Miasto w polskich badaniach lingwistycznych

Autorzy

Danuta Bieńkowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
https://orcid.org/0000-0002-5301-5148
Elżbieta Umińska-Tytoń
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Historii Języka Polskiego
https://orcid.org/0000-0001-9422-6438

Słowa kluczowe:

polszczyzna regionalna, gwary miejskie, socjolekt, graffiti, vlepki, grafosfera, folklor miejski

Streszczenie

Książka ma charakter sprawozdawczy i porządkujący. Wykorzystując już istniejącą i bardzo bogatą literaturę przedmiotu, autorki pokazują w obszernych zarysach ponad stuletni dorobek językoznawstwa polonistycznego w zakresie badań miejskich oraz przybliżają najistotniejszą wiedzę dotyczącą najczęściej podejmowanych tematów związanych ze zróżnicowaną przestrzenią miejską.

Publikacja pełni funkcję przewodnika po problematyce lingwistycznych badań języka mieszkańców miast i tekstów miejskich oraz stanowi zachętę do samodzielnych studiów w tym zakresie. Adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców; może być przydatna dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, których łączy zainteresowanie miastem, przestrzenią miejską i jej mieszkańcami.

Bibliografia

Adamiszyn Zbigniew, 1985, Funkcjonowanie systemu fonologicznego w potocznej polszczyźnie mówionej środowiska robotniczego w Kędzierzynie-Koźlu, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Adamiszyn Zbigniew, 1988, Funkcjonowanie podsystemów fonologicznych głównych grup etniczno-regionalnych ludności robotniczej w Kędzierzynie-Koźlu, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo” z. 11, s. 105–118.
Zobacz w Google Scholar

Adamiszyn Zbigniew, 1991, Procesy unifikacji i interferencji językowej w Kędzierzynie-Koźlu na Śląsku Opolskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 27, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Afeltowicz Beata, 2000, Nazwy lokali gastronomicznych w Szczecinie, [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze: zbiór naukowych artykułów, red. M. Czachorowska, Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz, s. 195–210.
Zobacz w Google Scholar

Amrozy Katarzyna, 2017, Śląskie wampiry i niebezpieczne nieznajome – jak powstają legendy miejskie?, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” t. 53, s. 116–135.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz Janusz, 1994, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Badyda Ewa, 2007, Od Ozyrysa do Sleep Time. Współczesne tendencje w nazewnictwie polskich zakładów pogrzebowych, „Język Polski” t. 87, z. 1, s. 29–36.
Zobacz w Google Scholar

Bajka Zbigniew, 1993, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 3–4, s. 16–47.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak Zbigniew, 2008, Graffiti – sztuka czy wandalizm, Zielona Góra. Bartmiński Jerzy, 1973, O języku folkloru, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński Jerzy, 1988, Kryteria ilościowe w badaniu stereotypów językowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” t. 41, s. 91–104.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński Jerzy, 1990, Folklor – język – poetyka, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bartol Danuta, 1981, O warszawskiej gwarze studenckiej, [w:] Współczesna polszczyzna, red. H. Kurkowska, Warszawa, s. 321–335.
Zobacz w Google Scholar

Bartol-Jarosińska Danuta, 1986, Świadomość językowa robotników warszawskich: studium leksykalno-semantyczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bartol-Jarosińska Danuta, 1990, Zróżnicowanie społeczeństwa a norma językowa, „Poradnik Językowy” z. 4, s. 253–259.
Zobacz w Google Scholar

Bąba Stanisław, Piotrowicz Anna, 1993, Poznańska frazeologia regionalna, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 1: Materiały II Kolokwium Językoznawczego, Szczecin, 16–18 września 1992 r., red. M. Białoskórska, S. Kania, Szczecin, s. 111–122.
Zobacz w Google Scholar

Belchnerowska Aleksandra, Białecki Tadeusz, 1987, Toponimia miasta Szczecina, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Benenowska Iwona, Morzyńska-Wrzosek Beata, 2007, Kreacja obrazu Bydgoszczy w szopce Zdzisława Prussa, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 3, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 155–170.
Zobacz w Google Scholar

Białoskórska Mirosława, 1993, Postrzeganie zróżnicowania regionalnego polszczyzny do końca XVIII wieku, [w:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, red. K. Handke, Warszawa, s. 121–132.
Zobacz w Google Scholar

Biegański Zdzisław, 2007, Obraz społeczeństwa bydgoskiego w dwudziestoleciu międzywojennym – integracja, dezintegracja i świadomość regionalna, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 3, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 13–31.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska Danuta, Cybulski Marek, Umińska-Tytoń Elżbieta, 2007, Słownik dwudziestowiecznej Łodzi. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta, 1987, Dzisiejsze zasięgi cech dialektalnych na obszarze Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” t. 16, s. 55–76.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta, 2012, O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim), „Studia Językoznawcze” t. 11: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin, s. 37–46.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta, 2013, Nazewnictwo miejskie Łodzi, wyd. 2, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta, 2015, Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych, „Studia Językoznawcze” t. 14: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, s. 43–55.
Zobacz w Google Scholar

Biolik Maria, 2011, Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn, s. 59–78.
Zobacz w Google Scholar

Borek Henryk, 1975, Polszczyzna mówiona w Szczecinie (na podstawie badań sondażowych), „Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie”, s. 92–103.
Zobacz w Google Scholar

Borek Henryk, 1979, Tendencje nazwotwórcze w nazwach osiedli mieszkaniowych, [w:] Opuscula Polono-Slavica. Munera linguistica Stanislao Urbańczyk dedicata, Wrocław, s. 59–68.
Zobacz w Google Scholar

Breza Edward, 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków, s. 342–361.
Zobacz w Google Scholar

Bystroń Jan Stanisław, 1980, Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, oprac. Stomma, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chabros Ewa C., 2011, Polskie graffiti lat osiemdziesiątych w świetle relacji jego twórców, „Pamięć i Sprawiedliwość” t. 10, nr 1 (17), s. 211–230.
Zobacz w Google Scholar

Cybulski Marek, 2008, Obraz Gdańska w słownikach kaszubszczyzny literackiej, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 2, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 179–192.
Zobacz w Google Scholar

Cygan Stanisław, 2009, Gramatyka scyzoryka, czyli o rzekomej próbie opisu języka mieszkańców Kielc, [w:] Polszczyzna mówiona i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków, 25–26 września 2008 r., red. B. Dunaj, M. Rak, Biblioteka „LingVariów” t. 5, Kraków, s. 43–54.
Zobacz w Google Scholar

Czachorowska Magdalena, 2006, Dwie powieści jedno miasto – Warszawa w Lalce i Emancypantkach Bolesława Prusa, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 1, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 267–274.
Zobacz w Google Scholar

Czachorowska Magdalena, 2008, „Zmysłowy” spacer po dawnej Bydgoszczy, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 2, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 193–201.
Zobacz w Google Scholar

Czachorowska Magdalena, 2016, Leon z Małej Toskanii, czyli o najnowszych zjawiskach w polskim nazewnictwie, „Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową” nr 2: Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, red. H. Kurek, M. Święcicka, M. Peplińska, Bydgoszcz, s. 103–111.
Zobacz w Google Scholar

Czachorowska Magdalena, Czaplicka-Jedlikowska Maria, Jaracz Małgorzata, Paluszak-Bronka Anna, 2008, Słownik toponimów miejskich Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Czachorowska Magdalena, Paluszak-Bronka Anna, 2003, Germanizacja nazw ulic Bydgoszczy, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 117–124.
Zobacz w Google Scholar

Czachorowska Magdalena, Zimny Rafał, 2011, Nazwy nowych obiektów przestrzeni miejskiej Bydgoszczy (studium onomastycznopragmalingwistyczne), [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 5, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 101–116.
Zobacz w Google Scholar

Czapla Anna, 2017, Stan badań nad pracami językoznawczymi dotyczącymi urbonimii Lublina, „TEKA Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie” t. 14, s. 291–299.
Zobacz w Google Scholar

Czubala Dionizjusz, 1993, Współczesne legendy miejskie, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Czyński Marek, Ostrowski Marek, 2011, Reklama w przestrzeni publicznej miasta, „Przestrzeń i Forum” nr 16, s. 213–228.
Zobacz w Google Scholar

Danysz Antoni, 1914, Odrębności słownikarskie kulturalnego języka polskiego w Wielkopolsce w stosunku do kulturalnego języka w Galicji, „Język Polski” z. 8–10, s. 243–261.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska Anna, 1998, Język polski, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Długosz Kazimierz, 1995, Przejawy anglomanii w języku mieszkańców Szczecina, [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, t. 2, red. D. Bieńkowska, Łódź, s. 149–154.
Zobacz w Google Scholar

Domański Józef, 1967, Nazwy miejscowe dzisiejszego Wrocławia i dawnego okręgu Wrocław, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dombrowski Adam, 2015, Nazwy wrocławskich restauracji jako przykład urbochrematonimów – analiza semantyczna, „Językoznawstwo” nr 1 (9), s. 31–41.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski Rafał, 2007, Re-formatowanie przestrzeni miejskiej. Od cichej rewolucji vlepek do cichej kontrrewolucji graffiti i na odwrót, [w:] Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, red. M. Krajewski, Poznań, s. 199–210.
Zobacz w Google Scholar

Duda Beata, 2015, Dyskursywne i tekstowe reprezentacje współczesnej przestrzeni miejskiej, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Duda Beata, 2018, Miasto w świecie dyskursów, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj Bogusław, 1981, Badania języka mówionego mieszkańców Krakowa, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, t. 1, red. B. Dunaj, Kraków, s. 7–10.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj Bogusław, 1989, Język mieszkańców Krakowa, cz. 1: Zagadnienia teoretyczne, fonetyka, fleksja, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” z. 88, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj Bogusław, 1995, Polszczyzna miejska – przedmiot, stan i perspektywy badań, [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, t. 2, red. D. Bieńkowska, Łódź, s. 5–18.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj Bogusław, Awdiejew Alosza, Kowalik Jadwiga, Kurek Halina, Ożóg Kazimierz, 1979, Ogólne założenia badań języka mówionego Krakowa i Nowej Huty, „Socjolingwistyka” z. 2, s. 77–85.
Zobacz w Google Scholar

Duszak Anna, 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dybalska Renata, 2006, Reklama zewnętrzna, czyli jak komunikacja wraca na ulicę, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn, s. 296–303.
Zobacz w Google Scholar

Dyskurs i jego odmiany, 2016, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Dyskurs w perspektywie akademickiej, 2014, Materiały z międzynarodowego okrągłego stołu. 3–5 kwietnia 2009 r., red. I. Uchwanowa-Szmygowa, M. Sarnowski, T. Piekot, M. Poprawa, G. Zarzeczny, Mińsk (Białoruś).
Zobacz w Google Scholar

Dyszak Andrzej, 2002, Słownictwo gwary mieszkańców Bydgoszczy, „Język Polski” t. 82, z. 2, s. 100–104.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak Andrzej, 2004, Gwara miejska czy tylko stylizacja na język mówiony mieszkańców Bydgoszczy w „Moście królowej Jadwigi”?, [w:] Polszczyzna mówiona mieszkańców miast, red. H. Sędziak, Białystok, s. 251–259.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak Andrzej S., 2008, Jak mówili bydgoszczanie. Mały słownik gwary bydgoskiej, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak Andrzej S., 2011a, Literacko-językowy obraz mieszkańców przedwojennej Bydgoszczy (na podstawie Mostu Królowej Jadwigi), [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 5, red. Święcicka, Bydgoszcz, s. 159–169.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak Andrzej S., 2011b, Literacko-językowy obraz bydgoskich kościołów oraz ich kapłanów w Moście Królowej Jadwigi, „Język– Szkoła – Religia” t. 6, s. 125–131.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak Andrzej S., 2015, Gwara miejska bydgoszczan, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Dyszak Andrzej S., 2016, Językowy obraz transportu miejskiego w Bydgoszczy z I połowy XX wieku (na podstawie „Mostu Królowej Jadwigi” Jerzego Sulimy-Kamińskiego), [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 6, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 175–194.
Zobacz w Google Scholar

Dzikowski Władysław, Kopertowska Danuta, 1976, Toponimia Kielc. Nazwy części miasta i obiektów fizjograficznych oraz nazwy ulic i placów, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Finkielsztein Mariusz, 2015, Walka o miasto: billboardy, reklamy i subvertising, [w:] Miasto w oczach ludzi. Wizualność współczesnej ikonosfery miejskiej, red. J. Kubera, Ł. Rogowski, Warszawa, s. 21–30.
Zobacz w Google Scholar

Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu, 1976, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Folklor w badaniach współczesnych, 2005, red. A. Mianecki, A. Osińska, L. Podziewska, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Frąckiewicz Małgorzata, 2009, Charakterystyczne cechy gwary łomżyńskiej w polszczyźnie mówionej współczesnych łomżan, [w:] Polszczyzna mówiona i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków, 25–26 września 2008 r., red. B. Dunaj, M. Rak, Biblioteka „LingVariów” t. 5, Kraków, s. 55–65.
Zobacz w Google Scholar

Friedelówna Teresa, 1977, Elementy gwary toruńskiej w powieści Heleny Boguszewskiej, „Rocznik Toruński” t. 12, s. 96–101.
Zobacz w Google Scholar

Friedelówna Teresa, 1998, Polskojęzyczne inwentarze w księgach ławniczych dawnego Torunia, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza. Zbiór studiów, t. 8, red. K. Handke, Warszawa, s. 55–64.
Zobacz w Google Scholar

Fryc-Hyży Katarzyna, 2009, Filmowy spacerownik po Trójmieście, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Furdal Antoni, 1973a, Materiały do kwestionariusza do badania dialektów kulturalnych i miejskich w Polsce, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” t. 9, s. 41–59.
Zobacz w Google Scholar

Furdal Antoni, 1973b, Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gajewska Urszula, 2010, Nazwy lokali gastronomicznych w Rzeszowie, [w:] Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura, red. J. Lizak, E. Błachowicz, Rzeszów, s. 87–96.
Zobacz w Google Scholar

Gala Sławomir, 2001, Język regionu, [w:] Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, red. S. Liszewski, Łódź, s. 193–200.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski Artur, 2008, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski Artur, 2014, Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikrotoponimii i makrotoponimii, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, s. 267–278.
Zobacz w Google Scholar

Gardzińska Janina, 1975, Elementy gwarowe we współczesnym języku małego miasteczka (z badań nad mową mieszkańców Mogielnicy), „Zeszyty Naukowe WSP w Siedlcach. Nauki Humanistyczne” nr 1, s. 86–109.
Zobacz w Google Scholar

Gardzińska Janina, 1989, Mowa mieszkańców Mogielnicy. Studium socjolingwistyczne, Siedlce.
Zobacz w Google Scholar

Gardzińska Janina, 2004, Regionalizmy miejskie Siedlec w aspekcie komunikacji językowej, [w:] Polszczyzna mówiona mieszkańców miast, red. H. Sędziak, Białystok, s. 113–128.
Zobacz w Google Scholar

Gawęda Ewa, 1980, Z socjolingwistycznych badań nad wymową mieszkańców Wrocławia, „Socjolingwistyka” nr 3, s. 123–143.
Zobacz w Google Scholar

Gaze Mateusz, 2017, Językowy obraz Łodzi w wybranych mediach (na materiale „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Łódzkiego”, „Onetu” i „Łódzkich Wiadomości Dnia”), rozprawa doktorska napisana w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej pod kierunkiem dr hab. Edyty Pałuszyńskiej, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gloger Zygmunt, 1958, Encyklopedia staropolska, t. 3, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Godyń Jan, 1972, Uwagi o gwarze krakowskiej w utworach Konstantego Krumłowskiego, „Język Polski” t. 52, z. 2, s. 189–200; z. 3, s. 286–295.
Zobacz w Google Scholar

Gogolewski Stanisław, 1962, Cechy gwarowe w języku współczesnej Łodzi, „Język Polski” t. 42, z. 4, s. 261–267.
Zobacz w Google Scholar

Gogolewski Stanisław, 2002, Problem regionalnej odrębności polszczyzny swego miasta w świadomości łodzian, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, red. S. Gala, Łódź, s. 155–161.
Zobacz w Google Scholar

Golka Marian, 2002, Graffiti w poszukiwaniu tożsamości, [w:] Od kontrkultury do popkultury, red. M. Golka, Poznań, s. 131–146.
Zobacz w Google Scholar

Gruba Monika, 2012, Sztuka uliczna jako narzędzie kontestacji w przestrzeni publicznej metropolii, „Przestrzeń Społeczna” t. 2, nr 1 (3), s. 177–196.
Zobacz w Google Scholar

Gruchmanowa Monika, 1981, Z zagadnień kultury języka mieszkańców Poznania w XX-leciu międzywojennym, „Studia Polonistyczne” t. 9, s. 219–226.
Zobacz w Google Scholar

Gruchmanowa Monika, 1995, Polszczyzna Poznania po odzyskaniu niepodległości a obecnie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gruchmanowa Monika, Witaszek-Samborska Małgorzata, Żak-Święcicka Małgorzata, 1986, Mowa mieszkańców Poznania, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Grybosiowa Antonina, Wolińska Olga, 1991, Silezyzmy w języku familijnym inteligencji napływowej na Górnym Śląsku, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza. Zbiór studiów, t. 2, red. K. Handke, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 153–171.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa Renata, 1999, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Grześkowiak Radosław, Od pałacu do wychodka i psiej budy – staropolska moda na inskrypcje, www.wilanow-palac.pl, dostęp: 12.02.2019.
Zobacz w Google Scholar

Guzek Mariusz, 2007, Bydgoszczanin w filmie, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 3, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 192–200.
Zobacz w Google Scholar

Handke Kwiryna, 1986, Polszczyzna regionalna – problematyka i stan badań, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza. Zbiór studiów, t. 1, red. K. Handke, Wejherowo, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Handke Kwiryna, 1992, Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Handke Kwiryna, 1995, Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 32, s. 379–386.
Zobacz w Google Scholar

Handke Kwiryna, 1997a, Trwałość „błędu językowego”, [w:] tejże, Rozważania i analizy językoznawcze, Warszawa, s. 81–91.
Zobacz w Google Scholar

Handke Kwiryna, 1997b, Interferencja wewnątrzjęzykowa a świadomość użytkowników, [w:] tejże, Rozważania i analizy językoznawcze, Warszawa, s. 93–98.
Zobacz w Google Scholar

Handke Kwiryna, 1997c, O regionalizmie frekwencyjnym, [w:] tejże, Rozważania i analizy językoznawcze, Warszawa, s. 241–246.
Zobacz w Google Scholar

Handke Kwiryna, 1998, Słownik nazewnictwa Warszawy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Handke Kwiryna, 2001, Terytorialne odmiany polszczyzny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 201–221.
Zobacz w Google Scholar

Handke Kwiryna, 2011, Dzieje Warszawy nazwami pisane, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaczewski Eugeniusz, 1938/1939, Gwara miejska Warszawy, „Poradnik Językowy” z. 9–10, s. 173–180.
Zobacz w Google Scholar

Jakiel Małgorzata, 2013, Reklama w przestrzeni miasta. Wybrane kwestie „widzialności billboardów”, „Przegląd Administracji Publicznej” nr 2, s. 48–58.
Zobacz w Google Scholar

Jakubczak Anna, Podobiński Stanisław, 1991, Język mówiony mieszkańców Częstochowy, „Ziemia Częstochowska” t. 17, s. 90–97.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz Beata, 2011, O wielogatunkowości tekstów graffiti, „Polonica” t. 33, s. 81–94.
Zobacz w Google Scholar

Językowy obraz świata, 1990, red. J. Bartmiński, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kalota Waldemar, 1977, O polszczyźnie mówionej w Częstochowie (na podstawie badań sondażowych), „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo” z. 6, s. 185–189.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska Maria, 1977, O metodzie badań nad językiem mieszkańców wielkich miast, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” t. 23, s. 103–113.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska Maria, 2005, Polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi i okolic w ujęciu socjolingwistycznym, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Szmaj Irena, 1990, Badania statystyczne w socjolingwistyce, [w:] Polszczyzna mówiona Wrocławia, t. 1: Studia wstępne, red. F. Nieckula, Wrocław, s. 53–63.
Zobacz w Google Scholar

Karaś Mieczysław, 1976, Jak jest z tymi gwarami miejskimi, czy też miastowymi?, [w:] Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, red. W. Lubaś, Katowice, s. 21–34.
Zobacz w Google Scholar

Karolczuk Agnieszka, Karauda Katarzyna, 2002, W sprawie statusu regionalizmów we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język polski, Współczesność – historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin, s. 71–79.
Zobacz w Google Scholar

Kawka Maciej, 2010, Blog jako gatunek dziennikarski – ewolucja i transgresja, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Fruman, Warszawa, s. 61–69.
Zobacz w Google Scholar

Kawka Maciej, 2014, O badaniu języka dyskursu medialnego, „Media i Społeczeństwo” nr 4, s. 164–171.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Zenon, 1981, Historia języka polskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Zenon, 1982, O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, [w:] tegoż, Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa, s. 353–432.
Zobacz w Google Scholar

Kloch Zbigniew, 2006, Reklama, miasto i kulturowa potoczność, „Teksty Drugie” nr 4, s. 161–176.
Zobacz w Google Scholar

Kłobus Alina, 1983, Cechy dialektalne w języku mówionym mieszkańców Sieradza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” t. 7, s. 49–83.
Zobacz w Google Scholar

Kłobus Alina, 1991, O polszczyźnie kręgu rodzinnego w Sieradzu, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza. Zbiór studiów, t. 2, red. K. Handke, Wrocław, s. 133–146.
Zobacz w Google Scholar

Kobelska Adela, 2016, Przepisywanie miasta. Poznańskie „przechadzkowniki” jako lokalny gatunek miejski, Łódź, http: //dx.doi.org/10.18778/8088-214-0.11, dostęp: 7.09.2019.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejek Ewa, Dąbrowska Natalia, 2009, Badania polszczyzny mówionej szczecinian, [w:] Polszczyzna mówiona i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków, 25–26 września 2008 r., red. B. Dunaj, M. Rak, Biblioteka „LingVariów” t. 5, Kraków, s. 55–76.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof, 2007, Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego, „Przegląd Socjologii Jakościowej. Monografie” t. 3, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kopertowska Danuta, 2001, Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Kosyl Czesław, 2001, Chrematonimy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 447–452.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik Jadwiga, 1981, Niektóre regionalizmy leksykalne w mowie młodzieży szkolnej Krakowa, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, t. 1, red. B. Dunaj, Kraków, s. 69–88.
Zobacz w Google Scholar

Kowalikowa Jadwiga, 1991, Słownictwo młodych mieszkańców Krakowa, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski Piotr, 1990, Współczesny folklor i folklorystyka, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk-Wasilewska Violetta, 1986, Współczesna wiedza o folklorze, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krupska-Perek Anna, 1995, Szkic socjolingwistyczny opisu mowy mieszkańców małego miasta (na przykładzie Praszki w woj. częstochowskim), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” t. 40, s. 169–185.
Zobacz w Google Scholar

Krzyk Józef, 2011, Spacerownik powstańczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kucała Marian, 1960, O słownictwie ludzi wyzbywających się gwary, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” z. 19, s. 141–156.
Zobacz w Google Scholar

Kurek Halina, 1978, Język miejski Dukli na tle gwar sąsiednich, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” t. 59, s. 145–157.
Zobacz w Google Scholar

Kurek Halina, 2008, Polszczyzna mówiona inteligencji, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska Halina, Skorupka Stanisław, 2001, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kurpisz Mieczysław, Magala Andrzej, 1977, O regionalizmach poznańskich, „Językoznawca” nr 28–29, s. 66–73.
Zobacz w Google Scholar

Kurzowa Zofia, 2006, Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 r., Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska Olga, 2002, Podwójne życie vlepki, czyli komunikat w przestrzeni miejskiej i wirtualnej, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń, s. 185–193.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska Elżbieta, 2006, Stereotyp Bydgoszczy w tekstach prasy lokalnej, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 1, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 275–282.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska Elżbieta, 2011, Językowy obraz Bydgoszczy przedwojennej w powieści Tadeusza Nowakowskiego Obóz wszystkich świętych, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 5, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 200–210.
Zobacz w Google Scholar

Lechnicka-Kroh Zofia, 1974, Wybrane przykłady gwary ulicznej Warszawy w latach 1946–1971, „Rocznik Warszawski” t. 12, s. 219–225.
Zobacz w Google Scholar

Lesińska Urszula, 2007, Nazwiska i przezwiska występujące we wlepkach, „Prace Językoznawcze” z. 9, Olsztyn, s. 81–101.
Zobacz w Google Scholar

Lindert Bronisława, 1967, Kilka uwag o archaizmach językowych spotykanych na terenie miasta Lublina, „Język Polski” t. 47, z. 1, s. 71–72.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś Władysław, 1973, Socjolingwistyczne badania nad językiem mieszkańców Katowic, „Zaranie Śląskie” z. 3, s. 729–741.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś Władysław, 1974, Język Katowic jako problem naukowo-badawczy, „Rocznik Katowicki” t. 1, s. 46–51.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś Władysław, 1976, Badania nad językiem mieszkańców Katowic, [w:] Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, red. W. Lubaś, Katowice, s. 41–48.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś Władysław, 1977, Miejski język Sosnowca, [w:] Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta, red. H. Rechowicz, Kraków, s. 475–486.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś Władysław, 1979, Socjolingwistyka jako metoda badawcza, [w:] Socjolingwistyka. Analizy i syntezy, t. 2, red. W. Lubaś, Katowice, s. 11–27.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś Władysław, 2013, Studia socjolingwistyczne, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski Jerzy, 1971, Gwara toruńska na tle polskich dialektów miejskich i ludowych, „Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu” t. 6, s. 63–75.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Jerzy S., Urzykowski Tomasz, 2007, Spacerownik warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Majkowska Aneta, 2000, Polszczyzna mówiona mieszkańców Częstochowy, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Majkowska Aneta, 2006, Językowy obraz miasta i jego mieszkańców (na podstawie Wyboru tekstów polszczyzny mówionej mieszkańców Częstochowy), [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia, cz. 4, red. H. Sędziak, D. Czyż, Ostrołęka, s. 157–165.
Zobacz w Google Scholar

Majkowska Aneta, 2010, Język miasta kluczem do jego bram. O współczesnej polszczyźnie mówionej mieszkańców Częstochowy, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo” z. 7, s. 107–122.
Zobacz w Google Scholar

Majkowska Aneta, Majkowski Grzegorz, 2004, Wybór tekstów polszczyzny mówionej mieszkańców Częstochowy, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński Jan, 1966, Cechy językowe Księgi wieczystej m. Łodzi z lat 1775–1822, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” t. 12, s. 58–65.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński Jan, 1970, Nazwiska łodzian (XV–XIX wiek), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, M. Peplińska, Bydgoszcz: t. 1, 2006; t. 2, 2008: Język(i) w mieście, miasto w języku; t. 3, 2011: Przestrzeń oswojona – przestrzeń obca; t. 4, 2012: Miasto. Wiele kultur i wiele języków; t. 5, 2014: Architektura miasta w języku i kulturze; t. 6, 2016: Transport miejski w języku i kulturze; t. 7, 2017: Przyroda miasta i wsi w języku i kulturze.
Zobacz w Google Scholar

Miasto w perspektywie onomastyki i historii, 2010, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznań. Michałowska Helena, 1974, Salony artystyczno-literackie w Warszawie 1832–1860, Warszawa. Michow Elżbieta, 1995, Polskie graffiti, „Polonica” t. 17, s. 109–120.
Zobacz w Google Scholar

Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, 1976, red. W. Lubaś, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Miodek Jan, 2000, Polszczyzna Wrocławia, [w:] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, W. Suleja, Wrocław, s. 656–657.
Zobacz w Google Scholar

Moch Włodzimierz, 2008, Hip hop. Kultura miasta: leksyka subkultury hiphopowej w Polsce, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Moch Włodzimierz, 2016, Street art i graffiti. Litery, słowa i obrazy w przestrzeni miasta, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Motty Marceli, 1999, Przechadzki po mieście, t. 1–2, oprac. i wstęp Z. Grot, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mrózek Robert, 2010, Miejski krajobraz nazewniczy Cieszyna w perspektywie diachronicznej, Katowice–Cieszyn–Ustroń.
Zobacz w Google Scholar

Myszka Agnieszka, 2016, Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Nawrocki Tomasz, 2011, Miasta nasze a w nich… Refleksje o wpływie reklamy zewnętrznej na miejską ikonosferę, „Acta Universitatis Lodziensis. Studia Sociologica” t. 36, s. 121–139.
Zobacz w Google Scholar

Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, 2008, red. Z. Zagórski, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Nazwy ulic Wrocławia, 2000, red. B. Jancewicz, L. Smołka, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch Kazimierz, 1913, O wzajemnym stosunku gwar ludowych i języka literackiego, „Język Polski” z. 2, s. 33–38; z. 3, s. 79–83; z. 6, s. 172–179; z. 7, s. 193–199.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch Kazimierz, 1914, Odrębności słownikowe Poznania, Krakowa i Warszawy, „Język Polski” z. 8–10, s. 261–271.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna Iwona, 1974, O specyficznych cechach języka mieszkańców Katowic, „Rocznik Katowicki” t. 2, s. 23–27.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna Iwona, 1976, Nacechowanie emocjonalne języka katowiczan, [w:] Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, red. W. Lubaś, Katowice, s. 55–64.
Zobacz w Google Scholar

Nowik Krystyna, 1993, Nazwy własne w piosenkach lwowskich, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 279–284.
Zobacz w Google Scholar

Nowowiejski Bogusław, 1991, Regionalizmy kresowe (północno-wschodnie) w mowie mieszkańców Sokółki, [w:] Regionalizmy w języku familijnym. Zbiór studiów, red. K. Handke, Warszawa, s. 12–22.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska Danuta, 2000, Przewodnik turystyczny: z badań nad modelem i jego przeobrażeniami, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice, s. 74–85.
Zobacz w Google Scholar

Ostromęcka-Frączak Bożena, 2007, Desakralizacja wartości w graffiti, [w:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 83–91.
Zobacz w Google Scholar

Ostromęcka-Frączak Bożena, Paś Aneta, 1999, Dowcip językowy w graffiti, [w:] Miasto – teren koegzystencji pokoleń, red. Z. Staszewska, Łódź, s. 144–154.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Kazimierz, 1980, Powitania i pożegnania w języku mówionym mieszkańców Krakowa, „Język Polski” t. 60, z. 2–3, s. 129–138.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Kazimierz, 1990, Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa), „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” z. 98.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Kazimierz, Serafin Władysław, 1999, Demokratyzacja języka – ewolucja polskiej grzeczności na przykładzie badań mieszkańców Krakowa i Rzeszowa, [w:] Miasto – teren koegzystencji pokoleń, red. Z. Staszewska, Łódź, s. 155–162.
Zobacz w Google Scholar

Palinciuc Elena, 2007, Nazwy własne restauracji, kawiarni i klubów na krakowskim Kazimierzu w interpretacji historycznokulturowej, „Onomastica” t. 52, s. 285–301.
Zobacz w Google Scholar

Panasiuk Jolanta, 1998, O zmienności stereotypów, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 84–98.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska Regina, 1986, Polszczyzna gdańska w podręcznikach szkolnych z XVII w. jako odmiana polszczyzny regionalnej, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza. Zbiór studiów, t. 1, red. K. Handke, Wejherowo, s. 35–47.
Zobacz w Google Scholar

Pelcowa Halina, 1995, Regionalizmy i dialektyzmy w mowie mieszkańców Świdnika, [w:] Miasto – teren koegzystencji pokoleń, red. Z. Staszewska, Łódź, s. 170–181.
Zobacz w Google Scholar

Piętkowa Romualda, 1979, Socjologiczne uwarunkowania wariantywności fonetycznej w języku mówionym katowiczan, „Socjolingwistyka” t. 2, s. 105–120.
Zobacz w Google Scholar

Pilich Jan, 1972, O języku Płocka i okolicy, „Notatnik Płocki” nr 1, s. 39; nr 3, s. 42–43; nr 5, s. 43.
Zobacz w Google Scholar

Pilich Jan, 1975, Siedleckie regionalizmy leksykalne, „Zeszyty Naukowe WSP w Siedlcach. Seria A, Nauki Humanistyczne” z. 2, s. 110–145.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz Anna, 1991, Typy regionalizmów leksykalnych, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz Anna, Walczak Bogdan, Witaszek-Samborska Małgorzata, 2006, Stan i perspektywy badań nad polszczyzną miejską Poznania, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 1, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 112–128.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz Anna, Witaszek-Samborska Małgorzata, 2002, Czy zapożyczenia wewnętrzne z gwary poznańskiej do polszczyzny ogólnej?, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 2, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin, s. 57–64.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz Anna, Witaszek-Samborska Małgorzata, 2009, Studia nad polszczyzną miejską Poznania, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz Anna, Witaszek-Samborska Małgorzata, Walczak Bogdan, 2008, Obraz poznaniaka w świetle „Słownika gwary miejskiej Poznania” pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 2, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 255–280.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz Anna, Witaszek-Samborska Małgorzata, Walczak Bogdan, 2009, Obraz Poznania w świetle „Słownika gwary miejskiej Poznania” pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka, [w:] Polszczyzna mówiona i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków, 25–26 września 2008 r., red. B. Dunaj, M. Rak, Biblioteka „LingVariów” t. 5, Kraków, s. 55–76.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Andrzej, Ziółkowski Marek, 1976, Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek Walery, 1975, Wyobrażenia o polskich stereotypach regionalnych, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 1, s. 73–78.
Zobacz w Google Scholar

Podkidacz Waldemar, 2004, Aksjologizacja obrazu świata w tekstach przewodników turystycznych, „Poradnik Językowy” z. 7, s. 45–59.
Zobacz w Google Scholar

Poglądy na polszczyznę regionalną w literaturze językoznawczej, 1986, oprac. K. Handke, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza. Zbiór studiów, t. 1, red. K. Handke, Wejherowo, s. 117–147.
Zobacz w Google Scholar

Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 1, 2003; t. 2, 2005; t. 3, 2007; t. 4, 2009; t. 5, 2011, red. M. Święcicka, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Polszczyzna mówiona i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków, 25–26 września 2008 r., 2009, red. B. Dunaj, M. Rak, Biblioteka „LingVariów” t. 5, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Polszczyzna mówiona mieszkańców miast. Księga referatów z konferencji językoznawczej w Białymstoku, 2004, red. H. Sędziak, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Polszczyzna mówiona Wrocławia, 1990, t. 1: Studia wstępne, red. F. Nieckula, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Polszczyzna mówiona Wrocławia, 1992, t. 2: Studia z zakresu fonetyki i morfologii, red. F. Nieckula, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, 2017, red. D. Ochmann, R. Przybylska, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska Renata, 1992, O współczesnych nazwach firm, „Język Polski” t. 72, z. 2–3, s. 138–150.
Zobacz w Google Scholar

Regionalizmy w języku familijnym. Zbiór studiów, 1991, red. K. Handke, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rogowska-Cybulska Ewa, 2007, Nazwy polskich sklepów zoologicznych informujące o branży firmy, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. 11: Nazwy terenowe i nazewnictwo miejskie Mazowsza i Podlasia, red. H. Sędziak, M. Dajnowicz, Łomża, s. 59–80.
Zobacz w Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska Małgorzata, 2000, Semantyka nazw poznańskich aptek, „Język Polski” t. 80, z. 3–4, s. 185–196.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka Elżbieta, 2003, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzepka Wojciech Ryszard, 1993, Status regionalizmów w polszczyźnie XIX wieku, [w:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, red. K. Handke, Warszawa, s. 133–150.
Zobacz w Google Scholar

Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura, 2010, red. J. Lizak, E. Błachowicz, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko Ewa, 1994, Najnowsze nazwy sklepów, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Zbiór studiów, red. E. Wrocławska, Warszawa, s. 133–142.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko Ewa, 1995, Nazwy łódzkich sklepów w 1994 roku, [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, t. 2, red. D. Bieńkowska, Łódź, s. 118–129.
Zobacz w Google Scholar

Saniewska Halina, 1975, Z języka Białegostoku, „Poradnik Językowy” z. 6, s. 324–328.
Zobacz w Google Scholar

Saniewska Halina, 1980, O niektórych konstrukcjach składniowych w mowie potocznej Białegostoku, „Acta Baltico-Slavica” t. 13, s. 73–84.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowska-Giefing Irena, 2011, Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku, t. 1, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka Grażyna, 1994, Językowy obraz rzeczywistości społecznej i politycznej w graffiti, „Język a Kultura” t. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Wrocław, s. 163–175.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka Grażyna, 1998, Graffiti jako tekst folkloru, [w:] Tekst – analizy i interpretacje, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin, s. 191–209.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka Grażyna, 2003, Czy istnieje bydgoska „vlepka”?, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 203–215.
Zobacz w Google Scholar

Seiffert Irena, 2005, Nazwy wrocławskich aptek – przeszłość i współczesność, [w:] Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, red. R. Łobodzińska, Łask, s. 83–98.
Zobacz w Google Scholar

Sędziak Henryka, 2006a, Dawne nazewnictwo miejskie Łomży, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. 10: Polszczyzna miast i miasteczek, red. H. Sędziak, Łomża, s. 11–29.
Zobacz w Google Scholar

Sędziak Henryka, 2006b, Cechy składniowe polszczyzny mieszkańców Białegostoku na podstawie powieści „Na Młynowej”, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 1, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 233–248.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, 2011, Graffiti w Polsce 1940–2010, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec Adam, 2006, W sprawie nazw obiektów handlowych: miejsce w klasyfikacji onomastycznej, ustalenia typologiczne, terminologia, [w:] Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, red. K. Rymut, Kraków, s. 423–436.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec Adam, 2012, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński Mirosław, 1981, Język mówiony mieszkańców Kielc, „Studia Kieleckie” 2 (30), s. 39–45.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka Teresa, 1976, Język napisów miejskich na tle polszczyzny potocznej, [w:] Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, red. W. Lubaś, Katowice, s. 65–72.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka Teresa, 1999, Język graffiti, „Stylistyka” t. 8, s. 89–103.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka Teresa, Mazur Jan, 1973, Język potoczny małych miasteczek na południowej Lubelszczyźnie, „Poradnik Językowy” nr 9, s. 517–533.
Zobacz w Google Scholar

Skudrzykowa Alina, Tambor Jolanta, Urban Krystyna, Wolińska Olga, 2001, Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Sytuacja językowa w miastach Górnego Śląska, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Sławek-Czochra Małgorzata, 2009, Graffiti jako źródło informacji, [w:] Jaka informacja?, red. L. Dyczewski, Lublin–Warszawa, s. 131–146.
Zobacz w Google Scholar

Słownik folkloru polskiego, 1965, red. J. Krzyżanowski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Słownik gwary miejskiej Poznania, 1997, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, 1958–1969, red. W. Doroszewski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Socjolingwistyka. Analizy i syntezy, 1979, t. 2, red. W. Lubaś, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Sokólska Urszula, 2011, Obraz przestrzeni miejskiej w przewodnikach turystycznych po Białymstoku, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 3: Przestrzeń oswojona – przestrzeń obca, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 373–384.
Zobacz w Google Scholar

Sokólska Urszula, 2014, „Piwonia, niemowa, głosy” Krzysztofa Giedroycia – językowa kreacja Białegostoku lat pięćdziesiątych XX w. [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 5: Architektura miasta w języku i kulturze, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 401–418.
Zobacz w Google Scholar

Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, 1998, „Język a Kultura” t. 12, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Stieber Zdzisław, 1946, Wymowa łódzkiej inteligencji, „Język Polski” t. 26, z. 5, s. 149–150.
Zobacz w Google Scholar

Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 1, 1981, red. B. Dunaj, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” z. 70.
Zobacz w Google Scholar

Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 2, 1984, red. B. Dunaj, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” z. 79.
Zobacz w Google Scholar

Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 3, 1991, red. B. Dunaj, K. Ożóg, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” z. 107.
Zobacz w Google Scholar

Supranowicz Elżbieta, 1995, Nazwy ulic Krakowa, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szczerkowska Teresa, Umińska-Tytoń Elżbieta, 2017, Dawny Działoszyn. Mieszkańcy i ich nazwiska, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk Łucja M., 2003, Nazwy aptek w regionie kujawsko-pomorskim, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 145–154.
Zobacz w Google Scholar

Szlachta Agnieszka, 2013, Językowa kreacja miasta w „Bambino” Ingi Iwasiów, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” t. 12, s. 221–236.
Zobacz w Google Scholar

Szopa Grażyna, 1993, Graffiti a stereotypy, [w:] Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku, red. M. Kozłowska, E. Fierling, Szczecin, s. 119–129.
Zobacz w Google Scholar

Święcicka Małgorzata, 2003, Sposoby definiowania regionalizmów przez młodych mieszkańców Bydgoszczy, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 95–114.
Zobacz w Google Scholar

Święcicka Małgorzata, 2004, Polszczyzna bydgoszczan. Stan badań, metodologia, perspektywy badawcze, [w:] Polszczyzna mówiona mieszkańców miast. Księga referatów z konferencji językoznawczej w Białymstoku, red. H. Sędziak, Białystok, s. 41–52.
Zobacz w Google Scholar

Święcicka Małgorzata, 2007, Ku nowej perspektywie badań polszczyzny bydgoszczan, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. 11: Nazwy terenowe i nazewnictwo miejskie Mazowsza i Podlasia, red. H. Sędziak, M. Dajnowicz, Łomża, s. 227–235.
Zobacz w Google Scholar

Święcicka Małgorzata, 2016, Człowiek marudny, ponury i smutny, czyli językowy portret niewłasny bydgoszczan (na tle stereotypu poznaniaków), „Linguistica Bidgostiana. Series Nova” t. 2, s. 133–144.
Zobacz w Google Scholar

Święcicka Małgorzata, 2019, Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Święcicka Małgorzata, Peplińska Monika, 2016a, Struktura treściowa i aksjologiczna stereotypów mieszkańców wybranych miast polskich, „Język Polski” t. 96, z. 1, s. 96–109.
Zobacz w Google Scholar

Święcicka Małgorzata, Peplińska Monika, 2016b, Stereotypy mieszkańców miast na tle ich uwarunkowań społeczno-kulturowych. Stan badań i perspektywy, [w:] Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, red. H. Kurek, M. Święcicka, M. Peplińska, Bydgoszcz, s. 182–194.
Zobacz w Google Scholar

Tarary Eliza, 2007, Obraz Bydgoszczy w tekstach przewodników turystycznych, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 3, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 219–232.
Zobacz w Google Scholar

Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia, t. 1, 1978; t. 2, 1980, red. W. Lubaś, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski Ryszard, 2001, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 343–370.
Zobacz w Google Scholar

Umińska-Tytoń Elżbieta, 2006, Język mieszkańców Łodzi w utworach literackich, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 1, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 249–266.
Zobacz w Google Scholar

Umińska-Tytoń Elżbieta, 2007, „Łódzka mowa” oczami Juliana Tuwima (na podstawie „Kwiatów polskich”), [w:] Julian Tuwim. Biografia, twórczość, recepcja, red. K. Ratajska, T. Cieślak, Łódź, s. 165–175.
Zobacz w Google Scholar

Umińska-Tytoń Elżbieta, 2015, Funkcje nazw własnych w łódzkich tekstach folklorystycznych, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf, Poznań, s. 697–712.
Zobacz w Google Scholar

Umińska-Tytoń Elżbieta, 2019, Miasto widziane z okien dyliżansu. Językowy obraz miasta w „Itinerarium podróży” J. Lanhausa (1768–69), [w:] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze: Dyskursy o przeszłości. Dyskursy w przeszłości, red. M. Hawrysz, M. Jurewicz-Nowak, I. Kotlarska, Zielona Góra, s. 213–223.
Zobacz w Google Scholar

Umińska-Tytoń Elżbieta, Zarębski Rafał, 2018, Nazwy własne na usługach ideologii (na przykładzie Łodzi w latach 1945–1989), [w:] Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne, red. U. Bijak, H. Górny, M. Magdy-Czekaj, Kraków, s. 527–536.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk Stanisław, 1956, Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, [w:] Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich, Warszawa, s. 9–36.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk Stanisław, 1968, W sprawie polskiego języka literackiego, [w:] tegoż, Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa, s. 63–99.
Zobacz w Google Scholar

Walczak Bogdan, 1995, Gwara poznańska w powieściach Ryszarda Schuberta, „Kronika Miasta Poznania” t. 63, nr 4, s. 136–158.
Zobacz w Google Scholar

Wallis Aleksander, 1977, Szata informacyjna miasta, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Węgier Janina, 1978, Integracja i dezintegracja języka na Pomorzu Zachodnim, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz Bronisław, 1960, Charakterystyka gwary warszawskiej XIX wieku, „Przegląd Humanistyczny” t. 4, nr 6, s. 61–82.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz Bronisław, 1966, Słownik gwary warszawskiej XIX wieku, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz Bronisław, 1968, Gwara warszawska dawniej i dziś, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz Bronisław, 1971, Warszawskie ballady podwórzowe. Pieśni i piosenki warszawskiej ulicy, oprac. muz. Z. Wiehler, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz Bronisław, 1976, Metodologia badań gwar miejskich, [w:] Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, red. W. Lubaś, Katowice, s. 9–20.
Zobacz w Google Scholar

Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, 1995, t. 1 i 2, red. D. Bieńkowska, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń Aleksander, 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska Halina, 1977, Stylistyczne i socjalne odmiany polszczyzny lublinian XVII wieku, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Witaszek-Samborska Małgorzata, 1986a, Mowa poznańskiej inteligencji, [w:] Monika Gruchmanowa, Małgorzata Witaszek-Samborska, Małgorzata Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Poznań, s. 29–71.
Zobacz w Google Scholar

Witaszek-Samborska Małgorzata, 1986b, Potoczna polszczyzna Poznania a kultura języka polskiego, [w:] Monika Gruchmanowa, Małgorzata Witaszek-Samborska, Małgorzata Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Poznań, s. 140–156.
Zobacz w Google Scholar

Witaszek-Samborska Małgorzata, 1987, Regionalizmy leksykalne w mowie inteligencji poznańskiej, „Studia Polonistyczne” t. 14–15, s. 335–349.
Zobacz w Google Scholar

Witosz Bożena, 2012, Badania nad dyskursem we współczesnym językoznawstwie polonistycznym, „Oblicza Komunikacji” nr 5, s. 61–77.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak Maria, 1988, Elementy stylu urzędowego w Ortylach magdeburskich, „Język Polski” t. 48, z. 4–5, s. 221–229.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczuk Krystyna, 1998, Tendencje nominacyjne w urbonimii polskiej na przykładzie nazw firm siedleckich z lat 90., [w:] Język w mieście i jego okolicach, Siedlce, s. 34–49.
Zobacz w Google Scholar

Wolińska Olga, 1991, Uwagi o badaniach języka prasy śląskiej, [w:] Stan i potrzeby badań śląskoznawczych nad językiem, piśmiennictwem i folklorem, red. S. Gajda, Opole, s. 111–124.
Zobacz w Google Scholar

Wołk Maria, 2000, Graffiti dialogiczne na tle innych form twórczości graficiarzy, „Prace Językoznawcze” z. 2, s. 169–183.
Zobacz w Google Scholar

Woś Katarzyna, 2012, Nazwy aptek w przestrzeni miejskiej Rzeszowa. Analiza semantyczna, „Słowo. Studia językoznawcze” nr 3, s. 181–191.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski Piotr, 1981, Regionalizmy w języku inteligencji białostockiej, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, red. H. Kurkowska, Warszawa, s. 309–320.
Zobacz w Google Scholar

Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Krakowa, 1979, red. B. Dunaj, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Generacja najstarsza, 1989, t. 1, red. M. Kamińska, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Generacja starsza, średnia i najmłodsza, 1992, t. 2, red. M. Kamińska, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wyderka Bogusław, 1984, Język mówiony mieszkańców Baborowa na Śląsku Opolskim. Fonologia, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zaręba Alfred, 1973, Ze zjawisk współczesnego języka polskiego. Administracja a prowincjonalizmy, „Język Polski” t. 53, z. 4, s. 251–258.
Zobacz w Google Scholar

Zaręba Alfred, 1976, O zakresie i metodzie badań języka miast polskich, [w:] Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, red. W. Lubaś, Katowice, s. 35–40.
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński Jarosław, Majewski Jerzy S., 2014, Spacerownik po żydowskiej Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zimny Rafał, 2010, Badania nad dyskursem publicznym i dyskursem miejskim na UKW, [w:] Dyskurs w perspektywie akademickiej. Materiały z międzynarodowego okrągłego stołu. 3–5 kwietnia 2009 r., red. I. Uchwanowa-Szmygowa, M. Sarnowski, T. Piekot, M. Poprawa, G. Zarzeczny, Mińsk (Białoruś), s. 40–42.
Zobacz w Google Scholar

Żak Grzegorz, 2010, Językowy obraz świata w polskiej lingwistyce przełomu wieków, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm, s. 239–257.
Zobacz w Google Scholar

Żak-Święcicka Małgorzata, 1986, Mowa tradycyjnego środowiska rzemieślniczego, [w:] Monika Gruchmanowa, Małgorzata Witaszek-Samborska, Małgorzata Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Poznań, s. 88–130.
Zobacz w Google Scholar

Żarski Waldemar, 2013, Językowo-kulturowy obraz Śląska i Ślązaków w przewodnikach turystycznych, [w:] Śląskie pogranicza kultur, t. 2, red. M. Ursel, O. Taranek-Wolańska, Wrocław, s. 159–184.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

20 grudnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-659-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-660-2

Inne prace tego samego autora

  • Katarzyna Badowska, Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Krystyna Radziszewska, Kamil Śmiechowski, Inga B. Kuźma, Tomasz Ferenc, Marta Sikorska, Rafał Matyja, Przemysław Waingertner, Marcin Szymański, Ewelina Maria Kostrzewska, Grażyna Ewa Karpińska, Krzysztof Stefański, Aleksandra Sumorok, Małgorzata Nieszczerzewska, Elżbieta Rybicka, Wojciech Browarny, Dorota Samborska-Kukuć, Kamil Piskała, Tomasz Wójcik, Tomasz Majewski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Aneta Pawłowska, Leszek Karczewski, Agnieszka Karpowicz, Irmina Gadowska, Piotr Olkusz, Karolina Prykowska-Michalak, Monika Wąsik-Linder, Karolina Kołodziej, Łukasz Biskupski, Przemysław Owczarek, Łódź. Miasto modernistyczne
  • Jarosław Kita, Krzysztof Paweł Woźniak, Wiesław Puś, Kamil Śmiechowski, Violetta Wiernicka, Ewelina M. Kostrzewska, Marzena Iwańska, Grażyna Ewa Karpińska, Marta Sikorska, Krzysztof Stefański, Irmina Gadowska, Daria Rutkowska-Siuda, Piotr Gryglewski, Joanna Sosnowska, Grzegorz Markiewicz, Karolina Kołodziej, Anna Śmiechowicz, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Marek Adamczewski, Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 2: 1820-1914
  • Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Miasto w polskich badaniach lingwistycznych
  • Kamil Śmiechowski, Tadeusz Markowski, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Jarosław Kita, Krzysztof Lesiakowski, Marta Sikorska, Monika Kucner, Anna Warda, Dariusz Dekiert, Krystyna Radziszewska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Julia Sowińska-Heim, Paulina Bunio-Mroczek, Jolanta Wojciechowska, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 1