Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL: Wybrane problemy

Autorzy

Natasza Duraj - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa; Adam Sadowski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa; Anna Misztal - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa; Michał Comporek - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa; Magdalena Kowalska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo finansowe, zarządzanie łańcuchem dostaw, przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa logistyczne, GPW w Warszawie

Streszczenie

Publikacja jest poświęcona bezpieczeństwu ekonomiczno-finansowemu przedsiębiorstw sektora TSL (transport – spedycja – logistyka). Podjęte w niej rozważania są znaczące i aktualne z punktu widzenia finansów oraz logistyki. Prezentowana książka jest wycinkiem szerokiej, złożonej i ważnej problematyki prowadzenia działalności gospodarczej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ekonomiczno-finansowego, którego istotą jest utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności, rentowności, sprawności działania, zadłużenia i racjonalnej polityki kształtowania rezerw finansowych.

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w niej podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem ekonomiczno-finansowym oraz wyszczególniono aspekty dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchach dostaw. W części empirycznej omówiono wyniki badań nad bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstw transportowych.

Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem ekonomiczno-finansowym przedsiębiorstw, a także do studentów i wszystkich zainteresowanych, dla których prezentowana tematyka stanowi fascynujący przedmiot badań, decyzji i dyskursów naukowych.

Bibliografia

Adamczyk M., Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla inwestorów giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Afuah A., Tucci C.L., Internet Business Models and Strategies: Text and Cases, McGraw Hill, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Amit R., Zott C., Creating Value through Business Model Innovation, „MIT Sloan Management Review” 2012, nr 53, s. 41.
Zobacz w Google Scholar

Arof A.M, Khadzi A.F., Delphi A., Study to Identify Important Factors for Determining the Level of Adherence to ISPS Code Implementation, „Supply Chain Management” 2018, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Banomyong R., The Impact of Port and Trade Security Initiatives on Maritime Supply-chain Management, „Maritime Policy & Management” 2005, nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewicz G., Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP: podejście procesowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bąk P., Kapusta M., Rola bezpieczeństwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, t. 2, nr 74.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bednarzewska K., System rachunkowości jako źródło informacji do zarządzania finansami przedsiębiorstwa – zakres i cele raportowania, [w:] H. Żukowska, A. Sposz, G. Zasuwa (red.), Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bień W., Ocena efektywności finansowej spółek giełdowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bil J., Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bogdański W., Personifikacje rzymskie na monetach, „Biuletyn Informacyjny” 2009–2010, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński M., Kategorie bezpieczeństwa, [w:] M. Brzeziński, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Buczyńska T., Mikroekonomia, Warszawa–Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, nr 45.
Zobacz w Google Scholar

Buzan B., People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, New York 1991.
Zobacz w Google Scholar

Cabała P., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Chesbrough H.W., Rosenbloom R.S., The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-Off Companies, „Industrial and Corporate Change” 2002, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M., Peck H., Building the Resilient Supply Chain, „International Journal of Logistics Management” 2004, t. 15, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Cicirko T., Istota płynności finansowej, [w:] K. Kreczmańska-Gigol (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Closs D.J., McGarrell E.F., Enhancing Security throughout the Supply Chain, IBM Center for The Business of Government, Washington 2004.
Zobacz w Google Scholar

Comporek M., Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Comporek M., Kapitał obrotowy netto jako determinanta operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 484.
Zobacz w Google Scholar

Comporek M., Ocena efektywności fi wej przedsiębiorstw turystycznych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2007–2011, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 267.
Zobacz w Google Scholar

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Domański T., Kowalski P., Marketing dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P. T., Skuteczne zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Duraj N., Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw, [w:] S. Wojciechowska-Filipek (red.), Bezpieczeństwo przedsiębiorstw w systemie gospodarczym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. 14, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Duraj N., Funkcje rezerw w przedsiębiorstwie, „Ekonomia” 2003, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Duraj N., Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Duraj N., Wieloczynnikowa koncepcja modelu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj, A. Sajnóg (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Duraj N., Sosnowski T., Zabezpieczenie finansowe rezerwami bilansowymi działalności nowych spółek giełdowych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. 97.
Zobacz w Google Scholar

Financial Sector Assessment: A Handbook, International Monetary Fund, Washington 2005.
Zobacz w Google Scholar

Fiore F.F., Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Flynn B.B., Koufteros X., Lu G., On Theory in Supply Chain Uncertainty and its Implications for Supply Chain Integration, „Supply Chain Management” 2016, nr 52.
Zobacz w Google Scholar

Franc-Dąbrowska J., Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – Ekonomika Rolnictwa” 2006, t. 93, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa – teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Gassmann O., Frankenberger K., Csik M., Revolutionizing the Business Model, [w:] O. Gassmann, F. Schweitzer, Management of the Fuzzy Front End of Innovation, Springer International Publishing, Cham 2014.
Zobacz w Google Scholar

Gierszewski J., Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii systemów, PWSH Pomerania, Chojnice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Głębocka M., Użyteczność decyzyjna informacji dodatkowej – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 61.
Zobacz w Google Scholar

Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości i w prawie podatkowym, „Poradnik Księgowego” 1999, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, LexisNexis, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewski G., Analiza rozszerzona, [w:] G. Gołębiewski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Govindan K., Fattahi M., Keyvanshokooh E., Supply Chain Network Design under Uncertainty: A Comprehensive Review and Future Research Directions, „European Journal of Operational Research” 2017, nr 183.
Zobacz w Google Scholar

Górczyńska M., Zadora H., Bezpieczeństwo finansowe na tle ogólnych warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2014, nr 111.
Zobacz w Google Scholar

Gutierrez X., Hintsa J., Voluntary Supply Chain Security Programs: A Systematic Comparison, The International Conference on Information Systems, Logistics and Supply Chain, Lyon– France 2006.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol M., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol M., Analiza sytuacji majątkowej, finansowej oraz pokrycia finansowego majątku, [w:] M. Hamrol (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Haus B., Przekroje ryzyka w przedsiębiorstwie, [w:] D. Zarzecki (red.), Materiały konferencyjne Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
Zobacz w Google Scholar

Hostyński L., Wartości w świecie konsumpcji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

IMO, International Shipping Facts and Figures. Information Resources on Trade, Safety, Security, Environment, London 2012.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński A., Stabilność finansowa przedsiębiorstwa a jego model biznesu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2015, nr 104.
Zobacz w Google Scholar

Jaki A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2012, nr 215.
Zobacz w Google Scholar

Janik W., Paździor A., Paździor M., Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Johnson M.W., Seizing the White Space: Business Model Innovation for Growth and Renewal, Harvard Business School Publishing, Boston 2010.
Zobacz w Google Scholar

Juttner U., Supply Chain Risk Management: Understanding the Business Requirements from a Practitioner Perspective, „International Journal of Logistics Management” 2005, t. 16, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński R., Polityka bilansowa kształtowania aktywów i pasywów”, „Rachunkowość – poradnik praktyczny” 2002, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Karbownik L., Koniunktura gospodarcza a poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce, [w:] S. Wojciechowska-Filipek (red.), Bezpieczeństwo przedsiębiorstw w systemie gospodarczym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. 15, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Karbownik L., Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 267.
Zobacz w Google Scholar

Karbownik L., Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kazatel M., Analiza wskaźnikowa – ogólna charakterystyka i dobór optymalnego zestawu wskaźników w zależności od celu oceny oraz ograniczenia w ocenie przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego, [w:] H. Żukowska, A. Sposz, G. Zasuwa (red.), Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Klinefelter D., McCorkle D., Klose S., Financial Management: Cash vs. Accrual Accounting, „The Texas A&M System” 2008, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk A., Bezpieczeństwo jako fenomen społeczny: pojęcie bezpieczeństwa, jego interpretacje i odmiany, „Saeculum Christianum” 2007, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Konieczny J., O pojęciu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, „Teoria i Praktyka” 2012, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk L., Praktyczne i teoretyczne aspekty wiarygodności firmy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska S., Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach Kryzysowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 58.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kramer T., Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kreczmańska-Gigol K. (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstwa – istota, pomiar, zarządzanie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne w działalności służb specjalnych w Polsce. Analiza krytyczna, [w:] S. Wojciechowska-Filipek (red.), Bezpieczeństwo przedsiębiorstw w systemie gospodarczym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. 15, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński A., Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego” 2018, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Kusak A., Płynność finansowa – analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński M., Zarządzanie bezpieczeństwem działalności przedsiębiorstwa – zarys problematyki, [w:] P. Lenik (red.), Zarządzanie w sektorach prywatnym oraz publicznym, Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno 2016.
Zobacz w Google Scholar

Lee Hau L., Wolfe M., Supply Chain Security Without Tears, „Supply Chain Management Review” 2003, nr 7(1).
Zobacz w Google Scholar

Ligęza K., Kryteria bezpieczeństwa państwa – aspekty teoretyczne, [w:] J. Żylińska, I. Przychocka (red.), Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Łukomski W., Sadowski A., Ekonomiczne aspekty ochrony morsko-lądowych łańcuchów dostaw, „Logistyka” 2016, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Magretta J., Why business models matter?, „Harvard Business Review” 2002, nr 80.
Zobacz w Google Scholar

Markisz M., Żukowska H., Prawne podstawy sprawozdawczości finansowej, [w:] H. Żukowska, A. Sposz, G. Zasuwa (red.), Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A., A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” 1943, nr 50.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mintzberg H., The Strategy Concept 1: Five Ps for Strategy, „California Management Review” 1987, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Misztal A., Analiza rentowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20, „Nauki o Finansach” 2015, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Misztal A., Bezpieczeństwo finansowe a zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw przemysłowych, „Ekonomia XXI Wieku” 2019, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Misztal A., Funkcjonowanie e-biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Misztal A., Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw – ewaluacja, „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Müller R., Haasis H.D., Security in Maritime Logistics–Learning by Gaming, International Conference on Dynamics in Logistics 2018 Feb 20, Springer, Cham 2018.
Zobacz w Google Scholar

Nesterowicz R., Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Ni J.Z., Melnyk S.A., Ritchie W.J., Flynn B.F., Why Be First If It Doesn’t Pay? The Case of Early Adopters of C-TPAT Supply Chain Security Certification, „International Journal of Operations & Production Management” 2016, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski R., Bezpieczeństwo jednostki – wybrane aspekty systemu zabezpieczeń, „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” 2010, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Machel W., CRM jako strategiczna determinanta rozwoju dealerów samochodów osobowych, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, t. 2, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski Z., Szafran H., Szafran R., Bezpieczeństwo XXI wieku. Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, RS Druk, Rzeszów 2009.
Zobacz w Google Scholar

Orliński B., Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód– ryzyko, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 65.
Zobacz w Google Scholar

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Zobacz w Google Scholar

Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept, „Communications of the Association for Information Systems” 2005, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Phillips T., Spektakularne upadki wielkich firm, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Raczkowski K., Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Raczkowski K., Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Radosiński E., Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rice Jr. J. B., Caniato F., Building a Secure and Resilient Supply Network, „Supply Chain Management Review” 2003, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rudzińska J., Piekarski W., Dudziak A., Przedsiębiorstwa transportowe i ich znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2012, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski K., Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym – szansa dla Polski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 382.
Zobacz w Google Scholar

Ryś M., Strategie płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” 2003, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Samuelson P., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sheffi Y., Supply Chain Management under the Threat of International Terrorism, „The International Journal of Logistics Management” 2001, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Shulman J., Cox R., An Integrate Approach to Working Capital Management, „Journal of Cash Management” 1985, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sigismund-Huff A., Floyd S.W., Herman H.D., Terjesen S., Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sitkowski L., Zarządzanie bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw – ISO 28000, „Przemysł i Środowisko. Jakość – Zarządzanie” 2009, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M., Homo Securitas, [w:] I. Andruszkiewicz, M. Skarżyński (red.), Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Wożniak K. (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wydawnictwo MFiles.pl, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stachowiak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] Z. Stankiewicz (red.), Ekonomika obrony, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Stępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008. Szczepanowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Szlachta A., Bujak A., Surowce strategiczne w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2017, t. 1, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E., Jak czytać cashflow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Tkocz-Wolny K., Sprawozdanie finansowe jako forma prezentacji informacji ekonomicznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 287.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14.10.2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, dodatek nr 8 do „Zeszytu Metodycznego Rachunkowości” 2008, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Urciuoli L., Ekwall D., Possible Impacts of Supply Chain Security on Efficiency: A Survey Study about the Possible Impacts of AEO Security Certifications on Supply Chain Efficiency. 24th NOFOMA Conference, 7–8 June 2012, Turku–Finland 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Walczak W., Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka – próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności, „E-mentor” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski M., Zabolotny S., Kształtowanie i efektywność strategii płynności finansowej PKM DUDA SA, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie” 2008, nr 64.
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wawryszuk-Misztal A., Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach – studium empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wierzba R., System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa finansowego. Doświadczenia francuskie, „Bezpieczny Bank” 2005, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Strategia kształtowania i finansowanie majątku obrotowego, „Rachunkowość” 1997, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski B., Chojnacki W., Cieślarczyk M., Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2018.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowska U. (red.), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M., Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wyrwicka M.K., Jaźwińska D., Percepcja uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Zhang X., Roe M., Maritime Container Port Security. USA and European Perspectives, Palgrave Macmillan, London 2019.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska-Chmielewska A., Kalinowski S., Kształtowanie się strategii finansowania w wybranych przedsiębiorstwach mięsnych w Polsce w latach 2007–2013, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2012, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Zott Ch., Amit R., Massa L., The business model: Recent developments and future research, „Journal of Management” 2011, nr 37(4).
Zobacz w Google Scholar

Zwiech P., Istota strategii firmy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
Zobacz w Google Scholar

Żuk K., Kwiecień A., Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystania danych ze sprawozdania finansowego przez użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych, [w:] H. Żukowska, A. Sposz, G. Zasuwa (red.), Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Żukrowska K., Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

http://www.sqas.pl (dostęp: 20.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://archiwum.mpit.gov.pl/media/15346/Raport_o_stanie_gospodarki_2015_pl.pdf (dostęp: 21.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://newconnect.pl/spolki (dostęp: 5.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://sjp.pwn.pl (dostęp: 12.12.2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat (dostęp: 19.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.gpw.pl/spolki (dostęp: 5.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/zarzadzanie-ryzykiem/iso-22301/ (dostęp: 20.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/zarzadzanie-ryzykiem/iso-22301/ (dostęp: 20.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/zarzadzanie-ryzykiem/iso-28000 (dostęp: 10.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://www.pkn.pl/ (dostęp: 12.12.2019)
Zobacz w Google Scholar

https://www.timesofisrael.com/air-force-officer-admits-mistake-in-not-moving-jets-above- ground-during-flood/ (dostęp: 14.01.2020)
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 maja 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-972-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-973-3