Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce

Autorzy

Agnieszka Orankiewicz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
https://orcid.org/0009-0009-1148-6652

Słowa kluczowe:

finansowanie kultury w Polsce, polityka kulturalna, mecenat i sponsoring w kulturze, organizacje non profit, edukacja kulturalna, uczelnie teatralne

Streszczenie

Główną przesłanką do podjęcia tematu tej książki była potrzeba zidentyfikowania możliwości finansowania działalności kulturalnej teatralnych uczelni publicznych. Określenie efektywnego sposobu pozyskiwania środków pozabudżetowych jest istotne z punktu widzenia rozwoju zarówno badanych podmiotów, jak i szeroko pojętej sztuki teatralnej. Działalność uczelni teatralnych ma wpływ na realizację polityki kulturalnej w kraju i regionie, przyczynia się do poszerzania oferty artystycznej oraz stwarza możliwość asymilacji społeczeństwa z kulturą.

Publikacja jest adresowana do przedstawicieli wielu dyscyplin akademickich: ekonomii, kulturoznawstwa, teatrologii, zarządzania, ale także do managerów kultury, decydentów związanych z publicznym i prywatnym sektorem finansowania kultury oraz studentów kierunków ekonomicznych i humanistycznych.

Bibliografia

Abbé-Decarroux F., The Perception of Quality and the Demand for Services: Empirical Application to the Performing Arts, „Journal of Economic Behaviour and Organization” 1994, s. 99–107.
Zobacz w Google Scholar

Banach A., Wybór maski: 11 teatrów klasycznych, Wydawnictwo Literackie, Wrocław 1984.
Zobacz w Google Scholar

Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Berthold M., Historia teatru, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki R., Ilczuk D., Kaczmarek P., Kisiel P., Kudłacz T., Odorowicz A., Olesiński Z., Rojek T., Wańkowicz W., Wilczyński J., Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. R. Borowiecki, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Brown J.R., Historia teatru, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Castner X., Campos L., The Determinants of Artistic Innovation: Bringing in the Role of Organizations, „Journal of Cultural Economics” 2002, vol. 26, issue 1, s. 29–52.
Zobacz w Google Scholar

Chełmińska M., Polityka kulturalna jest niezbędna ale w jakim sensie?, [w:] S. Golinowska (red.), Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia, Instytut Kultury, Warszawa 1992, s. 66–69.
Zobacz w Google Scholar

D’Angelo F., Furia D., Crociata A., Castagna A., Education and Culture: Evidence from Live Performing Arts in Italy, „Procedia Social and Behavioral Sciences” 2010, vol. 9, s. 1373–1378, www.sciencedirect.com (dostęp: 10.05.2013).
Zobacz w Google Scholar

Departament Funduszy Europejskich, Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich w latach 2007–2013, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dimova V., Misirkov K., Education and Culture, „Procedia Social and Behavioral Sciences” 2011, vol. 15, s. 2357–2359, www.sciencedirect.com (dostęp: 22.07.2014).
Zobacz w Google Scholar

Dobrzański K., Wartecki A., Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania instytucjami kultury, Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Fatyga B., Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej, Instytucje kultury (Barbara Fatyga na podstawie tekstu Jacka Nowińskiego), Wydawnictwo MKIDN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Finnerty J.D., Financial Engineering in Corporate Finance: An Overview, „Financial Management” 1988, vol. 17, no. 4, s. 14–33.
Zobacz w Google Scholar

Fuchs G., Scena przyszłości, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Gałuszka P., Bystrov V., Społecznościowe finansowanie produkcji dóbr kultury na przykładzie serwisu Megatotal.pl, „Zarządzanie w Kulturze” 2012, nr 13, z. 4, s. 329–339.
Zobacz w Google Scholar

Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M., Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury w Polsce, www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_finansowaniu_i_zarzadzaniu_instytucjami_kultury,pid,217.html (dostęp: 14.02.2014).
Zobacz w Google Scholar

Godlewska J., Najnowsza historia teatru polskiego, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Haggort G., Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1981.
Zobacz w Google Scholar

Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Hausbrandt A., Teatr w społeczeństwie, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Hausbrandt A., Teatr? Rozmyślanie w antraktach, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2001, nr 1 (5), s. 5–24.
Zobacz w Google Scholar

Hutter M., The Impact of Cultural Economics on Economic Theory, „Journal of Cultural Economics” 2001, vol. 20 (4), s. 263–268.
Zobacz w Google Scholar

Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Jurek W., Koszty i jakość kształcenia w podziale funduszy publicznych przeznaczonych na finansowanie szkolnictwa wyższego, [w:] J. Wilkin (red.), Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2015, s. 103–112.
Zobacz w Google Scholar

Jurek W., Uwagi o kosztach kształcenia w kontekście kosztochłonności różnych kierunków studiów i algorytmie podziału środków publicznych na kształcenie wyższe, [w:] J. Wilkin (red.), Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2015, s. 113–125.
Zobacz w Google Scholar

Karna W., Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzak R., Przemysły kreatywne w Polsce – uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kietlińska K., Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
Zobacz w Google Scholar

Klasik A., Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, [w:] A. Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 47–63.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A. (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku: pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kompa K., Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 74, s. 5–25.
Zobacz w Google Scholar

Lemann J. (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 1948–1998. Księga jubileuszowa, PWSFTviT, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Ecorys, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Matysiak A., Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek J., Reforma administracyjna państwa – rola samorządu – decentralizacja, [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, Narodowe Centrum Kultury, Kraków–Warszawa 2003, s. 20–30.
Zobacz w Google Scholar

Musgrave R., A Multiple Theory of Budget Determination, „FinanzArchiv / Public Finance Analysis New Series” 1956/1957, vol. 17, no. 3, s. 333–343.
Zobacz w Google Scholar

Narski Z., Ekonomia społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Netzen D., The Subsidized Muse: Public Support for the Arts in the United States, Cambridge University Press, Cambridge 1978.
Zobacz w Google Scholar

Nivin S., Plettner D., Arts, Culture, and Economic Development, „Economic Development Journal” 2009, vol. 8, issue 1, s. 31–41.
Zobacz w Google Scholar

Olbrycht K., Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – problemy i wyzwania, [w:] Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – problemy i wyzwania, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2003, s. 27–36, ww2.senat.pl/k5/agenda/seminar/a/030114.pdf (dostęp: 21.07.2014).
Zobacz w Google Scholar

O’Hagan J., Neligan A., State Subsidies and Repertoire Conventionality in the Non-profit English Theatre Sector, „Journal of Cultural Economics” 2005, vol. 29, s. 35–57.
Zobacz w Google Scholar

Orankiewicz A., Przemysły kreatywne – od kultury do gospodarki, „Zeszyty Naukowe Ekonomia i Zarządzanie” 2014, s. 67–82.
Zobacz w Google Scholar

Orankiewicz A., Źródła finansowania projektów kulturalnych w Polsce, [w:] P. Urbanek (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 187–212.
Zobacz w Google Scholar

Peacock A., Shoesmith E., Miller G., Measuring the Extent of Cost Inflation; The Study’s Main Results and Conclusions and Recommendations, [w:] A. Peacock (ed.), Inflation and the Performed Arts, Arts Council of Great Britain, London 1983, s. 7–48.
Zobacz w Google Scholar

Raport z badania Kultura dofinansowania, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sajewska D., Pod okupacją mediów, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sławińska I., Filozofia teatru: wykłady uniwersyteckie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń M., Inwestycje w kulturę się liczą!, www.poiis.mkidn.gov.pl (dostęp: 30.11.2014).
Zobacz w Google Scholar

Snowball J., Art for the Masses? Justification for the Public Support of the Arts in Developing Countries – Two Arts Festivals in South Africa, „Journal of Cultural Economics” 2005, vol. 29, issue 2, s. 107–125.
Zobacz w Google Scholar

Szulborska-Łukaszewicz J., Instytucje kultury w Polsce – specyfika ich organizacji i finansowania, „Zarządzanie w Kulturze” 2012, nr 3, z. 4, s. 305–328.
Zobacz w Google Scholar

Szwajca I., Montaż finansowy jako narzędzie finansowania gmin, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” 2002, s. 125–142.
Zobacz w Google Scholar

Taalas M., Generalised Cost Functions for Producers of Performing Arts – Allocative Inefficiencies
Zobacz w Google Scholar

and Scale Economies in Theatre, „Journal of Culture Economics” 1997, vol. 21 (4), s. 335–353.
Zobacz w Google Scholar

Throsby D., Economics and Culture, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
Zobacz w Google Scholar

Throsby D., Economic Circumstances of the Performing Artist: Baumol and Bowen 30 years on, „Journal of Cultural Economics” 1996, vol. 20 (3), s. 225–240.
Zobacz w Google Scholar

Throsby D., Cultural Capital, „Journal of Cultural Economics” 1999, vol. 23 (1), s. 3–12.
Zobacz w Google Scholar

Throsby D., Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Torowska J., Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Towse R., Creativity, Incentive and Reward: An Economic Analysis of Copyright and Culture in the Information, Edward Elgar, Cheltenham 2001.
Zobacz w Google Scholar

Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Towse R., Why Has Cultural Economics Ignored Copyright?, „Journal of Cultural Economics” 2008, vol. 32, s. 243–259.
Zobacz w Google Scholar

Trzeciak H., Ekonomika teatru, Instytut Teatralny, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wajda A., Transformacja instytucji kultury po 1989 r., [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, Narodowe Centrum Kultury, Kraków–Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wilkin J., Główne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] J. Wilkin (red.), Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2015, s. 13–19.
Zobacz w Google Scholar

Wilkin J., Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Polskie Szkolnictwo Wyższe – stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 79–132.
Zobacz w Google Scholar

Wilski Z., Polskie szkolnictwo teatralne 1811–1944, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski J. S., Kultura i polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wytrążek W., Prawo do kultury w warunkach wolności gospodarczej, „Roczniki Kulturoznawcze” 2015, t. VI, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Artykuł 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Zobacz w Google Scholar

Centrum Informacji Europejskiej, Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Raport „Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r.”
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Raport „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Raport „Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r.”
Zobacz w Google Scholar

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zobacz w Google Scholar

Opinia Komitetu Regionów Europejska agenda kultury w dobie globalizacji świata, Dziennik Urzędowy C 053, 26/02/2008 P. 0025–0028
Zobacz w Google Scholar

Płoski P., Wyższe szkolnictwo teatralne – rekonesans, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportSzkolnictwo/Ploski_ekspertyza.pdf (dostęp: 10.08.2014)
Zobacz w Google Scholar

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, http://www.pte.org.pl/index.php/o-ewaluacji/czym-jest-ewaluacja (dostęp: 6.06.2015)
Zobacz w Google Scholar

Przewodnik programowy program kultura 2007–2013, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Komisja Europejska, http://eacea.ec.europa.eu (dostęp: 1.07.2014)
Zobacz w Google Scholar

Raport o szkolnictwie artystycznym, http://www.kongreskultury.pl/title,pid,642.html (dostęp: 1.07.2014)
Zobacz w Google Scholar

Rekomendacje Kongresu Kultury Województwa Śląskiego 2010 kierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/wnioski-i-rekomendacje.html (dostęp: 3.02.2014)
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. z 2 lipca 2010 r.)
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz.U. z 1993 r. Nr 65, poz. 309 z dnia 21.07.1993)
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie finansowe Akademii Teatralnej w Warszawie za lata 2010–2012
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie finansowe Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi za lata 2010–2012
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie finansowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie za lata 2010–2012
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa w części 24 i dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego za 2010 r.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa w części 24 i dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego za 2011 r.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa w części 24 i dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego za 2012 r.
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego na lata 2014–2020, Warszawa 2013
Zobacz w Google Scholar

Ustawa miejska z 24 listopada 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 24; nowelizacje w grudniu 1996 r. i w grudniu 1997 r.)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 406)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Zobacz w Google Scholar

www.at.edu.pl
Zobacz w Google Scholar

www.bibliotekaplus.pl
Zobacz w Google Scholar

www.bytom.pwst.krakow.pl
Zobacz w Google Scholar

www.crowdfunding.pl
Zobacz w Google Scholar

www.ec.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

www.eog.mkidn.org.pl
Zobacz w Google Scholar

www.europadlaobywateli.pl
Zobacz w Google Scholar

www.festiwal.at.edu.pl
Zobacz w Google Scholar

www.festiwalszkolteatralnych.pl
Zobacz w Google Scholar

www.filmschool.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.fwk.mkidn.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

www.instytutksiazki.pl
Zobacz w Google Scholar

www.kreatywna-europa.eu
Zobacz w Google Scholar

www.mediadeskpoland.eu
Zobacz w Google Scholar

www.mkidn.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

www.mlodziez.org.pl
Zobacz w Google Scholar

www.mlodziezwdzialaniu.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

www.nina.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

www.pisf.pl
Zobacz w Google Scholar

www.poig.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

www.poiis.mkidn.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

www.program-kultura.eu
Zobacz w Google Scholar

www.pwst.krakow.pl
Zobacz w Google Scholar

www.pwst.wroc.pl
Zobacz w Google Scholar

www.teatrstudyjny.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.wirtualnemedia.pl
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

15 listopada 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-459-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-460-8

Inne prace tego samego autora

  • Justyna Danielewicz, Dorota Sikora-Fernandez, Tadeusz Kudłacz, Tadeusz Marszał, Andrzej Klasik, Florian Kuźnik, Wanda M. Gaczek, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, Barbara Konecka-Szydłowska, Robert Perdał, Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała, Jacek Zaucha, Tomasz Komornicki, Wawrzyniec Rudolf, Dominik Drzazga, Adam Kowalewski, Danuta Stawasz, Magdalena Wiśniewska, Janusz Reichel, Filip Łukasz Moterski, Zarządzanie rozwojem współczesnych miast
  • Agnieszka Orankiewicz, Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce