Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju

Autorzy

Dominik Drzazga
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Zakład Zarządzania Miastem
https://orcid.org/0000-0003-0681-514X

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne, polityka przestrzenna, prawo materialne, planowanie rozwoju

Streszczenie

W polskiej literaturze naukowej brakuje kompleksowych opracowań poświęconych teoretycznym zagadnieniom planowania przestrzennego – przeważają prace poświęcone aspektom formalnoprawnym bądź z zakresu urbanistyki. Prezentowana książka w pewnym stopniu wypełnia tę lukę, ujmując problematykę planowania przestrzennego w aspekcie współczesnego paradygmatu rozwoju sustensywnego. W monografii podjęto problematykę planowania w kilku ujęciach: teoretycznym – pokazując jego osadzenie w teoriach ekonomicznych opisujących takie zjawiska, jak: efekty zewnętrzne, dobra publiczne, renta gruntowa, teoria praw własności i teoria wyboru publicznego; konceptualnym – charakteryzując system planowania przestrzennego przez pryzmat jego celów, zasad, pożądanych cech i instrumentów; praktycznym – dokonując oceny skuteczności systemu planowania przestrzennego w Polsce w świetle paradygmatu rozwoju sustensywnego. Publikacja kończy się zestawieniem rekomendacji adresowanych do podmiotów planowania, wskazujących pożądane kierunki zmian systemowych.

Ze względu na zainteresowania autora, w szczególny sposób został zaakcentowany wątek przydatności planowania przestrzennego w ochronie przyrodniczych i krajobrazowych walorów przestrzeni. Zagadnienie to stanowi współcześnie jeden z najistotniejszych problemów wiążących się z użytkowaniem przestrzeni przez człowieka.

Bibliografia

A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK®Guide) (2008), Project Management Institute, Pennsylvania.
Zobacz w Google Scholar

Abukhater A. Baha’ El-Deen (2009), Rethinking planning theory and practice: a glimmer of light for prospects of integrated planning to combat complex urban realities, „Theoretical and Empirical Researches in Urban Management”, vol. 4, no. 2(11), May, s. 64–79.
Zobacz w Google Scholar

Affek A. (2013), Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, [w:] P. Śleszyński (red.), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego gminach, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 252, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 51–86.
Zobacz w Google Scholar

Agardy T.S. (2010), Ocean Zoning: Making Marine Management More Effective, Earthscan, London–Washington.
Zobacz w Google Scholar

Alexander E.R. (2016), There is no planning – only planning practices: Notes for spatial planning theories, „Planning Theory”, vol. 15(1), s. 91–103.
Zobacz w Google Scholar

Allmendinger P. (2002a), The Post-Positivist Landscape of Planning Theory, [w:] P. Allmendinger, M. Tewdwr-Jones (red.), Planning Futures. New Directions for Planning Theory, Routledge – Taylor & Francis Group, London–New York, s. 3–17.
Zobacz w Google Scholar

Allmendinger P. (2002b), Towards a Post-Positivist Typology of Planning Theory, „Planning Theory”, vol. 1(1), s. 77–99, http://dx.doi.org/10.1177/147309520200100105.
Zobacz w Google Scholar

Allmendinger P., Haughton G. (2010), Spatial planning, devolution, and new planning spaces, „Environment and Planning C: Government and Policy”, vol. 28, s. 803–818, http://dx.doi.org/10.1068/c09163.
Zobacz w Google Scholar

Anker H.T., Basse E.M. (2001), Rationality, Environmental Law, and Biodiversity, [w:] S.C. Beckmann, E. Kloppenborg Madsen (red.), Environmental Regulation and Rationality. Multidisciplinary Perspectives, Aarhus University Press, Aarhus–Oxford–Oakville, s. 163–192.
Zobacz w Google Scholar

Apel Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej akademii Nauk do nowego rządu i posłów w sprawie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki przestrzennej (2005), „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 4(31), s. 12.
Zobacz w Google Scholar

Baffour Awuah K.G., Hammond F.N., Booth C.A., Lamond J.E. (2014), Evolution and development of urban land use planning: analysis from human action theory perspective, „Theoretical and Empirical Researches in Urban Management”, vol. 9, no. 2 (May), s. 35–67.
Zobacz w Google Scholar

Bałuty Od-Nowa. Kompleksowy program planistyczno-inwestycyjny dla części obszaru dzielnicy Bałuty w Łodzi (2017), maszynopis, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Banachowicz B., Drzazga D. (2005), Zarządzanie trwałym i zrównoważonym rozwojem obszarów metropolitalnych w Polsce, [w:] S. Czaja (red.), Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, nr 33, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nowa Ruda, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 11.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

Baranowska-Janota M. (2001a), Relacje planu ochrony z innymi opracowaniami planistycznymi w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, „Człowiek i Środowisko”, t. 25, nr 2, s. 205–215.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska-Janota M. (2001b), Relacje ustaleń planu ochrony parku narodowego z innymi opracowaniami planistycznymi, „Parki Narodowe”, nr 4, s. 2–4.
Zobacz w Google Scholar

Bargłowska D. (2001), Rola strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, [w:] S. Czaja (red.), Nowe instrumenty w polityce ekologicznej, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, nr 28, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wojnowice–Wrocław, s. 5–13.
Zobacz w Google Scholar

Becla A., Czaja S. (2002), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Becla A., Czaja S. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bell A., Parchomovsky G. (2005), A Theory of Property, „Cornell Law Review”, vol. 90(3), s. 531–615.
Zobacz w Google Scholar

Belof M. (2013), Teoria a praktyka planowania regionalnego: doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bentlage J., Weiß P. (2006), Environmental Management Systems and Certification, The Baltic University Press, Uppsala.
Zobacz w Google Scholar

Berdo J. (2006), Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą, Wydawnictwo Earth Conservation, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Bergier T., Kronenberg J. (red.) (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bernaciak A. (2009), Ograniczanie antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bernaciak A., Gaczek W.M. (2001), Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bohdanowicz J. (2001), Ku cywilizacji ekorozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Boland J.J. (1995), Ocena wpływu na środowisko, [w:] P. Bury, T. Markowski, L.M. Salamon, R.A. Seidel (red.), Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich, Fundacja Promocji Czystych Technologii TECHKO, Łódź, s. 168–190.
Zobacz w Google Scholar

Borsa M. (2008), Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 174–196.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (1999a), Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej, GUS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (2005a), Kategoria rozwoju i pojęcia pochodne. Część I – czy tylko spór o semantykę?, „Problemy Ekologii”, t. 9, nr 2(50), marzec–kwiecień, s. 68–72.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (2005b), Kategoria rozwoju i pojęcia pochodne. Część II – czyli o znaczeniu pierwszej wielkiej trójki pojęć rozwojowych, „Problemy Ekologii”, t. 9, nr 4(52), lipiec–sierpień, s. 177–180.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (2005c), Spory wokół pojęcia zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Czaja (red.), Zrównoważony rozwój – doświadczenia polskie i europejskie, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, nr 33, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nowa Ruda, s. 44–51.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (red.) (1999b), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok. Borys T. (red.) (2005d), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Brzezicki T., Brzezińska-Rawa A., Nowicki H., Szwajdler W., Kucharski K. (2013), Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buchanan J.M. (2003), Public Choice: Politics without Romance, „Policy”, vol. 19, no. 3, Spring, http://www.cis.org.au/Policy/spr03/polspr03-2.pdf, http://www.cis.org.au/Policy/spr03/polspr03-2.htm (dostęp: 27.10.2004).
Zobacz w Google Scholar

Buczek G. (2008), „Widziane z boku” – odrolnienia polityczne, http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3Aqwidziane-z-bokuq-odrolnienia-polityczne&catid=131%3Aartykuly&lang=pl (dostęp: 3.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Buczek G., Tetra-Jankowska M. (red.) (2003), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: przepisy – omówienia – komentarze, seria: „Biblioteka Urbanisty”, nr 1, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buczyński K., Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Sosnowski P. (2014), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bugajska A., Kulig A. (2015), Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A. (2014), Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bury P. (1993), Oceny w planowaniu urbanistycznym a gospodarność w rozwoju miast, seria: „Acta Universitatis Lodziensis”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bury P., Markowski T., Regulski J. (1993), Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Camagni R. (2009), Territorial Impact Assessment for European regions: A methodological proposal and an application to EU transport policy, „Evaluation and Program Planning”, vol. 32, issue 4, s. 342–350.
Zobacz w Google Scholar

Camagni R. (2017a), Integrated Spatial Planning: Why and How? Part III On Regional Policies and Spatial Planning, [w:] R. Capello (red.), Seminal Studies in Regional and Urban Economics. Contributions from an Impressive Mind, Springer International Publishing AG, Cham, s. 391– 398, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1 (dostęp: 19.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Camagni R. (2017b), Territorial Impact Assessment (TIA): A Methodological Proposal. Part III On Regional Policies and Spatial Planning, [w:] R. Capello (red.), Seminal Studies in Regional and Urban Economics. Contributions from an Impressive Mind, Springer International Publishing AG, Cham, s. 399–410, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1 (dostęp: 19.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Cartwright R.I. (2007), Key Concepts in Information and Communication Technology, Macmillan Publishing Comp., New York.
Zobacz w Google Scholar

CEC. Investing in Europe’s Future: Fifth report on economic, social and territorial cohesion (2010), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Cele polityki spójności (2013), [w:] Wstęp do polityki spójności, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wstepdofunduszyeuropejskich/strony/celepolitykispojnosci.aspx (dostęp: 29.04.2013).
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski J.M. (2005), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski J.M. (2010), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski J.M. (2016), Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Clawson M. (1973), Historical Overview of Land Use Planning in the United States, [w:] D.M. McAllister (red.), Environment: A New Focus for Land-Use Planning, National Science Foundation, Washington, s. 23–56.
Zobacz w Google Scholar

Common good, https://en.wikipedia.org/wiki/Common_good (dostęp: 1.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Common good (economics), https://en.wikipedia.org/wiki/Common_good_(economics) (dostęp: 1.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Common-pool resource, https://en.wikipedia.org/wiki/Common-pool_resource (dostęp: 1.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Commons, https://en.wikipedia.org/wiki/Commons (dostęp: 1.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Cotella G., Adams N., Nunes R.J. (2012), Engaging in European Spatial Planning: A Central and Eastern European Perspective on the Territorial Cohesion Debate, „European Planning Studies”, vol. 20, no. 7, s. 1197–1220, http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2012.673567.
Zobacz w Google Scholar

Crawford C. Jr (1972), Strategy and Tactics in Municipal Zoning, Prentice Hall Inc., New Jersey. Czochański J.T. (2013), Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne, „Studia KPZK PAN”, t. CXLIX, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 1–363.
Zobacz w Google Scholar

Czochański J.T. (2017), Asymetria informacji i jej znaczenie w gospodarowaniu przestrzenią, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 37, s. 11–25.
Zobacz w Google Scholar

Danielewicz J. (2013a), Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Danielewicz J. (2013b), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem dwóch obszarów metropolitalnych – doświadczenia krajów Europy Zachodniej, [w:] Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (red.), Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, „Studia KPZK PAN”, t. CLII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 135–147.
Zobacz w Google Scholar

Danielewicz J., Sokołowicz M., Żak-Skwierczyńska M. (2015), Projekty zintegrowane, [w:] M. Turała, T. Markowski (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców dotyczący innowacji, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 114–159.
Zobacz w Google Scholar

Darozhka S., Nilsson L., Persson P.-O., Rydén L., Zaliauskiene A. (2007), Cleaner Production – Technologies and Tools for Resource Efficient Production, The Baltic University Press, Uppsala.
Zobacz w Google Scholar

Davoudi S. (2001), Planning and the Twin Discourses of Sustainability, [w:] A. Layard, S. Davoudi, S. Batty (red.), Planning for a Sustainable Future, Spon Press, Taylor & Francis Group, London–New York, s. 81–93.
Zobacz w Google Scholar

Davoudi S. (2005), Understanding territorial cohesion, „Planning Practice & Research”, vol. 20, no. 4, s. 433–441, https://doi.org/10.1080/02697450600767926.
Zobacz w Google Scholar

Davoudi S. (2012), Resilience: A Bridging Concept or a Dead End?, [w:] S. Davoudi, L. Porter (red.), Applying the Resilience Perspective to Planning: Critical Thoughts from Theory and Practice, „Planning Theory & Practice, Interface”, vol. 13, no. 2, s. 299–333, https://doi.org/10.1080/14649357.2012.677124.
Zobacz w Google Scholar

Davoudi S., Layard A. (2001), Sustainable Development and Planning. An Overview, [w:] A. Layard, S. Davoudi, S. Batty (red.), Planning for a Sustainable Future, Spon Press, Taylor & Francis Group, London–New York, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Dembowska Z. (1998), Standardy urbanistyczne jako instrument kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin, „Człowiek i Środowisko. Gospodarka Przestrzenna i Komunalna”, t. 22, nr 1–2 „Standardy urbanistyczne”, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, s. 47–70.
Zobacz w Google Scholar

Dembowski J. (1989), Zarys ogólnej teorii zasobów naturalnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Demsetz H. (1967), Toward a Theory of Property Rights, „The American Economic Review”, vol. 57, no. 2, s. 347–359, http://links.jstor.org/sici?sici=0002-8282%28196705%2957%3A2%3C347%3ATATOPR%3E2.0.CO%3B2-X (dostęp: 5.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Dobrzański G. (2005), Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, z. 1, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowiska i Rozwój”, Rio de Janeiro, 3–14 czerwca 1992 r., „Szczyt Ziemi” (1998), Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Domański R. (2002), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Domański R. (2006), Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Domański R. (2012), Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Domański R. (2016), Treściowy rdzeń gospodarki przestrzennej, [w:] W.M. Gaczek (red.), Gospodarka Przestrzenna. Udział Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu. Tom 1. Teoretyczne podstawy paradygmatu, Boguski Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 309–322.
Zobacz w Google Scholar

Domański R. (2018), Emergencja złożoności systemów przestrzennych, [w:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, „Studia KPZK PAN”, t. CLXXXVI, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 13–29.
Zobacz w Google Scholar

Douvere F. (2008), The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-based sea use management, „Marine Policy”, no. 32, s. 762–771.
Zobacz w Google Scholar

Douvere F., Ehler Ch.N. (2011), The importance of monitoring and evaluation in adaptive maritime spatial planning, „Journal of Coastal Conservation”, vol. 15, issue 2, s. 305–311, http://dx.doi.org.10.1007/s11852-010-0100-9.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2003), Konflikty przestrzenne w realizacji strategii ekorozwoju – zarys głównych problemów, [w:] S. Czaja (red.), Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, nr 30, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 65–74.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2004), Interaktywny model proekologicznego zarządzania gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast, rozprawa doktorska napisana w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Tadeusza Markowskiego, maszynopis, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2005), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych – próba konkluzji (raport z konferencji), [w:] T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 221, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 40–58.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2006), Środowiskowe i przestrzenne aspekty zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce w perspektywie rozwoju zrównoważonego i trwałego. Zarys problemu, „Problemy Ekologii”, t. 10, nr 2(56), marzec–kwiecień, s. 65–70.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2007a), Planowanie przestrzenne jako instrument wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce – próba oceny, [w:] A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”, nr 1190, s. 248–257.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2007b), Raport z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie”, [w:] T. Markowski, A. Stasiak (red.), Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 233, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 169–202.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2008), Interaktywny model proekologicznego zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast, seria „Prace doktorskie z zakresu ekonomii i zarządzania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2009), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych (próba konkluzji), [w:] D. Drzazga, T. Markowski (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, „Studia KPZK PAN”, t. CXXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 173–194.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2010a), Instrumenty zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wobec zagrożeń procesów suburbanizacji, [w:] M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 10–32.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2010b), Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy – struktury organizacyjne – instrumenty, [w:] Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63, GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa, s. 229–241.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2012), Polityka przestrzenna i podejście terytorialne a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] „Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. Zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym. Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich”, t. II, seria „Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing”, lipiec–sierpień, s. 30–38.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2013a), Powiązania systemowe w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w Polsce a zarządzanie rozwojem zrównoważonym, [w:] Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (red.), Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, „Studia KPZK PAN”, t. CLII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 120–134.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2013b), Projekt badawczy ESPON oraz dyrektywa INSPIRE jako narzędzia wspomagania planowania przestrzennego, „Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis”, nr 287, s. 91–104.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2015a), Diagnoza i zintegrowana analiza SWOT, [w:] M. Turała, T. Markowski (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców dotyczący innowacji, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 40–86.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2015b), Planowanie w ochronie i kształtowaniu walorów przyrodniczych przestrzeni w obszarach zurbanizowanych, [w:] T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, „Studia KPZK PAN”, t. CLXI, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 140–147.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2015c), Współczesne wyzwania stojące przed planowaniem przestrzennym w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 2(313), s. 177–193.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2018a), Co dalej z lasem na Brusie? Komentuje dr Dominik Drzazga z WZ UŁ, https://biznes.newseria.pl/komunikaty/ochrona_srodowiska/co-dalej-z-lasem-na,b1994548648 (dostęp: 25.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2018b), Las w mieście. Analiza eksperta z Uniwersytetu Łódzkiego, http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.akademiaul.temat_dnia/181204/Las-w-miescie--Analiza-eksperta-z-Uniwersytetu-Lodzkiego (dostęp: 22.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D., Markowski T. (2005), Ogólna koncepcja instrumentów zarządzania procesami suburbanizacji w obszarach metropolitalnych, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, seria: „Biblioteka Urbanisty”, nr 7, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa, s. 208–223.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D., Ratajczyk N. (2005a), Planowanie przestrzenne w Polsce a system obszarów chronionych – ocena i perspektywy, „Przegląd Przyrodniczy”, t. XVI, z. 1–2, s. 73–93.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D., Ratajczyk N. (2005b), Rozprzestrzenianie się zabudowy aglomeracji łódzkiej na terenach otwartych na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, „Przegląd Przyrodniczy”, t. XVI, z. 1–2, s. 183–199.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D., Trzcinka N. (2003a), Konflikty na tle: ochrona przyrody a inne funkcje przestrzeni – na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, „Przegląd Przyrodniczy”, t. XIV, z. 3–4, s. 139–149.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D., Trzcinka N. (2003b), Zachowanie przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej Łodzi w świetle zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, „Przegląd Przyrodniczy”, t. XIV, z. 3–4, s. 53–73.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D., Stawasz D., Szydłowski C. (2011), Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dubaj, http://pl.wikipedia.org/wiki/Dubaj (dostęp: 1.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Dubel K. (2000), Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Dubel K. (2003), Planowanie przestrzenne w procesie łagodzenia sytuacji konfliktowych, [w:] S. Czaja (red.), Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 30, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 75–84.
Zobacz w Google Scholar

Durance Ph., Godet M., Mirénowicz Ph., Pacini V. (2007), La prospective territoriale: pour quoi faire? comment faire?, „Cahiers de LIPSOR”, Série Recherche no 7, Novembre, s. 5–134.
Zobacz w Google Scholar

Dühr S., Colomb C., Nadin V. (2010), European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Dylewski R. (1998), Krajowe standardy urbanistyczne – podstawy, propozycje, „Człowiek i Środowisko. Gospodarka Przestrzenna i Komunalna”, t. 22, nr 1–2 „Standardy urbanistyczne”, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, s. 25–45.
Zobacz w Google Scholar

Ehler Ch.N. (2018), Marine spatial planning: An idea whose time has come, [w:] K.L. Yates, C.J.A. Bradshaw (red.), Offshore Energy and Marine Spatial Planning, Series: Earthscan Oceans, Routledge, Milton Park–Abingdon–Oxon–New York.
Zobacz w Google Scholar

Ekspansja miejska w Europie (2006), EEA Briefing, Europejska Agencja Środowiska, nr 04.
Zobacz w Google Scholar

Emergencja, https://pl.wikipedia.org/wiki/Emergencja (dostęp: 10.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Emergentyzm, https://pl.wikipedia.org/wiki/Emergentyzm (dostęp: 10.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Epstein R.A. (2009), Property Rights, State Of Nature Theory, And Environmental Protection, „New York University Journal of Law & Liberty”, no. 4(1), s. 1–35.
Zobacz w Google Scholar

Eskridge Jr W.N. (1988), Politics without Romance: Implications of Public Choice Theory for Statutory Interpretation, „Faculty Scholarship Series. Yale Law School Faculty Scholarship”, Paper 3824, s. 275–338, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3824 (dostęp: 13.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

ESPON. Third Interim Report. ESPON Project 3.3. “Territorial Dimension of the Lisbon-Gothenburg Strategy” (2005), The ESPON Monitoring Committee, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

ESPON TIPTAP. Territorial Impact Package for Transport and Agricultural Policies (2009), Applied Research Project 2013/1/6, Final Report, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/TIPTAP/Final_Report_Part_A-B.pdf (dostęp: 13.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

EU Consumer Habits Regarding Fishery And Aquaculture Products. Final Report (2017), European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products, Maritime Affairs and Fisheries, European Commission.
Zobacz w Google Scholar

European regional/spatial planning Charter – Torremolinos Charter (1983), European Conference Of Ministers Responsible For Regional Planning, adopted on 20 May 1983 at Torremolinos (Spain), Council of Europe, Strasbourg.
Zobacz w Google Scholar

Fagin B.S. (2004), The Application of Public Choice Theory to Science and Engineering Policy, Thayer School of Engineering, Dartmouth College, Hanover, http://www.faginfamily.net/barry/Papers/ASEE93.htm (dostęp: 18.08.2004).
Zobacz w Google Scholar

Famielec J. (1999), Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) – Division Rural Development, Global Food Security (2012), Land Use Planning. Concept, Tools and Applications, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn–Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Feja-Paszkiewicz A. (2008), Zasada pomocniczości a samorząd terytorialny, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr 4, s. 21–38.
Zobacz w Google Scholar

Felkins L. (2001), Introduction to Public Choice Theory, http://www.magnolia.net/~leonf/sd/pub-choice.html (dostęp: 18.08.2004).
Zobacz w Google Scholar

Ferrara R. (2015), The Smart City and the Green Economy in Europe: A Critical Approach, „Energies”, vol. 8(6), s. 4724–4734, https://doi.org/10.3390/en8064724.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. (red.) (2002), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Academia Oeconomica, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fischer T.B., Gore T. (2013), Territorial Impact Assessment – a new policy assessment tool to support territorial cohesion, IAIA13 Conference Proceedings, Impact Assessment the Next Generation, 33rd Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment, 13–16 May, Calgary Stampede BMO Centre, Calgary.
Zobacz w Google Scholar

Florkiewicz E. (2006), Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako instrument realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 2(33), s. 3–6.
Zobacz w Google Scholar

Florkiewicz E. (2009), Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 2(45), s. 3–10.
Zobacz w Google Scholar

Florkiewicz E., Jendrośka J., Kowalczyk R., Lenart W., Tyszecki A., Zakrzewski R. (2001), Nowe regulacje dotyczące ocen oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, [w:] A. Tyszecki (red.), „Problemy Ocen Środowiskowych”, numer specjalny, maj, EKO-KONSULT Biuro Projektowo-Doradcze, s. 1–83.
Zobacz w Google Scholar

Fogel P. (2012), Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 250, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 1–287.
Zobacz w Google Scholar

Fogel P., Kuskowski J. (2015), Ocena treści opracowań ekofizjograficznych w zakresie rozpoznania i diagnozy stanu, powstających na potrzeby kształtowania polityki przestrzennej gmin w Polsce, „Człowiek i Środowisko”, nr 39(1), s. 43–59.
Zobacz w Google Scholar

Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.) (1996), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Food from the Oceans. How can more food and biomass be obtained from the oceans in a way that does not deprive future generations of their benefits? (2017a), High Level Group of Scientific Advisors Scientific Opinion no. 3/2017 (Informed by SAPEA Evidence Review Report no. 1), Scientific Advice Mechanism (SAM) Independent Scientific Advice For Policy Making, European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Food from the oceans: How can more food and biomass be obtained from the oceans in a way that does not deprive future generations of their benefits? (2017b), SAPEA Evidence Review Report no. 1 (Informs the Scientific Advice Mechanism High-Level Group of Scientific Advisors Scientific Opinion no. 3/2017), SAPEA: Science Advice for Policy by European Academies, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

The Future of Our Land. Facing the Challenge. Guidelines for Integrated Planning for Sustainable Management of Land Resources (1999), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)/United Nations Environment Programme (UNEP), Rome.
Zobacz w Google Scholar

Gaczek W.M. (2003), Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Georgiou S. (1996), Metody wyceny warunkowej, [w:] G. Anderson, J. Śleszyński (red.), Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Referaty z konferencji „Wartościowanie dóbr i zasobów środowiska”, Białowieża 29 maja – 1 czerwca 1994 r., Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 120–146.
Zobacz w Google Scholar

Global commons, https://en.wikipedia.org/wiki/Global_commons (dostęp: 1.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Gopnik M. (2015), From the Forest to the Sea – Public Lands Management and Marine Spatial Planning, Earthscan from Routledge, Taylor & Francis Group, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Gorgoń J., Starzewska-Sikorska A. (2014), Recykling terenów jako narzędzie zrównoważonej gospodarki terenami w miastach, [w:] R. Janikowski (red.), Planowanie przestrzenne – instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 254, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 71–83.
Zobacz w Google Scholar

Gorzelak G. (2009), Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2, s. 5–27.
Zobacz w Google Scholar

Gorzym-Wilkowski W.A. (2011), Ranga województwa w planowaniu przestrzennym – ewolucja systemu i jej skutki praktyczne (województwo lubelskie 1919–2009), [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, „Studia KPZK PAN”, t. CXXXIV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 139–177.
Zobacz w Google Scholar

Gorzym-Wilkowski W.A. (2012), Planowanie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego w okresie powojennym – praktyka wobec teorii i ustawodawstwa, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(47), s. 24–42.
Zobacz w Google Scholar

Gorzym-Wilkowski W.A. (2013), Planowanie przestrzenne województwa. Teoria – Ustawodawstwo – Praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Gotlibowska K. (2018), Propozycja modelu miasta inteligentnego (Smart City) opartego na zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jego rozwoju, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 42, s. 67–80.
Zobacz w Google Scholar

Górczyńska M. (2013), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych, [w:] P. Śleszyński (red.), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego gminach. „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 252, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 87–109.
Zobacz w Google Scholar

Górka K. (2007), Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2(32), s. 8–20.
Zobacz w Google Scholar

Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (2001), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R.W. (2009), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grudziński A. (1998), Standard urbanistyczny zabudowy mieszkaniowej, „Człowiek i Środowisko. Gospodarka Przestrzenna i Komunalna”, t. 22, nr 1–2 „Standardy urbanistyczne”, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, s. 95–110.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2015), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/wskazniki-zrownowazonego-rozwoju-polski-2015,5,2.html (dostęp: 13.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

GUS (2017), Agenda Rozwoju 2030, http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/agenda-/ (dostęp: 10.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Hall P., Pfeiffer U. (2000), Urban Future 21. A Global Agenda for Twenty-First Century Cities, The Federal Ministry of Transport, Building and Housing of the Republic of Germany, E & FN SPOON, Taylor & Francis Group, London.
Zobacz w Google Scholar

Harasimowicz A. (2017), W kierunku rozwoju zrównoważonego: granice wzrostu miast, [w:] E. Broniewicz (red.), Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 45–66.
Zobacz w Google Scholar

Hardin G. (1968), The Tragedyofthe Commons, „Science”, vol. 162, no. 3859, s. 1243–1248, http://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243, http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full (dostęp: 20.02.2011).
Zobacz w Google Scholar

Haughton G., Counsell D. (2004), Regions and Sustainable Development: Regional Planning Matters, „The Geographical Journal”, vol. 170, no. 2, Environment and Development in the UK (Jun.), s. 135–145.
Zobacz w Google Scholar

Haughton G., Allmendinger P., Counsell D., Vigar G. (2010), The New Spatial Planning. Territorial management with soft spaces and fuzzy boundaries, Routledge Taylor & Francis Group, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Heyman M. (1970), Innovative Land Regulation and Comprehensive Planning, [w:] N. Marcus, M.W. Groves (red.), New Zoning: Legal, Administrative and Economic Concepts and Techniques, Praeger Publishers, New York.
Zobacz w Google Scholar

Hołuj A. (2018), Ekonomiczne i ekologiczne efekty zewnętrzne w planowaniu przestrzennym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 4(336), s. 137–155, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.336.09.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H. (2013), Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Zachariasz I. (2013), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (2007), Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Sprawne Państwo. Program Ernst & Young, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jacobs H.M. (1995), Zarządzanie użytkowaniem ziemi w celu ochrony środowiska w strefach podmiejskich, [w:] P. Bury, T. Markowski, L.M. Salamon, R.A. Seidel (red.), Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich, Fundacja Promocji Czystych Technologii TECHKO, Łódź, s. 120–137.
Zobacz w Google Scholar

Jacobs J. (2016), Spatial planning in cross-border regions: A systems-theoretical perspective, „Planning Theory”, vol. 15(1), s. 68–90.
Zobacz w Google Scholar

Jakiel M. (2015), Rola i jakość opracowań przyrodniczych w procedurze planistycznej na wybranym przykładzie z otuliny Słowińskiego Parku Narodowego, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, t. XXXIX, s. 95–102.
Zobacz w Google Scholar

Janikowski R. (2014), Planowanie przestrzenne jako instrument rozwoju sustensywnego, [w:] tenże (red.), Planowanie przestrzenne – instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 254, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 9–25.
Zobacz w Google Scholar

Jendrośka J. (2004), Ocena strategiczna w Polsce: odrębna procedura czy integralna część procesu planowania? Obowiązująca regulacja prawna w świetle doświadczeń z oceną strategiczną Narodowego Planu Rozwoju, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 1(24), s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A. (1987), Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia, seria: „Acta Universitatis Lodziensis”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jędraszko A. (2005), Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jha A.K., Barenstein J.D., Phelps P.M., Pittet D., Sena S. (2010), Safer Homes, Stronger Communities: A Handbook for Reconstructing after Natural Disasters, The World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2409 (dostęp: 10.09.2017), License: CC BY 3.0 IGO.
Zobacz w Google Scholar

Jones P.J.S., Lieberknecht L.M., Qiu W. (2016), Marine spatial planning in reality: Introduction to case studies and discussion of findings, „Marine Policy”, vol. 71, s. 256–264.
Zobacz w Google Scholar

Kachniarz T., Niewiadomski Z., Suliga J., Sumień T. (1994), Słownik podstawowych pojęć z dziedziny planowania przestrzennego, [w:] T. Kachniarz, Z. Niewiadomski, Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego, Agencja Wydawnicza Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, s. 109–146.
Zobacz w Google Scholar

Kafka K. (2003), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Wydawnictwo Gall, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński W. (1980), Współczesna teoria dobrobytu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński Z.J. (2002), Pojęcie konfliktu w planowaniu przestrzennym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 1553, seria: Architektura, z. 40, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. Kansai International Airport, http://en.wikipedia.org/wiki/Kansai_International_Airport (dostęp: 1.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Karlsson S., Azar Ch., Berndes G., Holmber J., Lindgren K. (1999), Człowiek i przepływy materii. W kierunku zrównoważonego gospodarowania materią, „Zrównoważony Region Bałtyku”, z. 3, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne „EcoEdycja”, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Karta Ateńska. Przyjęta przez IV Kongres C.I.A.M w 1933 r. (1998), „Towarzystwo Urbanistów Polskich Biuletyn Informacyjny”, numer specjalny, wrzesień, s. 27–44.
Zobacz w Google Scholar

Karwińska A. (2008), Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kassenberg A., Tyszecki A. (2000), System ocen oddziaływania na środowisko, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 4(11), s. 7–10.
Zobacz w Google Scholar

Kistowski M. (2001a), Opracowania ekofizjograficzne a prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów zagospodarowania przestrzennego – zagadnienia wstępne, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 2(13), s. 21–28.
Zobacz w Google Scholar

Kistowski M. (2001b), Wybrane problemy metodologiczne i terminologiczne opracowań ekofizjograficznych, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 3(14), s. 32–39.
Zobacz w Google Scholar

Kistowski M. (2001c), Zarys koncepcji sporządzania opracowań ekofizjograficznych. Część I, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 4(15), s. 57–66.
Zobacz w Google Scholar

Kistowski M. (2002), Zarys koncepcji sporządzania opracowań ekofizjograficznych. Część II, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 1(16), s. 52–59.
Zobacz w Google Scholar

Kistowski M. (2003), Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Polsce, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kistowski M. (2008), Problematyka korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko na poziomie krajowym i regionalnym, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 4(43), s. 18–23.
Zobacz w Google Scholar

Kistowski M., Kowalczyk J. (2011), Wpływ transformacji modelu zarządzania parkami krajobrazowymi na skuteczność realizacji ich funkcji w przestrzeni Polski, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 247, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 5–165.
Zobacz w Google Scholar

Klasik A., Biniecki J. (2013), Metropolitalny foresight strategiczny – studium przypadku Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] F. Kuźnik (red.), Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, „Studia KPZK PAN”, t. CLIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 82–110.
Zobacz w Google Scholar

Klasik A., Biniecki J., Ochojski A. (2014), Metropolitalny foresight strategiczny. Metodologia i studium przypadku, „Studia KPZK PAN”, t. CLX, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 1–208.
Zobacz w Google Scholar

Klasik A., Kuźnik F., Biniecki J., Szczupak B., Baron M., Ochojski A. (2010), Foresight regionalny. Scenariusze protechnologicznego rozwoju województwa śląskiego, [w:] A. Klasik, T. Markowski (red.), Foresight regionalny i technologiczny – pierwsze doświadczenia polskich regionów, „Studia KPZK PAN”, t. CXXVII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 52–104.
Zobacz w Google Scholar

Klimek R. (2005), System planowania przestrzennego w Polsce, [w:] S. Korenik, J. Słodczyk (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 29–48.
Zobacz w Google Scholar

Kobe Airport, http://en.wikipedia.org/wiki/Kobe_Airport (dostęp: 1.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kolipiński B. (2011), Planowanie przestrzenne w Polsce – analiza krytyczna, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraj, „Studia KPZK PAN”, t. CXXXIV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 82–99.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski J. (1997a), Strategia równoważenie rozwoju podstawą koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju „Polska 2000 plus”, [w:] tenże (red.), Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 176, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 9–123.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski J. (1997b), W sprawie nowego paradygmatu kształtowania polskiej przestrzeni, [w:] A. Kukliński (red.), Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 178, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 133–146.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski J. (1999), Przekształcenia polskiej przestrzeni uwarunkowane cywilizacją informacyjną, [w:] J. Kołodziejski, T. Parteka (red.), Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 186, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 93–156.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski J. (2000a), Koncepcja transformacji systemu planowania strategicznego rozwoju miast i regionów w świetle reformy terytorialnej organizacji państwa, [w:] R. Domański (red.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 192, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 7–35.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski J. (2000b), Rozwój zrównoważony (sustainable) w strategii rozwoju regionalnego Polski w perspektywie średniookresowej 2000–2006, [w:] J. Szlachta (red.), Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 191, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 211–271.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski J. (2000c), Ekologicznie uwarunkowana koncepcja polityki kształtowania polskiej przestrzeni, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 1(8), s. 3–12.
Zobacz w Google Scholar

Komornicki T. (2013), Propozycje wskaźników powiązań, [w:] P. Śleszyński (red.), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego gminach, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 252, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 164–175.
Zobacz w Google Scholar

Kopczewska K. (2011), Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J. (2010), Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, „Studia KPZK PAN”, t. CXXVIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 1–169.
Zobacz w Google Scholar

Korwel-Lejkowska B., Szlachetko J.H. (2015), Opracowanie ekofizjograficzne w planowaniu przestrzennym jako przesłanka zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3656, „Prawo CCCXVIII”, s. 95–103.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniak G. (1998), Część I. Problemy metodyczne sporządzania prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze, [w:] tenże (red.), Prognozowanie skutków przyrodniczych planów zagospodarowania przestrzennego. Poradnik metodyczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków, s. 9–32.
Zobacz w Google Scholar

Kot J. (2003), Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (1982), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (2000), Dzieła wszystkie. Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R. (2000), Dlaczego strategiczna ocena oddziaływania, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 4(11), s. 20–24.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R., Starzewska-Sikorska A. (2003), Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w układach sektorowych, seria: „Biblioteka Problemów Ocen Środowiskowych”, Wydawnictwo EkoKonsult Biuro Projektowo-Doradcze, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R., Szulczewska B. (2002), Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego, seria: „Biblioteka Problemów Ocen Środowiskowych”, Wydawnictwo Eko-Konsult, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski A. (2005), O znaczeniu prognoz dla prawdziwości teorii ekonomicznych, czyli efekty zewnętrzne neoliberalizm i rozwój zrównoważony, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 186, s. 11–32.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski A. (2012), Koszty chaosu urbanizacyjnego, http://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/nowelizacja%20prawa%20budowlanego/koszty%20chaosu%20urbanizacyjnego%20 nbp.doc (dostęp: 7.09.2014).
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski A., Nowak M.J. (2018), Studia nad chaosem przestrzennym. Tom I. Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Studia nad chaosem przestrzennym, „Studia KPZK PAN”, t. CLXXXII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 1–167.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P. (2013), Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, http://www.igipz.pan.pl/aktualnosc-zgmil/items/raport-ekonomiczny-2013.html?file=tl_files/igipz/ZGMiL/news/raport_ekonomiczny_2013/Raport_Ekonomiczny_2013.pdf, http://www.zoiu.pl/attachments/article/315/Raport%20Ekonomiczny.pdf (dostęp: 7.09.2014).
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.) (2018a), Studia nad chaosem przestrzennym. Tom II. Koszty chaosu przestrzennego, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Studia nad chaosem przestrzennym, „Studia KPZK PAN”, t. CLXXXII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 1–433.
Zobacz w Google Scholar

Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. (2001), Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koziński J., Wysocka E. (1995), Istota, przesłanki i założenia polityki przestrzennej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, „Człowiek i Środowisko”, t. 20, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S. (1993), Rio – początek ery ekologicznej. Szczyt Ziemi, seria: „Biblioteka Ery Ekologicznej 2 Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej”, Akapit Press, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S. (1994), Droga do ekorozwoju, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S. (1997), W drodze do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S. (2000), Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S. (2005), Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski S. (red.) (2006), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, seria: „Studia nad zrównoważonym rozwojem”, tom II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Katedra Ochrony Środowiska, Polska Akademia Nauk – Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok–Lublin–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kożuch B. (2000), Podejmowanie decyzji i planowanie w organizacjach, [w:] B. Kożuch, M. Cywoniuk (red.), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Krier J.E. (2009), Evolutionary Theory and the Origin of Property Rights, „ Cornell Law Review”, vol. 95, no. 1, s. 139–159.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T. (2015), Problemy integracji planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, [w:] T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, „Studia KPZK PAN”, t. CLXI, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 31–42.
Zobacz w Google Scholar

Kuźnik F. (2005), Polityka rozwoju obszarów metropolitalnych, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 186, s. 51–62.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniak P. (2009), Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Land accounts for Europe 1990–2000. Towards integrated land and ecosystem accounting (2006), EEA Report no. 11, European Environment Agency, Copenhagen.
Zobacz w Google Scholar

Lee N., Wood C. (1995), EIA Leaflet Series no 13 – strategic environmental assessment, University of Manchester, Manchester.
Zobacz w Google Scholar

Leśniak J. (1985), Planowanie przestrzenne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lorens P. (red.) (2005), Problem suburbanizacji, seria: „Biblioteka Urbanisty”, nr 7, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Löfgren K.G. (1996), Rynek a efekty zewnętrzne, [w:] H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor (red.), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa, s. 25–54.
Zobacz w Google Scholar

Ładysz J. (2005), Gospodarka przestrzenna jako dziedzina współpracy transgranicznej, [w:] S. Korenik, J. Słodczyk (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 200–213.
Zobacz w Google Scholar

Machan T.R. (1987), Public Choice Theory: Not the Whole Story, „The Freeman”, vol. 37, no. 9, http://www.libertyhaven.com/theoreticalorphilosophicalissues/publicchoice/publictheory.html (dostęp: 18.08.2004).
Zobacz w Google Scholar

Maes F., Cliquet A. (2015), Marine spatial planning. Global and regional convention and organizations, [w:] D. Hassan, T. Kuokkanen, N. Soininen (red.), Transboundary Marine Spatial Planning and International Law, Earthscan from Routledge, Milton Park–Abingdon–Oxon–New York, s. 85–100.
Zobacz w Google Scholar

Majda T., Mironowicz I. (red.) (2017), Manifesty Urbanistyczne. W poszukiwaniu współczesnego modelu miasta, seria: „Biblioteka Urbanisty”, nr 15, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Malik K. (2004), Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydawnictwo Instytut Śląski sp. z o.o., Opole.
Zobacz w Google Scholar

Malisz B. (1981), Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Malisz B. (1984), Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, seria: „Problemy Naukowe Współczesności”, Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Malisz B. (1985), Gospodarka i polityka przestrzenna, [w:] J. Regulski (red.), Planowanie przestrzenne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 58–115.
Zobacz w Google Scholar

Małysa-Sulińska K. (2008), Normy kształtujące ład przestrzenny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mamica Ł., Kopyciński P. (2010), Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, [w:] A. Klasik, T. Markowski (red.), Foresight regionalny i technologiczny – pierwsze doświadczenia polskich regionów, „Studia KPZK PAN”, t. CXXVII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 105–143.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (1987), Lokalna polityka kształtowania warunków bytowych w świetle teorii efektów zewnętrznych, seria: „Acta Universitatis Lodziensis”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2001), Instrumenty polityki gruntowej – doświadczenia międzynarodowe, [w:] tenże (red.), Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 195, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 135–151.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2005), Instytucjonalne problemy zarządzania obszarem metropolitalnym, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 186, s. 63–76.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2008a), Problematyka wdrażania polityki przestrzennej państwa, [w:] tenże (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, „Studia KPZK PAN”, t. CXXII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 228–240.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2008b), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13–28.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2010), Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju, [w:] J.M. Chmielewski, G. Węcławowicz (red.), Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 245, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 19–25.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2011a), Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, [w:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2010 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw, „Studia KPZK PAN”, t. CXXXVII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 75–96.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2011b), Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, „Studia KPZK PAN”, t. CXXXIV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 25–44.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2011c), Obszary funkcjonalne w systemie planowania przestrzennego. Dylematy, rekomendacje i postulaty dla Polityki Spójności, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [wystąpienie konferencyjne, maszynopis elektroniczny], Spała, 10–11 lutego.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2013), Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego: konceptualizacja problemu, [w:] F. Kuźnik (red.), Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, „Studia KPZK PAN”, t. CLIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 12–23.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2015a), Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania, [w:] T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, „Studia KPZK PAN”, t. CLXI, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 12–26.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Drzazga D. (2015), Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu), [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, „Studia KPZK PAN”, t. CLXIV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 10–42.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Drzazga D. (2018), Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu), opracowana na podstawie dyskusji warsztatowych przez zespół: Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz zaproszonych ekspertów, maszynopis elektroniczny, Warszawa–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (red.) (2008c), Wniosek do Pana Prezydenta o zawetowanie Ustawy z dnia 10 października 2008 r. „O zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, maszynopis, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (red.) (2015b), Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (projekt), Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, t. I i II, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matczak P. (2000), Problemy ekologiczne jako problemy społeczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Matczak R., Mikołajczyk A., Sobolew M. (2012), Kierunki „terytorializacji” polityk publicznych, [w:] E. Toczyska (red.), Planowanie przestrzenne w rozwoju zrównoważonym. Inspiracje i dobre praktyki Ecoregionu. Inspiracje projektu EcoRegion. Część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 99–111.
Zobacz w Google Scholar

Mazur S. (red.), Przygotowanie i realizacja projektów w ramach ZPORR, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej – MSAP AE, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński M. (2017), Zasady ogólne planowania i zagospodarowania przestrzennego jako wyznacznik racjonalnej polityki przestrzennej, [w:] T. Mądry, E. Topolnicka (red.), Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu. Diagnoza problemu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 133–152.
Zobacz w Google Scholar

McKean M.A. (2000a), Chapter 2 – Common Property: What Is It, What Is It Good For, and What Makes It Work?, [w:] C. Gibson, M.A. McKean, E. Ostrom (red.), Forest resources and institutions. Forests, Trees and People Programme – Forestry Department, Working Paper No. 3, The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, http://www.fao.org/docrep/006/X2104E/X2104E03.htm#P369_81442 (dostęp: 4.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

McKean M.A. (2000b), Common Property: What Is It, What Is It Good for, and What Makes It Work?, [w:] C. Gibson, M.A. McKean, E. Ostrom (red.), People and Forests. Communities, Institutions, and Governance, The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge–London, s. 27–55.
Zobacz w Google Scholar

Meade J.E. (1952), External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation, „Economic Journal”, vol. 62, no. 245, s. 54–67.
Zobacz w Google Scholar

Medeiros E. (2014), Territorial Impact Assessment (TIA). The Process, Methods And Techniques, Centre for Geographical Studies, Institute of Geography and Spatial Planning, Lisbon.
Zobacz w Google Scholar

Medeiros E. (2015), Territorial Impact Assessment and Cross-Border Cooperation, „Regional Studies, Regional Science”, vol. 2, no. 1, s. 97–115, http://dx.doi.org/10.1080/21681376.2014.9 99108.
Zobacz w Google Scholar

Merrill T.W. (2002), Introduction: The Demsetz Thesis And The Evolution Of Property Rights, „Journal of Legal Studies”, vol. XXXI, June, s. 331–338.
Zobacz w Google Scholar

Metternicht G. (2017), Land Use Planning. Global Land Outlook Working Paper, United Nations, Convention to Combat Desertification, Sydney.
Zobacz w Google Scholar

Meyer B. (1999), Gospodarka przestrzenna. Mechanizmy rozwoju, teorie i systemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewska L. (2008), Smart growth jako model rozwoju miasta, [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiar procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 49–61.
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewska L. (2011), W poszukiwaniu nowych modeli rozwoju miasta, „Studia Miejskie”, t. 4, s. 81–92.
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewska L. (2015), Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, „Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast”, R. XII, z. II, s. 5–11.
Zobacz w Google Scholar

Miklaszewska J. (2001), Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Milewski R. (red.) (1999), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Milewski R. (red.) (2002), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mills E.S., Hamilton B.W. (1989), Urban Economics, Scott Foresman and Company, Glenview.
Zobacz w Google Scholar

Mironowicz I. (2017), Dewastacja polskiej przestrzeni jako produkt procesów społecznych i regulacji prawnych, [w:] M.J. Nowak, J. Martyniuk-Pęczak (red.), Gra o przestrzeń, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 265, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 102–125.
Zobacz w Google Scholar

Mishan E.J. (1961), Welfare Criteria for External Effects, „American Economic Review”, September, s. 594–613.
Zobacz w Google Scholar

Mishan E.J. (1971), The Postwar Literature on Externalities: An Interpretative Essay, „Journal of Economic Literature”, vol. 9, s. 1–29.
Zobacz w Google Scholar

Mitraszewska-Ostapowicz A. (2008), Polityka morska Unii Europejskiej, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 4(43), s. 70–73.
Zobacz w Google Scholar

Mlakar A. (2009), Uncertainty in spatial planning proceedings, „Urbani Izziv”, vol. 20, no. 2, s. 91–104.
Zobacz w Google Scholar

Mosiej J., Karczmarczyk A., Wyporska K. (2012), Landscape and Maintenance of Water Resources, [w:] I. Karlsson, L. Rydén (red.), Rural Development and Land Use. Ecosystem Health and Sustainable Agriculture 3, The Baltic University Programme, Uppsala University, Uppsala, s. 234–242.
Zobacz w Google Scholar

Na ścieżce zrównoważonego rozwoju (2016), GUS, Warszawa; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/na-sciezce-zrownowazonego-rozwoju,23,1.html (dostęp: 10.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Nasza wspólna przyszłość. Raport światowej komisji do spraw środowiska i rozwoju (1991), Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ney B. (2012), Ocena systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz sugestie jego poprawy, [w:] A. Maciejewska (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, „Studia KPZK PAN”, t. CXLII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 22–26.
Zobacz w Google Scholar

Nichersu I., Iacoboaea C. (2011), Systematic spatial planning, „Theoretical and Empirical Researches in Urban Management”, vol. 6, issue 2/May, s. 67–77.
Zobacz w Google Scholar

Niecikowski K., Kistowski M. (2008), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych województwa pomorskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Nielsen R., Guillen J., Carvalho N. (red.) (2016), Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Economic Report of EU aquaculture sector (STECF-16-19), Joint Research Centre (JRC) Scientific and Policy Reports, Report EUR 28356 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://dx.doi/10.2788/677322.
Zobacz w Google Scholar

Nierzwicki W. (2006), Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski Z. (2002), Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski Z. (2003), Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski Z., Jaroszyński K., Szmytt A., Złakowski Ł. (2015), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nilsson K.L., Rydén L. (2012), Spatial Planning and Management, [w:] I. Karlsson, L. Rydén (red.), Rural Development and Land Use. Ecosystem Health and Sustainable Agriculture 3, The Baltic University Programme, Uppsala University, Uppsala, s. 205–227.
Zobacz w Google Scholar

Novak J. (1998), Public Choice Theory: An Introduction, „Policy”, Autumn, http://www.cis.org.au/Policy/autumn98/aut9810.htm (dostęp: 27.10.2004).
Zobacz w Google Scholar

Nowa Karta Ateńska 1998. Zasady planowania miast przyjęta przez Europejską Radę Urbanistów (1998), „Towarzystwo Urbanistów Polskich Biuletyn Informacyjny”, numer specjalny, s. 5–26.
Zobacz w Google Scholar

Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku (2003), Europejska Rada Urbanistów, Lizbona.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M. (2017), Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej (In Efficiency of Public Municipality and Spatial Economy System), „Studia KPZK PAN”, t. CLXXV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 1–249.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski M. (1998), Gospodarka przestrzenna a standardy urbanistyczne w krajach Unii Europejskiej, „Człowiek i Środowisko. Gospodarka Przestrzenna i Komunalna”, t. 22, nr 1–2, „Standardy urbanistyczne”, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, s. 71–84.
Zobacz w Google Scholar

Noworól A. (2013), Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

O’Meara M. (2000), W poszukiwaniu nowej wizji miasta, [w:] L.R. Brown, Ch. Flavin, H.F. French (red.), Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa, s. 172–195.
Zobacz w Google Scholar

Oględzka E., Słodczyk J. (2011), Ocena funkcjonowania regulacji prawnych związanych z planowaniem przestrzennym (wybrane zagadnienia), [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, „Studia KPZK PAN”, t. CXXXIV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 100–122.
Zobacz w Google Scholar

Ogrodnik K. (2017), Współczesne koncepcje zrównoważonego rozwoju miast – wybrane przykłady w teorii i praktyce, [w:] E. Broniewicz (red.), Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 67–84.
Zobacz w Google Scholar

Olaczek R. (1999), Słownik szkolny. Ochrona przyrody i środowiska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Olechnicka A., Wojnar K., Celińska-Janowicz D., Rok J. (b.r.w.), Modele i narzędzia analizy terytorialnej, Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

On the application of the Water Framework Directive (WFD) and the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) in relation to aquaculture (2016), Commission Staff Working Document, European Commission, SWD (2016) 178 final, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Opaluch J.J. (1996), Rynkowe metody wyceny ekonomicznej, [w:] G. Anderson, J. Śleszyński (red.), Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Referaty z konferencji „Wartościowanie dóbr i zasobów środowiska”, Białowieża 29 maja – 1 czerwca 1994 r., Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 14–33.
Zobacz w Google Scholar

Ostrom E., Gardner R., Walker J. (2006), Rules, Games, & Common-Pool Resources, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
Zobacz w Google Scholar

Our Common Future (1987), The Word Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford–New York.
Zobacz w Google Scholar

Panesar S. (2000), Theories Of Private Property In Modern Property Law, „The Denning Law Journal”, vol. 15, no. 1, s. 113–138.
Zobacz w Google Scholar

Papińska E. (2007), Rola opracowań ekofizjograficznych w procesie planowania przestrzennego, „Czasopismo Techniczne A”, z. 7-A, s. 185–190.
Zobacz w Google Scholar

Paradowski M. (2017), Prawo własności w planowaniu przestrzennym, [w:] T. Mądry, E. Topolnicka (red.), Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu. Diagnoza problemu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 187–197.
Zobacz w Google Scholar

Parteka T. (1997a), Monitoring polskiej przestrzeni instrumentem racjonalnego gospodarowania, [w:] J. Kołodziejski (red.), Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 176, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 125–163.
Zobacz w Google Scholar

Parteka T. (1997b), Planowanie strategiczne rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Parteka T. (1999), Planowanie strategiczne w równoważeniu trwałego rozwoju, [w:] J. Kołodziejski, T. Parteka (red.), Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 186, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 157–190.
Zobacz w Google Scholar

Parteka T. (2001), Monitoring przestrzenny jako systemowy instrument gospodarki przestrzennej, [w:] T. Markowski (red.), Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, „Studia KPZK PAN”, z. 195, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 101–121.
Zobacz w Google Scholar

Parysek J.J. (2006), Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Parysek J. (2008), Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast, [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiar procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 11–26.
Zobacz w Google Scholar

Pearce D., Markandya A., Barbier E.B. (1990), Blueprint for a Green Economy, The London Environmental Economics Centre for the UK Department of the Environment, Earthscan Publications Ltd, London.
Zobacz w Google Scholar

Pedersen K.H., Rydén L. (2012), Policy and Policy Instruments, [w:] I. Karlsson, L. Rydén (red.), Rural Development and Land Use. Ecosystem Health and Sustainable Agriculture 3, The Baltic University Programme, Uppsala University, Uppsala, s. 259–273.
Zobacz w Google Scholar

Pęski W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietruszewski J. (2012), Regionalne planowanie przestrzenne w zrównoważonym i spójnym terytorialnie rozwoju, [w:] E. Toczyska (red.), Planowanie przestrzenne w rozwoju zrównoważonym. Inspiracje i dobre praktyki Ecoregionu. Inspiracje projektu EcoRegion. Część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 112–117.
Zobacz w Google Scholar

Pigou A.C. (1920, 1948, 1952), Economics of Welfare, Macmillan and Co., London.
Zobacz w Google Scholar

Pilarczyk L., Tokarski J. (1986), Środowisko przyrodnicze. Materiały do projektowania regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piontek B., Piontek F., Piontek W. (1997), Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Pissourios I.A. (2013), Whither the planning theory – practice gap? A case study on the relationship between urban indicators and planning theories, „Theoretical and Empirical Researches in Urban Management”, vol. 8, no. 2 (May), s. 80–92.
Zobacz w Google Scholar

Piwiński J., Szewczyk R. (2010), Monitorowanie i prognozowanie priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego (foresight Mazovia), [w:] A. Klasik, T. Markowski (red.), Foresight regionalny i technologiczny – pierwsze doświadczenia polskich regionów, „Studia KPZK PAN”, t. CXXVII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 144–174.
Zobacz w Google Scholar

Płachciak A. (2011a), Geneza idei rozwoju zrównoważonego, „Ekonomia. Economics”, nr 5(17), s. 231–248.
Zobacz w Google Scholar

Płachciak A. (2011b), Utopistyczny wymiar rozwoju zrównoważonego, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, t. 14, nr 1, s. 91–100, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2011/2011_01_plachciak_91_100.pdf (dostęp: 12.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Poczta-Wajda A., Sapa A. (2017), Paradygmat rozwoju zrównoważonego – ujęcie krytyczne, „Progress in Economic Sciences”, nr 4, s. 131–141; http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/009, http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/111 (dostęp: 2017-09-12).
Zobacz w Google Scholar

Podolak S. (1998), XV. Podstawowe pojęcia i definicje, [w:] S. Podolak (red.), Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik, t. III, IGPiK O/Kraków, Llewelyn-Davies, London, Fundusz Współpracy: Brytyjski Fundusz „Know-How”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Polityka regionalna (Regional Policy) (2013), http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Polityka_regionalna.aspx (dostęp: 29.04.2013).
Zobacz w Google Scholar

Polityka spójności Unii Europejskiej (Cohesion Policy) (2003), http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Polityka_spojnosci_Unii_Europejskiej.aspx (dostęp: 29.04.2013).
Zobacz w Google Scholar

Portman M.E. (2016), Environmental Planning for Oceans and Coasts: Methods, Tools, and Technologies, series: Geotechnologies and the Environment (Book 15), Springer International Publishing Switzerland, http://dx.doi/10.1007/978-3-319-26971-9.
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko B. (1998), Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko B. (red.) (2007), Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Prakash A., Potoski M. (2006), The Voluntary Environmentalists: Green Clubs, ISO 14001, and Voluntary Environmental Regulations, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Qiu W., Jones P.J.S. (2013), The emerging policy landscape for marine spatial planning in Europe, „Marine Policy”, vol. 39, s. 182–190.
Zobacz w Google Scholar

Rawls J. (2013), Teoria sprawiedliwości. Wydanie nowe, seria: „Biblioteka Współczesnych Filozofów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J. (1974), Cybernetyka systemów planowania, seria: „Biblioteka Wiedzy Powszechnej Omega”, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J. (1981), Planowanie układów osadniczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J. (1982), Ekonomika miasta, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J. (1984), Elementy teorii polityki urbanistycznej, [w:] tenże (red.), Miasto i jego władze. Studia nad ekonomiczną teorią rozwoju miast, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 93–117.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J. (2000), Zasady subsydiarności i partnerstwa w funkcjonowaniu polityki regionalnej państwa, [w:] J. Szlachta (red.), Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 191, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 349–359.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J., Kocoń W., Ptaszyńska-Wołoczkowicz M. (1988), Władze lokalne a rozwój gospodarczy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J., Ptaszyńska M., Kaźmierska E. (1986), Instrumenty polityki przestrzennej, założenia metodyczne i kierunki badań, [w:] Instrumenty polityki przestrzennej, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 130, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 8–34.
Zobacz w Google Scholar

Research on the Commons, Common-Pool Resources, and Common Property, [w:] Digital Library of the Commons, Indiana University, http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/contentguidelines (dostęp: 1.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań. R
Zobacz w Google Scholar

ogowska M. (2005), Karta ateńska, [w:] S. Korenik, J. Słodczyk (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 166–174.
Zobacz w Google Scholar

Rogut A., Piasecki B. (2010), Foresight: niekonwencjonalny instrument strategicznego zarządzania rozwojem regionu (doświadczenia woj. łódzkiego), [w:] A. Klasik, T. Markowski (red.), Fore sight regionalny i technologiczny – pierwsze doświadczenia polskich regionów, „Studia KPZK PAN”, t. CXXVII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 9–51.
Zobacz w Google Scholar

Rokicka E., Woźniak W. (2016), W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ross K.L. (2015), Rent-Seeking, Public Choice, and The Prisoner’s Dilemma, http://www.friesian. com/rent.htm#text-3 (dostęp: 13.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Rusin P. (2009), Odrolnienie gruntów rolnych na terenie miast ułatwieniem procesu inwestycyjnego, „Polish Construction Review”, nr 1(94), s. 16, http://www.millercanfield.pl/pub/69b2b59330bd00fa7d8d71b353762d07.pdf (dostęp: 17.03.2011).
Zobacz w Google Scholar

Rydén L., Miguła P., Andersson M. (red.) (2003), Environmental Science. Understanding, protecting, and managing the environment in the Baltic sea region, The Baltic University Press, Uppsala. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85dowe_Centrum_Studi%C3%B3w_Strategicznych (dostęp: 23.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Samuelson P.A. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 36, no. 4, s. 387–389, http://links.jstor.org/sici?sici=0034-6535%28195411%2936%3A4%3C387%3ATPTOPE%3E2.0.CO%3B2-A (dostęp: 2.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Sas-Bojarska A., Tyszecki A. (2000a), Wchodzą oceny strategiczne. Część I, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 1(8), s. 13–17.
Zobacz w Google Scholar

Sas-Bojarska A., Tyszecki A. (2000b), Wchodzą oceny strategiczne. Część II, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 2(9), s. 5–9.
Zobacz w Google Scholar

Saternus P. (2013), Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, Wydawnictwo BEL Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schön P. (2005), Territorial Cohesion in Europe?, „Planning Theory & Practice”, vol. 6, issue 3, s. 389–400, ttps://doi.org/10.1080/14649350500209397.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz H. (1994), Public Choice Theory and Public Choices: Bureaucrats and State Reorganization in Australia Denmark, New Zealand, and Sweden in the 1980s, „Administration & Society”, no. 26(1), http://www.people.virginia.edu/~hms2f/pubchoic.html (dostęp: 18.08.2004).
Zobacz w Google Scholar

Scitovsky T. (1954), Two Concepts of External Economies, „Journal of Political Economy”, vol. 62, no. 2, s. 143–151.
Zobacz w Google Scholar

Sector Report Monitoring & Evaluation, Assessing the Administrative Capacity Needed by the Candidate Countries to Effectively Manage the Structural Funds. Final Report (2002), NEI Regional and Urban Development, Rotterdam.
Zobacz w Google Scholar

Sekcja Ładu Przestrzennego Polskiego Klubu Ekologicznego, Apel o odpowiedzialną gospodarkę przestrzenną w Polsce (2007), „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 3(38), s. 22–25.
Zobacz w Google Scholar

Sekuła P. (2014), Zarządzanie programami według Programu Management Institute, „Barometr Regionalny”, t. 12, nr 2, s. 147–155.
Zobacz w Google Scholar

Selman P. (2000), Environmental Planning: The Conservation and Development of Biophysical Resources, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi.
Zobacz w Google Scholar

Senetra A. (2009), Cele i zasady planowania przestrzennego, [w:] R. Cymerman (red.), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 41–45.
Zobacz w Google Scholar

Shaw J.S. (2004), Public Choice Theory, [w:] The Concise Encyclopedia of Economics, The Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoiceTheory.html (dostęp: 26.10.2004).
Zobacz w Google Scholar

Shughart W.F. II (2017), Public Choice, [w:] The Concise Encyclopedia of Economics, Library Economics Liberty, http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html (dostęp: 1.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Siemiński J.L. (2001), Idea rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich na tle innych koncepcji, „Przestrzeń. Magazyn Planowania Przestrzennego”, nr 13(1), s. 32-41.
Zobacz w Google Scholar

Siemiński J.L. (2004), Ład zintegrowany a rozwój Polski, „Przestrzeń. Magazyn Planowania Przestrzennego”, nr 18(05), s. 42–59.
Zobacz w Google Scholar

Siemiński W. (1999), Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Polsce, „Człowiek i Środowisko”, t. 23, nr 1, s. 79–92.
Zobacz w Google Scholar

Sikora-Fernandez D. (2013), Koncepcja „smart city” w założeniach polityki rozwoju miasta – polska perspektywa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 290, s. 83–94.
Zobacz w Google Scholar

Sikora-Fernandez D. (2018), Smarter cities in post-socialist country: Example of Poland, „Cities”, vol. 78, August, s. 52–59, https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.03.011.
Zobacz w Google Scholar

Skalski K. (1998), Problemy rewitalizacji, [w:] S. Podolak (red.), Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik, t. III, IGPiK O/Kraków, Llewelyn-Davies, London, Fundusz Współpracy: Brytyjski Fundusz „Know-How”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Słodczyk J. (2005a), Gospodarka przestrzenna – pojęcia podstawowe, [w:] S. Korenik, J. Słodczyk (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 11–18.
Zobacz w Google Scholar

Słodczyk J. (2005b), Struktura użytkowania terenów miejskich, [w:] S. Korenik, J. Słodczyk (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 101–121.
Zobacz w Google Scholar

Słodczyk J. (2012), Historia planowania i budowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN (2015), http://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 15.07.2015).
Zobacz w Google Scholar

Sobol E. (red.) (2002), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowicz M.E. (2015), Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Sokovic M., Pavletic D., Kern Pipan K. (2010), Quality Improvement Methodologies – PDCA Cycle, RADAR Matrix, DMAIC and DFSS, „Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering”, vol. 43, issue, s. 476–483.
Zobacz w Google Scholar

Sołtys J. (2008), Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sołtys J. (2012), Rola planowania przestrzennego w realizacji rozwoju zrównoważonego, [w:] E. Toczyska (red.), Planowanie przestrzenne w rozwoju zrównoważonym. Inspiracje i dobre praktyki Ecoregionu. Inspiracje projektu EcoRegion. Część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 33–45.
Zobacz w Google Scholar

Sołtys J. (2015), Problemy planowania strategii i zagospodarowania przestrzennego w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, [w:] P. Lorens, S. Ledwoń (red.), Wybrane aspekty kształtowania obszarów metropolitalnych, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 259, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 13–29.
Zobacz w Google Scholar

Sońta-Drączkowska E. (2009), Zarządzanie programem projektów, [w:] M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Bizzare, Warszawa, s. 109–134.
Zobacz w Google Scholar

Spójność gospodarcza (Economic cohesion), http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Spojnosc_gospodarcza.aspx (dostęp: 29.04.2013).
Zobacz w Google Scholar

Spójność przestrzenna (Territorial cohesion), http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Spojnosc_przestrzenna.aspx (dostęp: 29.04.2013).
Zobacz w Google Scholar

Spójność społeczna (Social cohesion), http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Spojnoscspoleczna.aspx (dostęp: 29.04.2013).
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego własnego nr N114 014 32/0871 „Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy – struktury organizacyjne – instrumenty”, finansowanego przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie umowy nr 0871/H03/2007/32 (2009), wykonawca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski, okres realizacji: 23.04.2007–22.04.2009, maszynopis, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie ogólne z serii misji informacyjnych przeprowadzonych w latach 2014 i 2015 i dotyczących wdrożenia przepisów dotyczących akwakultury ryb. Wyciąg ze sprawozdania z działalności DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, numer referencyjny: DG(SANTE)/2015-7406-RS (2015), Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Audyty i analizy w zakresie zdrowia i żywności.
Zobacz w Google Scholar

Stala Z. (1983), Dokumentacja ekofizjograficzna na potrzeby projektowania osiedli mieszkaniowych, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stala Z. (2001), Opracowania ekofizjograficzne, „Człowiek i Środowisko”, t. 25, nr 2, s. 217–229.
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko KPZK PAN w sprawie służb administracji publicznej zajmujących się gospodarką przestrzenną (2004), „Biuletyn Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 210, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 185–187.
Zobacz w Google Scholar

Stawasz D. (2016), Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (2016), Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, seria: „Akademia Samorządowa”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (red.) (2015), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Steelman A. (2003), Research Spotlight. The Evolution of Property Rights, „Econ Focus. Region Focus”, Federal Reserve Bank of Richmond, vol. 7, no. 4, issue Fall 2003, s. 11.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sumień T. (1998), Idea zrównoważonego rozwoju w nowym systemie standardów urbanistycznych, „Człowiek i Środowisko. Gospodarka Przestrzenna i Komunalna”, t. 22, nr 1–2 „Standardy urbanistyczne”, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, s. 7–24.
Zobacz w Google Scholar

Szaja M. (2016), Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, „Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia”, t. MXIV, nr 940, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Szlachta J. (2018), Terytorializacja jako wyzwanie polityki rozwoju – perspektywa europejska, [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, t. CLXXXIV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 10–19.
Zobacz w Google Scholar

Sztumski W. (2008), Refleksja na temat rozwoju zrównoważonego (Czy rozwój zrównoważony jest fikcją, utopią, iluzją czy oszustwem?), „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, vol. 3, no. 2, s. 133–139, http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/n6.htm (dostęp: 13.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.) (1999), Słownik języka polskiego PWN, t. 1–3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński J. (1996), Przegląd polskich oszacowań strat spowodowanych degradacją środowiska, [w:] G. Anderson, J. Śleszyński (red.), Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Referaty z konferencji „Wartościowanie dóbr i zasobów środowiska”, Białowieża 29 maja – 1 czerwca 1994 r., Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 63–94.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński J. (2000), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P. (2013), Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego, [w:] P. Śleszyński (red.), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego gminach, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 252, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 176–231.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P., Kowalewski A., Markowski T., (2018b), Studia nad chaosem przestrzennym. Tom III. Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Studia nad chaosem przestrzennym, „Studia KPZK PAN”, t. CLXXXII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 1–225.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B. (2014), Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives. A practical guidance for policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission (2013), European Union, The ESPON 2013 Programme.
Zobacz w Google Scholar

Territorial State and Perspectives of the European Union. Background Document for the Territorial Agenda of the European Union 2020 (2011), Coordinated by the Ministry of National Development and VÁTI Nonprofit Ltd, Hungary.
Zobacz w Google Scholar

Theis T., Tomkin J. (red.) (2012), Sustainability: A Comprehensive Foundation, CONNEXIONS, Rice University, Houston, http://cnx.org/content/col11325/1.38/, https://www.earth.illinois.edu/UserFiles/Servers/Server_4102/File/documents/sustain_comp_found.pdf (dostęp: 13.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Therivel R., Wilson E., Thompson S., Heaney D., Pritchard D. (1992), Strategic Environmental Assessment, Earthscan, London.
Zobacz w Google Scholar

Turała M. (2010), Finansowe uwarunkowania kształtowania i funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Polsce w świetle dostępnych danych statystycznych, [w:] C. Domański, T. Śmiłowska (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63, Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa, s. 199–228.
Zobacz w Google Scholar

Turała M. (2015), Zarządzanie, administrowanie, polityka, [w:] M. Turała, T. Markowski (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców dotyczący innowacji, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 8–19.
Zobacz w Google Scholar

Twardowska K. (2007), Analizy wariantowe w procesie inwestycyjnym, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 4(39), s. 11–13.
Zobacz w Google Scholar

Tyszecki A. (2001), Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko jako instrument polityki przestrzennej, [w:] T. Markowski (red.), Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 195, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 123–133.
Zobacz w Google Scholar

Tyszecki A. (2004), System ocen oddziaływania na środowisko instrumentem integracji planowania przestrzennego z ochroną środowiska, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 1(24), s. 12–16.
Zobacz w Google Scholar

Tyszecki A. (2007), Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska – potrzeba integracji. Artykuł dyskusyjny, „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 4(39), s. 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Urban sprawl in Europe – the ignored challenge (2006), EEA Report no. 10/2006, European Environment Agency, Copenhagen.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o odrolnieniu wymusi korektę planów zagospodarowania. Wywiad z Tomaszem Kurkiem – adwokatem (partner w Kancelarii CMS Cameron McKenna) (2009), „Gazeta Prawna.pl”, http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/104005,ustawa_o_odrolnieniu_wymusi_korekte_planow_zagospodarowania.html (dostęp: 7.01.2009).
Zobacz w Google Scholar

Van de Coevering H., Kozłowska B., Stavenuiter J., Zbiciński I. (2006), Product Design and Life Cycle Assessment, The Baltic University Press, Uppsala.
Zobacz w Google Scholar

Visions for a Sea Change. Report of the First International Workshop on Marine Spatial Planning (2006), Intergovernmental Oceanographic Commission and the Man and the Biosphere Programme, UNESCO Headquarters Paris, France, 8–10 November.
Zobacz w Google Scholar

Watkins T. (2004), Public Choice Theory, San José State University, Economics Department, http:// www2.sjsu.edu/faculty/watkins/publicchoice.htm (dostęp: 13.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P. (2006a), Przestrzenne zagospodarowanie polski na początku XXI wieku, „Monografie”, nr 6, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Korzeń J., Bański J., Korzeń J., Soja R., Śleszyński P., Więckowski M. (2006b), Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, „Prace Geograficzne”, nr 207, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Winpenny J.T. (1995), Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wizja i strategie wokół Bałtyku 2010. Od wizji do działania (1997), IV Konferencja Ministrów Planowania Przestrzennego i Rozwoju Krajów Basenu Morza Bałtyckiego, Sztokholm, 22 października 1996, Komitet Rozwoju Przestrzennego Obszaru Morza Bałtyckiego.
Zobacz w Google Scholar

Wizje i strategie wokół Bałtyku, VASAB 2010 plus. Region Bałtycki. Programowanie rozwoju przestrzennego (2001), dokument przedstawiony do konsultacji przed przyjęciem przez konferencje ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne w Obszarze Bałtyckim – wersja wstępna do konsultacji oraz materiały studialne dotyczące rozwoju przestrzennego w Obszarze Bałtyckim, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar K. (b.r.w.), Ocena oddziaływania na terytorium jako instrument polityki przestrzennej, [w:] Olechnicka, K. Wojnar (red.), Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON, Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa, s. 12–30.
Zobacz w Google Scholar

Wojnarowska A. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wojnarowska A., Kozłowski S. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Worcester Jr D.A. (1969), Pecuniary and Technological Externality. Factor Rents and Social Costs, „The American Economic Review”, vol. LIX, no. 5, s. 257–274.
Zobacz w Google Scholar

Woś A. (1995), Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik P. (2008), Opinia. Na odrolnieniu gruntów skorzystają nie tylko inwestorzy, „Gazeta Prawna Tygodnik Prawa Gospodarczego”, 30 grudnia, s. 1, http://gwmlegal.pl/files/common/pdfy/GP_30grudnia08_PawelWojcik.pdf (dostęp: 8.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2017), http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/ (dostęp: 8.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Współczesne teorie samorządu lokalnego i polityk lokalnych, http://www.republika.pl/finanse_lokalne/sektor_publiczny/wspolczesne_teorie.htm#LOKALIZM (dostęp: 26.10.2004).
Zobacz w Google Scholar

Wysocka E. (1994), Przesłanki nowej filozofii planowania, [w:], „Człowiek i Środowisko”, t. 18, nr 3
Zobacz w Google Scholar

„Planowanie przestrzenne – metody”, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, s. 323–336.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J. (2007), Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J. (2012), Synteza aktualnego stanu wiedzy dotyczącej rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym, [w:] E. Toczyska (red.), Planowanie przestrzenne w rozwoju zrównoważonym. Inspiracje i dobre praktyki Ecoregionu. Inspiracje projektu EcoRegion. Część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 7–32.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J. (2014), Sea basin maritime spatial planning: A case study of the Baltic Sea region and Poland, „Marine Policy, vol. 50, s. 34–45.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J. (2018), Gospodarowanie przestrzenią morską, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J. (2015), Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę (2008), Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego {SEC(2008) 2550}, COM(2008) 616 wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela.
Zobacz w Google Scholar

Zielone Polesie, http://www.mpu.lodz.pl/page/666,zielone-polesie.html (dostęp: 5.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Zimny L. (2007), Definicje i podziały systemów rolniczych. Definitions and division of farming systems (Artykuł problemowy), „Acta Agrophysica”, nr 10(2), http://karnet.up.wroc.pl/~zimny/systemy.html (dostęp: 13.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ziobrowski Z. (1998), Skuteczność planowania przestrzennego na poziomie podstawowym, [w:] Dziewałtowska (red.), Planowanie przestrzenne skutecznym instrumentem rozwoju kraju. Ogólnopolska konferencja planowania przestrzennego Arsenał IX, Agencja Wydawnicza Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Wrocław, s. 57–62.
Zobacz w Google Scholar

Ziobrowski Z. (2015), Ku zintegrowanemu planowaniu, [w:] T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, „Studia KPZK PAN”, t. CLXI, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 27–30.
Zobacz w Google Scholar

Zipser T. (1983), Zasady planowania przestrzennego, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zuziak Z.K. (1995), Rozwiązywanie konfliktów środowiskowych w gospodarce przestrzennej, [w:] P. Bury, T. Markowski, L.M. Salamon, R.A. Seidel (red.), Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich, Fundacja Promocji Czystych Technologii TECHKO, Łódź, s. 138–167.
Zobacz w Google Scholar

Zuziak Z.K. (1998), Strefowanie przez standardy w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, „Człowiek i Środowisko. Gospodarka Przestrzenna i Komunalna”, t. 22, nr 1–2
Zobacz w Google Scholar

„Standardy urbanistyczne”, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, s. 85–93.
Zobacz w Google Scholar

Żuber P. (2011), Terytorialny wymiar w polityce rozwoju – potrzeba zmian systemowych w świetle nowej generacji dokumentów planistycznych, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, „Studia KPZK PAN”, t. CXXXIV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 7–24.
Zobacz w Google Scholar

Żylicz T. (1996), Cele, zasady i ograniczenia polityki ochrony środowiska, [w:] H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor (red.), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa, s. 167–191.
Zobacz w Google Scholar

Żylicz T. (2004), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, wydanie polskie, L 108, tom 50, 25 kwietnia 2007).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, wydanie polskie, L 164, tom 51, 25 czerwca 2008).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2014/89/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, wydanie polskie, L 257, tom 57, 28 sierpnia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Opinia Komitetu Regionów: „Ocena oddziaływania terytorialnego” (2013/C 280/04) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr C 280, wydanie polskie, Informacje i zawiadomienia, tom 56, 27 września 2013).
Zobacz w Google Scholar

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15 marca 2018 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP (maszynopis elektroniczny).
Zobacz w Google Scholar

Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 [without reference to a Main Committee (A/70/L.1)], 70/1. „Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (2015), General Assembly, United Nations, A/RES/70/1, 21 October, http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne/ (dostęp: 8.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. [bez odniesienia do Komitetu Głównego (A/70/L.1)], 70/1. „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (2015), Zgromadzenie Ogólne, Organizacja Narodów Zjednoczonych, A/RES/70/1, 21 października, http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne/, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5989/1/1/agenda_2030_pl_2.pdf (dostęp: 8.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz.U. z 2017 r., poz. 1290).
Zobacz w Google Scholar

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 202, wydanie polskie, Informacje i zawiadomienia, Powiadomienie nr 2016/C 202/01, tom 59, 7 czerwca 2016).
Zobacz w Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 202, wydanie polskie, Informacje i zawiadomienia, Powiadomienie nr 2016/C 202/01, tom 59, 7 czerwca 2016).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1984 r. Nr 35, poz. 185 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 2145 oraz z 2017 r., poz. 32, 60 i 785).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 1991 r. Nr 114, poz. 492; tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 495).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. z 2015 r., poz. 2120).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529, tekst ujednolicony: Dz.U. z 2017 r., poz. 1481, z 2018 r., poz. 106, 138, 650).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478, tekst ujednolicony: Dz.U. z 2017 r., poz. 1148, 1213, 1593, z 2018 r., poz. 9, 650).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r., poz. 774).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1890 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r., poz. 730).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, tekst ujednolicony: Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, 2180, z 2018 r., poz. 650, 710).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496).
Zobacz w Google Scholar

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2012), materiały do konsultacji przez Naukową Radę Programową, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, maszynopis powielony, Łódź, kwiecień.
Zobacz w Google Scholar

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia. Załącznik do uchwały nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. (poz. 121). Mon. Pol. Dziennik Urzędowy RP, Warszawa, 1 marca 2013 r., poz. 121.
Zobacz w Google Scholar

ESDP – European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union (1999), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Europejska perspektywa rozwoju przestrzennego na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju obszaru Unii Europejskiej (2000), Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich, „Biuletyn Informacyjny”, numer specjalny, styczeń, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (2001), załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Mon. Pol., Nr 26, poz. 432, 16 sierpnia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012a), dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wydanie II zmienione po reasumpcji w dniu 21 marca 2012 r., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012b), załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Monitor Polski, 2012, poz. 252, dnia 27 kwietnia 2012, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 13 lipca, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (2017); Uchwała LXVI/1415/13, http://www.mpu.lodz.pl/page/637,wylozenie.html (dostęp: 17.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (2017), dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012), dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi (2015), Instytut Morski w Gdańsku, Samodzielna Pracownia Polityki Przestrzennej, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

15 listopada 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-634-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-635-0

Inne prace tego samego autora