Charakter prawny i funkcja poboru podatku przez płatnika w szczególności w świetle art. 84 i 31 ust. 3 Konstytucji

Autorzy

Magdalena Budziarek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Finansowego
https://orcid.org/0000-0001-8512-1570

Słowa kluczowe:

poborca, dzierżawca, podatek, płatnik, instytucja płatnika, Ordynacja podatkowa

Streszczenie

Monografia dotyczy istoty i charakteru prawnego obowiązków płatniczych. Mimo iż instytucji płatnika poświęcono w doktrynie wiele uwagi, poza zakresem zainteresowania nauki prawa podatkowego pozostała kwestia swobody, a wręcz dowolności ustawodawcy w nakładaniu obowiązków płatniczych na kolejne kategorie podmiotów czy też kwestie uciążliwości obowiązków płatnika oraz „stopnia” dolegliwości jego odpowiedzialności. Nie dostrzegano, że obecnie pozycja płatnika jest w istocie zrównana z pozycją podatnika, choć ich obowiązki na gruncie art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przedmiot odpowiedzialności są inne. Doniosłość tych kwestii – w powiązaniu z powszechnością i powtarzalnością powstawania obowiązków płatnika – uzasadniały podjęcie nowych badań instytucji płatnika.

Publikacja jest adresowana nie tylko do pracodawców, podmiotów wypłacających należności podlegające opodatkowaniu PIT i CIT, notariuszy, organów egzekucyjnych, komorników sądowych, lecz także do doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych prowadzących sprawy związane z wykonywaniem obowiązków płatniczych.

Bibliografia

Ablewicz A., Odpowiedzialność płatnika (inkasenta), „Monitor Podatkowy” 2003, nr 8, s. 23‒27.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Borszowski P., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Administracya rosyjska w Królestwie Polskiem, Wydawnictwo Naczelnego Komitetu Narodowego, Wiedeń 1915.
Zobacz w Google Scholar

Alik M., von Kommer V., Handbook for Tax Administration, Organizationel Structure and Management of Tax Administrations 2000, Ministry of Finance, The Netherlands 2016.
Zobacz w Google Scholar

Andrews J. M., White B. W., Taxation of Directors and Employees. The Law under Schedule E, 3rd edition, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London 1990.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski A., Zobowiązania podatkowe, t. III, Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych, Warszawa 1947.
Zobacz w Google Scholar

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Hausner R., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 9, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Babiński L., Trybunał Skarbowy Radomski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich, Radom 1923.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bardach J., Historia państwa i prawa Polski. Tom I do połowy XV wieku, PWN, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Bardach J., Senkowska-Głuck M. (red.), Historia państwa i prawa Polski. Tom III od rozbiorów do uwłaszczenia, PWN, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Białobrzeski J., Ustawa o zobowiązaniach podatkowych. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Biliński L., System nauki skarbowej, a w szczególności nauki o podatkach, nakładem Autora, Lwów 1876.
Zobacz w Google Scholar

Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Boeijen-Ostaszewska O. van (ed.), European Tax Handbook 2011, Global Tax Series, International Bureau of Fiscal Documentation, Holland 2011.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J., Decyzja administracyjna, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź– Zielona Góra 1998.
Zobacz w Google Scholar

Borodo A., Prawo podatkowe, Wydawnictwo UMK, Toruń 1983.
Zobacz w Google Scholar

Borszowski P., Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Zakamycze, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Brzeszczyńska S., Płatnik w opłacie skarbowej, „Monitor Podatkowy” 1998, nr 1, s. 5‒10.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Dyskusyjne elementy statusu prawnego płatnika podatków, cz. I, „Monitor Podatkowy” 1999, nr 2, s. 12‒17.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta w prawie podatkowym, Dom Organizatora, Toruń 1993.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Ordynacja podatkowa, „Przegląd Podatkowy” 1997, nr 11, s. 3‒4.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Pozycja prawna płatnika podatku w świetle Ordynacji podatkowej, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Docenta Eligiusza Drgasa, Dom Organizatora, Toruń 1998, s. 11‒41.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Prawo podatkowe, Dom Organizatora, Toruń 2000.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, [w:] Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Księga jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza, red. naukowa R. Mastalski, Unimex, Wrocław 2001, s. 223‒234.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Kalinowski M., Orzecznictwo sądów w sprawach podatkowych, Dom Organizatora, Toruń 1994.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Umorzenie zaległości podatkowej na wniosek osoby trzeciej, „Przegląd Podatkowy” 2004, nr 2, s. 54‒58.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B. (red.), M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Organizatora, Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Budziarek M., Charakter prawny poboru podatku przez płatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2010, nr 3–4, s. 47‒70.
Zobacz w Google Scholar

Budziarek M., Obowiązki płatnika a opodatkowanie międzynarodowych transakcji gospodarki cyfrowej w świetle propozycji OECD w zakresie BEPS (wybrane zagadnienia), „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2006, nr 4, s. 23‒37.
Zobacz w Google Scholar

Budziarek M., Pojęcie podatku. Elementy konstrukcji podatku. Źródła prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, red. M. Sęk, M. Bogucka-Felczak, M. Budziarek, Z. Kukulski, D. Łukawska-Białogłowska, T. Nowak, J. Olesiak, R. Olszewski, Ł. Pajor, D. Strzelec, A. Szymczak, M. Wojewoda, J. Wyporska-Frankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Budziarek M., Prawo notariusza do rekompensaty za wykonywanie czynności płatnika w podatkach stanowiących dochody gmin, „Łódzki Biuletyn Notarialny” 2009, nr 13, s. 77‒100.
Zobacz w Google Scholar

Chustecka K., Instytucja płatnika w świetle przepisów i orzecznictwa, „Rejent” 2009, nr 6 (218), s. 9‒34.
Zobacz w Google Scholar

Denman R., International Master Tax Guide 2009/2010, 6th edition, CCH Australia 2009.
Zobacz w Google Scholar

Deresiewicz J., Z przeszłości Prus Królewskich. Skarbowość Prus Królewskich od roku 1466–1569, Księgarnia Akademicka, Poznań 1947.
Zobacz w Google Scholar

Deutsch R. L., Friezer M. L., Fullerton I. G., Hanley P. J., Snape T. J., The Australian Tax Handbook, Thomas Reuters, United States 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich, „Państwo i Prawo” 1998, nr 7, s. 21‒39.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Odpowiedzialność notariusza za prawidłowe obliczenie, pobranie i odprowadzenie opłaty skarbowej, „Glosa” 1995, nr 4, s. 1‒5.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Pojęcie podatków i innych danin publicznych w świetle konstytucji, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Unimex, Wrocław 2009, s. 110‒123.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe, cz. I, „Glosa” 1996, s. 1‒5.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, CH Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Budziarek M., Prawne znaczenie ujawnienia kosztów i nakładów związanych z wypełnianiem obowiązków płatnika, „Łódzki Biuletyn Notarialny” 2012, nr 1 (16), s. 7‒21.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Nowak T., Komentarz do art. 84 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, CH Beck, Warszawa 2016, s. 1878‒1887.
Zobacz w Google Scholar

Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Presnerowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Duggan A., Tax Guide 2008, Tottel Publishing, United Kingdom 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dyoniak A., Pojęcie majątku w prawie cywilnym, „Państwo i Prawo” 1985, z. 11–12, s. 119‒125.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Płatniczy stosunek podatkowoprawny (ujęcie funkcjonalne), [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 155‒169.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Eric R., France – Corporate Taxation, IBFD, Amsterdam 2011, http://www.ibfd.org (dostęp: 1.08.2011).
Zobacz w Google Scholar

Etel L., Pietrasz P., Zapłata podatku (zaliczki) przez podatnika a wydanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 4 (9), s. 9‒17.
Zobacz w Google Scholar

Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnerowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Evans C., The Operating Costs of Taxation: A Review of the Resaerch, „Economic Affairs” 2001, No. 2, s. 5‒9.
Zobacz w Google Scholar

Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R., Tax Agent Registration and Regulation: a Cross-Tasman Contrast, „New Zealand Journal of Taxation Law and Policy” 2010, Vol. 16, s. 1‒22.
Zobacz w Google Scholar

The French Tax System, Public Finances General Directorate, Tax Policy Directorate, 2011, http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1006/fichedescriptive_1006.pdf (dostęp: 1.09.2013).
Zobacz w Google Scholar

Gennari P., Mangiameli F., Salini A., International Master Tax Guide 2009/2010, 6th edition, CCH a Wolters Kluwer Business, Australia 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gillis M., Tax Reform in Developing Countries, Duke University Press, United States 1989.
Zobacz w Google Scholar

Gintowt-Jankowicz M., Odpowiedzialność podatkowa w obowiązującym prawie polskim, „Studia Prawnicze” 1973, z. 35, s. 117–152.
Zobacz w Google Scholar

Gintowt-Jankowicz M., Płatnik w prawie podatkowym PRL, „Państwo i Prawo” 1965, nr 8–9, s. 265‒275.
Zobacz w Google Scholar

Głąbiński S., Wykład nauki skarbowej, nakładem Autora, Lwów 1894.
Zobacz w Google Scholar

Goclon J. A., Polska na królu pruskim zdobyta. Ustrój, administracja i sądownictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gomi Y., Guide to Japanese Taxes 2000–2001, Zaikei Shōhō Sha, Tokyo 2000. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Góralski Z., Urzędy i godności w dawnej Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Grapperhaus F. H. M., Opowieści podatkowe Drugiego Millenium. Opodatkowanie w Europie (1000–2000), Stanach Zjednoczonych Ameryki (1765–1801) i Indiach (1526–1709), przeł. J. Głuchowski, Dom Organizatora, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gutierrez P. C. i in., Global Individual Tax Handbook 2011, Amsterdam 2011.
Zobacz w Google Scholar

Halloran M. O., Irish Taxation – Law and Practice 2006/2007, 4th edition, Vol. 1, Irish Taxation Institute, Ireland 2006.
Zobacz w Google Scholar

Henderson M., France – Individual Taxation, IBFD, Amsterdam 2011, http://www.ibfd.org (dostęp: 1.08.2011).
Zobacz w Google Scholar

Huchla A., Ciężary i świadczenia publiczne a podatki w świetle art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P. J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Temida2, Białystok 2010.
Zobacz w Google Scholar

Huchla A., Obliczenie podatku jako czynność płatnika, [w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005, s. 159‒165.
Zobacz w Google Scholar

Huchla A., Płatnik w Ordynacji podatkowej, [w:] Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu?, red. H. Dzwonkowski, Biblioteka Monitora Podatkowego, Warszawa 2005, s. 167‒172.
Zobacz w Google Scholar

Huchla A., Pobranie podatku jako czynność płatnika, [w:] Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, PPH „Zapol” Dmochowski, Sobczyk, Szczecin 2005, s. 123‒128.
Zobacz w Google Scholar

Ishi H., The Japanese Tax System, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford 2004.
Zobacz w Google Scholar

Juszczak K., Prawa i obowiązki podatnika: zobowiązanie, zaległość, nadpłata, Unimex, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski. Tom II od połowy XV wieku do roku 1795, PWN, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski M., Hipoteka podatkowa, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 9, s. 51‒56.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski M., Płatnik jako strona stosunku prawno-podatkowego, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2010, s. 4‒24, www.trp.umk.pl (dostęp: 1.05.2014).
Zobacz w Google Scholar

Karasseva M., Tax Law in Russia, Kluwer Law International, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kay J. A., King M. A., The British Tax System, Oxford University Press, Oxford 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kociubiński P., Powojenne przekształcenia własnościowe w świetle konstytucji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Koneczny F., Dzieje administracji w Polsce w zarysie, Szkoła Policji Państwowej, Wilno 1924.
Zobacz w Google Scholar

Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1795). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, t. III, L. Zwoliński i sp., T. Paprocki i sp., Warszawa–Kraków 1897.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski A., Nauka skarbowości, Fiszer i Majewski, E. Wende i sp., L. Fiszer, Towarzystwo Wydawnicze Ignis, Poznań, Warszawa–Łódź–Toruń 1923.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak W., Zobowiązania podatkowe. Objaśnienia i teksty, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Laining S., British Master Tax Guide 2008–2009, CCH Wolters Kluwer Business, United Kingdom 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, [w:] System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, red. L. Etel, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 538–553.
Zobacz w Google Scholar

Lefebvre F., France. Legal and Tax Guide, Kluwer Law and Tax Publishers, Paris 1992.
Zobacz w Google Scholar

Lefebvre F., French Tax and Business Law Guide, CCH. New Law, England, 2010.
Zobacz w Google Scholar

Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, CH Beck, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Zobowiązanie in solidum, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1977, t. XVIII, s. 33–47.
Zobacz w Google Scholar

Lorentz P., Folocault B., Bonnabry S., Huet C., Tal D., International Master Tax Guide 2009/2010, 6th edition, Wolters Kluwer Business, United Kingdom 2009.
Zobacz w Google Scholar

Lubowicki J., Wymiar podatków, „Polska Gospodarcza” 1935, R. XVI, z. 3, s. 69–75.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, LexisNexis, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Małecka-Ziembińska E., Prawa i obowiązki płatnika w świetle Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, red. B. Kucia-Guściora, M. Munnich, L. Bielecki, A. Krukowski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, s. 123–142.
Zobacz w Google Scholar

Mariański A., Obowiązek ustalenia stanu faktycznego i prawnego przez notariusza – zakres odpowiedzialności jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, „Przegląd Podatkowy” 2012, nr 10, s. 35–41.
Zobacz w Google Scholar

Mariański A., Obowiązki i odpowiedzialność notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, „Rejent” 2006, nr 4 (180), s. 84–95.
Zobacz w Google Scholar

Mariański A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Mariański A., Sprzedaż towarów używanych – podatek od towarów i usług czy podatek od czynności cywilnoprawnych, „Monitor Podatkowy” 2004, nr 8, s. 26–31.
Zobacz w Google Scholar

Markowski B., Administracja skarbowa w Polsce, Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie, Warszawa 1931.
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewski W., Koszty zapłaty podatku. Wybrane zagadnienia metodologiczne w świetle ekonomicznej analizy prawa, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2008, s. 151–162, www.trp.umk.pl (dostęp: 1.05.2014).
Zobacz w Google Scholar

Mączyński D., Charakter prawny decyzji podatkowej. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika (inkasenta). Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy, „Monitor Podatkowy” 2001, nr 4, s. 25–29.
Zobacz w Google Scholar

Mendel J., Australian Master Tax Guide 2010, 6th edition, CCH, Australia 2010.
Zobacz w Google Scholar

Metchette N., Employers’ PAYE/PRSI, Tax Guide 2008, Tottel Publishing, United Kingdom 2008.
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski K., Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego (X–XIII wiek), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wrocław 1975.
Zobacz w Google Scholar

Naczyńska J., Odpowiedzialność podatkowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2003.
Zobacz w Google Scholar

Niczyporuk J., Funkcje zlecone administracji publicznej, [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Iwonicz Zdrój, 6–8.05.2002 r., red. E. Ura, Wydział Prawa i Administracji, Filia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rzeszów 2002, s. 389–394.
Zobacz w Google Scholar

Nierobisz T., Wacławczyk A., Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny, CH Beck, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nita A., Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, [w:] System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, red. L. Etel, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nita A., Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe, Wolters Kluwer, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964, z. 3, s. 367–376.
Zobacz w Google Scholar

Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Nowak T., Aspekty podatkowe giełdowych operacji finansowych, „Parkiet. Dodatek”, 12.10.2009, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Nycz M., Geneza reform skarbowych Sejmu Niemego. Studium z dziejów skarbowo-wojskowych z lat 1697–1717, Wydawnictwo Napoleon V, Poznań 1938.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel W., Tarno J. P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 1984 r., sygn. akt SA/Gd 929/84, OSPiKA 1988/10.
Zobacz w Google Scholar

Ochendowski E., Prawo administracji. Część ogólna, Dom Organizatora, Toruń 1997.
Zobacz w Google Scholar

Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, LexisNexis, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ofiarski Z., Prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Olszowy W., Niektóre zagadnienia prawne podmiotowości podatkowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1992, z. 54, s. 85–100.
Zobacz w Google Scholar

O’Mara J., Tax Guide 2008, Tottel Publishing, United Kingdom 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski K., Prawo finansowe. Część ogólna, z. 1, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1959.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski K., Prawo finansowe. Zarys ogólny, PWN, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski K., System podatkowy PRL, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1971.
Zobacz w Google Scholar

Otfinowski A., Smoczyński R., Urząd celny – płatnik, czy inkasent, „Przegląd Podatkowy” 1999, nr 4, s. 38–40.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg I., Wynagrodzenia płatników i inkasentów za pobór podatków u źródła, „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 4 (84), s. 1, 12‒15.
Zobacz w Google Scholar

Panfil P., Zabezpieczenie realizacji obowiązków ciążących na płatniku, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2008, t. XIX, s. 437–448.
Zobacz w Google Scholar

Pawiński A., Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1881.
Zobacz w Google Scholar

Perdelwitz A., Germany – Corporate Taxation, IBFD, Amsterdam 2011, http://www.ibfd.org (dostęp: 1.08.2011).
Zobacz w Google Scholar

Pyziak-Szafnicka M. (red.), Księżak P. (red.), Giesen B., Katner W. J., Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Majda R., Michniewicz-Broda E., Pajor T., Promińska U., Robaczyński W., Serwach M., Świderski Z., Wojewoda M., Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z., Zarys części ogólnej prawa cywilnego, PWN, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, CH Beck, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Radziszewski H., Nauka skarbowości. Wykład skarbowości państwowej i gminnej, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1917.
Zobacz w Google Scholar

Runcewicz W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Runcewicz W., Ordynacja podatkowa. Szkic systemu Ordynacji podatkowej. Ustawa. Rozporządzenia wykonawcze. Komentarz, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Rusek J., Instytucja płatnika w prawie polskim, CH Beck, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ruśkowski E., Etel L., Stankiewicz J., Prawo podatkowe, Temida2, Białystok 1994.
Zobacz w Google Scholar

Ryan M. (ed.), Herlihy J., Moore P., O’Sullivan H., Corporation Tax Finance Act 2010, 21th edition, Irish Taxation Institute, Irleand 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rybarczyk P., Pozycja płatnika w przepisach Ordynacji podatkowej, cz. I, „Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 1, s. 10–12.
Zobacz w Google Scholar

Rybarczyk P., Pozycja płatnika w przepisach Ordynacji podatkowej, cz. II, „Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 2, s. 10–13.
Zobacz w Google Scholar

Rybarski R., Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Rybarski R., Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Nakład Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1937.
Zobacz w Google Scholar

Salachna J. M., Odpowiedzialność w prawie finansowym, [w:] System prawa finansowego, t. 1: Teoria i nauka prawa finansowego, red. C. Kosikowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 387–418.
Zobacz w Google Scholar

Saletra W., Administracja skarbowa Księstwa Warszawskiego (1807–1815) i Królestwa Polskiego (1815–1830), [w:] Z dziejów skarbowości w Polsce od XVII do XX wieku, red. W. Saletra, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce 2002, s. 31–38.
Zobacz w Google Scholar

Sawczuk J., Odpowiedzialność podatkowa i zabezpieczenie realizacji obowiązków ciążących na płatniku, „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 1 (53), s. 111–142.
Zobacz w Google Scholar

Skrzydło W., Komentarz do art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, LEX nr 68508.
Zobacz w Google Scholar

Skrzydło W. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Socha Z., Hiberna. Studjum z dziejów skarbowości w dawnej Polsce, „Studia nad Historią Prawa Polskiego”, t. XVI, z. 2, Lwów 1937.
Zobacz w Google Scholar

Soos Piroska E., The Origins of Taxation at Source in England, IBFD Publications, Holland 1997.
Zobacz w Google Scholar

Spaulding H. B., The Income Tax in Great Britain and The United States, P.S. King & Son, London 1927.
Zobacz w Google Scholar

Stahl M. (red.), Jaworska-Dębska B., Duniewska Z., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Prawo administracyjne: Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Staniszewski M., Zasada efektywności opodatkowania w działalności administracji podatkowej w Polsce, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Steinmo S., The Evolution of Modern States: Sweden, Japan, and the United States, Cambridge University Press, United Kingdom 2010.
Zobacz w Google Scholar

Strasburger E., Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1922.
Zobacz w Google Scholar

Sugimoto S., International Master Tax Guide 2009/2010, 6th edition, CCH, Australia 2009.
Zobacz w Google Scholar

Szulc T., Organizacja poboru podatków pokoszyckich, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1988, t. XL, z. 2, s. 63–83.
Zobacz w Google Scholar

Szulc T., Sposoby wynagradzania poborców podatkowych w Polsce od schyłku XIV do XVIII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1993, nr 56, s. 91–106.
Zobacz w Google Scholar

Tegler E., Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. Skrypt przeznaczony dla studentów stacjonarnych i zaocznych Studium Administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Szczecin 1982.
Zobacz w Google Scholar

Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tiley J., Revenue Law, 6th edition, Hart Publising, Oxford–Portland 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tran-Nam B., Use and Misuse of Tax Compliance Costs in Evans. The operating costs of taxation: a review of the research, „Economic Affairs” 2001, No. 2, s. 281–293.
Zobacz w Google Scholar

Ward J., Ireland – Corporate Taxation, IBFD, Amsterdam 2011, http://www.ibfd.org (dostęp: 1.08.2011).
Zobacz w Google Scholar

Ward J., Ireland – Individual Taxation, IBFD, Amsterdam 2011, http://www.ibfd.org (dostęp: 1.08.2011).
Zobacz w Google Scholar

Ward J., Irish Income Tax 2009, Tottel Publishing, United Kingdom 2009.
Zobacz w Google Scholar

Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, PWN, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie 1795‒1806, PAN, Poznań 1963.
Zobacz w Google Scholar

Weinfeld I., Skarbowość polska, Biblioteka Prawnicza, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Wilk L, Obowiązki i odpowiedzialność płatnika podatku, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 7–8, s. 48–66.
Zobacz w Google Scholar

Wińczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., wyd. 2, K. E. Liber, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa, CH Beck, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz W. (red.), Pomorski P., Smoleń P., Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zawistowski D., Powstanie i cechy zobowiązań in solidum, [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, red. E. Gniewek, Wolters Kluwer, Kraków 2000, s. 427–446.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn, Dz.U. z 1920 r., nr 49, poz. 299, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym, Dz.U. R.P., Nr 82, poz. 550, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o podatku od kapitałów i rent, Dz.U. R.P., nr 76, poz. 517, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 lipca 1923 r. o podatku dochodowym, Dz.U. R.P., nr 77, poz. 607, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych, Dz.U. R.P., nr 64, poz. 404, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o państwowym podatku od energii elektrycznej, Dz.U. R.P., nr 76, poz. 720, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 1934 r., nr 39, poz. 346, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Powszechny kodeks podatkowy z dnia 6 kwietnia 1950 r. (Code Général des Impôts), www.legifrance.gouv.fr (dostęp: 1.02.2015).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 2017 r., poz. 682, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o podatku dochodowym z dnia 31 marca 1965 r. (The Japanese Income Tax Act), Act No. 33 of 1965, http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/ita.pdf (dostęp: 1.02.2015).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. z 2018 r., poz. 1314, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, Dz.U. z 1980 r., nr 27, poz. 111 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz.U. z 2016 r., poz. 205, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz.U. z 2017 r., poz. 2291, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 200, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. z 1993 r., nr 11, poz. 50, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 2017 r., poz. 2204, t.j. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Zobacz w Google Scholar

Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2018 r., poz. 800, t.j. Taxes Consolidation Act, 1997, No. 39 of 1997, http://www.revenue.ie/en/practitioner/law/notes-for-guidance/tca/ (dostęp: 1.02.2015).
Zobacz w Google Scholar

Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej z dnia 31 lipca 1998 r., nr 146-FZ. Ustawa z dnia 10 września 1999 r.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks karny skarbowy, Dz.U. z 2017 r., poz. 2226, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks podatkowy Republiki Azerbejdżanu z dnia 11 lipca 2000 r., No. 905-IG, http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&cat=3&lang=_eng (dostęp: 1.02.2015).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1150, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 października 2009 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (German Income Tax Act, Einkommensteuergesetz), BGBl. I S. 3366, 3862, https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ estg/gesamt.pdf (dostęp: 1.02.2015).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o doradcach podatkowych Tax Agent Services Act 2009, No. 13, Compilation start date 1 July 2014, http://www.comlaw.gov.au/Details/C2014C00429 (dostęp: 1.02.2015).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U. z 2017, poz. 2003, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Niemiecki kodeks podatkowy z dnia 22 grudnia 2014 r. (Abgabenordnung), BGBl. I S. 2417, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.htm-l#AOengl_000P2 (dostęp: 1.02.2015).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1649.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 165, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. z 2016 r., poz. 283.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, Dz.U. z 2015 r., poz. 2154.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. z 2015 r., nr 1999, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn, Dz.U. z 2015 r., nr 2004, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1960 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków: obrotowego, od operacji nietowarowych, dochodowego od niektórych zakładów usługowych zrzeszonych w CZSP, M.P., nr 40, poz. 60.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1962 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu należności od niektórych zakładów usługowych zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, M.P., nr 7, poz. 339.
Zobacz w Google Scholar

Decreto del Presidente della Repubblica (Presidential Decree) 600/1973.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych, Dz.U. z 1946 r., nr 27, poz. 173, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym, Dz.U. z 1950 r., nr 56, poz. 506, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych, Dz.U. z 1951 r., nr 9, poz. 74, t.j.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z dnia 27 września 1976 r., sygn. sprawy 7426/76.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 1984 r., sygn. akt SA/Gd 929/84, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 1992, z. 1, poz. 6.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 1987, sygn. akt III SA 876/86, ONSA 1987, nr 2, poz. 52.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 1987 r., sygn. akt III S.A. 316/87, ONSA 1987, z. 2, poz. 66.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 sierpnia 1994 r., sygn. akt SA/Wr 2303/93, „Monitor Podatkowy” 1995, nr 2, s. 58–59.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1995 r., sygn. akt SA/Kr 2700/94, LexPolonica nr 311137.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 1997 r., sygn. akt III SA 559/96, Lex Polonica nr 338431.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z 10 grudnia 1997 r., sygn. akt I SA/Lu 1183/96, Lex Polonica nr 338770.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 1998 r., sygn. akt III SA 664/97, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 1998 r., sygn. akt SA/Sz 193/98, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. akt P 11/98, Dz.U. z 2004 r., nr 3, poz. 46.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r., K 20/01, OTK-A 2002, nr 3, poz. 34.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r., sygn. akt K 41/02, M.P. z 2002, nr 56 poz. 763.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31 grudnia 2003 r.) w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2000 r., sygn. akt III SA 833/99, LEX nr 40695.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2001 r., sygn. akt III SA 1207/2001, LEX nr 1693973.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. akt K 19/01, OTK-A 2002/1/1, Dz.U. z 2002 r., nr 10, poz. 107.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt SA/Sz 1962/00, LEX nr 83704.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31 grudnia 2003 r.) w Katowicach z dnia 14 maja 2002 r., sygn. akt I SA/Ka 552/01, LEX nr 77821.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 60/90, LEX nr 505738.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1446/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018)
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 1493/02, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2004 r., sygn. akt K 24/03, OTK ZU nr 4/A/2004, poz. 33.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2004 r., sygn. akt III SA 99/03, LEX nr 149575.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2004 r., sygn. akt III SA 1551/03, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z dnia 5 października 2004 r., sygn. akt III SA 2049/03, LEX nr 175314.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2004 r., sygn. akt III SA 1976/03, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 października 2004 r., sygn. akt I SA/Łd 1774/2003, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2005, nr 5, poz. 118.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2004 r., sygn. akt SK 33/03, Dz.U. z 2004 r., nr 237, poz. 2382.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2005 r., sygn. akt K 4/04, Dz.U. z 2005, nr 124, poz. 1042.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 lipca 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 747/05, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Olsztynie z dnia 8 września 2005 r., sygn. akt I SA/Ol 270/05, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1448/06, LEX nr 310264.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3849/06, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 759/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt II FSK 957/06, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 4 października 2007 r., sygn. akt I SA/Rz 606/07, LEX nr 456809.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2007 r., sygn. akt II FSK 605/07, LEX nr 1011549.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Rz 864/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Ol 68/08 , http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2008 r., sygn. akt K 8/04, Dz.U. z 2008 r., nr 110, poz. 707.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 854/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt V CSK 371/08, LEX nr 619670.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 850/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 1916/07, LEX nr 575403.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2009 r., sygn. akt II FSK 197/08, LEX nr 547026.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 236/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 14 lipca 2009 r., sygn. akt I C 1896/08, http://bialystok.so.gov.pl/orzecznictwo.html (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Po 383/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 884/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 8 września 2010 r., sygn. akt I SA/Ol 424/10, LEX nr 749538.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r.., sygn. akt SK 10/98, Dz.U. z 2010 r., nr 27, poz. 141.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Po 479/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1317/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1279/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2094/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 751/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2011 r., sygn. akt II FSK 442/10, LEX nr 1098719.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 722/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 818/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 964/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1855/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Po 882/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 133/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt II UK 339/11, OSNP 2013, nr 7–8, poz. 97.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt. II FSK 2671/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2673/10, LEX nr 1219223.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 25/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygn. akt III AUa 1211/12, LEX nr 1220455.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1336/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 705/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1446/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt I FSK 1261/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Go 284/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt II Ca 590/13, OSP 2014/10/90.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1354/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2522/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-499/13 Marian Macikowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku, http://curia.europa.eu (dostęp: 1.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 36/15, LEX nr 1747230.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt III AUa 1332/14, LEX nr 1793870.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 4125/14, Legalis.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 231/17, Legalis.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3418/15, LEX nr 2426821.
Zobacz w Google Scholar

Okólnik Ministerstwa Finansów z dnia 8 stycznia 1952 r. w sprawie wykładni niektórych przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych, Dz.Urz. Min.Fin. z dnia 5 lutego 1952 r., nr 1, poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Pismo Ministerstwa Finansów – Departamentu Podatków i Opłat z dnia 19 marca 1985 r., PO 4-8031-031/85, „Rejent” 1992, nr 5, s. 149–150.
Zobacz w Google Scholar

Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2001 r., LK-144/JK-834-83562/01, „Rejent” 2001, nr 3, s. 123.
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 1387.
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2006 r., nr 217, poz. 1590
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, www.sjp.pl (dostęp: 1.07.2015).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 sierpnia 2019

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-306-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-307-6