Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów UE – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

Autorzy

Edyta Dworak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
https://orcid.org/0000-0001-9789-6752
Maria Magdalena Grzelak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Statystyki i Demografii, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
https://orcid.org/0000-0003-4353-9893

Słowa kluczowe:

innowacje w gospodarce, Europejska Tablica Innowacji, indeks innowacji, innowacyjność krajów UE, innowacyjność polskiej gospodarki

Streszczenie

Aby zrozumieć zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące we współczesnej gospodarce światowej, należy przyjąć założenie, iż rozwój gospodarczy coraz bardziej zależy od wiedzy i innowacji, a czynnikami decydującymi o nim stają się działalność badawczo-rozwojowa, działalność innowacyjna i kapitał ludzki, świadomość kluczowej roli wiedzy i innowacji spowodowała wzrost znaczenia programów stymulowania procesów innowacyjnych w polityce gospodarczej zarówno krajów wysoko rozwiniętych, jak i państw nadrabiających dystans w stosunku do liderów. Kwestia podnoszenia innowacyjności jest szczególnie istotna w kontekście polskiej gospodarki. Pomimo wielu zapowiedzi dotychczas nie powstała w Polsce całościowa i konsekwentna strategia zwiększania innowacyjności gospodarki, a podejmowane próby poprawy sytuacji w tym obszarze nie przynosiły zadowalających efektów i nie były kontynuowane po zmianach kolejnych rządów. Wskazuje to na potrzebę ukształtowania spójnej strategii, która przyczyni się do postępu w procesie konwergencji innowacyjności Polski z innymi krajami Unii Europejskiej, zwłaszcza Europy Zachodniej.

W książce przedstawiono zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty procesów innowacji. Monografia jest efektem szerokiej analizy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły autorkom na sformułowanie wielu wniosków aplikacyjnych.

Bibliografia

Baruk J., Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 3, s. 51–72.
Zobacz w Google Scholar

Baruk J., Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 11–12, s. 78–94.
Zobacz w Google Scholar

Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bąk A., Metody porządkowania liniowego w polskiej taksonomii – pakiet pllord, [w:] K. Jajuga M. Walesiak (red.), Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 54–62.
Zobacz w Google Scholar

Bierfelder W., Entstehung und Ausbreitung von technischen Neuerungen, [w:] E. Hofmeister, M. Ulbricht (red.), Von der Bereitschaft zum technischen Wandel, Siemens Aktiengesellschaft, Berlin – München 1981, s. 35–52.
Zobacz w Google Scholar

Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Clark K.B., Fujimoto T., Lead Time in Automobile Product Development: Exporting the Japanese Advantage, „Journal of Engineering and Technology Management” 1989, vol. 6, s. 25–58.
Zobacz w Google Scholar

Correa C.M., University-Enterprise Linkages in the Area of Biotechnology, [w:] R.E. Lopez-Martinez, A. Piccaluga (red.), Knowledge Flows in National Systems of Innovation, Edward Elgar, Cheltenham – Northampton 2000, s. 53–74.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Panek F. (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (red.), Global Innovation Index 2019, Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization, 2020.
Zobacz w Google Scholar

Dworak E., Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

European Innovation Scoreboard 2019, European Commission, Brussels 2019. Fiedor B., Teoria innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Fischer M.M., Innovation, Networks and Knowledge Spillovers, Springer Verlag, Berlin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Francik A., Pocztowski A., Procesy innowacyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Freeman Ch., The Role of Technical Change in National Economic Development, [w:] A. Amin, J. Goddard (red.), Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, Allen & Unwin, London 1986, s. 100–116.
Zobacz w Google Scholar

Freeman Ch., Soete L., The Economics of Industrial Innovation, The MIT Press, Cambridge 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gabriel K.R., The biplot graphical display of matrices with application to principal component analysis, „Biometrika” 1971, vol. 58(3), s. 453–467.
Zobacz w Google Scholar

Gajda W., Innowacyjność polskiej gospodarki-stan i perspektywy, „Studia i Prace WNEIZ US” 2017, nr 48/3, s.163–177.
Zobacz w Google Scholar

Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Geodecki T., Mamica Ł. (red.), Polityka innowacyjna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Graves A., Comparative Trends in Automotive Research and Development, DRC, Discussion Paper 1987, no. 54.
Zobacz w Google Scholar

Grzelak M., Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena. Uwarunkowania. Rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Grzelak M.M., Roszko-Wójtowicz E., Zastosowanie międzynarodowych indeksów do oceny innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, t. CV, s. 215–241.
Zobacz w Google Scholar

Guinet J., National Systems of Financing Innovation, OECD, Paris 1995.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J. (red.), Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Hertje A., Economics and Technical Change, Wiley, London 1987.
Zobacz w Google Scholar

Hine D., Kapeleris J., Innovation and Entrepreneurship in Biotechnology. An International Perspective, Edward Elgar, Cheltenham – Northampton 2006.
Zobacz w Google Scholar

Holt D.H., Management. Principles and Practices, Prentice Hall, New Jersey 1993.
Zobacz w Google Scholar

Hotelling H., Analysis of a complex of statistical variables into principal components, „Journal of Educational Psychology” 1933, vol. 24, s. 417–441.
Zobacz w Google Scholar

Ileczko B., Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1979, nr 4, s. 499–512.
Zobacz w Google Scholar

Innovation Union Scoreboard 2010, Pro Inno Europe, European Commission, Brussels 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jak zostać regionem wiedzy i innowacji?, praca zbiorowa przy współpracy merytorycznej J. Buzka, Europejska Akademia Samorządowa, Twiger, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński A.H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Kalisiak J., Nowy produkt. Planowanie i organizacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Kansy D., Innowacyjność polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej z uwzględnieniem specyfiki sektora informatycznego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 362, s. 111–126.
Zobacz w Google Scholar

Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej. Teoria i praktyka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kasperkiewicz W., Systemy funkcjonowania gospodarki a innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kisielnicki J., Innowacyjność gospodarki polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 281, s. 67–79.
Zobacz w Google Scholar

Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, [w:] R. Landau, N. Rosenberg (red.), The Positive Sum Strategy, National Academy Press, Washington 1986, s. 275–305.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kotowicz-Jawor E. (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kowalak B., Konkurencyjna gospodarka. Innowacje – infrastruktura – mechanizmy rozwoju, Instytut Eksploatacji Technologii, Warszawa – Radom 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł K., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski S., Procesy innowacyjne w przemyśle, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Kruszka M., Innowacyjność gospodarki w wysoko rozwiniętych krajach, „Wiadomości Statystyczne” 2007, nr 8, s. 60–74.
Zobacz w Google Scholar

Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Madej Z., Nauka i rozwój gospodarczy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

McGowan P., Innowacje i przedsiębiorczość wewnętrzna, [w:] D.M. Stewart (red.), Praktyka kierowania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Nauka i technika w 2005 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Nauka i technika w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa – Szczecin 2020.
Zobacz w Google Scholar

Niedbalska G., Problemy metodologiczne statystyki nauki, techniki i innowacji, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2003, nr 2/22, s. 180–195.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Far A., Globalna konkurencja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

OECD/Eurostat, Oslo Manual. Guidelines for Collecting And Interpreting Innovation Data, Third edition, OECD, 2015.
Zobacz w Google Scholar

OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation, Oslo Manual, 2nd edition, OECD, Paris 1997.
Zobacz w Google Scholar

Okoń-Horodyńska E., Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce?, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004, s. 11–33.
Zobacz w Google Scholar

Okoń-Horodyńska E., Narodowy System Innowacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1998.
Zobacz w Google Scholar

Orłowski W.M., Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Pavitt K., Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, Wiley, Chichester 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pawlik A., Dystans innowacyjny województw, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski K., Społeczeństwo wiedzy. Szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004. Pearson K., On lines and planes of closest fit to systems of points in space, „Philosophical Magazine” 1901, ser. 6, vol. 2, s. 559–572.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Płowiec U., Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., „Ekonomista” 2010, nr 5, s. 647–676.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, OECD i Komisja Europejska, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Poznański K., Innowacje w gospodarce kapitalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Rogers E.M., Diffusion of Innovation, Collier-Macmillan, New York 1962.
Zobacz w Google Scholar

Rothwell R., Industrial Innovation: Success, Strategy and Trends, [w:] M. Dodgson, R. Rothwell (red.), The Handbook of Industrial Innovation, Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot – Brookfield 1994, s. 33–53.
Zobacz w Google Scholar

Rothwell R., Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990’s, „R&D Management” 1992, no. 22, s. 221–240.
Zobacz w Google Scholar

Rothwell R., Systems Integration and Networking: Towards the Fifth Generation Innovation Process, Chaire Hydro-Quebec Conference en Gestion de la Technologie, University of Montreal, Quebec 1993.
Zobacz w Google Scholar

Schmookler J., Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge 1966.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J.A., Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capitalist Process, Porcupine Press, New York – London 1939.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Spruch W., Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stern S., Porter M.E., Furman J.L., The Determinants of National Innovative Capacity, NBER Working Paper, 7876, Cambridge 2000.
Zobacz w Google Scholar

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. Projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Schwab K. (red.), Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum, Geneva 2019.
Zobacz w Google Scholar

Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

The Global Competitiveness Report 2014–2015, World Economic Report, Geneva 2015.
Zobacz w Google Scholar

Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing Innovation. Integrating Technological Market and Organisational Change, John Wiley & Sons Ltd., New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Tisdell C., Mainstream Analyses of Innovation: Neoclassical and New Industrial Economics, [w:] S. Dowrick (red.), Economic Approaches to Innovation, Edward Elgar Publishing Ltd., Brookfield 1995, s. 27–38.
Zobacz w Google Scholar

Trott P., Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Edinburgh Gate, Edinburgh 1998.
Zobacz w Google Scholar

Truskolaski S., Znaczenie transferu wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Urban L.G., Hauser J.R., Design and Marketing of New Products, Prentice Hall, New Jersey 1993.
Zobacz w Google Scholar

Weresa M.A., Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Weresa M.A., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Wisła R., Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Centrum Badań nad Edukacją i Innowacją, OECD 2000.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 marca 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-83-8220-392-9

Inne prace tego samego autora