M. Foucault, Ľorigine de l’herméneutique de soi. Conférences prononcées à Dartmouth College, 1980, édition établie par H.-P. Fruchaud, D. Lorenzini, Mayenne, Librairie Philosophique J. Vrin, s. 143–155.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2013c), Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki, wybór i tłum. K. M. Jaksender, red. nauk. B. Błesznowski, K. M. Jaksender, K. Matuszewski, Kraków, Wydawnictwo Libron.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2013d), L’origine de l’herméneutique de soi. Conférences prononcées à Dartmouth College, 1980, édition établie par H.-P. Fruchaud, D. Lorenzini, Mayenne, Librairie Philosophique J. Vrin.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2018a), Rządzenie sobą i innymi. Wykłady z Collège de France 1982–1983, tłum. M. Herer, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2018b), Rządzenie żywymi. Wykłady z Collège de France 1979–1980, tłum. M. Herer, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak T. (2007a), O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak T. (2007b), Pedagogika społeczna – pytania o tożsamość i przyszłość, [w:] Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, red. E. Marynowicz-Hetka, t. 2: Debata, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 111–124.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak T. (2010), Droga ku samemu sobie, próby poszukiwania hermeneutycznej perspektywy poznawczej w pedagogice społecznej, [w:] Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Pilchowi, red. M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski, Warszawa, Wydawnictwo Pedagogium, s. 90–115.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak T., Modrzewski J. (2010), Kształtowanie się perspektywy poznawczej poznańskiej pedagogiki społecznej, [w:] Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. E. Kantowicz, B. Chrostowska, M. Ciczkowska-Giedziun, Toruń, Wydawnictwo Akapit, s. 53–84.
Zobacz w Google Scholar

Fustier P. (1998), Działanie socjalne – znaczenie daru, tłum. A. Czołnowska, [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, Łódź–Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, s. 194–204.
Zobacz w Google Scholar

Fustier P. (2000), Le lien d’accompagnant. Entre don et contrat salarial, Paris, Dunod.
Zobacz w Google Scholar

Gabel J. (2009), La Réification. Essai d’une psychopathologie de la pensée dialectique, Paris, Édition Allia.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G. (2008), Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, wybór R. Godoń, wstęp i red. nauk. P. Dybel, tłum. zespół, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Gajek K. (2018), Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach (2014), red. J. Kurczewska, M. Lejzerowicz, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Zobacz w Google Scholar

Goetz R. (2004), Paul Ricoeur et Michel Foucault, „Le Portique” (en ligne) nr 13–14, mise en ligne 15 juin 2007, http://leportique.revues.org/index639.html (dostęp: 14.03.2012).
Zobacz w Google Scholar

Gouverner par les instruments (2004), dir. P. Lascoumes, P. Le Galès, Paris, Les Presses de Sciences Po.
Zobacz w Google Scholar

Granosik M. (2013), Praca socjalna – analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Guba E. G., Lincoln Y. S. (2010), Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności, [w:] Metody badań jakościowych, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, tłum. M. Bobako, red. edycji polskiej K. Podemski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 282–309.
Zobacz w Google Scholar

Gulczyńska A. (2013), „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Gulczyńska A., Marynowicz-Hetka E. (2014), Participative Inquiry in the Field of Social Work. Socio-pedagogical Perspective, [w:] Research in Social Work in Europe. Part I, eds. J. Hämäläinen, B. Littlechild, M. Špiláčková, Ostrava, Publisher University of Ostrava, s. 57–82.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego, t. I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, przekł. A. M. Kaniowski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hall E. T. (1971 [1966]), La dimension caché, trad. de l’anglais A. Petit, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Hall E. T. (1984 [1983]), La danse de la vie. Temps culturel, temps vécu, trad. de l’anglais A.-L. Hacker, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Hall E. T. (1997), Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Warszawa, Wydawnictwo Muza.
Zobacz w Google Scholar

Hall E. T. (1999), Taniec życia: inny wymiar czasu, tłum. R. Nowakowski, Warszawa, Wydawnictwo Muza.
Zobacz w Google Scholar

Hamburger F. (1996) Aktualna dyskusja w niemieckiej pedagogice społecznej, tłum. D. Urbaniak-Zając, [w:] Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Warszawa, Interart, s. 21–36.
Zobacz w Google Scholar

Hastrup K. (2008), Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, tłum. E. Klekot, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Hejnicka-Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Hess R. (1981), La sociologie d’intervention, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Hessen S. (1947 [1931]), Podstawy pedagogiki, Łódź–Warszawa, Nasza Księgarnia.
Zobacz w Google Scholar

Howe D. (1994), Modernity, Postmodernity and Social Work, „British Journal of Social Work”, vol. 24, s. 527–530.
Zobacz w Google Scholar

Imbert F. (1992), Vers une clinique du pédagogique. Un itinéraire en sciences de l’éducation, Vigneux, Édition Matrice.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R. (1972), Książeczka o człowieku, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Ingénierie du lien social. Développement et associations (2006), ed. M. Melyani, Paris, L’Harmattan.
Zobacz w Google Scholar

James W. (1980 [1890]), The Principles of Psychology, New York, Holt.
Zobacz w Google Scholar

James W. (2003), Psychologia, tłum. M. Zagrodzki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Jamroziakowa A. (1998), Wolfgang Welsch jako twórca kolekcji, [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha (1998), red. R. Kubicki, cz. II, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 103–112.
Zobacz w Google Scholar

Jarkiewicz A. (2017), Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Jaworska-Witkowska M., Witkowski L. (2010), Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencjalne w prozie Hermanna Hessego, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2009), Les transformations silencieuses, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2017), Une seconde vie. Commencer véritablement ďexister, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalno-oświatowa, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Jatczak I. (2016), Logiki aktywności mentalnych asystentów rodziny – próba interpretacji, [w:] Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, red. M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 275–295.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Jatczak I. (2017a), Linie aktywności w procesie przepływu informacji – przykład asystentów rodziny, [w:] Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, red. A. Żukiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 145–159.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Jatczak I. (2017b), Tożsamość profesjonalna w narracjach asystentów rodziny, rozprawa doktorska, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/23030/praca%20doktorska%20sko%C5%84czona.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 15.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S. (1992 [1843]), Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej przez Constantina Constantinusa (Gjentagelsen. En Forsøg i den experimenterende Psychologi af Constantin Constantinus), przeł. B. Świderski, Warszawa, Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Kluckhohn C. (1962), Values and Values – Orientations in Theory of Actions: An Exploration in Definition and Classification, [w:] Toward a General Theory of Action, eds. T. Parsons, E. Shils, New York, Harper and Row, s. 388–433.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A. (1981), Socjologia kultury, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Koczanowicz L. (1994), Jednostka – działanie – społeczeństwo, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L. (2004), Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków, Znak.
Zobacz w Google Scholar

Korniłowicz K. (1976 [1926]), Pomoc społeczno-kulturalna dla młodzieży pracującej i dorosłych. Wybór pism, Wrocław, Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Kostrzyńska M. (2018), Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (1961 [1929]), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław, Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (1969 [1955]), Traktat o dobrej robocie, Wrocław– Warszawa–Kraków, Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Kotłowski K. (1968), Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Wrocław, Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski S. (1984), Podejście systemowe w badaniu środowisk wychowawczych, [w:] Doskonalenie funkcjonowania systemu wychowawczego w środowisku, red. S. Kowalski, S. Wawryniuk, „Studia Pedagogiczne”, t. XLVII, s. 9–34.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński Z. (2004), Odwaga przekraczania. Jako testament wielkiej trojki gdańszczan, [w:] Gdańskie rodowody pedagogiczne. Geneza. Kontynuacje. Inspiracje przemieszczenia znaczeń, red. E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 53–55.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki R. (1998), O skoku do Królestwa Rozumu Transwersalnego, [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, red. R. Kubicki, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 161–168.
Zobacz w Google Scholar

Kubinowski D. (2010), Przyrodnicze i humanistyczne podstawy badań pedagogicznych, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 38–41.
Zobacz w Google Scholar

Kultury edukacyjne i kultury społeczne/Cultures éducatives et cultures sociétales (2016), numer tematyczny, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, t. 3, nr 2, red. E. Marynowicz-Hetka, J.-M. Barbier, http://dx.doi.org/10.18778/2450-4491.03.03.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I. (2001) Akty mowy, [w:] J. Bobryk, Twardowski. Teoria działania, Warszawa, Prószyński i S-ka, s. 159–164.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I. (2003) Wyrażanie stereotypów w języku, [w:] Via Communicandi. Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensusu, red. B. Sierocka, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, s. 112– 128.
Zobacz w Google Scholar

L’effet Ricoeur dans les sciences humaines. Table ronde (2006), „Esprit”, nº 323, mars–avril, La pensée Ricoeur, s. 43–67.
Zobacz w Google Scholar

La gratuité. Éloge de l’inestimable (2010), „Revue du Mauss”, nº 35.
Zobacz w Google Scholar

La recherche en éducation. Pluralité et complexité (2014), coord. L. Marmoz, R. Marmoz, Paris, L’Harmattan.
Zobacz w Google Scholar

Lalande A. (2006), Vocabulaire technique et de la philosophie, 9ème édition, Paris, Presses Universitaires de France, „Quadrige”.
Zobacz w Google Scholar

Laot F. F., Marynowicz-Hetka E. (2007), Koncepcja edukacji społecznej we francuskiej myśli społecznej XIX wieku i idee kształtowania się pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej – analiza porównawcza, [w:] Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, red. E. Marynowicz-Hetka, t. 2: Debata, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 368–386.
Zobacz w Google Scholar

Lapassade G. (1971), L’autogestion pédagogique, Paris, Gauthier-Villars.
Zobacz w Google Scholar

Lavelle L. (1991 [1951]), Traité des valeurs, 2nd édition, vol. 1, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Le Petit Robert de la langue française de Paul Robert (2006), texte remanié et amplifié sous la direction J. Rey-Debove, A. Rey, Paris, Dictionnaires Le Robert.
Zobacz w Google Scholar

Lejzerowicz M. (2014), Kategoria czasu a badania interdyscyplinarne, [w:] Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach, red. J. Kurczewska. M. Lejzerowicz, Warszawa, Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk, s. 242–250.
Zobacz w Google Scholar

Lepalczyk I. (2001), Helena Radlińska. Życie i twórczość, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Lepalczyk I. (2003), Wśród ludzi i książek, Łódź, Wydawnictwo WING.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński D. (2002), Filozofia nauki Gastona Bachelarda, [w:] G. Bachelard, Kształtowanie umysłu naukowego, tłum. D. Leszczyński, Gdańsk, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Lewowicki T. (2003), Filozofia i pedagogika – tradycje i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną, „Colloquia Communia”, nr 75, s. 17–24.
Zobacz w Google Scholar

Lobrot D. (1972), La pédagogie institutionnelle. L’école vers autogestion, Paris, Gauthier-Villars.
Zobacz w Google Scholar

Lourau R. (1970), L’analyse institutionnelle, Paris, Les Éditions de Minuit.
Zobacz w Google Scholar

Magala S. (1989), Foucault, czyli władza we krwi i w aerozolu, „Miesięcznik Literacki”, nr 10–11, s. 172.
Zobacz w Google Scholar

Manterys A. (1997), Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Marody M. (1976), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2003), Miejsce wartości w polu działania społecznego, czyli o aksjologicznym kryterium działania społecznego. Kilka refleksji od K. Kotłowskiego do L. Lavelle’a, [w:] Idee pedagogiki filozoficznej, red. S. Sztobryn, B. Śliwerski, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 161–178.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2007a), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1: Wykład, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN (pozostałe wydania: 2006, 2009).
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2007b), Uwagi na zakończenie – w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej, [w:] Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, red. E. Marynowicz-Hetka, t. 2: Debata, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 552–569 (pozostałe wydania: 2009).
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2010), W nawiązaniu do propozycji zintegrowanego paradygmatu pedagogiki społecznej – ramy dyskusji, [w:] Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, red. J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 73–90.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka (2011a), Ewaluacja działania w polu praktyki edukacyjnej – istota i sens, [w:] Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje – doświadczenia – kierunki praktycznych rozwiązań, red. G. Michalski, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13–28.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2011b), Praktyczność pedagogiki, zakres, przekraczanie – na przykładzie pedagogiki społecznej, [w:] Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, red. T. Hejnicka-Bezwińska, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 290–304.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2011c), W sprawie poszukiwania narzędzi analizy procesu dyscyplinaryzacji i instytucjonalizacji pedagogiki (na przykładzie pedagogiki społecznej), [w:] Pedagogika: zakorzenienie i transgresja, red. M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 66–76.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2012a), En marge de la lecture/Side Note, „Socialinis darbas. Partirtis ir metodai/Social Work, Experience and Methods”, Débats autour de l’empowerment/Debates on Empowerment, édition spéciale/special issue 1 (9), s. 321–334.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2012b), Społeczny wymiar działania w polu praktyki pracy socjalnej, „Zoon Politikon”, nr 3, s. 109–128.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2012c), Uprzedmiotowienie i marszandyzacja relacji społecznych – uwagi pedagoga społecznego na marginesie lektur, [w:] Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, red. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 161–170.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2013a), Mistrzynie pracy socjalnej/społecznej – fenomen trwania z perspektywy koncepcji rozwoju poprzez zerwania i nieciągłości. Propozycja narzędzia analizy, [w:] Kobiety w pracy socjalnej, red. A. Kotlarska-Michalska, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 31–48.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2013b), Pedagogizacja życia społecznego w optyce społeczno-pedagogicznej, „Societas/Communitas”, nr 2 (16), zeszyt tematyczny pt. Pedagogizacja życia społecznego, red. M. Czyżewski, E. Marynowicz-Hetka, G. Woroniecka, s. 75–96.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2014a), Orientowanie działania – rama konceptualna pojmowania kultury praktyki, [w:] Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, red. E. Marynowicz-Hetka, D. Wolska-Prylińska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 17–31.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2014b), Pola praktyki – pola badań. Złożoność konfiguracji i społeczno-pedagogiczny punkt widzenia, [w:] Badania w pracy socjalnej, red. M. Szpunar, Gdańsk, Wydawnictwo Anwi, s. 18–36.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2014c), Społeczno-pedagogiczny punkt widzenia – wielowymiarowość perspektyw, [w:] Pedagogika społeczna wobec zagrożeń i idei sprawiedliwości społecznej, red. W. Danilewicz, W. Theiss, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 125–139.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2015a), Integrowanie doświadczenia indywidualnego poprzez rekonstrukcję, reorganizację i podzielanie z innymi. Przykład społeczno-pedagogiczny, [w:] Wartościowanie w humanistyce. Normatywność, cynizm, ewaluowanie w pedagogice i edukacji, red. M. Jaworska-Witkowska, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 85–101.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2015b), Pedagogizacja życia społecznego – spojrzenie z oddalenia, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” nr 1, s. 178–189.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2015c), Praca socjalna – wielość znaczeń: propozycja interpretacji społeczno-pedagogicznej, [w:] Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, red. M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 15–34.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2018), Transformations invisibles/silencieuses et champ du travail social, [w:] Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, dir. J.-M. Barbier, M. Durand, Paris, L’Harmattan, s. 183–202.
Zobacz w Google Scholar

Mendel G. (1992), Societé ce n’est pas une famille, de la psychanalyse à la sociopsychanalyse, Paris, La Découverte.
Zobacz w Google Scholar

Mendel M. (2015), Trialektyka jako logika pedagogiki społecznej, [w:] Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje, red. E. Marynowicz-Hetka, E. Skoczylas-Namielska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 57–76.
Zobacz w Google Scholar

Mendel M. (2017), Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła, Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra.
Zobacz w Google Scholar

Meirieu Ph. (1987), Apprendre… oui, mais comment, Paris, Éditions Législatives, ESF Éditeur.
Zobacz w Google Scholar

Method and Complexity in Educational Sciences (special issue). Complicity (2013), ed. M. Alhadeff-Jones, „An International Journal of Complexity and Education”, vol. 10 (1/2), http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/complicity/issue/view/1493 (dostęp: 13.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk H. T. (2009), Rozum transwersalny, czyli o postmodernistycznym rozumieniu racjonalności, „Słupskie Studia Filozoficzne”, nr 8, s. 31–40.
Zobacz w Google Scholar

Miller J. (1993), La passion Foucault, trad. de l’anglais H. Leroy, Paris, PLON.
Zobacz w Google Scholar

Modrzewski J. (2011), O aktualności potrzeby konstruowania kompleksowej teorii środowisk wychowawczych, [w:] J. Modrzewski, Studia i szkice socjopedagogiczne. Aktualia, Poznań–Kalisz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 78–94.
Zobacz w Google Scholar

Morandi F. (2000), Philosophie de l’éducation, Paris, Nathan/HER.
Zobacz w Google Scholar

Morin E. (2005), Introduction à la pensée complexe, Paris, Points.
Zobacz w Google Scholar

Morin E. (2007), Vers l’abime, Paris, Édition L’Herne.
Zobacz w Google Scholar

Mysłakowski Z. (1933), Pedagogika, jej metody, miejsce w systemie nauk, [w:] Encyklopedia wychowania, red. S. Łempicki, W. Gottlieb, B. Suchodolski, J. Włodarski, t. I, cz. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naszej Księgarni Związku Nauczycielstwa Polskiego, s. 9–29.
Zobacz w Google Scholar

Nawroczyński B. (1947), Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków–Warszawa, Księgarnia Wydawnicza F. Pieczątkowski i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Nauki o wychowaniu. Przeszłość – stan aktualny – przyszłość (2015), numer tematyczny, red. E. Marynowicz-Hetka, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Neurosciences et cognition. Perspectives pour les sciences de l’éducation (2017), dir. É. Tardif, P.-A. Doudin, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S. (1970), Metodologia badań socjologicznych, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka M. (2014), Spory wokół książek Jana Tomasza Grossa w świetle literatury postfoucaultowskiej analizy dyskursu, [w:] Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, red. M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 220–253.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka M. (2016), O użyteczności dyspozytywu w badaniach społecznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 1 (12), s. 170–191.
Zobacz w Google Scholar

Nussbaum M. C. (2008 [1997]), W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, tłum. A. Męczkowska, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Zobacz w Google Scholar

Nuttin J. (1968), Struktura osobowości, tłum. T. Kołakowska, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Ornacka K. (2010), Rola ewaluacji w badaniu skuteczności asystenta osoby niepełnosprawnej, [w:] Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, red. A. Żukiewicz, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 49–64.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski S. (1962), O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski S. (1967), O nauce. Dzieła, t. 4, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowicka H. (2012), Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Oury J. (1976), Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, Paris, Payot.
Zobacz w Google Scholar

Participative Approaches in Social Work Research/Les approches participatives dans les recherches en travail social (2010), eds. M. Granosik, A. Gulczyńska, E. Marynowicz-Hetka, in cooperation with M. Kostrzyńska, transl. G. Karbowska, J. Sobolewska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Payne M. (1998), Social work theories and reflective practice, [w:] Social Work. Themes, Issues, Critical Debates, eds. R. Adams, L. Dominelli, M. Payne, New York, Palgrave.
Zobacz w Google Scholar

Pedagogizacja życia społecznego (2013), zeszyt tematyczny „Societas/Communitas”, nr 2 (16), red. M. Czyżewski, E. Marynowicz-Hetka, G. Woroniecka.
Zobacz w Google Scholar

Pedagogika i zarządzanie edukacją i rozwojem. W perspektywie troski o uniwersytet i kulturę humanistyczną (2010), red. M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje (2015), red. E. Marynowicz-Hetka, E. Skoczylas-Namielska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Perspective de l’analyse institutionnelle (1988), dir. R. Hess, A. Savoye, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Philp M. (1998), Michel Foucault, [w:] Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych, red. Q. Skinner, tłum. P. Łazowski, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 79–98.
Zobacz w Google Scholar

Praca socjalna. Teorie i metody (2012), red. M. Gray, S. A. Webb, tłum. B. Maliszewska, red. nauk. J. Szmagalski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania (2001), red. E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
Zobacz w Google Scholar

Profesor Helena Radlińska. W sto dwudziestą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesiątą rocznicę śmierci (2004), red. E. Marynowicz-Hetka, W. Theiss, Sylwetki Łódzkich Uczonych, z. 75, Łódź, Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Zobacz w Google Scholar

Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych (2018), red. L. Telka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Przecławska A. (1990), Pedagogika społeczna dziś – poszukiwanie paradygmatu, „Forum Oświatowe”, nr 3, s. 79–83.
Zobacz w Google Scholar

Przecławska A., Theiss W. (1994), Pedagogika społeczna. Dyskusji ciąg dalszy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 8, s. 12–16.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska H. (1935), Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa, Nasza Księgarnia.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska H. (1937), Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Warszawa, Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska H. (1945), Pojmowanie kultury, „Oświata i Kultura. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom oświaty dorosłych”, nr 3–4, listopad–grudzień, s. 65–73.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska H. (1947), Oświata dorosłych: zagadnienia, dzieje, formy, pracownicy, organizacja, Warszawa, Ludowy Instytut Oświaty i Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska H. (1961a), Egzamin z pedagogiki społecznej, [w:] Pedagogika społeczna. Pisma pedagogiczne, t. 1, wstęp R. Wroczyński, A. Kamiński, oprac. tekstu i komentarza W. Wyrobkowa-Delawska, Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum, s. 359–395.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska H. (1961b), Pedagogika społeczna. Pisma pedagogiczne, t. 1, wstęp R. Wroczyński, A. Kamiński, oprac. Tekstu i komentarza W. Wyrobkowa-Delawska, Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska H. (1964a), Listy o nauczaniu i pracy badawczej, [w:] Pisma pedagogiczne, t. 3: Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, wstęp J. Hulewicz, wybór i oprac. W. Wyrobkowa-Pawłowska, komentarz W. Wyrobkowa-Pawłowska, J. Wojciechowska, Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum, s. 329–478.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska H. (1964b), Pisma pedagogiczne, t. 3: Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, wstęp J. Hulewicz, wybór i oprac. W. Wyrobkowa-Pawłowska, komentarz W. Wyrobkowa-Pawłowska, J. Wojciechowska, Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Rancière J. (1987), Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, Fayard.
Zobacz w Google Scholar

Raport o stanie oświaty w PRL (1973), Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Recherche en travail social: Les approches participatives (2014), dir. Paturel, Nîmes, Champ social éditions.
Zobacz w Google Scholar

Recherches participatives et/ou collaboratives. De quelques controverses (2018), „Pensée Plurielle. Parole, Pratiques et Réflexions du Social”, nr 2 (48).
Zobacz w Google Scholar

Revault d’Allonnes M. (2006), Cet Ėros par quoi nous sommes dans l’être, „Esprit”, nº 323, mars–avril, La pensée Ricoeur, s. 276–289.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P. (1990), Soi-même comme un autre, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P. (1995), La critique et la conviction, Paris, Calman-Lévy.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P. (1997), L’idéologie et l’utopie, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P. (2003a), Krytyka i przekonanie. Rozmowy z F. Azouvin, M. de Launay, tłum. M. Drwięga, Warszawa, Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P. (2003b), O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P. (2004a), Drogi poznania. Wykłady Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, tłum. J. Margański, Kraków, Znak.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P. (2004b), Parcours de la reconnaissance. Trois études. Paris, Éditions Stock.
Zobacz w Google Scholar

Rochefoucauld F. de la (2004 [1665]), Maksymy i rozważania moralne, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau J.-J. (1955 [1762]), Emil, czyli o wychowaniu, t. 1–2, tłum. W. Husarski, wstęp J. Legowicz, red. nauk. B. Suchodolski, Biblioteka Klasyków Pedagogiki: Pisarze Obcy, Wrocław, Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau J.-J. (1969), Discours sur l’origine et fondements de l’inégalité parmi les hommes, texte établie, présenté et annoté par Jean Starobinski, Paris, Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Sabirón F., Arriaz A. (2014), Complexité et recherche en éducation: la construction complexe des savoirs scientifiques en éducation, [w:] La recherche en éducation. Pluralité et complexité, coord. L. Marmoz, R. Marmoz, Paris, L’Harmattan, s. 31–42.
Zobacz w Google Scholar

Sałustowicz P. (2003), Praca socjalna. Między dyscyplina a profesją, tłum. S. Dzida, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria BPS.
Zobacz w Google Scholar

Saussez F. (2014), Une entrée activité dans la conception d’environnements de formation pour sortir d’une vision fonctionnaliste de la formation, un essai de conclusion, „Activités”, nº 2 (11), s. 188–200, http://www.activites.org/v11n2/v11n2.pdf189 (dostęp: 5.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Searle J. R. (1995), Umysł, mózg i nauka, tłum. J. Bobryk, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz B. (2009), Pensées pour la formation des adultes, [w:] Encyclopédie de la formation, dir. J.-M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle, J.-C. Ruano-Borbalan, avec la collaboration G. Marchand, Paris, Presses Universitaires de France, s. XI–XVII.
Zobacz w Google Scholar

Sibeon R. (1996 [1991]), Konstruowanie współczesnej socjologii pracy socjalnej, [w:] Socjologia pracy socjalnej, wybór i red. M. Davies, tłum. B. Siewierski, Warszawa, Interart, s. 31–86.
Zobacz w Google Scholar

Sierocka B. (2003), Jedność performatywno-propozycjonalna a perspektywa antropologiczna, [w:] Via Communicandi. Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensusu, red. B. Sierocka, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, s. 167–182.
Zobacz w Google Scholar

Social Work Education and Practice in Today’s Europe. Challenges and the Diversity of Responses/La Formation et l’action dans le travail social pour l’Europe d’aujourd’hui. Les défis et la diversité des solutions (2003), eds. Ch. Labonté-Roset, E. Marynowicz-Hetka, J. Szmagalski, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
Zobacz w Google Scholar

Soja E. W. (1996), Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Malden–Oxford, Blackwell Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Soulet M.-H. (1997), Petit précis de grammaire indigène du travail social. Règles, principes et paradoxes de l’intervention sociale au quotidien, Fribourg, Éditions Universitaires Fribourg Suisse.
Zobacz w Google Scholar

Starczewska K. (1994 [1978]), Wartości podstawowe, [w:] O wartościach, normach, problemach moralnych. Wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, oprac. M. Środa, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 103–115; przedruk z: „Etyka” 1978, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Staub-Bernasconi S. (2001), Przedmiot pracy socjalnej – rozwój podejść teoretycznych w ujęciu porównawczym, [w:] Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, red. E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski, tłum. A. Gulczyńska, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria BPS, s. 40–62.
Zobacz w Google Scholar

Sünker H. (1996), Teoretyczne stanowiska, społeczno-polityczny kontekst i profesjonalne perspektywy pracy socjalnej – dyskusja o pracy socjalnej, tłum. D. Urbaniak-Zając, [w:] Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Warszawa, Interart, s. 57–73.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Szaniawski K. (1994), O nauce, rozumowaniu i wartościach. Pisma wybrane, wybór i oprac. J. Woleński, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek T. (2000), Wyzwanie pedagogiki krytycznej, [w:] T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 11–48.
Zobacz w Google Scholar

Świda H. (1974), Osobowość jako system ustosunkowań wobec świata, „Studia Pedagogiczne”, nr 30, Wrocław, Ossolineum, s. 151– 201.
Zobacz w Google Scholar

Tardif É., Doudin P.-A. (2016) (dir.), Neurosciences et cognition. Perspectives pour les sciences de l’éducation, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch. (2002), Etyka autentyczności, tłum A. Pawelec, Kraków, Znak.
Zobacz w Google Scholar

Telka L. (2007), Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Theiss W. (1984), Helena Radlińska, Warszawa, Wydawnictwo „Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Thomas W. I., Znaniecki F. (1976 [1918]), Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1–5, tłum. zespół pod przew. S. Helsztyńskiego, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Zobacz w Google Scholar

Tillmann K.-J. (1996), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, tłum. G. Bluszcz, B. Miracki, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K. (1994), Czy człowiek zawsze postępuje egoistycznie?, [w:] Wybór tekstów z etyki dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, oprac. M. Środa, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D. (2003), Pedagogika społeczna w Niemczech. Stanowiska teoretyczne i problemy praktyki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Wagner A. (1998), Debata o pracy socjalnej/pedagogice społecznej – reprezentujemy homogeniczny czy heterogeniczny paradygmat naukowy?, tłum. D. Urbaniak-Zając, [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, Łódź–Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, s. 455–462.
Zobacz w Google Scholar

Wagner A. (2003), Volunteerism, Voluntary Action and the Modern Welfare State, [w:] Social Work Education and Practice in Today’s Europe. Challenges and the Diversity of Responses/La Formation et l’action dans le travail social pour l’ Europe ďaujourd’hui. Les défis et la diversité des solutions, eds. Ch. Labonté-Roset, Marynowicz-Hetka, J. Szmagalski, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, s. 245–257.
Zobacz w Google Scholar

Wagner A. (2007a), W poszukiwaniu teorii społeczeństwa obywatelskiego. Czego oczekujemy od pracy socjalnej?, tłum. M. Granosik, [w:] Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, M. Granosik, Wolska-Prylińska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 35–40.
Zobacz w Google Scholar

Wagner A. (2007b), Edukacja do obywatelskości. Od pedagogiki socjalnej do pedagogiki społecznej, tłum. A. Gulczyńska, [w:] Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, red. E. Marynowicz-Hetka, t. 2: Debata, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 298–315.
Zobacz w Google Scholar

Walczak A. (2011), Spotkanie z wychowankiem. Ku tożsamości ipse pedagoga, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Waldenfels B. (2002), Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa, Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Weil S. (2007), Les besoins de l’âme. Extrait de l’Enracinement, dossier par Martin Steffens, lecture ďimage par Bertrand Leclair, Paris, Folioplus philosophie.
Zobacz w Google Scholar

Welsch W. (1998a), Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. Zeidler-Janiszewska, R. Kubicki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Welsch W. (1998b), Racjonalność i rozum dzisiaj, [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. R. Kubicki, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 11–30.
Zobacz w Google Scholar

Welsch W. (1998c), Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. R. Kubicki, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 195–222.
Zobacz w Google Scholar

Welsch W. (1998d), Wielość a niezróżnicowanie, [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. R. Kubicki, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 97–100.
Zobacz w Google Scholar

Winiarski M. (1999), Pedagogizacja rodziców, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 184– 186.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2001), Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego, Kraków, Wit-Graf.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2003), Filozoficzność w kształceniu pedagogów jako otwieranie (się) na humanistykę, „Colloquia Communia”, nr 75, s. 102–117.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2009), Ku integralności edukacji i humanistyki. Postulaty, postacie, pojęcia, próby. Odpowiedź na księgę jubileuszową, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2011), Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2013), Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2014), Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2015), Wartościowanie i normatywność: uwagi w poszukiwaniu narracji problematyzującej kwestie podstawowe, [w:] Wartościowanie w humanistyce. Normatywność, cynizm, ewaluowanie w pedagogice i edukacji, red. M. Jaworska-Witkowska, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 21–31.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2016), Konteksty i elementy ekologii umysłu, idei i wychowania według Gregory’ego Batesona, [w:] Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce, red.
Zobacz w Google Scholar

M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski, Warszawa, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, s. 390–441.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski, L. (2018a), Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2018b), W stronę humanistyki stosowanej, [w:] Bliżej ludzi – programem dla nauk społecznych?, red. P. Sałustowicz, S. Kalinowski, B. Goryńska-Bittner, Bielefeld, Societas Pars Mundi, s. 39–46.
Zobacz w Google Scholar

Wittorski R. (2009), À propos de la professionnalisation, [w:] Encyclopédie de la formation, dir. J.-M. Barbier, É. Bourgois, G. Chapelle, J.-C. Ruano-Borbalan, avec la collaboration G. Marchand, Paris, Presses Universitaires de France, s. 781–792.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar I. (1975 [1934]), Sztuka – jakością życia, [w:] J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Wrocław, Ossolineum, s. V–LV.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczak M. (2016), Przestrzeń społeczna szkoły – rekonstrukcja z punktu widzenia podejść mediacyjnych, rozprawa doktorska, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20080 (dostęp: 9.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wojtczak M. (2018), „Rządomyślność” w przestrzeni szkoły – przykład realizacji projektu mediacji rówieśniczych, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, t. 19, nr 3, s. 255–247.
Zobacz w Google Scholar

Wolska D. (2012), Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, Kraków, Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Wolska-Prylińska D. (2018), Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn S. (1998), Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce, Dom Wydawniczy Strzelec.
Zobacz w Google Scholar

Varela F., Matturana H. (1990), L’arbre de la connaissance: racines biologiques de la compréhension humaine, trad. F.-Ch. Jullien, Paris, Éditions Addison-Wesley France.
Zobacz w Google Scholar

Zamagni S. (2010), Gratuité et action économique, „Revue du Mauss”, nº 35, s. 213–220.
Zobacz w Google Scholar

Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

15 listopada 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-557-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-558-2

Inne prace tego samego autora