Dekodowanie konstrukcji słowotwórczych przez dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na tle normy rozwojowej

Autorzy

Mateusz Szurek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
https://orcid.org/0000-0001-5513-2789

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność intelektualna, kompetencja słowotwórcza, logopedia, językoznawstwo

Streszczenie

Publikacja, stanowiąca część rozprawy doktorskiej Autora, pozostaje w kręgu zainteresowania zarówno pedagogiki specjalnej, psycholingwistyki, jak i logopedii. Podjęte kroki badawcze służyły obiektywnemu zdiagnozowaniu i deskrypcji powiązanych ze sobą właściwości mowy dzieci, w tym w szczególności kompetencji słowotwórczej przejawiającej się w procesach rozumienia konstrukcji słowotwórczych, w odniesieniu do ich globalnego rozwoju i rozwoju ich rówieśników w normie. Analiza językoznawcza dotycząca dekodowania (rozumienia) konstrukcji słowotwórczych przez dzieci pięcio- i sześcioletnie z lekką niepełnosprawnością intelektualną została odniesiona do materiału zebranego wśród dzieci o typowym rozwoju, w tym samym bądź zbliżonym wieku umysłowym oraz metrykalnym. Aby odpowiedzieć na nurtujące pytania, m.in. o dynamikę rozwoju słowotwórstwa u dzieci z LNI, ewentualne opóźnienia, tożsamość bądź odmienność jakościową i ilościową w przyswajaniu reguł słowotwórczych w stosunku do dzieci o typowym rozwoju, przedmiotem badań objęto rzeczowniki stanowiące najliczniejszą klasę części mowy oraz tworzące trzon słownika. Szczegółowej analizie poddano wyłącznie derywaty mutacyjne, ze względu na dużą liczbę zebranych odpowiedzi podczas prowadzonych badań.

Niniejsza praca stanowi próbę ukazania rozwoju umiejętności słowotwórczych w sytuacji wystąpienia u dziecka ograniczeń poznawczych w postaci LNI na etapie kształtowania się całego systemu językowego – tj. w okresie interlingwalnym – wyłącznie w zakresie dekodowania konstrukcji słowotwórczych. Stanowi zatem część cyklu publikacji Autora dotyczących pogłębionych badań nad rozwojem umiejętności słowotwórczych dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Bibliografia

Aitchison J., 1991, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Aitchison J., 2000, Shuddering halt or sudden spurt? The linguistic development of (pre-) adolescents, [w:] H.W. Kam, A. Pakir (red.), Recent developments and issues in applied linguistics: A collection of SAAL lectures, Singapore: EPB, s. 97–111.
Zobacz w Google Scholar

American Association on Mental Retardation, 2002, Mental retardation: Definition, classification, and systems of support, Waszyngton: AAMR.
Zobacz w Google Scholar

Anglin J.M., 1993, Vocabulary development: A morphological analysis, „Monographs of the Society for Research in Child Development”, 58(10), s. 176–186.
Zobacz w Google Scholar

The Arc, 2002, Introduction to mental retardation, [w:] Frequently Asked Questions [online], http://www.thearc.org/faqs/mrqa.html (dostęp: 15.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Atkinson R.C., Shiffrin R.M., 1968, Human memory: A proposed system and its control processes, [w:] K.W. Spence (red.), The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory, t. 2, New York: Academic Press, s. 89–195.
Zobacz w Google Scholar

Baddeley A.D., 1986, Working memory, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bałachowicz J., Paluszewski J. (red.), 1995, Sprawności językowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, Warszawa: Wydawnictwo WSPS.
Zobacz w Google Scholar

Barrett M., 1995, Early lexical development, [w:] P. Fletcher, B. MacWhinney (red.), The handbook of child language, Cambridge: Wiley-Blackwell, s. 362–392.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., 2001, O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku, [w:] S. Dubisz, S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 28–29.
Zobacz w Google Scholar

Baudouin de Courtenay J., 1974, Spostrzeżenia nad językiem dziecka, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Berko Gleason J., 1993, The development of language, New York: Macmillan Publishing Company.
Zobacz w Google Scholar

Berko Gleason J., Bernstein Ratner N., 2005, Przyswajanie języka, [w:] J. Berko Gleason, N. Bernstein Ratner (red.), Psycholingwistyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 375–438.
Zobacz w Google Scholar

Berko J., 1958, The child’s learning of English morphology, „Word”, 14, s. 150–177.
Zobacz w Google Scholar

Berman R.A., 2000, Children’s innovative verbs versus nouns: Structured elicitations and spontaneous coinages, [w:] L. Menn, N. Bernstein Ratner (red.), Methods for studying language production, London, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, s. 69–93.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein B., 1961, Social structure, language and learning, „Educational Research”, 3(3), s. 163–176.
Zobacz w Google Scholar

Bloom P., 2000, How children learn the meanings of words, Cambridge: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Błeszyńska L., 2006, Zasób słownictwa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klas gimnazjalnych – diagnoza i propozycje rozwiązań, [w:] S. Sadowska (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy z teorii i praktyki, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 153–162.
Zobacz w Google Scholar

Błeszyński J.J., 2013, Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Zobacz w Google Scholar

Błeszyński J.J., Kaczorowska-Bray K. (red.), 2015, Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Zobacz w Google Scholar

Bobińska K., Gałecki P., 2010, Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo, Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
Zobacz w Google Scholar

Bobińska K., Gałecki P., Pietras T. (red.), 2012, Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
Zobacz w Google Scholar

Bobkowicz-Lewartowska L., 2011, Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja, wychowanie, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Zobacz w Google Scholar

Bogdanowicz M., 1985, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Bokus B., 1988, Gramatyka generatywno-transformacyjna a uogólniona gramatyka struktur frazowych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Bokus B., 1991, Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji, Kielce: Wydawnictwo Energeia („Język – Poznanie – Komunikacja”, t. 1).
Zobacz w Google Scholar

Bokus B., 2000, Światy fabuły w narracji dziecięcej, Warszawa: Wydawnictwo Energeia.
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B., 1992, Akty działania a akty mowy. Na materiałach wypowiedzi dziecięcych, „Audiofonologia”, 5, s. 218–221.
Zobacz w Google Scholar

Borowiec H., 1996, Słownictwo elementarzy a możliwości umysłowe dziecka, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej („Komunikacja językowa i jej zaburzenia”, t. 12).
Zobacz w Google Scholar

Borowiec H., 1999, Analogia i przeciwieństwo jako zasady organizujące językowy obraz świata dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] J. Adamowski, S. Niebrzegowska (red.), W zwierciadle języka i kultury, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 434–444.
Zobacz w Google Scholar

Borowiec H., 2001, Analogia w języku 6-letnich dzieci, „Logopedia”, 29, s. 71–86.
Zobacz w Google Scholar

Borowiec H., 2002, Przeciwieństwo w języku sześciolatków, „Logopedia”, 30, s. 37–49.
Zobacz w Google Scholar

Bowerman M., 1982, Reorganizational processes in lexical and syntactic development, [w:] E. Wanner, L.R. Gleitman (red.), Language acquisition: The state of the art, Cambridge: Cambridge University Press, s. 319–346.
Zobacz w Google Scholar

Brajerski T., 1968, Rozwój sprawności artykulacyjnej u kilkorga dzieci ze środowiska inteligenckiego, „Logopedia”, 7, s. 26–40.
Zobacz w Google Scholar

Brodowska-Honowska M., 1967, Zarys klasyfikacji polskich derywatów, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Brown R., 1973, A first language: The early stages, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E. i in., 2004, Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. Wersja zrewidowana – normalizacja WAIS-R. Podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
Zobacz w Google Scholar

Carlisle J.F., 1995, Morphological awareness and early reading achievement, [w:] L.B. Feldman (red.), Morphological aspects of language processing, Hillsdale: Erlbaum, s. 189–209.
Zobacz w Google Scholar

Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., 2003, Psychologia zaburzeń, t. 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Chmura M., 1962, Uwagi o rozwoju mowy dziecka, „Poradnik Językowy”, 9–10, s. 449–456.
Zobacz w Google Scholar

Chmura M., Teklińska-Kotulska E., 1972, Z badań nad słownictwem dziecka rozpoczynającego naukę szkolną. Analiza porównawcza wypowiedzi dzieci, wiejskich i miejskich, „Życie Szkoły”, 2, s. 31–35.
Zobacz w Google Scholar

Chmura M., Napiórkowska U., Nowak J., 1970, Z badań nad słownictwem dziecka rozpoczynającego naukę szkolną, „Życie Szkoły”, 7–8, s. 21–26.
Zobacz w Google Scholar

Chmura-Klekotowa M., 1967, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci. Cz. I, „Poradnik Językowy”, 10, s. 433−445.
Zobacz w Google Scholar

Chmura-Klekotowa M., 1968, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci. Cz. II, „Poradnik Językowy”, 1, s. 19–25.
Zobacz w Google Scholar

Chmura-Klekotowa M., 1970, Odbicie tendencji słowotwórczych języka polskiego w neologizmach dzieci, „Prace Filologiczne”, 20, s. 153–159.
Zobacz w Google Scholar

Chmura-Klekotowa M., 1971, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filologiczne”, 21, s. 99–235.
Zobacz w Google Scholar

Chmura-Klekotowa M., 1975, O różnicach w zasobie słownikowym dziecka siedmioletniego i dwunastoletniego, „Prace Filologiczne”, 25, s. 239–242.
Zobacz w Google Scholar

Chomsky N., 1982, Zagadnienia teorii składni, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowska I., 1997, Z badań nad ocenianiem uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, Warszawa: Wydawnictwo WSPS.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowska I., 2018, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Cierpiałkowska L., 2007, Psychopatologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Cieszyńska J., 2006, Logoterapia w przypadku głębokich zaburzeń komunikacji językowej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica I”, 31, s. 558–568.
Zobacz w Google Scholar

Cieszyńska-Rożek J., 2010, Terapia neurobiologiczna zaburzeń komunikacji językowej, [w:] M. Michalik (red.), Nowa logopedia, t. 2: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, Kraków: Collegium Columbinum, s. 25–34.
Zobacz w Google Scholar

Clark E.V., 1979, Building a vocabulary: Words for objects, actions and relations, [w:] P. Fletcher, M. Garman (red.), Language acquisition: Studies in first language development, Cambridge: Cambridge University Press, s. 149–160.
Zobacz w Google Scholar

Clark E.V., 1987, The principle of contrast: A constraint on language acquisition, [w:] B. MacWhinney (red.), Mechanisms of language acquisition, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, s. 1–33.
Zobacz w Google Scholar

Clark E.V., 1993, The lexicon in acquisition, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Clark E.V., 1995, Later lexical development and word formation, [w:] P.B. Fletcher (red.), The handbook of child language, Cambridge: Cambridge University Press, s. 393–412.
Zobacz w Google Scholar

Clark E.V., 2000, Coining new words: Old and new word forms for new meanings, [w:] L. Menn, N. Bernstein Ratner (red.), Methods for studying language production, London: Cambridge University Press, s. 53–67.
Zobacz w Google Scholar

Clark E.V., Berman R.A., 1984, Structure and use in the acquisition of word formation, „Language”, 60(3), s. 542–590.
Zobacz w Google Scholar

Clark E.V., Berman R.A., 1987, Types of linguistic knowledge: Interpreting and producing compound nouns, „Journal of Child Language”, 14(03), s. 547–567.
Zobacz w Google Scholar

Clark E.V., Carpenter K.L., Deutsch W., 1995, Reference states and reversals: Undoing actions with verbs, „Journal of Child Language”, 22(03), s. 633–662.
Zobacz w Google Scholar

Cofalik J., Tabakowska I., 1969, Kształtowanie języka ucznia w procesie nauczania języka polskiego, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Zobacz w Google Scholar

Conners F.A., 2003, Reading skills and cognitive abilities of individuals with mental retardation, [w:] L. Abbeduto (red.), Language and communication in mental retardation, Amsterdam: Academic Press, s. 191–229.
Zobacz w Google Scholar

Dawid Ł., 1999, Neologizmy przykładem kreatywności językowej uczniów klas młodszych, [w:] M.T. Michalewska (red.), Problemy edukacji lingwistycznej, Katowice: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 248–269.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska E., Kubiński W., 2003, Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, [w:] E. Dąbrowska, W. Kubiński (red.), Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, s. 9–29.
Zobacz w Google Scholar

Demelowa G., 1979, Elementy logopedii, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Derwing B.L., Baker W.J., 1986, Assessing morphological development, [w:] P. Fletcher, M. Garman (red.), Language acquisition: Studies in first language development, Cambridge: Cambridge University Press, s. 326–338.
Zobacz w Google Scholar

Deutsch Smith D., 2009, Pedagogika specjalna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Dokulil M., 1977, Teoria derywacji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Domagała A., 2002, Kategorie generujące opis i ich realizacja w upośledzeniu umysłowym, [w:] S. Grabias (red.), Zaburzenia mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 133–148.
Zobacz w Google Scholar

Donaldson M., 1986, Myślenie dzieci, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewska J., 1989, Pedagogika specjalna, t. 1–2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W., 1946, Kategorie słowotwórcze, „Sprawozdanie TNW”, 29, s. 20–42.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W., 1958–1969, Słownik języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W., 1980, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Durand M., 1949, De quelques eliminations l’homonymes chez un enfant, „Journal de psychologie nirmale et pathologique”, XLII, s. 58–69.
Zobacz w Google Scholar

Dziurda-Multan A., 2008, Dziecięce sposoby tworzenia nazw, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zobacz w Google Scholar

Freyd P., Baron J., 1982, Individual differences in acquisition of derivational morphology, „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior”, 21(3), s. 282–295.
Zobacz w Google Scholar

Gala S., Gala B., 2006, Słowotwórcze a leksykalne znaczenie wyrazu, [w:] F. Czyżewski, S. Gala (red.), Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego, „Pracy Slawistyczne”, 20, s. 13–19.
Zobacz w Google Scholar

Galdia B., 1971, Wpływ ćwiczeń na rozwój umiejętności definiowania nazw, „Życie Szkoły”, 4, s. 35–37.
Zobacz w Google Scholar

Gałecki P., Pilecki M., Rymaszewska J. i in. (red.), 2018, Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-V, Wrocław: Edra Urban & Partner.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski T., 1979, Dzieci specjalnej troski. Psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci opóźnionych umysłowo, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Zobacz w Google Scholar

Gawęda E., 1979, Tendencje normatywne u dzieci w wieku przedszkolnym wychowanych na gwarowym podłożu językowym, „Socjolingwistyka”, 2, s. 161–172.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorek K., 1991, Rozumienie przez dzieci i młodzież szkolną rzeczowników abstrakcyjnych z uwzględnieniem czynników wiekowych i środowiskowych, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży, Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”, s. 89–97.
Zobacz w Google Scholar

Geppertowa L., 1968, Rozwój rozumienia i posługiwania się przez dzieci pojęciami stosunków określanymi przez przyimki i przysłówki, [w:] S. Szuman (red.), O rozwoju języka i myślenia dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 149–382.
Zobacz w Google Scholar

Giermakowska A., 2012, Ocena kompetencji słowotwórczej uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, „Szkoła Specjalna”, 5, s. 356–366.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, 2012, Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf (dostęp: 15.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Golinkoff R.M., Hirsch-Pasek K., Cauley K. i in., 1987, The EYES HAVE IT: Lexical and syntactic comprehension in a new paradigm, „Journal of Child Language”, 14, s. 23–45.
Zobacz w Google Scholar

Gołubiew-Konieczna M., 2006, Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – zagadnienia ogólne, [w:] S. Sadowska (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 22–37.
Zobacz w Google Scholar

Goodman R., Scott S., 2012, Child and adolescent psychiatry, third edition, Hoboken: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S., 1992, Zasady minimalizacji zasobów leksykalnych dla potrzeb glottodydaktyki. Podstawowy zasób słów, [w:] S. Grabias (red.), Język polski jako język obcy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 93–102.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S., 1994, Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy, „Audiofonologia”, 6, s. 17–22.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S., 1996, Typologie zaburzeń mowy. Narastanie refleksji logopedycznej, „Logopedia”, 23, s. 79–90.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S., 1997, Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia”, 10, s. 9–36.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S., 2005, Interakcja językowa i jej uwarunkowania. Perspektywa lingwistyczna, [w:] J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska (red.), Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 19–44.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S., 2007, Język, poznanie, interakcja, [w:] T. Woźniak, A. Domagała (red.), Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 355–377.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1982, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 2008, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1959, Z zagadnień słowotwórstwa synchronicznego, „Poradnik Językowy”, 6–7, s. 241–253.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1973, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1984, Słowotwórstwo, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 361–468.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1999, Problemy ogólne słowotwórstwa. Rzeczownik, [w:]
Zobacz w Google Scholar

R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 361–468.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Szymanek B., 2001, Kategorie słowotwórcze w perspektywie kognitywnej, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 469–484.
Zobacz w Google Scholar

Guralnick M.J., 1998, Effectiveness of early intervention for vulnerable children: A developmental perspective, „American Journal on Mental Retardation”, 102, s. 319–345.
Zobacz w Google Scholar

Haman E., 2000, Status wyrazów pochodnych w języku dziecka, praca doktorska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski [praca niepublikowana].
Zobacz w Google Scholar

Haman E., 2002, Derived words in the lexicon of Polish children: The role of word structure in derivational rule acquisition, „Annual Review of Language Acquisition”, 2(1), s. 59–84.
Zobacz w Google Scholar

Haman E., 2003, Early productivity in derivation: A case study of diminutives in the acquisition of Polish, „Psychology of Language and Communication”, 7, s. 37–56.
Zobacz w Google Scholar

Haman E., 2013, Słowotwórstwo dziecięce w badaniach psycholingwistycznych, Piaseczno: Studio Lexem.
Zobacz w Google Scholar

Haman E., Bokus B., 2002, Butnik czy szewc? – dziecięce słowotwórstwo, „Przegląd Eureka”, 1(6), s. 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Haman E., Zevenbergen A., Andrus M. i in., 2009, Coining compounds and derivations – A crosslinguistic elicitation study of word-formation abilities of preschool children and adults in Polish and English, „Polish Psychological Bulletin”, 40(4), s. 21–37.
Zobacz w Google Scholar

Heinz A., 1957, Funkcja egzocentryczna rzeczownika, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Heward W.L., 2013, Exceptional children. An introduction to special education, Boston: Pearson.
Zobacz w Google Scholar

Hickmann M., 2007, Rozwój językowy a rozwój poznawczy: stare pytania, nowe kierunki badań, [w:] B. Bokus, G.W. Shugar (red.), Psychologia języka dziecka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 426–427.
Zobacz w Google Scholar

Hornowska E., 2010, Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Janowska A., 2007a, O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji, [w:] A. Achtelik, J. Tambor (red.), Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, Katowice: Wydawnictwo Gnome, s. 28–34.
Zobacz w Google Scholar

Janowska A., 2007b, Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Jarmulowicz L., Taran V.L., 2013, Lexical morphology: Structure, process, and development, „Topics in Language Disorders”, 33(1), s. 57–72.
Zobacz w Google Scholar

Jaros I., 2009, Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Jaros I., 2017, Z badań słowotwórstwa w gwarach. Wybrane problemy metodologiczne, „Prace Filologiczne”, 71, s. 165–176.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębowska O., Pelc-Pękala O., 1999, Diagnoza i terapia mowy upośledzonych umysłowo, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 775–787.
Zobacz w Google Scholar

Jęczeń U., 2005, Językowa projekcja emocji na przykładzie wypowiedzi dzieci upośledzonych umysłowo i dzieci w normie intelektualnej, praca doktorska, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [praca niepublikowana].
Zobacz w Google Scholar

Jęczeń U., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach oligofazji, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 267–282.
Zobacz w Google Scholar

Jurkowski A., 1975, Ontogeneza mowy i myślenia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek L., 1953, Kształtowanie się mowy dziecka, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek L., 1977, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowska-Bray K., 2013, Wyrażenia przyimkowe w mowie dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i lekkim, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowska-Bray K., 2014, Biologiczne podłoże zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 263–285.
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowska-Bray K., 2015, Zaburzenia komunikacji językowej w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] J.J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray (red.), Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 36–64.
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowska-Bray K., 2017, Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Zobacz w Google Scholar

Kazanowski Z., 2011, Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Kielar-Turska M., 1989, Mowa dziecka. Słowo i tekst, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Kielar-Turska M., 1992, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kien H., Rytlowa J., 1967, Ćwiczenia słownikowe oraz ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach I–IV, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Zobacz w Google Scholar

Kirejczyk K. (red.), 1981, Upośledzenie umysłowe, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kijak K., 2013, Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Zobacz w Google Scholar

Komender J., 2004, Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa, [w:] I. Namysłowska (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 92–109.
Zobacz w Google Scholar

Komender J., 2005, Upośledzenie umysłowe, [w:] T. Wolańczyk, J. Komender (red.), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 62–63.
Zobacz w Google Scholar

Konieczna E., 2002, Derivational neologisms in children’s speech from Polish and English data, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia”, 1, s. 52–64.
Zobacz w Google Scholar

Konieczna E., 2006, Motivation in language: The case of metonymically motivated innovative nouns in children’s speech, „Odisea: Revista de Estudios Ingleses”, 7, 103–117.
Zobacz w Google Scholar

Konieczna E., 2011, The role of morphological naturalness in the production of innovative verbs in English and Polish: A comparative study, „SKASE Journal of Theoretical Linguistics”, 8(1), s. 2–22.
Zobacz w Google Scholar

Konieczna E., Kleparski G.A., 2005, In search of evidence for metonymically motivated innovative nouns in children’s speech, „SKASE Journal of Theoretical Linguistics”, 3, s. 43–56.
Zobacz w Google Scholar

Kostrzewski J., 1981, Globalne i parcjalne dysfunkcje intelektualne, [w:] K. Kirejczyk (red.), Upośledzenie umysłowe – pedagogika, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 65–71.
Zobacz w Google Scholar

Kostrzewski J., 1997, Ewolucja poglądów AAMR dotyczących niedorozwoju umysłowego. Od Ricka Hebera do Ruth Luckasson i in., „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”, 8, s. 210–233.
Zobacz w Google Scholar

Kościelak R., 1989, Psychologiczne podstawy rewalidacji upośledzonych umysłowo, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kościelak R., 1996, Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski S., 1962, Rozwój mowy i myślenia dziecka. Analiza rozwoju mowy i myślenia dziecka w sytuacjach społeczno-wychowawczych przedszkola, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Krakowiak K., 1995, Fonogesty jako narzędzie formowania języka u dzieci z uszkodzonym słuchem, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych”, 47(3), s. 251–259.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B., 2000, Słowotwórstwo a problem tworzenia nowych wyrazów, [w:] B. Kreja, Z zagadnień ogólnych polskiego słowotwórstwa. Studia, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 191–195.
Zobacz w Google Scholar

Krzemińska D., 2012, Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacik E., 2002, Poziom funkcjonowania dzieci głębiej upośledzonych umysłowo w wieku przedszkolnym w zakresie porozumiewania się oraz umiejętności słuchowojęzykowych i wzrokowoprzestrzennych, [w:] E. Minczakiewicz (red.), Komunikacja – mowa – język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 40–69.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza E.M., 2004, Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego – diagnoza i wspomaganie. Studia empiryczne, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I., 1974, Słownictwo współczesnego języka polskiego: listy frekwencyjne, t. 1, cz. 2, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I., 1976, Psycholingwistyka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I., 1992, Język a psychologia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I., 2011, Kompetencja językowa i kompetencja komunikacyjna: ich uwarunkowania biologiczne i społeczne. Model wiedzy językowej człowieka, [w:] I. Kurcz, H. Okuniewska (red.), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35–45.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J., 1979, Derywacja leksykalna a derywacja syntaktyczna, [w:] H. Kurkowska, A. Weinsberg (red.), Językoznawstwo strukturalne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 18–34.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R., 1966, Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. I, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R., 1973, Problematyka słowotwórcza w gramatyce transformacyjno-generatywnej, „Biuletyn PTJ”, 31, s. 15–34.
Zobacz w Google Scholar

Lica A., Walencik-Topiłko A., Lica Z., 2018, Nazwy wykonawców czynności – teoria a umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym, „Prace Językoznawcze”, 4, s. 123–146.
Zobacz w Google Scholar

Lippeveld M., Oshima-Takane Y., 2013, Nouns to verbs and verbs to nouns: When do children acquire class extension rules for deverbal nouns and denominal verbs?, „Applied Psycholinguistics”, s. 1–30.
Zobacz w Google Scholar

Locke J.L., 1994, Phases in the child’s development of language, „American Scientist”, 82, s. 436–445.
Zobacz w Google Scholar

Lubomirska K., 1980, Przyczynowość w mowie oraz myśleniu dzieci siedmio i jedenastoletnich, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Łuczyński E., 2002, Fleksja języka polskiego z punktu widzenia ontogenezy mowy, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 58, s. 157–165.
Zobacz w Google Scholar

Łuria A.R., 1959, Rola mowy w kształtowaniu procesów psychicznych dziecka, „Psychologia Wychowania”, 2, s. 68–82.
Zobacz w Google Scholar

MacMillan D.L., Gresham F.M., Bocian K.M., 1998, Discrepancy between definitions of learning disabilities and school practices: An empirical investigation, „Journal of Learning Disabilities”, 31, s. 314–326.
Zobacz w Google Scholar

Macnamara J., 1982, Names for things: A study of human learning, Cambridge: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Makowska A., 1992, Istota zaburzeń mowy dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, „Scholasticus”, 1, s. 72–77.
Zobacz w Google Scholar

Maratsos M., 1982, The child’s construction of grammatical categories, [w:] E. Wanner, L.R. Gleitman (red.), Language acquisition: The state of the art, Cambridge: Cambridge University Press, s. 240–266.
Zobacz w Google Scholar

Marcelli D., Cohen D., 2013, Psychopatologia wieku dziecięcego, Wrocław: Elsevier Urban and Partner.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak-Firadza R., 2016, Kilka uwag o potrzebie badań kompetencji słowotwórczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, 14, s. 29–51.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak-Firadza R., 2017, Kilka uwag o stanie badań nad kompetencją słowotwórczą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, 18, s. 145–163.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak-Firadza R., 2018, Kompetencje słowotwórcze dzieci w normie intelektualnej na przykładzie nazw narzędzi, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, LXV, s. 101–117.
Zobacz w Google Scholar

Markman E.M., 1989, Categorization and naming in children, Cambridge: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Markman E.M., 1994, Constraints on word meaning in early language acquisition, [w:] L. Gleitman, B. Landau (red.), The acquisition of the lexicon, Cambridge: Cambridge University Press, s. 199–227.
Zobacz w Google Scholar

Mash E.J., Wolfe D.A., 2010, Abnormal child psychology. Fourth edition, Canada: Wadsworth.
Zobacz w Google Scholar

McCallum T.J., 2009, Mental age, [w:] D. Matsumoto (red.), Cambridge dictionary of psychology, Cambridge: Cambridge University Press, s. 21–36.
Zobacz w Google Scholar

Michalik M., 2001, Definicja językowo-kulturowa jako sposób diagnozy kompetencji lingwistycznej uczniów szkół specjalnych, „Poradnik Językowy”, 5, s. 17–27.
Zobacz w Google Scholar

Michalik M., 2006, Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Michalik M., 2010, Między językiem, myśleniem a rzeczywistością – budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Studium przypadku, [w:] M. Michalik, A. Siudak (red.), Nowa logopedia. Zagadnienia mowy i myślenia, Kraków: Collegium Columbinum, s. 31–50.
Zobacz w Google Scholar

Michalik M., 2011, Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach. Ujęcie integrujące, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Zobacz w Google Scholar

Michalik M., 2012, „Gramatyka wewnętrzna” a kompetencja składniowa osób upośledzonych umysłowo, [w:] I. Nowakowska-Kempna (red.), Studia z logopedii i neurologopedii, Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 33–53.
Zobacz w Google Scholar

Michalik M., 2015, Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Zobacz w Google Scholar

Minczakiewicz E., 1984, Kształtowanie i usprawnianie mowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, „Szkoła Specjalna”, 3, s. 186–191.
Zobacz w Google Scholar

Minczakiewicz E., 1989, Z badań nad zaburzeniami mowy u dzieci upośledzonych umysłowo, [w:] J. Pańczyk (red.), Z zagadnień oligofrenopedagogiki, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo WSPS, s. 64–79.
Zobacz w Google Scholar

Minczakiewicz E., 1993a, Zaburzenia mowy i ich odbicie w piśmie uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo, „Logopedia”, 20, s. 113–118.
Zobacz w Google Scholar

Minczakiewicz E., 1993b, Zaburzenia mowy u upośledzonych umysłowo, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 193–202.
Zobacz w Google Scholar

Minczakiewicz E., 1994, Rozwój języka mówionego uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo w toku zamierzonych oddziaływań stymulacyjnych, „Logopedia”, 21, s. 37–46.
Zobacz w Google Scholar

Minczakiewicz E., 1996, Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Minczakiewicz E., 2002, Komunikowanie się z osobami głębiej upośledzonymi umysłowo, [w:] J. Pilecki (red.), Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 247–264.
Zobacz w Google Scholar

Mnich M., 2002, Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Mórawska Z., Wilkowa A., 1965, Kształtowanie języka dziecka w klasach I–IV, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Muzyka E., 2007, Sposoby interpretowania konstrukcji słowotwórczych przez dzieci niesłyszące, „Logopedia”, 36, s. 95–115.
Zobacz w Google Scholar

Muzyka E., 2008, Acquisition of word-formation categories by children with hearing loss, „Psychology of Language and Communication”, 12(2), s. 45–68.
Zobacz w Google Scholar

Muzyka-Furtak E., 2009, Głuchota i niedosłuch – mechanizmy nabywania wyrazów pochodnych, „Logopedia”, 38, s. 149–172.
Zobacz w Google Scholar

Muzyka-Furtak E., 2010, Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Muzyka-Furtak E., 2015a, Metoda eksperymentalna w badaniach logopedycznych. Implikacje praktyczne, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, s. 248–261.
Zobacz w Google Scholar

Muzyka-Furtak E., 2015b, Kwestionariusz słowotwórczy w ocenie kompetencji językowej dzieci z zaburzeniami słuchu, [w:] M. Kurowska, E. Wolańska (red.), Metody i narzędzie diagnostyczne w logopedii, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 251–267.
Zobacz w Google Scholar

Mystkowska H., 1970, Właściwości mowy dziecka sześcioi siedmioletniego, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Zobacz w Google Scholar

Myszka A., 2002, Onomastyka „użyteczna” czy „używkowa” – kilka uwag o nazwach osobowych i miejscowych motywowanych nazwami używek, [w:] T. Linkner (red.), Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności, Gdańsk: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, s. 331–338.
Zobacz w Google Scholar

Nadolska H., 1995, Kompetencja narracyjna uczniów o różnym poziomie intelektualnym. Przejawy, uwarunkowania, tendencje rozwojowe, Białystok: Wydawnictwo Erbe.
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A., 1998, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A., 2002, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Nagórko-Kufel A., 1977, O eksperymencie w badaniach słowotwórczych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 35, s. 141–251.
Zobacz w Google Scholar

Namysłowska I., 2011, Psychiatria dzieci i młodzieży (wybrane zagadnienia), [w:] A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 434–456.
Zobacz w Google Scholar

Nartowska H., 1980, Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E., 2003, Inteligencja – geneza, struktura, funkcje, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Obary J., 1988, Psychofizyczne, społeczne i sytuacyjno-kontekstowe uwarunkowania tworzenia neologizmów przez dzieci w wieku przedszkolnym (z badań nad językiem osobniczym), [w:] J. Brzeziński (red.), Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, s. 277−293.
Zobacz w Google Scholar

Obuchowska I., 1999, Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 212–280.
Zobacz w Google Scholar

Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2020, Moduł VIII: Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną), http://odn.ckziu.wloclawek.pl/dokumenty/publikacje/20.pdf (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Owens R., 2001, Language development. An introduction, Boston: Allyn and Bacon.
Zobacz w Google Scholar

Pastuchowa M., 2007, Dlaczego słowotwórstwo leksykalistyczne? Ogląd faktów diachronicznych, „LingVaria”, 2(2), s. 121–129.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J., 1960, Narodziny inteligencji dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J., 1966, Studia z psychologii dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J., 1968, Funkcje mowy dwojga dzieci 6-letnich, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 2–67.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J., 1992, Mowa i myślenie u dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J., Inhelder B., 1993, Psychologia dziecka, Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg.
Zobacz w Google Scholar

Pietras T., Witusik A., Panek M. i in., 2012, Neurorozwojowy paradygmat patogenezy niepełnosprawności intelektualnej, [w:] K. Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki (red.), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław: Continuo, s. 93–110.
Zobacz w Google Scholar

Pilecka W., 2003, Psychoruchowy rozwój dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej, [w:] W. Pilecka, J. Pilecki (red.), Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 9–34.
Zobacz w Google Scholar

Pisoni D.B., Levi S.V., 2007, Representations and representational specificity in speech perception and spoken word recognition, [w:] M.G. Gaskell (red.), The Oxford handbook of psycholinguistics, New York: Oxford University Press, s. 3–18.
Zobacz w Google Scholar

Polański K. (red.), 2003, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Porayski-Pomsta J., 1994, Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Studium psycholingwistyczne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznik-Gierowska M., 1994, Od słowa do dyskursu, Warszawa: Wydawnictwo Energeia.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznikowa M., 1956, Rozwój a rola przysłówków w mowie i myśleniu dziecka do lat trzech, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 15, s. 139–193.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznikowa M., 1968a, Niektóre problemy rozwoju mowy dziecka, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 299–314.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznikowa M., 1968b, Rozwój i funkcje przymiotników w mowie dzieci do lat sześciu, [w:] S. Szuman (red.), O rozwoju języka i myślenia dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 96–147.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznikowa M., 1968c, Rozwój struktury i funkcji zdań w mowie dziecka, [w:] S. Szuman (red.), O rozwoju języka i myślenia dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 383–652.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznikowa M., 1969, Rozwój rozumowania u dzieci w wieku przedszkolnym w toku rozwiązywania zadańkonstrukcyjnych i werbalnych, „Psychologia Wychowawcza”, 2, s. 148–185.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznikowa M., 1976, Wiek przedszkolny, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 416–521.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznikowa M., 1978, Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznikowa M., 1979, Wiek przedszkolny, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 416–521.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznikowa M., Kielar M., 1973, Rozumienie odrębności gramatycznej i semantycznej klas wyrazów (części mowy) przez dzieci od 3 do 15 lat, „Przegląd Pedagogiczny”, s. 33–51.
Zobacz w Google Scholar

Przybysz-Piwkowa M., 1995, Wyodrębnianie znaczeń form językowych w neologizmach dziecięcych, [w:] J. Ożdżyński (red.), Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 433–445.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J., 1970, Procesy nadawania i rozumienia komunikatów językowych a słowotwórstwo, „Prace Filologiczne”, 20, s. 59–64.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska A., 1983, Charakterystyczne cechy struktur składniowych dzieci lekko upośledzonych umysłowo, „Psychologia Wychowawcza”, 4, s. 164–186.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska A., 1992, Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska A., 1997, Struktura słownictwa wypowiedzi mówionych dzieci lekko upośledzonych umysłowo (na materiale list frekwencyjnych), [w:] J. Ożdżyński, T. Rittel (red.), Sprawności językowe, Kraków: Oficyna Wydawnicza Edukacja, s. 355–364.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska A., 2003, Język, komunikacja, niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Rogala S., 1979, Rozumienie znaczenia konotacyjnego pojęć przez uczniów szkół średnich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Rozwadowski J., 1921, O dwuczłonowości wyrazów, „Język Polski”, 6, s. 129–139.
Zobacz w Google Scholar

Rytlowa J., 1973, Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach I-IV szkoły podstawowej: wskazówki metodyczne i przykłady ćwiczeń w zakresie słownictwa, wymowy i różnych form dłuższych wypowiedzi, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska S., 2006, Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkolnej sytuacji komunikacyjnej. O realizacji zadań wspomagania rozwoju umiejętności mówienia i pisania, [w:] S. Sadowska (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy z teorii i praktyki, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 47–58.
Zobacz w Google Scholar

Satkiewicz H., 1969, Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka ogólnopolskiego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

de Saussure F., 1961, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Sawa B., 1990, Dzieci zzaburzeniamimowy, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Schalock R., Borthwick-Duffy S., Bradley V. i in., 2010, Intellectual disability. Definition, classification and systems of supports, Washington: AAIDD.
Zobacz w Google Scholar

Shugar G.W., 1982, Interakcja, koordynacja linii działania i funkcjonowanie językowe, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Shugar G.W., 1995, Dyskurs dziecięcy: rozwój w ramach struktur społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Energeia.
Zobacz w Google Scholar

Shugar G.W., Bokus B., 1988, Twórczość językowa dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Shugar G.W., Smoczyńska M., 1980, Nowe kierunki badań nad językiem dziecka, [w:] G.W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), Badania nad rozwojem języka dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 8–51.
Zobacz w Google Scholar

Singson M., Mahony D., Mann V., 2000, The relation between reading ability and morphological skills: Evidence from derivational suffixes, „Reading and Writing”, 12(3), s. 219–252.
Zobacz w Google Scholar

Siwek S., 2007, Upośledzenie umysłowe, [w:] A.R. Borkowska, Ł. Domańska (red.), Neuropsychologia kliniczna dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 31–88.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka S., 1949, Obserwacje nad językiem dziecka, [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, t. 3, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, s. 118.
Zobacz w Google Scholar

Słodownik-Rycaj E., 2000, O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Smoczyńska M., 1998, Krakowskie dane językowe w systemie CHILDES, [w:] M. Smoczyńska (red.), Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki. Tom poświęcony pamięci Marii Przetacznik-Gierowskiej, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, s. 283–296.
Zobacz w Google Scholar

Smoczyński P., 1955, Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego, Łódź: Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Smółkowa T., 1989, Nominacja językowa. Na materiale nazw rzeczownikowych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Sowa J., 1997, Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów: Wydawnictwo Edukacyjne Fosze.
Zobacz w Google Scholar

Stecko E., 2002, Zaburzenia mowy dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Strachalska B., 1978, Zaburzenia formacji słowotwórczych języka polskiego w afazji akustyczno-mnestycznej i ruchowej, [w:] H. Mierzejewska (red.), Badania lingwistyczne nad afazją: księga referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej (Warszawa, 10–12 XII 1975), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 203–208.
Zobacz w Google Scholar

Strelau J., 1997, Inteligencja człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Styczek I., 1981, Logopedia, wyd. 3, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Suchariewa G.E., 1969, Psychiatria wieku dziecięcego. Klinika oligofrenii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Zobacz w Google Scholar

Swingley D., 2010, Fast mapping and slow mapping in children’s word learning, „Language Learning and Development”, 6(3), s. 179–183.
Zobacz w Google Scholar

Synowiec H., 1980, Z badań nad słownictwem dzieci przedszkolnych, [w:] J. Kram, E. Polański (red.), Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, t. 3, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 147–169.
Zobacz w Google Scholar

Szuman S., 1958, Rozwój znajomości rzeczy oraz zdolności poznawania ich na obrazkach u dzieci 3–10-letnich, „Życie Szkoły”, 7–8, s. 8–17.
Zobacz w Google Scholar

Szuman S., 1968, Rozwój treści słownika dzieci (zagadnienie i niektóre wyniki badań), „Studia Pedagogiczne”, 2, s. 5–74.
Zobacz w Google Scholar

Szuman S. (red.), 1968, O rozwoju języka i myślenia dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Szuman S., 1985, Dzieła wybrane, t. 1: Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Szuniewicz A., 1967, Próba badania wad mowy dzieci upośledzonych umysłowo w warszawskich szkołach specjalnych, „Logopedia”, 7, s. 112–117.
Zobacz w Google Scholar

Szurek M., 2015, Neologizmy w języku dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan (red.), Bogactwo językowe i kulturowe w oczach Polaków i cudzoziemców 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 115–124.
Zobacz w Google Scholar

Szurek M., 2018, Przesiewowe badania mowy jako działanie służące identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń mowy, [w:] E. Gacka, M. Kaźmierczak (red.), Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 199–211.
Zobacz w Google Scholar

Szurek M., 2022, Przegląd badań kompetencji słowotwórczych dzieci w normie oraz z niepełnosprawnością intelektualną, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, 34, s. 17–38.
Zobacz w Google Scholar

Szymanek B., 1982, Eksperyment w najnowszych badaniach słowotwórczych, „Lubelskie Materiały Neofilologiczne”, s. 252–262.
Zobacz w Google Scholar

Śmigiel R., Stembalska A., 2007, Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana genetycznie – wybrane aspekty, „Nowa Pediatria”, 4, http://czytelniamedyczna.pl/2090,niepelnosprawnosc-intelektualna-uwarunkowania-genetyczne-wybrane-aspekty.html (dostęp: 8.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Tarkowski Z., 1988, Agramatyzm u uczniów lekko upośledzonych umysłowo, [w:] Z. Sękowska (red.), Rewalidacja dzieci ze złożonymi upośledzeniami, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 75–88.
Zobacz w Google Scholar

Tarkowski Z., 2005, Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 553–606.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyk G., 2001, Kształcenie myślenia dzieci w kontekście konwencjonalnych oddziaływań rewalidacyjnych, [w:] C. Kosakowski (red.), Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, s. 63–68.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R., 2001, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 343–370.
Zobacz w Google Scholar

Tulving E., 1972, Episodic and semantic memory, [w:] E. Tulving, W. Donaldson (red.), Organization of memory, New York: Academic Press, s. 381–403.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski A., 1991, Kompetencja komunikacyjna dzieci upośledzonych umysłowo – zarys problematyki badawczej, „Psychologia Wychowawcza”, 3, s. 245–251.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski A., 2002, Kształtowanie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Zobacz w Google Scholar

Tyler A., Nagy W., 1989, The acquisition of English derivational morphology, „Journal of Memory and Language”, 28(6), s. 649–667.
Zobacz w Google Scholar

Ullman M.T., Corkin S., Coppola M. i in., 1997, A neural dissociation within language: Evidence that the mental dictionary is part of declarative memory, and that grammatical rules are processed by procedural system, „Journal of Cognitive Neuroscience”, 9, s. 266–276.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi, 2020, Statystyczne Vademecum Samorządowca, https://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_lodzkie.pdf (dostęp: 15.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wald I., 1987, Upośledzenie umysłowe, [w:] S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński (red.), Psychiatria, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 428–454.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K., 1996, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Wątorek A., 2014, Kompetencje językowe dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
Zobacz w Google Scholar

Wątorek A., 2015, Problemy metodologiczne badań nad kompetencją językową dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, „Logopedia Silesiana”, 4, s. 200–217.
Zobacz w Google Scholar

Werker J.F., Polka L., Peeg J.E., 1997, The conditioned head turn procedure as a method for testing infant speech perception, „Early Development and Parenting”, 6, s. 171–178.
Zobacz w Google Scholar

Whorf B.L., 1982, Język, myśl, rzeczywistość, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Wilgocka-Okoń B.,1967, Zasób umysłowy dzieci dawniej a dziś, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz J., 1959, Drobne spostrzeżenia o działaniu analogii w mowie dziecka, „Poradnik Językowy”, 8, s. 349–352.
Zobacz w Google Scholar

Wyczesany J., 1998, Oligofrenopedagogika, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Wyczesany J., 2007, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Wyczesany J., 2012, Wybrane aspekty diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] K. Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki (red.), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław: Wydawnictwo Continuo, s. 69–96.
Zobacz w Google Scholar

Wyczesany J., Gajdzica Z., 2006, Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski L.S., 1978, Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski L.S., 1989, Myślenie i mowa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski L.S., 2006, Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Zaczyński W., 1967, Rozwój metody eksperymentalnej i jej zastosowanie w dydaktyce, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Zaczyński W., 1995, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Zarębina M., 1953, Ostatnie badania nad mową dziecka, „Język Polski”, 33(5), s. 401–405.
Zobacz w Google Scholar

Zarębina M., 1965, Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Zarębina M., 1970, Rola wyrazów w słowniku i w tekście (na materiale polskim), „Język Polski”, 1, s. 33–46.
Zobacz w Google Scholar

Zarębina M., 1971, Najczęstsze wyrazy polszczyzny mówionej, „Język Polski”, 5, s. 336–347.
Zobacz w Google Scholar

Zarębina M., 1980, Język polski w rozwoju jednostki. Analizy tekstów dzieci do wieku szkolnego. Rozwój semantyczny języka dziecka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H., 1986, Czym język za młodu nasiąknie, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H., 1988, Funkcje neologizmów w rozwoju języka dzieci przedszkolnych, [w:] J. Brzeziński (red.), Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, s. 259−276.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H., 1990, Świat w dziecięcych słowach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H., 2016, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2010–2015. Listy frekwencyjne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H., Buczyńska K., 1987, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Zobacz w Google Scholar

Żyta A., Ćwirynkało K., 2013, Nowe kierunki i tendencje pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną – zmiany terminologiczne, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, 10, s. 52–61.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

19 grudnia 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-344-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-345-0

Inne prace tego samego autora