Mechanizmy ładu korporacyjnego a system kontroli nad sprawozdawczością finansową: Perspektywa raportów zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych

Autorzy

Jacek Gad
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
https://orcid.org/0000-0001-5619-8405

Słowa kluczowe:

ład korporacyjny, sprawozdawczość finansowa, spółki publiczne, kontrola finansowa, rada nadzorcza, audyt wewnętrzny, zarządy spółek publicznych

Streszczenie

System kontroli nad sprawozdawczością finansową, będący przedmiotem prezentowanej publikacji, stanowi jeden z przejawów konwergencji standardów ładu korporacyjnego polegający na implementacji tego systemu, wdrożonego na początku XXI wieku w Stanach Zjednoczonych, do praktyki spółek publicznych w Unii Europejskiej. System ten obejmuje dwie główne sfery działalności spółki, tj. system zarządzania oraz ład korporacyjny. Celem głównym monografii jest zidentyfikowanie zakresu ujawnień na temat systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową zamieszczonych w raportach zarządu oraz mechanizmów ładu korporacyjnego wpływających na ten zakres w praktyce polskich i niemieckich spółek publicznych.

Przedstawione wyniki badań mogą być wartościowe dla instytucji odpowiedzialnych za konstruowanie regulacji prawnych oraz dobrych praktyk w obszarze ładu korporacyjnego, dla zarządów spółek publicznych, a także członków rad nadzorczych i ich komitetów.

Bibliografia

Abbott L.J., Parker S., Peters G.F., Audit committee characteristics and restatements: A study of the efficacy Blue Ribbon Committee recommendations, „Auditing: A Journal of practice & Theory” 2004, vol. 23, no. 1, s. 69–87.
Zobacz w Google Scholar

Abbott L.J., Parker S., Peters G.F., Serving two masters: The association between audit committee internal audit oversight and internal audit activities, „Accounting Horizons” 2010, no. 24, s. 1–24.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A., Systemy nadzoru korporacyjnego na świecie – tendencje zmian, „Ekonomia i Prawo” 2011, t. 7, s. 67–77.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A., Dąbrowski T.J., Znaczenie reputacji spółek w różnych systemach ładu korporacyjnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. XCVII, s. 181–197.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A., Urbanek P., Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 2, s. 81–102.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A., Bohdanowicz L., Gad J., Implementacja zmian prawa dotyczących rad nadzorczych w spółkach publicznych w Polsce, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2018, vol. 16, no. 2, s. 51–65.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A., Bohdanowicz L., Gad J., Reakcje spółek publicznych na wprowadzenie obowiązku powoływania komitetu audytu, „e-mentor” 2017, nr 4(72), s. 25–35.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A., Mesjasz C., Urbanek P., Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna M., Przejrzystość a nadzór korporacyjny, „Corporate Governance. Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów” 2006, nr 3(7), s. 10–16.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna M., Struktura własności a nadzór korporacyjny, [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 53–86.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna M., Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna M., Koładkiewicz I., Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa, [w:] S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 447–464.
Zobacz w Google Scholar

Alzeban A., Sawan N., The impact of audit committee characteristics on the implementation of internal audit recommendations, „Journal of International Accounting Auditing and Taxation” 2015, no. 24, s. 61–71.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski M., Grabiński K., Wpływ jakości systemu nadzoru właścicielskiego na sytuację finansową spółek giełdowych w czasach kryzysu finansowego – przegląd badań empirycznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 268, s. 9–19.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong Ch.S., Guay W.R., Mehran H., Webe J.P., The Role of Financial Reporting and Transparency in Corporate Governance, „Economic Policy Review” 2016, vol. 22, no. 1, s. 107–128.
Zobacz w Google Scholar

Ashbaugh H., Collins D.W., Kinney W.R., LaFond R., The effect of SOX internal control deficiencies on firm risk and cost of equity, „Journal of Accounting Research” 2009, no. 47, s. 1–43.
Zobacz w Google Scholar

Baker C.R., Wallage P., Future of Financial Reporting in Europe: Its Role in Corporate Governance, „International Journal of Accounting” 2000, vol. 35, no. 2, s. 173–187.
Zobacz w Google Scholar

Bardhan I., Lin S., Wu S.L., The Quality of Internal Control over Financial Reporting in Family Firms, „Accounting Horizons” 2015, vol. 29, no. 1, s. 41–60.
Zobacz w Google Scholar

Bareja K., Giedroyć M., Charakterystyka rodzajów ryzyka identyfikowanych dzięki bilansowi, [w:] A Karmańska (red.), Ryzyko w rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 449–457.
Zobacz w Google Scholar

Barua A., Rama D.V., Sharma V., Audit committee characteristics and investment in internal auditing, „Journal of Accounting and Public Policy” 2010, no. 29, s. 503–513.
Zobacz w Google Scholar

Bauwhede H.V., Willekens M., Disclosure on Corporate Governance in the European Union, „Corporate Governance: An International Review” 2008, vol. 16, no. 2, s. 101–115.
Zobacz w Google Scholar

Beasley M.S., An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud, „Accounting Review” 1996, vol. 71, no. 4, s. 443–465.
Zobacz w Google Scholar

Beasley M.S., Carcello J.V., Hermanson D.R., Neal T.L., The Audit Committee Oversight Process, „Contemporary Accounting Research” 2009, vol. 26, no. 1, s. 65–122.
Zobacz w Google Scholar

Beattie V., Mc Innes B., Fearnley S., A methodology for analysing and evaluating narratives in annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality attributes, „Accounting Forum” 2004, vol. 28, issue 3, s. 205–236.
Zobacz w Google Scholar

Bedard J., Johnstone K., Earnings manipulation risk, corporate governance risk, and auditors’ planning and pricing decisions, „The Accounting Review” 2004, vol. 79, no. 2, s. 277–304.
Zobacz w Google Scholar

Bedard J., Chtourou S. M., Courteau L., The effect of audit committee expertise, independence and activity on aggressive earnings management, „Auditing: A Journal of Practice and Theory” 2004, vol. 23, no. 2, s. 13–35.
Zobacz w Google Scholar

Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., Raport społeczny jako współczesne narzędzie komunikowania się spółek z interesariuszami w świetle koncepcji zintegrowanego raportowania, [w:] E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem – wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 112–145.
Zobacz w Google Scholar

Berndt M., Global Differences in Corporate Governance Systems: Theory and Implications for Reforms, „Harvard Law School Discussion Paper” 2000, vol. 303, no. 11, s. 1–65.
Zobacz w Google Scholar

Bhojraj S., Effect of corporate governance on bond ratings and yields: The role of institutional investors and outside directors, „Journal of Business” 2003, no. 76, s. 455–475.
Zobacz w Google Scholar

Bohdanowicz L., Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bohdanowicz L., Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bradbury M.E., The Incentives for Voluntary Audit Committee Formation, „Journal of Accounting and Public Policy” 1990, vol. 9, issue 1, s. 19–36.
Zobacz w Google Scholar

Bronson S.N., Carcello J.V., Raghunandan K., Firm Characteristics and Voluntary Management Report on Internal Control, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” 2006, vol. 25, no. 2, s. 25–39.
Zobacz w Google Scholar

Brown P., Beekes W., Verhoeve P., Corporate governance, accounting and finance: A review, „Accounting and Finance” 2011, no. 51, s. 96–172.
Zobacz w Google Scholar

Cadbury A., Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View, Oxford University Press Inc., New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Campbell J.L., Chen H., Dhaliwal D.S., Lu H., Steel L.B., The information content of mandatory risk factor disclosures in corporate filings, „Review of Accounting Studies” 2014, vol. 19, no. 1, s. 396–455.
Zobacz w Google Scholar

Carcello J.V., Neal T.L., Audit committee composition and auditor reporting, „The Accounting Review” 2000, vol. 75, no. 4, s. 453–467.
Zobacz w Google Scholar

Carcello J.V., Hermanson D.R., Raghunandan K., Factors associated with US public companies’ investment in internal auditing, „Accounting Horizons” 2005, vol. 19, no. 2, s. 65–80.
Zobacz w Google Scholar

Carcello J.V., Hermanson D.R., Neal T.L., Riley R.A., Board Characteristics and Audit Fees, „Contemporary Accounting Research” 2002, vol. 19, no. 3, s. 365–384.
Zobacz w Google Scholar

Cernat L., The emerging European corporate governance model: Anglo-Saxon, Continental, or still the century of diversity?, „Journal of European Public Policy” 2014, vol. 13, no. 1, s. 147–166.
Zobacz w Google Scholar

Certo S.T., Influencing initial public offering investors with prestige: Signaling with board structures, „Academy of Management Review” 2003, vol. 28, no. 3, s. 432–446.
Zobacz w Google Scholar

Certo S.T., Daily C.M., Dalton D.R., Signaling firm value through board structure: An investigation of initial public offerings, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2001, vol. 26, no. 2, s. 33–50.
Zobacz w Google Scholar

Chen Ch.J.P., Jaggi B., Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong, „Journal of Accounting and Public Policy” 2000, no. 19, s. 285–310.
Zobacz w Google Scholar

Cheung Y.L., Jiang P., Tan W., A transparency Disclosure Index measuring disclosures: Chinese listed companies, „Journal of Accounting and Public Policy” 2010, vol. 29, no. 3, s. 259–280.
Zobacz w Google Scholar

Cho C.H., Laine M., Roberts R.W., Rodrigue M., Organized hypocrisy, organizational façades, and sustainability reporting, „Accounting, Organizations and Society” 2015, no. 40, s. 78–94.
Zobacz w Google Scholar

Ciechan-Kujawa M., Wielowymiarowy audyt biznesowy – wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Coetsee C., Pietersen M.E., Management commentary in financial accounting: assessing its value, role and objectives, „Southern Africa Business Review” 2008, vol. 12, no. 1, s. 18–36.
Zobacz w Google Scholar

Cohen B.D., Dean T.J., Information asymmetry and investor valuation of IPOs: Top management team legitimacy as a capital market signal, „Strategic Management Journal” 2005, vol. 26, issue 7, s. 683–690.
Zobacz w Google Scholar

Cohen J.R., Hanno D.M., Auditors’ Consideration of Corporate Governance and Management Control Philosophy in Preplanning and Planning Judgments, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” 2000, vol. 19 no. 2, s. 133–146.
Zobacz w Google Scholar

Cohen J., Gaynor L.M., Krishnamoorthy G., Wright A.M., Academic Research on Communications Among External Auditors, the Audit Committee, and the Board: Implications and Recommendations for Practice, „Current Issues in Auditing” 2008, no. 3, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Colley L.J., Doyle L.J., Logan G., What is corporate governance, McGraw-Hill Companies, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Collier P., Factors affecting the formation of audit committees in major UK listed companies, „Accounting and Business Research” 2010, vol. 23, no. 91A, s. 421–430.
Zobacz w Google Scholar

Collier P., Zaman M., Convergence in European Corporate Governance: The audit committee concept, „Corporate Governance: An International Review” 2005, vol. 13, no. 6, s. 753–768.
Zobacz w Google Scholar

Connelly B.L., Certo T., Ireland D., Reutzel C., Signaling theory: A review and assessment, „Journal of Management” 2011, vol. 37, no. 1, s. 39–67.
Zobacz w Google Scholar

Coy C., Dixon K., The public accountability index: Crafting a parametric disclosure index for annual reports, „The British Accounting Review” 2004, vol. 36, no. 1, s. 79–106.
Zobacz w Google Scholar

Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Czajor P., Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7), [w:] J. Gierusz, M. Gierusz (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2017, s. 759–948.
Zobacz w Google Scholar

Davis J.H., Schoorman F.D., Donaldson L., Toward a Stewardship Theory of Management, „Academy of Management Review” 1997, vol. 22, no. 1, s. 20–47.
Zobacz w Google Scholar

De Villiers C., Alexander D., The institutionalisation of corporate social responsibility reporting, „The British Accounting Review” 2014, vol. 46, no. 2, s. 198–212.
Zobacz w Google Scholar

DeAngelo L.E., Auditor Size and Audit Quality, „Journal of Accounting & Economics” 1981, no. 3, s. 183–199.
Zobacz w Google Scholar

DeFond M.L., Francis J., Audit research after Sarbanes-Oxley, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” 2005, no. 24, s. 5–30.
Zobacz w Google Scholar

DeFond M.L., Hann R.N., Hu X., Does the market value financial expertise on audit committees of boards of directors?, „Journal of Accounting Research” 2005, vol. 43, no. 2, s. 153–193.
Zobacz w Google Scholar

Deumes R., Knechel W.R., Economic Incentives for Voluntary Reporting on Internal Risk Management and Control Systems, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” 2008, vol. 27, no. 1, s. 35–66.
Zobacz w Google Scholar

DeZoort F.T., Salterio S.E., The Effects of Corporate Governance Experience and Financial-Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee Members’ Judgments, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” 2001, vol. 20, no. 2, s. 31–47.
Zobacz w Google Scholar

DiPiazza S.A., Eccles R.G., Building Public Trust. The Future of Corporate Reporting, John Wiley & Sons Inc., New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Discussion Paper on the Financial Reporting and Auditing Aspects of Corporate Governance, The European Federation of Accountants, Brussels, July 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcje i praktyka, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Audyting jako element ładu korporacyjnego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011, nr 64(120), s. 25–37.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Developments of corporate governance in Poland: implications for accounting, [w:] I. Górowski (red.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Academic and Professional Press, WSiP SA Group, Warszawa 2008, s. 121–137.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Exploring Audit Committee Practices: Oversight of Financial Reporting and External Auditors in Poland, „Journal of Management and Governance” 2015, vol. 19, no. 1, s. 113–143.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Komitet audytu, [w:] D. Dobija, I. Cieślak, I. Koładkiewicz, K. Klimczak, Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 39–63.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Problemy ustalania efektywności komitetów audytu – istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, nr 50(106), s. 37–49.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Rola komitetu audytu w zapewnieniu rzetelnego rozrachunku. Aspekty regulacyjne, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 1, s. 87–96.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Rola rachunkowości w zapewnieniu ładu korporacyjnego, [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 460–484.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Substance over form? An exploratory study of the role of audit committees in an emerging economy, 2011, http://ssrn.com/abstract=1856469 (dostęp: 9.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Cieślak I., Koładkiewicz I., Klimczak K., W kierunku zwiększania efektywności funkcjonowania rady nadzorczej, [w:] tychże, Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 133–143.
Zobacz w Google Scholar

Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Doh J.P., Howton S. D., Howton S.W., Siegel D.S., Does the market respond to an endorsement of social responsibility? The role of institution, information, and legitimacy, „Journal of Management” 2010, vol. 36, no. 6, s. 1461–1485.
Zobacz w Google Scholar

Doupnik T.S., Salter S.B., External Environment, Culture, and Accounting Practice: A Preliminary Test of a General Model of International Accounting Development, „International Journal of Accounting” 1995, no. 30, s. 189–207.
Zobacz w Google Scholar

Doyle J.T., Ge W., McVay S., Accruals Quality and Internal Control over Financial Reporting, „The Accounting Review” 2007, vol. 82, no. 5, s. 1141–1170.
Zobacz w Google Scholar

Dye R.A., An evaluation of „essays on disclosure” and the disclosure literature in accounting, „Journal of Accounting and Economics” 2001, vol. 32, no. 1–3, s. 181–235.
Zobacz w Google Scholar

Eisenhardt K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, „The Academy of Management Review” 1989, vol. 14, no. 1, s. 57–74.
Zobacz w Google Scholar

Elbannan M.A., Quality of internal control over financial reporting, corporate governance and credit ratings, „International Journal of Disclosure and Governance” 2009, vol. 6, no. 2, s. 127–149.
Zobacz w Google Scholar

Engel E., Hayes R.M., Wang X., CEO Turnover and properties of Accounting Information, „Journal of Accounting and Economics” 2003, vol. 36, no. 1–3, s. 197–226.
Zobacz w Google Scholar

Fama E.F., Jensen M.C., Separation of Ownership and Control, „Journal of Law and Economics” 1983, vol. 26, no. 2, s. 301–326.
Zobacz w Google Scholar

Fernandez C., Arrondo R., Alternative Internal Controls as Substitutes of the Board of Directors, „Corporate Governance: An International Review” 2005, vol. 13, no. 6, s. 856–866.
Zobacz w Google Scholar

Franks J., Mayer C., Corporate Ownership and Control in The U.K., Germany, and France, „Journal of Applied Corporate Finance” 1997, vol. 9, no. 4, s. 30–45.
Zobacz w Google Scholar

Frendzel M., Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Atrybuty użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych systemu informacyjnego rachunkowości – perspektywa asymetrii informacji, „Problemy Zarządzania” 2014, vol. 12, nr 2(46), s. 114–128.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Audyt zewnętrzny jako mechanizm nadzoru korporacyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 4 (82)/1, s. 665–675.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Content of Disclosures Concerning Control over Financial Reporting: The Perspective of Polish Listed Companies, „Management and Business Administration. Central Europe” 2016, vol. 24, no. 3, s. 23–46.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Disclosures on control over financial reporting: the reporting practice of banks listed on the Warsaw Stock Exchange, „e-Finanse” 2015, vol. 11, nr 1, s. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Forma sprawozdania z wyniku całościowego – perspektywa polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, „Przegląd Organizacji” 2017, nr 5, s. 44–52.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości według Profesor Alicji Jarugowej – perspektywa nadzoru korporacyjnego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2014, nr 136(80), s. 89–105.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Information Transparency of the Statement of Comprehensive Income: The Reporting Practice of WIG30 and DAX Companies, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2016, vol. 12, no. 3, s. 113–134.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Odpowiedzialność rad nadzorczych za rachunkowość w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 213–226.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Propozycja nowej formuły sprawozdania (komentarza) zarządu, [w:] E. Walińska, P. Czajor, J. Gad, Wybrane zmiany w regulacjach międzynarodowych i krajowych rachunkowości – już obowiązujące i propozycje na przyszłość. Meritum. Aneks. Rachunkowość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 67–74.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Raport zarządu i jego miejsce w sprawozdawczości przedsiębiorstw, [w:] E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem – wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 83–84.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Reklasyfikacja składników pozostałego wyniku całościowego – praktyka spółek notowanych na polskim i niemieckim rynku kapitałowym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 285, s. 132–142.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2014, nr 131(75), s. 47–68.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., The main categories of disclosures concerning control over financial reporting: The practice of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, „Business and Economic Horizons” 2015, vol. 11, no. 3, s. 162–172.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., The pillars of internal control and risk management systems in relation to financial reporting: The perspective of the Polish and German capital markets, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, nr 88(144), s. 37–60.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., The Relationship between Supervisory Board and Management and their Communication Process in Publicly Listed Companies in Poland, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2015, vol. 18, no. 2, s. 139–160.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Wybrane zmiany legislacyjne prowadzące do zwiększenia wiarygodności sprawozdań finansowych, [w:] E. Walińska, P. Czajor, J. Gad, Meritum. Aneks. Rachunkowość. Wybrane zmiany w regulacjach międzynarodowych i krajowych rachunkowości – już obowiązujące i propozycje na przyszłość, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 27–30.
Zobacz w Google Scholar

Gad J., Wójciak M., Audyt wewnętrzny a wiarygodność sprawozdań finansowych – perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Ganesan Y., Hwa Y.W., Jaffar A.H., Hashim F., Corporate governance and Sustainability Reporting Practices: The Moderating Role of Internal Audit Function, „Global Business and Management Research: An International Journal” 2017, vol. 9, no. 4, s. 159–179.
Zobacz w Google Scholar

Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., Managerial Accounting, McGraw-Hill Irwin, New York, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ge W., McVay S., The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control after the Sarbanes-Oxley Act, „Accounting Horizons” 2005, vol. 19, no. 3, s. 137–158.
Zobacz w Google Scholar

Gendron Y.J., Bedard J., Gosselin M., Getting inside the black box: A field study of practices in “effective” audit committees, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” 2004, vol. 23, no. 1, s. 153–171.
Zobacz w Google Scholar

Golec A., Gabriel B., Standardy ładu korporacyjnego jako czynnik determinujący wybór miejsca zagranicznego debiutu giełdowego na przykładzie spółek ukraińskich, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014, t. XCI/2, s. 125–142.
Zobacz w Google Scholar

Golec A., Kurek B., Ewolucja system nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 2/1, s. 69–82.
Zobacz w Google Scholar

Golec A., Zamojska A., Klasyfikacja systemów nadzoru korporacyjnego – podejście alternatywne, „Problemy Zarządzania” 2014, vol. 12, nr 2, s. 49–67.
Zobacz w Google Scholar

Grabiński K., Porównywalność a konwergencja standardów rachunkowości w świetle badań empirycznych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 1/1, s. 245–254.
Zobacz w Google Scholar

Grabiński K., Wymogi projektu standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu a praktyka polskich spółek giełdowych, [w:] M. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 139–154.
Zobacz w Google Scholar

Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S., The economic implications of corporate financial reporting, „Journal of Financial Economics” 2005, vol. 40, no. 1–3, s. 3–73.
Zobacz w Google Scholar

Gray S.J., Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally, „Abacus” 1988, no. 24, s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Gray S.R., Cannella Jr A.A., The Role of the Risk in Executive Compensation, „Journal of Management” 1997, vol. 23, no. 4, s. 517–540.
Zobacz w Google Scholar

Gros M., Koch S., Wallek Ch., Internal audit function quality and financial reporting: results of a survey on German listed companies, „Journal of Management and Governance” 2017, no. 21, s. 291–329.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński M., Nadzór korporacyjny a wyniki finansowe przedsiębiorstwa, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 29–38.
Zobacz w Google Scholar

Gulati R., Higgins M.C., Which ties matter when? The contingent effects of interorganizational partnerships on IPO success, „Strategic Management Journal” 2003, vol. 24, no. 2, s. 127–144.
Zobacz w Google Scholar

Hadro D., Klimczak K., Pauka M., Impression Management in Letters to Shareholders: Evidence from Poland, „Accounting in Europe” 2017, vol. 14, no. 3, s. 305–330.
Zobacz w Google Scholar

Healy P. M., Palepu K.G., Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of empirical disclosure literature, „Journal of Accounting and Economics” 2001, vol. 31, no. 1–3, s. 405–440.
Zobacz w Google Scholar

Hermanson D.R., The growing stature of internal auditing, „Internal Auditing” 2002, no. 17, s. 43–44.
Zobacz w Google Scholar

Hermanson H.M., An Analysis of the Demand for Reporting on Internal Control, „Accounting Horizons” 2000, vol. 14, no. 3, s. 325–341.
Zobacz w Google Scholar

Higgs D., Review of the role and effectiveness of non-executive directors, The Stationery Office, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Hill Ch.W.L., Jones T.M., Stakeholder-Agent Theory, „Journal of Management Studies” 1992, vol. 29, no. 2, s. 131–154.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hoitash R., Hoitash U., Johnstone K.M., Internal Control Material Weaknesses and CFO Compensation, „Contemporary Accounting Research” 2012, vol. 29, no. 3, s. 768–803.
Zobacz w Google Scholar

Hoitash U., Hoitash R., Bedard J.C., Corporate Governance and Internal Control over Financial Reporting: A Comparison of Regulatory Regimes, „The Accounting Review” 2009, vol. 84, no. 3, s. 839–867.
Zobacz w Google Scholar

Hooghiemstra R., Hermes N., Emanuels J., National Culture and Internal Control Disclosures: A Cross-country Analysis, „Corporate Governance: An International Review” 2015, vol. 23, no. 4, s. 357–377.
Zobacz w Google Scholar

Hoos F., Messier W.F., Smith J.L., The effects of serving two masters and using the internal audit function as a management training ground on internal auditors’ objectivity, Working Paper, 2014, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2358149 (dostęp: 2.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Hopt K.J., Law and Corporate Governance: German within Europe, „Journal of Applied Corporate Finance” 2015, vol. 27, no. 4, s. 8–15.
Zobacz w Google Scholar

Hopt K.J., Modern Company and Capital Market Problems: Improving European Corporate Governance After Enron, [w:] J. Armour, J.A. McCahery (red.), After Enron, Improving Corporate Law and Modernising Securities Regulation in Europe and the US, Hart, Oxford 2006, s. 445–496.
Zobacz w Google Scholar

Horn L., Corporate Governance in Crisis? The Politics of EU Corporate Governance Regulation, „European Law Journal” 2012, vol. 18, no. 1, s. 83–107.
Zobacz w Google Scholar

Howard A., Groupthink and Corporate Governance Reform: Changing the Formal and Informal Decisionmaking Processes of Corporate Boards, „Southern California Interdisciplinary Law Journal” 2011, vol. 20, no. 425, s. 425–457.
Zobacz w Google Scholar

Ignatowski R., Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jackson C.W., Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jaggi B., Low P.Y., Impact of Culture, Market Forces, and Legal System on Financial Disclosures, „The International Journal of Accounting” 2000, vol. 35, no. 4, s. 495–519.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie, [w:] tenże (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 13–32.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., Jajuga T., Elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 379–386.
Zobacz w Google Scholar

Jarugowa A., Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości, [w:] taż (red.), Współczesne problemy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 12–39.
Zobacz w Google Scholar

Jarugowa A., Problem implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] I. Sobańska, A. Nowak (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 13–28.
Zobacz w Google Scholar

Jarugowa A., Rachunkowość zarządcza ostatniej dekady: od funkcji informacyjnej do współudziału w zarządzaniu, [w:] A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1998, s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics” 1976, vol. 3, no. 4, s. 305–360.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., Istota i uwarunkowania rozwoju nadzoru korporacyjnego, [w:] S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 13–25.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., Modernizacja czy amerykanizacja japońskiego nadzoru korporacyjnego – zarys problemu, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2017, vol. 2, no. 2, s. 33–47.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny i tendencje jego zmiany w wybranych krajach, [w:] A. Herman, J. Bieliński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 91–100.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny w Wielkiej Brytanii, [w:] M. Jerzemowska, A. Golec, A. Zamojska, Corporate governance. BRIC i Polska na tle krajów rozwiniętych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 13–64.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., Wybrane międzynarodowe i krajowe regulacje nadzoru korporacyjnego na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii, [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 173–220.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M., Campbell K., Najman K., Przyczynek do oceny polskich regulacji nadzoru korporacyjnego, „Master of Business Administration” 2010, nr 6, s. 2–15.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Corporate Governance in Developing Countries: Finding the Balance between Global Standards and Local Context – The Case of Poland, „International Journal of Trade, Economics and Finance” 2014, vol. 5, no. 4, s. 374–378.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych – wnioski z doświadczeń zachodnich, [w:] S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 41–52.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Ewolucja modeli ładu korporacyjnego oraz wnioski dla polskiej praktyki gospodarczej, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 2/1, s. 113–128.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Ład wewnątrzorganizacyjny w świetle różnych teorii a wyzwania współczesności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finance, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 690(51), s. 789–799.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Polski model ładu korporacyjnego na tle doświadczeń światowych, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 195–212.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Współdziałanie spółek z ich zarządami i radami nadzorczymi, [w:] tenże (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 29–31.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Bohdanowicz L., Struktura i formy sprawowania władzy w polskich spółkach akcyjnych w ocenie przewodniczących rad nadzorczych badanych spółek, [w:] J. Jeżak (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 93–122.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Bohdanowicz L., Kaźmierska-Jóźwiak B., Matyjas Z., Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizacji strategii spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejka D., Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Johnstone K., Li C., Rupley K.H., Changes in Corporate Governance Associated with the Revelation of Internal Control Material Weaknesses and Their Subsequent Remediation, „Contemporary Accounting Research” 2011, vol. 28, issue 1, s. 331–383.
Zobacz w Google Scholar

Jungmann C., The Effectiveness of Corporate Governance in One-Tier and Two-Tier Board Systems – Evidence from the UK and Germany, „European Company and Financial Law Review” 2006, vol. 3, no. 4, s. 426–474.
Zobacz w Google Scholar

Kabalski P., Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kamela-Sowińska A., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a korupcja, [w:] I. Sobańska, W.A. Nowak (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 29–37.
Zobacz w Google Scholar

Karamanou I., Vafaes N., The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis, „Journal of Accounting Research” 2005, vol. 43, no. 3, s. 453–486.
Zobacz w Google Scholar

Karmańska A., Projekt i ramy koncepcyjne budowy sprawozdania z ryzyka gospodarczego, [w:] taż (red.), Ryzyko w rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 501–522.
Zobacz w Google Scholar

Karmańska A., Zarządzanie ryzykiem versus raportowanie ryzyka, [w:] taż (red.), Ryzyko w rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 363–364.
Zobacz w Google Scholar

Kobiela-Pionnier K., Od interesariusza do inwestora – ewolucja pojęcia głównego użytkownika raportu zintegrowanego według wytycznych IIRC i jego znaczenie dla globalnej akceptacji koncepcji , „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2018, nr 98(154), s. 123–145.
Zobacz w Google Scholar

Koładkiewicz I., Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa. Perspektywa interesariuszy polskiego rynku kapitałowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014, t. XCI/2, s. 193–2012.
Zobacz w Google Scholar

Koładkiewicz I., Historia kołem się toczy – czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął, „Master of Business Administration” 2010, nr 3(104), s. 86–95.
Zobacz w Google Scholar

Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny: z doświadczeń doświadczonych, [w:] S. Rudolf (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 37–55.
Zobacz w Google Scholar

Koładkiewicz I., Niezależny członek rady nadzorczej w Polsce. Podsumowanie pierwszej dekady doświadczeń, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 235–259.
Zobacz w Google Scholar

Koładkiewicz I., Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenie polskie i zagraniczne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Koładkiewicz I., Skuteczna rada nadzorcza. Perspektywa prezesów spółek – pilotaż ekspercki, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2013, vol. 11, no. 2, s. 211–229.
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska J., Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2010, nr 55(111), s. 119–138.
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska J., Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska J., Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011, nr 61(117), s. 89–106.
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska J., Raportowanie zintegrowane a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 503, s. 272–280.
Zobacz w Google Scholar

Krishnan J., Audit Committee Quality and Internal Control: An Empirical Analysis, „The Accounting Review” 2005, vol. 80, no. 2, s. 649–675.
Zobacz w Google Scholar

La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Sheifer A., Investor protection and corporate governance, „Journal of Financial Economics” 2000, no. 58, s. 3–27.
Zobacz w Google Scholar

Lang M., Lundholm R., Cross-sectional determinants of analyst ratings of corporate disclosures, „Journal of Accounting Research” 1993, no. 31, s. 246–271.
Zobacz w Google Scholar

Lee T.A., Financial Reporting & Corporate Governance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2006.
Zobacz w Google Scholar

Levrau A., den Berghe L.V., Corporate Governance and Board Effectiveness: Beyond Formalism, „The ICFAI Journal of Corporate Governance” 2007, vol. 6, no. 4, s. 58–85.
Zobacz w Google Scholar

Lim S., Matolcsy Z., Chow D., The Association between Board Composition and Different Types of Voluntary Disclosure, „European Accounting Review” 2007, vol. 16, no. 3, s. 555–583.
Zobacz w Google Scholar

Lin Y., Wang Y., Chiou J., Huang H., CEO Characteristics and Internal Control Quality, „Corporate Governance: An International Review” 2013, vol. 22, no. 1, s. 24–42.
Zobacz w Google Scholar

Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Prezentacja jednostki sprawozdawczej i jej działalności, [w:] W. Frąckowiak (red.), Raport roczny spółki publicznej, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2011, s. 44–62.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Rola komisji ds. audytu we wspieraniu efektywnego nadzoru korporacyjnego, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 365–384.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Wynagrodzenia biegłych rewidentów polskich banków giełdowych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014, t. XCI/2, s. 223–239.
Zobacz w Google Scholar

McMullen D.A., Audit Committee Performance: An Investigation of the Consequences Associated with Audit Committee, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” 1996, no. 15, s. 87–103.
Zobacz w Google Scholar

Menon K., Williams D.D., The Insurance Hypothesis and Market Prices, „The Accounting Review” 1994, vol. 69, no. 2, s. 327–342.
Zobacz w Google Scholar

Menon K., Williams J.D., The Use of Auditing Committees for Monitoring, „Journal of Accounting and Public Policy” 1994, vol. 13, no. 2, s. 121–139.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz C., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicja i podstawowe problemy, [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 15–52.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz C., Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny, [w:] S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 29–40.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz C., Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 1, s. 277–300.
Zobacz w Google Scholar

Messier W.F., Opportunities for task-level research within the audit process, „International Journal of Auditing” 2010, no. 14, s. 320–328.
Zobacz w Google Scholar

Messner Z., Kłopoty ze standardami, „Gazeta Prawna”, nr 12, 3.01.2016.
Zobacz w Google Scholar

Michelon G., Beretta S., Bozzolan S., Disclosure on Internal Control Systems as a Substitute of Alternative Governance Mechanism, „SSRN Electronic Journal” 2009, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1316323.
Zobacz w Google Scholar

Naiker V., Sharm D., Former audit partners on the audit committee and internal control deficiencies, „The Accounting Review” 2009, vol. 84, no. 2, s. 559–587.
Zobacz w Google Scholar

Nita B., Teoria interesariuszy a informacja sprawozdawcza na przykładzie prymatu dokonań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, nr 87(143), s. 117–128.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Szpitter A., Rada nadzorcza a model biznesu przedsiębiorstwa, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 1, s. 301–309.
Zobacz w Google Scholar

Nordberg D., Corporate Governance. Principles and Issues, Sage Publications Ltd, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Norman C.S., Rose A.M., Rose J.M., Internal audit reporting lines, fraud risk decomposition, and assessments of fraud risk, „Accounting, Organizations and Society” 2010, no. 45, s. 546–557.
Zobacz w Google Scholar

Opalski A., Europejskie prawo spółek, LexisNexis, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Opalski A., Prawo gospodarcze i handlowe. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Oviatt B.M., Agency and Transaction Cost Perspective on the Manager-Shareholder Relationship: Incentives for Congruent Interests, „Academy of Management Review” 1988, vol. 13, no. 2, s. 214–225.
Zobacz w Google Scholar

Parkinson J.A., Corporate Power and Responsibility, Oxford University Press, Oxford 1994.
Zobacz w Google Scholar

Peasnell K.V., Pope P.F., Young S.E., The characteristics of firms subject to adverse rulings by Financial Reporting Review Panel, „Accounting and Business Research” 2001, vol. 31, no. 4, s. 291–311.
Zobacz w Google Scholar

Peszko A., Nadzór korporacyjny w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 241–256.
Zobacz w Google Scholar

Pioch J., Władztwo korporacyjne – rozwój, modele, znaczenie, [w:] A. Herman, J. Bieliński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 101–108.
Zobacz w Google Scholar

Piot Ch., Auditor Reputation and Model of Governance: A Comparison of France, Germany and Canada, „International Journal of Auditing” 2005, no. 9, s. 21–44.
Zobacz w Google Scholar

Pollock T.G., Rindova V.P., Media legitimation effects in the market for initial public offerings, „Academy of Management Journal” 2003, vol. 46, no. 5, s. 631–642.
Zobacz w Google Scholar

Postrach K., Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 287–296.
Zobacz w Google Scholar

Postuła I., Problem agencji w relacji członkowie zarządów – Skarb Państwa, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2015, vol. 13, nr 1, s. 199–219.
Zobacz w Google Scholar

Quick R., Wiemann D., The Quality of Corporate Governance Reporting – Empirical Evidence from Germany, „Advances in Management” 2011, vol. 4, no. 8, s. 29–42.
Zobacz w Google Scholar

Raghunandan K., Rama D., SOX Section 404 Material Weakness Disclosures and Audit Fees, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” 2006, vol. 25, no. 1, s. 99–114.
Zobacz w Google Scholar

Raghunandan K., Read W., Rama D., Audit committee composition, “gray directors,” and interaction with internal auditing, „Accounting Horizons” 2001, vol. 15, no. 2, s. 105–118.
Zobacz w Google Scholar

Ran G., Fang Q., Luo S., Chan K.C., Supervisory board characteristics and accounting information quality: Evidence from China, „International Review of Economics and Finance” 2015, no. 37, s. 18–32.
Zobacz w Google Scholar

Raport „Współczesna rada nadzorcza 2012”. Praktyka ładu korporacyjnego w Polsce, Deloitte, Komisja Nadzoru Finansowego, Polski Instytut Dyrektorów, 2012, https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=84&gpwlf_id=93 (dostęp: 15.02.2015).
Zobacz w Google Scholar

Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting, National Commission on Fraudulent Financial Reporting (The Treadway Commission), New York 1987.
Zobacz w Google Scholar

Reuer J.J., Tong T.W., Wu C.W., Asignaling theory of acquisition premiums: Evidence from IPO targets, „Academy of Management Journal” 2012, vol. 55, no. 3, s. 667–683.
Zobacz w Google Scholar

Risk Management: Easy as 1 … 2 … 3, „Tone at the top” 2013, The Institute of Internal Auditors, issue 60.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S., Kierunki ewolucji głównych systemów nadzoru korporacyjnego, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 2/1, s. 167–183.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S., Płaszczyzny oddziaływania nadzoru właścicielskiego na efektywność spółek, [w:] tenże (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 91–104.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Samborski A., Kierunki zmian w systemach nadzoru korporacyjnego, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2013, vol. 2, nr 6, s. 25–39.
Zobacz w Google Scholar

Samborski A., Nadzór korporacyjny a atrakcyjność inwestycyjna spółki akcyjnej, [w:] R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 69–82.
Zobacz w Google Scholar

Sanders W.G., Boivie S., Sorting things out: Valuation of new firms in uncertain markets, „Strategic Management Journal” 2004, vol. 25, issue 2, s. 167–186.
Zobacz w Google Scholar

Sarens G., De Beelde I., Everaert P., Internal audit: A comfort provider to the audit committee, „The British Accounting Review” 2009, no. 42, s. 90–106.
Zobacz w Google Scholar

Shankman N.A., Reframing the debate between agency and stakeholder theories of the firm, „Journal of Business Ethics” 1999, vol. 19, issue 4, s. 319–334.
Zobacz w Google Scholar

Shleifer A., Vishny R.W., A Survey of Corporate Governance, „Journal of Finance” 1997, vol. 52, no. 2, s. 737–783.
Zobacz w Google Scholar

Shleifer A., Vishny R.W., Large shareholders and corporate control, „Journal of Political Economy” 1986, no. 94, s. 461–489.
Zobacz w Google Scholar

Skaife H.A., Veenman D., Wangerin D., Internal control over financial reporting and managerial rent extraction: Evidence from the profitability of insider trading, „Journal of Accounting and Economics” 2013, no. 55, s. 91–110.
Zobacz w Google Scholar

Skinner D., Why firms voluntarily disclose bad news, „Journal of Accounting Research” 1994, no. 32, s. 38–60.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas W., Dziadul W., Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 164, s. 117–135.
Zobacz w Google Scholar

Słomka-Gołębiowska A., Corporate governance – banki na straży efektywności przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Słomka-Gołębiowska A., Spiechowicz P., Rola komitetów audytu w komunikacji finansowej: doświadczenia z sektora bankowego w Polsce, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 2/1, s. 393–407.
Zobacz w Google Scholar

Słomka-Gołębiowska A., Urbanek P., Wpływ nadzoru korporacyjnego na transparentność polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2015, nr 4(278), s. 137–157.
Zobacz w Google Scholar

Sobańska I., Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2003, nr 13(69), s. 247–255.
Zobacz w Google Scholar

Sobańska I., Zmiany w rachunkowości spółek publicznych w kontekście wdrażania MSR/MSSF, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 183–194.
Zobacz w Google Scholar

Solomon J., Corporate Governance and Accountability, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2007.
Zobacz w Google Scholar

Solomon J.F., Solomon A., Norton S. D., Joseph N.L., A conceptual framework for corporate risk disclosure emerging from the agenda for corporate governance reform, „British Accounting Review” 2000, no. 4, s. 447–478.
Zobacz w Google Scholar

Song J., Windram B., Benchmarking audit committee effectiveness in financial reporting, „International Journal of Auditing” 2004, vol. 8, no. 3, s. 195–205.
Zobacz w Google Scholar

Sójka T., Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Spence M., Competition in salaries, credentials, and signaling prerequisites for jobs, „Quarterly Journal of Economics” 1976, vol. 90, issue 1, s. 51–74.
Zobacz w Google Scholar

Spence M., Signaling in retrospect and the informational structure of markets, „The American Economic Review” 2002, vol. 92, no. 3, s. 434–459.
Zobacz w Google Scholar

Stanwick P.A., Corporate Governance: Is It Time For Global Standards?, „International Business & Economics Research Journal” 2008, vol. 7, no. 2, s. 58–59.
Zobacz w Google Scholar

Stefanescu C.A., Do board committees’ features affect corporate governance disclosure? – the case of financial institution, „Economics and Management” 2012, vol. 17, no. 2, s. 768–774.
Zobacz w Google Scholar

Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego. Rady nadzorcze, Deloitte, Warszawa 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_stosowanie_dobrych_praktyk_ladu%20korporacyjnego_FINAL.PDF (dostęp: 10.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Swimming in words. Surveying narrative reporting i annual reports, Deloitte 2010, s. 12, https://www.iasplus.com/en-gb/publications/uk/other/swimming-in-words-2014-surveying-narrative-reporting-in-annual-reports (dostęp: 5.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Szadziewska A., Spigarska E., Majerowska E., The disclosure of non-financial information by stock-exchange-listed companies in Poland, in the light of the changes introduced by the Directive 2014/95/EU, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2018, nr 99(155), s. 65–95.
Zobacz w Google Scholar

Świderska G.K., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 321–332.
Zobacz w Google Scholar

Świderska G.K., Pielaszek M., Borowski S., Ochrona inwestorów a zakres ujawnianych informacji przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2010, nr 59(115), s. 143–150.
Zobacz w Google Scholar

Tinker T., The Accountant as Partisan, „Accounting, Organizations and Society” 1991, vol. 16, no. 3, s. 297–310.
Zobacz w Google Scholar

Turley S., Zaman M., Audit committee effectiveness: informal processes and behavioural effects, „Accounting, Auditing & Accountability Journal” 2007, vol. 20, issue 5, s. 765–788.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek P., Ewolucja funkcji rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych, [w:] S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 177–199.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek P., Problem agencji w warunkach zdecentralizowanego modelu zarządzania uczelnią publiczną, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 343, s. 550–558.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek P., Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych), „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2011, nr 9, s. 2015–237.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek P., Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 1, s. 383–398.
Zobacz w Google Scholar

US Crisis of Confidence, „Australian Financial Review”, 4/5 May 2002.
Zobacz w Google Scholar

Van de Poel K., Vanstraelen A., Management Reporting on Internal Control and Accruals Quality: Insights from a „Comply-or-Explain” Internal Control Regime, „Auditing: A Journal of practice and Theory” 2011, vol. 30, no. 3, s. 181–209.
Zobacz w Google Scholar

Vefeas N., Board Meeting Frequency and Firm Performance, „Journal of Financial Economics” 1999, no. 53, s. 113–142.
Zobacz w Google Scholar

Wachowicz A., Klimczak K., Charakterystyka rodzajów ryzyka identyfikowanych dzięki rachunkowi zysków i strat, [w:] A. Karmańska (red.), Ryzyko w rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 460–470.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2007;
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Roczny raport spółek w Wielkiej Brytanii w świetle potrzeb inwestora, 1994, nieopublikowana praca doktorska napisana w Katedrze Rachunkowości pod kierunkiem naukowym prof. A. Jarugowej.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Gad J., Odpowiedzialność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe – doświadczenia polskich spółek publicznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, nr 66(122), s. 205–215.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Gad J., Sprawozdanie finansowe jako fundament sprawozdawczości przedsiębiorstwa, [w:] E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 33–61.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa – w kierunku integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. (red.), Sprawozdania finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Winiarska K., Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, s. 145–146.
Zobacz w Google Scholar

Winter J., Hopt K.J., Rickford J., Garrido Garcia J.M., Rossi G., Schans Christensen J., Simon J., Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory framework for company law in Europe, Brussels, 4 November 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz P., Wykrywanie malowania zysków dokonywanych w celu unikania strat, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2005, nr 30(86), s. 129–141.
Zobacz w Google Scholar

Xie B., Davidson W.N., DaDalt P.J., Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee, „Journal of Corporate Finance” 2003, vol. 9, issue 3, s. 295–316.
Zobacz w Google Scholar

Yekini K., Adelopo I., Andrikopoulos P., Yekini S., Impact of board independence on the quality of community disclosures in annual reports, „Accounting Forum” 2015, no. 39, s. 249–267.
Zobacz w Google Scholar

Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska A., Challenges of corporate governance: Twenty years after Cadbury, ten years after Sarbanes-Oxley, „Journal of Empirical Finance” 2014, no. 27, s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Zhang Y., Zhou J., Zhou N., Audit committee quality, auditor independence, and internal control weaknesses, „Journal of Accounting and Public Policy” 2007, no. 26, s. 300–327.
Zobacz w Google Scholar

Cadbury Report, Financial Aspects of Corporate Governance, The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd, London 1992.
Zobacz w Google Scholar

The Combined Code on Corporate Governance, Financial Reporting Council, June 2008.
Zobacz w Google Scholar

The Commission on Auditors’ Responsibilities: Report, Conclusions, and Recommendations, Commission on Auditors’ Responsibilities (The Cohen Commission), American Institute of Certified Public Accountants, New York 1978.
Zobacz w Google Scholar

The Conceptual Framework for Financial Reporting, International Accounting Standards Board, 2010. Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward, Brussels, 21 maja 2003, COM (2003) 284, wersja ostateczna, Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament.
Zobacz w Google Scholar

Deutsche Rechnungslegungs Standard 20 Konzernlagebericht, 19.09.2012, https://www.drsc.de/app/uploads/2017/02/120928_DRS_20_near-final.pdf (dostęp: 2.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Dobre praktyki komitetów audytu w Polsce, ACCA, PID, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.
Zobacz w Google Scholar

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.
Zobacz w Google Scholar

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.
Zobacz w Google Scholar

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016, Uchwała Rady Giełdy z 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
Zobacz w Google Scholar

Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, Komitet Dobrych Praktyk Forum – Corporate Governance, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywy rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
Zobacz w Google Scholar

Enterprise Risk Management Framework, COSO 2004, https://www.coso.org/Pages/erm-integratedframework.aspx (dostęp: 2.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

The financial aspects of corporate governance (the Cadbury Report), The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd, London 1992.
Zobacz w Google Scholar

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASB, 2001.
Zobacz w Google Scholar

G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 2015.
Zobacz w Google Scholar

German Corporate Governance Code 2015, Government Commission, https://www.dcgk.de/en/code/archive.html?file=files/dcgk/usercontent/en/download/code/2015–05–05_Corporate_Governance_Code_EN_mark_up.pdf (dostęp: 1.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

German Corporate Governance Code 2017, Government Commission, https://www.dcgk.de/en/code.html (dostęp: 2.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016, Warszawa 2015, https://www.gpw.pl/dobre-praktyki (dostęp: 20.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Guidance on audit committees, Financial Reporting Council (FRC), London 2012, https://www.frc.org.uk/ (dostęp: 2.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Guidance on Risk Management, Internal Control and Related Financial and Business Reporting, The Financial Reporting Council Limited 2014.
Zobacz w Google Scholar

Guidance on the 8th EU Company Law Directive, article 41, ECIIA/FERMA 2011, http://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2013/09/Blog-4.4-Avoid-reg-part-2.pdf (dosęp: 2.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Handelsgesetzbuch, 10.05.1897, RGBl, S. 219 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

ICAS, Auditing into the twenty-first century, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh 1993, https://www.icas.com/technical-resources/publication-auditing-into-the-twenty-first-century (dostęp: 12.02.2010).
Zobacz w Google Scholar

ICGN Statement and Guidance on Non-financial Business Reporting, International Corporate Governance Network, 2009.
Zobacz w Google Scholar

IFRS Practice Statement. Management Commentary. A Framework for presentation, International Accounting Standards Board, 2010.
Zobacz w Google Scholar

Improving Business Reporting – a Customer Focus, AICPA, New York 1994, https://www.aicpa.org/interestareas/frc/accountingfinancialreporting/enhancedbusinessreporting/jenkinscommittee.html (dostęp: 4.05.2011).
Zobacz w Google Scholar

Internal Control – COSO’s Updated Framework, A conversation with Institute of Internal Auditors – San Diego Chapter, PwC, 2014, https://chapters.theiia.org/san-diego/About/Documents/COSO%20Updated.pdf (dostęp: 2.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1999.
Zobacz w Google Scholar

Internal control − integrated Framework, COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), AICPA, New York 1992.
Zobacz w Google Scholar

Internal control − integrated Framework, COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), AICPA, New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Internal Control: Revised Guidance for Directors on the Combined Code, Financial Reporting Council, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Internal Controls – A Review of Current Developments, International Federation of Accountants 2006, https://www.ifac.org/publications-resources/internal-controls-review-current-developments (dostęp: 1.01.2017).
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Zielona Księga. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu, Bruksela 2010.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie rotacji firm audytorskich, Komisja Nadzoru Finansowego, 2017, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komisja-nadzoru-audytowego/komunikaty/-/asset_publisher/16zX/content/komunikaty-urzedu-komisji-nadzoru-finansowego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf. gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fciala-kolegialne%2Fkomisja-nadzoru-audytowego%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_16zX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_16zX_ (dostęp: 01.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, Załącznik do załącznika do uchwały Nr 22/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 19 grudnia 2017 r., Ministerstwo Rozwoju i Finansów.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Finansów, 2017, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rewizja-finansowa/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/nowe-przepisy-dot-bieglychrewidentow-i-firm-audytorskich-%E2%80%93-wejda-w-zycie-21-czerwca-br?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Frewizja-finansowa%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_ (dostęp: 1.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Principles of Good Governance and Code of Best Practice (The Combined Code), The Committee on Corporate Governance and Gee Publishing Ltd, London 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rola i zadania komórki audytu wewnętrznego wobec komitetu audytu, Załącznik nr 2 do dokumentu Dobre praktyki komitetów audytu w sektorze publicznym, https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/komitety-audytu-w-sektorze-publicznym/dobre-praktyki (dostęp: 6.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/ WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.
Zobacz w Google Scholar

The Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Law. 107–204. 116 Stat. 745–810, enacted July 30, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego i Parlamentu Europejskiego w sprawie monitorowania zmian na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek interesu publicznego na podstawie art. 27 rozporządzenia (UE) nr 537/2014, COM(2017) 464, Komisja Europejska, Bruksela 2017.
Zobacz w Google Scholar

Statement of sir David Tweedie Chairman, International Accounting Standards Board, before the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs of the United States Senate, Washington 2004, https://www.iasplus.com/en/binary/resource/040909tweedietestimony.pdf (dostęp: 2.01.2017).
Zobacz w Google Scholar

The UK Corporate Governance Code 2010, The Financial Reporting Council Limited 2010.
Zobacz w Google Scholar

The UK Corporate Governance Code 2016, The Financial Reporting Council Limited 2016. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 55).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1466).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), 2005/162/WE.
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”), 2014/208/UE.
Zobacz w Google Scholar

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004, http://nadzor.msp.gov.pl/portal/nad/53/766/Zasady_nadzoru_korporacyjnego_OECD.html (dostęp: 3.01.2009).
Zobacz w Google Scholar

http://en.boerse-frankfurt.de/ (dostęp: 1.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://ir.r.pl/pr/390119/skonsolidowany-raport-roczny-rs-2017 (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://orange-ir.pl/pl/results-center/results (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://reports.kiongroup.com/2017/ar/ (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://tarnow.grupaazoty.com/index-q1–2017.html (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/raporty-gieldowe-okresowe/ (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://annual-report.zalando.com/2017/annual-report/ (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://atal.pl/dla-inwestorow/raporty/roczne.html (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/publications/financial-reports.html (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports/ (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.axelspringer.com/en/event/publication-of-the-annual-report-2017 (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.basf.com/in/en/company/investor-relations/annual-reports/annual-reports-basf-india.html (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/financial-reports.html (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cgm.com/corp/ueber_uns_1/investor_relations/finanzberichte/geschaeftsberichte/geschaeftsbericht.en.jsp (dostęp: 5.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.coso.org/Pages/ic.aspx (dostęp: 6.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.daimler.com/investors/reports/annual-reports/ (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.dcgk.de/en/home.html (dostęp: 2.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.fuchs.com/group/the-company/company/download-center/list/download-category-detail/570-financial-reports-2017/ (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gpw.pl/ (dostęp: 1.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/DTR/7/2.html (dostęp: 6.06.2018). https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G1711.html (dostęp: 6.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.icgn.org/about (dostęp: 3.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2017/ (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.lppsa.com/1609077 (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.mtu.de/investor-relations/publications-events/financial-reports/ (dostęp: 5.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.sap.com/investors/en/reports.html (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-ag-investor-relations/news-financial-publications (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.siemens.com/global/en/home/company/investor-relations/events-publications-ad-hoc.html?downloads[0]=10150&downloads[1]=10000&active=downloads (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.symrise.com/investors/reports/2017/ (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.telefonica.de/investor-relations-en/annual-report.html (dostęp: 7.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www2.deloitte.com/pl/pl/services/audit/mssf.html (dostęp: 6.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

17 kwietnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-268-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-524-7