Warsztaty z Geografii Turyzmu: Tom 12. Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19

Autorzy

Marzena Makowska-Iskierka (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
https://orcid.org/0000-0003-4163-7561
Jolanta Wojciechowska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
https://orcid.org/0000-0002-0386-0749

Słowa kluczowe:

groundspotting, produkty regionalne i tradycyjne, Covid 19, baza noclegowa, zrównoważony rozwój, Erasmus

Streszczenie

Prace opublikowane w 12. Tomie monografii „Warsztaty z Geografii Turyzmu” poszerzają perspektywę dla co najmniej kilku zagadnień badawczych podejmowanych w turystyce. Tymi zagadnieniami wyznaczonymi przez osiem oryginalnych prac są:

– aktywność fizyczna mieszkańców Polski w czasie pandemii COVID-19; 

– rozwój bazy noclegowej w Kołobrzegu i jego najbliższym zapleczu podczas dwóch lat trwania pandemii; 

– kreowanie w okresie pandemii turystyki w Łodzi poprzez medialny przekaz; 

– świadomość zrównoważonego rozwoju wśród studentów na kierunku turystyka i rekreacja; 

– turystyczny wizerunek Polski w percepcji studentów programu Erasmus+; 

– międzynarodowe systemy hotelowe w polskiej i zagranicznej literaturze naukowej; 

– lokalne i regionalne produkty żywnościowe w pięciogwiazdkowych hotelach w Polsce; 

groundspotting w przestrzeni turystycznej Łodzi. 

Najogólniej problematykę badawczą zaprezentowaną w niniejszym tomie można odnieść do takich trzech nurtów, jak: pandemia COVID-19, percepcja turystyki oraz hotele i groundspotting w przestrzeni turystycznej Łodzi. Stanowią one tytuły dla trzech wyznaczonych w monografii części. Opublikowane prace zachęcają do namysłu, a także niejednokrotnie prowokują do zastanowienia się nad postawieniem kolejnych, czy nawet nowych, pytań badawczych. 

Rozdziały

Biogramy autorów

Krystyna Krzyżanowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Krystyna Krzyżanowska, prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, e-mail: krystyna_krzyzanowska@sggw.pl, https://orcid.org/0000-0002-4160-6661, dyscyplina: nauki o zarządzaniu. Autorka lub współautorka ponad 200 publikacji – zarówno polskich, jak i zagranicznych, w tym 29 monografii naukowych. Zainteresowania badawcze dotyczą ekonomiczno-społecznych uwarunkowań rozwoju agroturystyki, innowacji i przedsiębiorczości na wsi, zagadnień z zakresu aktywności fizycznej oraz roli informacji i promocji w rozwoju obszarów wiejskich. Prywatnie miłośniczka podróży, rekreacji, kultury ludowej i muzyki latynoamerykańskiej.

Mariusz Miedziński - Akademia Pomorska w Słupsku

Mariusz Miedziński, dr, pracownik naukowy IGSEiT Akademii Pomorskiej w Słupsku, kołobrzeżanin, e-mail: mariusz.miedzinski@apsl. edu.pl, https://orcid.org/0000-0001-7381-2083, dyscyplina: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Zainteresowania badawcze: procesy kolonizacji i urbanizacji turystycznej, rozwój polskiej strefy nadmorskiej, geografia miast, urbanistyka i planowanie przestrzenne oraz geografia ekonomiczna. Autor kilkudziesięciu artykułów, opracowań naukowych, ekspertyz gospodarczych, strategii i programów dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego i gospodarki, ekspert ds. Kołobrzegu i MOF-u Kołobrzeg, Przewodniczący PTG O/Słupsk (kad. 2020–2023), pilot wycieczek i przewodnik turystyczny. Zainteresowania: historia XX w., inżynieria i badania kosmiczne, technologie energetyczne (MEW, fuzja termojądrowa).

Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki

Andrzej Matczak, prof. zw. dr hab., Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: andrzej.matczak@geo.uni.lodz.pl, https://orcid.org/0000-0002-9509-5879, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i geografia przestrzenna. Zainteresowania badawcze: geografia turyzmu i hotelarstwa, osadnictwo turystyczne, ruch turystyczny.

Joanna Bik - Uniwersytet Łódzki

Joanna Bik, mgr, doktorantka w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: joanna.bik@edu.uni.lodz.pl, https://orcid.org/0000-0002-2186-142X, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i geografia przestrzenna. Zainteresowania badawcze: turystyka kongresowa, turystyka religijna, zakwaterowanie w turystyce religijnej.

Karolina Dynkowska - Uniwersytet Łódzki

Karolina Dynkowska, lic., studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: kdynkowska@onet.pl. Zainteresowania badawcze to m.in. turystyka miejska, city break. Prywatnie interesuje się także unihokejem oraz kulturą Stanów Zjednoczonych.

Joanna Paprzycka - Uniwersytet Łódzki

Joanna Paprzycka, lic., studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: j.paprzycka1@gmail.com. Od szkoły średniej jest związana z branżą turystyczną. Zainteresowania: geoturystyka, rozwój zrównoważony, turystyka na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo, społeczna odpowiedzialność biznesu. Prywatnie miłośniczka literatury i środowiska naturalnego.

Ewelina Stępowska - Uniwersytet Łódzki

Ewelina Stępowska, lic., studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: estepowska97@gmail.com. Zainteresowania badawcze: turystyka na obszarach wiejskich (szczególnie obiekty noclegowe na obszarach wiejskich), marketing i promocja turystyczna miast. W życiu prywatnym jej pasje to m.in. podróże, literatura sci-fi i thrillery, podcasty (zwłaszcza kryminalne).

Anna Żak - Uniwersytet Łódzki

Anna Żak, lic., studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: aniazak374@gmail.com. Zainteresowania to m.in. dane statystyczne lokalizacji turystycznych, trendy w turystyce i hotelarstwie, turystyka weekendowa Polski.

Anna Staszewska - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego

Anna Staszewska, dr, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, Sekretarz Katedry Turystyki, e-mail: anna.staszewska@gwsh.pl, https://orcid.org/0000-0002-6763-2972, dyscyplina: Zarządzanie. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzyskała stopień naukowy doktora. Współpracuje z Polską Izbą Turystyki, Śląską Organizacją Turystyczną oraz Śląską Izbą Turystyki. Członek Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. W ramach działalności związanej ze zrównoważonym rozwojem prowadzi liczne prelekcje, począwszy od przedszkoli do szkół średnich, a w macierzystej Uczelni wykłada przedmiot również związany ze zrównoważonym rozwojem. Jest Ambasadorem Europejskiego Paktu Klimatycznego i członkinią w pracach eksperckich dotyczących Edukacji Klimatycznej. Zainteresowania badawcze: związane są z turystyką przemysłową, zarządzaniem w turystyce oraz zrównoważoną turystyką.

Jan Zawadka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jan Zawadka, dr, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, e-mail: jan_zawadka@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-1979-0607, dyscyplina: ekonomia i finanse. Zainteresowania: turystyka wiejska ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki, aktywność turystyczna, preferencje i zachowania turystyczne, turystyka osób starszych.

Joanna Pietrzak-Zawadka - Politechnika Białostocka

Joanna Pietrzak-Zawadka, dr inż., Politechnika Białostocka, adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, e-mail: j.pietrzak@pb.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-2952-4102, dyscyplina: nauki leśne. Zainteresowania: ochrona przyrody, turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, edukacja leśna.

Sylwia Ziemińska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny

Sylwia Ziemińska, lic., absolwentka kierunku turystyka i rekreacja prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, e-mail: sylwia.zieminskaa@gmail.com. Zainteresowania: podróżowanie, programowanie oraz siatkówka.

Małgorzata Janiak - Uniwersytet Łódzki

Małgorzata Janiak, mgr, asystent, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: malgorzata.janiak@geo.uni.lodz.pl, https://orcid.org/0000-0003-4099-0224, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i geografia przestrzenna. Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnienia międzynarodowych systemów hotelowych (MSH), ich organizacji i funkcjonowania, w szczególności procesów decyzyjnych determinujących położenie obiektów oraz sposobów wejścia na nowe rynki (tzw. entry mode). Autorka interesuje się również szeroko rozumianymi innowacjami, które pojawiają się w branży hotelowej i działaniami hotelarzy, które zmierzają do wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju w funkcjonujących i planowanych obiektach. Od kwietnia 2019 r. Autorka posiada uprawnienia przewodnika miejskiego po mieście Łódź. Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenia w promowaniu miasta wśród przyjeżdżających turystów oraz młodzieży współpracującej z Uniwersytetem Łódzkim, np. w ramach programu: Zdolny Uczeń – Świetny Student oraz Uniwersytet Zawsze Otwarty.

Anna Poreda - Uniwersytet Łódzki

Anna Poreda, mgr, asystent w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: anna.poreda@geo.uni.lodz.pl, https://orcid.org/0000-0001-6843-5981, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Zainteresowania badawcze: oscylują w temacie turystyki kulinarnej, gastronomi hotelowej, turystyki konferencyjnej i hotelarstwa. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej pt.: Znaczenie usług gastronomicznych w funkcjonowaniu hoteli w Polsce.

Bartłomiej Łuć - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Bartłomiej Łuć, mgr, doktorant w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, słuchacz IV roku studiów doktoranckich nauk geograficznych, e-mail: bartlomiej.luc@edu.uni.lodz.pl, https://orcid.org/0000-0003-0798-675X, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i geografia przestrzenna. Zainteresowania: podróże (w szczególności chodzenie po górach), sport, historia.

okladka

Pobrania

Opublikowane

19 sierpnia 2022

Inne prace tego samego autora

  • Marzena Makowska-Iskierka, Jolanta Wojciechowska, Armina Kapusta, Zygmunt Kruczek, Karolina Nowak, Mariusz Miedziński, Paweł Stelmach, Paweł Rąpała, Monika Kukla, Paulina Kołodziej, Maria Kusiak, Klaudia Chwaja, Kamila Camona, Natalia Strawczyńska, Julia Grzelak, Andrzej Matczak, Krzysztof Cłapa, Józef Partyka, Warsztaty z Geografii Turyzmu
  • Kamil Śmiechowski, Tadeusz Markowski, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Jarosław Kita, Krzysztof Lesiakowski, Marta Sikorska, Monika Kucner, Anna Warda, Dariusz Dekiert, Krystyna Radziszewska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Julia Sowińska-Heim, Paulina Bunio-Mroczek, Jolanta Wojciechowska, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 1
  • Marzena Makowska-Iskierka, Jolanta Wojciechowska, Krystyna Krzyżanowska, Mariusz Miedziński, Andrzej Matczak, Joanna Bik, Karolina Dynkowska, Joanna Paprzycka, Ewelina Stępowska, Anna Żak, Anna Staszewska, Jan Zawadka, Joanna Pietrzak-Zawadka, Sylwia Ziemińska, Małgorzata Janiak, Anna Poreda, Bartłomiej Łuć, Warsztaty z Geografii Turyzmu