Zarys pedagogiki sportu

Autorzy

Arkadiusz Kaźmierczak - Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu, Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu; Piotr Kędzia - University of Lodz; Jolanta Kowalska - University of Lodz ; Paweł Ławniczak - University of Lodz ; Anna Makarczuk - University of Lodz ; Anna Maszorek-Szymala

Słowa kluczowe:

sport, wychowanie, społeczne wartości sportu, zdrowie, olimpizm, fair play

Streszczenie

Podręcznik podejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki sportu mające na celu pogłębienie wiedzy podstawowej z tego , przydatnej zwłaszcza dla studentów nauk społecznych i medycznych, ze szczególnym wskazaniem kierunków i specjalności pedagogicznych oraz wychowania fizycznego. Treści pierwszego wydania podręcznika odnosiły się do zagadnień pedagogiki sportu w kontekście jej historycznych, społeczno-kulturowych, inkluzyjnych, resocjalizacyjnych oraz etycznych uwarunkowań oraz do znaczenia idei olimpizmu, a także zasady fair play w sporcie i życiu społecznym.  Natomiast wydanie drugie podręcznika, opracowane przez autora i jego współpracowników z Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zostało udoskonalone o zagadnienia odnoszące się do perspektywy historycznego rozwoju sportu na tle jego zmian w środowisku łódzkim, roli trenera jako nauczyciela/wychowawcy w procesie treningu sportowego, społecznych wartości uczestnictwa kobiet w aktywności sportowej, zdrowotnych kontekstów wysiłku fizycznego i jego wpływu na ludzki organizm oraz społecznej potrzeby wychowania do odbioru wydarzeń sportowych. 

Drugie wydanie podręcznika, rozszerzone o wskazaną tematykę, zapewne umożliwi studentom pełniejsze zrozumienie znaczenia sportu w przestrzeni społecznej, ze szczególnym wskazaniem jego pedagogicznych wartości. 

Bibliografia

lat Łódzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Łódzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Łódź 1969.
Zobacz w Google Scholar

lat sportu. Jubileusz Łódzkiego Klubu Sportowego, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1958.
Zobacz w Google Scholar

Androne M., Notes on John Locke’s Views on Education, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, t. 137, s. 74–79.
Zobacz w Google Scholar

Antonowicz D., Wrzesiński Ł., Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii, „Studia Socjologiczne” 2009, nr 1, s. 115–149.
Zobacz w Google Scholar

APŁ, AmŁ, Wydział Zdrowia Publicznego (WZP), Różne sprawy organizacyjne, sygn. 18679, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

APŁ, ŁOZGS, Komunikaty P.Z.G.S. Statuty i regulaminy P.Z.G.S. i Ł.O.Z.G.S. 1930–1933, sygn. 13, s. 24–25.
Zobacz w Google Scholar

APŁ, PYŁ, [Sprawozdanie z działalności Ogniska Łódzkiego Polskiej YMCA], sygn. 21, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

APŁ, PYŁ, [Sprawy członków Polskiej YMCA w Łodzi] 1933–1936, sygn. 7, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

APŁ, Towarzystwo Rzemieślnicze „Resursa” w Łodzi (TRRŁ), Deklaracje członków. Imprezy i zaproszenia. 1924–1936, sygn. 33, s. 144.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ), Akta miasta Łodzi (AmŁ), Wydział Techniczny (WT), Sprawy różne, sygn. 19795, s. 17.
Zobacz w Google Scholar

Armour K., Sport Pedagogy: An Introduction for Teaching and Coaching, Routledge Taylor & Francis Group, London–New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Babik M., Szkoła wobec subkultury pseudokibiców, Wyższa Szkoła Filozoficzno--Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Baj-Korpak J., Soroka A., Korpak F., Aktywność fizyczna wybranych grup społeczno-zawodowych (w szkolnictwie), „Człowiek i Zdrowie” 2010, t. 4, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Barankiewicz J., Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego, red. K. Zuchora, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Barker D., Baker-Ruchti N., Rynne S. B., Lee J., Olympism as education: Analysing the learning experiences of elite athletes, „Educational Review” 2012, t. 64, nr 6, s. 369–384.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski W. F., Sport i wychowanie fizyczne w świetle etyki św. Tomasza z Akwinu, Veritas, London 1962.
Zobacz w Google Scholar

Biała księga na temat sportu (Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 11.07.2007), https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/white-paper-on-sport.html, s. 2 (dostęp: 16.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bielski J., Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym, „Lider” 2010, nr 1, s. 7–10.
Zobacz w Google Scholar

Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bielski J., Związki sportu ze sztuką w cywilizacji antycznej, „Kultura Fizyczna” 1999, nr 7–8, s. 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Bieniek M., Ideał chrześcijanina w świetle pism Tertuliana, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Binder D., „Olympism” revisited as context for global education: Implications for physical education, „Quest” 2001, t. 53, nr 1, s. 14–34.
Zobacz w Google Scholar

Binder D., Olympic values education: Evolution of a pedagogy, „Educational Review” 2012, t. 64, nr 3, s. 275–302.
Zobacz w Google Scholar

Biniakiewicz B., Olimpizm jako źródło tworzenia nowych wartości w życiu osób niepełnosprawnych, w: Logos i etos polskiego olimpizmu, red. J. Lipiec, Wydawnictwo AWA, Kraków 1994, s. 355–360.
Zobacz w Google Scholar

Bittner I., Filozofia człowieka – zarys dziejów i przegląd stanowisk, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Bloch R., Grieco A., Sports in the Ancient World, „Diogenes” 1976, nr 24, s. 53–77.
Zobacz w Google Scholar

Błajet P., Ocalić Antygonę!, „Sport Wyczynowy” 1999, nr 11–12/419–420, s. 97–102.
Zobacz w Google Scholar

Błajet P., Od edukacji sportowej do olimpijskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Błajet P., Pedagogika sportu, w: Pedagogika, t. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, red. B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bober T., Zawadzki J., Biomechanika. Układ ruchu człowieka, Katedra Biomechaniki AWF, Wydawnictwo BK, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bodasińska A., Czysta gra w sporcie i życiu codziennym, ZWWF, Biała Podlaska 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bogusiak J., ŁKS moją pasją…, wydano nakładem autora, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bogusiak J., Paradowski J., Kibice ŁKS byli, są, będą, w: 100 lat ŁKS, red. M. Goss, W. Filipiak, B. L. Szmel, Wydawnictwo GiA, Łódź 2008, s. 338–339.
Zobacz w Google Scholar

Bogusz A., Dawna Łódź sportowa 1824–1945, Wydawnictwo Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bogusz A., Łódź olimpijska, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bogusz A., Niemieckie Stowarzyszenia Sportowe w Łodzi 1824–1939, Wydawnictwo Muzeum Sportu i Turystyki, Łódź 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bogusz A., Początki i rozwój sportu w Łodzi do 1939, maszynopis pracy doktorskiej znajdujący się w Oddziale Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi, Warszawa 1987, s. 15.
Zobacz w Google Scholar

Bogusz A., Sokolstwo Łódzkie, [b.w.], Łódź 1995.
Zobacz w Google Scholar

Bogusz A., Sport w Łodzi wielonarodowej. Zarys dziejów (do 1939 r.), w: Polacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX–XX wieku. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 1997, s. 318–340.
Zobacz w Google Scholar

Bogusz A., Żydowskie Stowarzyszenia Sportowe Łodzi 1897–1939, Wydawnictwo Muzeum Sportu i Turystyki, Łódź 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bronikowska M., Eugeniusz Piasecki – twórca Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, „Lider” 2008, nr 4, s. 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Bronikowski M., Dlaczego potrzebna jest promocja fair play, w: Zdrowie. Ruch. Fair play, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2001, s. 226–272.
Zobacz w Google Scholar

Bronikowski M., Moralność – istotny czynnik zachowań w sytuacjach sportowych, „Sport Wyczynowy” 2000, nr 9–10, s. 162–166.
Zobacz w Google Scholar

Bronikowski M., Przykłady praktycznych rozwiązań tematycznych w programie edukacji olimpijskiej, w: Edukacja olimpijska w reformującej się szkole, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bronikowski M., W poszukiwaniu własnego olimpizmu, „Lider” 2004, nr 1, s. 17–18.
Zobacz w Google Scholar

Bronikowski M., Bronikowska M., Edukacja olimpijska w szkole, „Lider” 2004, nr 1, s. 23–25.
Zobacz w Google Scholar

Brown S., De Coubertin’s Olympism and the Laugh of Michel Foucault: Crisis Discourse and the Olympic Games, „Quest” 2012, t. 64, nr 3, s. 150–163.
Zobacz w Google Scholar

Cabak A., Woynarowska B., Aktywność fizyczna młodzieży w wieku 11–15 lat w Polsce i w innych krajach w 2002 roku, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2004, nr 4, s. 355–366.
Zobacz w Google Scholar

Caillé A., O pojęciu „fair play”, brak tłum., „Sport Wyczynowy” 1994, nr 7–8, s. 26–30.
Zobacz w Google Scholar

Cendrowski Z., Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, stan faktyczny, obiektywne potrzeby, system uczestnictwa. Szczególna rola sportu jako systemu rywalizacji i współzawodnictwa, „Lider” 2002, nr 11, s. 3–6.
Zobacz w Google Scholar

Chańko J., Społeczne stowarzyszenia oświatowo-kulturalne, w: Łódź. Dzieje miasta. Tom I do 1918 r., red. R. Rosin, B. Baranowski, J. Fijałek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź 1980, s. 526–533.
Zobacz w Google Scholar

Charzewski J., Aktywność sportowa Polaków, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Charzewski J., Sozański H., Ważny Z., System upowszechniania sportu, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Chatziefstathiou D., Olympic education and beyond: Olympism and value legacies from the Olympic and Paralympic Games, „Educational Review” 2012, t. 64, s. 385–400.
Zobacz w Google Scholar

Chatziefstathiou D., Henry I., Hellenism and Olympism: Pierre de Coubertin and the Greek Challenge to the Early Olympic Movement, „Sport in History” 2007, t. 27, s. 24–43.
Zobacz w Google Scholar

Chełmecki J., Początki piłki nożnej w Królestwie Polskim, w: Początki piłki nożnej w Polsce, red. J. Chełmecki, Wydawnictwo Muzeum Sportu i Turystyki, Warszawa 2012, s. 39–50.
Zobacz w Google Scholar

Chomicki P., Śledziona L., Rozgrywki piłkarskie w Łodzi 1910–1919, Wydawnictwo Nada, Mielec 2014.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowski B., Formy edukacji sportowej w kontekście pedagogiki klasycznego liberalizmu we współczesnym świecie, „Studies in Sport Humanities” 2014, t. 16, s. 100–106.
Zobacz w Google Scholar

Chudoba E., Estetyczny wymiar życia w filozofii Johna Deweya, praca doktorska, Kraków 2015, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/42586/Chudoba_Estetyczny_wymiar_zycia_w_filozofii_Johna_Deweya_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 1.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Cichosz A., Idee olimpizmu w ponadczasowym przesłaniu Pierre’a de Coubertina, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2011, nr 3, s. 171–183.
Zobacz w Google Scholar

Ciupak Z., Kibic sportowy jako wzór społeczny, „Kultura Fizyczna” 1977, nr 4, s. 158–159.
Zobacz w Google Scholar

Collingwood T. R., Providing Physical Fitness Programs to At-Risk Youth, „Quest” 2012, t. 49, nr 1, s. 67–84.
Zobacz w Google Scholar

Coubertin P., Atletyka w nowoczesnym świecie a igrzyska olimpijskie (L’Athlétisme dans le mode et les Jeux Olympiques, „Bulletin du Comité International des Jeux Olympiques” 1895, R. 2, nr 3, s. 4), tłum. A. Sulisz, „Kultura Fizyczna” 1987, nr 7–8, s. 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Coubertin P., L’Éducation en Angleterre, Hachette, Paris 1888, https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99%C3%89ducation_en_Angleterre (dostęp: 1.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Coubertin P., Notes sur l’éducation publique, Hachette, Paris 1901.
Zobacz w Google Scholar

Coubertin P., Oda do sportu, http://www.olimpijski.pl/pl/130,oda-do-sportu.html (dostęp: 1.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Coubertin P., Pédagogie sportive, J. Vrin, Paris 1922.
Zobacz w Google Scholar

Coubertin P., Przeciążenie (Le surmenage), tłum. A. Sulisz, „Kultura Fizyczna” 1981, nr 6, s. 24–26.
Zobacz w Google Scholar

Coubertin P., U źródeł nowożytnego olimpizmu, tłum. J. Mańkowska, wybór i oprac. K. Hądzelek, „Studia Humanistyczne (AWF Kraków)” 2012, nr 12, s. 7–15.
Zobacz w Google Scholar

Coubertin P., Müller N., Skinner W. H., Pierre de Coubertin 1863–1937. Olympism: selected writings, International Olympic Committee, Lausanne 2000.
Zobacz w Google Scholar

Crum B., The „Idola” of Sport Pedagogy Researchers, „Quest” 2001, t. 53, nr 2, s. 184–191.
Zobacz w Google Scholar

Czajkowski Z., Poradnik trenera. Rozważania o sporcie, osobowości, umiejętnościach zawodowych i pracy trenera, RCMSzKFiS, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Czaplicki Z., Górska A., Podhajna E., Aktywność fizyczna a otyłość. Profilaktyka, psychika, estetyka, Enea Communication, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Czapów C., Rola wychowania fizycznego, sportu i turystyki w wychowaniu resocjalizującym młodzież wykolejoną społecznie, w: Materiały konferencji nt. „Rola wychowania fizycznego, sportu i turystyki w procesie resocjalizacji młodzieży” Poznań 18–19.05.1975, oprac. E. Wachowski, Wydawnictwo AWF, Poznań 1976, s. 9–34.
Zobacz w Google Scholar

Czechowski J., Sport w perspektywie procesu wychowawczego, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, nr 2, s. 161–178.
Zobacz w Google Scholar

Czechowski M., Promocja wartości fair play w szkole podstawowej – efekty wychowawcze, w: Edukacja olimpijska w reformującej się szkole, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2000, s. 139–148.
Zobacz w Google Scholar

Czechowski M., Żukowska Z., Żukowski R., Edukacja olimpijska. Dokumenty normatywne i kodeksy fair play (z warsztatami dydaktycznymi dla nauczycieli, trenerów i młodzieży), z. 2, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Czetwertyński A., Jankowska H. (red.), Metoda zuchowa Aleksandra Kamińskiego – tradycja i teraźniejszość. Materiały z konferencji Warszawa–Stara Dąbrowa 14–16.11.2003, HBW Horyzonty, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz T., Zuchora K., Pierre de Coubertin. Etiudy olimpijskie o nadziei i pięknie, Spółka Wydawnicza Heliodor, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Daume W., Fair play – uniwersalna wartość sportu, brak tłum., „Sport Wyczynowy” 1994, nr 7–8, s. 31–34.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A., Dąbrowski A., Fair play w sporcie młodzieżowym i rekreacji ruchowej, w: Fair play – sport – edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 130–134.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A., Dąbrowski A., Fair play w sporcie niepełnosprawnych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1995, nr 4, s. 153–155.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski A., Budnik M., Metoda zuchowa Aleksandra Kamińskiego jako droga edukacji rekreacyjnej, „Turystyka i Rekreacja” 2005, t. 1, s. 237–240.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski L., Waszkiewicz F., Dzieje Sokolstwa w Łodzi, Nakładem Tow. Gimnast. „Sokół” w Łodzi, Łódź 1921.
Zobacz w Google Scholar

Deberny K., Płoszaj K., Firek W., Błyszczący sterowiec. Pierre de Coubertin o sporcie i olimpizmie, Wydawnictwo PKOl, Warszawa 2016, s. 34–35.
Zobacz w Google Scholar

Delavier F., Modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń dla kobiet, red. nauk. tłumaczenia R. Jasiński, PZWL, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Delawska W., Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu cech osobowości ucznia, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1959, nr 4, s. 188–193.
Zobacz w Google Scholar

Demel M., Kultura fizyczna w aspekcie zdrowia, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1992, nr 3, s. 76–79.
Zobacz w Google Scholar

Demel M., O dwóch sposobach czytania Śniadeckiego, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2005, nr 8–9, s. 4–7.
Zobacz w Google Scholar

Demel M., Skład A., Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Demska-Trębacz M., W kręgu muzyki i sportu, „Kultura Fizyczna” 1998, nr 9–10, s. 29–31.
Zobacz w Google Scholar

Denisiuk L., Współzależność rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci szkolnych, „Kultura Fizyczna” 1960, nr 5–6, s. 392–394.
Zobacz w Google Scholar

Diem C., Wesen und Lehre des Sport, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Berlin–Frankfurt am Main 1949.
Zobacz w Google Scholar

Dinold M., Kolb M., Sport pedagogy, w: Directory of Sport Science. A Journey Through Time: the Changing Face of ICSSPE, wyd. 5, red. J. Borms, ICSSPE/CIEPSS, Champaign, Human Kinetics, Berlin 2008, s. 347–370.
Zobacz w Google Scholar

Dinter H. S., Spod czarnych dymów, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1978.
Zobacz w Google Scholar

Długosielska M., Gabryś T., Mierzejewski Z., Obrocka K., Pionk A., Pstrokań-ska E., Lekkoatletyka w szkole. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Długoszewska K., Henryk Jordan jako prekursor współczesnego wychowania fizycznego i zdrowotnego w Polsce, „Lider” 2009, nr 1, s. 12–17.
Zobacz w Google Scholar

Drabik J., Aktywność fizyczna w kształtowaniu zdrowia człowieka – korzyści i zagrożenia, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1999, nr 4, s. 124–125.
Zobacz w Google Scholar

Drygas W., Czy siedzący styl życia nadal stanowi zagrożenie dla społeczeństwa polskiego?, „Medycyna Sportowa” 2006, 2 (6), nr 22, s. 111–116.
Zobacz w Google Scholar

Dudała J., Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dudek D., Pojęcie kultury fizycznej w polskiej tradycji terminologicznej do roku 1939, w: Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX wieku, t. 1, red. T. Drozdek-Małolepsza, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2011, s. 34–51.
Zobacz w Google Scholar

Duninówna H., Gawędy o dawnej Łodzi, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1958.
Zobacz w Google Scholar

Durantez C., Pierre De Coubertin, International Olympic Committee, International Olympic Academy, Switzerland, Lausanne 1996.
Zobacz w Google Scholar

Dziadkiewicz M., Trening antystresowy łączący sesję asan Hatha Jogi oraz elementy pracy z umysłem, w: Stres i jego modelowanie, red. J. Szopa, Wydawnictwo WWZPCz, Częstochowa 2004, s. 156–167.
Zobacz w Google Scholar

Dziubiński Z., Czy antropologia Jana Pawła II jest otwarta na wartości kultury fizycznej?, „Kultura Fizyczna” 1989, nr 3– 4, s. 8–11.
Zobacz w Google Scholar

Dziubiński Z., Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko, Wydawnictwo Salos RP, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Dziubiński Z., Vere papa mortuus est!, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2005, nr 5, s. 4–6.
Zobacz w Google Scholar

Dziubiński Z. (red.), Aksjologia sportu, Wydawnictwo Salos RP, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dziubiński Z., Lenartowicz M. (red.), Kultura fizyczna a kultura masowa, Wydawnictwo Salos RP, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Eichberg H., Body Cultures. Essays on sport, space and identity, Routledge, London–New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Fijałek J., Stan sanitarny miasta i opieka zdrowotna mieszkańców, [w:] Łódź. Dzieje miasta. Tom I do 1918 r., red. R. Rosin, B. Baranowski, J. Fijałek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź 1980, s. 315–318.
Zobacz w Google Scholar

Fijałek J. (red.), Łódź. Dzieje miasta. Tom I do 1918 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź 1980.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak M., Fisiak P., Goss M., Kondraciuk M., Kudaj J., Paradowski J., Szmel B. L., Piłka nożna, w: 100 lat ŁKS, red. M. Goss, W. Filipiak, B. L. Szmel, Wydawnictwo GiA, Łódź 2008, s. 166–279.
Zobacz w Google Scholar

Flatt O., Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, [b.w.], Warszawa 1853.
Zobacz w Google Scholar

Fortuna M., Kaczorowska A., Szczurowski J., Winiarz P., Katan A., Ocena tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70–80 lat. Badania pilotażowe, „Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku” 2017, nr 1–4 (33–36), s. 187–194.
Zobacz w Google Scholar

Franciszek (papież), Sport to dobry sposób na wychowanie i ewangelizację, brak tłum., Radio Watykańskie, http://pl.radiovaticana.va/storico/ (dostęp: 1.06.2014).
Zobacz w Google Scholar

Gacek M., Rola aktywności fizycznej w stylu życia kobiet uprawiających fitness w wieku 20–40 lat, w: Aktywność sportowa kobiet, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo PSSK, Warszawa 2009, s. 44–53.
Zobacz w Google Scholar

Gaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Wydawnictwo AWF, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Gastka K., Wpływ uprawiania gimnastyki rekreacyjnej przez kobiety w średnim wieku na jakość życia i percepcję obrazu własnego ciała, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2002, nr 4, s. 55–62.
Zobacz w Google Scholar

Gaszyński K., Pro publico bono. Nowe poezje, W Księgarni Polskiej, Paryż 1858.
Zobacz w Google Scholar

Georgiadis K., The Implementation of Olympic Education Programs at World, „Procedia. Social and Behavioral Sciences” 2010, t. 2, nr 5, s. 6711–6718.
Zobacz w Google Scholar

Gessmann R., Olympic education, fair play and their practice in schools, The Official Publication of the European Fair Play Movement Academic, supplement 8, b.m.w. 2010.
Zobacz w Google Scholar

Giulianotti R., Football. A Sociology of the Global Game, Polity Press, Cambridge 1999.
Zobacz w Google Scholar

Glica S., Od 1824 roku. Opowieść o łódzkim sporcie, Wydawnictwo Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Glica S., Jaskulski M., Obiekty sportowe Łodzi, Wydawnictwo Muzeum Miasta Łodzi – Oddział Sportu i Turystyki, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Godlewski P., Globalny i lokalny wymiar współczesnego sportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 78, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Gogacz A. K., Poszukiwanie autorytetów a poczucie własnej wartości u młodzieży, w: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, red. A. Chudzik, WSHE, Łódź 2008, s. 33–37.
Zobacz w Google Scholar

Górski J. (red.), Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, PZWL, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska A., Sztuka na podium, „Wiedza i Życie” 2000, nr 9, http://archiwum.wiz.pl/2000/00090300.asp (dostęp: 1.03.2015).
Zobacz w Google Scholar

Grabowska B., Ideał człowieka według Johna Locke’a, w: Filozofia XVII wieku: twórcy, problemy, kontynuacje, red. J. Żelazna, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011, s. 235–248.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski A., Z lamusa warszawskiego sportu, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski H., Co ma wspólnego kultura fizyczna z kulturą, „Człowiek i Ruch” 2000, nr 1, s. 7–10.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski H., Od ćwiczeń cielesnych do wychowania do dbałości o ciało, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2001, nr 3, s. 4–6.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Grupe O., Grundlagen der Sportpädagogik, J. A. Barth, München 1969.
Zobacz w Google Scholar

Gryglewski R., Nowakowska-Zamachowska W. M., Ludwik Bierkowski jako propagator i organizator wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, „Medycyna Sportowa” 2015, t. 31, nr 2, s. 115–119.
Zobacz w Google Scholar

Grys I., Muzyka i sport, Muzeum Sportu i Turystyki, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorzewska M., Listy do młodego nauczyciela, cykl 1–3, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna, Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Grzelak C., Z badań nad dziejami Robotniczego Nurtu Kultury Fizycznej na terenie RSKO „Łódź”, praca magisterska AWF, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Gumola M., Duma przedwojennej Łodzi. Łódzki Klub Sportowy (cz. 1), „Kronika Miasta Łodzi” 2007, nr 2, s. 123–128.
Zobacz w Google Scholar

Guszkowska M., Aktywność fizyczna a nastrój i zadowolenie z życia kobiet w wieku późnej dorosłości, w: Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku, red. J. Nowocień, K. Zuchora, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2012, s. 217–227.
Zobacz w Google Scholar

Haag H., Research in „sport pedagogy”: One field of theoretical study in the science of sport, „International Review of Education” 1989, t. 35, s. 5–16.
Zobacz w Google Scholar

Halicz A., Kultura fizyczna, w: Łódź. Dzieje miasta.Tom I do 1918 r., red. R. Rosin, B. Baranowski, J. Fijałek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź 1980, s. 617–624.
Zobacz w Google Scholar

Hądzelek K., Aktualność postulatów Komisji Edukacji Narodowej w dziedzinie wychowania fizycznego, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2005, nr 10, s. 4–7.
Zobacz w Google Scholar

Hądzelek K., Walory sportowe i wychowawcze zespołowych gier sportowych, „Sport Wyczynowy” 1987, nr 8–9, s. 77–86.
Zobacz w Google Scholar

Hądzelek K., Rejf M., Zdebska-Biziewska H., Żukowski R. (red.), Fair play – czysta gra, PKOl, Klub Fair Play, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Heiman A., Kowalski S., Łukasiewicz K. (red.), Jednodniówka Jubileuszowa Łódzkiego Klubu Sportowego 1908–1924, odbito w Drukarni Państwowej w Łodzi, Łódź 1924.
Zobacz w Google Scholar

Heinemann K., Wprowadzenie do socjologii sportu, tłum. M. Skwieciński, COM SNP, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Hejnicka-Bezwińska T., W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1989.
Zobacz w Google Scholar

Heruday-Kiełczewska M., Pierre de Coubertin – ojciec nowożytnych igrzysk olimpijskich, http://histmag.org/Pierre-de-Coubertin-ojciec-nowozytnych-igrzysk-olimpijskich-6915 (dostęp: 1.06.2014).
Zobacz w Google Scholar

Hiroshi Y., The Art Competitions in the Modern Olympic Games: Rethinking the Boundary Problem between Art and Sport, „The Japanese Society for Aesthetics” 2009, nr 9, s. 111–120.
Zobacz w Google Scholar

Isidori E., Outline of Sport Pedagogy Introduction and Research Essays, Aracne, Roma 2009.
Zobacz w Google Scholar

Isidori E., Philosophy of Sport Education: Main Issues and Methodology, „Physical Culture and Sport. Studies and Research” 2015, t. 66, s. 5–13.
Zobacz w Google Scholar

Jaeger W., Paideia, tłum. M. Plezia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski K. W., Lenartowicz M., Wymiary kultury fizycznej, „Kultura Fizyczna” 2011, nr 5–8, s. 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Jansa P., Pedagogika sportu, Karolinum Press, Praha 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jaroszyński P., Kalokagathia, „Człowiek w Kulturze” 1994, nr 2, s. 31–42.
Zobacz w Google Scholar

Jaroszyński P., Kalokagathía, http://www.ptta.pl/pef/pdf/k/kalokagathia.pdf (dostęp: 12.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Jaskulski M., Niedocenione zasługi. Stowarzyszenia polskie w Łodzi do 1918 roku, „Kronika Miasta Łodzi” 2008, nr 1, s. 155–166.
Zobacz w Google Scholar

Jaworska A., Aktywność fizyczna w zakładach karnych a podstawowe wymiary osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 9, s. 137–157.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski Z., Kultura fizyczna a kultura zdrowotna, „Lider” 2012, nr 11, s. 11–14.
Zobacz w Google Scholar

Jegier A., Kozdroń E., Metodyka oceny sprawności i wydolności fizycznej człowieka, Wydawnictwo TKKF, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Jegier A., Wpływ systematycznej aktywności ruchowej na zdrowie, w: Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka, red. A. Kaźmierczak, A. Makarczuk, A. Maszorek-Szymala, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, s. 22–28.
Zobacz w Google Scholar

Jegier A., Wysiłek fizyczny w wybranych chorobach, w: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, red. J. Górski, PZWL, Warszawa 2011, s. 220–234.
Zobacz w Google Scholar

Jegier A., Maszorek-Szymala A., Aktywność ruchowa zalecana dla kobiet jako element dbałości o zdrowie, w: Sport kobiet w Polsce, red. J. Berger, Kancelaria Senatu, Warszawa 2008, s. 159–162.
Zobacz w Google Scholar

Jordan H., O zabawach młodzieży (odczyt wygłoszony przez prof. dr. Henryka Jordana we Lwowie, w sali „Sokoła” dnia 4 stycznia 1891 roku), Drukarnia W. Korneckiego, Kraków 1891.
Zobacz w Google Scholar

Judycki S., Filozofia sportu, http://www.kul.pl/files/57/wydzial/judycki/filozofia_sportu.pdf (dostęp: 12.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kałamacka E., Aktywność ruchowa a globalizacja, w: Kultura fizyczna a globalizacja, red. Z. Dziubiński, P. Rymarczyk, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2010, s. 161–169.
Zobacz w Google Scholar

Kałamacka E., Aktywność ruchowa sprzymierzeńcem kobiecej urody, w: Aktywność sportowa kobiet, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo PSSK, Warszawa 2009, s. 37–43.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A., Analiza teoretyczna polskich związków młodzieży do połowy XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A., Antek Cwaniak. Książka o zuchach, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A., Henryk Jordan twórca nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce, Wiedza Powszechna, Łódź 1946.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A., Wielka gra, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kamuti J., Durry J., CIFP Fair Play Manifest 2011, brak tłum., w: Fair play – czysta gra, red. K. Hądzelek, M. Rejf, H. Zdebska-Biziewska, R. Żukowski, PKOl, Klub Fair Play, Warszawa 2014, s. 313–319.
Zobacz w Google Scholar

Karta Olimpijska, http://olimpijski.pl/pl/pl/files/Download/Karta_olimpijska (dostęp: 1.01.2015).
Zobacz w Google Scholar

Karwacki W. L., Z tradycji pracy kulturalno-oświatowej łódzkich związków zawodowych, w: Aktywność kulturalna włókniarzy, red. A. Kamiński, J. Marczak, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1969, s. 283–284.
Zobacz w Google Scholar

Kaschack E., Nowa psychologia kobiety, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996, s. 77.
Zobacz w Google Scholar

Kasperczyk T., Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie, Wydawnictwo Kasper, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kawula S., Rozdroża i szanse wychowania, Wydawnictwo WSP, Olsztyn 1986.
Zobacz w Google Scholar

Kazimierczak M., O przedmiocie i zadaniach filozofii sportu, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 2004, z. 53, s. 3–14.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Etymological and social context of the meaning of the term physical culture and sport, „Journal of Education, Health and Sport” 2019, t. 9, nr 12, s. 160–166.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Hellenic model of education and its axioms in modern sport, „Journal of Education, Health and Sport” 2018, t. 8, nr 10, s. 501–509.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Idea olimpizmu jako alternatywna koncepcja edukacyjno-wychowawcza, w: Humanistyczne aspekty rehabilitacji, turystyki, rekreacji i sportu, red. W. Żukow, R. Muszkieta, E. Prystupa, M. Górny, M. Napierała, Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Lwów–Poznań–Warszawa 2010, s. 5–10.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Inclusive values of sport activities, „Journal of Education, Health and Sport” 2018, t. 8, nr 11, s. 878–886.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Ku pedagogicznej koncepcji aktywności sportowej dzieci i młodzieży, w: Sport i olimpizm w edukacji dzieci i młodzieży, red. J. Nowocień, K. Zuchora, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2016, s. 114–122.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Olimpizm wobec różnic i nierówności społecznych – idea i rzeczywistość, w: Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne, red. Z. Dziubiński, Wydawnictwo Salos RP, Warszawa 2013, s. 319–327.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Olimpizm, kultura i sztuka w wymiarze społeczno-kulturowym, w: Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji, red. M. Zalewska-Pawlak, P. Soszyński, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015, s. 147–158.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Pedagogical dimension of sport in the light of its socio-cultural conditions, „Journal of Education, Health and Sport” 2018, t. 8, nr 9, s. 449–457.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Pedagogiczne wartości olimpizmu w systemie edukacji szkolnej, w: Osoba – sport, wychowanie, zdrowie, red. H. Żukowska, A. Kostencka, M. Klimczyk, K. Buśko, R. Muszkieta, Fundacja Akademia Sportu i Nauki, Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji, Bydgoszcz–Poznań 2015, s. 28–38.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Pedagogy of sport as a subdiscipline of educational science, „Journal of Education, Health and Sport”, 2018, t. 8, nr 12, s. 698–707.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Physical education and sport in pedagogical concepts – historical context, „Journal of Education, Health and Sport” 2018, t. 8, nr 8, s. 281–292.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Sport, olimpizm i zasada „fair play” jako wartości w życiu osób niepełnosprawnych, w: Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, red. A. Sobczak, D. Müller, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, s. 129–137.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Thoughts on physical education in the scientific creativity of Polish pedagogues and physicians of the modern era (1492–1918), „Journal of Education, Health and Sport” 2017, t. 7, nr 12, s. 853–861.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Wokół myśli pedagogicznej barona Pierre’a de Coubertin, w: Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji olimpijskiej w 150-lecie urodzin Pierre’a de Coubertin, red. J. Nowocień, K. Zuchora, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2013, s. 408–415.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Kowalska J. E., Poziom aktywności sportowej a wartości olimpizmu w opinii uczniów łódzkich szkół gimnazjalnych, „Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku” 2015, nr 2, s. 83–91.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Kowalska J. E., Resocializing values of sport, „Journal of Education, Health and Sport” 2018, t. 8, nr 12, s. 853–861.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A., Kowalska J. E., Rola edukacji olimpijskiej w budowaniu kapitału społecznego współczesnej szkoły, w: Edukacja a kapitał społeczny. Oczekiwania – realizacja – efekty, red. A. Rogalska-Marasińska, L. Janiszewska, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2012, s. 309–318.
Zobacz w Google Scholar

Keating J. W., Sportsmanship as a moral category, „Ethics” 1964, t. 75, nr 1, s. 25–35.
Zobacz w Google Scholar

Kędzia P., Idea olimpizmu i zasada fair play w działalności polskich stowarzyszeń sportowych w Łodzi w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, w: Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej, red. A. Kaźmierczak, J. E. Kowalska, A. Maszorek-Szymala, A. Makarczuk, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 39–51.
Zobacz w Google Scholar

Kędzia P., Sport w Polsce międzywojennej. Działalność oświatowa stowarzyszeń sportowych w Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Kidd B., Taking the rhetoric seriously: Proposals for Olympic education, „Quest” 1996, t. 48, nr 1, s. 82–92.
Zobacz w Google Scholar

Kiereś H., Źródła i skutki ideologizacji sportu, „Człowiek w Kulturze” 1999, nr 12, s. 165–180.
Zobacz w Google Scholar

Kijo P., Trener jako nauczyciel sportu, w: Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka, red. A. Kaźmierczak, A. Maszorek-Szymala, E. Dębowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Kultura masowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Kochel J., Wychowanie sportowe. Od kultury fizycznej do kultury spotkania, http://www.diecezja.opole.pl//attachments/article/3325/kochel.pdf (dostęp: 1.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Editions Spotkania, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Konstantinov D., Olympism as Opera Operans: An Existential Philosophical Perspective, „Sport, Ethics and Philosophy” 2017, t. 11, nr 2, s. 169–177.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, 13 December 2006, http://www.unic.un.org.pl/ (dostęp: 1.07.2013).
Zobacz w Google Scholar

Koper M., Tasiemski T., Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” 2013, nr 3, s. 111–134.
Zobacz w Google Scholar

Kosiewicz J., Ciało, osoba i wartość w poglądach antropologicznych Jana Pawła II, „Kultura Fizyczna” 1990, nr 5–6, s. 3–7.
Zobacz w Google Scholar

Kosiewicz J., Czy igrzyska olimpijskie są czymś więcej niż sportem?, „Idō – Ruch dla Kultury” 2008, t. 8, s. 187–195.
Zobacz w Google Scholar

Kosiewicz J., Czy igrzyska olimpijskie są czymś więcej niż sportem?, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2008, nr 6, s. 4–11.
Zobacz w Google Scholar

Kosiewicz J., Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kosiewicz J., O biologicznym i społecznym kontekście kultury fizycznej i sportu, w: Nauki społeczne wobec sportu współczesnego, red. J. Kosiewicz, M. Piątkowska, J. Żyśko, Wydawnictwo BK Księgarnie, Warszawa 2010, s. 54–58.
Zobacz w Google Scholar

Kosiewicz J., Pedagogika sportu – rzeczywistość i oczekiwania, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2001, nr 12, s. 24–27.
Zobacz w Google Scholar

Kosiewicz J., Sport w perspektywie nauk przyrodniczych i społecznych, w: Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej, red. J. Kosiewicz, T. Michaluk, K. Pezdek, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2013, s. 5–13.
Zobacz w Google Scholar

Kot S., Wychowanie nowoczesne. Od połowy wieku XVIII do współczesnej doby, wyd. 3, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyński K., Łódź przełomu wieków XIX/XX, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska J., Cały nasz chuligański trud wkładamy w nasz kochany klub, w: Sport a agresja, red. Z. Dziubiński, Wydawnictwo Salos RP, Warszawa 2007, s. 240–247.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska J., Fair play w wychowaniu do kulturalnego odbioru widowiska sportowego (na przykładzie łódzkiego projektu „Jestem fair”), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Rozwoju, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska J., Koncepcja zajęć z edukacji olimpijskiej w łódzkich przedszkolach i jej realizacja przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, red. J. Nowocień, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2009, s. 303–311.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska J., Znaczenie edukacyjne projektu „Jestem fair” opartego na idei neoolimpizmu, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska J., Kaźmierczak A., Zasada fair play jako wartość wychowawcza w edukacji szkolnej i w przeciwdziałaniu chuligaństwu na stadionach. Raport z badań w ramach projektu pilotażowego „Jestem fair” realizowanego w łódzkich szkołach, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski R., Potomkowie Hooligana. Szalikowcy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kowieska U., Społeczne i polityczne aspekty działalności klubów sportowych przy zakładach pracy w II Rzeczypospolitej, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 3, VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej, red. B. Woltmann, Chycina 1997, PTNKF Sekcja Hist. KF, IWF AWF, Gorzów Wielkopolski 1998, s. 71–78.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S., Nazar K., Różnice w adaptacji fizjologicznej do wysiłków fizycznych u kobiet i mężczyzn, w: Problemy medyczne wychowania fizycznego i sportu. Materiały XIX Zjazdu PTMS, Wydawnictwo AWF, Gdańsk 1986, s. 33–46.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S., Nazar K., Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk Z., Dwa oblicza olimpizmu: ideologia i utopia, w: Oblicza sportu, red. Z. Krawczyk, Wydawnictwo AWF, Warszawa, s. 82–97.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk Z., Kategorie etyki sportu, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 7–8, s. 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk Z., O kulturze fizycznej. Studia i szkice, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk Z., Socjologia kultury fizycznej, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk Z., Społeczno-kulturowe funkcje sportu w ujęciu Eugeniusza Piaseckiego, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1967, nr 2, s. 87–107.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk Z., Sport i humanizm, „Kultura Fizyczna” 1990, nr 7–8, s. 18–21.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk Z., Sport w zmieniającej się Europie, w: Sport, kultura, społeczeństwo, red. J. Kosiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006, s. 167–183.
Zobacz w Google Scholar

Król K., Maszorek-Szymala A., Aktywność ruchowa dojrzałych kobiet – moda czy konieczność, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2010, nr 1, s. 30–33.
Zobacz w Google Scholar

Kubica R., Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej, Wydawnictwo Skryptowe AWF, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Kultura fizyczna a prasa codzienna, „Ruch” 1908, nr 16, s. 177.
Zobacz w Google Scholar

Kunicki B. J., Kultura fizyczna antycznej Grecji (ideologia, filozofia, nauka), http://www.wbc.poznan.pl/Content/1490/M-317.html#IDAABMBF (dostęp: 1.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kunicki B. J., Rozdroża paidei greckiej: Platon i Isokrates, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1987, nr 1, s. 119–132.
Zobacz w Google Scholar

Kuński H., Janiszewski M., Medycyna aktywności ruchowej dla pedagogów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kurdybacha Ł., Historia wychowania, t. 1, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Kurkiewicz A., Idea olimpizmu, „Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” 2008, nr 14, s. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Kutzner-Kozińska M. (red.), Proces korygowania wad postawy, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniewska M., Rębowska E., Jegier A., Kostka T., Pietruszyński R., Lesiak T., Kozińska J., Drygas W., Wieloletni systematyczny wysiłek fizyczny jako czynnik modyfikujący występowanie miażdżycy subklinicznej u mężczyzn aktywnych zawodowo, „Medycyna Pracy” 2013, nr 64 (6), s. 785–795.
Zobacz w Google Scholar

Kwolek A. (red.), Rehabilitacja medyczna, t. 1, Wydawnictwo Edra Urban and Partner, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Laskiewicz H., Robotnicze odznaki sportowe, w: Sport robotniczy, t. 1, red. A. Wohl, H. Jakubowska, H. Laskiewicz, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1962, s. 55–58.
Zobacz w Google Scholar

Latek A., Rotkiewicz M., Ewolucja kostiumu sportowego kobiet ilustracją przemian obyczajowych, „Kobieta i Sport” 1999, nr 1, s. 9–18.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska J., Piechaczek H., Zróżnicowanie aktywności fizycznej a wielkość i dystrybucja otłuszczenia ciała młodzieży akademickiej, w: Aktywność fizyczna a otyłość, red. Z. Czaplicki, A. Górska, E. Podhajna, Enea Communication,Toruń 2008, s. 81–90.
Zobacz w Google Scholar

Lipiec J., Edukacyjne wartości olimpizmu, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, red. J. Nowocień, J. Chełmecki, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2010, s. 17–22.
Zobacz w Google Scholar

Lipiec J., Filozofia czystej gry, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1997, nr 1, s. 4–12.
Zobacz w Google Scholar

Lipiec J., Filozofia olimpizmu, Polskie Wydawnictwo Sportowe Sprint, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Lipiec J., Kalokagatia – szkice z filozofii sportu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1988.
Zobacz w Google Scholar

Lipiec J., Socjalizacyjna lekcja sportu, w: Kultura fizyczna a socjalizacja, red. Z. Dziubiński, K. W. Jankowski, Wydawnictwo Salos RP, Warszawa 2012, s. 15–23.
Zobacz w Google Scholar

Lipiec J., Traktat o trenerze. Wartości, funkcje, normy, w: Trener wczoraj, dziś, jutro, red. H. Sozański, J. Sadowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2013.
Zobacz w Google Scholar

Lipkowski O., Resocjalizacja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Bądź mistrzem życia. Międzynarodowy Projekt Fundacji Wychowania Sportowego i Olimpijskiego (FOSE), w: Edukacja olimpijska w reformującej się szkole, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2000, s. 17–29.
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Brytyjska geneza sportu i zasad fair play (wykład multimedialny), http://usf.amu.edu.pl/filmoteka/wyk-ady-uniwersyteckie/wyk-ad-57-prof-wojciech-lipo-ski-brytyjska-geneza-sportu-i-zasad-fair-play (dostęp: 30.09.2014).
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Celtycka geneza brytyjskiego fair play, w: Fair play – sport – edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 61–75.
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Dzieje sportu polskiego, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i S-ka, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Historia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Humanistyczna encyklopedia sportu, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Media a zaniedbania wychowania fizycznego i olimpijskiego, w: Media a edukacja. II Międzynarodowa Konferencja, red. W. Strykowski, Wydawnictwo eMPi², Poznań 1998, s. 153–161.
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Olimpizm dla każdego, Wydawnictwo AWF, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Sport, http://www.wbc.poznan.pl/Content/35194/Wojciech%20Lipo%C5%84ski%20–%20Sport.pdf (dostęp: 25.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Sport, literatura, sztuka, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., The truth of sport, Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Lipoński W., Zapomniani piewcy sportu, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Litak S., Historia wychowania. Do wielkiej rewolucji francuskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Locke J., Myśli o wychowaniu, tłum. F. Wnorowski, Ossolineum, Wrocław–Kraków 1959.
Zobacz w Google Scholar

Loland S., Coubertin’s Ideology of Olympism from the Perspective of the History of Ideas, „The International Journal of Olympic Studies” 1995, t. 4, s. 49–78.
Zobacz w Google Scholar

Łapiński P., Aktywność fizyczna w resocjalizacji więźniów młodocianych w warunkach zakładu karnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu” 2006, nr 2, s. 252–260.
Zobacz w Google Scholar

Ławniczak P., Społeczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar widowiska sportowego, w: Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej, red. A. Kaźmierczak, J. E. Kowalska, A. Maszorek-Szymala, A. Makarczuk, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 111–136.
Zobacz w Google Scholar

Ławniczak P., Wychowawcze wartości sportu, w: Kultura fizyczna w praktyce edukacyjnej, red. K. Dudkiewicz, A. Kaźmierczak, P. Kijo, A. Makarczuk, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2006, s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Maciatowicz J., Ruch fizyczny o charakterze wytrzymałościowym (bieg) zapobiega starzeniu się, leczy z patologicznych chorób społecznych, „Medycyna Sportowa” 2003, nr 4, s. 156–164.
Zobacz w Google Scholar

Madej B., Włodkowski L., Stadion pełen wspomnień, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1978.
Zobacz w Google Scholar

Madeyski E., Nauka gimnastyki szkolnej. Teoretyczny podręcznik dla uczniów i uczennic seminariów nauczycielskich, w szkołach ludowych, pospolitych i wydziałowych, Seyfarth i Czajkowski, Lwów 1890.
Zobacz w Google Scholar

Makarczuk A., Kaźmierczak A., Wpływ sportu wyczynowego na postawę ciała człowieka, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. 8, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, PTNKF, Szczecin 2004, s. 248–254.
Zobacz w Google Scholar

Mała encyklopedia sportu, t. 2, red. K. Hądzelek, T. Adelt, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Marchewka A., Jungiewicz M., Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku, „Gerontologia Polska” 2008, t. 16, nr 2, s. 127–130.
Zobacz w Google Scholar

Markowa M., Miejsce sportu w pedagogicznej koncepcji Thomasa Arnolda z Rugby, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Maszczak T., Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych, „Lider” 2009, nr 12, s. 15–16.
Zobacz w Google Scholar

Maszczak T., Kultura fizyczna jako wartość edukacyjno-resocjalizacyjna, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2001, nr 3, s. 21–24.
Zobacz w Google Scholar

Maszczak T., Maciej Demel – wzór uczonego i humanisty, „Lider” 2013, nr 7, s. 7–9.
Zobacz w Google Scholar

Maszczak T., Rola aktywności ruchowej w pomnażaniu szans życiowych niepełnosprawnych, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1997, nr 1–2, s. 225–232.
Zobacz w Google Scholar

Maszczak T., Wychowanie przez rozwój, Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Maszczak T., Wychowanie przez rozwój. Edukacja, olimpizm, edukacja inkluzyjna, zdrowie, Fundacja „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Maszorek A., Specyfika treningu w lekkoatletycznych konkurencjach szybkościowo--siłowych kobiet, „Trening” 1999, nr 2–3 (42–43), s. 172–178.
Zobacz w Google Scholar

Maszorek A., Z badań nad zagadnieniem sportu kobiet w aspekcie zdrowotnym i społecznym, w: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie, red. S. Socha, Wydawnictwo AWF, Katowice 2000, s. 238–243.
Zobacz w Google Scholar

Maszorek-Szymala A., Taniec jako jedna z form aktywności ruchowej kobiet, w: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, t. 4, red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledzewski, Wydawnictwo ZTS AWF, Warszawa 2007, s. 188–192.
Zobacz w Google Scholar

Maszorek-Szymala A., Lar M., Prozdrowotne formy aktywności ruchowej dziewcząt i kobiet z różnych środowisk społecznych, w: Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej, red. A. Kaźmierczak, J. Maszorek-Szymala, J. Kowalska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s. 159–171.
Zobacz w Google Scholar

Matusewicz Cz., Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Mazur P., Sport i wychowanie fizyczne w myśli pedagogicznej, w: Wychowanie przez sport. Wielość spojrzeń i doświadczeń, red. P. Mazur, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm 2014, s. 9–28.
Zobacz w Google Scholar

Michalski C., Prekursorzy wychowania fizycznego i sportu wśród lekarzy Lwowa i Krakowa w XIX i na początku XX wieku, w: L’vìv. Mìsto – suspìl’stvo – kul’tura, t. 6: L’vìv – Krakìv: dìalog mìst v ìstoričnìj retrospektivì, red. O. Arkušì, M. Mudryj, L’vìvs’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka, L’vìv 2007, s. 411–418.
Zobacz w Google Scholar

Michaluk T., Sport osób niepełnosprawnych w semiotyczno-filozoficznej perspektywie badawczej, „Fizjoterapia” 2011, nr 19, s. 41–48.
Zobacz w Google Scholar

Michaluk T., Pezdek K., Sobiech K. A., Igrzyska paraolimpijskie w kontekście integracji społecznej osób z niepełnosprawnością, w: Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej, red. J. Kosiewicz, T. Michaluk, K. Pezdek, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2013, s. 278–285.
Zobacz w Google Scholar

Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Milanowska K., Sport i aktywność ruchowa jako istotny czynnik w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych, red. J. Ślężyński, Studio Wydawnicze Agat, Kraków 1999, s. 23–24.
Zobacz w Google Scholar

Minkiewicz W., Olimpijska gorączka, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1991.
Zobacz w Google Scholar

Misiuna B., Sport wobec zasad etyki rycerskiej, w: Oblicza sportu, red. Z. Krawczyk, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1990, s. 54–81.
Zobacz w Google Scholar

Młodzikowski G., Geneza Coubertinowskiej myśli pedagogicznej neoolimpizmu, „Kultura Fizyczna” 1964, nr 10, s. 573–581.
Zobacz w Google Scholar

Młodzikowski G., Non omnis moriar. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Pierre’a de Coubertina, „Kultura Fizyczna” 1987, nr 7–8, s. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Młodzikowski G., Olimpizm Pierre’a de Coubertina, „Almanach PKOl, PAOl” 1987–1988, s. 97–98.
Zobacz w Google Scholar

Montessori M., Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, brak tłum., Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Moraczewska B., Prekursorka instytucjonalnego wychowania małych dzieci w Polsce – Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2015, t. 12, s. 215–231.
Zobacz w Google Scholar

Mosz J., Estetyczne aspekty uczestnictwa w sporcie, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mośny J., Postać dr. H. Jordana i jego koncepcja wychowania zdrowotnego przez gry i zabawy na świeżym powietrzu a współczesne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, http://pedagog.uw.edu.pl/THE/Mosny.pdf (dostęp: 1.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Motow M., Wychowawcze aspekty kultury fizycznej i jej wykorzystanie w resocjalizacji nieletnich, „Lider” 2006, nr 3, s. 10–13.
Zobacz w Google Scholar

Mucha D., Poglądy pedagogiczne pozytywistów na wychowanie młodego pokolenia, „Kultura i Wychowanie” 2012, nr 3, s. 30–47.
Zobacz w Google Scholar

Müller N., O znaczeniu fair play w sporcie na przestrzeni stuleci, brak tłum., w: Fair play – sport – edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 76–82.
Zobacz w Google Scholar

Müller N., The Idea of Peace as Coubertin’s Vision for the Modern Olympic Movement: Development and Pedagogic Consequences, „The Sport Journal” 2008, t. 9, nr 1, https://thesportjournal.org/ (dostęp: 1.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Müller N., Schantz O., Bibliography Pierre de Coubertin, CIPC, Lausanne 1991, http://coubertin.org/pages/en/docs/engl.%20Introduction%20-%20Coubertin%20Bibliograhy.pdf (dostęp: 1.05.2015).
Zobacz w Google Scholar

Nartonowicz-Kot M., Polski ruch socjalistyczny w Łodzi w latach 1927–1939, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Naul R., Olympic Education, Meyer & Meyer Sport, Oxford 2008.
Zobacz w Google Scholar

Niewęgłowski J., Kultura – sport – wychowanie, w: Sport na przełomie tysiącleci; szanse i nadzieje, red. Z. Dziubiński, Wydawnictwo Salos RP, Warszawa 2001, s. 252–253.
Zobacz w Google Scholar

Nissiotis N., Problems of Olympic education. As seen through the work of the International Olympic Academy, w: Report of the 20th Session of the International Olympic Academy, brak red., Atlantis, Athens 1980, s. 41–51.
Zobacz w Google Scholar

Nowacka-Chari E., Asienkiewicz R., Biczysko G., Skorupka E., Skład ciała seniorek z odnotowaną sarkopenią, „Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku” 2018, nr 1–4 (33–36), s. 159–166.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., Czynniki warunkujące aktywność fizyczną kobiet w różnym wieku, w: Sport kobiet w Polsce, red. J. Berger, Kancelaria Senatu, Warszawa 2008, s. 141–149.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Główne nurty w rozwoju pedagogiki kultury fizycznej, w: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, t. 2: Szkice z pedagogiki kultury fizycznej, red. J. Nowocień, Wydawnictwo PTNKF, Warszawa 2003, s. 18–28.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Ocena wyników w nauce i stopnia uspołecznienia młodzieży z klas sportowych, „Kultura Fizyczna” 1978, nr 9, s. 393–396.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Olimpizm i fair play jako źródło wartości w nowoczesnym procesie edukacji, w: Czysta gra. Fair play, red. K. Hądzelek, M. Rejf, H. Zdebska-Biziewska, R. Żukowski, Wydawnictwo Fall, Warszawa 2014, s. 198–204.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji, http://www.ckr.org.pl/ (dostęp: 30.08.2014).
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Społeczno-wychowawcze efekty edukacji olimpijskiej w szkole podstawowej, w: Edukacja olimpijska w reformującej się szkole, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Warszawa 2000, s. 48–59.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Sport i wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 920–921.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Studium o pedagogice kultury fizycznej, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Wychowanie – sport – olimpizm, „Lider” 2009, nr 12, s. 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Zasada fair play źródłem wartości moralnych w wychowaniu poprzez sport, w: Fair play w sporcie i olimpizmie. Szansa czy utopia, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2010, s. 72–82.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Zuchora K. (red.), Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Nowocień J., Zuchora K. (red.), Sport i olimpizm w polskiej tradycji i edukacji społecznej (rodzina – szkoła – środowisko) w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

O’Keefe J., Nelson J., Harris W., Zmiana stylu życia a zapobieganie chorobie wieńcowej, „Medycyna po Dyplomie” 1997, nr 5, s. 68–71.
Zobacz w Google Scholar

Oblacińska A., Wrocławska M., Woynarowska B., Częstość występowania nadwagi i otyłości w populacji w wieku szkolnym w Polsce oraz opieka zdrowotna nad uczniami z tymi zaburzeniami, „Pediatria Polska” 1997, nr 72, s. 241–245.
Zobacz w Google Scholar

Olaczek R. (red.), Parki i ogrody Łodzi. Park Źródliska I, Stowarzyszenie Film – Przyroda – Kultura, Łódź 2006.
Zobacz w Google Scholar

Omyła-Rudzka M. (red.), Aktywność fizyczna Polaków, Komunikat z badań CBOS, 2018, nr 125, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_125_18.PDF (dostęp: 23.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Ordyłowski M., Historia kultury fizycznej. Starożytność – oświecenie, Wydawnictwo AWF, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Osiński W., Teoria wychowania fizycznego, Wydawnictwo AWF, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Osiński W., Zarys teorii wychowania fizycznego, Wydawnictwo AWF, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Osmolski W., Zaniedbane drogi wychowawcze: zagadnienia wychowania fizycznego, Zakłady Graficzne Tygodnika Naukowego „Medycyna”, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Pac-Pomarancki A., A posteriori, „Sport Wyczynowy” 1994, nr 7–8, s. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Pańpuch Z., Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych, „Człowiek w Kulturze” 1999, nr 12, s. 146–164.
Zobacz w Google Scholar

Parry J., Physical Education as Olympic Education, „European Physical Education Review” 1998, nr 2, s. 153–167.
Zobacz w Google Scholar

Parry J., Sport and Olympism: Universals and Multiculturalism, „Journal of the Philosophy of Sport” 2006, t. 33, nr 2, s. 188–204.
Zobacz w Google Scholar

Patsantaras N., Olympic messages: Olympic ideology and Olympic social reality, „Choregia” 2008, t. 4, s. 45–55.
Zobacz w Google Scholar

Patsantaras N., Kamberidou I., Gender Equity in Olympic Sports: Absenteeism and „Invisibility”, „International Sports Law Review” 2006, t. 6, nr 3–4, s. 361–375.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak W., Minionych zabaw czar, czyli czas wolny i rozrywka dawnej Łodzi, Wydawnictwo Oficyna Bibliofilów, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Pawłucki A., Nauki o kulturze fizycznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pawłucki A., Nauki o kulturze fizycznej, w: Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych, red. W. J. Cynarski, J. Kosiewicz, K. Obodyński, Rzeszów 2012, s. 349–366.
Zobacz w Google Scholar

Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała, Wydawnictwo AWF, Gdańsk 1996.
Zobacz w Google Scholar

Pawłucki A., Wychowanie do sportu, w: Sport i kultura, red. Z. Krawczyk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, s. 163–164.
Zobacz w Google Scholar

Perkins P., Uzasadnienie wartości sportu w nurcie realistycznej filozofii bytu, w: Logos i etos polskiego olimpizmu, red. J. Lipiec, Wydawnictwo AWF, Kraków 1994, s. 95–104.
Zobacz w Google Scholar

Perkowska M., Jan Władysław Dawid i jego koncepcja zdrowia dziecka, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2015, t. 14, nr 1, s. 11–25.
Zobacz w Google Scholar

Perkowski K., Śledziewski D., Metodyczne podstawy treningu sportowego, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki E., Dzieje wychowania fizycznego, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. ssolińskich, Lwów 1929.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki E., Zarys teorji wychowania fizycznego, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1931.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowska M., Rozumienie pojęcia kultura fizyczna na świecie, „Kultura Fizyczna” 2006, nr 9–12, s. 83–86.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowska M., Uczestnictwo Polaków w aktywności fizycznej w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, w: Współczesne metody badań aktywności, sprawności i wydolności człowieka, red. K. Buśko, J. Charzewska, K. Kaczanowski, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Pierre de Coubertin. Przemówienia, pisma różne i listy, brak tłum., oprac. G. Młodzikowski, K. Hądzelek, Wydawnictwo PTNKF Lea, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pionk M., Zarys pedagogiki sportu, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, Katowice 1976.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Państwo, tłum., wstęp i komentarz W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003.
Zobacz w Google Scholar

Platta A., Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni” 2014, nr 86, s. 154–166.
Zobacz w Google Scholar

Plewa M., Markiewicz A., Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości, „Endokrynologia. Otyłość i zaburzenia przemiany materii” 2006, t. 2, nr 1, s. 30–37.
Zobacz w Google Scholar

Płoszaj K., Firek W., Międzykulturowa edukacja olimpijska. Dokończenie symfonii pedagogicznej Pierre’a de Coubertina, Imprint Media, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Poklek R., Rodzaj aktywności fizycznej a poziom syndromu agresji więźniów w zależności od typu zakładu karnego, „Life and Movement” 2012, t. 1, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Polak R., Kultura fizyczna i sport w cywilizacji łacińskiej, „Człowiek w Kulturze” 2000, nr 13, s. 245–266.
Zobacz w Google Scholar

Poliszczuk T., Dąbrowska-Perzyna A., Dynamika sprawności fizycznej kobiet uczestniczących w zajęciach fitness, w: Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka, red. A. Kaźmierczak, A. Makarczuk, A. Maszorek-Szymala, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, s. 217–221.
Zobacz w Google Scholar

Pospiszyl K., Resocjalizacja – teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Potejko P., Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych jako zjawisko patologii społecznej, w: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy – zapobieganie – terapia, red. M. Prokosz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 255–263.
Zobacz w Google Scholar

Poznański K., Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Wydawnictwo APS, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Półturzycki J., Fair play wśród wartości edukacyjnych, w: Fair play w sporcie i olimpizmie. Szansa czy utopia, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2010, s. 44–51.
Zobacz w Google Scholar

Prekiel B., Elementy koncepcji Freineta w rozwijaniu świadomego stosunku dzieci do własnego ciała, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1996, nr 4, s. 79–80.
Zobacz w Google Scholar

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/5287,Przeciwdzialanie-poprzez-sport-agresji-i-patologii-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html (dostęp: 15.05.2015).
Zobacz w Google Scholar

Przerwa-Tetmajer K., Dyskobol, „Pasja” 2010, nr 4, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Przesłanie warszawskie „Fair play – sport – edukacja”, oprac. Z. Żukowska, w: Czysta gra. Fair play, red. K. Hądzelek, M. Rejf, H. Zdebska-Biziewska, R. Żukowski, Wydawnictwo Fall, Warszawa 2014, s. 306–309.
Zobacz w Google Scholar

Przewęda R., Dobosz J., Kondycja fizyczna młodzieży polskiej, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Przyłuska-Fiszer A., Sport i ideały moralne sportu w kategoriach etyki, w: Oblicza sportu, red. Z. Krawczyk, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1990, s. 7–30.
Zobacz w Google Scholar

Przyłuska-Fiszer A., Misiuna B., Etyczne aspekty sportu, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Purdy D. A., Richard S. F., Sport and juvenile delinquency: An examination and assessment of four major theories, „Journal of Sport Behaviour” 1983, t. 6, nr 4, s. 179–193.
Zobacz w Google Scholar

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo APS, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Quennerstedt M., Öhman M., Armour K., Sport and exercise pedagogy and questions about learning, „Sport, Education and Society” 2014, t. 19, nr 7, s. 885–898.
Zobacz w Google Scholar

Revised International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport, http://portal.unesco.org/en/ev.php.URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (dostęp: 1.07.2013).
Zobacz w Google Scholar

Ronikier A., Fizjologia sportu, Biblioteka Trenera, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Rosa R., Wybrane kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania edukacji w XXI wieku, w: Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku, t. 1: Teoretyczne konteksty szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku, red. H. Gajdamowicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 7–30.
Zobacz w Google Scholar

Rotkiewicz M., Geneza i początki sportu kobiecego w Polsce, „Sport Wyczynowy” 1978, nr 3–4, s. 3–21.
Zobacz w Google Scholar

Rotkiewicz M., Geneza Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Olimpijski debiut Polski, „Sport Wyczynowy” 2009, nr 4, s. 7–24.
Zobacz w Google Scholar

Rotkiewicz M., Światło Olimpii, Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rotkiewicz M., Hądzelek K., Problematyka wychowania fizycznego na zjazdach nauczycielskich i kongresach pedagogicznych, w: Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo PTNKF, Warszawa 1993, s. 7–13.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau J. J., Uwagi nad rządem Polski, przedmowa i oprac. M. Starzewski, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1924.
Zobacz w Google Scholar

Rudziński S., Wychowanie fizyczne w poglądach Spencera, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1997, nr 4, s. 143–145.
Zobacz w Google Scholar

Rusecki Z., Posner A., Zasady organizacji klubów i stowarzyszeń, Wydawnictwo Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski W., Znaczenie autorytetu trenera w jego oddziaływaniu wychowawczym, „Sport Wyczynowy” 2003, nr 1–2, s. 51–55.
Zobacz w Google Scholar

Sahaj T., Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Wydawnictwo AWF, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sahaj T. (red.), Od fana do chuligana, Wydawnictwo AWF, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Salm W., Siewcom, w: 30 lat Łódzkiego Klubu Sportowego, red. H. Lubawski, K. Łukasiewicz, Z. Rąbalski, W. Salm, [b.w.], Łódź 1939, s. 11.
Zobacz w Google Scholar

Sas-Nowosielski K., Mity i fakty resocjalizacji poprzez kulturę fizyczną, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2001, nr 11, s. 28–32.
Zobacz w Google Scholar

Sas-Nowosielski K., Pogrążenie Antygony – sport kobiet jako czynnik sprzyjający patologizacji wyobrażeń na temat własnego ciała, „Sport Wyczynowy” 2000, nr 3–4/423–424, s. 119–125.
Zobacz w Google Scholar

Sas-Nowosielski K., Postawy wychowanków zakładów poprawczych wobec aktywności ruchowej, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2000, nr 2, s. 59–67.
Zobacz w Google Scholar

Sas-Nowosielski K., Wychowanie poprzez sport – między nadzieją a zwątpieniem (II). Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem, „Sport Wyczynowy” 2004, nr 7–8, s. 64–79.
Zobacz w Google Scholar

Shakespeare W., The Tragedie of King Richard the Second (act 5, scene 2), https://www.bartleby.com/70/2652.html (dostęp: 1.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sidor T., Sport i rekreacja ruchowa jako czynnik w profilaktyce resocjalizacyjnej, w: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, red. F. Kozaczuk, B. Urban, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2004, s. 77–82.
Zobacz w Google Scholar

Sikora S., Rola sportu jako czynnika wychowawczego w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną, „Szkoła Specjalna” 2003, nr 3, s. 180–183.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Kowalska M., Miasto wielkoprzemysłowe i czas wolny kobiet. Łódź na przełomie XIX i XX w., w: Kobieta i kultura czasu wolnego, t. 7, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, s. 270–277.
Zobacz w Google Scholar

Simon R. L., Sport, Relativism, and Moral Education. In Sport Ethics, Oxford University Press, Oxford 2003.
Zobacz w Google Scholar

Siwiński W., Pedagogika kultury fizycznej w zarysie, Wydawnictwo AWF, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas W., Sport w profilaktyce resocjalizacyjnej, „Kultura Fizyczna” 1992, nr 5–6, s. 24–26.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicka M., Pieszko M., Aktywność fizyczna receptą na długowieczność, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, t. 20, nr 4, s. 379–383.
Zobacz w Google Scholar

Słapek D., Kobiety w sporcie antycznym. Między rytuałem a widowiskiem, https://historia.org.pl/2015/07/20/kobiety-w-sporcie-antycznym-miedzy-rytuałem-a-widowiskiem/ (dostęp: 5.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Słownik filozofii, red. A. Aduszkiewicz, Świat Książki, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Smolińska A., Wzorzec osobowy nauczyciela w poglądach Grzegorza Piramowicza, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2008, nr 7, s. 301–312.
Zobacz w Google Scholar

Sobiecka J., Rola sportu w procesie kompleksowej rehabilitacji polskich uczestników Igrzysk Paraolimpijskich, Wydawnictwo AWF, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sobiecka J., Sport osób niepełnosprawnych jako czynnik utrwalający efekty leczenia i usprawniania, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2001, nr 1, s. 41–50.
Zobacz w Google Scholar

Socha T., Potencjał wysiłkowy jako kryterium zdrowia kobiet w późnych dekadach życia, w: Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka, red. A. Kaźmierczak, A. Makarczuk, A. Maszorek-Szymala, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, s. 29–36.
Zobacz w Google Scholar

Socha T., Specyfika treningu kobiet w konkurencjach lekkoatletycznych. Problemy badawcze w lekkoatletyce, Wydawnictwo AWF, Wrocław 1997, s. 127–131.
Zobacz w Google Scholar

Socha T., Sport kobiet. Historia, teoria, praktyka, Biblioteka Trenera, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Socha T., Bergier J., Sport kobiet w Polsce – stan badań, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sowa-Behtane E., Wartości członków subkultur młodzieżowych, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sozański H. (red.), Teoretyczne podstawy kształtowania sprawności fizycznej w procesie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Spencer H., O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, tłum. R. Wroczyński, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sprutta J., Idea kalokagatii w starogreckim wychowaniu, „Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 3–4, s. 13–20.
Zobacz w Google Scholar

Starrett K., Starrett J., Cordoza G., Skazany na biurko, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stec R., Kibic z „Żylety” przepytuje Steca, „Sport” dodatek do „Gazety Wyborczej” 12.11.2007, nr 264, s. 10–11.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecki M., Kaczmarek W., 50 lat RTS Widzew 1910–1960, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1960.
Zobacz w Google Scholar

Suchodolski B., Sport i obrona pokoju, „Kultura Fizyczna” 1987, nr 5–6, s. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Sulisz S., Elementy koncepcji pedagogicznej Freineta w wychowaniu fizycznym, „Życie Szkoły” 1996, nr 8, s. 460–463.
Zobacz w Google Scholar

Syrek E., Ciało i zdrowie w socjologii wychowania Floriana Znanieckiego, „Nowiny Lekarskie” 2011, nr 80, s. 383–386.
Zobacz w Google Scholar

Szecówka A., Rola wf w diagnozowaniu i terapii zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1999, nr 5, s. 187–191.
Zobacz w Google Scholar

Sztobryn D., Działalność kulturalno-oświatowa diaspory niemieckiej w Łodzi do 1939 roku, Wydawnictwo „Dajas”, Łódź 1999.
Zobacz w Google Scholar

Szujecki K., Historia sportu w Polsce 1805–2018, t. 1, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Szujecki K., Sportsmenki. Pierwsze polskie olimpijki, medalistki, rekordzistki, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Szymiczek O., Les quatres décalogues, Second Session of the International Olympic Academy, 9th–21st July, Olympia, Greece 1962.
Zobacz w Google Scholar

Śleziński K., Sebastiana Petrycego filozofia wychowania, „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” 2012, nr 1, s. 135–153.
Zobacz w Google Scholar

Śniadecki J., O fizycznym wychowaniu dzieci, Wydawnictwo AWF, Kraków 1990.
Zobacz w Google Scholar

Teetzel S. J., Optimizing Olympic education: A comprehensive approach to understanding and teaching the philosophy of Olympism, „Educational Review” 2012, t. 64, s. 317–332.
Zobacz w Google Scholar

Tertulian, Wybór pism, tłum. W. Kania, W. Myszor, E. Stanula, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Tinning R., Pedagogy. Sport Pedagogy, and the Field of Kinesiology, „Quest” 2008, t. 60, nr 3, s. 405–424.
Zobacz w Google Scholar

Trześniowski R., Wychowanie fizyczne a sport, w: Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie, red. K. Zuchora, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2000, s. 48–60.
Zobacz w Google Scholar

Turasiewicz R., Studia nad pojęciem „kalos kagathos”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo UJ, Warszawa–Kraków 1980.
Zobacz w Google Scholar

Tuszyński B., 100 lat Kolarstwa Polskiego Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Wydawnictwo Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Ulatowski T., Kilka uwag o modelu trenera i systemie kształcenia kadr trenerskich i instruktorskich, „Sport Wyczynowy” 1986, nr 3–4, s. 255–256.
Zobacz w Google Scholar

Umiastowska D., Ruch jako sposób na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, w: Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, red. J. E. Kowalska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014, s. 187–200.
Zobacz w Google Scholar

Umiastowska D., Wykorzystanie zasady fair play jako wartości wychowawczej w szkolnym wychowaniu fizycznym, w: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnoprawni sportowcy, red. J. Nowocień, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2006, s. 88–93.
Zobacz w Google Scholar

Umiastowska D., Żółtowska H., Zależność między sprawnością funkcjonalną a parametrami somatycznymi u szczecińskich seniorek, „Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku” 2017, nr 1–4 (33–36), s. 239–247.
Zobacz w Google Scholar

W obronie dobrych zawodów (słowo Episkopatu Polski o wychowawczych wartościach sportu), „Sport Wyczynowy” 2004, nr 7–8, s. 475–476.
Zobacz w Google Scholar

Waligóra J., Platon, sport, olimpizm, w: Logos i etos polskiego olimpizmu, red. J. Lipiec, Wydawnictwo AWF, Kraków 1994, s. 73–80.
Zobacz w Google Scholar

Wanat S., Rola kultury fizycznej w kształtowaniu osobowości, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 1–2, s. 11–13.
Zobacz w Google Scholar

Wanat S., Socjologia zachowań chuligańskich w sporcie, „Kultura Fizyczna” 1992, nr 7–8, s. 16–20.
Zobacz w Google Scholar

Wasilkowska-Krukowska H., Wychowanie fizyczne i sporty w wieku dziecięcym, Lwów–Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Wasiluk A., Saczuk J., Wilczewski A., Trzydziestoletnie zmiany w sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 10–12 lat ze środowiska miejskiego i wiejskiego, „Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku” 2017, nr 1–4 (33–36), s. 291–301.
Zobacz w Google Scholar

Widzew Łódź. Zarys historii klubu i jego kibiców, wydane przez kibiców Widzewa, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 10, red. B. Suchodolski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Wnęk J., Wychowanie dla zdrowia i sprawności – w polskiej literaturze pedagogicznej z lat 1918–1939, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2012, nr 10, s. 24–26.
Zobacz w Google Scholar

Wohl A., Rola kobiety w kształtowaniu zdrowych nawyków ruchowych i zdrowego stylu życia, „Kultura Fizyczna” 1991, nr 7–8, s. 5–9.
Zobacz w Google Scholar

Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wollenberg-Kluza M., Parafiada jako współczesne wypełnianie idei kalasantyjskiej, http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/kluza2.pdf (dostęp: 1.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wolny B., Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn S., O potrzebie badań pedagogicznych w dziedzinie wychowania fizycznego. Postawienie zagadnienia, propozycje tematyczne i metodyczne, w: Konferencja poświęcona teorii kultury fizycznej (referaty i dyskusja), Warszawa 20–22.XII.1954, red. E. Kosman, A. Wohl, R. Wroczyński, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1955, s. 165–178.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn S., O wychowaniu w sporcie dyskusyjnie, Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn S., Olimpizm – edukacją globalną, w: Fair play – sport – edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 10–12.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn S., Olimpizm a wychowanie, „Almanach PKOl, PAOl” 1989–1990, s. 103–109.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn S., Olimpizm a wychowanie. Czy można zaufać humanizmowi sportu?, „Kultura Fizyczna” 1986, nr 1–2, s. 9–11.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn S., Pedagogika wychowania fizycznego i sportu, w: Wychowawcze aspekty sportu, red. Z. Dziubiński, Wydawnictwo Salos RP, Warszawa 1993, s. 19–34.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn S., Wychowanie fizyczne i sport jako czynnik wychowawczy, „Kultura Fizyczna” 1973, nr 7, s. 296–300.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak K., Pierre de Coubertin i sztuka, „Sport Wyczynowy” 2009, nr 4, s. 253–258.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak K. P., W jedności siła. Stowarzyszenia niemieckie (do 1918 roku), „Kronika Miasta Łodzi” 2008, nr 1, s. 195–205.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak W., Sport w dyskursie. Dyskurs sportu, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2015, t. 11, s. 6–11.
Zobacz w Google Scholar

Wroczyński R., Pierre de Coubertina poglądy na szkołę i rolę sztuki w wychowaniu, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1964, nr 3, s. 12–16.
Zobacz w Google Scholar

Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wydawnictwo BK, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wrzesień W., Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wybraniec-Lewicka B., Współczesny sport osób niepełnosprawnych z perspektywy wartości olimpizmu, „Kultura Fizyczna” 2004, nr 1–2, s. 6–8.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka E., Społeczno-kulturowe wyznaczniki agresji – próba systematyzacji, w: Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, red. D. Borecka-Biernat, Difin, Warszawa 2013, s. 13–34.
Zobacz w Google Scholar

Zatke W., Zarys dziejów Robotniczego Klubu Sportowego TUR w Łodzi 1926–1949, maszynopis pracy magisterskiej znajdujący się w Oddziale Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Zdebska H., Sztuka i sport. Wokół olimpijskich konkursów sztuki, w: Sport, olimpizm, wartości, red. J. Lipiec, Wydawnictwo AWF, Kraków 1999, s. 45–59.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński K., Teoria wychowania w świetle koncepcji człowieka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Kultura Fizyczna” 2000, nr 5–6, s. 11–15.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński R., Pamiętnik kibica. Ludzie z piętnem Heysel, Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Ziemilski A., Sakralizacja sportu, desakralizacja sztuki, „Kultura Fizyczna” 1989, nr 3–4, s. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Zuchora K., Co nam dał Jędrzej Śniadecki. W 200. rocznicę wydania rozprawy „O fizycznym wychowaniu dzieci”, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2005, nr 10, s. 8–10.
Zobacz w Google Scholar

Zuchora K., Edukacja sportowa w nowej szkole, „Kultura Fizyczna” 1999, nr 1–2, s. 1–5.
Zobacz w Google Scholar

Zuchora K., Fair play: etyka podniesiona na wyżyny piękna, w: Czysta gra. Fair play, red. K. Hądzelek, M. Rejf, H. Zdebska-Biziewska, R. Żukowski, Wydawnictwo Fall, Warszawa 2014, s. 205–215.
Zobacz w Google Scholar

Zuchora K., Nauczyciel i wartości z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu, Wydawnictwo AWF, Spółka Wydawnicza Heliodor, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zuchora K., Olimpijskie inspiracje w literaturze polskiej, w: Logos i etos polskiego olimpizmu, red. J. Lipiec, Wydawnictwo AWF, Kraków 1994, s. 145–156.
Zobacz w Google Scholar

Zuchora K., Olimpizm a edukacja (na przykładzie dorobku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w: Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej, red. A. Kaźmierczak, J. E. Kowalska, A. Maszorek-Szymala, A. Makarczuk, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 33–37.
Zobacz w Google Scholar

Zuchora K., Olimpizm: powrót do źródeł, „Almanach PKOl, PAOl” 1993–1994, s. 38–45.
Zobacz w Google Scholar

Zygmunt T., Źródła i czynniki stymulujące zachowanie agresywne, „Lider” 2008, nr 9, s. 13–16.
Zobacz w Google Scholar

Żeber-Dzikowska I., Buchcic E., Szanse oraz zagrożenia edukacyjne zglobalizowanego świata, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2016, t. 25, s. 497–510.
Zobacz w Google Scholar

Żmichrowska M. J., Działalność pedagogiczna Henryka Jordana (1842–1907), „Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2012, t. 18, s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Żołądź J. A., Majerczak J., Duda K., Starzenie się a wydolność człowieka, w: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, red. J. Górski, PZWL, Warszawa 2011, s. 157–165.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Aspekty socjopedagogiczne leczniczej aktywności sportowej, w: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych, red. J. Ślężyński, Wydawnictwo Agat, Kraków 1999, s. 25–31.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Edukacja olimpijska młodzieży. Tradycje – teraźniejszość – perspektywy, w: Fair play – sport – edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 33–40.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Fair play w sporcie i polskim systemie edukacyjnym, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1997, nr 2, s. 13–17.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Klub Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wyd. 2, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Pedagogika kultury fizycznej, „Roczniki Naukowe AWF” 1988, t. 32, s. 143–164.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Pedagogika kultury fizycznej – początki – rozwój – perspektywy, w: Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo PTNKF, Warszawa 1993, s. 25–48.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Sport w alternatywnych koncepcjach edukacyjnych, w: Wychowawcze aspekty sportu, red. Z. Dziubiński, Wydawnictwo Salos RP, Warszawa 1993, s. 81–96.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Wartości edukacyjne i funkcje socjalizacyjne uczestnictwa młodzieży w kulturze fizycznej, „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1994, R. 3, nr 4–5, s. 112–122.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Wybrane dokumenty, w: Fair play – sport – edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z. (red.), Fair play – sport – edukacja, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z. (red.), Ja, zdrowie, ruch. Poradnik dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo PTNKF, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z. (red.), Kobieta kreatorką aktywności sportowej w rodzinie, Wydawnictwo PSSK, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z. (red.), Sport w życiu kobiety, Wydawnictwo PSSK, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Nowocień J., Społeczno-wychowawcze wartości sportu szkolnego w świetle badań eksperymentalnych, w: Sport dzieci i młodzieży we współczesnej szkole. Sport niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Materiały z XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej dla nauczycieli wychowania fizycznego, Poznań 10–12.05.1984, brak red., Wydawnictwo AWF, Poznań 1986, s. 23–32.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Żukowski R., Fair play i olimpizm w systemie edukacji młodzieży w Polsce, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2003, nr 11, s. 3–8.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Żukowski R., Fair play jako wartość moralna w edukacji olimpijskiej, „Polish Journal of Sport and Tourism” 2010, nr 17, s. 139–146.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Żukowski R., Fair play jako wartość moralna w edukacji olimpijskiej, w: Fair play w sporcie i olimpizmie. Szansa czy utopia, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2010, s. 83–89.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Żukowski R., Fair play wartością uniwersalną dla sportu i wychowania, w: Fair play. Sport. Edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 97–110.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Żukowski R., Zdrowie – ruch – fair play, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska Z., Żukowski R. (red.), Edukacja olimpijska w reformującej się szkole, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Żukowska-Nawrot K., Etiologia niedostosowania społecznego, „Społeczeństwo i Edukacja – Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 2008, nr 2, s. 155–157.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski R., Młodzież o wartościach fair play, w: Fair play – sport – edukacja, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1996, s. 156–167.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski R., Zawód i praca trenera, Wydawnictwo Spółdzielczej Agencji Reklamowej „Spar”, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/zywienie/73883,otylosc-i-zespol-metaboliczny-u-dzieci-i-mlodziezy (dostęp: 5.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

http://www.olympic.org/australia-aspire-initiatives (dostęp: 1.10.2014).
Zobacz w Google Scholar

http://www.olympic.org/canadian-olympic-school-programme (dostęp: 1.10.2014).
Zobacz w Google Scholar

http://www.olympic.org/estonia-school-olympic-games (dostęp: 1.10.2014).
Zobacz w Google Scholar

http://www.olympic.org/france-olympic-youth-camp (dostęp: 1.10.2014).
Zobacz w Google Scholar

http://www.olympic.org/slovenia-promoting-values-of-sport-and-olympism-fair-play-school (dostęp: 1.10.2014).
Zobacz w Google Scholar

http://www.worldbank.org/ (dostęp: 1.11.2013).
Zobacz w Google Scholar

https://encyklopediakrakowa.pl/slawni-i-zapomniani/86-b/368-bierkowski-ludwik-jozef.html (dostęp: 16.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://pzg.pl/strona-glowna-2/o-nas/uchwaly-zarzadu-3/-150 lat historii gimnastyki (dostęp: 15.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.wikipasy.pl/%C5%BBydzi (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

„Der Sport” 1913, nr 9, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

„Dziennik Łódzki” 1885, nr 113, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

„Echo” 1929, nr 285, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

„Kurjer Łódzki” 1926, nr 253, s. 9; nr 322, s. 8; 1927, nr 265, s. 9; 1931, nr 112, s. 9; 1932, nr 83, s. 9; 1934, nr 325, s. 5; 1935, nr 122, s. 5; 1936, nr 190, s. 5; 1938, nr 299, s. 7; 1939, nr 139, s. 11.
Zobacz w Google Scholar

„Łodzianin” 1930, nr 14, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

„Łódzkie Echo Wieczorne” 1928, nr 258, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

„Rozwój” 1912, nr 110, s. 3; nr 113, s. 3–5; nr 173, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Opublikowane

17 lutego 2023

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-028-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-029-9

Inne prace tego samego autora