Ekologiczny rozwój przedsiębiorstw

Autorzy

Magdalena Kowalska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-5821-0305
Anna Misztal
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-7455-5290

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój, zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie, zielony biznes, ekoinnowacja, finansowanie ochrony środowiska

Streszczenie

Publikacja jest poświęcona tematyce rozwoju ekologicznego przedsiębiorstw, jego podstawowym problemom, modelom i strategiom wykorzystywanym przez podmioty gospodarcze, dla których ekologia ma istotne znaczenie. Przedstawiono w niej podstawowe kwestie związane z relacjami na linii biznes-ekologia i zarządzaniem ekologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na ekoinnowacje i pomiar ekoinnowacyjności, a także finansowanie ochrony środowiska przez polskie przedsiębiorstwa. Zaprezentowano wyniki badania dotyczącego ekorozwoju polskich przedsiębiorstw oraz studia przypadków powszechnie znanych firm działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Każdy rozdział został zakończony pytaniami problemowymi.

Bibliografia

Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Adamkiewicz-Drwiłło H. G. (2005), Determinanty ekologiczne konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Amit R., Zott C. (2001), Value Creation in e-business, „Strategic Management Journal” vol. 22.
Zobacz w Google Scholar

Andersen M. M. (2002), Organising Interfirm Learning. As the Market Begins to Turn Green, [w:] T. J. De Bruijn, A. Tukker, Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Zobacz w Google Scholar

Aragon-Correa J. A. (1998), Strategic Proactivity and Firm Approach to the Natural Environment, „Academy of Management Journal” vol. 41, no. 5.
Zobacz w Google Scholar

Aragon-Correa J. A., Sharma S. (2003), A Contingent Resource-based View of Proactive Corporate Environmental Strategy, „Academy of Management Review” no. 28 (1).
Zobacz w Google Scholar

Araszkiewicz K. (2012), Innowacje ekologiczne a konkurencyjność gospodarki regionu, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Arend R. (2013), The Business Model: Present and future – beyond a skeumorph, „Strategic Organisation” no. 11 (4).
Zobacz w Google Scholar

Arundel A., Kemp R. (2009), Measuring eco-innovation, United Nations University – Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, UNU-MERIT Working Papers, Maastricht.
Zobacz w Google Scholar

Balicka A. (2017), Aspekt środowiskowy w strategii przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” vol. 15, no. 2 (1).
Zobacz w Google Scholar

Bansal P., Roth K. (2000), Why companies go green: A model of ecological responsiveness, „Academy of Management Journal” no. 43 (4).
Zobacz w Google Scholar

Baran J., Ryszko A. (2013), Opracowywanie i wdrażanie ekoinnowacji technicznych a ekoprojektowanie – integracja procesów i wskazówki metodyczne ich realizacji, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Barczak A., Kowalewska E. (2014), Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań, „Prawa Budżetowe Państwa i Samorządu” nr 1(2).
Zobacz w Google Scholar

Bartoszczuk P. (2015), Bariery ekoinnowacji w przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” t. 2, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Berdo J. (2006), Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conservation, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Bernaciak A. (2000), Przedsiębiorstwo wobec wymagań ochrony środowiska, Wydawnictwo PTOP Salamandra, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bielecka A. (2016), Koncepcja Circular Economy a odzysk metali występujących w ubocznych produktach spalania pochodzących z energetyki, „Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling” nr 61 (11).
Zobacz w Google Scholar

Bielecka A. (2017), Cyrkularne modele biznesowe w energetyce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bojarski W. (1988), Koncepcja badań nad zharmonizowanym rozwojem społeczno-gospodarczym z poszanowaniem dóbr przyrody, „Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dóbr przyrody”, Biuletyn Komitetu Ochrony Środowiska PAN, Wrocław–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Boniecki M., Grabowski R. (2007), Rachunek kosztów innowacji, [w:] A. Karmańska (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość fi ansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (1998), Jak budować program ekorozwoju. Informacje ogólne, Warszawa– Jelenia Góra.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (1999), Wskaźniki ekorozwoju, „Ekonomia i Środowisko” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (2005), Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (2010), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Boudreau J., Ramstad P. (2005), Talentship, Talent Segmentation, and Sustainability: A new HR decision science paradigm for a new strategy definition, „Human Resource Management” no. 44 (2).
Zobacz w Google Scholar

Burchard-Dziubińska M. (1994), Wdrażanie koncepcji ekorozwoju przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe, [w:] Wdrażanie polityki ekorozwoju, ESESiZN Oddział Polski, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Burchard-Dziubińska M. (1998), Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Burchell J. (2008), The Corporate Social Responsibility Reader, Routledge, Taylor & Francis Group, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Carley M., Spapens P. (2000), Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Carrillo-Hermosilla J., del Río P., Könnölä T. (2010), Diversity of Eco-innovations: Reflections from selected case studies, „Journal of Cleaner Production” vol. 18.
Zobacz w Google Scholar

Chesbrough H., Rosenbloom R. S. (2002), The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies, „Industrial and Corporation Change” vol. 11.
Zobacz w Google Scholar

Chodyński A. (2003), Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. Zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, WSZiM BIT, Sosnowiec.
Zobacz w Google Scholar

Chodyński A. (2011), Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M. (2008a), ECSR – koncepcja strategiczna oparta o ekologiczną i społeczną odpowiedzialność biznesu, [w:] W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M. (2008b), Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) – koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych, „Przegląd Organizacji” nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Christmann P. (2004), Multinational Companies and the Natural Environment: Determinants of global environment policy standardization, „Academy of Management Journal” no. 47 (5).
Zobacz w Google Scholar

Ciarko M., Paluch-Dybek A. (2014), Ład ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny triadą zrównoważonego rozwoju, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Cichy M. (2007), Czystsza produkcja i jej model fenomenologiczny, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Cichy M. J., Szafraniec M. (2015), Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw czystej produkcji w Polsce. Część 1: Ogólne aspekty ekoinnowacyjności, „Organizacja i Zarządzanie” z. 77.
Zobacz w Google Scholar

Ciemleja G. (2010), The Sustainable Performance of Small and Medium-sized Enterprises: Problems and Solutions. Doctoral Dissertation, Riga Technical University, Riga.
Zobacz w Google Scholar

CML, PSI, CSM (2008) ECO-DRIVE, A Framework for Measuring Eco-innovation: Typology of indicators based on causal chains, Final Report, FP6-2005-SSP-5-A.
Zobacz w Google Scholar

CSR Consulting, Rekopol (2017), Wpływ biznesu na środowisko, Warszawa, https://kampania17celow.pl/wp-content/uploads/2018/05/rekopol-wplyw-biznesu-na-srodowisko.pdf (dostęp 17.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Cyfert S., Hoppe G. (2011), Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji CSR i ECSR, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Delgado-Ceballos J., Aragon-Correa J.A., Ortiz-de-Mandojana N., Rueda-Manzanares A. (2012), The Effect of Internal Barriers on the Connection Between Stakeholder Integration and Proactive Environmental Strategies, „Journal of Business Ethics” vol. 107, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Demecki W., Żukowski P. (2010), Budowa strategii jako narzędzia innowacyjnego zarządzania organizacją, „Prace Komisji Geografii i Przemysłu” nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska M. I. (2004), Systemy zarządzania środowiskowego, „Archiwum Odlewnictwa” R. 4, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Długosz J. (2013), Wsparcie finansowe przedsięwzięć innowacyjnych – dotacje unijne i krajowe, [w:] A. Buszko (red.), Finansowanie innowacji, Wydawnictwo Expol, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolski G. (2011), Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Dom Organizatora, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Dudkowski R., Rudolf T. (2009), Nowatorskie modele biznesowe, „Marketing w Praktyce” nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Duran C. D., Gogan L. M., Artene A., Duran V. (2015), The Components of Sustainable Development: A possible approach, „Procedia Economics and Finance” no. 26.
Zobacz w Google Scholar

Dyllick T., Hockerts K. (2002), Beyond the Case for Corporate Sustainability, „Business Strategy and the Environment” no. 11.
Zobacz w Google Scholar

Dvořáková L., Zborková J. (2013), Integration of Sustainable Development at Enterprise Level, „Procedia Engineering” no. 69.
Zobacz w Google Scholar

Dziedzic S., Woźniak L. (2013), Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego”, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Embros G. (2010), Koncepcja ekorozwoju w ujęciu Stefana Kozłowskiego, „Studia Ecologiae et Bioethicae” nr 8(2).
Zobacz w Google Scholar

Fiedor B. (1991), Podstawy badania trwałości wzrostu we współczesnej ekonomii, „Ekonomia i Środowisko” nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Flis R. (2010), Ekoinnowacyjność produktów i usług, [w:] L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Foltynowicz Z. (2008), Eco-innovation as an Opportunity for Development, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gadomska-Lila K., Wasilewicz J. (2016), Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 894. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 46 (1)
Zobacz w Google Scholar

Gawor L. (2006), Idea zrównoważonego rozwoju jako projekt nowej ogólnoludzkiej cywilizacji, „Diametros” nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

González-Benito J., González-Benito Ó. (2010), A Study of Determinant Factors of Stakeholder Environmental Pressure Perceived by Industrial Companies, „Business Strategy and the Environment” vol. 19, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (1998), Ochrona środowiska, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (2001), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Górski K. (2003), Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grabara J., Bajdor P., Mihaescu L. (2015), Steps of Sustainable Development Implementation into Enterprise Activities, „Management of Sustainable Development Sibiu” vol. 7, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Graczyk M., Kaźmierczak-Piwko L. (2011), Uwarunkowania dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” nr 45.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gryga K. (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie górniczym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 454.
Zobacz w Google Scholar

Guenther E., Hoppe H., Poser C. (2007), Environmental Corporate Social Responsibility of Firms in the Mining and Oil and Gas Industries: Current status quo of reporting following GRI guidelines, „Greener Management International” no. 53.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2009), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2008, Notatka Informacyjna, GUS, Departament Przemysłu, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Hart S. (1995), A Natural-resource-based View of the Firm, „Academy of Management Review” no. 20 (4).
Zobacz w Google Scholar

Hauff V. (1987), Komisja Brundtland, Nasza wspólna przyszłość: raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Henriksen K., Bjerre M., Almasi A. M., Damgaard-Grann E. (2012), Green Business Model Innovation: Conceptualization Report, „Nordic Innovation Report. Nordic Innovation Publication” no. 16.
Zobacz w Google Scholar

Hilson G., Murcka B. (2000), Sustainable Development in the Mining Industry: Clarifying the corporate perspective, „Resources Policy” no. 26.
Zobacz w Google Scholar

Hockerts K., Wüstenhagen R. (2010), Greening Goliaths versus Emerging Davids: Theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship, „Journal of Business Venturing” no. 25 (5).
Zobacz w Google Scholar

Hopfer A. (1992), Funkcje obszarów wiejskich z perspektywy ekorozwoju, „Ekorozwój Obszarów Wiejskich” nr 401.
Zobacz w Google Scholar

Huppes G., Klejn R., Huele R., Ekins P., Shaw B., Schaltegger S., Esders M. (2010), Measuring Eco-innovation: Framework and typology of indicators, Management summary of the final report of the ECODRIVE project.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński A. (2010), Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński A., Jabłoński M., Primus A., Spytkowska M. (2010), Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Environmental Corporate Social Responsibility). Raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie, Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński M. (2009), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec.
Zobacz w Google Scholar

Janasz K. (2010), Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janik A. (2015), Koszty opracowania i wdrożenia ekoinnowacji oraz źródła ich finansowania, „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji” t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński A. H. (2012), Innowacja, firma innowacyjna, scena innowacji, [w:] A. H. Jasiński, R. Ciborowski (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Johnson M. W. (2010), Seizing the White Space: Business model innovation for growth and renewal, Harvard Business School Publishing, Brighton, MA.
Zobacz w Google Scholar

Johnson M. W., Christensen C., Kagermann H. (2008), Reinventing Your Business Model, „Harvard Business Review” vol. 86.
Zobacz w Google Scholar

Jones E., Harrison D., McLaren J. (2001), Managing Creative Eco-Innovation, Structuring Outputs from Ecoinnovation Projects, „The Journal of Sustainable Product Design” no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Jose A., Lee S. M. (2007), Environmental Reporting of Global Corporations: A content analysis based on website disclosures, „Journal of Business Ethics” no. 72 (4).
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek B. (2011), Formułowanie polityki i strategii ekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa – zarys problematyki, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kadirov D. (2010), Sustainability Marketing Systems, VDM Verlag Dr. Muller, Saarbrücken.
Zobacz w Google Scholar

Kanerva M., Arundel A., Kemp R. (2009), Environmental Innovation: Using qualitative models to identify indicators for Policy, „MERIT Working Papers from United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology” no. 47.
Zobacz w Google Scholar

Karakaya E., Hidalgo A., Nuur C. (2014), Diffusion of Eco-innovations: A review, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” vol. 33.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak-Piwko L. (2012), Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw, PiM WZ UG.
Zobacz w Google Scholar

Kemp R., Pearson P. (2007), Final report MEI project about measuring ecoinnovation, Project co-funded by the European Commission within the Sixth Framework Programme 2002–2006.
Zobacz w Google Scholar

Klima S. (2002), Regionalne aspekty ekorozwoju, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 575.
Zobacz w Google Scholar

Klinkers L., van der Kooy W., Wijnen H., (1999), Product-oriented environmental management provides new opportunities and directions for speeding up environmental performance, „Greener Management International” no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kłos L. (2005), Ekorozwój jako podstawa aplikacyjna założeń polityki ekologicznej, [w:] D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kochalski C. (2013), Idea zrównoważonego rozwoju a controlling – komentarz do wywiadu z prof. P. Horvathem, „Finanse i Controlling” nr 28.
Zobacz w Google Scholar

Kokot-Stępień P. (2016), Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” t. 1, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski J. (1995), Kształtowanie polityki przestrzennej państwa w procesie transformacji systemowej. Hipoteza, koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Raport przygotowany pod kierownictwem J. Kołodziejskiego, CUP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2019), Ekoinnowacje, klucz do przyszłej konkurencyjności Europy, https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf, Bruksela.
Zobacz w Google Scholar

Koszel M., Weinert A. (2013), Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju w kreowaniu innowacyjnego produktu: studia przypadków, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M. (2007), Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S. (1994), Droga do ekorozwoju, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S. (2002), Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koźlak A., Pawłowska B. (2017), Ekoinnowacje jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw transportowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 332.
Zobacz w Google Scholar

Koźlak W., Hajne K. (2011), Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 jako element humanizacji organizacji, „Journal of Ecology and Health” vol. 15, no. 6.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A. K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kożuch M. (2012), Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Kryk B. (2005), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze, [w:] D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kubasik A. (2006), Obszary kreowania kompetencji ekologicznych przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach” nr 37.
Zobacz w Google Scholar

Kud K. (2010), Przyszłość ekoinnowacyjności w Polsce – próba projekcji oraz wnioski i rekomendacje, [w:] L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro – wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, Wydawnictwo PARP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kulczycka J., Lelek Ł., Lewandowska A. (2016), Wpływ pochodzenia energii na efekt środowiskowy produkcji miedzi w Polsce, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” nr 92.
Zobacz w Google Scholar

Kuna-Marszałek A. (2013), Strategie ekologiczne przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 307.
Zobacz w Google Scholar

Lacy P., Keeble J., McNamara R., Rutqvist J., Haglund T., Cui M., Buddemeier P. (2014), Circular Advantage: Innovative business models and technologies to create value in a world without limits to growth, Accenture, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Lele S. M. (1991), Sustainable Development: A critical review, „World Development” no. 19 (6).
Zobacz w Google Scholar

Leoński W. (2016), Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, „Studia i Prace WNEiZ US” nr 43 (1).
Zobacz w Google Scholar

Leszczyńska A. (2017), Modele biznesu oparte na innowacjach ekologicznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin” nr 41 (1).
Zobacz w Google Scholar

Lulewicz-Sas A. (2011), Ewolucja drogą do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, [w:] B. Powichrowska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Łączny J. M., Baran J., Ryszko A. (2012), Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych stosowanych na zwałowiskach odpadów powęglowych. Podstawy teoretyczno-metodyczne i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Naukowe ITEPIB, Radom.
Zobacz w Google Scholar

Łyszczarz K. (2018), Źródła finansowania a skuteczność procesów innowacyjnych przedsiębiorstw województwa podlaskiego, praca doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Machowski J. (2003), Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój (stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Magretta J. (2002), Why Business Models Matter?, „Harvard Business Review” no. 80 (5).
Zobacz w Google Scholar

Magretta J. (2003), What Management Is?, Profile Books, London.
Zobacz w Google Scholar

Majewski E. (2008), Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marciniuk-Kluska A. (2013), Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” nr 96.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2007), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – o jakich dokonaniach informują spółki w swych raportach rocznych?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 203.
Zobacz w Google Scholar

Marin C., Dorobanțu R., Codreanu D., Mihaela R. (2012), The Fruit of Collaboration Between Local Government and Private Partners in the Sustainable Development Community Case Study: County Valcea, „Economy Transdisciplinarity Cognition” no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek J., Kuna-Marszałek A. (2011), Zarządzanie środowiskowe w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 261.
Zobacz w Google Scholar

Masternak-Janus A. (2018), Metody wspierające rozwój ekoinnowacji technicznych: ocena cyklu życia (LCA) i rozwinięcie funkcji jakości (QFD), „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynieria Produkcji” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Matejun M. (2009), Zarządzanie innowacjami ekologicznymi we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] R. Grądzki, M. Matejun (red.), Rozwój zrównoważony
Zobacz w Google Scholar

– zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Wydawnictwo Media Press, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Politechnika Łódzka, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K. (2005), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Wydawnictwo PARP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mazur-Wierzbicka E. (2006), Motywy podejmowania działalności proekologicznej przez przedsiębiorstwa, [w:] D. Kopycińska (red.), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Printgroup, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Mazur-Wierzbicka E. (2012), Ochrona środowiska a integracja europejska: doświadczenia polskie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

McIntyre J. R., Ivanaj S., Ivanaj V. (2009), Multinational Enterprises and the Challenge of Sustainable Development, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham–Northampton.
Zobacz w Google Scholar

Meadows D. H. (1998), Indicators and Information Systems for Sustainable Development: A report to the Balaton Group, The Sustainability Institute.
Zobacz w Google Scholar

Miedziński M. (2013), Eco-innovation in Poland, Eco-Innovation Observatory, European Union.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Środowiska (2016), Informacja na temat źródeł finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce, roli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz stanu wykorzystania środków finansowych na ochronę środowiska.
Zobacz w Google Scholar

Misiak M., Serwach T. (2016), Ekologiczne strategie marketingowe przedsiębiorstw jako wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] B. Buczkowski, A. Kuna-Marszałek (red.), Biznes we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Misztal A. (2018), Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw – ewaluacja, „Handel Wewnętrzny” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E. (1995), Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
Zobacz w Google Scholar

Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2009), Sustainable manufacturing and eco-innovation: Towards a green economy, OECD Policy Brief, June.
Zobacz w Google Scholar

Okonek P. (2010), Strategie i plany marketingowe dla e-usług, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Oželienė D. (2017), A review of Enterprise Sustainable Development Models: Critical appraisal, scientific proceedings, „International Scientific Conference ‘High Technologies, Business, Society’”.
Zobacz w Google Scholar

Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. (2010), Rozwój zrównoważony – „szeroka i wąska” interpretacja, stan wiedzy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Partycki S. (2004), Zarys teorii socjologii gospodarki, KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Pearce D. (1989), Tourism Development, Harlow, London.
Zobacz w Google Scholar

Pearce D., Barbier E., Markandyia A. (1990), Sustainable Development, Economics and the Environment in the Third World, Earthscan, London.
Zobacz w Google Scholar

Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa. Penc J. (2007), Gospodarka w dobie przełomu, „Problemy Ekologii” t. 11, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Phan T. N., Baird K. (2015), The Comprehensiveness of Environmental Management Systems: The influence of institutional pressures and the impact on environmental performance, „Journal of Cleaner Production” no. 160.
Zobacz w Google Scholar

Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piontek B., Piontek F., Piontek W. (1997), Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Pochyluk R., Grudowski P., Szymański I. (1998), Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Eko-Konsult, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, wyd. 3 – polskie, MNiSW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. E., Kramer M. R. (2006), Strategy and Society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, „Harvard Business Review” no. 84 (12).
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko B. (1997), Teoretyczne aspekty ekorozwoju, „Ekonomia i Środowisko” nr 1 (10).
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko B. (1998), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko T., Instrumenty polityki ekologicznej państwa, www.weiz.uwb.edu.pl/uploads/tiny//Tomasz%20Poskrobko%20-%20pliki/Ekonomia%20%C5%9Brodowiska/Instrumenty%20bezpo%C5%9Brednie.pdf, dostęp: 1.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

Przychodzeń J. (2015), Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rahman N. I. A., Rashid N. R. N. A., Khalid S. A. (2014), Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR): Exploring its influence on corporate image, „Journal of Management Sciences” vol. 1, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Reid A., Miedziński M. (2008), Eco-innovation: Final Report for Sectoral Innovation Watch, Technopolis Group, Brighton.
Zobacz w Google Scholar

Rennings K. (1998), Towards a Theory and Policy of Eco-innovation: Neoclassical and (co-) evolutionary perspectives, ZEW Discussion Papers, no. 98–24.
Zobacz w Google Scholar

Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Romańczyk A. (2010), Ekoinnowacje, Wydawnictwo PARP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2011), Modele biznesu sprzyjające kreacji wartości na przykładach wiodących przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] M. Jabłoński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, „Finanse – Strategie – Kompetencje. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu”, Dąbrowa Górnicza.
Zobacz w Google Scholar

Rotko J. (1998), Instrumenty administracyjnoprawne ochrony środowiska w RFN, Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Ryszko A. (2014), Motywacje i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, „Modern Management Review” no. 21.
Zobacz w Google Scholar

Ryszko A. (2015), Zarządzanie środowiskowe z perspektywy nauk ekonomicznych, technicznych i humanistycznych – wybrane problemy i wyzwania, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” z. 79.
Zobacz w Google Scholar

Ryszko A. (2016), Problematyka pomiaru ekoinnowacyjności – wybrane podejścia w teorii i praktyce, [w:] idem, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1, Instytut Inżynierii Produkcji, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Rzeńca A. E. (2015), Ekoinnowacje polskich przedsiębiorstw: dobre praktyki na przykładzie projektu Greenevo – akcelerator zielonych technologii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 2 (313).
Zobacz w Google Scholar

Schaltegger S., Hansen E. G., Lüdeke-Freund F. (2016), Business Models for Sustainability: Origins, Present Research, and Future Avenues, „Organization & Environment 2016” vol. 29 (1).
Zobacz w Google Scholar

Schmidt-Bleek F. (2000), Preface, [w:] A. Reid, M. Miedzinski, Eco-innovation: Final Report for Sectoral Innovation Watch, Technopolis Group, Brighton.
Zobacz w Google Scholar

Sekuła A. (2002), Wpływ ekologicznej polityki lokalnej na działalność przedsiębiorstw, [w:] A. Tubielewicz (red.), Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Seroka-Stolka O. (2012), Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu w opinii przedsiębiorstw regionu częstochowskiego, „Journal of Ecology and Health” vol. 16, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Seroka-Stolka O. (2013), Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] B. Ziółkowska (red.), Wybrane problemy z teorii i praktyki zarządzania wartością w przedsiębiorstwie, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Seroka-Stolka O. (2014), Proaktywna strategia środowiskowa przedsiębiorstwa eksportowego – efekt organizacyjnego uczenia się i internacjonalizacji, „Przegląd Organizacji” nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Seroka-Stolka O. (2017), Dynamiczne podejście przedsiębiorstwa do ochrony środowiska – ujęcie strategiczne, Kwartalnik Naukowy „Organizacja i Zarządzanie” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Shafer S. M., Smith H. J., Linder J. C. (2005), The Power of Research Models, „Business Horizons” no. 48.
Zobacz w Google Scholar

Sinfield J. V., Calder E., McConnell B., Colson S. (2012), How to Identify New Business Models, „MIT Sloan Management Review” vol. 2, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Skowroński A. (2006), Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju” t. 1, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Skrobacki Z. (2011), Od ogólnej idei zrównoważonego rozwoju do zasad zrównoważonego rozwoju transportu, „Autobusy” nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Słupik S. (2014), Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm, „Gospodarka w Praktyce i Teorii” nr 3 (36).
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk W., Biedrawa A., Kowalska A., Pawul M. (2010), Edukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1 (1).
Zobacz w Google Scholar

Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K. (2003), Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo PARP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2018/, dostęp: 1.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

Staib R. (2009), Business Management & Environmental Stewardship, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Stanny M., Czarnecki A. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Starzyńska D. (2014), Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” nr 4 (XLVIII).
Zobacz w Google Scholar

Stefańska M. (2014), Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Stoeck T. (2016), Problemy ekorozwoju przedsiębiorstw motoryzacyjnych w województwie zachodniopomorskim, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strojny J. (2010), The Implementation of Eco-innovation Potential Management System in the Enterprise, [w:] L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, How to Build Competitive Advantage Through Eco-innovation?, Wydawnictwo PARP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Subramaniam M., Youndt M. A. (2005), The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities, „Academy of Management Journal” no. 48 (3).
Zobacz w Google Scholar

Svenson G., Wood G., Callaghan M. (2010), A Corporate Model of Sustainable Business Practices: An ethical perspective, „Journal of World Business” vol. 45, iss. 4.
Zobacz w Google Scholar

Szadziewska A. (2011), Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska i ich wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” nr 1 (1).
Zobacz w Google Scholar

Szczepańska-Woszczyna K. (2015), Leadership and Organizational Culture as the Normative Influence of Top Management on Employee’s Behaviour in the Innovation Process, „Procedia Economics and Finance” no. 34.
Zobacz w Google Scholar

Szczepańska-Woszczyna K., Dacko-Pikiewicz Z., Lis M. (2015), Responsible Leadership: A real need or transient curiosity, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” no. 213.
Zobacz w Google Scholar

Szczepańska-Woszczyna K., Kurowska-Pysz J. (2016), Sustainable Business Development Through Leadership in SMEs, „Economic and Management” vol. 8, iss. 3.
Zobacz w Google Scholar

Szpor A., Śniegocki A. (2012), Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P. (2002), Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Toruński J. (2010), Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju obszarów prawnie chronionych, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” nr 84.
Zobacz w Google Scholar

Trojanowski T. (2015), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” z. 77.
Zobacz w Google Scholar

Tundys B. (2015), Miary ekoinnowacyjności jako element zielonego łańcucha dostaw, „Logistyka” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Turner R. K. (1988), Pluralism in an Environmental Economics: A survey of the sustainable economic development debate, „Journal of Agricultural Economics” vol. 39.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniec M. (2009), Wpływ innowacji ekologicznych na rozwój zrównoważony, [w:] E. Sidorczuk-Pietraszko (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Vare P., Scott W. (2007), Learning for a Change Exploring the Relationship Between Education and Sustainable Development, „Journal of Education for Sustainable Development” no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Wachowiak P. (2013), Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Walaszczyk L., de Angelis E., de Angelis K., Vucovic M., Vlckova G., Batzogianni E., Ioannou S., Modele biznesowe. Kompendium, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, www.itee.radom.pl/images/kompendium.pdf, dostęp: 24.04.2019.
Zobacz w Google Scholar

Wielewska I. (2013), Ecological investment projects in the scope of activity of agribusiness enterprises – selected issues, „Roczniki Naukowe SERiA” t. 15, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbiński M. (2015), Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 398.
Zobacz w Google Scholar

Wilson M. (2003), Corporate Sustainability: What Is It and Where Does It Come from?, „Ivey Business Journal Online” March/April Edition.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska A. (2004), Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Witek-Crabb A. (2005), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – więcej niż ekorozwój, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Trans ’05. Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn J., Stawicka E., Ratajczak M. (2012), Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wyrębek H. (2010), Instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskiem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” nr 87.
Zobacz w Google Scholar

Zegar J. S. (2007), Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, WSBiF, Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Zębek E. (2017), Instrumenty administracyjno-prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ziółko M., Mróz J. (2015), Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie” t. 42, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowski B. (2007), Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, [w:] A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1190, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zonin R., Ambrozi L. (2007), Etyka, środowisko, ekonomia, „Społeczeństwo” nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Zott Ch., Amit R. (2013), The Business Model: A theoretically anchored robust construct for strategic analysis, „Strategic Organization” no. 11 (4).
Zobacz w Google Scholar

Zuzek D. K., Mickiewicz B. (2014), Aktywność przedsiębiorstw w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w województwie małopolskim, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 1 (67).
Zobacz w Google Scholar

Zyśk A. (2001), Edukacja a rozwój, „Środowisko” nr 13 (205).
Zobacz w Google Scholar

Żak K. (2017), Proekologiczne modele biznesu przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 322.
Zobacz w Google Scholar

www.bosbank.pl/files/file_81/BOS_Strategia-2018-2021-PL.pdf, dostęp: 24.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp: 3.07.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database, dostęp: 3.07.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.ecomanager.pl/ecsr-w-kreacji-wartosci-przedsiebiorstw/, dostęp: 10.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.emas.gdos.gov.pl/files/artykuly/76519/05_Julia_Patorska_Deloitte_icon.pdf, dostęp: 27.04.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_pl.htm, dostęp: 1.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.1.3.pdf, dostęp: 29.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/, dostęp: 2.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.fundusze-strukturalne.pl/efrr.html, dostęp: 29.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.gkpge.pl/innowacje/Obszary-innowacji, dostęp: 22.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/Grupa/Kim-jestesmy, dostęp: 4.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.gov.pl/web/srodowisko/greenevo, dostęp: 20.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.granty.pl/9894/, dostęp: 22.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.greenevo.gov.pl/pl/informacje-ogolne, dostęp: 20.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.grupaazoty.com/, dostęp: 23.04.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.iso14001.wroc.pl/czym-jest-iso-14001/, dostęp: 30.04.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.itee.radom.pl/images/kompendium.pdf, dostęp: 24.04.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.jsw.pl/o-nas/misja-i-wizja/, dostęp: 3.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.kghm.com/pl/o-nas, dostęp: 18.04.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.naszesmieci.mos.gov.pl/artykuly/164-biznes-a-ekologia, dostęp: 30.04.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.nfosigw.gov.pl/, dostęp: 28.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/srodki_krajowe/programy_2019/fds_2_3_2019_internet.pdf, dostęp: 2.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.nfosigw.gov.pl/oferta-fi ansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/doplaty-do-kredytow/#doplaty-do-oprocentowania-kredytow, dostęp: 25.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-w/, dostęp: 22.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.orlen.pl/PL/OFirmie/Strony/default.aspx, dostęp: 19.04.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.parp.gov.pl/files/74/18755.pdf, dostęp: 3.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.pi.gov.pl/parpfiles/file/parp_tresci/anna_i_adrian_lis.pdf, dostęp: 29.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.pois.gov.pl/strony/o-programie/zasady/co-mozna-zrealizowac/, dostęp: 29.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.polska.raben-group.com/o-nas/grupa-raben/, dostęp: 20.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.polskielng.pl/o-firmie/polskie-lng-sa-informacje-o-spolce/, dostęp: 3.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.raportzintegrowany2016.gkpge.pl/pl/partnerstwo/srodowisko/polityka-srodowiskowa, dostęp: 4.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.sdg.gov.pl/no-poverty/, dostęp: 10.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.stat.gov.pl/, dostęp: 3.07.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2015-2017,2,16.html, dostęp: 3.07.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/naklady-na-srodki-trwale-sluzace-ochronie-srodowiska-i-gospodarce-wodnej-w-polsce-w-2016-r-,4,6.html, dostęp: 3.07.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award, dostęp: 27.04.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.tarnow.grupaazoty.com/pl, dostęp: 23.04.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.tauron.pl/tauron, dostęp: 4.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.tuv-nord.com/pl/pl/uslugi/certyfikacja/systemy/iso-14001-emas/, dostęp: 2.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

www.weiz.uwb.edu.pl, dostęp: 1.06.2019.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

17 grudnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-686-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-687-9

Inne prace tego samego autora