System zintegrowanego planowania rozwoju w warunkach polskich: Założenia – zasady kierunkowe – koncepcja

Autorzy

Tadeusz Markowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Zakład Zarządzania Miastem
https://orcid.org/0000-0001-6618-4787
Dominik Drzazga
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Zakład Zarządzania Miastem
https://orcid.org/0000-0003-0681-514X

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne, planowanie strategiczne, planowanie zintegrowane, zarządzanie rozwojem, polityka przestrzenna, polityka rozwoju, polityka publiczna, administracja publiczna

Streszczenie

Praca podejmuje zagadnienia integracji planowania przestrzennego i planowania rozwoju, w kontekście postulatów wprowadzenia w Polsce systemowych reform usprawniających procedury zarządzania rozwojem przez administrację publiczną rządowa i samorządową. Podstawą do opracowania autorskiej koncepcji systemowych rozwiązań w zakresie planowania zintegrowanego były studia literaturowe z zakresu problematyki ekonomii rozwoju, zarządzania, planowania, gospodarki przestrzennej i urbanistyki, a także filozofii oraz specjalnie zorganizowany cykl seminariów i debat naukowych w gronie ekspertów zajmujących się teorią i praktyka planowania, a także doświadczenia własne autorów wynikające z realizowanych projektów badawczych oraz prac eksperckich nad krajowymi, regionalnymi i lokalnymi dokumentami strategicznymi.

Monografia została podzielona na dwie części, z których pierwszą zatytułowano: „Teoretyczne podstawy i formalne przesłanki zintegrowanego planowania rozwoju”, a drugą: „Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju”. Na część I. składają się rozdziały 1-8 w ramach, których omówiono podstawy aksjologiczne i ustrojowe planowania, kwestię interesu publicznego w planowaniu, współczesne uwarunkowania cywilizacyjne determinujące doktrynę urbanistyczną, rozwój metod i technik planowania, zagadnienia elastyczności w planowaniu będącym instrumentem interwencji publicznej w ułomne rynki, paradygmat sustensywnego rozwoju oraz inicjatywy administracji rządowej podejmowane od roku 1989 na rzecz zreformowania systemu planowania rozwoju i planowania przestrzennego. Na część II. pracy składają się rozdziały 9-14, w których omówiono założenia ogólne rekomendowanych zmian, a następnie dokonano szczegółowej charakterystyki nowych typów dokumentów planistycznych i strategicznych postulowanych do wprowadzenia do sytemu planowania na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. W dalszej części pracy omówiono rolę i możliwą organizację publicznych służb planowania, ogólne zasady partycypacji społecznej w planowaniu oraz warunki wyjściowe i rozwiązania przejściowe związane z wprowadzeniem rekomendowanego system planowania zintegrowanego.

Bibliografia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, Dz.U. z 1984 r. Nr 35, poz. 185, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2014 r., poz. 379.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz.U. z 2014 r., poz. 768.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz.U. z 2015 r., poz. 774.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych, Dz.U. z 2015 r., poz. 1890, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, Dz.U. z 2017 r., poz. 730, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz.U. z 2018 r., poz. 1496, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r., poz. 471.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dz. Urz. WE L 108 z 25.04.2007.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany (2014), Projekt – wersja podstawowa przyjęty przez Komisję w dniu 16 kwietnia 2014 r., Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (2023a), https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-oraz-niektorych-innych-ustaw (dostęp: 9.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (2023b), https://www.gov.pl/web/krmc/-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-oraz-niektorych-innych-ustaw (dostęp: 9.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa – Kodeks urbanistyczno-budowlany, projekt z dnia 30 września 2016 r.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3097 – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 76).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2015 r., K 19/14, Dz.U., poz. 476.
Zobacz w Google Scholar

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (2013), załącznik do uchwały nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r., M.P., poz. 121.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (2001), załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, M.P. Nr 26, poz. 432.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012a), załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, M.P., poz. 252.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wydanie II zmienione po reasumpcji w dniu 21 marca 2012 r., Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/koncepcja-rozwoju-kraju-2050 (dostęp: 5.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja strategii rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 (2014), Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, wrzesień 2014 r.
Zobacz w Google Scholar

Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa (programowanie perspektywy finansowej na lata 2014–2020) (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 23 maja 2014 r.
Zobacz w Google Scholar

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (2017), załącznik do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r., Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju, M.P., poz. 260.
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 (2006), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (2012), załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., M.P., poz. 882.
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 (2015), załącznik do uchwały nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r., M.P., poz. 736.
Zobacz w Google Scholar

Allmendinger P., Haughton G. (2009), Soft spaces, fuzzy boundaries, and metagovernance: the new spatial planning in the Thames Gateway, „Environment and Planning A: Economy and Space”, Vol. 41, Issue 3, s. 617–633, https://doi.org/10.1068/a40208
Zobacz w Google Scholar

Belof M. (2010), Wymogi edukacyjne wobec absolwentów kierunku Gospodarka Przestrzenna – refleksje z poziomu planowania regionalnego, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 64–68.
Zobacz w Google Scholar

Belof M. (2013), Teoria a praktyka planowania regionalnego: doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Black K. (2022), What is Public Policy Management?, 24 October 2022, https://www.historicalindex.org/what-is-public-policy-management.htm (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Brzezicki T., Brzezińska-Rawa A., Nowicki H., Szwajdler W., Kucharski K. (2013), Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński C. (2013), Wybrane problemy planowania przestrzennego w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 289, s. 105–114.
Zobacz w Google Scholar

Buczyński K., Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Sosnowski P. (2014), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LexisNexis.
Zobacz w Google Scholar

Bury P., Markowski T., Regulski J. (1993), Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski J.M. (2010), Udział Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w kształceniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 146–156.
Zobacz w Google Scholar

Churski P. (2010), Kształcenie na specjalności Rozwój Regionalny w ramach kierunku Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia UAM w Poznaniu, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 133–145.
Zobacz w Google Scholar

Churski P. (2018), Podstawy zintegrowanego planowania rozwoju, [w:] Czynniki i kierunki rozwoju gminy Powidz, red. B. Kołsut, Seria: Ekspertyzy i Raporty Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. 2, Poznań, s. 9–13.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski M. (2019), Alternatywne Planowanie Przestrzenne. Pozaustawowe narzędzia planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Analiza nr 2, Centrum Ekspertyzy Lokalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 27–47.
Zobacz w Google Scholar

Cieśla B., Kusaj B., Romanowska N. (2010), Losy absolwentów kierunku Gospodarka Przestrzenna i opinie pracodawców o ich przygotowaniu, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 50–63.
Zobacz w Google Scholar

Le Corbusier, Karta Ateńska (2017), seria: Fundamenty, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czarnota D. (2014), Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu – mit czy rzeczywistość?, „Studia Ekonomiczne”, nr 186, cz. 1: Innowacje a wzrost gospodarczy, s. 153–163, https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/127504/edition/119735/content (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2008), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju w kontekście wizji i perspektyw rozwoju przestrzennego Europy (podsumowanie), [w:] Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, t. CXXII (tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN), Warszawa, s. 241–262.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2010), Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania w administracji publicznej – wyzwania dla kierunku Gospodarka Przestrzenna, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 76–97.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2015), Współczesne wyzwania stojące przed planowaniem przestrzennym w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 2 (313): Środowisko przyrodnicze a rozwój, s. 177–193, https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/issue/view/18 (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2018), Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D. (2023), Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego lub obszaru funkcjonalnego, „Space – Society – Economy”, nr 34, s. 7–30, https://doi.org/10.18778/1733-3180.34.01.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D., Markowski T. (2016), System zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce – zarys koncepcji, „Przegląd Urbanistyczny”, R. VIII, t. XII, s. 73–76.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D., Markowski T. (2018), Systemowe problemy planowania przestrzennego w Polsce, „Liberte!”, nr XXIX: Co robić?, wrzesień, s. 172–183, https://liberte.pl/systemowe-problemy-planowania-przestrzennego-w-polsce/ (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Drzazga D., Sikora-Fernandez D. (2023), Planowanie rozwoju przestrzennego miejskich obszarów funkcjonalnych na terenie województwa łódzkiego wobec wyzwań suburbanizacji, [w:] Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych, red. P. Szukalski, Materiały z III Kongresu Demograficznego, cz. 8, Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fleischhauer M., Greiving S., Wanczura S. (2007), Territorial planning for the management of risk in Europe, „Boletín de la A.G.E.” No. 45, s. 383–388.
Zobacz w Google Scholar

Gaczek W.M. (2003), Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gaczek W.M. (2010), Kształcenie ekonomistów w zakresie Gospodarki Przestrzennej. Tradycje i rozwój kierunku Gospodarka Przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 107–121.
Zobacz w Google Scholar

Geppert A. (2010), Europejskie tendencje w kształceniu specjalistów z dziedziny Planowania Przestrzennego i Polityki Publicznej, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 42–49.
Zobacz w Google Scholar

Gliwiński M. (2014), Kodeks urbanistyczno-budowlany – założenia projektowe, „URBNEWS”, 4.07.2014, https://urbnews.pl/kodeks-urbanistyczno-budowlany-zalozenia-projektowe/ (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Gorzym-Wilkowski W.A. (2011), Pół wieku ewolucji teorii i praktyki planowania przestrzennego w Polsce (1961–2010), [w:] Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, red. M. Soja, A. Zborowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 193–204.
Zobacz w Google Scholar

Gorzym-Wilkowski W.A. (2013), Planowanie przestrzenne województwa. Teoria – Ustawodawstwo – Praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Grycuk A. (2011), Lean government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej, „Analizy Biura Analiz Sejmowych”, nr 3 (47), 4.02.2011, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/74C86809F06F1A8AC12578B1004385C3/$file/Analiza_%20BAS_2011_47%20%282%29.pdf (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Gzell S. (2010), Wyciąg z recenzji – uwagi polemiczne, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 12–18.
Zobacz w Google Scholar

Haughton G., Allmendinger P. (2007), Soft spaces in planning, „Town and Country Planning”, Vol. 76(9), s. 306–308.
Zobacz w Google Scholar

Haughton G., Allmendinger P. (2008), Soft spaces in local economic development, „Local Economy”, Vol. 2, s. 138–148.
Zobacz w Google Scholar

Haughton G., Allmendinger P., Counsell D., Vigar G. (2010), The New Spatial Planning. Territorial management with soft spacesand fuzzy boundaries, Routledge Taylor & Francis Group, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Iqbal B.A. (2014), Why public policy management?, „Arabian Journal of Business and Management Review”, Vol. 5, Issue 3, https://doi.org/10.4172/2223-5833.1000e101 https://www.hilarispublisher.com/open-access/why-public-policy-management-2223-5833.1000e101.pdf (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Zachariasz I. (2013), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Wolters Kluwer.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (2007), Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Ernst & Young, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A., Rzeńca A. (2010), Edukacja w zakresie Gospodarki Przestrzennej – bilans 12 lat doświadczeń Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w Łodzi, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 244: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, s. 122–132.
Zobacz w Google Scholar

Jęczarek M. (2022), Sejmik samorządowy, [w:] Encyklopedia Administracji Publicznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Sejmik_samorz%C4%85dowy (dostęp: 19.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Jędraszko A. (2005), Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kachniarz T., Niewiadomski Z. (1994), Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego, Agencja Wydawnicza Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek T. (2017), Nieformalne planowanie przestrzenne – przesłanki, cele i instrumenty. Przykład planowania rozwoju obszaru metropolitalnego Poznania, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 266, s. 73–92.
Zobacz w Google Scholar

Kafka K. (2003), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Wydawnictwo Gall, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Karta Ateńska. Przyjęta przez IV Kongres C.I.A.M. w 1933 r. (1998), Towarzystwo Urbanistów Polskich, Biuletyn Informacyjny, numer specjalny, wrzesień 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kipta E. (2016), Know-why, czyli do czego służy system gospodarowania przestrzenią? Pożądane narzędzia polityki przestrzennej w Polsce, „Kontrola Państwowa”, nr 2 spec.: Przestrzeń dobrem publicznym – potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią, s. 46–57.
Zobacz w Google Scholar

Klimek R. (2005), System planowania przestrzennego w Polsce, [w:] Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, cz. 1: Gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne, red. S. Korenik, J. Słodczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kolipiński B. (2010), Oczekiwania organizacji społeczno-zawodowych wobec kierunku Gospodarka Przestrzenna, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 72–75.
Zobacz w Google Scholar

Kolipiński B. (2011), Planowanie przestrzenne w Polsce – analiza krytyczna, [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK PAN, t. CXXXIV, Warszawa, s. 82–99.
Zobacz w Google Scholar

Kolipiński B. (2014), Planowanie przestrzenne w Polsce w minionym 25-leciu, „Mazowsze. Studia Regionalne”, nr 15, s. 109–118.
Zobacz w Google Scholar

Kolipiński B. (2015), Systemowe przyczyny kryzysu planowania przestrzennego w Polsce, „Kontrola Państwowa”, nr 2 spec.: Przestrzeń dobrem publicznym – potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią, s. 104–109.
Zobacz w Google Scholar

Koniec zawodu urbanisty. Deregulacja może oznaczać spadek jakości planów zagospodarowania przestrzennego (2014), „Newseria. Biznes”, 6.06.2014, https://biznes.newseria.pl/news/koniec-zawodu-urbanisty,p2129785762 (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J. (2010), Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Studia KPZK PAN, t. CXXVIII, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski A. (2019), Gospodarka przestrzenna. Kryzys – źródła – straty – drogi wyjścia. Analiza nr 1/2019, Centrum Ekspertyzy Lokalnej [seria wydawnicza], Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 1–25.
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Izba Urbanistów (2023a), https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Izba_Urbanist%C3%B3w (dostęp: 14.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Izba Urbanistów w Warszawie (2023b), https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/zespol/-/zespol/51941 (dostęp: 14.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T. (2010), Rozwój Gospodarki Przestrzennej w wielopłaszczyznowych działaniach KPZK PAN, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 30–41.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T. (2015a), Problemy integracji planowania przestrzennego i społeczno­‑gospodarczego na poziomie lokalnym, [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, red. T. Kudłacz, P. Lityński, Studia KPZK PAN, t. CLXI, Warszawa, s. 31–42.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T. (2015b), Problems of integration of spatial and socio-economic planning on a local level in Poland, „Studia Regionalia”, Vol. 43–44, Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning and European Regional Science Association (ERSA) Polish Section, s. 42–52.
Zobacz w Google Scholar

Kuźnik F. (2010), Gospodarka Przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania roz­wojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 163–166.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniak P. (2009), Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewska A. (2010), Program kształcenia na kierunku studiów gospodarka Przestrzenna w Politechnice Warszawskiej, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 157–162.
Zobacz w Google Scholar

Małysa-Sulińska K. (2017), Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego a władztwo planistyczne gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 79, nr 3, s. 91–107, https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.8
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2008a), Problematyka wdrażania polityki przestrzennej państwa, [w:] Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, t. CXXII (tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN), Warszawa, s. 228–240.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2008b), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13–28.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2010a), Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju, [w:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, red. J. M. Chmielewski, G. Węcławowicz, KPZK PAN, Warszawa, s. 19–25.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2010b), Wymagania wobec kształcenia kadry na potrzeby planowania i zarządzania rozwojem na kierunku Gospodarka Przestrzenna w świetle nowych trendów rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 20–29.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2011), Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, red. T. Markowski, P. Żuber, Studia KPZK PAN, t. CXXXIV, Warszawa, s. 25–44.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2013a), Flexible and integrative planning in functional urban areas – towards a new approach to spatial planning, [w:] Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, red. W.M. Gaczek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 27–41.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2013b), Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego: konceptualizacja problemu, [w:] Badania miejskie i regionalne, red. F. Kuźnik, Studia KPZK PAN, t. CLIII, Warszawa, s. 12–23.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2014a), Ekonomiczny wymiar urbanizacji, [w:] Przestrzeń życia Polaków. Raport opracowany przez zespół niezależnych ekspertów z inspiracji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, red. B. Gadomska, Wydawnictwo „Architektura–Murator” i ZPR Media, Warszawa, s. 129–142.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2014b), Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania, [w:] Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy, red. J. Woźniak, A. Kukliński, t. VII, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, s. 335–357.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2015), Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, red. T. Kudłacz, P. Lityński, Studia KPZK PAN, t. CLXI, s. 12–26.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2016), Budowanie regulacyjnego systemu planowania przestrzennego. Teoria sprawiedliwości podstawą budowy systemu, „Kontrola Państwowa”, nr 2 spec.: Przestrzeń dobrem publicznym – potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią, s. 16–27.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2019), Docelowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej w zintegrowanym systemie dokumentów strategicznych (ekspertyza dla Ministerstwa Funduszu Strukturalnych i Rozwoju Regionalnego), maszynopis elektroniczny, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2023), Gospodarowanie przestrzenią w systemie samorządu terytorialnego: wyzwania, dylematy i konieczne kierunki reform, [w:] Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym, red. C. Trutkowski, J. Podgórska-Rykała, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 255–275.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Drzazga D. (2015a), Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu), [w:] Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Studia KPZK PAN, t. CLXIV, Warszawa, s. 10–42.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Drzazga D. (2015b), The concept of an integrated planning system in Poland (assumptions and principles for development of a planning system), [w:] Integrated development and spatial management of urban areas. Polish experience, eds. A. Klasik, T. Kudłacz, Studia Regionalia, Vol. 43/44, series ed. T. Markowski, Warsaw, s. 9–41.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Nowak M. (2021), Współczesne trendy w rozwoju gospodarczym a potrzeba nowej doktryny urbanistycznej – w stronę elastyczności w planowaniu przestrzennym, [w:] Polityka przestrzenna w czasie kryzysu, red. M. Nowak, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Meppem T., Gill R. (1998), Planning for sustainability as a learning concept, „Ecological Economics”, Vol. 26, Issue 2, s. 121–137, https://doi.org/10.1016/S0921-8009(97)00117-1
Zobacz w Google Scholar

Mikuła Ł. (2019), Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mironowicz I. (2010), Specyfika kształcenia planistów na uczelniach technicznych, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 100–106.
Zobacz w Google Scholar

Mironowicz I. (2017), Dewastacja polskiej przestrzeni jako produkt procesów społecznych i regulacji prawnych, [w:] Gra o przestrzeń, red. M. J. Nowak, J. Martyniuk-Pęczak, KPZK PAN, Warszawa, s. 102–125.
Zobacz w Google Scholar

Modele struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategiach rozwoju (2020), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii, Warszawa, https://www.gov.pl/attachment/74aa7aa6-c366-45d6-8aa4-39abaaf90920 (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Morphet J. (2009), Local integrated spatial planning – the changing role in England, „Town Planning Review”, Vol. 80, No. 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski Z. (2002), Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski Z. (2003), Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M. (2017), Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej (Inefficiency of Public Municipality and Spatial Economy System), Studia KPZK PAN, t. CLXXV, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M. (2020b), Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M.J. (2020a), Interes publiczny w systemie gospodarki przestrzennej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G–Ius”, t. 67(1), s. 39–49.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., Lorens P. (2020), Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. (2015), Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [w:] Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–37, https://doi.org/10.18778/7969-530-0.02
Zobacz w Google Scholar

Oglęcka E., Słodczyk J. (2011), Ocena funkcjonowania regulacji prawnych związanych z planowaniem przestrzennym (wybrane zagadnienia), [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, red. T. Markowski, P. Żuber, Studia KPZK PAN, t. CXXXIV, Warszawa, s. 100–122.
Zobacz w Google Scholar

Opinia Prezydium KPZK PAN w sprawie utworzenia dyscypliny Gospodarka Przestrzenna (2010), [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 176–182.
Zobacz w Google Scholar

Otwarcie zawodu urbanisty; zniesienie samorządu zawodowego urbanistów (2015), K 19/14, https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7518-otwarcie-zawodu-urbanisty-zniesienie-samorzadu-zawodowego-urbanistow (dostęp: 28.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Pangsy-Kania S. (2015), System zarządzania rozwojem w Polsce i rola w nim dokumentów strategicznych, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 3(7).
Zobacz w Google Scholar

Pismo z dnia 25 czerwca 2014 r. Ministerstwo Rozwoju SPS-023-26331/14 Deregulacja zawodu urbanisty (2014), https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/sps-023-26331-14-deregulacja-zawodu-urbanisty-pismo-184785100 (dostęp: 14.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Plan uporządkowania strategii rozwoju. Tekst uwzględniający dokonane w dniu 10 marca 2010 r., 30 kwietnia 2011 r. oraz 12 lipca 2012 r. reasumpcje decyzji Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz (2015), red. Z. Niewiadomski, wyd. 8, seria: Komentarze Becka, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców dotyczący innowacji (2015), red. M. Turała, T. Markowski, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Political management (2022), https://en.wikipedia.org/wiki/Political_management (dostęp: 12.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa, Polski Komitet ds. UNESCO, https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/ (dostęp: 19.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Porter B. (2010), Problemy nauczania na kierunku Gospodarka Przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 172–175.
Zobacz w Google Scholar

Problem suburbanizacji (2005), red. P. Lorens, Biblioteka Urbanisty, vol. 7, Wydawnictwo „Urbanista”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Public interest, http://dictionary.reference.com/browse/public+interest (dostęp: 10.03.2015).
Zobacz w Google Scholar

Rawls J. (2013), Teoria sprawiedliwości. Wydanie nowe, seria: Biblioteka Współczesnych Filozofów, wyd. 2 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rogowska M. (2005), Karta ateńska (rozdział 7), [w:] Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, cz. II: Miasto jako element organizujący współczesną przestrzeń, red. S. Korenik, J. Słodczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 166–174.
Zobacz w Google Scholar

Roman G. (2022), Model funkcjonalno-przestrzenny jako integrator planowania strategicznego i przestrzennego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Centrum Ekspertyzy Lokalnej, Analiza Celowa nr 2/2022, https://frdl.org.pl/static/upload/store/frdl/ANALIZY_CELOWE/analiza-2-2022.pdf (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Rządowe Centrum Analiz (2022), https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85dowe_Centrum_Analiz (dostęp: 27.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Sałata-Kochanowski P. (2016), Omówienie: Kodeks urbanistyczno-budowlany, „Obserwatorium Polityki Miejskiej”, IRMiR, 25.10.2016, https://obserwatorium.miasta.pl/omowienie-kodeks-urbanistyczno-budowlany/ (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Sejmik samorządowy (2022), https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejmik_samorz%C4%85dowy (dostęp: 19.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Sikora P. (2018), Co dalej z kodeksem urbanistyczno-budowlanym?, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11.07.2018, https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1171334,kodeks-urbanistyczno-budowlany-wstrzymany.html (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Skutki utraty ważności planów miejscowych, uchwalonych przed 1 stycznia 1995 (2003), „Murator. plus”, 29.01.2003, https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/skutki-utraty-waznosci-planow-miejscowych-uchwalonych-przed-1-stycznia-1995-aa-3Zpj-c5pb-mraL.html (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Słodczyk J. (2005), Struktura użytkowania terenów miejskich, [w:] Część II. Miasto jako element organizujący współczesną przestrzeń, [w:] Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, red. S. Korenik, J. Słodczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 101–121.
Zobacz w Google Scholar

Słodczyk J. (2012), Historia planowania i budowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko KPZK PAN w sprawie służb administracji publicznej zajmujących się gospodarką przestrzenną (2004), „Biuletyn KPZK PAN”, z. 210 (jubileuszowy z okazji 45-lecia KPZK PAN: Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni), red. T. Markowski, s. 185–187.
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju gminy. Poradnik praktyczny (2021), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, Warszawa, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-rozwoju-gminy (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Studia nad chaosem przestrzennym (2018a), red. A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński, t. I, A. Kowalewski, M.J. Nowak, Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje, Studia KPZK PAN, t. CLXXXII, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Studia nad chaosem przestrzennym (2018b), red. A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński, t. II, Koszty chaosu przestrzennego, Studia KPZK PAN, t. CLXXXII, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Studia nad chaosem przestrzennym (2018c), red. A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński, t. III, Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego, Studia KPZK PAN, t. CLXXXII, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Suchorabski M. (2014), Polska bez urbanistów. Senacka komisja niewzruszona, „Dziennik Gazeta Prawna”, 16.04.2014, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/791287,likwidacja-zawodu-urbanisty-senacka-komisja-niewzruszona.html (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Sypniewski D. (2014), Deregulacja zawodu urbanisty z perspektywy nauk prawnych, „METROPOLITAN”, nr 2 (2), s. 76–89.
Zobacz w Google Scholar

System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy i słabości (2021), red. D. Szlenk-Dziubek, O. Wisłocka, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

System zarządzania rozwojem Polski (2018), załącznik do uchwały nr 162/2018 Rady Ministrów z dnia 29 października 2018 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sztando A. (2021), Wyzwania systemowej integracji zarządzania przestrzenią z zarządzaniem strategicznym rozwojem w wymiarach lokalnym, subregionalnym i regionalnym, „Samorząd Terytorialny”, nr 12, s. 19–33.
Zobacz w Google Scholar

Sztando A. (2022), Czy modele oraz ustalenia i rekomendacje prawidłowo integrują zarządzanie przestrzenią z zarządzaniem strategicznym rozwojem gmin? Potrzebne korekty przepisów i działania edukacyjne, „Samorząd Terytorialny”, nr 12, s. 7–23.
Zobacz w Google Scholar

Szulczewska B. (2010), Urzędnik czy projektant – zasadniczy dylemat kierunku Gospodarka Przestrzenna (głos w dyskusji), [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 69–71.
Zobacz w Google Scholar

Szymla Z. (2010), Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku Gospodarka Przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, [w:] Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, red. T. Kudłacz, T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa, s. 167–171.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P., Nowak M.J., Legutko-Kobus P., Hołuj A., Lityński P., Jadach-Sepioło A., Blaszke M. (2021), Suburbanizacja w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju, Studia. Cykl monografii, t. 11/203, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Świątek D. (2011), Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne: doświadczenia angielskie, „Mazowsze. Studia Regionalne”, nr 6, s. 173–180.
Zobacz w Google Scholar

Towards a New Role for Spatial Planning (2001), Raport OECD, Paris Cedex 16.
Zobacz w Google Scholar

Vigar G., 2009., Towards an integrated spatial planning?, „European Planning Studies”, Vol. 17, No. 11.
Zobacz w Google Scholar

Vogelij J., 2010., Spatial Planning at the Heart of Territorial Cohesion, speech for a conference ECTP-CEU/RTPI? ESPON – How Can European Spatial Planners Asses Territorial Cohesion?, Edinburgh.
Zobacz w Google Scholar

Walters D.R. (2007). Designing community: Charrettes, master plans and form-based codes, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Wielańczyk-Grzelak E., Fręś J. (2022), Każda gmina będzie musiała opracować strategię rozwoju gminy, 19.12.2022, https://prawodlasamorzadu.pl/2022-12-19-kazda-gmina-bedzie-musiala-opracowac-strategie-rozwoju-gminy (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Wojnicka-Sycz E. (2018), Koncepcja i wymiary zintegrowanego planowania rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 16, No. 1/1, s. 257–273.
Zobacz w Google Scholar

Wojtowicz W. (2020), Z polskich przepisów znika Studium Metropolitalne, „URBNEWS”, 4.10.2020, http://urbnews.pl/znika-studium-metropolitalne/ (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Woźniak J. (2015), Wybrane aspekty zintegrowanego planowania rozwoju – perspektywa regionalna, [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, red. T. Kudłacz, P. Lityński, Studia KPZK PAN, t. CLXI, Warszawa, s. 43–50.
Zobacz w Google Scholar

WSA zbadała ważność zmienionych planów sprzed 1995 (2019), „URBNEWS”, 24.03.2019, https://urbnews.pl/wsa-waznosc-planow/ (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski (2009), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, kwiecień 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J. (2007), Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J. (2018), Gospodarowanie przestrzenią morską, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ziątek I. (2011), Diagnoza stanu sytemu planowania przestrzennego oraz jego rola w systemie zarządzania strategicznego – podsumowanie dyskusji, [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju”, red. T. Markowski, P. Żuber, Studia KPZK PAN, t. CXXXIV, Warszawa, s. 246–253.
Zobacz w Google Scholar

Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (projekt) (2015), red. T. Markowski (publikacja współfinansowana przez UE ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2), Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ziobrowski Z. (2015), Ku zintegrowanemu planowaniu, [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, red. T. Kudłacz, P. Lityński, Studia KPZK PAN, t. CLXI, Warszawa, s. 27–30.
Zobacz w Google Scholar

Znika samorząd urbanistów (2014), „Muratorplus” [Biznes – Prawo], 18.07.2014, https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/znika-samorzad-urbanistow-aa-fpao-34ey-Anp3.html (dostęp: 3.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Żuber P. (2011), Terytorialny wymiar w polityce rozwoju – potrzeba zmian systemowych w świetle nowej generacji dokumentów planistycznych, [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, red. T. Markowski, P. Żuber, Studia KPZK PAN, t. CXXXIV, Warszawa, s. 7–24.
Zobacz w Google Scholar

Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich (2006), Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. II, red. S. Kozłowski, KUL – Katedra Ochrony Środowiska, Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Białystok–Lublin–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

12 stycznia 2024

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-174-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-175-3

Inne prace tego samego autora