Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym w finansowaniu przedsiębiorstw

Autorzy

Tomasz Szemraj
Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ING Bank Śląski
https://orcid.org/0000-0003-1880-9492
Agnieszka Czajkowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Korporacji
https://orcid.org/0000-0002-7445-887X

Słowa kluczowe:

finansowanie przedsiębiorstw, struktura kapitału, aktywa obrotowe, kapitał obrotowy, zarządzanie kapitałem obrotowym, GPW w Warszawie

Streszczenie

Zdolność do utrzymywania płynności finansowej przez przedsiębiorstwa jest podstawą ich egzystencji na rynku. Z kolei płynność finansowa jest wypadkową umiejętnego zarządzania kapitałem obrotowym. Czym jednak jest zarządzanie kapitałem obrotowym? Jak zidentyfikować jego rodzaje? W czym przejawia się długookresowe zarządzanie kapitałem obrotowym? Jaka jest relacja pomiędzy operowaniem kapitałem obrotowym a rentownością i wypłacalnością przedsiębiorstw? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w prezentowanej monografii. Zawiera ona propozycję modelu identyfikującego taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym oraz jego praktyczne zastosowanie w różnych sektorach polskiej gospodarki.

Książka jest adresowana zarówno do kadry menedżerskiej, która wykorzystuje zarządzanie kapitałem obrotowym jako element wspierający podejmowanie strategicznych decyzji finansowych, jak i do pracowników naukowych uczelni ekonomicznych oraz studentów kierunków finansowych zainteresowanych kompleksowym podejściem do taktyk i strategii zarządzania kapitałem obrotowym.

Bibliografia

Agha H., 2014, Impact of working capital management on profitability, „European Scientific Journal”, Ponta Delgada.
Zobacz w Google Scholar

Ajchel M., 2009, Rola strategii w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Finansów w Warszawie”, nr 47–48.
Zobacz w Google Scholar

Anojan V., Arulalan N., Nimalathasan B., 2013, Working Capital Management and Its Impact on Profitability: A Study of Selected Listed Manufacturing Companies in Sri Lanka, „The International Journal of Business & Management”, Bilaspur.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak R., 1997, Kryteria i metody oceny zagrożenia wypłacalności banku. Wnioski z doświadczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, „Bezpieczny Bank”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski L., Waśniewski T. (red.), 1996, Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein P.L., Damodaran A. (red.), 1999, Zarządzanie inwestycjami, K.E. Liber, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bień W., 2008a, Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bień W., 2008b, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bigos A., 2007, Psychologiczne bariery ryzyka inwestycyjnego, [w:] D. Fatuła (red.), Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Błach J., 2009, Analiza zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem informacji bilansowych – ujęcie statyczne, [w:] G. Łukasik (red.), Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Bolek M., 2018, Determinanty wzrostu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki R., 1993, Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Secesja, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brealey R.A., Myers S.C., 1999, Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brigham E.F., Gapensky L.C., 2000, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brigham E.F., Houston J.F., 2003, Fundamentals of financial management, South-Western College Pub, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Bruinshoofd A., Kool C., 2002, The Determinants of Corporate Liquidity in the Netherlands, Materiały z Konferencji EFA Berlin 2002, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.537.3499&rep=rep1&type=pdf (dostęp: 17.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Buk H., Woźniak-Sobczak B., 1996, Cele firmy (przedsiębiorstwa) a jego strategia kapitałowa, [w:] B. Woźniak-Sobczak (red.), Gospodarowanie kapitałem w firmie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Buk H., Izydorczyk B., Woźniak-Sobczak B., 1996, Kapitał firmy i jego funkcje, [w:] B. Woźniak--Sobczak (red.), Gospodarowanie kapitałem w firmie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Chojnacka E., 2011, Czynniki wpływające na zmiany poziomu zadłużenia w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Czapiewski L., 2008, Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, [w:] D. Krzemińska (red.), Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 106.
Zobacz w Google Scholar

Czapiewski L., Kubiak J., 2008, Metody identyfikacji strategii kapitału obrotowego, [w:] D. Krzemińska (red.), Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 106.
Zobacz w Google Scholar

Czapiewski L., Mizerka J., 2002, Kształtowanie struktury kapitału jako przedmiot decyzji finansowych, [w:] J. Sobiech (red.), Kapitałowa strategia przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Czarkowski A., 2006, Leasing operacyjny a finansowy, Money.pl Sp. z o.o., http://msp.money.pl (dostęp: 14.12.2006).
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J., Dresler Z., 2001, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska-Kayzer D., 2006, Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Czyż M., 2013, Szacowanie kosztu kapitału własnego metodą stopy dochodu z obligacji z premią za ryzyko, „Zarządzanie i Finanse”, r. 11, nr 2, cz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2001, Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran A., 2007, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Danbolt J., Hirst I., Jones E., 2011, The growth companies puzzle: Can growth opportunities measures predict firm growth?, „The European Journal of Finance”, vol. 17(1).
Zobacz w Google Scholar

De Angelo H., Masulis R.W., 1980, Optimal capital structure under corporate and personal taxation, „Journal of Financial Economics”, vol. 8(1), https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90019-7.
Zobacz w Google Scholar

De Angelo H., De Angelo L., Whited T.M., 2008, Capital structure dynamics and transitory debt, USC Marshall School of Business University of Wisconsin, Wisconsin.
Zobacz w Google Scholar

Deloof M., 2003, Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?, „Journal of Business Finance and Accounting”, vol. 30(3)&(4), https://doi.org/10.1111/1468-5957.00008, Lancaster.
Zobacz w Google Scholar

Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2013, Sektor spożywczy w Polsce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dębski W., 2005, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dresler Z. (red.), 2004, Finanse przedsiębiorstw, t. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, MUZA S.A., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duda-Piechaczek E., 2007, Analiza i planowanie finansowe, Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Dudycz T., 1999, Analiza finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dudycz T., Skoczylas W., 2019, Sektorowe wskaźniki finansowe, opracowania Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP, „Rachunkowość”, nr 4/2019, https://rachunkowosc.com.pl/files/Rachunkowosc-sektorowe-wskazniki-finansowe-2017.pdf (dostęp: 2.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Duliniec A., 1998, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec A., 2011a, Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec A., 2011b, Kapitał obcy w finansowaniu przedsiębiorstw – wyniki badań polskich spółek handlowych, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse– nowewyzwaniateoriiipraktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., 2004, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J. (red.), 1996, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Materiały Konferencji Naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Durand D., 1952, Costs of debt and equity funds for business: trends and problems of measurement, [in:] Conference on research in business finance, „National Bureau of Economic Research”, Inc, Cambridge, Massachusetts.
Zobacz w Google Scholar

Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., 2005, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo D., Zawadzki A., 2011, Finanse przedsiębiorstwa. Istota – narzędzia – zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fabiańska K., Rokita J., 1986, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fatuła D. (red.), 2007, Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Fedorowicz Z., 1993, Finanse przedsiębiorstwa, POLTEXT, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Figura P., 2011, Zależności między celem nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym, Rozprawa doktorska na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Flejterski S., Szewczuk A. (red.), 1998, Finanse i bankowość – dźwignie wzrostu gospodarczego, cz. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Franc-Dąbrowska J., 2008, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Franc-Dąbrowska J., 2011, Polityka dywidendy w opinii menedżerów – wyniki studiów literaturowych, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz W., 2002, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz W., 2005, Sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka J., 2002, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gallinger G., Healey B., 1991, Liquidity analysis and management, Addison-Wesley, Menlo Park.
Zobacz w Google Scholar

Garcia-Teruel P., 2007, Effects of Working Capital Management on SME Profitability, „International Journal of Managerial Finance”, April, Bingley.
Zobacz w Google Scholar

Gierszewska G., Romanowska M., 1999, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Głodek Z., 2004, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gmytrasiewicz M., 2005, Encyklopedia rachunkowości, Lexis Nexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Godziszewki B., Hoffer M., Stankiewicz M.J., 2001, Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H., 2006, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Oficyny Wydawniczej„BRANTA”, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Gołaś Z., Witczyk A., 2010, Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T., 2001, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gorczyńska M., 2009, Analiza finansowa w realizacji polityki kredytowej przedsiębiorstwa, [w:] G. Łukasik (red.), Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Gorczyńska M., 2011, Współczesny model decyzyjny polityki kredytowej przedsiębiorstwa, [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Gorczyńska M., Szustak G., 2008, Wybrane parametry optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne”, nr 51.
Zobacz w Google Scholar

Gorczyńska M., Znaniecka K., 2006, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gospodarowicz A. (red.), 2000, Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grinberger P., Nehrebecka N., 2015, Determinanty wzrostu polskich przedsiębiorstw giełdowych, „Ekonomia. Rynek. Gospodarka, Społeczeństwo”, nr 43.
Zobacz w Google Scholar

Gryko J.M., 2011, Zróżnicowanie źródeł finansowania i struktura wiekowa zadłużenia spółek publicznych w Polsce, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorzewska E., 2008, Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 64.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz J., 2008, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol M., Chodakowski J., 2008, Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol M., Szyszka A., 1999, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol M. (red.), 2004, Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Hicks J.R., 1988, Perspektywy ekonomii. Szkice z teorii pieniądza i teorii wzrostu, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ickiewicz J., 2004, Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ickiewicz J., 2007, Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa, [w:] J. Szczepański, L. Szyszko (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Iqbal A., Wang Z., 2018, Effect of Working Capital Management on Profitability, 5th International Conference on Key Engineering Materials and Computer Science (KEMCS 2018), Vancouver, https://www.researchgate.net/publication/325011442_Effect_of_Working_Capital_Management_on_Profitability (dostęp: 5.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

Jajuga G., Śmieja N., 2011, Dystrybucja wartości dla akcjonariuszy podczas emisji z wyłączeniem prawa poboru, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., 2006, Ogólne zasady inwestowania, Wydawnictwo Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., Jajuga T., 1998, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janasz K., 2011, Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., 2007, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janik W., Paździor A., 2011, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski J., 2010, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jensen M.C., Meckling W.H., 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Owner-ship Structure, „Journal of Financial Economics”, October, vol. 3, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., 1999, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., 2000, Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karpuś P., 2006, Wprowadzenie do zarządzania finansami, [w:] P. Karpuś (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Karpuś P., Węcławski J. (red.), 2007, Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B., Marszałek J., 2011, Zmienność dywidendy a koncentracja akcjonariatu na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Keynes J.M., 1935, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Harcout Brace Jovanovich, Nowy Jork.
Zobacz w Google Scholar

Kędzior M., 2006, Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 702.
Zobacz w Google Scholar

Kitowski J., 2011, Metodyczne aspekty pomiaru cyklu konwersji gotówki w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 88.
Zobacz w Google Scholar

Kiziukiewicz T., 1995, Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą, Ekspert, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kiziukiewicz T. (red.), 2012, Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych, cz. I, Wydawnictwo IVG, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., 2006, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk M. (red.), 2010, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska K., 2008, Znaczenie misji w działalności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski M., 2006, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski S., Milewski R., 2005, Czym zajmuje się ekonomia, [w:] R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kreczmańska-Gigol K., 2010, Zarządzanie kapitałem obrotowym netto, [w:] K. Kreczmańska-Gigol (red.), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kritzman M., 1999, Ryzyko i użyteczność: podstawowe zagadnienia, [w:] P.L. Bernstein, A. Damodaran (red.), Zarządzanie inwestycjami, K.E. Liber, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kryzys w budownictwie i kryzys zaufania. Polski Kongres Drogowy z dnia 23.10.2012 r., http://kongresdrogowy.pl/post/299-kryzys-w-budownictwie-i-kryzys-zaufania (dostęp: 25.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Krzakiewicz K., 2008, Strategia zmian antykryzysowych, [w:] K. Zimniewicz (red.), Zmiany w organizacji – przyczyny i konsekwencje, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 105.
Zobacz w Google Scholar

Krzemińska D., 1998, Strategia przetrwania i rozwoju realizowana kredytami krótkoterminowymi, [w:] S. Flejterski, A. Szewczuk (red.), Finanse i bankowość – dźwignie wzrostu gospodarczego, cz. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Krzemińska D., 2005, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Krzemińska D. (red.), 2008, Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 106.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak J., 2004, Wybór źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, [w:] Z. Dresler (red.), Finanse przedsiębiorstw, t. II, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak J., 2005, Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak J., Nowaczyk T., 2011, Koszty zagrożenia upadłością a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Kupczyk J., 2010, Kapitał obrotowy netto i metody jego analizy, [w:] M. Kowalczyk (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu.
Zobacz w Google Scholar

Kusak A., 2003, Nieoperacyjny kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kusak A., 2004, Zmienność zapotrzebowania na kapitał obrotowy w ciągu a polityka finansowa przedsiębiorstwa, [w:] J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kusak A., 2006, Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuś A., Hodun M., 2011, Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 91.
Zobacz w Google Scholar

Lee C.F., Finnerty J.E., 1990, Corporate Finance: Theory, Method and Applications, HBJ, Orlando.
Zobacz w Google Scholar

Lepczyński B., 2005, Ocena standingu przedsiębiorstwa, [w:] L. Pawłowicz (red.), Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane, ODiDK, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., 2000, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lewiński vel Iwański S., 2012, Wpływ struktury finansowej na wartość polskich spółek giełdowych, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych, cz. I, Wydawnictwo IVG, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Lyandres E., Palazzo B., 2016, Cash holdings, competition, and innovation, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 51(6).
Zobacz w Google Scholar

Łukasik G., 1998, Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie, „Dom Ekonomisty”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Łukasik G., 2000, Metody oceny struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Katowicach”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Łukasik G., 2009, Podstawy modelu analizy finansowej współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] G. Łukasik (red.), Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Łukasik G. (red.), 2004, Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Maciejczak M., 2008, Ocena Indeksów Wczesnego Ostrzegania na przykładzie Testu Szybkiego i Indeksu Zh. Czy wyniki zależą od zastosowanej metody, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 64.
Zobacz w Google Scholar

Małecka E., 1998, Ograniczenia decyzji przedsiębiorstwa w procesie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Marchesnay M., 1994, Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marecki K., 2007, Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa, [w:] J. Szczepański, L. Szyszko (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matin M., Naby A.A., 2015, Impact of working capital on firm’s profitability, „Journal of Economic Info”, vol. 2(3), Islamabad.
Zobacz w Google Scholar

Matuszak M., 2001, Upadki polskich przedsiębiorstw w latach 1990–2000. Wybrane problemy i wyniki badań prowadzonych w sądach gospodarczych, [w:] B. Godziszewki, M. Hoffer, M.J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Matysiak A., 2008, Kapitał jako proces, „Zeszyty Naukowe PTE”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz K., 2016, Branżowa dywersyfikacja kapitału obrotowego netto, [w:] P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce, t. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Miarecka A., 2005, Znaczenie złotych reguł finansowania w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, Finansowy Kwartalnik „E-Finance”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., 2011, Strategie zarządzania finansami a modele finansowania działalności na przykładzie przedsiębiorstw górniczych, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Michalski G., 2007, Wpływ decyzji w zakresie SZKO netto na wartość przedsiębiorstwa, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Michalski G., 2010, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michalski G., 2011, Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Michalski M., 2001, Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG--PRESS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), 2005, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miller M.H., 1988, The Modigliani-Miller Proposition after Thirty Years, „Journal of Economic Perspectives”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Miller M.H., Modigliani F., 1961, Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, „Journal of Business”, no. 34.
Zobacz w Google Scholar

Modigliani F., Miller M.H., 1958, The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, „American Economic Review”, no. 48.
Zobacz w Google Scholar

Modigliani F., Miller M.H., 1963, Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, „American Economic Review”, no. 53.
Zobacz w Google Scholar

MSR 1, 2007, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., t. 1, SKwP i IASBUD, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Musiałek M., 2009, Długość cyklu obrotowego i finansowego a efektywność funkcjonowania firmy na przykładzie branży motoryzacyjnej, Rozprawa doktorska na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Myers S.C., 2003, Financing of corporations, [w:]„Handbook of the Economics of Finance”, vol. 1.
Zobacz w Google Scholar

Myers S.C., Majluf N.S., 1984, Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, „Journal of Financial Economics”, no. 13, https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0.
Zobacz w Google Scholar

Narski Z., 2001, Ekonomia w rozwoju, Wydawnictwo SUSPENS, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Nobanee H., 2017, Efficiency of Working Capital Management and Profitability of UAE Construction Companies: Size and Crisis Effects, „SSRN Electronic Journal”, January, Rochester, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2971477.
Zobacz w Google Scholar

Nowaczyk T., 2008, Metoda wyboru strategii finansowania majątku przedsiębiorstwa, [w:] D. Krzemińska (red.), Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 106.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., 1998, Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Metody i ograniczenia, FRR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Oliveira B., Fortunato A., 2006, Firm growth and liquidity constraints: A dynamic analysis, „Small Business Economics”, vol. 27(2–3).
Zobacz w Google Scholar

Orechwa-Maliszewska E., Kopczuk A., 2003, Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski J., 1991, Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, Wydawnictwo CIM, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski J., 2001, Nowoczesne zarządzanie finansami firmy, Agencja Wydawnicza InterFart, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski J. (red.), 2005, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Otte B., 2009, Analiza efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, [w:] G. Łukasik (red.), Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Pacho W., 2005, Proste metody szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej”, nr 33.
Zobacz w Google Scholar

PAP, 2008, Eksperci: wahania kursu złotówki są przekleństwem polskich firm, „Gazeta Prawna” z 18.11.2008 r., https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/96001,wahania-kursu-zlotowki-sa-przeklenstwem-polskich-firm.html (dostęp: 30.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

Pawłowicz L., 2005, Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane, ODiDK, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek C., Saryusz-Wolski Z., 1999, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa. Pierścionek Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pioch J., 2005, Polityka dywidend w teorii i praktyce gospodarczej, [w:] L. Pawłowicz (red.), Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane, ODiDK, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Pluta W., 1999, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polaczek R., 2004, Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym netto, [w:] M. Hamrol (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalska B., 2000, Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] M. Wypych (red.), Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy, Wydawnictwo Przedsiębiorstwa Specjalistycznego„Absolwent”, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalska B., Pomykalski P., 2007, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., 1999, Finanse przedsiębiorstwa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski A., 2007, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rytko P., 2009, Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Serrasqueiro J.N., 2014, Working Capital Management impact on Profitability, International Master of Science in Business Administration, Lizbona.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T., 1992, Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie PW „Stalbill”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T., 2007, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T., 2009, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Nesterak J., 1996, Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Wędzki D., 1997, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Simon H., 2004, Krótka historia strategii, „Gazeta Wyborcza” z dnia 24.11.2004.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas S., 2008, Polityka finansowa. Istota. Projektowanie. Realizacja, „Zeszyty Naukowe Akademii Finansów w Warszawie”, nr 39/40.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek-Mielczarek A., 2002, Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek-Mielczarek A., 2005, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania przedsiębiorstw, C.H. Beck, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Skowroński A., 2002, Kształtowanie struktury kapitału jako przedmiot decyzji finansowych, [w:] J. Sobiech (red.), Kapitałowa strategia przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Slatter S., Lovett D., 2001, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sobiech J. (red.), 2002, Kapitałowa strategia przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Soliwoda M., 2011, Relacje aktywów obrotowych w wybranych branżach przemysłu, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Stachowiak Z., Kłodziński R., 2004, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stalmach R., 2005, Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stefański A., 2014, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w firmach rodzinnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 111.
Zobacz w Google Scholar

Stępień K., 2008, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa. Stradomski M., 2004, Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak J., 1992, Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, EKORNO, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., 2007, Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa, [w:] J. Szczepański, L. Szyszko (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szemraj T., 2015, Strategie kapitału obrotowego w świetle modeli dyskryminacyjnych na przykładzie spółek z branży spożywczej, [w:] E. Wrońska-Bukalska (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Szot-Gabryś T., 2008, Model pomiaru zysku ekonomicznego w małej firmie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szymański P., 2007, Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Petros, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko L., 2007, Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa, [w:] J. Szczepański, L. Szyszko (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Śpiewak T., 2008, Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Teofil-Kaczmarek T., 2007, Zarządzanie płynnością finansową małych i średnich przedsiębiorstw – ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski A., 2007, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M., 2007, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Uchman J., 2011, Teoretyczne i regulacyjne aspekty odkupu akcji własnych przez spółki, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r., poz. 646, 1479, 1629, 1633.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1535, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Vijaya A.S.V., Rama S.V.S., 2013, A Study of Working Capital Management of Cement Industries in India, „International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES)”, vol. 2, issue 8, August, Arasanoor.
Zobacz w Google Scholar

Voulgaris F.D., Asteriou G., Agiomirgianakis G., 2003, The determinants of small firms growth in the Greek manufacturing sector, „Journal of Economic Integration”, vol. 18(4).
Zobacz w Google Scholar

Walica H., 1999, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wykorzystywanie i powiększanie majątku trwałego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Zobacz w Google Scholar

Ward K., Grundy T., 1996, The strategic management of corporate value, „European Management Journal”, vol. 14 (6).
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski M., Chmielewska M., 2006, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich, „Rocznik Nauk Rolniczych”, seria G, t. 93, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski M., Zabolotnyy S., 2008, Kształtowanie i efektywność strategii płynności finansowej PKM DUDA S.A., „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 64.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski M., Zabolotnyy S., 2009, Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 78.
Zobacz w Google Scholar

Waściński T., Kruk M., 2010, Analiza powiązań pomiędzy rentownością i płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, nr 84.
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski T., Skoczylas W., 1996, Analiza płynności finansowej, [w:] L. Bednarski, T. Waśniewski (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wawryszuk-Misztal A., 2005, Strategia kapitału obrotowego netto wg kryterium maksymalizacji wartości dla właścicieli, „Annales”, sec. H., vol. XXXIX.
Zobacz w Google Scholar

Wawryszuk-Misztal A., 2006, Krótkoterminowe decyzje finansowe, [w:] P. Karpuś (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wawryszuk-Misztal A., 2007, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Ujęcie praktyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wąsowski W., 2011, Istota i warunki utrzymania płynności finansowej, „Przegląd Corporate Governance”, nr 1 (25).
Zobacz w Google Scholar

Weston J.F., Copeland T.E., 1991, Managerial Finance, The Dryden Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., 2003, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., 2009, Jak zarządzać należnościami, „Rachunkowość”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., 2010, Analiza wskaźnikowa sprawozdania księgowego: wskaźniki finansowe, t. 2, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorek-Kosmala M., 2011, Koncepcja Total Average Cost of Capital jako nowoczesne spojrzenie na koszt kapitału przedsiębiorstwa w warunkach zarządzania ryzykiem, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Wilmańska-Sosnowska S., 1994, Strategia finansowania działalności jako przejaw adaptacji przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu rynkowym, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk J., 2008, Racjonalność gospodarowania a druga zasada termodynamiki, „Zeszyty Naukowe AE w Katowicach. Studia Ekonomiczne”, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowska U. (red.), 2001, Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolski R., Bolek M., 2016, Liquidity-Profitability relationship analysed once again. The case of Poland, „European Scientific Journal”, vol. 12(7).
Zobacz w Google Scholar

Woźniak-Sobczak B. (red.), 1996, Gospodarowanie kapitałem w firmie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wrońska E.M., 2006, Polityka dywidend, [w:] P. Karpuś (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wrońska-Bukalska E. (red.), 2015, Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski R., 2009, Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedmiot i metoda. Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
Zobacz w Google Scholar

Wrzesiński M., 2007, Źródła finansowania majątku, [w:] J. Szczepański, L. Szyszko (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek S. (red.), 2011, Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M., 2000a, Finansowanie przedsiębiorstwa, [w:] M. Wypych (red.), Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy, Wydawnictwo Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Absolwent”, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M., 2000b, Ogólne problemy finansów przedsiębiorstwa, [w:] M. Wypych (red.), Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy, Wydawnictwo Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Absolwent”, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M., 2005, Strategie dywidendowe polskich spółek giełdowych, [w:] J. Ostaszewski (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M., 2011, Spółki giełdowe w świetle reguł finansowania, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Wyrobek J., Stańczyk Z., 2011, Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Zadora H., 2004, Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko, [w:] G. Łukasik (red.), Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska M., 2005, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zalewski H., 1999, Polityka i strategia w zarządzaniu finansami firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka D., 2008, Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach, [w:] D. Krzemińska (red.), Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 106.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka D., 2011, Ocena znaczenia źródeł finansowania aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach handlowych w Polsce, [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 172.
Zobacz w Google Scholar

Zimniewicz K. (red.), 2008, Zmiany w organizacji – przyczyny i konsekwencje, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 105.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecka K., Zieliński T. (red.), 2008, Finanse wobec sfery realnej gospodarki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Żuber R., 2008, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 lipca 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-022-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-023-2

Inne prace tego samego autora