Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820–1866

Autorzy

Dorota Wiśniewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa
https://orcid.org/0000-0003-1545-4569

Słowa kluczowe:

własność nieruchomości, Kodeks Napoleona, Królestwo Polskie, dzierżawa wieczysta, własność prefabrykancka, własność podzielona

Streszczenie

W monografii poddano analizie zjawiska prawne występujące w rozpoczynającej swą karierę miejską, ale jeszcze feudalnej Łodzi oraz umożliwiające rozwój własności i społeczeństwa kapitalistycznego. Autorka zaprezentowała zarówno instytucje prawne tworzone przez struktury władzy w Królestwie Polskim, jak i te, które były wynikiem praktyki obrotu gospodarczego, prowadzącego do powstania i intensywnego rozwoju wczesnokapitalistycznego miasta przemysłowego w latach 1820–1866. Dzięki specyficznym stosunkom własnościowym w początkowo mniejszym od sąsiedniego Zgierza mieście kształtował się przemysł, wciąż osiedlali się przede wszystkim drobni wytwórcy, uruchamiano niewielkie warsztaty, otwierając w ten sposób drogę wielkim fabrykantom, zatrudniającym w swoich ogromnych fabrykach tysiące pracowników. Swoistym instrumentem tej przebudowy była rozwijająca się głównie na obszarze łódzkiego Starego Miasta własność podzielona, cechująca się silnymi pozostałościami feudalnymi. Ponadto na terenie łódzkich osad fabrycznych był kreowany nowy typ własności – własność prefabrykancka, mająca również charakter własności podzielonej, ale już z licznymi elementami wywodzącymi się z nowych stosunków gospodarczych.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: Zespół 191, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (1795–1868), sygn.: 23 (mikrofilm A-22353), 36 (mikrofilm A-35715), 37 (mikrofilm A-35716), 39 (mikrofilm A-35718), 40 (mikrofilm A-35719), 42 (mikrofilm A-35721), 73 (mikrofilm A-35752), 206 (mikrofilm A-35888), 207 (mikrofilm A-35889), 218b (mikrofilm A-35902), 224 (mikrofilm A-35912), 6253 (mikrofilm A-21898)
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi: Zespół 1, Piotrkowski Rząd Gubernialny – Anteriora, sygn.: 677 (mikrofilm 122753), 1641 (mikrofilm 122740), 1642 (mikrofilm 122741); Zespół 94, Księgi hipoteczne miasta Łodzi (1823–2005), sygn. 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/18, 1/19, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/70, 1/71, 1/72, 1/73, 1/74, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/85, 1/86, 1/87, 1/89, 1/91, 1/92, 1/93, 1/94, 1/97, 1/99, 1/101, 1/102, 1/103, 1/105, 1/106, 1/107, 1/108, 1/111, 1/115, 1/119, 1/127, 2/495, 3/1, 3/8, 3/9, 3/13, 3/15, 3/17, 3/19, 3/21, 3/22, 3/26, 5/4, 6/2, 6/4, 6/5, 6/10, 6/18, 6/40, 6/44, 6/48, 6/54, 6/60, 6/69, 6/80; Zespół 221, Akta miasta Łodzi, sygn.: 73, 74, 75, 95, 96, 164, 174, 357, 392, 393, 409, 410, 411, 417, 418, 490, 491, 497, 536, 539, 1582, 1583
Zobacz w Google Scholar

Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracyi: Fond nr 679, Aleksander I
Zobacz w Google Scholar

Akt Komisji Województwa Mazowieckiego z 25 IV 1822 r. (N 3614/21555), Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, 1822, dodatek do nr 323
Zobacz w Google Scholar

Bandurka M., Ostatni przywilej dla mieszkańców miasteczka Łodzi – 1792 r. Potwierdzenie i uzupełnienie przywileju z 1561 r., „Rocznik Łódzki” 1996, t. XLIII, s. 259–262
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 27 Stycznia 1808 nakazuiący zaprowadzenie Kodexu Napoleona od 1 Maia 1808, Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, 1810 , t. I, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 9 Czerwca 1810. Termin zaprowadzenia Kodexu Napoleona za prawo Cywilne i Kodexu handlowego do 4 Departamentów przez Traktat Wiedeński do Xięstwa Warszawskiego wcielonych, Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, 1810, t. II, nr 18
Zobacz w Google Scholar

Dekret władcy z 25 IV (7 V) 1822 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. VII, nr 32
Zobacz w Google Scholar

Hube K., Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego, Warszawa 1877
Zobacz w Google Scholar

Jurysprudencja Senatu z lat dwudziestu sześciu (1842–1867). Opatrzona skorowidzem wyrazowym, zebrał Piotr Kapuściński, Warszawa 1869
Zobacz w Google Scholar

Kieniewicz S., Przemiany społeczne i gospodarcze w Królestwie Polskim (1815–1830). Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1951
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r., Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, 1810, t. I, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Leskiewiczowa J., Ramotowska F., Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, t. I: Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816–1828, Warszawa 1984
Zobacz w Google Scholar

Litauer J. J., Przedpełski W., Prawo cywilne obowiązujące na obszarze b. Kongresowego Królestwa Polskiego, Warszawa 1930
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie księcia warszawskiego z 20 VI 1810 r., Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. II, nr 19
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie księcia warszawskiego z 31 I 1810 r. o wypuszczaniu mniejszych posiadłości w dobrach narodowych w dzierżawę wieczystą, Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. II, nr 16
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie namiestnika z 7 IV 1818 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 6, nr 22 Postanowienie o spłacie czynszów w dobrach prywatnych z 12 (24) VI 1870 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 70, nr 242
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie o spłacie dzierżaw wieczystych w dobrach rządowych z 14 (26) II 1869 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 69, nr 236
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie o sposobie zanoszenia i rozpoznawania skarg na wyroki mocą ostatniej instancyi dotąd wydawane z 26 III 1842 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 29, nr 96
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie o wykreśleniu z wykazów hypotecznych dziesięcin, uiszczanych na korzyść tak zakonnego jak i świeckiego duchowieństwa Rzymsko-Katolickiego z 28 I (9 II) 1867 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 66, nr 220
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie o zniesieniu dziesięciny skarbowej z 17 (29) IX 1866 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 66, nr 217
Zobacz w Google Scholar

Prawo cywilne obowiązujące na obszarze b. Kongresowego Królestwa Polskiego z dodaniem tekstu francuskiego, ustaw uzupełniających i związkowych oraz orzecznictwa kasacyjnego, pod red. J. J. Litauera, Warszawa 1929
Zobacz w Google Scholar

Prawo cywilne obowiązujące na obszarze b. Kongresowego Królestwa Polskiego z dodaniem ustaw uzupełniających i związkowych oraz orzecznictwa sądów kasacyjnych, Warszawa 1923
Zobacz w Google Scholar

Prawo cywilne obowiązujące w gubernijach Królestwa Polskiego, t. II: Księga druga kodeksu cywilnego, Petersburg 1876
Zobacz w Google Scholar

Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem, Warszawa 1914
Zobacz w Google Scholar

Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem. Wydanie obejmuje Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego. Prawo o małżeństwie 1836. Kodeks Cywilny Napoleona (Księga II i III). Ustawy Hypoteczne oraz Kodeks Handlowy, opracował J. F., Warszawa 1916
Zobacz w Google Scholar

Prawo cywilne obowiązujące w województwach centralnych. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego. Prawo o małżeństwie. Kodeks cywilny Napoleona. Kodeks zobowiązań. Ustawy hipoteczne. Ustawy związkowe, zebrał i opracował Zenon Łączyński, Warszawa 1937
Zobacz w Google Scholar

Prawo o Przywileiach i Hypotekach z 1 (13) VI 1825 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 9, nr 40
Zobacz w Google Scholar

Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywileiach i Hypotekach w mieysce tytułu XVIII. księgi III. kodexu cywilnego z 14 (26) IV 1818 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 5, nr 21
Zobacz w Google Scholar

Prawo zmieniaiące przepis artykułu 530 Kodexu Cywilnego dotąd obowiązuiącego, względnie dzierżaw i czynszów wieczystych, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 9, nr 40
Zobacz w Google Scholar

Rodecki F., Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego, Warszawa 1830
Zobacz w Google Scholar

Skurzalski D., Jurysprudencya Cywilna w streszczeniu 1842–1895, Warszawa 1895
Zobacz w Google Scholar

Skurzalski D., Objaśnienia do prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskiem, zebrane z Jurysprudencyi Sądowej za 1842–1880, Warszawa 1881
Zobacz w Google Scholar

Słomiński A., Prawo cywilne (obowiązujące wb. Królestwie Kongresowym) w jurisprudencji Senatu (1842–1914 r.). Część I-sza. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, Warszawa 1923
Zobacz w Google Scholar

Słomiński A., Ustawy hypoteczne ogłoszone w 1818 roku (Dz. Pr. V 295) i ogłoszone w 1825 roku (Dz. Pr. IX 355) wraz z jurisprudencją IX Departamentu Senatu, Cywilnego Kasacyjnego Departamentu Senatu i Izby Sądowej Warszawskiej i wyjątkami z powodów urzędowych, prac teoretycznych i praktycznych, Warszawa 1921
Zobacz w Google Scholar

Szepietowski W., Zbiór praw urządzeń i instrukcyj hypotecznych w Królestwie Polskiem. W Czasie od d. 14/26 Kwietnia 1818 r., do d. 19/31 Grudnia 1835 roku, wydanych, Suwałki 1840
Zobacz w Google Scholar

Tabella Miast, Wsi, Osad, Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biurze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. I: A–Ł, Warszawa 1827
Zobacz w Google Scholar

Ukaz o świeckiem greko-unickiem duchowieństwie w Królestwie Polskiem z 18 (30) VI 1866 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 65, nr 213
Zobacz w Google Scholar

Ukaz o zniesieniu w miastach stosunków dominialnych z 28 X (9 XI) 1866 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 66, nr 216
Zobacz w Google Scholar

Ukaz zaprowadzaiący w Warszawie, w mieysce dotychczasowych Rady Stanu Królestwa i Izby Sądu Naywyższego, IX i X Departament Rządzącego Senatu z 6 (18) IX 1841 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 27, nr 91
Zobacz w Google Scholar

Urządzenie wewnętrzne dla Warszawskich Rządzącego Senatu Departamentów z 8 (20) IX 1842 r., [w:] Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Sprawiedliwości, cz. II A: Organizacya sądownictwa cywilnego, t. VI: Ustawy organiczne sądownictwa cywilnego, Warszawa 1867
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, dziewiątym i dziesiątym i o Ogólnem ich zebraniu z 26 III 1842 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 29, nr 96
Zobacz w Google Scholar

Volumina Legum, t. IV, 611, Petersburg 1859 Volumina Legum, t. VII, 599, Petersburg 1860 Volumina Legum, t. VIII, 138–144, Petersburg 1860
Zobacz w Google Scholar

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Skarbu, t. XIX: O dobrach rządowych, Warszawa 1868
Zobacz w Google Scholar

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw Wewnętrznych i Duchownych, cz. I: Gospodarstwo miejskie, t. I: Zawierający przepisy o miastach w ogólności, oraz o własności i funduszach miejskich, Warszawa 1866
Zobacz w Google Scholar

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw Wewnętrznych i Duchownych, cz. I: Gospodarstwo miejskie, dodatek do t. 1, Warszawa 1866
Zobacz w Google Scholar

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw Wewnętrznych i Duchownych, cz. II: Przemysł i zakłady przemysł posiłkujące, t. II, Warszawa 1866
Zobacz w Google Scholar

Zbiór rezolucji Rady Nieustającej, Warszawa 1786
Zobacz w Google Scholar

„Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”, 21 V 1825, nr 81; 24 V 1825, nr 83
Zobacz w Google Scholar

„Monitor Warszawski”, 19 V 1825, nr 60
Zobacz w Google Scholar

„Moskowskije Wiedomosti”, 16 V 1825, nr 39
Zobacz w Google Scholar

„Russkij Inwalid”, 25 V 1825, nr 121; 26 V 1825, nr 122; 27 V 1825, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Ajnenkiel E., Wyniesienie miasta Łodzi do rzędu miast gubernialnych w roku 1841, „Rocznik Łódzki” 1933, t. III, s. 269–283
Zobacz w Google Scholar

Antoniego Zygmunta Helcla pism pozostałych wydanie pośmiertne, t. I: Dawne prawo prywatne polskie. Część obejmująca wstęp, zasady ogólne i prawo rzeczowe napisana w latach 1849–1853, Kraków 1874
Zobacz w Google Scholar

Archiwalja Łódzkie w Państwowem Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, oprac. K. Konarski, Łódź 1928
Zobacz w Google Scholar

Bajer K., Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich od początku XIX w. do 1939 r. Zarys ekonomiczno-historyczny, Łódź 1958
Zobacz w Google Scholar

Bandtkie-Stężyński J. W., Prawo prywatne polskie napisane i wykładane przed rokiem 1830 w b. Warszawskim Aleksandryjskim Uniwersytecie, Warszawa 1851
Zobacz w Google Scholar

Baranowski B., O dawnej Łodzi, b. m. i d. w.
Zobacz w Google Scholar

Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. I: Do połowy XV wieku, Warszawa 1964 Bardzki A., Czynsze wieczyste w Warszawie, Warszawa 1900
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska D., Umińska-Tytoń E., Nazewnictwo miejskie Łodzi, Łódź 2012
Zobacz w Google Scholar

Borkowska-Bagieńska E., Historia prawa sądowego, Warszawa 2006
Zobacz w Google Scholar

Budziarek M., Skrzydło L., Szukalak M., Łódź nasze miasto, Łódź 2000
Zobacz w Google Scholar

Bukowska K., Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie (XVI–XVIII w.). Studium z historii prawa rzymskiego w Polsce, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Burzyński P., Prawo polskie prywatne, t. II: Obejmujący Część II. Prawo Rodzinne i Część III. Prawo Majątkowe, Kraków 1871
Zobacz w Google Scholar

Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2005
Zobacz w Google Scholar

Ćwik W., Anachronizmy prawne w miastach Królestwa Polskiego i sprawa ich likwidacji, [w:] W kręgu zainteresowań naukowych Profesora Tadeusza Mencla, pod red. A. Koprukowniaka, Lublin 1999, s. 153–165
Zobacz w Google Scholar

Ćwik W., Obywatelstwo miejskie w Królestwie Polskim (1815–1867) na tle praktyki w Lublinie, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, t. IV, Warszawa 1970, s. 66–80
Zobacz w Google Scholar

Ćwik W., Opas T., Własność w miastach polskich w XVIII i XIX wieku. Odbitka w zbiorach Katedry Historii Państwa i Prawa, WPiA, UMCS
Zobacz w Google Scholar

Ćwik W., Pozostałości feudalne w miastach rządowych małopolskich terenów Królestwa Polskiego (1815–1866), Lublin 1968
Zobacz w Google Scholar

Ćwik W., Spory o własność miast rządowych w Królestwie Polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1958, t. X, z. 2, s. 197–221
Zobacz w Google Scholar

Ćwik W., Sprawa „usamoistnienia” miast w Królestwie Polskim przed 1864 r., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio F” 1965, Vol. XX, 8, s. 127–144
Zobacz w Google Scholar

Daniłowicz I., Kodex Napoleona w porównaniu z prawami polskiemi i litewskiemi, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1904, nr 36, s. 571–573; nr 37, s. 585–589; nr 38, s. 602–605; nr 39, s. 617–620; nr 40, s. 635–638; nr 41, s. 650–652; nr 42, s. 666–668; nr 43, s. 683–684; nr 44, s. 697–699; nr 45, s. 714–716; nr 46, s. 731–732; nr 47, s. 747–749; nr 48, s. 766–768; nr 49, s. 782–784; nr 50, s. 801–804; nr 51, s. 817–820; nr 52, s. 838–840; nr 53, s. 853–854
Zobacz w Google Scholar

Dąbkowski P., Księga alfabetyczna dawnego prawa prywatnego polskiego, Lwów 1932 Dąbkowski P., Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911
Zobacz w Google Scholar

Dąbkowski P., Zarys prawa polskiego prywatnego. Podręcznik do nauki uniwersyteckiej, Lwów 1922
Zobacz w Google Scholar

Dinter H. S., Dzieje wielkiej kariery. Łódź 1332–1860, Łódź 1965
Zobacz w Google Scholar

Dokładny słownik języka polskiego i niemieckiego w czerech tomach, oprac. F. Konarski, A. Inlender, S. Goldscheider i A. Zipper, dział II, Cz. Niemiecko-polska, t. I (A–L), Warszawa 1904, s. 734
Zobacz w Google Scholar

Dumała K., Geneza form przestrzennych miast przemysłowych w Królestwie Polskim, [w:] Miasto i kultura polska doby przemysłowej. Przestrzeń, Kraków 1988, s. 107–162
Zobacz w Google Scholar

Dumała K., Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831–1869, Wrocław 1974
Zobacz w Google Scholar

Dunin K., Ograniczenia prawa własności, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1879, nr 52, s. 418–421; 1880, nr 1, s. 2–7; nr 6, s. 43–46; nr 7, s. 51–55; nr 8, s. 59–63
Zobacz w Google Scholar

Dunin K., Zasady prawa handlowego poprzedzone wykładem prawa cywilnego oraz ogólnych wiadomości o prawie do użytku szkół handlowych, Warszawa 1907
Zobacz w Google Scholar

Dutkiewicz W., Prawa cywilne jakie w Polsce od roku 1347 do wprowadzenia Kodeksu Napoleona obowiązywały, Warszawa 1869
Zobacz w Google Scholar

Dutkiewicz W., Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim, Warszawa 1850
Zobacz w Google Scholar

Dylik J., Województwo ze stolicą bez antenatów. Geografia historyczna województwa łódzkiego, Łódź 1971
Zobacz w Google Scholar

Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2008
Zobacz w Google Scholar

Eisenbach A., Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa 1972
Zobacz w Google Scholar

Eisenbach A., Mobilność terytorialna ludności żydowskiej w Królestwie Polskim, [w:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, pod red. W. Kuli, t. II, Warszawa 1966, s. 177–316
Zobacz w Google Scholar

Eisenbach A., Prawa obywatelskie i honorowe Żydów (1790–1861), [w:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, pod red. W Kuli, t. I, Warszawa 1965, s. 237–300
Zobacz w Google Scholar

Flatt O., Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa 1853
Zobacz w Google Scholar

Friedman F., Początki przemysłu w Łodzi 1823–1830, „Rocznik Łódzki” 1933, t. III, s. 97–186
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorowska N., Polska na przełomie życia gospodarczego 1764–1830, Warszawa 1947
Zobacz w Google Scholar

Goźdź-Roszkowski K., Sytuacja prawna „dyplomatycznych” posiadaczy dóbr ziemskich pojezuickich w Polsce u schyłku XVIII w., Łódź 1988
Zobacz w Google Scholar

Grynwasser H., Pisma, t. I: Kodeks Napoleona w Polsce. Demokracja szlachecka 1795– 1831, Wrocław 1951
Zobacz w Google Scholar

Gumiński J., Kurs prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 1932
Zobacz w Google Scholar

Heylman A., O potrzebie i warunkach ustawy wieczysto-dzierżawnej, „Biblioteka Warszawska” 1856, t. III, s. 78–90
Zobacz w Google Scholar

Heylman A., O stosunku hypoteki gubernialnej do okręgowej, „Biblioteka Warszawska” 1852, t. II, s. 131–140
Zobacz w Google Scholar

Heylman A., Rozbiór wykazu hypotecznego, Warszawa 1858
Zobacz w Google Scholar

Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od połowy XV wieku do r. 1795, pod red. J. Bardacha, Warszawa 1966
Zobacz w Google Scholar

Historia państwa i prawa Polski, t. III: Od rozbiorów do uwłaszczenia, pod red. J. Bardacha i M. Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1981
Zobacz w Google Scholar

Huba W., Własność nieruchoma w miastach rządowych w okresie Królestwa Kongresowego (1815–1866). Na przykładzie województwa płockiego, Poznań 1978
Zobacz w Google Scholar

Hube K., O instytucyi hypotecznej w Królestwie Polskiem, Warszawa 1869
Zobacz w Google Scholar

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003
Zobacz w Google Scholar

Ihnatowicz I., Przemysł łódzki w latach 1860–1900, Wrocław 1965
Zobacz w Google Scholar

Instytucja ksiąg gruntowych na ziemiach polskich, oprac. J. Glass, A. Kraus, F. Zoll, cz. I: Zarys Prawa Hipotecznego w b. Królestwie Polskiem, oprac. J. Glass, Kraków b. d. w.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz J., Kodeks Napoleona a Księstwo Warszawskie po 1809, Wilno 1930
Zobacz w Google Scholar

Janczak J., Ludność Łodzi przemysłowej 1820–1914, Łódź 1982
Zobacz w Google Scholar

Jeziorański F., Podręcznik dla sądów pokoju Królestwa Polskiego, zawierający wszystkie te postanowienia, któremi winny się kierować sądy pokoju i istniejące przy Sędziach Pokoju Wydziały hipoteczne, a które nie zostały pomieszczone w „Podręczniku dla sądów gminnych Królestwa Polskiego”, Warszawa 1878
Zobacz w Google Scholar

Jeziorański F., Ustawy hypoteczne i przepisy o zatwierdzaniu aktów notaryalnych obowiązujące w Król. Polsk., cz. I: Prawo o przywilejach i hypotekach z roku 1825, Warszawa 1881
Zobacz w Google Scholar

Józefowicz K., Przepisy o hypotekach czyli wykład prawa hypotecznego w Królestwie Polskiem obowiązującego, Warszawa 1873
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk Z., Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań 1945
Zobacz w Google Scholar

Kirszrot J., Prawa Żydów w Królestwie Polskiem. Zarys historyczny, Warszawa 1917
Zobacz w Google Scholar

Kodeks nieruchomości miejskiej. Ustawy, rozporządzenia, okólniki. Orzecznictwo. Komentarz, oprac. A. Bojko, W. Monka, Warszawa 1937
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk R., Burżuazja polska w XIX i XX wieku, Warszawa 1979
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk R., Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim (1815–1850), Warszawa 1957
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk R., Z zagadnień kształtowania się burżuazji polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1956, R. LXIII, nr 1, s. 12–54
Zobacz w Google Scholar

Komar M., Powstanie i rozwój zakładów przemysłowych Ludwika Geyera 1828–1847, „Rocznik Łódzki” 1933, t. III, s. 187–268
Zobacz w Google Scholar

Konic H., Prawo rzeczowe. Wykład ustaw obowiązujących w b. Królestwie Kongresowem z uwzględnieniem przepisów innych dzielnic oraz kodeksu szwajcarskiego, Warszawa 1927
Zobacz w Google Scholar

König-Jażdżyńska J., Geneza rozwoju miasta kapitalistycznego w łódzkim okręgu przemysłowym, Łódź 1955
Zobacz w Google Scholar

Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, t. III, Warszawa 1966
Zobacz w Google Scholar

Kramsztyk F., Wykład popularny prawa cywilnego i handlowego obowiązującego w Królestwie Polskim, Warszawa b. d. w.
Zobacz w Google Scholar

Kula W., Przemysł włókienniczy w Królestwie Polskim (1831–1865) (Materiały dotyczące dynamiki jego rozwoju), „Kwartalnik Historyczny” 1956, R. LXIII, nr 4–5, s. 180–199
Zobacz w Google Scholar

Kurman M., Notarjat i hipoteka. Pisanie aktu. Ograniczenia co do osób. Akty zabronione. Prawo familijne. Prawo o zobowiązaniach. Ustawa notarjalna. Ustawodawstwo z okresu wojny. Najnowsze przepisy. Opłaty stemplowe oraz na rzecz miast i gmin. Pytania do aktów. Schematy aktów, Warszawa 1920
Zobacz w Google Scholar

Kurman M., Notarjat i hipoteka. Prawo spadkowe. Prawo hipoteczne. Ustawodawstwo z okresu wojny. Pytania do aktów. Schematy aktów, Warszawa 1918
Zobacz w Google Scholar

Kurman M., Notarjat, hipoteka, akty. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, Kodeks Napoleona, kodeks handlowy, ustawy hipoteczne, ustawa notarjalna. Ustawodawstwo polskie lat 1917–1930. Orzecznictwo kasacyjne. Akty notarialne i hipoteczne. Wzory aktów, Warszawa 1930
Zobacz w Google Scholar

Lewicki S., Kariera miasta Łodzi, Warszawa 1971
Zobacz w Google Scholar

Linde M. S. B., Słownik języka polskiego, t. I: A–F, Lwów 1854; t. II: G–L, Lwów 1855; V: R–T, Lwów 1859
Zobacz w Google Scholar

Litauer J. J., Własność podzielona w oświetleniu źródeł urzędowych polskich, „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego” 1916, z. 3, s. 393–433
Zobacz w Google Scholar

Longchamps de Berier R., Prawo rzeczowe, Lublin 1934
Zobacz w Google Scholar

Lorentz Z., Narodziny Łodzi nowoczesnej. Szkic historyczny, Łódź 1926
Zobacz w Google Scholar

Lorentz Z., Raporty Rajmunda Rembielińskiego, Prezesa Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej: 1 – objazd obwodu łęczyckiego w roku 1820: 2 – stan przemysłu włókienniczego w roku 1828, Łódź 1935
Zobacz w Google Scholar

Lorentz Z., Szkic dziejów Łodzi, [w:] Artykuły z zakresu geografji, historji i statystyki m. Łodzi, b. m. i d. w.
Zobacz w Google Scholar

Lorentz Z., Raport Prezesa Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej o stanie przemysłu włókienniczego w roku 1828, Łódź 1930
Zobacz w Google Scholar

Łabęcki H., O prawie własności ziemi, szczególniej zaś jej wnętrza, podług dawnych praw Polskich i przepisów dziś obowiązujących, ze względu na artykuł 552 kod. cyw., „Biblioteka Warszawska” 1845, t. II, s. 485–540
Zobacz w Google Scholar

Łódź 1423–1823–1973. Zarys dziejów i wybór dokumentów, oprac. R. Rosin, M. Bandurka, Łódź 1974
Zobacz w Google Scholar

Łódź. Dzieje miasta, pod red. R. Rosina, t. I: Do 1918 r., pod red. B. Baranowskiego i J. Fijałka, Warszawa 1980
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz S., Uwaginadwłasnością podzieloną, „Ekonomista” 1866, półrocze I, s. 105–142
Zobacz w Google Scholar

Matuszewski J., Ius Teutonicum. Średniowieczna reforma rolna w Polsce, [w:] Pisma wybrane, t. V, Łódź 2002, s. 47–68
Zobacz w Google Scholar

Matuszewski J., Posada chłopska, [w:] Pisma wybrane, t. V, Łódź 2002, s. 37–45
Zobacz w Google Scholar

Matuszewski J., Rodzaje własności gruntu we wsi lokowanej na prawie niemieckim, [w:] Pisma wybrane, t. V, Łódź 2002, s. 69–77
Zobacz w Google Scholar

Matuszewski J., Wolności obywatela a prywatyzacja zadań publicznych państwa. Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. 4: Prywatyzacja władzy publicznej, publicyzacja sfery prywatnej, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz J., Ćwik W., Własność w miastach prywatnych Lubelszczyzny doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1809–1866), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio G” 1957, Vol. IV, 1
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz J., Likwidacja ustroju miejskiego mniejszych miast w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w okresie przed masową zamianą miast na osady (1807–1864), „Rocznik Lubelski” 1967, t. X, s. 211–228
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz J., O likwidacji stosunków dominalnych w miastach Królestwa Kongresowego w 1866 roku, „Rocznik Lubelski” 1966, t. IX, s. 265–275
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz J., Reder J., Markiewicz J., Miasta prywatne powiatu lubelskiego a ich dziedzice w XIX w. (Do ukazów uwłaszczeniowych), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio G” 1954, Vol. I, 3, s. 103–197
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz J., Uwagi o roli ksiąg i akt hipoteki polskiej z 1818 i 1825 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1953, t. V, s. 148–157
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz J., Własność i zmiany w stosunkach własnościowych w Lublinie w latach sześćdziesiątych XIX stulecia, „Rocznik Lubelski” 1963, t. VI, s. 169–184
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz J., Znaczenie akt notarialnych dla badań nad własnością w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio F” 1965, Vol. XX, 7, s. 115–126
Zobacz w Google Scholar

Mejer K., O wieczystej dzierżawie, Warszawa 1873
Zobacz w Google Scholar

Mogilnicki A., Ogólne zasady prawa. Podręcznik dla wyższych klas szkół średnich, Warszawa 1919
Zobacz w Google Scholar

Muszalski E., Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie Kongresowem. Prawo osobowe i familijne. Prawo rzeczowe. Zwięzły podręcznik, Warszawa 1932
Zobacz w Google Scholar

Nietyksza M., Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865–1914, Warszawa 1986
Zobacz w Google Scholar

O rozciągłości prawa propinacyjnego w Królestwie Polskiem, „Dziennik Powszechny” 1862, nr 89, s. 361
Zobacz w Google Scholar

Ochimowski F., Dawne prawo polskie prywatne a Kodeks Napoleona, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1908, nr 22, s. 334–344
Zobacz w Google Scholar

Okolski A., Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskiem, t. III, Warszawa 1884
Zobacz w Google Scholar

Okolski A., Zasady prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskiem, Warszawa 1885
Zobacz w Google Scholar

Olszewski T., Łódź w Polsce i w świecie, [w:] Wczoraj, dziś i jutro Łodzi. Materiały sesji naukowej wyższych uczelni (1974 r.), pod red. W. Michowicza, Łódź 1979, s. 13–47
Zobacz w Google Scholar

Opas T., Własność w miastach prywatnych w dawnej Polsce (XVII–XVIII w.), Rzeszów 1975
Zobacz w Google Scholar

Orzechowski K., Własność feudalna i jej przemiany u schyłku epoki (Głównie na tle stosunków Europy Środkowej i ze szczególnym uwzględnieniem Śląska), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1957, t. IX, z. 2, s. 77–148
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski T., Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego z statutów i konstytucyi koronnych i litewskich zebrane: rezolucyami Rady Nieustaiącey obiaśnione: dodatkami z praw kanonicznego, magdeburskiego, i chełmińskiego pomnożone: a porządkiem praw rzymskich ułożone, t. I, Warszawa 1784
Zobacz w Google Scholar

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X–XVIII w., Kraków 2002
Zobacz w Google Scholar

Politowski W., Jeografiia Królestwa Polskiego i Wolnego Miasta Krakowa z dołączeniem: wiadomości statystycznych, Warszawa 1816
Zobacz w Google Scholar

Polski Słownik Biograficzny, t. IX: Gross Adolf – Horoch Kalikst, Kraków 1961
Zobacz w Google Scholar

Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie Polskiem. Repetitorjum egzaminacyjne opracowane na podstawie wykładów uniwersyteckich Prof. H. Konica, t. II zawiera: prawo rzeczowe i hipoteczne, spadki, testamenty i darowizny, Warszawa 1931
Zobacz w Google Scholar

Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie Polskiem. Repetitorjum egzaminacyjne opracowane na podstawie wykładów uniwersyteckich Prof. K. Lutostańskiego i Prof. H. Konica. Uzupełnione i poprawione z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do prawa cywilnego, przez ustawy i rozporządzenia oraz nowy kodeks zobowiązań. Zawiera: rys historyczny, prawo osobowe, prawo familijne, prawo małżeńskie osobowe, stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami, prawo rzeczowe i hipoteczne, spadki, testamenty, Warszawa 1935
Zobacz w Google Scholar

Puś W., Dzieje Łodzi przemysłowej (Zarys historii), Łódź 1987 Puś W., Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Łódź 2003
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z., Wąsicki J., Najważniejsze zmiany w polskim prawie cywilnym w okresie oświecenia, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1952, t. IV, s. 37–90
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z., Wąsicki J., Wprowadzenie Pruskiego Prawa Krajowego na ziemiach polskich, [w:] Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Fragmenty dziejów, Zielona Góra 1978, s. 139–174
Zobacz w Google Scholar

Radziszewski H., Skarb i organizacja władz skarbowych w Królestwie Polskiem, t. I (1815–1830), Warszawa 1907
Zobacz w Google Scholar

Rembieliński R., Rajmund Rembieliński budowniczy Łodzi przemysłowej, „Rocznik Łódzki” 1933, t. III, s. 39–95
Zobacz w Google Scholar

Rembowski A., Historya prawa wieczysto-czynszowego w guberniach Północnoi Południowo-Zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego, Warszawa 1886
Zobacz w Google Scholar

Rosset E., Łódź w latach 1860–70. Zarys historyczno-statystyczny, Łódź 1928
Zobacz w Google Scholar

Rundstein S., Prawo powierzchni i budowy dziedziczne na cudzym gruncie, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1904, nr 26, s. 406–410; nr 27, s. 422–425; nr 28, s. 438–441; nr 29, s. 454–457; nr 30, s. 470–472
Zobacz w Google Scholar

Rynkowska A., Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821–1831, Łódź 1951
Zobacz w Google Scholar

Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1985
Zobacz w Google Scholar

Skrzydło L., Rody fabrykanckie, Łódź 1999
Zobacz w Google Scholar

Słomiński A., Myśl prawnicza z dziedziny prawa cywilnego w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1923
Zobacz w Google Scholar

Słomiński A., Prawo cywilne (obowiązujące w b. Królestwie Kongresowem) w praktyce, cz. I, Łódź 1927
Zobacz w Google Scholar

Słomiński A., Prawo cywilne w życiu. Hipoteka na obszarze b. Królestwa Kongresowego, Warszawa 1938
Zobacz w Google Scholar

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II, Warszawa 1881; t. V, Warszawa 1884
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. I: A–G, Warszawa 1900; t. II: H–M, Warszawa 1902; t. VI: S–Ś, Warszawa 1915
Zobacz w Google Scholar

Smolka S., Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowem, t. I i II, Kraków 1907 Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964
Zobacz w Google Scholar

Sobociński W., O prawie francuskim w Niemczech na początku XIX wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, t. XXXIII, z. 1, s. 197–222
Zobacz w Google Scholar

Sobociński W., Prawo francuskie w Niemczech a w Polsce (nowe opracowania niemieckie recepcji i refleksje porównawcze), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio F” 1982, Vol. XXXVII, 9, s. 157–188
Zobacz w Google Scholar

Sobociński W., Józef Mazurkiewicz, Władysław Ćwik, Własność w miastach prywatnych Lubelszczyzny doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809–1866). „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio G”, Vol. IV, 1, Lublin 1957, s. 138+1 mapa, (rec.), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1958, t. X, z. 2, s. 466–473
Zobacz w Google Scholar

Sobociński W., Z badań nad miastami prywatnymi w Polsce. Józef Mazurkiewicz, Jerzy Reder, Jerzy Markiewicz, Miasta prywatne powiatu lubelskiego a ich dziedzice w XIX w. (do ukazów uwłaszczeniowych), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio G”, Vol. I, 3, Lublin 1954, (rec.), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1955, t. VII, z. 2, s. 307–333
Zobacz w Google Scholar

Sobociński W., Rozwój ustawodawstwa cywilnego w Królestwie Polskim i w Rosji do rosyjskiej reformy sądowej (Zarys historyczno-porównawczy), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio G” 1965, Vol. XII, 4, s. 113–178
Zobacz w Google Scholar

Sobociński W., Studia z dziejów miast Królestwa Polskiego w XIX wieku (1866–1869), [w:] Państwo. Kościół. Niepodległość, Lublin 1986, s. 287–308
Zobacz w Google Scholar

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2005 Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2015
Zobacz w Google Scholar

Sójka-Zielińska K., Państwo a własność u progu powszechnej industrializacji, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1984, t. XXXVI, z. 2, s. 57–71
Zobacz w Google Scholar

Stanisław Staszic w Łodzi w roku 1825, oprac. K. Konarski, Łódź 1928
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz Z., Likwidacja publicznej własności ziemskiej w Polsce Środkowej, [w:] Materiały na sesję naukową z okazji 20-lecia Archiwum Państwowego w Radomiu, Radom 1971, s. 85–109
Zobacz w Google Scholar

Staszic S., O statystyce Polski krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy ten kray chcą oswobodzić, i tym, którzy w nim chcą rządzić, Warszawa 1807
Zobacz w Google Scholar

Stebelski A., Archiwalja łódzkie z okresu rządów pruskich 1793–1807, Łódź 1928
Zobacz w Google Scholar

Stebelski A., Łódź i klucz łódzki u schyłku Rzeczypospolitej. Odbitka z rocznika 1929–1930, Łódź 1935
Zobacz w Google Scholar

Strasburger E., Stan rolnictwa polskiego w dobie powojennej, a program ekonomiczny Lubeckiego, Warszawa 1915
Zobacz w Google Scholar

Stroynowski A., Emfiteutyczna reforma królewszczyzn, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, t. XXXIII, z. 2, s. 83–99
Zobacz w Google Scholar

Śmiałowski J., Cechy rozwoju Łodzi, [w:] Wczoraj, dziś i jutro Łodzi. Materiały sesji naukowej wyższych uczelni (1974 r.), pod red. W. Michowicza, Łódź 1979, s. 49–77
Zobacz w Google Scholar

Śmiałowski J., Uwłaszczenie mieszczan w guberni kaliskiej, [w:] Studia i materiały do dziejów Łodzi i okręgu łódzkiego, pod red. H. Brodowskiej, Łódź 1966, s. 249–301
Zobacz w Google Scholar

Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966–1795), Warszawa 2010
Zobacz w Google Scholar

Waingertner P., Historie znad Łódki, czyli 47 opowieści z dziejów Ziemi Obiecanej, Łódź 2009
Zobacz w Google Scholar

Wąsicki J., Rozdawnictwo dóbr ziemskich w Prusach Południowych w latach 1796–1797, [w:] Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Fragmenty dziejów, Zielona Góra 1978, s. 57–69
Zobacz w Google Scholar

Wąsicki J., Wpływ zaboru ziem polskich na reformy ustrojowe w Prusach do roku 1806, [w:] Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Fragmenty dziejów, Zielona Góra 1978, s. 23–35
Zobacz w Google Scholar

Wąsowicz M., Wacław Huba, Własność nieruchoma w miastach rządowych w okresie Królestwa Kongresowego (1815–1866), Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, „Prace Wydziału Nauk Humanistycznych”, seria E, nr 12, Warszawa–Poznań 1978, ss. 124, (rec.), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1979, t. XXXI, z. 1, s. 220–222
Zobacz w Google Scholar

Wierzchlejski R., Zasady prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskiem napisał Prof. Antoni Okolski, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1886, nr 36, s. 572–576; nr 37, s. 588–593; nr 38, s. 604–610; nr 39, s. 620–626
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska-Jóźwiak D., Dzierżawa wieczysta i emfiteuza w polskim prawie przedrozbiorowym, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, t. XIII, nr 2, s. 133–145
Zobacz w Google Scholar

Witkowski W., Aleksander This i Jan Kanty Wołowski wybitni prawnicy Królestwa Polskiego, Lublin 2001
Zobacz w Google Scholar

Witkowski W., Nowożytna skarbowość na ziemiach polskich w latach 1764–1918, [w:] System prawa finansowego, t. I: Teoria i nauka prawa finansowego, pod red. C. Kosikowskiego, Warszawa 2010, s. 94–154
Zobacz w Google Scholar

Witkowski W., Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1807–1867, Warszawa 1984
Zobacz w Google Scholar

Województwo miejskie łódzkie. Monografia. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, Łódź 1981
Zobacz w Google Scholar

Wołowski J. K., Kurs kodexu cywilnego, t. II, Warszawa 1868
Zobacz w Google Scholar

Zalewski S., O prawie w ogólności i prawie cywilnem, obowiązującem w Królestwie Polskiem, w szczególności, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1885, nr 31, s. 484–487; nr 32, s. 498–501; nr 33, s. 515–518
Zobacz w Google Scholar

Zarzycka A., Koncepcje własności podzielonej w Królestwie Polskim w latach 1815–1830, [w:] Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń, 17–20 września 2000 r., pod red. A. Lityńskiego i M. Mikołajczyka, t. II, Katowice 2001, s. 69–80
Zobacz w Google Scholar

Zawadzki S., Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem, t. I, Warszawa 1860; t. II, Warszawa 1861
Zobacz w Google Scholar

Zieliński F., O wieczystych dzierżawach. Wyjątek z rozprawy o stosunkach prawnych własności gruntowej, „Biblioteka Warszawska” 1842, t. II, s. 60–70
Zobacz w Google Scholar

Zoll F., Napoleon – ustawodawca, Kraków 1921
Zobacz w Google Scholar

Zoll F., Prawa rzeczowe na ziemiach polskich, cz. I: Wiadomości wstępne o źródłach prawa. Prawa majątkowe i prawa rzeczowe. II. Rzeczy. III. Posiadanie. IV. Księgi gruntowe (hipoteczne), Warszawa 1920
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

4 kwietnia 2019

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-365-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-367-0

Inne prace tego samego autora

  • Aldona Domańska, Anna Michalak, Aneta Szymczak, Ryszard P. Krawczyk, Justyna Badziak, Anna Michalak, Anna Rakowska-Trela, Anna Chmielarz-Grochal, Dariusz Górecki, Konrad Składowski, Beata Giesen, Joanna Połatyńska, Krzysztof Skotnicki, Maria Karcz-Kaczmarek, Robert Krzysztof Adamczewski, Dorota Wiśniewska, Aldona Domańska, Niepodległa
  • Dorota Wiśniewska, Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820–1866