Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym

Autorzy

Agata Antczak-Stępniak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
https://orcid.org/0000-0002-5858-2774

Słowa kluczowe:

deweloper, inwestor kapitałowy, rynek mieszkaniowy, działalność deweloperska, budownictwo mieszkaniowe

Streszczenie

Działalność deweloperska w Polsce rozwija się nieustannie od blisko 30 lat. Jakkolwiek początkowo okres transformacji ustrojowej nie był dla deweloperów sprzyjający, dziś liczba mieszkań oddawanych przez nich do użytku jest największa od lat 90. Działalność ta jest jednak silnie zróżnicowana pod względem terytorialnym, zarówno w ujęciu ponadnarodowym, jak i wewnątrz danego kraju. Można zatem powiedzieć, że na działalność deweloperską wpływa szereg różnorodnych czynników. Głównym celem monografii było więc określenie potencjalnych czynników rozwoju działalności deweloperskiej na polskim rynku mieszkaniowym oraz określenie gradacji ich ważności z wykorzystaniem m.in. narzędzi statystycznych i ekonometrycznych na przykładzie wybranych miast, wskazanie konsekwencji występowania różnic w tym zakresie oraz możliwości poprawy warunków  działalności deweloperskiej na badanym rynku. Przeprowadzone za pomocą metod ilościowych i jakościowych badania wykazały, że na działalność deweloperską wpływają czynniki o charakterze  ogólnokrajowym, lokalnym, oraz  te wynikające ze specyfiki nieruchomości lub samego dewelopera. Działalność ta powinna być zatem stymulowana poprzez wszystkie, opisane w monografii, jej uwarunkowania. Wymaga to świadomego zaangażowania zarówno rządu, jak i podmiotów samorządu terytorialnego, które powinny być żywotnie zainteresowane zarówno poprawą funkcjonowania rynku mieszkaniowego, jak i dynamiką oraz efektami działalności deweloperskiej na tym rynku. W przeciwnym razie warunki mieszkaniowe ludności w Polsce będą ulegały poprawie w tempie bardzo powolnym i daleko odbiegającym od oczekiwań społecznych.

Bibliografia

Adams D., Watkins C., Greenfields, Brownfields and Housing Development, Blackwell Publishing, Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Antczak A., Poziom przejrzystości deweloperskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, [w:] Burchard-Dziubińska M. (red.), Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, PTE/O Łódź, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Antczak A., Developers’ Activity in Selected Cities of Poland-Comparative Analysis, „Real Estate Management and Valuation” 2013, vol. 21, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Antczak A., Aktywność polskich deweloperów w zakresie zielonego budownictwa na rynku mieszkaniowym, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2014, vol. 12, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Antczak-Stępniak A, Residential Development Activity in the Polish Legal Setting, „Real Estate Management and Valuation” 2015, vol. 23, iss. 1.
Zobacz w Google Scholar

Antczak-Stępniak A., Local Factors Influencing the Growth of Development Activity in Selected Cities of Poland, „Real Estate Management and Valuation” 2015, vol. 23, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Antczak-Stępniak A., Location as a Factor of the Growth of Development Activity, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce” 2016, nr 4(23), Ostrołęka 2016.
Zobacz w Google Scholar

Antczak-Stępniak A., Possibilities for the Growth of Social Housing with the Participation of Developers in Poland, „Real Estate Management and Valuation” 2017, vol. 25, iss. 5.
Zobacz w Google Scholar

Ashworth A., Pre-contract Studies. Development Economics, Tendering & Estimating, Blackwell Science Ltd., Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Atack J., Margo R.A., Location. Location. Location: The Market for Vacant Urban Land, National Bureau of Economic Reseasch, New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

Badri M.A., Dimensions of Industrial Location Factors: Review and Exploration, „Journal of Business and Public Affairs” 2007, Vol. 1, Iss. 2.
Zobacz w Google Scholar

Ball M., Lizieri C., Macgregor B.D., The Economics of Commercial Property Markets, Routledge, Abingdon-New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Baron R., Shane S., Entrepreneurship: A Process Perspective, Thomson South–Western, Mason 2008.
Zobacz w Google Scholar

Baron R.A., Entrepreneurship – an Evidence-based Guide, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton 2012.
Zobacz w Google Scholar

Behnke M., Czajka-Marchlewicz B., Dorska D., Umowy w procesie budowlanym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bellairs H.J., Bellairs T.J., Helsel J.L., Goldsmith J.L., Modern Real Estate Practice in Pennsylvania, Dearborn Financial Publishing Inc., Chicago 2002.
Zobacz w Google Scholar

Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań–Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W., O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa, „Rocznik Nauk Rolniczych” 2009, seria G, t. 96, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Birrell G., Shi Bin G., The UK Property Development Process: Its Phases and Their Degree of Importance to Profitability, RICS Research, London, Cutting Edge 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bogdan W., Boniecki D., Labaye E. i inni, Polska 2025 – nowy motor wzrostu w Europie. Główne wnioski, McKinsey&Company, styczeń 2015.
Zobacz w Google Scholar

Boiron P., Boiron C., Commercial Real Estate Investing in Canada: The Complete Reference for Real Estate Professionals, John Wiley&Sons, Mississauga, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Boléat M., National Housing Financial Systems. A Comparative Study, Croom Helm Ltd, Kent 1985.
Zobacz w Google Scholar

Booth P., Preparing Land for Development in France: The Role of the Aménageur‐lotisseur, „Journal of Property Research” 1991, vol. 8(3).
Zobacz w Google Scholar

Boyd D., Chinyio E., Understanding the Construction Client, Blackwell Publishing, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bönte W., Falck O., Heblich S., Demography and Innovative Entrepreneurship, CESIFO Working Paper No. 2115 Category 4: Labour Markets, October 2007.
Zobacz w Google Scholar

Brol M., Polityka dochodowa gminy jako narzędzie interwencjonizmu samorządowego, [w:] Kopycińska D. (red.), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Budownictwo mieszkaniowe I–IV kwartał 2015 r., GUS, marzec 2016.
Zobacz w Google Scholar

Budownictwo mieszkaniowe I kwartał 2016 r., GUS, czerwiec 2016.
Zobacz w Google Scholar

Business Environment Rankings. Which Country is Best to Do Business In? The Economist Intelligence Unit Limited 2014.
Zobacz w Google Scholar

Cadman D., Topping R., Property Development, Taylor&Francis Group, London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Chandler S., Property Development for Beginners, LEFTA Corporation Pty Ltd, Potts Point 2013.
Zobacz w Google Scholar

Chaturvedi M., Twenty One Year of Real Estate, Accommodation Times Pvt Ltd, Mumbai 2008.
Zobacz w Google Scholar

Chmaj M., Żmigrodzki M., O podstawowych kategoriach politologicznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1995/1996, vol. II/III, sekcja K.
Zobacz w Google Scholar

Chung-Wen Y., The Relationships Among Leadership Styles, Entrepreneurial Orientation, and Business Performance, „Managing Global Transitions”, 2008, no. 6(3).
Zobacz w Google Scholar

Chycak A., Jarmołajew A., Czynniki ekonomiczne wpływające na rynek nieruchomości, [w:] Gołąbeska E. (red.), Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cyran R., Czynniki wpływające na rozwój rynku nieruchomości, „Nieruchomości C.H. BECK” 2006, nr 11(99) listopad.
Zobacz w Google Scholar

D’Arcy É., Keogh G., The Market Context of Property Development Activity, [w:] Guy S., Henneberry J. (eds), Development and Developers: Perspectives of Property, Blackwell Science Ltd, Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Davis T., The Real Estate Developer’s Handbook: How to Set up, Operate, and Manage Financially Successful Real Estate Development, Atlantic Publishing Group Inc., Ocala 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski M., Kirejczyk K., Inwestycje deweloperskie, Wydawnictwo TWIGGER, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Doszyń M., Zastosowanie metod ekonometrycznych do badania heterogeniczności obiektów, „Studia i Prace WNEiZ” 2013, nr 31, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Duraj M., Problemy finansowania działalności deweloperskiej ze źródeł bankowych, [w:] Finansowanie działalności deweloperskiej. Aspekty praktyczne, Związek Banków Polskich, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dziworska K., Trojanowski D., Struktura procesu inwestycyjnego projektów deweloperskich, [w:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Fabiańska M., Piasecki T., Benchmarking regionalny, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Federowicz M., Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Fisches thematiques – Conditions de vie et société, Trente ans de vie économique et sociale – Insee Références – Édition 2014.
Zobacz w Google Scholar

Fisher J.D., Martin R.S., Income Property Appraisal, Dearborn Financial Publishing Inc., 1991.
Zobacz w Google Scholar

Fisher J.D., Martin R.S., Mosbaugh P., The Language of Real Estate Appraisal, Dearborn Financial Publishing Inc., Chicago 1991.
Zobacz w Google Scholar

Frumkin H., Urban Sprawl and Public Health, Public Health Reports, May–June 2002, Vol 117.
Zobacz w Google Scholar

Gawron H., Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gładysz B., Mercik J., Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Głuszczak M., Krochmal P., Popyt mieszkaniowy w Krakowie – IV kwartał 2012. Raport z badań ankietowych, Instytut Analiz Monitora Rynku Nieruchomości, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gostkowska-Drzewicka M., Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995–2007, „Barometr Regionalny” 2010, nr 1(19).
Zobacz w Google Scholar

Gray D., Making Money in Real Estate. The Canadian Guide to Profitable Investing in Residential Property, John Wiley & Sons, Mississauga 2012.
Zobacz w Google Scholar

Graziosi D., Be a Real Estate Millionaire: Secret Strategies for Lifetime Wealth Today, Vanguard Press, Philadelphia 2007.
Zobacz w Google Scholar

Grebler L., Real Estate Investment Experience in New York City, „The Journal of Finance” 1954, vol. 9, no. 2, May.
Zobacz w Google Scholar

Grodzka I., Czynniki sukcesu dewelopera, „Nieruchomości C. H. Beck” 2002, nr 8, sierpień.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria. Metody i modele analizy danych indywidualnych, Oficyna a Walters Kluwer business, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Górecka M., Architekt i jego rola w procesie projektowania budownictwa ekologicznego na terenach wiejskich, „Przegląd naukowy. Inżynieria i kształtowanie środowiska” 2008, nr 1(39).
Zobacz w Google Scholar

Górecki J., Analiza struktury kosztów w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, „Budownictwo. Czasopismo Techniczne Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej” 2010, R. 107, 1-B/, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Harvey J., Urban Land Economics, 4th edition, Macmillan Press Ltd, London 1996.
Zobacz w Google Scholar

Hoover E.M., Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Iman A.H.M, An Introduction to Property Marketing, Penerbit Universiti Teknologi Malysia, Skudai 2002.
Zobacz w Google Scholar

Imperiale R., Getting Started in Real Estate Investment Trusts, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2006.
Zobacz w Google Scholar

Investors vote „remain” in Europe. EY’s Attractiveness Survey. Europe May 2017, Ernst&Young 2017.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski R.M., Wpływ transformacji ustrojowej na rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jerzak M.W., Organizacja i ekonomika produkcji budowlanej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1990.
Zobacz w Google Scholar

Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek T., Dynamika i kierunki rozwoju suburbanizacji rezydencjonalnej w aglomeracji poznańskiej, „Acta Universitatis Lodzensis: Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2017, nr 27.
Zobacz w Google Scholar

Kälin Ch.H., International Real Estate Handbook. Acquisition, Ownership and Sale of Real Estate. Residence, Tax and Inheritance Law, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, England 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowski L. (red.), 23 lata polskiego rynku nieruchomości. Monitoring za lata 1990–2012, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowski L. (red.). Rynek nieruchomości w Polsce, Twigger, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kochmańska M., Czynniki sukcesu rozwoju przedsiębiorczości w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie małopolskim, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008.
Zobacz w Google Scholar

Keogh G., D’Arcy É., Property Market Efficiency: An Institutional Economics Perspective, „Urban Studies” 1999, vol. 36, no. 13.
Zobacz w Google Scholar

Kokot S., Analiza zmian uwarunkowań podejmowania inwestycji deweloperskich w wybranych miastach Polski, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2012, t. 20, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kolasa A., Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2017 r., NBP, nr 03/17.
Zobacz w Google Scholar

Korol J., Szczuciński P., Ekonometryczne modelowanie zróżnicowania związków w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet Szczeciński”, Szczecin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kozak K., Ja tu rządzę!, „25 Pomysłów na Firmę” 2011, nr 11, listopad.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski K., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo IPiS, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Uwarunkowania rozwoju działalności deweloperskiej w Polsce, „Badania Naukowe” 2010, t. 25, nr 2, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Sopiński M., Wiśniewska E., Załęczna M., Wójtowicz-Korycka J., Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Ostrożnie z deregulacją zawodów na rynku nieruchomości, „Rzeczpospolita”, 30.03.2013, https://www.rp.pl/artykul/851707-Ostroznie-z-deregulacja-zawodow-na-rynku-nieruchomosci.html (dostęp: 6.08.2014).
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kumar S.A., Poornima S.C., Abraham Mini K. et al., Entrepreneurship Development, New Age International Publisher, New Delhi 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kurlej Z., Nocko A., Budownictwo mieszkaniowe w Polsce według form budownictwa w latach 2000–2010, Ośrodek Statystyki Budownictwa, referat wygłoszony na V konferencji „Rynek budowlany oraz ceny w badaniach i statystyce 2011”.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński J., Deweloper na rynku nieruchomości, „Nieruchomości C.H. BECK” 2000, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Lis P., Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lorens P., Wielkoskalarne przedsięwzięcia urbanistyczne a rola deweloperów prywatnych, [w:] K. Dziworska, T.G. Geurts, P. Lorens (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lorimer J., The Developers, James Lorimer & Company, Toronto 1978.
Zobacz w Google Scholar

Lund B., Understanding Housing Policy, The Policy Press, Bristol 2011.
Zobacz w Google Scholar

Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL. Teoria i zastosowania, C.H. BECK, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lux M., Housing Policy and Housing Finance in the Czech Republic during Transition. An Example of the Schism between the Still-Living Past and the Need of Reform, Delft Centre for Sustainable Urban Areas, IOS Press, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Łapczyński M., Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, [w:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Statsoft Polska, Warszawa-Kraków, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Łapczyński M., Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych C&RT, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 680.
Zobacz w Google Scholar

Łaszek J., Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, SGH, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Łogwiniuk K., Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, „Economy and Management” 2011, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

MacCarthy B., Atthirawong W., Critical Factors in International Location Decisions: A Delphi Study, Proceedings of the Twelfth Annual Conference of the Production and Operations Management Society, POM-2001, March 30–April 2, Orlando 2001.
Zobacz w Google Scholar

Mankiw N.G, Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Marcinek K., Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowski K., Ułatwienia w prawie budowlanym od 2015 roku, „Gazeta Prawna”, 2.12.2014.
Zobacz w Google Scholar

Marka dewelopera i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii, Raport On Board PR Ecco Network, Warszawa, grudzień 2005.
Zobacz w Google Scholar

McDonald Ch., Migration and the Housing Market, Reserve Bank of New Zealand, Analytical Notes, AN2013/10, December 2013.
Zobacz w Google Scholar

McMahan J., Professional Property Development, McGraw-Hill, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

de Meirleir M., Location, Location, Location: A Plant Location and Site Selection Guide, Routledge, Abingdon 2011.
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewska G., Popowski P., Premik F., Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2014 r., NBP, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Migdał-Najman K., Najman K., Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 3, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Millington A.F., Property Development, „Estates Gazette”, London 2000.
Zobacz w Google Scholar

Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Minniti M. et al. (eds), Entrepreneurship: The Engine of Growth, Praeger Publishers, Westport 2007.
Zobacz w Google Scholar

Morris S., Market Solutions for Social Problems: Working-Class Housing in Nineteenth-Century London, „Economic History Review” 2001, vol. LIV, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Morzy T., Eksploracja danych. Metody i algorytmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Moszyńska A., Ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce – krytyczna analiza regulacji z lat 2008–2012, „Oeconomia Copernicana” 2013, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicz K., Cechy zachowań przedsiębiorczych w świetle psychologicznych badań osobowościowych. Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae” 2010, R. 14, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, Lizbona 2003.
Zobacz w Google Scholar

Nowy Słownik Języka Polskiego, E. Sobol (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Obrót nieruchomościami (2008–2017), coroczne opracowania GUS.
Zobacz w Google Scholar

Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, Raport AMRON-SAFRiN nr 3, ZBP, 2/2018.
Zobacz w Google Scholar

Olechnowicz A., Working-Class Housing in England between the Wars. The Becontree Estate, Oxford Historical Monographs, New York 1997.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski R., Putin a nieruchomości, „Eurobuilt CEE” 2014, nr 4(189).
Zobacz w Google Scholar

Pantulu N.K., Entrepreneurship Development Programmes in India: Problems and Prospects, [w:] S. Uddin, Entrepreneurship Development in India, Mittal Publications, Delhi 1989.
Zobacz w Google Scholar

Peca S.P., Real Estate Development: A Comprehensive Approach, John Wiley & Sons Inc., Hoboken New Jersey 2009.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 1999.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M.B., Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych, „Przegląd Statystyczny” 2014, R. LXI, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Pisani R., Pisani R., How to Be a Successful Developer, E-Rights/E-Reads Ltd., New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Notatka informacyjna, Materiał na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2013 r.
Zobacz w Google Scholar

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 roku, NBP, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 roku, NBP, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r., NBP, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2017 r., NBP, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Ratcliffe J., Stubbs M., Keeping M., Urban Planning and Real Estate Development, Routlegde, Abingdon 2009.
Zobacz w Google Scholar

Reisman G., Capitalism: A Treatise on Economics, Jameson Books, Ottawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Reynolds J., The Proliferation of the Planned Shopping Centre, [w:] R.D.F. Bromley, C.J. Thomas (eds), Retail Change. Contemporary Issues, Routledge Taylor&Francis Group, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Roczny raport 2017, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
Zobacz w Google Scholar

Rothenberg J., Galster G.C., Butler R.V., Pitkin J.R., The Maze of Urban Housing Markets. Theory, Evidence, and Policy, The University of Chicago Press, Chicago 1991.
Zobacz w Google Scholar

Rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Wybrane społeczne uwarunkowania, [w:] Pyka J. (ed.), Enterprise and Innovation. Prerequisites and Development Factors, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rynek mieszkaniowy w Polsce – II kwartał 2014 r., REAS, Warszawa 2014
Zobacz w Google Scholar

Rynek mieszkaniowy w Polsce – III kwartał 2018 r., REAS, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Salamaga M., Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 385.
Zobacz w Google Scholar

Salveneschi L., Location, Location, Location: How to Select the Best Site for Your Business, Oasis Press 2001.
Zobacz w Google Scholar

Schmitz A., Brett D.L., Real Estate Market Analysis: A Case Study Approach, [za:] G. Castello, F. R. Preller, Property Development Principles and Process – An Industry Analysis, „Pacifi Rim Property Research Journal” 2010, Vol. 16, No 2.
Zobacz w Google Scholar

Schoonbrodt R., Essai sur la destruction des villes et des campagnes, Pierre Mandaga, Liège 1987.
Zobacz w Google Scholar

Shah A., Thomas S., Gorham M., Indian Financial Markets: An Insider’s Guide to How the Markets Work, Elsevier, Oxford 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sharma R.K., The Exploration of Entrepreneurship Concept, [w:] Tiwari S., Tiwari A. (eds), Entrepreneurship Development in India, Sarup & Sons, New Delhi 2007.
Zobacz w Google Scholar

Smersh G.T., Smith M.T., Schwartz Jr. A.L., Factors Affecting Residential Property Development Patterns, „Journal of Real Estate Research” 2003, vol. 25, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak A., Struktury organizacyjne, [w:] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo BECK, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Stachura E., Marketing na rynku nieruchomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Startiene G., Remeikiene R., The Influence of Demographical Factors on the Interaction, between Entrepreneurship and Unemployment, „Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics” 2009, vol. 4.
Zobacz w Google Scholar

Stec M., Janas A., Kuliński A., Grupowanie państw Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego, [w:] Woźniak M. (red.), „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny” 2005, z. 6.
Zobacz w Google Scholar

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w 2012 roku, Raport, Polski Związek Firm Deweloperskich, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szeremietiew G., Deweloper, [w:] E. Gołąbeska (red.), Rynek nieruchomości i jego podmioty, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
Zobacz w Google Scholar

Szreder J., Mazur-Jelonek A., Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych typu land development, „Zeszyty Naukowe nr 582 Ekonomiczne problemy usług” 2010, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska A.I., Płaziak M., Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2014, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P., Błędy polskiej polityki przestrzennej i krajobrazowej oraz propozycje ich naprawy, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2015, t. XL.
Zobacz w Google Scholar

Śmietana K., Deweloper na rynku nieruchomości na przykładzie Francji, [w:] Dziworska K., Geurts T.G., Lorens P. (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Śmietana K., Zagórska E., Deweloper jako profesjonalny uczestnik rynku nieruchomości, [w:] Henzel H. (red.), Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Tan Ch.H., Financing for Entrepreneurs on Businesses, Yusof Ishak House, Singapur. Tan J.T., Liu Y., Factors Affecting Housing Prices in Singapore, [w:] Kendall J.D., Donghyun P. (eds), „East Asian Economic Issues”, vol. 4, Word Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 1998.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. I: Estetyka starożytna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962.
Zobacz w Google Scholar

The Glossary of Property Terms 1989, [za:] Millington A.F., Property Development, „Estates Gazette”, London 2000.
Zobacz w Google Scholar

Tsyganowa T., Shirokova G., Gender Differences in Entrepreneurship: Evidence from Gem Data, „Organizations and Markets in Emerging Economies” 2010, vol. 1, No. 1(1).
Zobacz w Google Scholar

Wassenberg F., Large Housing Estates: Ideas, Rise, Fall and Recovery: The Bijlmermeer and beyond, IOS Press BV, Amsterdam 2013.
Zobacz w Google Scholar

Weidner S., Gerhardt J., Schaaf J., Riedel N., PPP in Urban Development in Germany Illustrated Using Two Pilot Projectsin Leibnitz, [w:] Dalla Longa R. (ed.), Urban Models and Private-Public Partnership, Springer-Verlag, Berlin– Heidelberg 2011.
Zobacz w Google Scholar

Welch Howe K., Private Sector Involvement in Historic Preservation, [w:] Stipe R.E. (ed.), A Richer Heritage: Historic Preservation in the Twenty-First Century, Historic Preservation Foundation of North Carolina, USA 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wendling P., Immobilier Strasbourg. Agglomération et environs, Petit Futé, 2008. Werner W., Deweloperzy na rynku budownictwa mieszkaniowego, referat wygłoszony na konferencji „Polski rynek nieruchomości”, Międzyzdroje 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka W., Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria: Administracja i Zarządzanie (33) 2015, nr 106.
Zobacz w Google Scholar

Williams P. (ed.), Directions in Housing Policy. Towards Sustainable Housing Policies for the UK, Paul Chapman Publishing Ltd., London 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wilkinson S., Reed R., Property Development, 5th Edition, Routledge, Abingdon 2008.
Zobacz w Google Scholar

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wycena nieruchomości, praca zbiorowa, Appraisal Institute, Chicago 2000, wyd. polskie PFSRM.
Zobacz w Google Scholar

Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 380.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz.U. z 2017 r., poz. 1007 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 2017 r., poz. 79 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 778.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Dz.U. z 2017 r., poz. 1407 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2167.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 555.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz.U. z 2013 r., poz. 829.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Dz.U. z 2017 r., poz. 1184 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Analiza branży deweloperskiej w kontekście parkietu Catalyst, http://czasobligacji.pl/analiza-branzy-dfeweloperow-w-kontekscie-parkietu-catalyst/ (dostęp: 17.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Badania popytu i preferencji nabywców. Polski rynek mieszkaniowy, GfK, http://rankingdeweloperow.pl/uploads/2011/02/18/Mieszkaniowe_zakupy_Polakow_w_2010_r.pdf (dostęp: 6.08.2014).
Zobacz w Google Scholar

Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Gospodarki, http://bazappp.gov.pl/project_base/ (dostęp: 7.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bazy cen nieruchomości mieszkaniowych NBP, www.nbp.pl (dostęp: 16.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Belsky E., Retsinas N., History of Housing Finance and Policy in Spain, Housing Policy in the United States: The Intersection of the Public and Private Sectors in Housing Finance, http://www.housingfinance.org/uploads/Publicationsmanager/Europe _Spain% 202004.pdf (dostęp: 9.08.2013).
Zobacz w Google Scholar

Business environment rankings methodology, http://media.economist.com/media/pdf/private/Cf%20rankings%20methodology.pdf (dostęp: 10.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

CentralnyRejestrRzeczoznawcówMajątkowych,http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/centralny-rejestr-rzeczoznawcow-majatkowych/ (dostęp: 9.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Entrepreneurs: Key Characteristics and Skills, http://www.cefe.illinois.edu/tools/Making%20A%20Job/MAJ_Student%20Guide%20Sample.pdf (dostęp: 12.08.2014).
Zobacz w Google Scholar

Internetowy Podręcznik Statystyczny Statsoft, http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft l%2Ftextbook%2Fstcart. html (dostęp: 30.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Internetowy System Aktów Prawnych, isap.sejm.gov.pl (dostęp: 15.07.2015). Jamiołkowski A., Wymogi środowiskowe przy realizacji inwestycji, http://www.een.org.pl/index.php/ochrona-srodowiska---spis/page/2/articles/wymogi-srodowiskowe-przy-realizacji-inwestycji.html (dostęp: 5 lipca 2013).
Zobacz w Google Scholar

Jurczak F., Wpływ marży na wysokość ceny mieszkania, Krajowy Rynek Nieruchomości, http://artykuly.krn.pl/Wplyw-marzy-na-wysokosc-ceny-mieszkania-2_0_2162.html (dostęp: 17.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Karta Ateńska 1931 r. Postanowienia Konferencji w Atenach w 1931 r., http://www.zabytki-tonz.pl/pliki/karta%20atenska.pdf (dostęp: 20.09.2014).
Zobacz w Google Scholar

Kołpanowicz M., Dekalog Dobrego Dewelopera, „Krakowski Rynek Nieruchomości”, nr 25/2008, http://artykuly.krn.pl/Dekalog-Dobrego-Dewelopera-2_0_566.html (dostęp:10.12.2012).
Zobacz w Google Scholar

Komentarz do ustawy deweloperskiej, http://komentarzpraktyczny.pl/files_mce/Slownik/deweloper_definicja.pdf (dostęp: 23.07.2013).
Zobacz w Google Scholar

Manzano M.-C., Structure of the Spanish housing market and sources of finance: an overview, s. 1, http://www.bis.org/publ/wgpapers/cgfs26manzano.pdf (dostęp: 9.08.2013).
Zobacz w Google Scholar

Nogaj W., Paradoksy brytyjskiego rynku mieszkaniowego, http://www.coslychacwbiznesie.pl/gospodarka/paradoksy-brytyjskiego-rynku-mieszkaniowego (dostęp: 12.12.2015).
Zobacz w Google Scholar

Portal Edukacji Ekonomicznej, https://www.nbportal.pl/slownik/stopa-referencyjna (dostęp: 22.11.2015).
Zobacz w Google Scholar

Portal Puls Biznesu, http://notowania.pb.pl/fundtable/146/fundusze-nieruchomosci (dostęp: 11.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Puch P., Co nowego w Orzecznictwie? Odszkodowanie za regulowane czynsze uległo przedawnieniu. Skutki sprzedaży ośrodka wypoczynkowego pracowników, http://www.administrator24.info/artykul/id3358,co-nowego-w-orzecznictwie-odszkodowanie-za-regulowane-czynsze-uleglo-przedawnieniu-skutkisprzedazy-osrodka-wypoczynkowego-pracownikow (dostęp: 17.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Rachwał T., Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Warszawa–Kraków 2008, http://www.prace-kgp.up.krakow.pl/pdf/ ptg11/rachwal11.pdf (dostęp: 14.03.2014).
Zobacz w Google Scholar

Raporty GUS „Budownictwo – wyniki działalności”, www.stat.gov.pl (dostęp: 2.09.2016–20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Reyes E., Busting the myth of costly green buildings, http://www.eco-business.com/news/Busting-myth-costly-green-buildings/ (dostęp: 14.03.2014).
Zobacz w Google Scholar

Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ruch na rynku nieruchomości? Liczba niesprzedanych mieszkań spada, http://nieruchomosci.dziennik.pl/kupno-i-wynajem/artykuly/432800,ruch-narynku-nieruchomosci-liczba-niesprzedanych-mieszkan-spada.html (dostęp: 5.08.2013).
Zobacz w Google Scholar

Strona Banku Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl/ (dostęp: 28.08.2013– 25.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Strona Banku Światowego, https://data.worldbank.org/indicator (dostęp: 17.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona Giełdy Papierów Wartościowych, www.gpw.pl (dostęp: 20.09.2013–22.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona Głównego Urzędu Statystycznego, GUS, http://stat.gov.pl/gus/ (dostęp: 28.08.2013–23.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona GOV.UK, https://www.gov.uk/government/ (dostęp: 7.09.2013–18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona Instytutu GfK, http://www.gfk m/pl/Strony/default.aspx (dostęp: 9.04.2015).
Zobacz w Google Scholar

Strona mBank Hipoteczny, https://mhipoteczny.pl/kredyty/deweloperski/index.html (dostęp: 6.08.2014).
Zobacz w Google Scholar

Strona Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Observation et Statistiques, http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ (dostęp: 19.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona Narodowego Banku Polskiego, NBP, http://www.nbp.pl/ (dostęp: 17.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona Państwowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych we Francji http://www.insee.fr/ (dostęp: 25.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Strona PKO BP, https://www.pkobp.pl/korporacje-i-samorzady/produkty-kredytowe/finansowanie-inwestycji/kredyty-inwestorskie-nowy-dom-sprzedaz-wynajemzakup/#/szczegoly-oferty/ (dostęp: 6.08.2014).
Zobacz w Google Scholar

Strona Royal Institution of Chatered Surveyors, http://www.rics.org/pl/about-rics/ (dostęp: 17.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Strona United Nations Industrial Development Organization, http://www.unido.org/index.php?id=7840, (dostęp: 24.07.2012).
Zobacz w Google Scholar

Strona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php (dostęp: 1.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Strona Urzędu Statystycznego Czech, http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/construction_ekon (dostęp: 13.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona Urzędu Statystycznego Hiszpanii, http://www.ine.es/ (dostęp: 28.08.2013– 30.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strona Związku Banków Polskich, http://zbp.pl/raporty/pengab (dostęp: 16.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Transfer wiedzy do biznesu opłaca się wszystkim, http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/transfer-wiedzy-do-biznesu-oplaca-sie-wszystkim (dostęp: 5.09.2014).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

11 września 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-593-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-594-0