Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik po późnej dorosłości

Autorzy

Monika Mularska-Kucharek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Ewa Czernik
Adults. Psychoterapia i Pomoc Psychologiczna

Słowa kluczowe:

seniorzy, starość, starzenie się, gerontologia, aktywność fizyczna seniorów, choroby związane z wiekiem, aktywność umysłowa seniorów

Streszczenie

Praktyczny przewodnik dla seniorów, ich rodzin, opiekunów oraz dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek środowiskowych i społeczników napisany przez ekspertów!

Dzięki tej książce czytelnik pozna możliwości, jakimi dysponują seniorzy, aby czerpać satysfakcję z życia. Dowie się także, jak praca z emocjami, aktywność fizyczna, intelektualna oraz artystyczna i dostrzeganie wartości wiedzy płynącej z doświadczenia w okresie późnej dorosłości pozwalają wieść satysfakcjonujące życie.

Autorki przedstawią zmiany zachodzące w organizmie seniora i to, jak wpływają one na jego ciało i emocje. Pokażą formy aktywności fizycznej, duchowej i społecznej, sprzyjające osiąganiu zadowolenia z życia. Dzięki ich eksperckiej wiedzy czytelnik dowie się o tym, jak w praktyce przezwyciężać trudności, które w codziennym życiu napotykają seniorzy.

Bibliografia

Brzezińska A.I. (red.,) (2005), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Wydawnictwo GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska A.I., Wilowska J.A. (2010), Starość w kontekście psychologii pozytywnej, [w:] Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.), Pomyślna starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Poznań, s. 45–55.
Zobacz w Google Scholar

Carter L., Minirth F. (2015), Gniew. Jak nad nim zapanować?, Wydawnictwo Koinonia, Ustroń.
Zobacz w Google Scholar

Cavallier F.J.P. (2001), Wizualizacja. Od obrazu do działania, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Chlewiński Z. (2000), Pamiętam swoją datę urodzenia, „Charaktery” 10.
Zobacz w Google Scholar

Dodziuk A. (2007), Żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby, Instytut Psychologii Zdrowia – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Domańska A. (2007), Nie jesteś taka mała, „Sens. Poradnik Psychologiczny” 2.
Zobacz w Google Scholar

Dubas E. (2004), Starość w perspektywie rozwoju, duchowości i edukacji. Geragogiczny przyczynek do refleksji nad starością i starzeniem się człowieka, [w:] Wesołowska E.A. (red.), Człowiek i edukacja, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
Zobacz w Google Scholar

Dubas E. (2012), Sztuka starzenia się – uczenie się starości. Kontekst andragogiczny, [w:] Dubas E., Wąsiński A. (red.), Edukacyjna przestrzeń starości. Wybrane konteksty refleksji i badań, „Biblioteka Gerontologii Społecznej” 1.
Zobacz w Google Scholar

Dubas E. (2013), Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością, „Rocznik Andragogiczny”.
Zobacz w Google Scholar

Dunajska A. (2006), Wolontariat w praktyce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ekman P. (2012), Emocje ujawnione, Wydawnictwo Helion (Sensus), Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Fabiś A., Wawrzyniak J.K., Chabior A. (2015), Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Fjell A.M., McEvoy L., Holland D, Dale A.M., Walhovd K.B. (2014), Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. What is normal in normal aging? Effects of aging, amyloid and Alzheimer’s disease on the cerebral cortex and the hippocampus, „Progress in Neurobiology” 117, s. 20–40.
Zobacz w Google Scholar

Ferrero B. (2005), Kółka na wodzie. Krótkie opowiadania dla ducha, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goldberg E. (2014), Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje, PWN. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gorzkowska A., Opala G. (2010), Rehabilitacja w wieku podeszłym, „Borgis – Postępy Nauk Medycznych” 6, s. 492–498.
Zobacz w Google Scholar

GUS, dane dostępne w systemie bazy internetowej.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2014a), Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2014b), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa, listopad.
Zobacz w Google Scholar

Herbert M. (2005), Żałoba w rodzinie. Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzinom, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Henzler M. (2014), Wcześniej urodzeni, Polityka Cyfrowa, 24 czerwca, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1583799,1,coraz-wiecej-polskich-stulatkow.read (4.01.2016).
Zobacz w Google Scholar

Jajor J., Nonn-Wasztan S., Rostkowska E., Samborski W. (2013), Specyfika rehabilitacji ruchowej osób starszych, „Nowiny Lekarskie” 82(1), s. 89–96.
Zobacz w Google Scholar

Janiszewska-Rain J. (2005), Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym?, [w:] Brzezińska A.I. (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Wydawnictwo GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Josefsson M., de Luna X., Pudas S., Nilsson L.G., Nyberg L. (2012), Genetic and lifestyle predictors of 15year longitudinal change in episodic memory, „Journal American Geriatrics Society” 60, s. 2308–2312.
Zobacz w Google Scholar

Kazmierski J., Banys A., Latek J., Bourke J., Jaszewski R. (2014), Raised IL-2 and TNF-α concentrations are associated with postoperative delirium in patients undergoing coronary-artery bypass graft surgery, „International Psychogeriatrics” 26, s. 845–855.
Zobacz w Google Scholar

Keirse M. (2005), Pożegnanie z matką, Polwen – Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (2012), Prawa człowieka. Poradnik dla osób starszych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kostka T. (2002), Trening siłowy (oporowy) w promocji zdrowia i rehabilitacji, „Polski Merkuriusz Lekarski” 13(78), s. 520–523.
Zobacz w Google Scholar

Kozierkiewicz A., Szczerbińska K. (red.), (2007), Opieka długoterminowa w Polsce: ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość, Wydawnictwo TerMedia, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kozyra B. (2008), Komunikacja bez barier, MT Biznes, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krakowiak P. (2008), Strata, osierocenie i żałoba. Poradnik dla pomagających i dla osób w żałobie, Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kübler-Ross E., Kessler D. (2005), On grief and grieving: Finding the meaning of grief through the five stages of loss, Scribner, New York.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyńska-Rejchert A. (2005), Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Leś E. (2001), Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Makuła W. (2012), Usprawnianie ruchowe seniorów. Wybrane zagadnienia profilaktyki gerontologii, www.pwsz-ns.edu.pl W_Makula_2012 (13.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Metel S. (2003), Wpływ Tai Chi oraz ćwiczeń sensomotorycznych na poprawę równowagi u osób w wieku geriatrycznym, „Rehabilitacja Medyczna” 7 (3), s. 55–60.
Zobacz w Google Scholar

Mularska-Kucharek M., Wiktorowicz J. (2013), Czy starszej generacji żyje się gorzej? Ocena subiektywnej jakość życia osób w wieku 50+, [w:] Rusnak Z., Zmyślona B., Jakość życia a zrównoważony rozwój, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 293, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski H. (2003), Starość i witaukt psychologiczny: atrybucja rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 roku (2014), GUS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Posłuszny M., Lapina S. (2011), Zapobieganie starzeniu się przez rekreację, „Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu” 6, s. 9–16.
Zobacz w Google Scholar

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych, www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/zalecenia_km/%3FprintMode%3Dtrue+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl= pl (10.01.2016).
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny województwa łódzkiego (2015), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, http://lodz.stat.gov.pl (21.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Rosławski A., Skolimowski T. (2003), Technika wykonania ćwiczeń leczniczych, PZWL, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Seneka (1961), Listy moralne do Lucyliusza 12, 4, tłum. W. Kornatowski, Biblioteka Klasyków Filozofii 65, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sierpowska I. (2007), Ustawa o Pomocy Społecznej. Komentarz, Wolter Kluwer Polska, Warszawa, s. 249–250.
Zobacz w Google Scholar

Simon J. (2010), Solution-focused practice in end-of-life & grief counseling, Springer Publishing Company LLC, New York.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN (2016), http://sjp.pwn.pl/sjp/zaloba;2548006.html (25.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Steuden S. (2011), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szarota Z. (1998), Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób starszych, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski P. (2006), Proces starzenia się ludności – przyczyny, etapy, konsekwencje, [w:] T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Via Medica, Gdańsk, s. 13–17.
Zobacz w Google Scholar

Szumlicz J. (1989), Pomoc społeczna w badaniach empirycznych, „Studia i Materiały IPiSS”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Timonen V. (2008), Ageing Societies. A Comparative Introduction, Open University Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski W., Piątkowski P. (2015), Maści, żele, kremy, spraye i pozostałe preparaty do stosowania zewnętrznego w chorobach i obrażeniach narządu ruchu, Medsport, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tosato M., Zamboni V., Ferrini A., Cesari M. (2007), The aging process and potential interventions to extend life expectancy, „Clinical Interventions Aging” 2, s. 401– 412.
Zobacz w Google Scholar

Twardowska-Rajewska J., Krótki program usprawniania seniorów w celu zminimalizowania zaburzeń równowagi. Doniesienie wstępne, „Gerontologia Polska” 14 (1)/2006, s. 41–45.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (2004), Dz.U. 64, poz. 593, z późn. zm., rozdział 2. „Domy Pomocy Społecznej”.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (2015), Dz.U. poz. 163.
Zobacz w Google Scholar

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2014 r. (2015), ZUS, Departament Statystyki, Warszawa, http://www.zus.pl/ (20.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Woydyłło E. (2010), Buty szczęścia, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zaorska Z. (1999), Dodać życia do lat, Wydawnictwo Klanza, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zych A.A. (2007), Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zych A.A. (red.), (2014), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem. Wybór materiałów konferencyjnych, Wydawnictwo Progres, Sosnowiec–Dąbrowa Górnicza.
Zobacz w Google Scholar

Żak M. (2005), Rehabilitacja osób po 80. roku życia z zaburzeniami czynności życia codziennego, „Gerontologia Polska” 3(13), s. 200–205.
Zobacz w Google Scholar

Żak M., Skalska A., Szczerbińska K. (2008), Programy nauki samodzielnego podnoszenia się po upadku dla osób starszych – badanie randomiowane, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 5(6), 10, s. 496–507.
Zobacz w Google Scholar

http://sciaga.pl/tekst/47536-48-cwiczenia_gimnastyczne_dla_osob_w_starszym_wieku (19.01.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.dao.pl/cwiczenia/podstawy-tai-chi/; http://www.dao.pl/cwiczenia/podstawy-tai-chi/zhan-zhuang-stanie-jak-slup/ (19.01.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.fecwis.org/blog/niecodzienne-opowiadania.
Zobacz w Google Scholar

http://aleksandraholewa.com/blog/bajka-o-jablku/.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

17 grudnia 2016

Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-252-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-253-9

Inne prace tego samego autora