Franczyza w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa franczyzodawcy na przykładzie branży gastronomicznej

Autorzy

Żaklina Jabłońska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0001-5848-6195

Słowa kluczowe:

franczyza, branża gastronomiczna, franczyzodawca, zarządzanie przedsiębiorstwem, modele biznesu, gastronomia

Streszczenie

Publikacja stanowi ważny głos w dyskusji naukowej na temat rozwoju franczyzy w Polsce, podkreślając jej znaczenie w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. W Polsce taka działalność najczęściej jest wykorzystywana przez franczyzobiorców jako sposób na „sprawdzony biznes” gwarantujący łatwiejsze zdobycie rynku oraz niższe ryzyko upadłości. Firmy, działając we franczyzie, są w stanie znacznie szybciej wykreować swoją wartość (zyskując udział w rynku, rozpoznawalną markę, lojalnych klientów, korzystniejsze warunki zakupowe). W polskiej literaturze istnieje luka badawcza na temat wpływu franczyzy na wartość przedsiębiorstwa franczyzodawcy. Pojawia się więc potrzeba przeanalizowania tego zagadnienia, a także prezentacji istniejących mechanizmów. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią cenne źródło informacji zarówno dla naukowców, jak i praktyków zainteresowanych wdrażaniem franczyzy w biznesie.

Bibliografia

Acedo F., Barroso C., Galan J., The Resources Based Theory: Dissemination and Main Trends, „Strategic Management Journal” 2006, no. 27.
Zobacz w Google Scholar

Afuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Alnassar F., Franchising and the Internationalization of businesses: the case of fast food chains, „Przedsiębiorczość Międzynarodowa” 2017, nr 3(2), [za:] M. Maciejewski (red.), Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Alon I., Global Franchising and Development in Emerging and Transitioning Markets, „Journal of Macromarketing” 2004, vol. 24.
Zobacz w Google Scholar

Alon I., Service Franchising: a Global Perspective, Springer, New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Altinay L., Roper A., The Entrepreneurial role of Organizational Members in the Internationalization of a Franchise System, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 2005, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Antonowicz A., Franchising na świecie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2009, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Antonowicz A., Rozwój franczyzy we Francji i w Polsce – analiza porównawcza, [w:] J. Próchniak, J. Sadkowska (red.), Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/4, Wydawnictwo FRUG, Sopot 2011.
Zobacz w Google Scholar

Antonowicz A., Wykorzystanie koncepcji franchisingu w Polsce w latach 1989–2008, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2010, nr 3(52).
Zobacz w Google Scholar

Antonowicz A., Antonowicz P., Koncepcja franczyzy jako strategii restrukturyzacji zadłużenia upadłego przedsiębiorstwa – case study, „Zarządzanie i Finanse” 2013, r. 11, nr 4, cz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Bagan-Kurluta K., Umowa franchisingu, C.H. Beck, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bennett C., Dictionary of Insurance, Pittman, Londyn 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bis J., Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. XIV, z. 13, cz. II.
Zobacz w Google Scholar

Black A., Wright P., Bachman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Blair R.D., Lafontaine F., The Economics of Franchising, Cambridge University Press, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki A., Cechy szczególne franczyzy w prawie ochrony konkurencji, „IKAR” 2013, nr 7(2).
Zobacz w Google Scholar

Brea-Solís H., Casadesus-Masanell R., Grifell-Tatjé E., Business Model Evaluation: Quantifying Walmart’s Sources of Advantage, „Working Paper” 2012, 13-039 November 6.
Zobacz w Google Scholar

Brettel M., Strese S., Flatten T.C., Improving the Performance of Business Models with Relationship Marketing Efforts – An Entrepreneurial Perspective, „European Management Journal” 2012, vol. 30(2).
Zobacz w Google Scholar

Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, „Harvard Business Review Polska” 2011, wrzesień.
Zobacz w Google Scholar

Chwistecka-Dudek H., Franchising jako alians strategiczny, „Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach” 2006, nr 37, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie.
Zobacz w Google Scholar

Cohen K.P., Low J., The Value Creation Index: Quantifying Intangible Value, „Strategy & Leadership” 2001, vol. 29(5).
Zobacz w Google Scholar

Combs J.G., Michael S.C., Castrogiovanni G.J., Institutional Influences on the Choice of Organizational Form: The Case of Franchising, „Journal of Management” 2009, vol. 35(5).
Zobacz w Google Scholar

Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran A., Value Creation and Enhancement: Back to the Future, http://www.stern.nyu.edu (dostęp: 30.05.2010).
Zobacz w Google Scholar

Diacon S.R., Carter R.L., Success in Insurance, University of Nottingham 1982.
Zobacz w Google Scholar

Drzewiecki J., Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. XIV, z. 13, cz. II.
Zobacz w Google Scholar

Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

The Economist Intelligence Unit (2005), Business 2010. Embracing the challenge of change. A report from the Economist Intelligence Unit sponsored by SAP, pozyskano z: http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/Business%202010_Global_FINAL.pdf (dostęp: 30.10.2015).
Zobacz w Google Scholar

Eisenhardt K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Management Review” 1989, vol. 14(1).
Zobacz w Google Scholar

The European Code of Ethics for Franchising & its National Extensions & Interpretations, European Franchise Federation, www.eff-franchise.com (dostęp: 20.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Expanding a Business by Franchising, IFA 2012.
Zobacz w Google Scholar

Fang Y., Wade M., Delios A., Beamish P., International Diversification, Subsidiary Performance and the Mobility of Knowledge Resources, „Strategic Management Journal” 2007, no. 28.
Zobacz w Google Scholar

Fonfara K., Marketing partnerski w działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, „Marketing i Rynek” 2000, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Fonfara K. (red.), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Franchise Business Economic Outlook for 2017. August Forecast Update. International Franchise Association Franchise Education and Research Foundation, IHS Markit Economics August 2017.
Zobacz w Google Scholar

Franczyza w Polsce. Rozwój krok po kroku, Zespół PROFIT system, www.franchising.pl (dostęp: 22.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Gancarczyk M., Koncepcja sieci z perspektywy teorii kosztów transakcyjnych, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Gassmann O., Frankenberger K., Csik M., The St. Gallen Business Model Navigator, 2013, http://www.im.ethz.ch/education/HS13/MIS13/Business_Model_Navigator.pdf (dostęp: 30.10.2015).
Zobacz w Google Scholar

Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista” 1999, nr 6(99).
Zobacz w Google Scholar

Górecki T., Podstawy statystyki z przykładami w R, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2011.
Zobacz w Google Scholar

Greficz M., Franczyza jako strategia ekspansji przedsiębiorstw w przestrzeni międzynarodowej, http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/poziomy-analizy-stosunkow-miedzynarodowych/Greficz.pdf (dostęp: 19.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Grifell-Tatjé E., Lovell C.A.K., Productivity at the Post: Its Drivers and Its Distribution, „Journal of Regulatory Economics” 2008, vol. 33(2).
Zobacz w Google Scholar

Grifell-Tatjé E., Lovell C.A.K., Profits and Productivity, „Management Science” 1999, vol. 45(9).
Zobacz w Google Scholar

Grifell-Tatjé E., Lovell C.A.K., The Economics of Business Performance, Cambridge University Press, New York 2015.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Hachemi Aliouche E., Schlentrich U., Does Franchising Create Value? An Analysis of the Financial Performance of US Public Restaurant Firms, „International Journal of Hospitality & Tourism Administration” 2009, vol. 10.
Zobacz w Google Scholar

Hart O., Corporate Governance: Some Theory and Implications, „The Economic Journal” 1995, vol. 105(430).
Zobacz w Google Scholar

Hess E., Smart Growth – Creating Real Long-term Value, „Journal of Applied Corporate Finance” 2010, vol. 22(2), Spring.
Zobacz w Google Scholar

Hulewicz A., Krawiecki Z., Narzędzia statystyczne w procesie normalizacji wyników pomiarów, „Poznan University of Technology Academic Journals” 2016, no. 88, Electrical Engineering.
Zobacz w Google Scholar

IBM Global Technology Services (2006), Business Model Innovation – The New Route to Competitive Advantage, http://www-935.ibm.com/services/uk/cio/flexible/enflex_wp_business_model_innovation.pdf (dostęp: 30.10.2015).
Zobacz w Google Scholar

Ignaczewski J., Umowy nienazwane, C.H. Beck, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jabłońska Ż., Marketing relacji i CSR jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przez franczyzodawców branży gastronomicznej w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (1899–3192) 2016, nr 450.
Zobacz w Google Scholar

Jabłońska Ż., Miszczyński P., Analiza franczyzy w Polsce na przykładzie branży gastronomicznej: franczyza w kontekście teorii kosztów transakcyjnych, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński A., Jabłoński M., Atrybuty modeli biznesu a cykl życia przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 4(164).
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński M., Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Janowski A., Balewski B., Efektywne zarządzanie ryzykiem szansą na rozwój przedsiębiorstw regionu, Materiał konferencyjny V Międzynarodowej Konferencji Naukowej ATH w Bielsku-Białej „Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym”, Wisła 2008.
Zobacz w Google Scholar

Johnson M.W., Seizing the White Space: Business Model Innovation for Growth and Renewal, Harvard Business School Publishing, Boston 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jokiel G., Podejście sieciowe w zarządzaniu, „Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2013, nr 4(24).
Zobacz w Google Scholar

Kardas M., Pojęcia i typy modeli biznesu, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, http://timo.wz.uw.edu.pl/zoo (dostęp: 23.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kokot-Stępień P., Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kolarski G., Franchising, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Komańda M., Sieciowe formy współpracy gospodarczej, [w:] D. Kisperska-Moroń (red.), Zarządzanie: kierunki badań, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2006.
Zobacz w Google Scholar

Koniewska M., Wybrane składniki aktywów niematerialnych wpływających na wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.
Zobacz w Google Scholar

Korczyńska K., Akty prawne regulujące umowę franczyzową, www.franchising.pl (dostęp: 19.03.2012).
Zobacz w Google Scholar

Korczyńska K., Jak napisać dobrą umowę franczyzy, www.franchising.pl (dostęp: 24.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kośmider R., Steinerowska I., Franchising jako metoda działalności gospodarczej i jego przydatność w polskich warunkach gospodarczych, [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń ustrojowych w gospodarce kraju i regionu, Politechnika Opolska WSEiA w Bytomiu, Bytom 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kowal D., Metodyka identyfikacji kluczowych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 46.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik F., Jak Sylwester Cacek uratował Sfinksa, „Forbes” 2014, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik F., Szef Sfinksa Sylwester Cacek chce podwoić biznes, „Forbes” 2017, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Przezwyciężanie kryzysów w polskich przedsiębiorstwach, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 2(661).
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska L., Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, ODDK, Gdańsk 1999.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska M., Tendencje zmian w makrootoczeniu – perspektywa polskich przedsiębiorców, „Zeszyty Naukowe SGH” 2010.
Zobacz w Google Scholar

Libava J., The History of Franchising As We Know It, www.articles.bplans.com (dostęp: 4.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Linder J., Cantrell S., Changing Business Models: Surveying the Landscape, Institute for Strategic Change Working Paper, Accenture 2000.
Zobacz w Google Scholar

Magretta J., Tajniki modelu biznesowego, „Harvard Business Review Polska” 2003, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Malone T.W., Lautbacher R.J., The Dawn of the E-lance Economy, „Harvard Business Review” 1998, September–October.
Zobacz w Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019, GUS, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Manna D.R., Smith A.D., Synowka D.P., Exploring Agency Theory Implications With Franchising, „Journal of Business & Economics Research” 2006, vol. 4(4), April.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Massetti R., Types Franchise, www.thefranchisebuilders.com (dostęp: 20.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mazur J., Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 2011, t. 32.
Zobacz w Google Scholar

Michalski M., Zarządzanie przez wartość: firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Miller B., Using a Modular System Approach to International Franchising: Analyzing the Case Study of a Poland-Based Restaurant Operator, „Cornell Hospitality Quarterly” 2008, vol. 49.
Zobacz w Google Scholar

Morawski G., Przybywa sprawdzonych franczyz, www.franchising.pl (dostęp: 11.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Onetti A., Zucchella A., Jones M.V., McDougall-Covin P.P., Internationalization, Innovation and Entrepreneurship: Business Models for New Technology-based Firms, „Journal of Management Government” 2012.
Zobacz w Google Scholar

Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2010.
Zobacz w Google Scholar

Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Perrigot R., Terry A., Di Lernia C., Good Faith in Franchising: The Perceptions of Franchisees, Franchisors and Their Lawyers in the French Context, „International Journal of Retail & Distribution Management” 2019, vol. 47(3).
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Pokorska B., Franchising w rozwoju procesów integracji w handlu, „Handel Wewnętrzny” 2003, nr 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Pokorska B., Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Raj M., Abdul-Malik M., Does ownership Structure Influence Agency Cost? Evidence from UK, „Journal of Corporate Ownership and Control” Spring 2007, vol. 4(3).
Zobacz w Google Scholar

Raport „Rynek gastronomiczny”, GfK 2016.
Zobacz w Google Scholar

Raport o franczyzie w Polsce 2015, PROFIT system, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Raport o franczyzie w Polsce 2017, PROFIT system, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M., Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak-Mrozek M., Wykorzystanie podejścia sieciowego do analizy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, [w:] B. Stępień (red.), Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak-Mrozek M., Nowacki F., Sypniewska P., Motywy i bariery rozwoju sieci franczyzowych na rynku lokalnym vs. zagranicznym, „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Remlein M., Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2(80), cz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Rogoda B., Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 866.
Zobacz w Google Scholar

Rojek T., Stymulanty procesów zmian wartości przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 46.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle teorii kosztów transakcyjnych, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S., Oportunistyczne postawy związków zawodowych i ich wpływ na generowanie kosztów transakcyjnych, pte.pl (dostęp: 2.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rynek gastronomiczny w Polsce. Raport 2015, „Nowości Gastronomiczne” 2015, lipiec–sierpień.
Zobacz w Google Scholar

Rynek gastronomiczny w Polsce. Raport 2019, „Nowości Gastronomiczne” i „Sweets & Coffee” 2019, lipiec–sierpień.
Zobacz w Google Scholar

Rynek HoReCa w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015–2020, PMR 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rynek HoReCa w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019–2024, PMR 2019.
Zobacz w Google Scholar

Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G., Franchising jako instrument aktywizacji ekonomicznej podmiotów na rynku, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka” 2014, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Rześniowiecka B., Franchising, [w:] K. Czubakowska (red.), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sajdak M., Podejście zasobowe jako podstawa wyborów strategicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 134.
Zobacz w Google Scholar

Sanchez R., Heene A., Reinventing Strategic Management: New Theory and Practice for Competence-based Competition, „European Management Journal” 1997, vol. 15(3).
Zobacz w Google Scholar

Sanfelix G.N., Puki F., New Challenges in Franchisor-Franchisee Relationship. An Analysis from Agency Theory Perspective, „Cuadernos de Gestion” 2018, vol. 18(1).
Zobacz w Google Scholar

Shafer S.M., Linder J.C., Smith H.J., The Power of Research Models, „Business Horizons” 2005, vol. 48.
Zobacz w Google Scholar

Siemieniako D., Proces identyfikacji i kwalifikacji lojalnych klientów w organizacji, [w:] S. Makarski (red.), Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, UR, Rzeszów 2007.
Zobacz w Google Scholar

Siemionek A., Siemionek-Ruskań M., Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/ASMSR23tom5.pdf (dostęp: 20.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Skowron Ł., Istota i pomiar niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa, „Humanities and Social Sciences” 2013, t. 18, nr 20(2).
Zobacz w Google Scholar

Slywotzky A.J., Morisson D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sokół A., Franchising w rozwoju nowych rynków zbytu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2009, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Stanworth J., Stanworth C., Watson A., Purdy D., Healeas S., Franchising as a Small Business Growth Strategy: A Resource-Based View of Organizational Development, „International Small Business Journal” 2004, vol. 22.
Zobacz w Google Scholar

Statut Polskiej Organizacji Franczyzodawców, rozdz. I §8.
Zobacz w Google Scholar

Strategia Grupy Sfinks Polska na lata 2017–2022 (dostęp: 31.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Studzińska E., Lojalność klienta – pojęcie, podział, rodzaje i stopnie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 376.
Zobacz w Google Scholar

Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2018 r. Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A.
Zobacz w Google Scholar

Teece D.J., Business Model, Business Strategy and Innovation, „Long Range Planning” 2010, vol. 43, [za:] M. Kardas, Pojęcia i typy modeli biznesu, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

To był dobry rok, „Nowości Gastronomiczne” luty 2017.
Zobacz w Google Scholar

The Top 200 Franchises Operating Around the World, Entrepreneur Europe, entrepreneur.com/article/315134 (dostęp: 12.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Tokaj-Krzewska A., Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Difin, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G., Drugie życie klienta, „Marketing i Rynek” 2004, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G., Kompetencja a wartość przedsiębiorstwa: zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G., Pomiar operacyjnej i strategicznej przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2014, vol. 12, no. 3(1).
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G., Strategiczne znaczenie marki w działalności organizacji, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2012, nr 1(2).
Zobacz w Google Scholar

Urbanek P., Nadzór korporacyjny a perspektywa teorii agencji, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005.
Zobacz w Google Scholar

Van Alstyne M., The state of network organiziation: a survey in three frameworks, www2.fmg.uvc.nl/sociosite/topice/organization, 1997 (dostęp: 20.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Van Slyke D.M., Agents Or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship, „Journal of Public Administration Research and Theory” 2006, part 17.
Zobacz w Google Scholar

Walters D., The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 1999. Wartość marki i jej znaczenie dla rynkowego sukcesu, www.certyfikujemy.org(dostęp: 18.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski P., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Wcisły M., Relacja właściciel–menedżer w świetle teorii agencji i teorii stewarda, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorek A., Definicja franczyzy, 18.07.2008, www.franchising.pl (dostęp: 24.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wieczorek A., Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Williamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wiślicki T., Straty i odszkodowania w ujęciu rachunkowym i podatkowym, „Serwis FK” 2000, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski M., Franczyza w Polsce. Rozwój krok po kroku, www.franchising.pl (dostęp: 3.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski M., Rodzaje franczyzy, www.franchising.pl (dostęp: 3.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Writer S., The Different Types of Franchises, www.franchisegator.com (dostęp: 20.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski R., Teoretyczne problemy transformacji przedsiębiorstwa, „Zeszyty Akademii Podlaskiej” 2010(10), nr 83, seria: Administracja i Zarządzanie.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski R., Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2010, nr 87, seria: Administracja i Zarządzanie.
Zobacz w Google Scholar

Wrzesińska-Kowal J., Franczyza jako alternatywa tradycyjnego handlu, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 6(371).
Zobacz w Google Scholar

Xie F.T., Johnson W.J., Strategic Alliances: Incorporating the Impact of e-business Technological Innovations, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2004, vol. 19(3).
Zobacz w Google Scholar

Young Entrepreneur Council, Want To Franchise Your Small Business? 8 Tips To Get Started, „Forbes” 2012, Nov. 14.
Zobacz w Google Scholar

Zadora H., Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowska M.J., Franczyza nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowska-Berman M., Wpływ przedsiębiorstw franczyzowych na procesy internacjonalizacji w Polsce, [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Gospodarka Polski: System funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zott Ch., Amit R., Massa L., The Business Model: Recent Developments and Future Research, „Journal of Management” 2011.
Zobacz w Google Scholar

www.businessmodelgeneration.com (dostęp: 10.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

www.creativecolorsintl.com (dostęp: 20.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.eff-franchise.com (dostęp: 13.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

www.franchisedirect.com (dostęp: 15.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.franchisegator.com (dostęp: 15.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.franchising.org (dostęp: 5.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.franchising.pl (dostęp: 5.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.francity.com (dostęp: 5.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

www.interbrand.com (dostęp: 15.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.oceantomo.com (dostęp: 8.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

www.naukowiec.org (dostęp: 3.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

www.pogotowiestatystyczne.pl (dostęp: 13.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

www.pointfranchise.co.uk (dostęp: 10.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.sphinx.pl (dostęp: 15.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

www.thefranchisebuilders.com (dostęp: 18.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 lutego 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-107-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-108-6