Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe: Warunki uczestnictwa społecznego

Autorzy

Ewa Arleta Kos
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Badań Edukacyjnych
https://orcid.org/0000-0003-3009-7360

Słowa kluczowe:

kariera zawodowa kobiet, zawodowa sytuacja kobiet, sukces zawodowy, awans zawodowy, biografie zawodowe kobiet

Streszczenie

W późnonowoczesnym społeczeństwie, w warunkach wciąż zmieniającej się rzeczywistości, przebieg życia wymaga kontroli. Jednostka musi czuwać, by nie przegapić szansy lub zagrożenia. Jest to istotne zarówno w wymiarze zewnętrznym – przy wyborze spośród różnych rodzajów ofert społecznych, jak i wewnętrznym - podczas wyboru celów działania, wartości, priorytetów życiowych, stylów życia, wzorów osobowych. Podejmowane decyzje kształtują doświadczenia badanych kobiet, różnicują przebieg ich życia, modelują sytuację zawodową. Narratorki, dokonując wyborów, nie tylko korzystają z istniejących możliwości, ale często je kreują.

Bibliografia

A Memorandum on Lifelong Learning (Lizbona 2000).
Zobacz w Google Scholar

Adekola B. (2011), Career Planning and Career Management as Correlates for Career Development and Job Satisfaction. A case Study of Nigerian bank Employees, “Australian Journal of Business and Management Research”, no 2.
Zobacz w Google Scholar

Ahponen P. (2005), Precariousness of everyday heroism. A biographical approach to life politics, “Qualitative Sociology Review”, December, vol. i, issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Aittola T. (1998), Reflections on Learning in Everyday Life, [w:] Adult education and Democratic Citizenship II, A. Bon, J. Field, E. Kurantowicz (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Alheit P. (2002), Wywiad narracyjny, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Alheit P. (2002a), Podwójne oblicze całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy
Zobacz w Google Scholar

„cichej rewolucji”, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Alheit P. (2004), Ponowoczesne wyzwania „społeczeństwa uczącego się”. Podejście krytyczne, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejczuk A. (1998), Człowiek i decyzja, Navo, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arcimowicz K. (2006), Trzecia płeć w perspektywie międzykulturowej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańka D. (1983), Psychologiczne uwarunkowania perspektyw zawodowych młodzieży. Studium roli rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Bataille G. (1998), Doświadczenie wewnętrzne, Wydawnictwo KR, Warszawa. Bauman Z. (1960), Kariera, Iskry, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (1995), Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (1998), Prawodawcy i tłumacze, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (2004), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z. (2006), W fortelach nowoczesności, „Gazeta Wyborcza”, 5–6 sierpnia.
Zobacz w Google Scholar

Bauman T. (red.) (2005), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Becker-Schmidt R. (1980), Widerspruchliche Realitat und Ambivalenz. Arbeitserfahrungen von Frauen in Fabrik und Familie, „Kolner Zeitschrift fur Sociologie und Socialpsychologie“, Nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Bem S. L. (1976), Sex typing and androgyny: Further explorations of the expressive domain, “Journal of Personality and Social Psychology”, no 34.
Zobacz w Google Scholar

Bem S. L. (1981), Gender schema theory: A cognitive account of sex typing source, “Psychological Review”, no 88.
Zobacz w Google Scholar

Benton T., Craib I. (2003), Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Berger P. L., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bernhard A., Rothermel L. (1997), Handbuch. Kritische pädagogik, Weinheim.
Zobacz w Google Scholar

Bettelheim B. (1984), Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Białopiotrowicz G. (2005), Kobieta – Mężczyzna, Poltex, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Birch A. (1998), Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. G. Woroniecka, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Błajet P. (2005), Sukces w cyklu życiu. Próba adaptacji koncepcji Erika H. Eriksona, [w:] Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, S. Guz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bogunia-Borowska M. (2006), Ekstremalne metamorfozy – projekt idealnego człowieka i perfekcyjnego życia w ponowoczesnym świecie, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z. (1989), Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z. (1990), Działanie, motywacja, język w teorii F. Znanieckiego, [w:] Społeczeństwo, kultura, osobowość, J. Gniazdowska (red.), PWN, Warszawa–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bolewski J. (2001), Kobieta w nowym wieku, WAM, Kraków. Brannon L (2002), Psychologia rodzaju, GWP, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bronk A. (2001), Metoda naukowa, „Nauka”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Brooks R. (2006), Young Graduates and Lifelong Learning: The Impact of Institutional Stratification, “Sociology”, no 40.
Zobacz w Google Scholar

Bromberek B. (1973), Role społeczne nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bron A. (2006), Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński J. (1978), Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Budrowska B. (2003), Znikoma reprezentacja kobiet w elitach – próby wyjaśnień, [w:] Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, A Titkow (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Budrowska B. (2004), „Szklany sufit”, czyli co blokuje kariery kobiet, „Kultura i Historia”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Budrowska B., Duch D., Titkow A. (2003), Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, ISP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski J. (1974), Biographical Method in Polish Sociology, „Zeitschrift fur Soziologie“, Februar, Jg. 3, Heft 1.
Zobacz w Google Scholar

Bűhler Ch. (1999), Bieg życia ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska D. (2006), Solidarność zawodowa jako efekt socjalizacji wtórnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, tom II, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bzymek A. (2008), Wymiary niedojrzałości i życie rodzinne, na podstawi wybranych studiów syndromu Piotrusia Pana, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Celińska S., Nieckarz Z. (2012), Bariery dla kariery zawodowej oraz sposoby ich przezwyciężania w opinii kobiet i mężczyzn, [w:] Podróże między kobiecością a męskością, A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Pawlicka (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cicha M. (2006), Kobieta i kobiecość w opiniach młodych dorosłych mężczyzn, [w:] J. Ostrouch, Przywiązanie i przekraczanie – płeć w studiach empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Cichorzewska M. (2016), Równość szans w zawodowej praktyce zdywersyfikowanych grup pracowników – wyniki badań, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 97.
Zobacz w Google Scholar

Cichorzewska M., Jabłczyńska G. (2011), The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region – pilot study, [w:] Social aspects of market economy, P. Ucieklak-Jeż (ed.), Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Chomczyńska-Rubacha M. (2009), Konstruowanie wiedzy o rodzaju w edukacji, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Chybicka A. (2009), Kobieta zagraża istniejącemu porządkowi, „Gazeta Wyborcza”, 13 lipca.
Zobacz w Google Scholar

Cybal-Michalska A. (2012), Kariera jako „własność” jednostki – rozważania teoretyczne nad denicyjnym credo, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Czerny J. (2002), Paradygmaty współczesnej filozofii nauki, „Śląsk”, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski M., Piotrowski P. (1996), Biografia a tożsamość narodowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Darley S. A. (1979), Big-time careers for the little women, [w:] J. H. Williams, Psychology of women, W.W. Norton and Company, New York.
Zobacz w Google Scholar

Denzin N. (1990), Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: Znaczenie a metoda w analizie biograficznej, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski, Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Denzin N. (2001), The reflexive interview and a performative social science, „Qualitative Research”, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Denzinger A. (1991), Individualisierunggsprozesse in den Biographien junger Frauen: Exemplarische Fallanalysen zum Verhaltnis von Anforderungen, Anspruchen und Ressourcen, [w:] Hermeneutische Jugendforschung, A. Combe, W. Helsper (Red.), Westdentschrer Verlag, Opladen.
Zobacz w Google Scholar

Demetrio D. (2000), Autobiografia – terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolska D. (1992), Przebieg życia – fazy – wydarzenia, „Kultura i społeczeństwo”, nr 2/ 1992.
Zobacz w Google Scholar

Domański H. (1991), Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze. Struktura społeczne w krajach rozwiniętego kapitalizmu, IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Domański H. (1997), Elementy nowego ładu, IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Domański H., Sawiński Z. (1991), Wzory prestiżu a struktura społeczna, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Domecka M., Mrozowiecki A. (2008), Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Druczak K. (2005), Zdarzenia krytyczne jako obszar analizy biografii edukacyjnej człowieka, [w:] Narracje – (Auto)biografia – Etyka, L. Koczanowicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dubas E. (1993), Linie edukacyjnego rozwoju człowieka, [w:] A. Trzuskowski, Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dubas E. (2007), Wokół paradygmatu uniwersalności w edukacji dorosłych, [w:] Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii, E. Dubas (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Duda W., Kukla D. (2010), Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Dudzik-Garstka I., Dobrowolska M. (2012), Warunki aktywności kobiet na rynku pracy, „Praca Socjalna”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Dyjakon D. (2005), Wywiad autobiograficzny jako źródło poznawania zmian w tożsamości, [w:] L. Koczanowicz, Narracje – (Auto)biografia – Etyka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Elder-Vass D. (2007), Luhmann and Emergentism: Competing Paradigms for Social Systems Theory?, “Philosophy of the Social Sciences”, vol. 37, no 4.
Zobacz w Google Scholar

Eucarius (2003), [w:] Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Fatyga B., Zieliński P. (2006), Tempus fugit. Analiza metafor czasu – propozycja metodologiczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Firkowska-Mankiewicz A. (1999), Zdolnym być... – Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków, IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fischer W., Goblirsch M. (2007), Biographical structuring: Narrating and reconstructing the self in research and professional practice, [w:] Narration – State of Art., M. Bamberg (ed.), John Benjamins Publishing Company, UK.
Zobacz w Google Scholar

Frankfort-Nachmias Ch. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak T. (1998), Pedagogika społeczna jako teoria środowiska życia i wychowania człowieka. Próba postawienia problemu, [w:] E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Łódź–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A. (2001), Nowe zasady metody socjologicznej, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gilligan C. (1982), In a different voice: Psychological theory and woman’s development, University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Głuszek J. (2006), Wykształcenie jako medium vs złudzenie awansu społecznego. Przypadek studentów o robotniczym pochodzeniu, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Graff A. (2001), Płeć w polskim życiu publicznym, W.A.B., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Greenhaus J. H., Beutell N. J. (1985), Sources of conflict between work and family roles, “Academy of Management Review”, no 10.
Zobacz w Google Scholar

Grochalska M. (2006), Życie rodzinne pracujących zawodowo kobiet i ich relacje z bezrobotnymi mężczyznami, [w:] J. Ostrouch, Przywiązanie i przekraczanie – płeć w studiach empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Groleau D., Young A., Kirmayer L. (2006), The McGill Illness Narrative Interview (MINI): An Interview Schedule to Elicit Meanings and Modes of Reasoning Related to Illness Experience, “Transcult Psychiatry”, no 43.
Zobacz w Google Scholar

Gromkowska-Melosik A. (2011), Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gromkowska-Melosik A. (2014), Edukacja i nierówność: trajektorie sukcesu i marginalizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszczyk E. (2003), Młodzi ludzie kariery jako środowisko wzorcotwórcze, [w:] ] A. Jawłowska, Kultura w procesie zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Guz S., (2005), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk Z. (2000), Ogólna metodologia nauk, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Hildebrandt-Wypych D., Kabacińska K. (2010), Młodzież a sukces życiowy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hill N., Sukces? Trzeba tylko chcieć, rzecz o pozytywnym myśleniu, Emka, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Hołówka T. (1982), Nikt nie rodzi się kobietą, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Horner M. (1972), Toward on Understanding of Achievement Related Conflicts in Women, “Journal of Social Issues”, no 28.
Zobacz w Google Scholar

Horsdal M. (2004), Ciało, umysł i opowieści – o ontologicznych i epistemologicznych perspektywach narracji na temat doświadczeń osobistych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Illeris K. (2006), Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jakob G. (2003), Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych, [w:] Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Janicki J. (1965), Drogi zawodowe pracowników administracyjno-biurowych, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J. (1996), Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz M. (1986), Bariery życiowe młodzieży, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jarvis P. (2004), Adult Education and Lifelong Learning. Theory and Practice, Routledge-Falmer, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Jawłowska A. (2003), Kultura w procesie zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Jedynak B. (1990), Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Jurgiel A. (2006), Od nauczania do uczenia się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Karłowski M. (1996), Epizody i tożsamość, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kargul J. (2001), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kaschack E. (1996), Nowa psychologia kobiety, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska K. (1996), Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] Biografia a tożsamość narodowa, M. Czyżewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Keesing R. (1985), How women speak: the micropolitics of authobiography in a Solomon Island society, “American Anthropologist”, vol. 87, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Kędzierska H. (2012), Kariery zawodowe nauczycieli Konteksty – Wzory – Pola dyskusji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kępiński A. (1983), Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kępiński A. (1989), Poznanie chorego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kępiński A. (1996), Melancholia, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kicowska A., Kwieciński Z. (2005), Dzielność i troska, W.A.B., Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Kip J. A. (2006), Biographic Researcher in Pursuit of an Aesthetic: The use of arts-based (re) presentations in performative dissemination of life stories, “Qualitative Sociology Review”, April, vol. ii, issue 1.
Zobacz w Google Scholar

Kohn M. L., Schooler C. (1978), Intellectual Flexibility: A Longitudinal Assessment, “American Journal of Sociology”, no 84.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowicz M. (2007), Awans nie dla kobiet, „Gazeta Wyborcza”, 2 kwietnia.
Zobacz w Google Scholar

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe, WSIP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kopciewicz L. (2007), W stronę dziewcząt – pytanie o pedagogikę feministyczną, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kopciewicz L., Rzepecka K. (2009), Uniwersytet, kobiety i władza – o obecności kobiet w okolicach szczytu akademickich hierarchii, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kos E. (2009), Specyfika polskich badań autobiograficznych. Geneza i rozwój do lat 70. XX w., „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kos E. (2012), Kobieta na drodze do sukcesu zawodowego – przegląd badań empirycznych, Ciągłość i zmiana w teorii pedagogiki społecznej – wybrane zagadnienia, Łódzkie Studia Pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kostera M., (1996), Opowieści o ludziach, zwyczajach i organizacjach, czyli „wykładki”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kotlarska-Michalska A. (2010), Rodzinne role kobiet w nowej roli, [w:] Kobiety w polskiej transformacji 1989–2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, M. Frąckowiak-Sochańska, S. Królikowska (red.), Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kotlarska-Michalska A. (2011), Społeczne role kobiet, „Edukacja Humanistyczna”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk-Bocian A. (2008), Mity o narracji. Od subiektywizmu do problemu interpretacji, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E. (2006), Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX w., Trans Humana, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Krzychała K. (2004), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Krzywda B. (2005), Przemiany ról życiowych kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki płci, „Małżeństwo i Rodzina”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowska N. (2009), Kongres Kobiet Polskich jako przyczynek do debaty o miejscu i roli kobiet w sferze publicznej, „Kultura i Edukacja”, nr 3 (72).
Zobacz w Google Scholar

Krzyżewski K. (red.) (2003), Doświadczenie indywidualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kmita J. (1973), Wykłady z logiki i metodologii nauki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak W. (2004), Status środowiska w rozwoju człowieka – różnice paradygmatyczne, [w:] Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna. Dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości, E. Marynowicz-Hetka, H. Kubicka, M. Granosik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska A. (1992), Inwentarz do oceny płci psychologicznej, PTP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński Z. (2000), Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego, [w:] Z. Kwieciński, Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, Wydawnictwo „Edytor”, Poznań–Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Lalak D. (2007), Środowisko, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI w., T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lebuda I., Karwowski M. (2006), Sukces. Czym jest? Od czego zależy? Nauczycielskie poglądy na źródła sukcesu, „Ruch Pedagogiczny”, nr 5–6, s. 45–63.
Zobacz w Google Scholar

Leszkowicz-Baczyński J. (2007), Koncepcja i przejawy sukcesu w środowiskach klasy średniej, [w:] Kariera i sukces, K. Słomczyński (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Lutyński J. (2000), Metody badań społecznych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewicz R. (1979), Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewska-Mroczek E. (2007), Role płciowe zapisane w zabawkach, o przydatności badań nad produktami przeznaczonymi dla dzieci dla nauk zajmujących się tożsamością płci, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz M., Drop E. (2012), Młoda psychologia, t. 1, Liberi Libri, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Malec M. (2008), Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem, Atut, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Malewski M. (1983), Przystosowanie pracownika w sytuacji pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Malewski M. (1997), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją – spór o metodologiczną komplementarność, „Kultura i Edukacja”, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Malewski M. (2001), Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Malewski M. (2006), W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Mandal E. (2004), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak Ł. (2008), Stawanie się nauczycielem akademickim. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna, Przegląd Socjologii Jakościowej... monografie...., nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Marotzki W. (2000), Kierunki rozwoju i koncepcja badań biograficznych w naukach o wychowaniu, [w:] J. Piekarski, B. Śliwerski, Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2007), Pedagogika społeczna, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mead G. H. (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Megargee E. I. (1969), Influence of sex roles in the manifestation of leadership, “Journal of Applied Psychology”, vol. 53.
Zobacz w Google Scholar

Mendel M. (2006), Pedagogika miejsca, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Merton R. K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michalak J. M. (2007), Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Miles M., Huberman A. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Miluska J. (1996), Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Miś A. (2006), Kształtowanie karier w organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mizińska J. (1997), Organizująca siła miłości. Szkic z antropologii filozoficznej M. Bachtina, [w:] T. Szkołut, Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Modrzejewska-Świgulska M. (2008), Terapeutyczny wymiar narracji, Remedium, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Modrzewski J. (2004), Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Morgan D. (2007), Paradigms Lost and Pragmatism Regained hosted at Methodological Implications of Combining Qualitative and Quantitative Methods, “Journal of Mixed Methods Research”, vol. 1, no 1.
Zobacz w Google Scholar

Morgan G. (1986/1997), Obrazy organizacji (Images of Organization), PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Neff W. S. (1977), Work and human behavior, Aldine Publication Company, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Nehring D. (2011), Negotiated familism: Intimate life and individualization among young female professionals, “Canadian Journat of Latín Amerícan and Caribbean Studies”, vol. 36, no 71.
Zobacz w Google Scholar

Nightingale E. (2007), The essence of success, Simon & Schuster, New York. Nikitin E. (1975), Wyjaśnianie jako funkcja nauki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S. (1969), Dylematy metodologiczne, „Studia Socjologiczne”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S. (1970), Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S. (1986), Style teoretyzowania w socjologii współczesnej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S. (red.) (1989), Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Dziemianowicz M. (2006a), Czy świat człowieka ma postać narracji? O możliwościach badania, rozumienia i zmiany, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Dziemianowicz M. (2006), Doświadczenie rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Dziemianowicz M. (2011), Narracja – Tożsamość – Wychowanie. Perspektywa przejścia i zmiany, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Dziemianowicz M., Kurantowicz E. (2003), Codzienność jako miejsce i źródło uczenia się, Wydawnictwo DSWE, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Okoń W. (1981), Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Olesen H. (2004), Podmiot uczący się i „historia życia” – jakościowe podejście do badań nad uczeniem się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Ostałowska L. (2007), Porzucone przez mężów i polityków, „Gazeta Wyborcza”, 6 lipca. Ostrouch J. (2004), Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Ostrouch J. (2005), Kilka refleksji na temat uczenia się mężczyzn i kobiet oraz sukcesu, [w:] Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, T. Bauman (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ostrouch J. (2005), (Nie) zharmonizowane światy, [w:] A. Kicowska, Dzielność i troska, W.A.B., Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Ostrouch J. (red.) (2006), Przywiązanie i przekraczanie – płeć w badaniach empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Ostrouch J., Chmura-Rutkowska I. (2007), Mężczyźni na przełęczy życia: studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowicka-Miszewska H. (2008), Projekt życia czy kalejdoskop epizodów? Kategorie temporalne w świadomości młodych liderów organizacji politycznych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pakszys E., Sobczyńska D. (1997), Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Palka S. (2006), Metodologia Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Pankowska D. (2002), Dualizm ról i stereotypów płciowych – konsekwencje edukacyjne, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Pankowska D. (2003), Społeczne role płciowe i ich przemiany, „Socjologia Wychowania”, zeszyt 360.
Zobacz w Google Scholar

Passini B., Pilch T. (red.) (1979), Środowisko i wychowanie, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Paulok D. (2002), Role kobiety i uwarunkowania ich przemian, „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Piekarska A. (2009), Współczesne przeobrażenia wzorów karier kobiet i mężczyzn, „Acta Univeristatis Lodziensis”. Folia Sociologica 34.
Zobacz w Google Scholar

Piekarski J. (2007), U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Piekarski J., Śliwerski B. (2000), Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Piekarski J., Pilch T., Urbaniak-Zając D. (red.) (2010), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. J. (2010), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pieter J. (1946), Biografia ogólna. Wstęp do nauki o życiu, WZK, Kraków. Pieter J. (1961), Psychologia uczenia się, PZWS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pieter J. (1962), Co to jest wiedza?, Zarząd Okręgu Nauczycielstwa Polskiego, Katowice. Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski J. (1990), Stanowiska wobec pracy kobiet, [w:] B. Jedynak, Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pokorska-Dyjas A. (2004), Geneza i rozwój badań jakościowych w marketingu, [w:] Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, P. Sztabiński (red.), IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pospieszyl K. (1990), Kopciuszek jako egzemplifikacja kobiecego lęku przed sukcesem czy też kobiecej drogi do sukcesu, [w:] B. Jedynak, Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Potocka-Hoser A. (1963), Uznanie ze strony innych i lęk przed niepowodzeniem a sprawność intelektualna, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Prawda M. (1987), Doświadczenie pracy w historii życia, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Prawda M. (1989), Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (o koncepcji badań biograficznych. Fritza Schütze), „Studia Socjologiczne”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska A. (2014), Różnorodność w zarządzaniu zasobami ludzkimi – podejścia i koncepcje, „Marketing i Rynek”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Reszke I. (1976), Pozycja społeczna kobiet – przegląd problematyki, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Reszke I. (1991), Nierówności płci w teoriach, PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Renzetli C. (2005), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ricouer P. (2000), O sobie samym jako innym, Warszawa. Ricouer P. (2004), Drogi rozpoznania, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Riesman D. (1971), Samotny tłum, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rogers A. (2003), What is the Difference? A New Critique of Adult Learning and Teaching, Niace, Leicester.
Zobacz w Google Scholar

Rogers C. R. (1961), On Becoming a Person, Bosto, Houghton – Mifflin. Wydanie polskie: Rogers C.R. (2002), O stawaniu się osobą. Poglądy terapeuty na psychoterapię, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Rokicka E. (1995), Wzory karier kierowniczych w gospodarce państwowej. Z badań nad ludnością dużego miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rokuszewszka-Pawełek A. (2002), Chaos i przymus – trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rosenthal G. (1990), Rekonstrukcja historii życia. Wybrane zasady generowania opowieści w wywiadach biograficzno-narracyjnych, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski, Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Roszak J., Pałucka R., Rykaczewska K. (2012), O zadowolonej kobiecie sukcesu i jej niezbyt szczęśliwym partnerze, czyli jak (nie)zależność finansowa w związku wpływa na postrzeganą satysfakcję życiową kobiet i mężczyzn, [w:] Podróże między kobiecością a męskością, A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Pawlicka (red.), Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzepa T., Frydrychowicz S. (1988), Relacje między doświadczeniem językowym a doświadczeniem indywidualnym, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Schank R., Berman T. (2007), Living stories: Designing story – based educational experiences, [w:] Narration – State of Art., M. Bamberg (ed.), John Benjamins Publishing Company, UK.
Zobacz w Google Scholar

Schegloff E. A. (1988), Goffman and the Analysis of Conversation, [w:] Erving Goffman: Exploring the Interaction Order, P. Drew, T. Wootton (eds.), Polity Press, Cambridge, s. 94.
Zobacz w Google Scholar

Schutz A. (1984), Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] E. Mokrzycki, Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w psychologii współczesnej, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schwandt T. A. (2000), Three epistemological stances for qualitative inquiry: interpretivism, hermeneutics, and social constructionism, [w:] Handbook of Qualitative Research, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds.), Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Zobacz w Google Scholar

Siemieńska R. (1996), Oswajanie rzeczywistości. Między realnym socjalizmem a realną demokracją, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Siudem A. (2005), Poczucie szczęścia małżeńskiego a samoocena u kobiet, „Małżeństwo i Rodzina”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Seligman M. (1993), Optymizmu można się nauczyć, „Media i Rodzina”, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Słomczyński K. (red.) (2007), Kariera i sukces, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego (1989), t. 3, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sokolik M. (1993), Psychoanaliza i Ja: kliniczna problematyka poczucia tożsamości, Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sołoma L. (1999), Metody i techniki badań socjologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Spychalska-Stasiak J. (2008), O stereotypie kobiecości z perspektywy płci kulturowej, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Sroczyński W. (2007), Kategoria środowiska w pedagogice społecznej. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stachnik-Czajkowska S. (1990), Praca zawodowa jako wartość w życiu kobiet, [w:] B. Jedynak, Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Steil J. M. (2007), Merital Equality. Its Relationship to the Well – Being of Husbands and Wives, California 1997, [w:] A. Titkow, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stęplewska-Żakowicz K. (1996), Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny : O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Strauss A. L. (1969), Mirrors and Masks. The Search for Identity, The Sociology Press, San Francisco.
Zobacz w Google Scholar

Strauss A. L., Glaser B. (1975), Chronic Ilness and Quality of Life, The C. V. Mosby Co., Saint Louis.
Zobacz w Google Scholar

Strykowska M. (1992), Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Suárez-Ortega M. (2013), Performance, Reflexivity, and Learning Through Biographical-Narrative Research, “Qualitative Inquiry”, no 19 (3).
Zobacz w Google Scholar

Sujak E. (1982), Życie jako zadanie, Pax, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sujak E. (1987), Rozważania o ludzkim rozwoju, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sulik M. (2010), Kobiety w nauce. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Super D. E. (1972), Psychologia zainteresowań, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sztumski J. (1984), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska I. (2006), Indywidualizacja jako wzór kulturowy, proces i ideologia, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Szymański M. (2010), Ścieżki kariery studentów socjologii, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ślęzak E. (2003), Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Tabor U. (2008), Biograficzne uwarunkowania rozwoju nauczycieli. Analiza jakościowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Taylor S. (2007), Narratives as construction and discurcive resource, [w:] Narration – State of Art., M. Bamberg (ed.), John Benjamins Publishing Company, UK.
Zobacz w Google Scholar

Tennant M. (1997), Psychology and Adult Learning, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Teusz G. (2002), Logika konstruowania biografii w wywiadzie narracyjnym, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Thomas J. B., Clark S., Giola D. (1993), Strategic sensemaking and organizational performance: Linkages among scanning, interpretation and outcomes, “Academy of Management Journal”, vol. 36, no 2.
Zobacz w Google Scholar

Thorndike E. (1990), Uczenie się ludzi, PWN, Warszawa. Titkow A. (1993), Stres życia społecznego, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Titkow A. (1995), Co to znaczy być kobietą w Polsce, IFiS PAN, Warszawa. Titkow A. (2003), Szklany sufit, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Titkow A. (2007), Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tokarska U. (2002), Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia, [w:] J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski J. (1980), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trzebiński J. (2002), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Turner H. J. (2006), Sociological Theory Today, [w:] J. H. Turner, Handbook of Sociological Theory, Springer, New York.
Zobacz w Google Scholar

Uhman G. (2000), Uczenie się przez doświadczenie, KOWEZ, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D. (2000), Kilka uwag o pedagogice empirycznej, [w:] J. Piekarski, B. Śliwerski, Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D. (2005), Pedagogiczna perspektywa w badaniach narracyjno-biograficznych, [w:] L. Koczanowicz, Narracje – (auto)biografie – etyka, DSWE, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D. (2007), Biograficzna perspektywa badawcza, niepublikowany referat wygłoszony na seminarium poświęconym badaniom biograficznym zorganizowanym przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D. (2009), O stosowaniu hipotez w badaniach pedagogicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1 (45).
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D. (2009a), O problemach towarzyszących badaniom jakościowym, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 2 (10).
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D. (2010), „Środowisko” – historyczne czy teoretyczne pojęcie pedagogiki społecznej, [w:] Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, J. Piekarski, T. Pilch, D. Urbaniak-Zając (red.), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D., Kos E. (2013), Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (2003), Badania jakościowe – uwagi wprowadzające, [w:] Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wagner I., Wodak R. (2006), Performing success: identifying strategies of self-presentation in women’s biographical narratives, „Discourse & Society”, no 17.
Zobacz w Google Scholar

Waluk J. (1963), Postawy kobiet wobec własnej pracy zawodowej, „Studia Socjologiczne”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Wenger E. (1998), Communities of Practice, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Williams J. H. (1979), Psychology of women, W.W. Norton and Company, New York.
Zobacz w Google Scholar

Willis P. (1978), Profane Culture, Routledge and Kegan, London.
Zobacz w Google Scholar

Włodarski Z. (1975), Rozwój i kształtowanie doświadczenia indywidulanego, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wnuk-Lipińska E. (1987), Nierówności i upośledzenia w świadomości społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, t. 8, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wyka A. (1990), Ku nowym wzorcom badań społecznych w Polsce. Cechy badań jakościowych w ostatnich latach, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Vinnicombe S. (1999), Kobieta w zarządzaniu, Astrum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zachariasz A. (1996), Antropotelizm – Człowiek a sens istnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zbiegań-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F. (1970), Znaczenie dokumentów autobiograficznych dla badań socjologicznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Zyra A. (2006), Kobieta sukcesu, żona, matka. Dylematy funkcjonowania kobiet, [w:] J. Ostrouch, Przywiązanie i przekraczanie – płeć w studiach empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Żarnowska A. (1997), Kobieta i kultura życia codziennego, DIG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żechowska B. (1987), Sukces zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania, WSP, Słupsk.
Zobacz w Google Scholar

Analiza UOKiK. Analiza ograniczeń konkurencji w sektorze wolnych zawodów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Analiz Rynku, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Raport z badania mechanizmów budowania pozycji w organizacji oraz sposobów wywierania wpływu przez osoby zajmujące wyższe stanowiska menedżerskie w Polsce pt. „Kobiety i władza w biznesie. Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji?”, październik 2012.
Zobacz w Google Scholar

www.monitoring.rownystatus.gov.pl Badanie Pentora dla KSMRTKiM 2005 (data dostępu: 10.11.2008 r.).
Zobacz w Google Scholar

www.monitoring.rownystatus.gov.pl (data dostępu: 13.08.2009 r.).
Zobacz w Google Scholar

www.edukacjaprawnicza.pl (data dostępu: 28.04.2010 r.).
Zobacz w Google Scholar

www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.html – (data dostępu: 05.05.2010 r.).
Zobacz w Google Scholar

www.cbos.pl (data dostępu: 19.05.2010 r.).
Zobacz w Google Scholar

www.infed.org/biblio/comunities_of_practice.htm (data dostępu: 27.02.2012 r.).
Zobacz w Google Scholar

www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/poslowie_poczatek_kad (data dostępu: 07.03.2013 r.).
Zobacz w Google Scholar

www.bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/2/1635/Sklad_Rady_Ministrow.html (data dostępu: 07.03.2013 r.).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

5 kwietnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-219-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-220-8

Inne prace tego samego autora

  • Ewelina Zając, Mateusz Szurek, Justyna Antczak-Kujawin, Renata Gliwa, Agnieszka Hamerlińska, Magdalena Kokot, Justyna Żulewska, Karolina Pożoga, Michalina Biernacka, Małgorzata Rocławska-Daniluk, Weronika Kisiel, Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska, Alicja Chilińska-Pułkowska, Renata Marciniak-Firadza, Natalia Siudzińska, Tomasz Wiech, Izabela Ejsmunt-Wieczorek, Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, Justyna Kackieło-Tomulewicz, Karolina Milewska, Anna Karowicz, Ewa Arleta Kos, Magdalena Olempska-Wysocka, Aleksandra Szczygieł, Anna Herud, Grażyna Śmiech-Słomkowska, Helena Liwo, Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej
  • Ewa Arleta Kos, Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe