Liderki gospodarki społecznej. Studia przypadków

Autorzy

Janusz Reichel
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
https://orcid.org/0000-0002-7594-380X

Słowa kluczowe:

Liderki, style zarządzania, cechy menedżera, gospodarka społeczna, spółdzielnia socjalna

Streszczenie

Monografia jest pokłosiem zainteresowania autora problematyką gospodarki społecznej i organizacji pozarządowych, które często bywają animatorami powstawania podmiotów gospodarki społecznej. W niniejszej pracy skupiono uwagę badawczą na liderkach prowadzących podmioty gospodarki społecznej, ich stylach zarządzania i częściowo także modelach biznesu. Po wstępnych uwagach dotyczących samej gospodarki społecznej oraz spółdzielni socjalnych uwagę skupiono na osobach liderek, w tym w kontekście dyskutowanej w literaturze kwestii cech osób na menedżerskich stanowiskach i prezentowanych przez nie stylach zarządzania. Główną częścią pracy jest prezentacja zebranych studiów przypadku. Badanie miało na celu zidentyfikowanie problemów i wyzwań zarządzania podmiotem gospodarki społecznej przez kobiety, zarówno w kontekście relacji z klientami i otoczeniem jak i zarządzania personelem. Zwrócono uwagę na czynniki sukcesu, przeszkody stojące na drodze do rozwoju organizacji, cechy liderek i ich samoocenę. Przeprowadzone wywiady skupiły się na poznaniu osobistej opinii kobiet zarządzających przedsiębiorstwem społecznym i/lub zakładających to przedsiębiorstwo społeczne oraz ich historii (herstorii). Najpierw przedstawiono serię pojedynczych studiów przypadku opartych o materiał z wywiadów a następnie dokonano ich syntezy jako wielokrotnego studium przypadku i na tej bazie sformułowano uwagi końcowe.

Biogram autora

Janusz Reichel - Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Janusz Reichel w 1991 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomika i organizacja produkcji. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej, początkowo jako asystent w Katedrze Filozofii Ekologicznej, a od 1998 r. w Zakładzie Zarządzania Strategicznego i Ekologii, gdzie od 2000 r. pracował na stanowisku adiunkta. Rok później przeniósł się do Zakładu Ekologii Przemysłowej w Instytucie Zarządzania PŁ. W 2004 r. związał się z Uniwersytetem Łódzkim, z Katedrą Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania. Jego rozprawa habilitacyjna z 2019 r. nosi tytuł: Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych. Obecnie jest zatrudniony jako profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Od końca 2022 r. kieruje Zakładem Zarządzania Regionem.

Zainteresowania naukowe Janusza Reichela koncentrują się wokół społecznych i ekologicznych aspektów zarządzania organizacjami różnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji biznesowych oraz organizacji non profit. Efektem tych zainteresowań jest szereg publikacji w języku polskim i angielskim: siedem pozycji książkowych (jako autor, współautor oraz redaktor), liczne rozdziały w książkach oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych (m.in. w takich czasopismach, jak: „Humanities and Social Sciences”, „Economic and Environmental Studies”, „Social Enterprise Journal”, „Journal of Cleaner Production”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, „Problemy Zarządzania” i „Współczesne Zarządzanie”). Wyniki prac badawczych były przez niego prezentowane na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Janusz Reichel wykłada na Uniwersytecie Łódzkim w języku polskim: etykę biznesu, społeczne aspekty zarządzania, zarządzanie organizacjami non profit, zarządzanie w odpowiedzialnym biznesie i społeczną odpowiedzialność w łańcuchu dostaw, a w języku angielskim: Business Ethics, Corporate Social Responsibility, Sustainable Standards oraz Global Business Challenges. Gościnnie wykładał na uczelniach krajowych i zagranicznych. Pod jego kierunkiem powstało już ponad 150 prac licencjackich i magisterskich.

Koordynował liczne międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze, a także brał w nich udział (m.in. w ramach programów: Erasmus+, Fundusze Norweskie, Leonardo da Vinci, ponadto w projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w ramach indywidualnej współpracy z naukowcami z uniwersytetów z Niemiec, Holandii i Szwajcarii). Koordynowany przez niego projekt Homoresponsabilis in the globalized World został nagrodzony główną nagrodą w kategorii „Edukacja zawodowa” w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „EduInspiracje 2016”. Ponadto Janusz Reichel jest laureatem licznych nagród rektora oraz dziekana. Jako ekspert uczestniczył w wielu procedurach oceny wniosków projektowych oraz monitoringu realizacji projektów dla instytucji krajowych i zagranicznych, m.in. w ramach programów: Erasmus+, 7 Programu Ramowego, Narodowego Centrum Nauki, Leonardo da Vinci, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Współpracuje z licznymi organizacjami i bierze aktywny udział w życiu społeczeństwa obywatelskiego.

Bibliografia

Aluchna M., Krejner-Nowecka A. (2016). Why Do We Need Women on Boards? A Synthesis of Theories, „Przegląd Organizacji”, nr 10, s. 72–80.

Andersen J.A., Hansson P.H. (2011). At the End of the Road? On Differences between Women and Men in Leadership Behavior, „Leadership and Organizational Development Journal”, Vol. 32 (5), s. 428–441.

Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J. (2012). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?, „Revista de Administração”, Vol. 47, Issue 3, July–September, s. 370–384, https://doi.org/10.5700/rausp1055

Bielak A. (2015). Kobieta jako więzień konwencji. Kształtowanie etosu życiowego wobec współczesnych uwarunkowań i stereotypów, „Acta Humana”, nr 6 (1), s. 103–117.

Bielski M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.

Borzaga C., Bodini R., Carini C., Depedri S., Galera G., Salvatori G. (2014). Europe in Transition: The Role of Social Cooperatives and Social Enterprises, „Euricse Working Papers”, 69/14.

Bosma N.S., Schøtt T., Terjesen S.A., Kew P. (2016). Global Entrepreneurship Monitor 2015 to 2016: Special Report on Social Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Research Association, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2786949

Branco D. (2007). Analiza potrzeb ekonomicznych, szkoleniowych i edukacyjnych w sektorze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej dla Słowenii, Włoch, Wlk. Brytanii i Polski. Raport zbiorczy, EU TESES, http://www.teses.eu/ (dostęp: 15.06.2009).

Calder B. (1997). An Attribution Theory of Leadership, [w:] B.B. Staw, J.R. Salancik (red.), New Directions in Organizational Behaviour, St. Clair Press, Chicago.

Carroll A.B., Shabana K.M. (2010). The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 12, Issue 1, s. 85‒105.

CBOS (1998). Kobieta – szef i współpracownik. Komunikat z badań. BS/171/171/98, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

CBOS (2018). Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich. Komunikat z badań nr 29/2018, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Chaves Á.R., Monzón Campos J.L. (2019). Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union, CIRIEC Working Papers 1902, CIRIEC-Université de Liège.

Chell E. (2007). Social Enterprise and Entrepreneurship: Towards a Convergent Theory of the Entrepreneurial Process, „International Small Business Journal”, Vol. 25, s. 5–26, https://doi.org/10.1177/0266242607071779

Choi N., Majumdar S. (2014). Social Entrepreneurship as an Essentially Contested Concept: Opening a New Avenue for Systematic Future Research, „Journal of Business Venturing”, Vol. 29, s. 363–376, https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.05.001

Cibor K. (2012). Zrób biznes – jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.

Cuadrado I., Navas M., Molero F., Ferrer E., Morales J.F. (2012). Gender Differences in Leadership Styles as a Function of Leader and Subordinates’ Sex and Type of Organization, „Journal of Applied Social Psychology”, Vol. 42 (12), s. 3083–3113, https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2012.00974.x

Czakon W. (red.) (2015). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2002). Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.

Defourny J., Nyssens M. (2008). Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments, „Social Enterprise Journal”, Vol. 4, Issue 3, s. 202–228.

Dębski D. (2006). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, WSiP, Warszawa.

Dickel P., Eckardt G. (2021). Who Wants to Be a Social Entrepreneur? The Role of Gender and Sustainability Orientation, „Journal of Small Business Management”, Vol. 59 (1), s. 196–218, https://doi.org/10.1080/00472778.2019.1704489

Dooley L.M. (2002). Case Study Research and Theory Building, „Advances in Developing Human Resources”, Vol. 4, No. 3, August, s. 335–354.

Dudkiewicz M. (2009). Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Eagly A.H., Carli L.L. (2007). Through the Labyrinth: The Truth about How Women Become Leaders, Harvard Business Press.

Eagly A.H., Johannesen-Schmidt M.C. (2001). The Leadership Styles of Women and Men, „Journal of Social Issues”, Vol. 57 (4).

Eagly A.H., Wood W., Diekman A.B. (2000). Social Role Theory of Sex Differences and Similarities: A Current Appraisal, [w:] T. Eckes, H.M. Trautner (red.), The Developmental Social Psychology of Gender, Erlbaum, Mahwah, NJ, s. 123–174.

Eisenhardt, K.M., Graebner, M.E. (2010). Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges. Paper presented at PMI® Research Conference: Defining the Future of Project Management, Project Management Institute, Washington, DC, Newtown Square, PA, https://www.pmi.org/learning/library/theory-building-case-studies-opportunities-6440 (dostęp: 20.07.2023).

European Commission (2021). Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Building an economy that works for people: An Action Plan for the Social Economy, Publications Office of the European Union, https://data.europa.eu/doi/10.2767/12083

Flick U. (2011). O serii Niezbędnik badacza, [w:] G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 10–16.

Fudaliński J. (2002). Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.

Gałązka A. (red.) (2005). Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Goźdź D. (2008). Wyjaśnienie podstawowych pojęć z dziedziny ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, [w:] D. Kwiecińska, A. Pacut (red.), Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej: sylabusy do szkoleń, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Górska A. (2016). Gender Differences in Leadership, „Studia i Materiały”, nr 1 (20), s. 136–144, https://doi.org/10.7172/1733-9758.2016.20.10

Górska A. (2017). Perception of Women in Top Managerial Positions in Poland, Journal of Management and Business Administration, „Central Europe”, Vol. 25, No. 1, s. 16–32, https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.187

Grodzicki T. (2017). Women as Managers in the World’s Top Corporations: Underestimated Potential, „Journal of Corporate Responsibility and Leadership”, Vol. 4, Issue 4, s. 7–18, https://doi.org/10.12775/JCRL.2017.024

Gromkowska-Melosik A. (2015). Kobiety, dyplom i rynek pracy: Kontrowersje wokół dostępu do statusu, stanowisk i dochodów, [w:] K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska (red.), Nierówności społeczne: W trosce o otwarcia horyzontów edukacji, Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Gdańsk, s. 35–52.

Gros U. (2012). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Guryn S.N. (2008). Warto być twardzielem, „Personel i Zarządzanie”, nr 4.

GUS (2019). Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji 23.12.2019 r. społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. – wyniki wstępne, GUS, Informacje sygnalne, 23.12.2019 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2018-r-wyniki-wstepne,3,8.html (dostęp: 30.07.2020).

Hak T., Dul J., Theory-Building With Cases, Entry for the Encyclopedia of Case Study Research, edited by Albert J. Mills, Gabrielle Durepos, & Elden Wiebe (Sage, 2009), http://hdl.handle.net/1765/16205 (dostęp: 20.07.2023).

Haugh H. (2005). The Role of Social Enterprise in Regional Development, „International Journal of Entrepreneurship and Small Business”, Vol. 2, No. 4.

Hausner J. (red.) (2008). Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Hechavarria D.M., Terjesen S.A., Ingram A.E., Renko M., Justo R., Elam A. (2017). Taking Care of Business: The Impact of Culture and Gender on Entrepreneurs’ Blended Value Creation Goals, „Small Business Economics”, Vol. 48 (1), s. 225–257, https://doi.org/10.1007/s11187-016-9747-4

Hisrich R.D., Brush C.G. (1985). Women and Minority Entrepreneurs: A Comparative Analyses, [w:] J. Hornaday, E. Shills, J. Timmons, K. Vesper (red.), Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson Center for Entepreneurial Studies, Wellesley, MA.

Hisrich R., Brush C., Good D., DeSouza G. (1997). Performance in Entrepreneurial Ventures: Does Gender Matter, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson Center for Entreprenerial Studies.

Huybrechts B., Nicholls A. (2012). Social Entrepreneurship: Definitions, Drivers and Challenges, [w:] C. Volkmann, K. Tokarski, K. Ernst (red.), Social Entrepreneurship and Social Business, Gabler Verlag, Wiesbaden, s. 31–48, https://doi.org/10.1007/978-3-8349-7093-0_2

Jasińska M. (2009). Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej”, nr 83.

Kanarski L. (2005). Przywództwo we współczesnych organizacjach, ELIPSA, Warszawa.

Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.) (2007). Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, ISP, Warszawa.

Kent T.W., Blair C.A., Rudd H.F., Schuele U. (2010). Gender Differences and Transformational Leadership Behavior: Do Both German Men and Women Lead in the Same Way?, „International Journal of Leadership Studies”, Vol. 6, Iss. 1, s. 52–66.

Kieżun W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Kirby D.A., Nagwa I. (2011). The Case for (Social) Entrepreneurship Education in Egyptian Universities, „Education + Training”, Vol. 53, s. 403–415, https://doi.org/10.1108/00400911111147712

Kirkpatrick S.A., Locke E.A. (1991). Leadership: Do Traits Matter?, „Academy of Management Executive”, Vol. 5, No. 2, s. 48–60.

Klimek S. (2020). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju, Difin, Warszawa.

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2007). Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kożusznik B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kożusznik B. (2007). Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Krzysztofiak E. (2011). Umiejętności menedżera opieki zdrowotnej, „Pielęgniarstwo Polskie”, nr 4 (42).

Kupczyk T. (2009). Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.

Kwaśnicki W. (2005). Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor”, nr 2.

Lachiewicz S. (2007). Menadżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Leś E. (2005). Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor”, nr 2, s. 36–44.

Lewin K. (1939). Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates, „Journal of Social Psychology”, Vol. 10, s. 271–301.

Lisowska E. (2009). Kobiecy styl zarządzania, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Lisowska E. (2010). Polki są najbardziej przedsiębiorcze w Europie, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polki-sa-najbardziej-przedsiebiorcze-w-Europie-1521563.html (dostęp: 22.11.2021).

Lisowska E., Bliss R., Polutnik L., Lavelle J. (2000). Polskie menedżerki 2000 i ich porównanie z amerykańskimi, „Kobieta i Biznes”, nr 1–2, s. 2–16.

Macke J., Sarate J.A.R., Domeneghini J., da Silva K.A. (2018). Where Do We Go From Now? Research Framework for Social Entrepreneurship, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 183, s. 677–685, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.017

Mair J., Marti I. (2006). Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction, and Delight, „Journal of World Business”, Vol. 41, s. 36–44, https://doi.org/10.1016/j.jwb.2005.09.002

Manyika J., Lund S., Chui M., Bughin J., Woetzel J., Batra P., Ko R., Sanghvi S. (2017). What the Future of Work Will Mean for Jobs, Skills, and Wages, https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages (dostęp: 28.02.2018).

McKee M.C., Driscoll C., 2008, Creating Stabilizers and Safety Nets for Successors Executives’ High-Wire Act, „Nonprofit Management and Leadership”, Vol. 18, No. 3, s. 341–335.

McKinsey and Company (2009). Women Leaders: A Competitive Edge in and After the Crisis, „Women Matter” 3, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/people%20and%20organizational%20performance/our%20insights/women%20matter/women_matter_dec2009_english.pdf (dostęp: 23.10.2023).

MGI (McKinsey Global Institute) (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation, McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/global%20themes/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi%20jobs%20lost-jobs%20gained_report_december%202017.ashx (dostęp: 28.02.2018).

Mizgajska H. (2008). Specyfika sposobu zarządzania przedsiębiorstwem przez kobiety. Na przykładzie Wielkopolski, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.

Mizgajska H., Płóciennik D. (2011). Influence of the Social-demographic features on Women’s Motivation to Set up Their Own Business, „Journal of Intercultural Management”, Vol. 3, No. 2, October, s. 259–274.

Monzón J.L., Chaves R. (red.) (2017). Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union, CIRIEC-International.

MPS (Ministerstwo Polityki Społecznej) (2005). Ekonomia społeczna: II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej, Kraków 2004: materiały, Warszawa.

Mroziewski M. (2005). Style kierowania i zarządzania – wybrane koncepcje, Difin, Warszawa.

Mrówka R. (2010). Przywództwo w organizacjach, Wolters Kluwer, Warszawa.

MRPiPS (Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) (2019). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Warszawa, Monitor Polski z 2019 r., poz. 214.

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) (2005). SME and Entrepreneurship Outlook 2005, OECD Publishing.

Oleksyn T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Oliszewska A. (2013). Problem braku profesjonalnych umiejętności zarządzania firmą w przedsiębiorstwach społecznych, Wydział Zarządzania UŁ, praca licencjacka.

PARP (2020). Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. PARP, Raport przygotowany przez: Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o., Warszawa.

Penc J. (2000). Kreatywne kierowanie – organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, zachowania w organizacji, trudne sytuacje w kierowaniu, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.

Rollnik-Sadowska E. (2009). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa.

Rosca E., Agarwal N., Brem A. (2020). Women Entrepreneurs as Agents of Change: A Comparative Analysis of Social Entrepreneurship Processes in Emerging Markets, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 157 (August): 120067, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120067

Rymsza M. (2007). Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, „Trzeci Sektor”, nr 9.

Schachter H.L. (2022), Race, Class, Gender and Social Entrepreneurship: Extending the Positionality of Icons, „Journal of Management History”, Vol. 28, No. 4, s. 476–490, https://doi.org/10.1108/JMH-11-2021-0059

Schaumberg R.I., Flynn F.J. (2017). Self-reliance: A Gender Perspective on Its Relationship to Communality and Leadership Evaluations, „Academy of Management Journal”, Vol. 60, No. 5, s. 1859–1881, https://doi.org/10.5465/amj.2015.0018

Seelos C., Mair J. (2005). Social Entrepreneurship: Creating New Business Models to Serve the Poor, „Business Horizons”, Vol. 48, s. 241–246, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2004.11.006

Shapero A., Sokol L. (1982). The Social Dimensions of Entrepreneurship, [w:] C.A. Kent, D.L. Sexton, K.H. Vesper (red.), Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Sikorski Cz. (2009). Nauka o zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.

Silverman D. (2008a). Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Silverman D. (2008b). Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sitek W. (2007). Między rynkiem a civil society. Konteksty badań socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Spear R. (2006). Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich, „Ekonomia Społeczna. Teksty”, nr 7.

Stankiewicz J., Seiler B. (2013). Profesjonalizacja jako czynnik sukcesu polskich organizacji pozarządowych, „Zarządzanie i Finanse”, t. 4, nr 2, s. 341–353.

Steinmann H., Schreyögg G. (1998). Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Stogdill R.M. (1948). Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the Literature, „The Journal of Psychology”, Vol. 25, No. 1, s. 35–71.

Stoner J., Freeman R., Gilbert D. (2001). Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Stoner J.A.F., Wankel Ch. (2011). Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Śliwicki D. (2017). Szacunki luki płacowej w Polsce w ujęciu regionalnym, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4 (88), https://doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.12

Titkow A. (2007). Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, IFiS PAN, Warszawa.

Tkacz M. (2016). New Generation of Social Entrepreneurs: Exploratory Research and Cross Case Study Analysis of New Generation of Social Enterprises, „Ekonomia Społeczna”, nr 2, s. 20–37, https://doi.org/10.15678/ES.2016.2.02

Tripathy K.K., Paliwal M., Singh A. (2022). Women’s Social Entrepreneurship and Livelihood Innovation: An Exploratory Study from India, „Service Business”, vol. 16 (4), s. 863–881, https://doi.org/10.1007/s11628-022-00493-w

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2085; z 2022 r., poz. 1812).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133; z 2021 r., poz. 2054 i 2142).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U., poz. 1812).

Visser W. (2010). The Age of Responsibility, CSR 2.0 and the New DNA of Business, „Journal of Business Systems, Governance and Ethics”, Vol. 5, No. 3, s. 1–17.

Weber E.U., Blais A., Betz E.N. (2002). A Domain Specific Risk-Attitude Scale: Measuring Risk Perceptions and Risk Behaviors, „Journal of Behavioral Decision Making”, Vol. 15.

Weerawardena J., Mort G.S. (2006). Investigating Social Entrepreneurship Model, „Journal of World Business”, Vol. 41, s. 21–35, https://doi.org/10.1016/j.jwb.2005.09.001

Wesołowska M. (2013). Rola lidera w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi na wybranych przykładach, Wydział Zarządzania UŁ, praca magisterska.

Wrycza S. (1999). Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Metodyki technik zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

WUP Szczecin (2011). Raport z badania. Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin (opracowany przez: Complex Consulting Katarzyna Blicharska-Czubara).

Wyrzykowska B., Karbowiak K. (2009). Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji, SGGW, Warszawa.

Yin R.K. (2014), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Zahra S.A., Gedajlovic E., Neubaum D.O., Shulman J.M. (2009). A Typology of Social Entrepreneurs: Motives, Search Processes and Ethical Challenges, „Journal of Business Venturing”, Vol. 24, s. 519–532, https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.04.007

Zapalska A. (1997). A Profile of Women Entrepreneurs in Poland, „Journal of Small Business Management”, Vol. 35. No. 4.

okladka

Opublikowane

28 grudnia 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-358-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-359-7