Wybrane metody ilościowe w finansach

Autorzy

Dorota Witkowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0001-9538-9589

Słowa kluczowe:

wnioskowanie statystyczne, modelowanie ekonometryczne, analiza wielowymiarowa, finansowe szeregi czasowe, analiza danych

Streszczenie

Zaawansowane analizy finansowe wymagają stosowania adekwatnych metod ilościowych. Dlatego w monografii omówiono wybrane zagadnienia statystyki opisowej i matematycznej, modelowania ekonometrycznego i wielowymiarowej analizy porównawczej. Większość przedstawionych metod została zilustrowana rzeczywistymi przykładami z zakresu finansów, z podkreśleniem problemów i ograniczeń stosowalności tych metod. Kolejność rozdziałów podporządkowano systematyzacji prezentowanych zagadnień.

W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienia związane z pomiarem zjawisk społeczno-gospodarczych, metody pozyskiwania danych oraz ich właściwą prezentację. Rozdział drugi poświęcono opisom struktury danych, wskazując na ograniczenia stosowanych metod. Kolejna części pokazuje, jak uogólniać wyniki uzyskane na podstawie badania niepełnego. Czwarty rozdział dotyczy analizy współzależności. Następnie omówiono metody analiz dynamiki zjawisk. Rozdział 6. dedykowany jest klasycznym modelom ekonometrycznym, modelom zmiennych binarnych i modelom szeregów czasowych. Rozdział siódmy stanowi wprowadzenie do prognozowania, a ósmy – do wielowymiarowej analizy porównawczej. Ostatnie trzy rozdziały stanowią pogłębioną ilustrację aplikacji większości omówionych metod w finansach. Tak więc rozdział dziewiąty to opis analiz finansowych szeregów czasowych na przykładzie szeregu notowań cen akcji wybranej spółki giełdowej. Dziesiąty dotyczy dwóch zagadnień – zastosowania wybranych metod klasyfikacji do oceny wiarygodności kredytowej klientów banku oraz oceny kondycji ekonomiczno-finansowej spółek z uwzględnieniem różnych aspektów ich funkcjonowania, przy zastosowaniu mierników taksonomicznych. Ostatni rozdział poświęcono budowie hedonicznych indeksów cen dzieł sztuki, które uwzględniają ich charakterystyki jakościowe.

Bibliografia

Aczel, A. D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589–609. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x
Zobacz w Google Scholar

Altman, E. I. (1984). A further empirical investigation of the bankruptcy cost question. The Journal of Finance, 39(4), 1067–1089. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03893.x
Zobacz w Google Scholar

Altman, E. I. (1993). Corporate financial distress and bankruptcy: A complete guide to predicting & avoiding distress and profiting from bankruptcy (Wiley Finance). J. Wiley & Sons.
Zobacz w Google Scholar

Bąk, A. (2013). Mikroekonometryczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Bernaś, P. (2016). Klasyfikacja indeksów na rynku sztuki. Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne / Szkoła Główna Handlowa, 1(25), 157–178.
Zobacz w Google Scholar

Borowski, K. (2007). Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej – rynek dzieł sztuki. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 78, 20–37.
Zobacz w Google Scholar

Borowski, K. (2011). Teoria i praktyka benchmarków. Difin.
Zobacz w Google Scholar

Borowski, K. (2017). Analiza techniczna: Średnie ruchome, wskaźniki i oscylatory. Difin.
Zobacz w Google Scholar

Box, G. E. P., Jenkins, G. M. (1983). Analiza szeregów czasowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Brewster, D. (2006, 14 sierpnia). Art – a classy asset or a new asset class? Financial Times, 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Brzeszczyński, J., Kelm, R. (2002). Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych. IG-Press.
Zobacz w Google Scholar

Charemza, W., Deadman, D. F. (1997). Nowa ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Chow, G. C. (1995). Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowska, M., Witkowska, D. (2007). Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do rozpoznawania indywidualnych kredytobiorców. W: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, 1169 (s. 108–114). Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak, M. (1997). Prognozowanie gospodarcze. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Ciżkowicz, P. (2020). Ekonometria stosowana [slajdy]. Player.Slideplayer.Pl. http://player.slide-player.pl/download/33/10169472/3gqBKZHh5eqW3k9e_4fq-g/1661467498/10169472.ppt (dostęp 12.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Czekaj, J. (red.). (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiński, Z. (1973). Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Dańska-Borsiak, B. (2011). Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-549-2
Zobacz w Google Scholar

Deloitte (2013, kwiecień). Rynek sztuki. Sztuka rynku. Deloitte Poland. https://rynekisztuka.pl/wp-content/uploads/2013/04/pl_artbanking_pl.pdf (dostęp 12.11.2013).
Zobacz w Google Scholar

Dittmann, P. (2017). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Wolters Kluwer Polska/Wydawnictwo Nieoczywiste.
Zobacz w Google Scholar

Dmitruk, J. (2012). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestowania (TMAI) na przykładzie spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 99, 161–173.
Zobacz w Google Scholar

Dobosz, M. (2004). Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
Zobacz w Google Scholar

Domański, C. (1990). Testy statystyczne. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Dunis, C. L. (2001). Prognozowanie rynków finansowych. Dom Wydawniczy ABC/Oficyna Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383–417. https://doi.org/10.2307/2325486
Zobacz w Google Scholar

Finkel, J. (2004, sierpień). Where the blue chips fall. Art & Auction, 77–83.
Zobacz w Google Scholar

Fiszeder, P. (2009). Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zobacz w Google Scholar

Foo, J., Witkowska, D. (2017). A comparison of global financial market recovery after the 2008 global financial crisis. Folia Oeconomica Stetinensia, 17(1), 109–128. https://doi.org/10.1515/foli-2017-0009
Zobacz w Google Scholar

Frey, B. S., Cueni, R. (2013). Why invest in art? The Economist’s Voice, 10(1), 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka, J., Stos, D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. W: R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw (s. 56–65). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Ganczarek-Gamrot, A. (2014). Analiza szeregów czasowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Gatnar, E., Walesiak, M. (red.). (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Goetzmann, W., Renneboog, L., Spaenjers, C. (2011). Art and money. The American Economic Review, 101(3), 222–226. http://www.jstor.org/stable/29783743 (dostęp 23.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Goryl, A., Jędrzejczak, Z., Kukuła, K., Osiewalski, J., Walkosz, A. (2000). Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Górka, J. (2012). Modele klasy Sign RCA GARCH. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński, M. (red.). (1996). Ekonometria. Oficyna Wydawnicza SGH.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński, M. (1999). Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji. Bank i Kredyt, 5, 57–63.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński, M. (2001). Modele i prognozy zmiennych w jakościowych finansach i bankowości. Oficyna Wydawnicza SGH.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński, M. (2002). Kondycja finansowa przedsiębiorstw. Prognozy ekonometryczne. W: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia (s. 101–111). Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński, M. (red.). (2010). Mikroekonometria. Wolters Kluwer Polska.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński, M. (2012). Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa. Difin.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński, M. (2020). Financial microeconometrics. A research methodology in corporate fi ance and accounting. Springer.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M. (2004). Upadłość przedsiębiorstw – model analizy dyskryminacyjnej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 76, 37–48.
Zobacz w Google Scholar

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307–327.
Zobacz w Google Scholar

Hołda, A. (2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, 5, 306–310.
Zobacz w Google Scholar

Huterska, A., Zdunek-Rosa, E. (2016). Zastosowanie modelu probitowego i uciętego liniowego modelu prawdopodobieństwa do analizy kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu mWIG40. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(83), cz. 2, 121–130.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga, K. (1998). Metoda analizy dyskryminacyjnej w przypadku zmiennych dyskretnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria t. 1, 765, 24–32.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga, K. (red.). (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne a analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga, K. (2002). Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zobacz w Google Scholar

Juszczyk, M. (2015). Powiązanie kondycji finansowej spółek giełdowych określonej syntetycznym miernikiem atrakcyjności inwestowania (TMAI) z kształtowaniem się kursów ich akcji. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 111, 81–95. https://doi.org/10.22630/eiogz.2015.111.36
Zobacz w Google Scholar

Kądziołka, K. (2021). Propozycja metody wspomagającej wybór miernika taksonomicznego na przykładzie oceny atrakcyjności giełd kryptowalut. Zeszyty Naukowe ZPSB „Firma i Rynek”, 1(59), 65–76. https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2021/12/FIR_2021_260-6-KKadziolka-1.pdf?x71584 (dostęp 23.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kokczyński, B. (2019). Identyfikacja czynników wpływających na ocenę ryzyka kredytowego mikroprzedsiębiorstw (praca magisterska napisana pod kierunkiem D. Witkowskiej). Uniwersytet Łódzki.
Zobacz w Google Scholar

Kolonko, J. (1980). Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 5–26. https://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2009_n74_s5.pdf (dostęp 23.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kompa, K., Witkowska, D. (2013). Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych malarzy polskich. Zarządzanie i Finanse, 3(2), 33–50. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171313015 (dostęp 23.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kompa, K., Witkowska, D. (2014a). Indeks hedoniczny malarstwa polskiego dla najbardziej popularnych autorów na rynku aukcyjnym w latach 2007–2010. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, XLV(1), 7–26. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.001
Zobacz w Google Scholar

Kompa, K., Witkowska, D. (2014b). Prices of paintings on Polish art market in years 2007–2010 – hedonic price index application. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 13(3), 127–142. http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_13_3_2014.pdf (dostęp 23.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kompa, K., Witkowska, D. (2020). Efektywność i ryzyko polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w świetle zmian warunków funkcjonowania funduszy emerytalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kopczewska, K. (2007). Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN. CeDeWu.
Zobacz w Google Scholar

Kräussl, R., Elsland, N. van (2008, listopad). Constructing the true art market index: A novel 2-step hedonic approach and its application to the German art market. CFS Working Paper Series. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/25546/1/577545752.PDF (dostęp 23.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Krzyśko, M. (1990). Analiza dyskryminacyjna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. https://www.researchgate.net/profile/Miroslaw-Krzysko/publication/292148698_Analiza_dyskryminacyjna/links/5d2cb463458515c11c3359ea/Analiza-dyskryminacyjna.pdf (dostęp 23.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kufel, T. (2010). Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zobacz w Google Scholar

Kuźnik, P. (2019). Efektywność inwestycyjna spółek a ocena ich kondycji ekonomiczno-finansowej (praca magisterska napisana pod kierunkiem D. Witkowskiej). Uniwersytet Łódzki.
Zobacz w Google Scholar

Luszniewicz, A., Słaby, T. (2008). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Łuniewska, M. (2012). Ekonometria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Maddala, G. S. (2006). Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Malarska, A. (2005). Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS. SPSS Polska.
Zobacz w Google Scholar

Mazur, A., Staniec, I., Witkowska, D. (1999). Klasyfikacja podmiotów gospodarczych według grup ryzyka kredytowego. W: T. Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‚99 (s. 247– 258). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, 2, 205–235.
Zobacz w Google Scholar

Mei, J., Moses, M. (2002). Art as an investment and the underperformance of masterpieces. American Economic Review, 92(5), 1656–1668. https://www.jstor.org/stable/3083271 (dostęp 23.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Milo, W. (1990a). Nieliniowe modele ekonometryczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Milo, W. (1990b). Szeregi czasowe. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Osińska, M. (red.). (2007). Procesy STUR modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki, K., Tomasik, E. (2013). Rozkłady stop zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego. Wydawnictwo edu-Libri.
Zobacz w Google Scholar

Piłatowska, M. (red.). (2002). Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zobacz w Google Scholar

Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Difin.
Zobacz w Google Scholar

Renneboog, L., Spaenjers, C. (2013). Buying beauty: On prices and returns in the art market. Management Science, 59(1), 36–53. https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1580
Zobacz w Google Scholar

Rocznik KNF (2002). Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2002. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/uwagi_ogolne_02_2091.pdfD (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sawicki, Ł., Borowski, K. (2018). Rynek dzieł sztuki. Podejście inwestycyjne i behawioralne. Difin.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk, M. (2010). Statystyka opisowa. Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowski, A. (1985). Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 203, 41–53.
Zobacz w Google Scholar

Stanimir, A., Błaczkowska, A. (2006). Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecka, A. (2017). Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny zdolności separacyjnej determinant efektywności technicznej szpitali. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 113, 457–467. https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z113/Strzelecka.pdf (dostęp 23.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Styś, D. (2019). Identyfi acja czynników wpływających na stopy zwrotu spółek z indeksu Dow Jones Industrial Average (praca magisterska napisana pod kierunkiem D. Witkowskiej). Uniwersytet Łódzki.
Zobacz w Google Scholar

Suchecki, B. (red.). (2010). Ekonometria przestrzenna: metody i modele analizy danych przestrzennych. Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Szulc, E., Wleklińska, D. (2021). Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. https://doi.org/10.12775/978-83-231-4639-1
Zobacz w Google Scholar

Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013). Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych). Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk.
Zobacz w Google Scholar

Tarczyńska-Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275–300.
Zobacz w Google Scholar

Tarczyński, W. (1995). O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych. Przegląd Statystyczny, 42(1), 91–106.
Zobacz w Google Scholar

Tarczyński, W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, cz. II. Wydawnictwo Placet.
Zobacz w Google Scholar

Tarczyński, W., Łuniewska, M. (2004). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Wydawnictwo Placet.
Zobacz w Google Scholar

Tarczyński, W., Witkowska, D., Kompa, K. (2013). Współczynnik beta. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Pielaszek Research.
Zobacz w Google Scholar

Tomczyk, E., Widłak, M. (2010). Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. Bank i Kredyt, 41(1), 99–128. https://www.bankandcredit.nbp.pl/content/2010/01/bik_01_2010_05_art.pdf
Zobacz w Google Scholar

Triplett, J. (2006). Handbook on hedonic indexes and quality adjustments in price indexes: Special application to information technology products. Van Haren Publishing/OECD Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek, M. (1995). Klasyfikacja i selekcja wskaźników finansowych. W: E. Nowak, M. Urbanek (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych (s. 113–123). Norbertinum.
Zobacz w Google Scholar

Welfe, A. (1995). Ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Welfe, W. (2010). Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyn, T. (2013). Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001–2010. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 174, 63–74.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski, J. W. (2009). Mikroekonometria. Wydawnictwo Naukowe UMK.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski, J. W. (2015). Microeconometrics in business management. Wiley.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D. (1997). Analiza wniosków kredytowych za pomocą algorytmu wstecznej propagacji błędu. W: Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Finansowa (s. 235–242). CIR-12’97.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D. (1999a). Porównanie wyników klasyfikacji przedsiębiorstw za pomocą liniowej funkcji dyskryminacji i sztucznych sieci neuronowych. W: J. Lewandowski (red.), Materiały Konferencyjne VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi (s. 775–785). Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D. (1999b). Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych. INTRO-GRAPH.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D. (2000). Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej/Wydawnictwo Menadżer.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D. (2002). Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe. Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D. (red.). (2004). Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo AND Adam Domagała.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D. (2012). Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Wolters Kluwer Polska.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D. (2014). An application of hedonic regression to evaluate prices of Polish paintings. International Advances in Economic Research, 20(3), 281–293. https://doi.org/10.1007/s11294-014-9468-x
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D. (2016a). Evaluation of the individual hedonic art price indexes for the Polish painters representing the auction market in Poland. Transformations in Business & Economics, 15(2(38)), 61–73. http://www.transformations.knf.vu.lt/38/article/eval
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D. (2016b). Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D., Kuźnik, P. (2019). Does fundamental strength of the company infl e its investment performance? Dynamic Econometric Models, 19, 85–96. https://doi.org/10.12775/DEM.2019.005
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D., Staniec, I. (2000). Dychotomiczna klasyfikacja kredytobiorców za pomocą wybranych metod klasyfikacji. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno 2000, 349–356.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D., Staszak, M. (2021). Metody doboru spółek do portfela. Analiza porównawcza ich skuteczności w odniesieniu do spółek notowanych na GPW w latach 2002–2019. W: S. Franek, A. Adamczyk (red.), Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki (s. 119–132). Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D., Witkowska, J. (1997a). Analiza sieci dystrybucji produktów chemii gospodarczej i spożywczej w Łodzi. Studia Prawno-Ekonomiczne, LV, 247–259.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D., Witkowski, J. (1997b). Analiza sieci dystrybucji produktów spożywczych i chemicznych w miastach województwa łódzkiego (bez Łodzi). Studia Prawno-Ekonomiczne, LVI, 311–323.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D., Kompa, K., Staszak, M. (2021). Indicators for the efficient portfolio construction. The case of Poland. Procedia Computer Science, 192, 2022–2031. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.08.208
Zobacz w Google Scholar

Witkowska, D., Matuszewska, A., Kompa, K. (2012). Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW.
Zobacz w Google Scholar

Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś, A. (1991). Ekonometria przestrzenna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś, A. (2000). Metody statystyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński, W. (1997). Wybrane testy statystyczne. Fundacja „Rozwój SGGW”.
Zobacz w Google Scholar

https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999987#Portfolio (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://grupadino.pl/wp-content/uploads/2019/03/RS_2018_Grupa_Grupa_Dino_Polska_Sprawozdanie_Finansowe.pdf (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ir.enea.pl/pr/427942/skonsolidowany-raport-roczny-rs-2018 (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ir.energa.pl/pr/426660/skonsolidowane-wyniki-finansowe-za-2018-rok (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://kghm.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/raporty-finansowe (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ovostar.ua/uploads/investors/files/5e8ecb114fb54.pdf (dostęp 14.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://pl.investing.com/equities/aviva-historical-data (dostęp 18.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

https://raportzintegrowany2018.orlen.pl/pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://test2.wawel.com.pl/relations.php/pl/raporty/raporty-okresowe.html (dostęp 14.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-92020,4,104.html (dostęp 20.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ (dostęp 23.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ambra.com.pl/assets/RI/Raporty/okresowe/20182019/AMBRA_raport_roczny_2018-2019.pdf (dostęp 14.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cdprojekt.com/pl/wp-content/uploads-l/2019/03/2018_rs_spraw_finansowe.pdf (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/raporty-roczne (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/Materialy-do-pobrania?rok=2018 (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.GPW.pl oraz opracowanie własne na podstawie informacji z bazy danych EMIS (dostęp 30.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2019/10/Kernel_FY2019_Annual_Report_.pdf (dostęp 07.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.lppsa.com/wp-content/uploads/2019/04/GK-LPP-skonsolidowany-roczny-raport-za-2018-rok.pdf (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.stockwatch.pl/gpw/indeks/wig-spozyw,sklad.aspx (dostęp 14.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.stooq.pl (dostęp 18.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe (dostęp 16.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ztkruszwica.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-roczne/2019 (dostęp 14.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

12 października 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-304-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-305-2

Inne prace tego samego autora