Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług

Autorzy

Wojciech Ulrych
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
https://orcid.org/0000-0002-9477-2479

Słowa kluczowe:

performance management, lean, efektywność pracy, środowisko usług, budowanie jakości

Streszczenie

Koncepcja szczupłego zarządzania (lean management) prowadzi do ograniczania marnotrawstwa i tworzenia wartości dla klienta. Sprawdziła się ona w produkcji, ale czy taki sam sukces może osiągnąć w środowisku usług? Cechy usług wskazują bowiem na trudności w ich standaryzacji oraz na wymóg jednoczesnego świadczenia usług i ich konsumpcji przez klienta. Tymczasem lean podkreśla wagę zespołowego działania i postuluje ograniczanie istotnych indywidualnych praktyk zarządzania efektywnością pracownika (performance management), takich jak opis stanowiska pracy, wynagradzanie indywidualnej efektywności, zrezygnowanie z oceny okresowej. Czy zatem w świecie zespołowego, szczupłego zarządzania nadal jest miejsce dla systemowego zarządzania indywidualną efektywnością pracy?

W publikacji omówiono wpływ praktyk performance management na realizację wymogów lean w środowisku usług (lean service). Wynikiem po­wiązania obydwu koncepcji było opracowanie globalnego modelu PM-LS. Wskazuje on, że istnieje zestaw praktyk performance management, który ogranicza bariery wdrażania lean w usługach i wpływa na ograniczanie marnotrawstwa w badanych działach funkcjonujących w środowisku usług.

Bibliografia

Aaker D.A., Bogozzi R.P. (1979), Unobservable Variables in Structural Equation Models with an Application in Industrial Selling, „Journal of Marketing Research”, vol. 16, s. 147–158.
Zobacz w Google Scholar

Abdi F., Shavarini S., Hoseini S. (2006), Glean Lean: How to Use Lean Approach in Services Industries?, „Journal of Services Research”, vol. 6, Special Issue, July, s. 191–206.
Zobacz w Google Scholar

Adamska K. (2011), Kontrakt psychologiczny w organizacji – Kwestionariusz Kontraktu Psychologicznego, „Psychologia Społeczna”, t. 6, nr 3 (18), s. 267–283.
Zobacz w Google Scholar

Aguinis H. (2009), Performance Management, 2 ed., Pearson/Prentice Hall International, Harlow.
Zobacz w Google Scholar

Åhlström P. (2004), Lean Service Operations: Translating Lean Production Principles to Service Operations, „International Journal of Services Technology and Management”, vol. 5, no. 5–6, s. 545–564.
Zobacz w Google Scholar

Allway M., Corbett S. (2002), Shifting to Lean Service: Stealing a Page from Manufacturers’ Playbooks, „Journal of Organizational Excellence”, vol. 21, no. 2, s. 45–54.
Zobacz w Google Scholar

Alsmadi M., Almani A., Jerisat R. (2012), A Comparative Analysis of Lean Practices and Performance in the UK Manufacturing and Service Sector Firms, „Total Quality Management & Business Excellence”, vol. 23, no. 4, s. 381–396.
Zobacz w Google Scholar

Ambrose M.L., Kulik C.T. (1999), Old Friends, New Faces: Motivation Research in the 1990s, „Journal of Management”, vol. 25, s. 213–292.
Zobacz w Google Scholar

Andrés-López E., González-Requena I., Sanz-Lobera A. (2015), Lean Service: Reassessment of Lean Manufacturing for Service Activities, The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Peer-review under responsibility of the Scientific Committee of MESIC 2015, (dostęp 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Apanowicz J. (2000), Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, WSAiB, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong K., Ward A. (2005), What Makes for Effective Performance Management?, The Work Foundation, London.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M. (2009), Armstrong’s Handbook of Performance Management. An Evidence-based Guide to Delivering High Performance, Kogan Page, New York.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M. (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, tł. zbiorowe, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M. (2012), Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, New York.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M. (2015), Armstrong’s Handbook of Performance Management. An Evidence-based Guide to Delivering High Performance, Kogan Page, New York.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M., Baron A. (2005), Managing Performance: Performance Management in Action, CIPD, London.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson C., Hall L. (2011), Flexible Working and Happiness in the NHS, „Employee Relations”, vol. 33, no. 2, s. 88–105.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson C., Shaw S. (2006), Managing Performance, [w:] R. Lucas, B. Lupton, H. Mathieson (eds.), Human Resource Management in an International Context, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, tł. A. Kloskowska-Dudzińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bandura A. (1993), Perceived Self-efficacy in Cognitive Development and Functioning, „Educational Psychology”, vol. 28, s. 117–148.
Zobacz w Google Scholar

Barabasz A., Chwalibóg E. (2013), Refleksje nad konsekwencjami zachowań obywatelskich w organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Oeconomica, nr 282, s. 23–32.
Zobacz w Google Scholar

Barlow S., Parry S., Faulkner M. (2005), Sense and Respond. The Journey to Customer Purpose, Palgrave MacMillan, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Barraza M.F.S., Smith T., Dahlgaard-Park S.M. (2009), Lean-Kaizen Public Service: An Empirical Approach in Spanish Local Governments, „The TQM Journal”, vol. 21, no. 2, s. 143–167.
Zobacz w Google Scholar

Becker B.E., Huselid M.A, Pickus P.S., Spratt M.F. (1997), HR as a Source of Share Shareholder Value: Research and Recommendations, „Human Resource Management Journal”, vol. 31, no. 1, s. 39–47.
Zobacz w Google Scholar

Becker K, Antuar N., Everett Ch. (2011), Implementing an Employee Performance Management System in a Nonprofit Organization, „Nonprofit Management & Leadership”, vol. 21, no. 3, s. 255–271.
Zobacz w Google Scholar

Benjamin C.T. (2013), A Study of Behaviours That Retard the Implementation of Lean Operations. „The Journal of the Association of Professional Engineers of Trinidad and Tobago”, vol. 41 (1), s. 43–48.
Zobacz w Google Scholar

Bernardin H.J. (2010), Human Resource Management: An Experiential Approach, 4 ed., McGrow Hill International Edition, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Bevan S., Thompson M. (1991), Performance Management at the Crossroads, „Personel Management”, November, s. 36–39.
Zobacz w Google Scholar

Bezdogan K. (2010), Evolution of the Lean Enterprise System: A Crucial Synthesis and Agenda for the Future, Working paper, Center for Technology, Policy and Industrial Development, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Bhasin S., Burcher P. (2006), Lean Viewed as a Philosophy, „Journal of Manufacturing Technology Management”, vol. 17, iss. 1, s. 56–72.
Zobacz w Google Scholar

Bicheno J. (2008), The Lean Box for Service Systems, PICSIE Books, Buckingham.
Zobacz w Google Scholar

Biron M., Farndale E., Paauwe J. (2011), Performance Management Effectiveness: Lessons from World-leading Firms, „International Journal of Human Resource Management”, vol. 22, no. 6, s. 1294–1311.
Zobacz w Google Scholar

Bititci U., Cocca P., Aylin A. (2016), Impact of Visual Performance Management Systems on the Performance Management Practices of Organisations, „International Journal of Production Research”, vol. 54, no. 6, s. 1571–1593.
Zobacz w Google Scholar

Blau P. (1967), Exchange and Power in Social Life, John Wiley & Sons, New York. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Boselie P. (2010), Strategic Human Resource Management: A Balanced Approach, McGraw-Hill, London–Columbus, OH.
Zobacz w Google Scholar

Boselie P., Dietz G., Boon C. (2005), Commonalties and Contradictions in Research on Human Resource Management nad Performance, „Human Resource Management Journal”, vol. 15, no. 3, s. 67–94.
Zobacz w Google Scholar

Bowen D., Ostroff C. (2004), Understanding HRM-firm Performance Linkages: The Role of the „Strengh” of the HRM System, „Academy of Management Review”, vol. 29, no. 2, s. 203–21.
Zobacz w Google Scholar

Bowen D., Youngdahl W. (1998), Lean Service: In Defense of a Production-Line Approach, „International Journal of Service Industry Management”, vol. 9, no. 3, s. 207–225.
Zobacz w Google Scholar

Bowling A. (2002), Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services, Open University Press, Buckingham–Philadelphia, PA.
Zobacz w Google Scholar

Boxall P., Purcell J. (2011), Strategy and Human Resource Management, 3rd ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Boxall P., Macky K. (2009), Research and Theory in High-Performance Work Systems: Progressing the High-Involvement Stream, „Human Resource Management Journal”, vol. 19, no. 1, s. 3–23.
Zobacz w Google Scholar

Brandão de Souza L. (2009), Trends and Approaches in Lean Healthcare, „Leadership in Health Services”, vol. 22, no. 2, s. 121–139.
Zobacz w Google Scholar

Brender-Ilan Y., Shultz T. (2005), Perceived Fairness of the Mystery Customer Method: Comparing Two Employee Evaluation Practices, „Employee Responsibilities and Rights Journal”, vol. 17, no. 4, s. 231–243.
Zobacz w Google Scholar

Brinkerhoff R.O. (2006), Increasing Impact of Training Investments: An Evaluation Strategy for Building Organisational Learning Capability, „Industrial and Commercial Training”, vol. 38, no. 6, s. 302–307.
Zobacz w Google Scholar

Briscoe D.R., Claus L.M. (2008), Employee Performance Management, Policies and Practices in Multinational Enterprises, [w:] P.W. Budwah, A.S. DeNisi (eds.), Performance Management Systems: A Global Perspective, Routledge, Abingdon.
Zobacz w Google Scholar

Browne M., Cudeck R. (1992), Alternative Ways of Assessing Model Fit, „Sociological Methods and Research”, vol. 21, no. 2, s. 230–259.
Zobacz w Google Scholar

Brumback G.B. (1988), Some Ideas, Issues and Predictions About Performance Management, „Public Personnel Management”, Winter, s. 387–402.
Zobacz w Google Scholar

Brumback G.B. (2003), Blending the „We/Me’’ in Performance Management, „Team Performance Management: An International Journal”, vol. 9, no. 7/8, s. 167–173.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska J. (2014), Modelowe metody analizy danych wielowymiarowych tablic kontyngencji w badaniach opinii publicznej, „Studia Ekonomiczne”, nr 195, s. 11–20.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński J. (2005), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buchelt B. (2015), Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, „The International Journal of Human Resource Management”, vol. 26, no. 15, s. 1965–1982.
Zobacz w Google Scholar

Buchner T.W. (2007), Performance Management Theory: A Look from the Performer’s Perspective with Implications for HRD, „Human Resource Development International”, vol. 10, no. 1, s. 59–73.
Zobacz w Google Scholar

Bucklin B.R., Dickinson A.M. (2001), Individual Monetary Incentives: A Review of Different Types of Arrangements between Performance and Pay, „Journal of Organizational Behavior Management”, vol. 21 (3), s. 45–137.
Zobacz w Google Scholar

Burgess N., Radnor Z. (2013), Evaluating Lean in Healthcare, „International Journal of Health Care Quality Assurance”, vol. 26, no. 3, s. 220–235.
Zobacz w Google Scholar

Callendar G., Reid K.P. (1996), Australian Sales Management, MacMillan Education, South Melbourne.
Zobacz w Google Scholar

Campbell J.P., McCloy R.A., Oppler S.H., Sager C.E. (1993), A Theory of Performance, [w:] C.W. Schmitt, W.C.A. Borman (eds.), Personnel Selection in Organizations, Jossey-Bass, San Francisco, s. 35–70.
Zobacz w Google Scholar

Carmines E.G., Zeller R.A. (1980), Reliability and Validity Assessment, Sage Publications, Beverly Hills, CA.
Zobacz w Google Scholar

Carter B., Danford A., Howcroft D., Richardson H., Smith A., Taylor Ph. (2011), ‛All They Lack is a Chainʼ: Lean and the New Performance Management in the British Civil Service, „New Technology, Work and Employment”, vol. 26, iss. 2, s. 83–97.
Zobacz w Google Scholar

Cawley B., Keeping L., Levy P. (1998), Participation in the Performance Appraisal Process and Employee Reactions: A Meta-analytic Review of Field Investigations, „Journal of Applied Psychology”, vol. 83, no. 4, s. 615–633.
Zobacz w Google Scholar

Charron R., Harrington H. J., Voehl F., Wiggin H. (2015), The Lean Management Systems Handbook, CRC Press, Boca Raton, FL.
Zobacz w Google Scholar

Chen J.C., Cox R.A. (2012), Value Stream Management for Lean Office – A Case Study, „American Journal of Industrial and Business Management”, 2012, vol. 2, s. 17–29.
Zobacz w Google Scholar

Chen Z., Lam W., Zhong J.A. (2007), Leader-Member Exchange and Member Performance: a New Look at Individual-Level Negative Feedback-Seeking Behavior, „Journal of Applied Psychology”, vol. 92, no. 1, s. 202–212.
Zobacz w Google Scholar

Chiarini A. (2013), Lean Organization: From the Tools of the Toyota Production System to Lean Office, Springer-Verlag Italia, Milan–Heidelberg–New York–Dordrecht–London.
Zobacz w Google Scholar

Chrobocińska K. (2013), Charakterystyka funkcjonowania systemu produkcyjnego, [w:] Z. Nasalski, K. Romaniuk, A. Wichowska, K. Chrobocińska, G. Szczubełek (red.), Zintegrowane systemy wytwarzania, Wydawnictwo EXPOL, Olsztyn, s. 25–42.
Zobacz w Google Scholar

Churchill G. A. (2002), Badania marketingowe, tł. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chybalski F. (2017), O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, nr 1214, „Organizacja i Zarządzanie”, z. 67, s. 5–18.
Zobacz w Google Scholar

CIPD (2009), Performance Management in Action. Current Trends and Practice, CIPD survey, London.
Zobacz w Google Scholar

CIPD (2011), Performance Appraisal, Revised May, CIPD survey, London.
Zobacz w Google Scholar

CIPD (2012), Coaching: The Evidence Base, Research report, September, CIPD survey, London.
Zobacz w Google Scholar

CIPD (2015), Learning and Development, Annual survey report. CIPD survey, London.
Zobacz w Google Scholar

CIPD (2016), Rapid Evidence Assessment of the Research Literature on the Effect of Performance Appraisal on Workplace Performance, Technical report, December, CIPD survey, London.
Zobacz w Google Scholar

Cizkowicz B. (2014), Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w badaniu związków przyczynowych na przykładzie danych PISA 2012, [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Diagnozy edukacyjne: dorobek i nowe zadania, XX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk, 18–20 września 2014 r., Kraków, s. 107–118.
Zobacz w Google Scholar

Clardy A. (2013), A general framework for performance management systems: Structure, design, and analysis, „Performance Improvement”, vol. 52, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Clark G. (2005), Performance Management Strategies, [w:] G. Salaman, J. Storey and J. Billsberry (eds.), Strategic Human Resource Management: Theory and Practice, The Open University in association with Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Clutterbuck D. (2009), Coaching zespołowy, tł. J. Środa, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Combs C., Liu Y., Hall A., Kitchen D. (2006), How Much Do High-Performance Work Systems Matter? A Meta-Analysis of Their Effects on Organisational Performance, „Personnel Psychology”, vol. 59, no. 3, s. 501–528.
Zobacz w Google Scholar

Comm L.C., Mathaisel F.D. (2005), A Case Study in Applying Lean Sustainability Concepts io Universities, „International Journal of Sustainability in Higher Education”, vol. 6, no. 2, s. 134–146.
Zobacz w Google Scholar

Cooney R. (2002), Is Lean a Universal Production System? Batch Production in the Automotive, „International Journal of Operations and Production Management”, vol. 22, no. 10, s. 1130– 1147.
Zobacz w Google Scholar

Cooper-Thomas H, Anderson N., Cash M.L. (2012), Investigating Organizational Socialization: A Fresh Look at Newcomer Adjustment Strategies, „Personnel Review”, vol. 41, no. 1, s. 41–55.
Zobacz w Google Scholar

Cox A., Higgins T., Speckesser S. (2011), Management Practices and Sustainable Organisational Performance: An Analysis of the European Company Survey 2009, European Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
Zobacz w Google Scholar

Cronbach L.J. (1951), Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests, „Psychometrika”, vol. 16, no. 3, s. 297–334.
Zobacz w Google Scholar

Culbert S.A., Rout L. (2012), Skończ z okresową oceną pracowników!, MT Biznes sp. z o.o., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cummings T.G., Worley Ch.G. (2008), Organization Development and Change, South-Western Cengage Learning, Mason, OH.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiklicki M., Przebinda G. (2016), Dobre praktyki lean government, „Przegląd Organizacji”, nr 8, s. 41–46.
Zobacz w Google Scholar

Czakon W. (red.) (2013), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. 2 rozszerzone i aktualnione, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki J.S., Sikorski Cz. (2013), Lean Management, [w:] I. Sobańska (red.), Lean accounting: integralny element lean management. Szczupła rachunkowość w zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 11–32.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J. (2010), Koncepcja lean administration, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica, nr 234, s. 13–21.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J., Ziębicki B. (2015), Metodyczne aspekty lean administration, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 61–68.
Zobacz w Google Scholar

Czerska J. (2009), Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czerska J. (2002), Więcej niż odchudzanie, czyli istota koncepcji zarządzania lean, „Personel”, nr 24, s. 28–30.
Zobacz w Google Scholar

Czyż-Gwiazda E. (2015), Koncepcja lean management w zarządzaniu organizacją, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 233, s. 11–23.
Zobacz w Google Scholar

Dahlgaard J.J., Dahlgaard-Park S.M. (2006), Lean Production, Six Sigma Quality, TQM and Company Culture, „The TQM Magazine”, vol. 18, iss. 3, s. 263–281.
Zobacz w Google Scholar

Dahlgaard-Park S.M., Dahlgaard J.J. (2006), In Search of Excellence – Past, Present and Future, „In Kreativ und Konsequent”, s. 57–84, http://lup.lub.lu.se/record/931524 (dostęp 30.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

Danielsson Ch.B. (2013), An Explorative Review of the Lean Office Cconcept, „Journal of Corporate Real Estate”, vol. 15, no. 3/4, s. 167–180.
Zobacz w Google Scholar

Daszkowska M. (1998), Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

de Gruitjer P.N.M., van der Kamp L.J.T. (eds.) (1976), Advances in Psychological and Educational Measurement, Wiley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Delery J., Doty D. (1996), Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Tests of Universalistic, Contingency and Configurational Performance Predictions, „Academy of Management Journal”, vol. 39, no. 4, s. 802–835.
Zobacz w Google Scholar

DeMatteo J.S., Eby L.T., Sundstrom E. (1998), Team-Based Rewards: Current Empirical Evidence and Directions for Future Research, „Research in Organizational Behavior”, vol. 20, s. 141–183.
Zobacz w Google Scholar

Deming W.E. (1993), The New Economics – for Industry, Government, Education, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, Cambridge, MA
Zobacz w Google Scholar

Deming, W.E. (1986), Out of the Crisis, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Den Hartog D.N., Boselie P., Paauwe J. (2004), Performance Management; a Model and Research Agenda, „Applied Psychology: An International Review”, vol. 53, no. 4, s. 556–569.
Zobacz w Google Scholar

DeNisi A.S. (2000), Performance Appraisal and Performance Management: a Multilevel Analysis, [w:] K.J. Klein, S.W.J. Kozlowski (eds.), Multilevel Theory, Research and Methods in Organizations, Jossey-Bass, San Francisco, s. 121–156.
Zobacz w Google Scholar

DeNisi A.S., Pritchard R.D. (2006), Performance Appraisal, Performance Management and Improving Individual Performance: A Motivational Framework, „Management and Organization Review”, vol. 2, no. 2, s. 253–277.
Zobacz w Google Scholar

Dobroszek J. (2016), Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu łańcuchem dostaw w świetle wyników badań literaturowych i ankietowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 89 (145), s. 29–54.
Zobacz w Google Scholar

Dominiak J., Hauke J. (2015), Sektor usług i jego zmiany w Polsce i innych krajach UE w latach 1995–2012, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 32, s. 31–43.
Zobacz w Google Scholar

dos Leite H.R., Vieira G.E. (2015), Lean Philosophy and its Applications in the Service Industry: a Review of the Current Knowledge, „Production”, vol. 25, no. 3, s. 529–541.
Zobacz w Google Scholar

Durlik I. (2007), Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Emery Y. (2004), Rewarding Civil Service Performance through Team Bonuses: Findings, Analysis and Recommendations, „International Review of Administrative Sciences”, vol. 70, no. 1, s. 157–168.
Zobacz w Google Scholar

Endsley S., Magill M.K., Godfrey,M.M. (2006), Creating a Lean Practice, „Family Practice Management”, vol. 13, no. 4, s. 34–38.
Zobacz w Google Scholar

e-reward (2014), raport, http://www.e-reward.co.uk/research/surveys/performance-manage- ment-part-2-survey (dostęp 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, tł. G. Łuczkiewicz, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Forslund H. (2010), Performance Management in Lean Production – a Case Study, Linnaeus University, Växjö–Kalmar (praca magisterska).
Zobacz w Google Scholar

Forza C. (2010), Surveys, [w:] C. Karlsson (ed.), Researching operations management, Routledge, New York, rozdz. 4.
Zobacz w Google Scholar

Foss M.L., Stubbs J.R., Jones G. (2011), Integrating Quality, Education, Lean, and Performance Management into a Culture of Continuous Improvement, „JBSM”, vol. 51, July, s. 1598–1603.
Zobacz w Google Scholar

Fuchs S. (2010), Critical Issues in People Resourcing (1): Reconceptualising Employee Performance, [w:] I. Roper, R. Prouska, U.C. Na Ayudhya (eds.), Critical Issues in Human Resource Management, CIPD, London, rozdz. 9.
Zobacz w Google Scholar

Fujimoto T. (1999), The Evolution of a Manufacturing System at Toyota, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Fullerton R.R., Wempe W.F. (2009), Lean Manufacturing, Non-Financial Performance Measures, and Financial Performance, „International Journal of Operations and Production Management”, vol. 29, no. 3, s. 214–240.
Zobacz w Google Scholar

Furnham A. (2004), Performance Management Systems, „European Business Journal”, vol. 16, no. 2, s. 83–94.
Zobacz w Google Scholar

George S. (1992), The Baldrige Quality System, Wiley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Giangreco A., Sebastiano A., Peccei R. (2009), Trainees Reaction to Training: An Analysis of the Factors Affecting Overall Satisfaction with Training, „International Journal of Human Resource Management”, vol. 20, no. 1, s. 96–111.
Zobacz w Google Scholar

Gonçalves M.T., Salonitis K. (2017), Lean Assessment Tool for Workstation Design of Assembly Lines, Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ (dostęp 1.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Goodman P.S., Lerch F.J., Mukhopadhyay T. (1994), Individual and Organizational Productivity: Linkages and Processes, [w:] D.H. Harris (eds.), Organizational Linkages. Understanding the Productivity Paradox, National Academy Press, Washington DC., s. 54–80.
Zobacz w Google Scholar

Górecki T. (2011), Podstawy statystyki z przykładami w R, Wydawnictwo BTC, Legionowo. Government of South Australia (2007), Managing People, Managing Performance, Good Practice
Zobacz w Google Scholar

Guide, s. 1–24, https://publicsector.sa.gov.au/documents/20070101-good-practice-guidemanaging-people-managing-performance/ (dostęp 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Griffin R., Ebert R.J. (2004), Business Essentials, Prentice Hall, London.
Zobacz w Google Scholar

Grint K. (1993), What’s wrong with Performance Appraisals? A Critique and a Suggestion, „Human Resource Management Journal”, vol. 3, no. 3, s. 61–77.
Zobacz w Google Scholar

Grobelna A. (2014), Autonomia w procesie pracy i jej znaczenie dla doskonalenia relacji usługowych w hotelarstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 3 (27), s. 183–207.
Zobacz w Google Scholar

Gronroos C. (1990), Service Management and Marketing: Managing the Moments of Truth in Service Competition, Free Press, Lexington, MA.
Zobacz w Google Scholar

Guest D.E. (2007), Human Resource Management and the Worker: Towards a New Psychological Contract?, [w:] P. Boxall, J. Purcell, P. Wright (eds.), The Oxford Handbook of Human Resource Management, Oxford University Press, Oxford, s. 128–146.
Zobacz w Google Scholar

Guest D.E. (1997), Human Resources Management and Performance: A Review and Research Agenda, „The International Journal of Human Resources Management”, vol. 8, iss. 3, s. 263–275.
Zobacz w Google Scholar

Guest D.E. (2011), Human Resources Management and Performance: Still Searching for Some Answers, „Human Resources Management Journal”, vol. 21, iss. 1, s. 3–13.
Zobacz w Google Scholar

Guest D.E., Conway N. (2011), The Impact of HR Practices, HR Effectiveness and a “Strong” HR System on Organisational Outcomes: A Stakeholder Perspective, „International Journal of Human Resource Management”, vol. 22, no. 8, s. 1686–1702.
Zobacz w Google Scholar

Guest D.E., Michie J., Conway N., Sheehan M. (2003), Human Resource Management and Corporate Performance in the UK, „British Journal of Industrial Relations”, vol. 41, s. 291–314.
Zobacz w Google Scholar

Guillemin F., Bombardier C., Beaton D. (1993), Cross-Cultural Adaptation of Health-Related Quality of Life Measures: Literature Review and Proposed Guidelines, „Journal of Clinical Epidemiology”, vol. 46, no. 12, s. 1417–1432.
Zobacz w Google Scholar

Gupta S., Sharma M. (2015), Lean Services: A Systematic Review, „International Journal of Productivity and Performance Management”, vol. 65, iss. 8, s. 1025–1056.
Zobacz w Google Scholar

Hadid W., Mansouri S.A. (2014), The Lean-Performance Relationship in Services: A Theoretical Model, „International Journal of Operations & Production Management”, vol. 34, no. 6, s. 750–785.
Zobacz w Google Scholar

Hallgren M., Olhager J. (2009), Lean and Agile Manufacturing: External and Internal Drivers and Performance Outcomes, „International Journal of Operations and Production Management”, vol. 29, no. 10, s. 976–999.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol A. (2015), Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, Six Sigma i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hanna J. (2007), Bringing Lean Principles to Service Industries, Harvard Business School Working Knowledge, https://hbswk.hbs.edu/item/bringing-lean-principles-to-service-industries (dostęp 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Harrison R. (2009), Learning and Development, CIPD, London.
Zobacz w Google Scholar

Hasle P. (2014), Lean Production – an Evaluation of the Possibilities for an Employee Supportive Lean Practice, „Hum Factors Ergon Manuf.”, vol. 24, no. 1, s. 40–53.
Zobacz w Google Scholar

Hasle P., Bojesen A., Jensen P.L., Bramming P. (2012), Lean and the Working Environment: A Review of the Literature, „International Journal of Operations and Production Management”, vol. 32, no. 7, s. 829–849.
Zobacz w Google Scholar

Heneman R.L. (1992), Merit Pay: Linking Pay Increases to Performance Ratings, Addison-Wesley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Herzberg F. (1987), One More Time: How Do You Motivate Your Employees?, „Harvard Business Review”, vol. 65, no. 5, s. 109–120.
Zobacz w Google Scholar

Hines P., Holweg M, Rich N. (2004), Learning to Evolve: A Review of Contemporary Lean Thinking, „Int J Oper Prod Manage”, vol. 24, s. 994–1011.
Zobacz w Google Scholar

Holbeche L, Mayo A. (1998), Motivating People in Lean Organizations, Butterworth-Heinemann Linacre House, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Holweg M. (2007), The Genealogy of Lean Production, „Journal of Operations Management”, vol. 25, no. 2, s. 420–437; https://pl.scribd.com/document/279273468/The-Genealogy-of-Lean-Production (dostęp 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Honeywell-Johnson J.A., Dickinson A.M. (1999), Small Group Incentives: A Review of the Literature, „Journal of Organizational Behavior Management”, vol. 19, no. 2, s. 89–120.
Zobacz w Google Scholar

Hopp W., Spearman M. (2004), To Pull or Not to Pull: What is the Question?, „Manufacturing and Service Operations Management”, vol. 6, no. 2, s. 133–148.
Zobacz w Google Scholar

Houldsworth E., Jirasinghe D. (2006), Managing and Measuring Employee Performance, KoganPage, New York.
Zobacz w Google Scholar

Hu L., Bentler P., Kano Y. (1992), Can Test Statistics in Covariance Structure Analysis Be Trusted?, „Psychological Bulletin”, vol. 112, no. 2, s. 351–362.
Zobacz w Google Scholar

Hutchinson S. (2013), Performance Management. Theory and Practice, Chartered Institute of Personnel & Development, London.
Zobacz w Google Scholar

Incentives, Motivation and Workplace Performance: Research & Best Practices (2002), Spring. Research Sponsored by The International Society for Performance Improvement, Silver Spring, MD.
Zobacz w Google Scholar

Jackson S.E., Schuler R.S. (1995), Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations and Their Environments, „Annual Review of Psychology”, vol. 46, no. 2, s. 237–264.
Zobacz w Google Scholar

Jansen P., Vloeberghs D. (1999), Multi-Rater Feedback Methods: Personal and Organisational Implications, „Journal of Managerial Psychology”, vol. 14, no. 6, s. 455–476.
Zobacz w Google Scholar

Januszewski A. (2011), Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych i dopuszczalność modeli, „Studia z Psychologii w KUL”, t. 17, s. 213–245.
Zobacz w Google Scholar

Jekiel Ch. (2016), Do Your Performance Management Reviews Help or Hinder Your Team?, http://www.ame.org/target/articles/2016/do-your-performance-management-reviews-help-or-hinder-your-team (dostęp 1.2.2017).
Zobacz w Google Scholar

Jenkins G. D., Mitra A. Jr., Gupta N., Shaw J.D. (1998), Are Financial Incentives Related to Performance?, A Meta-Analytic Review of Empirical Research, „Journal of Applied Psychology”, vol. 83, no. 5, s. 777–787.
Zobacz w Google Scholar

Jones C., Medlen N., Merlo C., Robertson M., Shepherdson J. (1999), The Lean Enterprise, „BT Technology Journal”, vol. 17, no. 4, s. 15–22.
Zobacz w Google Scholar

Jöreskog K.G., Sorbom D. (1979), Advances in Factor Analysis and Structural Equation Models, Abt Books, Cambrige, MA.
Zobacz w Google Scholar

Juchnowicz M. (2011), Istota najlepszej praktyki – dylematy definicyjne, [w:] M. Juchnowicz (red.), Najlepsze praktyki w zarządzania kapitałem ludzkim. Metodyka badania, opisy przypadków, OW SGH w Warszawie, Warszawa, s. 13–19.
Zobacz w Google Scholar

Judge T.A., Thoresen C.J., Bono J.E., Patton G.K. (2001), The Job Satisfaction – Job Performance Relationship: a Qualitative and Quantitative Review, „Psychological Bulletin”, no. 127, s. 376–407.
Zobacz w Google Scholar

Kaltenbrunner M., Bengtsson L., Mathiassen S.E., Engström M. (2017), A Questionnaire Measuring Staff Perceptions of Lean Adoption in Healthcare: Development and Psychometric Testing, „BMC Health Services Research”, vol. 17, no. 235, s. 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karlsson C., Åhlström P. (1996), Assessing Changes towards Lean Production, „International Journal of Operations & Production Management”, vol. 16, no. 2, s. 24–41.
Zobacz w Google Scholar

Karmarkar U. (2004), Will You Survive the Services Revolution?, „Harvard Business Review”, vol. 82, no. 6, s. 100–107.
Zobacz w Google Scholar

Khilji S.E., Wang X. (2006), Intended and Implemented HRM: The Missing Linchpin in Strategic International Human Resource Management Research, „International Journal of Human Resource Management”, vol. 17, no. 7, s. 1171–1189.
Zobacz w Google Scholar

Kinnie N., Purcell J., Hutchinson S., Rayton B., Swart J. (2005), Satisfaction with HR Practicies and Commitment in the Organisation: Why One Size Does Not Fit All, „Human Resource Management Journal”, vol. 15, no. 4, s. 9–29.
Zobacz w Google Scholar

Kline P. (1986), A Handbook of Test Construction, Methuen, New York.
Zobacz w Google Scholar

Kline P. (1979), Psychometrics and Psychology, Academic Press., London.
Zobacz w Google Scholar

Kline R.B. (2005), Principles and Practice of Structural Equation Modeling, The Guilford Press, New York– London.
Zobacz w Google Scholar

Kluger A.N., DeNisi A. (1996), The Efects of Feedback Intervention on Performance: a historical review, a meta-analysis, „Psychological Bulletin”, vol. 119, no. 2, s. 254–284.
Zobacz w Google Scholar

Koch T., Horbal R., Sobczyk T., Kagan R., Bielewski A., Eisler M., Kanikuła T., Hojka A., Misiurek B. (2008), Lean w obszarach pozaprodukcyjnych, Materiały VIII Konferencji Lean Manufacturing, Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław, s. 31–63.
Zobacz w Google Scholar

Kohn A. (1993), Why Incentive Plans Cannot Work?, „Harvard Business Review”, vol. 71, no. 5, s. 54–63.
Zobacz w Google Scholar

Konarski R. (2009), Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosuge R., Modig N., Åhlström P. (2010), Standardization in Lean Service: Exploring the Contradiction, Proceedings of the 17th International Annual EurOMA Conference, June, Porto, Portugal, s. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Kotler P. (1994), Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
Zobacz w Google Scholar

Kozlowski S.W.J., Gully S.M., Nason E.R., Smith E.M. (1999), Developing Adaptive Teams: A Theory of Compilation and Performance Across Levels and Time, [w:] D.R. Ilgen, E.D. Pulakos (eds.), The Changing Nature of Work Performance: Implications for Staffing, Personnel Actions, and Development, Jossey-Bass, San Francisco, s. 240–292.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński M. (2016), Wybrane błędy uniemożliwiające sukces we wprowadzaniu lean management, [w:] H. Czubasiewicz, P. Grajewski, J. Waśniewski (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 517–24.
Zobacz w Google Scholar

Kreitner R., Kinicki A. (2007), Organizational Behavior, 7th edition, McGraw-Hill International Edition, New York.
Zobacz w Google Scholar

Kristensen T.B., Israelsen P. (2014), Performance Effects of Multiple Control Forms in a Lean Organization: A Quantitative Case Study in a Systems Fit Approach, „Manag Account Res.”, vol. 25, no. 1, s. 45–62.
Zobacz w Google Scholar

Król H. (2007), Podstawy funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 50–91.
Zobacz w Google Scholar

Król T. (2018), Lean management po polsku. O dobrych i złych praktykach, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Krupski R. (2004), Podstawy organizacji i zarządzania, Prace Naukowe nr 1, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wydawnictwi I-BiS, Wałbrzych.
Zobacz w Google Scholar

Krupski R. (2017), Zarządzanie strategiczne: powrót do koncepcji systemowych, http://wiedzainfo.ue.wroc.pl/wyklady/106/zarzadzanie_strategiczne_powrot_do_koncepcji_systemowych.html (dostęp 5.01.2017).
Zobacz w Google Scholar

Lam W., Huang X., Snape E. (2007), Feedback-Seeking Behavior and Leader-Member Exchange: Do Supervisor-Attributed Motives Matter?, „Academy of Management Journal”, vol. 50, s. 348–363.
Zobacz w Google Scholar

Larsen H.H., Brewster C. (2003), Line Management Responsibility of HRM: What Is Happening in Europe?, „Employee Relations”, vol. 25, no. 3, s. 228–244.
Zobacz w Google Scholar

Latham G., Sulsky L.M. Macdonald H. (2007), Performance Management, Oxford Handbook of Human Resource Management, eds. P. Boxall, J. Purcell, P. Wright, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Lawler E.E. III, McDermott M. (2003), Current Performance Management Practices: Examining the Varying Impacts, „WoldatWork Journal”, vol. 12, no. 2, s. 49–60.
Zobacz w Google Scholar

Lee C.H. (2005), Rethinking the Goals of Your Performance-Management System, „Employment Relations Today”, vol. 32, no. 3, s. 53–60.
Zobacz w Google Scholar

Lepak D., Snell S. (1999), The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, „Academy of Management Review”, vol. 24, no. 1, s. 31–48.
Zobacz w Google Scholar

Liker J.K. (2004), The Toyota Way, McGraw-Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Liker J.K. (2005), Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecka K., Burka I. (2016a), Lean Service Implementation Success Factors in Polish District Heating Companies, „Quality Innovation Prosperity”, no. 20/1, s. 72–94.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecka K., Burka I. (2016b), Lean Service w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Lisiński M., Ostrowski B. (2006), Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kraków–Kluczbork.
Zobacz w Google Scholar

Lissowski G., Haman J., Jasiński M. (2008), Podstawy statystyki dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Locher D. (2008), Lean Thinking in the Office. Organize Administrative and Office Processes by Value Stream Rather than Function, „Retail Environments”, March/April, http://cma4results.com/wp-content/uploads/2013/04/AREArticle.pdf (dostęp 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Locher D. (2012), Lean w biurze i usługach, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Locke E.A., Latham G.P. (2004), What Should We Do about Motivation Theory?, Six Recommendations for the Twenty First Century, „Academy of Management Review”, vol. 29, no. 3, s. 388– 403.
Zobacz w Google Scholar

Lowry D. (2002), Performance Management, [w:] J. Leopold (ed.), Human Resources in Organisations, FT Prentice Hall, Harlow.
Zobacz w Google Scholar

Lunenburg F.C. (2010), Leader – Member Exchange Theory: Another Perspective on the Leadership Process, „International Journal of Management, Business and Administration”, vol. 13, no. 1, s. 1–5.
Zobacz w Google Scholar

Maciąg J. (2016), Uwarunkowania wdrożenia koncepcji lean service w polskich szkołach wyższych, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1 (33), s. 51–64.
Zobacz w Google Scholar

Malmbrandt M., Åhlström P. (2013), An Instrument for Assessing Lean Service Adoption, „Int J Oper Prod Man.”, vol. 33, no. 9, s. 1131–1165.
Zobacz w Google Scholar

Manas T.M., Graham M.D. (2003), Creating a Total Rewards Strategy: A Toolkit for Designing Business-Based Plans, AMACOM, New York.
Zobacz w Google Scholar

Marchington M., Wilkinson A. (2012), Human Resource Management at Work, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
Zobacz w Google Scholar

Martyniak Z. (2002), Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Maskell B.H., Kennedy F.A. (2007), Why Do We Need Lean Accounting and How Does it Work?, „Journal of Corporate Accounting and Finance”, vol. 18, no. 3, s. 59–73.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A.H. (1943), A Teory of Human Motivation, „Psychological Review”, vol. 50, s. 370–396.
Zobacz w Google Scholar

Maurer R. (2016), Filozofi kaizen. Małymi krokami ku doskonałości, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Maxwell G.A., Watson S. (2006), Perspectives on Line Managers in HRM: Hilton International’s UK
Zobacz w Google Scholar

Hotels, „International Journal of Human Resource Management”, vol. 17, no. 6, s. 1152–1170.
Zobacz w Google Scholar

Mazzocato P., Savage C., Brommels M., Aronsson H., Thor J. (2010), Lean Thinking in Healthcare: A Realist Review of the Literature, „British Medical Journal Quality and Safety”, vol. 19, no. 5, s. 376–382.
Zobacz w Google Scholar

McCarthy S., Sharma S. (2010), Are Team-Based Incentive Measures Right for Your Sales Organization?, http://www.worldatwork.org/waw/adimComment?id=36014 (dostęp 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

McGregor D. (1960), The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Michalak J. (2013), Pomiar dokonań w szczupłym przedsiębiorstwie, [w:] I. Sobańska (red.), Lean accounting: integralny element lean management. Szczupła rachunkowość w zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 81–112.
Zobacz w Google Scholar

Miller J., Wroblewski M., Villafuerte J. (2014), Kultura kaizen, Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia, MT Biznes sp. z o.o., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Modig N., Åhlström P. (2012), This is Lean: Resolving the Efficiency Paradox, Rheologica Publishing, Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Mohrman A.M., Mohrman S.A. (1995), Performance Management is Running the Business, „Compensation and Benefits Review”, July–August, s. 69–75.
Zobacz w Google Scholar

Montgomery D. (2005), Introduction to Statistical Quality Control. Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ.
Zobacz w Google Scholar

Motowidlo S.J., Borman W.C., Schmit M.J. (1997), A Theory of Individual Differences in Task and Contextual Performance, „Human Performance”, vol. 10, no. 2, s. 71–83.
Zobacz w Google Scholar

Motowidlo S.J., Van Scotter J.R. (1994), Evidence That Task Performance Should be Distinguished from Contextual Performance, „Journal of Appllied Psychology, vol. 79, no. 4, s. 475–80.
Zobacz w Google Scholar

Murphy K.R. (2008), Explaining the Weak Relationship between Job Performance and Ratings of Job Performance, „Industrial and Organizational Psychology”, vol. 1, s. 148–160.
Zobacz w Google Scholar

Murphy K.R., Cleveland J.N. (1995), Understanding Performance Appraisal. Social, Organizational and Goal-based Perspectives, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, CA.
Zobacz w Google Scholar

Naftanaila I., Mocanu M.D. (2014), Lean Office. Value Stream Mapping, „Quality, Access to success”, vol.15, no. 141, August, s. 75–79.
Zobacz w Google Scholar

Nehles A.C., van Riemsdijk M., Kok I., Looise J.C. (2006), Implementing Human Resource Management Successfully: A First Line Management Challenge, „Management Review”, vol.17, no. 3, s. 256–273.
Zobacz w Google Scholar

Nie W., Kellogg D.L. (1999), How Professors of Operations Management View Service Operations?, „Production and Operations Management”, vol. 8, no. 3, s. 339–355.
Zobacz w Google Scholar

Nightingale D.J., Mize J.H. (2002), Development of a Lean Enterprise Transformation Maturity Model, „Inf Knowl Syst Manage”, vol. 3, no. 1, s. 15–30.
Zobacz w Google Scholar

Nishii L., Lepak D., Schneider B. (2008), Employee Atributions of the Why of HR Practices: Their Effect on Employee Attitudes and Behaviours, and Customer Satisfaction, „Personnel Psychology”, vol. 61, no. 3, s. 503–545.
Zobacz w Google Scholar

NIST (2000), Principles of Lean Manufacturing with Live Simulation, Manufacturing Extension Partnership and National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Czerska J., Klimek A. (2010), Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i lean management w usprawnianiu procesów w zarządzaniu organizacją publiczną, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1, s. 58–68.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Walentynowicz P. (2004), Wymiary wdrażania Lean management jako koncepcji rozwoju polskich organizacji gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UG”, nr 2, s. 181–191.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Walentynowicz P. (2007), Lean management jako koncepcja podwyższania bezpieczeństwa ekonomiczno-finansowego firmy, [w:] M. Grzybowski, J. Tomaszewski (red.), Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia, s. 279–286.
Zobacz w Google Scholar

Nosewicz K. (2016), Japońskie metody i techniki zarządzania oraz ich zastosowanie w polskim przedsiębiorstwie, „Journal of Modern Management Process”, iss. 2, no. 1, s. 8–23.
Zobacz w Google Scholar

Nunally J.C. (1970), Introduction to Psychological Measurement, McGraw-Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Nunnaly J.C., Bernstein I.H. (1994), Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Ouchi W.G. (1979), A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms, „Management Science”, vol. 25, no. 9, s. 833–848.
Zobacz w Google Scholar

Paauwe J., Boselie P. (2003), Challenging Strategic HRM and the Relevance of the Institutional Setting, „Human Resource Management Journal”, vol. 13, no. 3, s. 56–70.
Zobacz w Google Scholar

Pająk E. (2013), Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pałucha K. (2008), Współczesne metody wspomagające zarządzanie produkcją, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 2, s. 69–82.
Zobacz w Google Scholar

Panasiuk A. (red.) (2006), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Parsloe E. (1995), Coaching, Mentoring, and Assesing: A Practical Guide to Developing Competence, Kogan Page, New York.
Zobacz w Google Scholar

Pernstal J., Feldt R., Gorschek T. (2013), The Lean Gap: A Review of Lean Approaches to Large-Scale Software Systems Development, „Journal of Systems and Software”, vol. 86, no. 11, s. 2797–2821.
Zobacz w Google Scholar

Perry E.L., Kulik C.T. (2008), The Devolution of HR to the Line: Implication of Perceptions of People Management Effectiveness, „International Journal of Human Resource Management”, vol. 19, no. 2, s. 262–273.
Zobacz w Google Scholar

Perry J.L., Mesch D., Paarlberg L. (2006), Motivating Employees in a New Governance Era: The Performance Paradigm Revisited, „Public Administration Review”, vol. 66, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Piasecka-Głuszak A. (2014), Lean management w polskich przedsiębiorstwach przy wykorzystanu wybranych narzędzi rozwiązywania problemów – wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 369.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. (2005), Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, nr 679, s. 5–18.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A., Buchelt B. (2008), Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1(60), s. 51–66.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. (1994), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Prokopowicz P., Żmuda G., Król M. (2014), Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników. Teoria i zastosowanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pulakos E.D. (2009), Performance Management. A New Approach for Driving Business Results, Wiley-Blackwell, Malden, MA.
Zobacz w Google Scholar

Pulakos E.D., O’Leary R.S. (2011), Why Is Performance Management Broken?, „Industrial and Organisational Psychology”, vol. 4, no. 2, s. 146–164.
Zobacz w Google Scholar

Purcell J., Hutchinson S. (2007), Front-Line Managers as Agents in the HRM-Performance Casual Chain: Theory, Analysis and Evidence, „Human Resource Management Journal”, vol. 17, no. 1, s. 3–20.
Zobacz w Google Scholar

Purcell J., Kinnie N., Hutchinson S. (2003), Open-minded: Inside the Black Box: An Overview, „People Management”, vol. 9, no. 10, s. 30–33.
Zobacz w Google Scholar

Purcell J., Kinnie N., Hutchinson S., Rayton B., Swart J. (2003a), People and Performance: How People Management Impacts on Organizational Performance, CIPD, London.
Zobacz w Google Scholar

Radnor Z. (2010), Transferring Lean into Government, „Journal of Manufacturing Technology Management”, vol. 21, no. 3, s. 411–428.
Zobacz w Google Scholar

Ray C.D., Zuo X., Michael J.H., Wiedenbeck J.K. (2006), The Lean Index: Operational “Lean” Metrics for the Wood Products Industry, „Wood and Fiber Science”, vol. 38, no. 2, s. 238–255.
Zobacz w Google Scholar

Rewers P., Trojanowska J., Chabowski P. (2015), Analiza wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing – wyniki badań, „Logistyka”, nr 3, s. 5788–5791.
Zobacz w Google Scholar

Rich N., Bateman N., Esain A., Massey L., Samuel D. (2006), Lean Evolution. Lessons from the Workplace, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Risher H. (2003), Refocusing Performance Management for High Performance, „Compensation and Benefits Review”, vol. 35, s. 20–30.
Zobacz w Google Scholar

Roszell S.S. (2013), Measuring Lean Management Penetration on the Hospital Nursing Frontline: Instrument Development, Doctoral thesis, http://pqdtopen.proquest.com/doc/1440538893.html?FMT=AI (dostęp 16.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Rother M., Shook J. (2009), Learning to See. Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda, Lean Enterprise Institute, Inc., Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Rothwell W.J., Graber J., McCormick N. (2012), Lean But Agile: Rethink Workforce Planning and Gain a True Competitive Edge, Amacom, American Management Association, New York.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau D.M. (1995), Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and Unwritten Agreements, Sage Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

Rynes S.L., Gerhart B., Minette K.A. (2004), The Importance of Pay in Employee Motivation: Discrepanties Between What People Say and What They Do, „Human Resouece Management”, vol. 43, s. 381–394.
Zobacz w Google Scholar

Sagan A. (2003), Model pomiarowy satysfakcji i lojalności, Statsoft Polska, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sagan A., Łapczyński M. (2017), Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych, Statsof Polska, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sánchez A., Pérez M. (2004), The Use of Lean Indicators for Operations Management in Services, „International Journal of Services Technology and Management”, vol. 5, no. 5, s. 465–478.
Zobacz w Google Scholar

Sayer N.J., Williams B. (2015), Lean dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Schneider B., Klein K.J. (1994), What Is Enough? A System Perspective on Individual – Organizational Performance Linkages, [in:] D.H. Harris (ed.), Organizational Linkages. Understanding The Productivity Paradox, National Academy Press, Washington DC, s. 81–104.
Zobacz w Google Scholar

Schonberger R.J. (1986), World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied, The Free Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Schuler R.E., Jackson S. (1987), Linking Competitive Strategies with Human Resource Management Practices, „The Academy of Management Executive”, vol. 1, no. 3, s. 207–219.
Zobacz w Google Scholar

Schuler R.E., Jackson S. (2014), Human Resource Management And Organizational Effectiveness: Yesterday And Today, „Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance”, vol. 1, no. 1, s. 35–55.
Zobacz w Google Scholar

Senge P. (1990), The Fifth Discipline, Currency Doubleday New York.
Zobacz w Google Scholar

Shah R., Ward P.T. (2007), Defining and Developing Measures of Lean Production, „Journal of Operations Management”, vol. 25, s. 785–805.
Zobacz w Google Scholar

Shields J. (2007), Managing Employee Performance and Reward. Concepts, Practices, Strategies, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Sidor-Rządkowska M. (2012), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Singh B., Garg S.K., Sharma S.K. (2010), Development of Index for Measuring Leanness: Study of an Indian Auto Component Industry, „Meas Bus Excell”, vol. 14, no. 2, s. 46–53.
Zobacz w Google Scholar

Skinner B.F. (1969), Contingencies of Rreinforcement: A Theoretical Analysis, appleton-century-crofts, New York.
Zobacz w Google Scholar

Skowron-Mielnik B. (2012), Nowe obszary badawcze w zarządzaniu zasobami ludzkimi – nauka i praktyka, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3, s. 97–105.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego (2007a), red. M. Bańko, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego (2007b), red. M. Bańko, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sobańska I. (2013), Lean accounting – geneza, zasady, metody, [w:] I. Sobańska (red.), Lean accounting: integralny element lean management. Szczupła rachunkowość w zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 54–80.
Zobacz w Google Scholar

Sonnentag S., Volmer J., Spychala A. (2008), Job Performance, Sage handbook of organizational behavior, red. J. Barling, C.L. Cooper, Sage Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

Soriano-Meier H., Forrester P.L. (2002), A Model for Evaluating the Degree of Leanness of Manufacturing Firms, „Integrated Manufacturing Systems”, vol. 13, iss. 2, s. 104–109.
Zobacz w Google Scholar

Sparrow P. (2008), Performance Management in the UK, [w:] A. Varma, P.S. Budhwar, A. DeNisi (eds.), Performance Management Systems: A Global Perspective, Routledge, Abingdon, s. 131–146.
Zobacz w Google Scholar

Spear S., Bowen H.K. (1999), Decoding the DNA of the Toyota Production System, „Harvard Business Review”, iss. 77, no. 5, s. 96–106.
Zobacz w Google Scholar

Sroka W. (2009), Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny wpływu kapitału ludzkiego na sukces ekonomiczny przodujących gospodarstw Karpackich, „Roczniki Nauk Rolniczych”, seria G, t. 96, z. 4, s. 194–203.
Zobacz w Google Scholar

Staats B.R., Brunner D.J., Upton D.M. (2011), Lean Principles, Learning, and Knowledge Work: Evidence from Software Services Provider, „Journal of Operations Management”, vol. 29, no. 5, s. 376–390.
Zobacz w Google Scholar

Stajkovic A.D., Luthans F. (2003), Behavioral Management and Task Performance in Organizations: Conceptual Background, Meta-Analysis, and Test of Alternative Models, „Personnel Psychology”, vol. 56, s. 155–194.
Zobacz w Google Scholar

Starzyńska W. (red.) (2011), Podręcznik podstawy statystyki, Difin sp. z o.o., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Storey J., Wright P.M., Ulrich D. (2009), Introduction, [w:] J. Storey, P.M. Wright, D. Ulrich (red.), The Routledge Companion to Strategic Human Resource Management, Abingdon, Routledge, s. 3–13.
Zobacz w Google Scholar

Strake D. (2004), Value Stream Management for The Lean Office, „Quality Progress”, vol. 37, no. 8, s. 97.
Zobacz w Google Scholar

Stroińska E. (2014), Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Suárez-Barraza M.F., Ramis-Pujol J. (2010), Implementation of Lean-Kaizen in the Human Resource Service Process: A Case Study in a Mexican Public Service Organization, „Journal of Manufacturing Technology Management”, vol. 21, no. 3, s. 388–410.
Zobacz w Google Scholar

Sudoł S. (2007), Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski Ł. (2016), Teorie, paradygmaty, metafory i ideologie zarządzania – kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji i zarządzania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 422, s. 122–131.
Zobacz w Google Scholar

Szreder M. (2010), Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych, „Przegląd Statystyczny”, t. LVII, nr 4, s. 168–174.
Zobacz w Google Scholar

Tague N.R. (2005), Seven Basic Quality Tools, The Quality Toolbox, 2 ed., American Society for Quality, Milwaukee, WI, http://asq.org/learn-about-quality/seven-basic-quality-tools/overview/overview.html (dostęp 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Tapping D. (2005), The Lean Office Pocket Guide. Tools for the Elimination of Waste in the Administrative Areas, MCS Media Inc. Chelsea, MI.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ph. (2013), Performance Management and the New Workplace Tyranny. A Report for the Scottish Trades Union Congress, Executive Summary, http://www.stuc.org.uk/files/Document%20download/Workplace%20tyranny/STUC%20Performance%20Management%20Executive%20Summary%20final.pdf (dostęp 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Thompson M., Heron P. (2005), Management Capability and High Performance Work Organization, „International Journal of Human Resource Management”, vol. 16, no. 6, s. 1029–1048.
Zobacz w Google Scholar

Thorndike R.L., Hagen E.P. (1977), Measurement and Evaluation in Psychology and Education, Wiley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Tolchinsky P.D., King D.C. (1980), Do Goals Mediate the Effects of Incentives on Performance?, „Academy of Management Review”, vol. 5, s. 455–467.
Zobacz w Google Scholar

Torrington D., Hall L., Taylor S. (2008), Employee Performance Management, [w:] Human Resource Management, Pearson Education Limited, London, rozdz. 13.
Zobacz w Google Scholar

Toussaint J.S., Berry L.L. (2013), The Promise of Lean in Health Care, „Mayo Clinic Proceedings”, vol. 88, no. 1, s. 74–82.
Zobacz w Google Scholar

Trendy HR 2017 (2017), Zmiana zasad w erze cyfryzacji. Raport, Deloitte University Press.
Zobacz w Google Scholar

Truss C., Gratton L., Hope-Hailey V., McGovern P., Stiles P. (1997), Soft and Hard Models of Human Resource Management: A Reappraisal, „Journal of Management Studies”, vol. 34, no. 1, s. 53–73.
Zobacz w Google Scholar

Úbeda-García M. (2005), Training and Business Performance: The Spanish Case, „International Journal of Human Resource Management”, vol. 16, no. 9, s. 1691–1710.
Zobacz w Google Scholar

Ulrich D., Allen J., Brockbank W., Younger J., Nyman M. (2010), Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów, tł. J. Dąbrowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ulrich D., Brockbank W. (2008), Tworzenie wartości przez dział HR, tł. J. Borowska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ulrych W. (2010), Potencjalne obszary dysfunkcji w procesie zarządzania efektywnością pracownika, [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 357–366.
Zobacz w Google Scholar

Ulrych W. (2011), Employee Performance Management as Integrated Approach for Polish Human Resources Management, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, t. 22, nr 4, s. 9–24.
Zobacz w Google Scholar

Ulrych W. (2014), Zarządzanie efektywnością pracownika – perspektywa strategiczna, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Oeconomica, nr 4 (305), s. 121–133.
Zobacz w Google Scholar

Urban W. (2017), Zasady Lean Management w działalności usługowej, „Handel Wewnętrzny”, nr 4 (369), s. 229–239.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak B. (2010), Tendencje zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń konkursu Lider ZZL, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 81–88.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak M. (2004), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

van Biema M., Greenwald B. (1997), Managing Our Way to Higher Service-Sector Productivity, „Harvard Business Review”, vol. 75, no. 4, s. 87–95.
Zobacz w Google Scholar

Vandenberg R.J., Richardson H.A., Eastman L.J. (1999), The Impact of High Work Processes on Organisational Effectiveness: A Second-Order Latent Variable Approach, „Group and Organisational Management”, vol. 24, no. 1, s. 300–339.
Zobacz w Google Scholar

Varma A., Pichler S., Srinivas E.S. (2005), The Role of Interpersonal Affect in Performance Appraisal: Evidence From Two Samples – the US and India, „The International Journal of Human Resource Management”, vol. 16, no. 11, s. 2029–2044.
Zobacz w Google Scholar

Varma A., Stroh L.K. (2001), The Impact of Same-Sex Lmxdyads on Performance Evaluations, „Human Resource Management”, vol. 40, s. 309–320.
Zobacz w Google Scholar

Walentynowicz P. (2013), Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Ward P. (2005), Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego, tł. M. Justyna, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewska E. (2008), Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Weick K.E. (2016), Tworzenie sensu w organizacjach, tł. B. Czarniawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Whiddett S., Hollyforde S. (2003), A Practical Guide to Competences: How to Enhance Individual and Organizational Performance, CIPD, London.
Zobacz w Google Scholar

Whitmore J. (1992), Coaching for Performance, Nicholas Brealey, London
Zobacz w Google Scholar

Williams R.S. (2006), Managing Employee Performance. Design and Implementation in Organizations, Psychology@Work, EMEA, UK
Zobacz w Google Scholar

Winstanley D., Stuart-Smith K. (1996), Policing Performance: The Ethics of Performance Management, „Personnel Review”, vol. 25, no. 5, s. 66–84.
Zobacz w Google Scholar

Woehrle S.L., Abou-Shady L. (2010), Using Dynamic Value Stream Mapping and Lean Accounting Box Scores to Support Lean Implementation, „American Journal of Business Education”, vol. 3, no. 8, s. 67–76.
Zobacz w Google Scholar

Wolak M., Kinastowski A. (2017), Office samurai. Lean w biurze, MT Biznes Ltd., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Womack J.P. (2015), Why Are Rewards Tired to Individual Performance So Dangerous? http://planet-lean.com/why-are-rewards-tied-to-individual-performance-so-dangerous (dostęp 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Womack J.P., Jones D.T. (1996), Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, Simon & Schuster, New York.
Zobacz w Google Scholar

Womack J.P., Jones D.T. (2008), Lean Thinking – szczupłe myślenie, ProdPress, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Womack J.P., Jones D.T., Roos D. (1990), The Machine That Changed the World, Rawson Associates, New York.
Zobacz w Google Scholar

Wood N. (2004), Lean Thinking: What it Is and What it Is Not?, „Management Services”, February, s. 8–11.
Zobacz w Google Scholar

Wood S., Wall T. (2007), Work Enrichment and Employee Voice in Human Resource Management-Performance Studies, „International Journal of Human Resource Management”, vol. 18, no. 7, s. 1335–1372.
Zobacz w Google Scholar

Wright T.A., Cropanzano R. (2007), The Happy/Productive Worker Thesis Revisited, [w:] J.J. Martocchio (ed.), Research in Personnel and Human Resources Management, Elsevier, Amsterdam, s. 269–307
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewska-Bielawska A. (2009), Wybrane aspekty zastosowania koncepcji lean management w procesach administracyjnych przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 5, s. 83–92.
Zobacz w Google Scholar

Ziębicki B. (2013), Performance management jako holistyczna koncepcja zarządzania organizacją, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Zarządzanie, nr 905, s. 55–68.
Zobacz w Google Scholar

Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

26 grudnia 2018

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-215-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-216-1