Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku

Autorzy

Monika Nowak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Pracy

Słowa kluczowe:

urlop wypoczynkowy, prawo do odpoczynku, czas pracy, prawa człowieka, prawo pracy

Streszczenie

Publikacja dotyczy problematyki urlopów wypoczynkowych w kontekście jednego z podstawowych praw pracowniczych - prawa do odpoczynku. Autorka wyjaśnia pojęcie i znaczenie tego prawa, przedstawia jego uzasadnienie, a także wskazuje na podstawowe instrumenty jego realizacji, wśród których główną rolę odgrywa urlop wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji rozwiązań prawnych. Dokonała też analizy i oceny poszczególnych elementów konstrukcyjnych prawa do urlopu wypoczynkowego oraz zasad jego udzielania z punktu widzenia podstawowej funkcji tego urlopu, jaką jest wypoczynek. W odróżnieniu od innych opracowań z tego zakresu, zawarte w prezentowanej monografii rozważania nie stanowią jedynie opisu instytucji urlopów wypoczynkowych, ale są próbą oceny stopnia, w jakim instytucja ta urzeczywistnia konstytucyjną i kodeksową zasadę prawa pracy - prawa do odpoczynku. Autorka koncentruje się na odpowiednich unormowaniach kodeksowych, jednak odwołuje się również do szeregu ustaw szczególnych w zakresie prawa urlopowego, dotyczących wybranych grup pracowniczych - zwłaszcza nauczycieli i pracowników tymczasowych. Odnosi się ponadto do międzynarodowych i europejskich rozwiązań prawnych.

Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zajmujących się prawem pracy - w szczególności do przedstawicieli polskiej nauki prawa pracy, legislatorów, sędziów sądów pracy, adwokatów, radców prawnych, inspektorów pracy czy przedstawicieli związków zawodowych. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz wykorzystanie bogatego orzecznictwa sądowego powoduje, że będzie ona również cennym źródłem wiedzy dla pracodawców, pracowników działów kadr i HR.

Bibliografia

Adlercreutz A., Nystrom B., Labour Law in Sweden, The Netherlands 2010
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2003
Zobacz w Google Scholar

Au-delà de l’emploi, ed. A. Supiot, Paris 1999
Zobacz w Google Scholar

Auzero G., Dockès E., Droit du travail, Paris 2014
Zobacz w Google Scholar

Babeuf G., Pisma wybrane, przedmowa i komentarz G. i C. Willard, Warszawa 1951
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Baran K.W., Prawo pracy, Warszawa 2005
Zobacz w Google Scholar

Barnard C., EC Employment Law, Chichester 1995
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Bigaj A., Charakter prawny urlopu wypoczynkowego, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2012
Zobacz w Google Scholar

Bigaj A., Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa 2015
Zobacz w Google Scholar

Bigaj A., Wybrane aspekty prawa do wypoczynku, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. 2, red. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013
Zobacz w Google Scholar

Blanpain R., Matey M., Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Warszawa 1993
Zobacz w Google Scholar

Bombol M., Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa 2008
Zobacz w Google Scholar

Boruta I., Urlopy wypoczynkowe po zmianie Kodeksu pracy, Warszawa 1997
Zobacz w Google Scholar

Bury B., Dylematy na tle prawa do wypoczynku w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, [w:] Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności, Księga Jubileuszowa Prof. T. Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, vol. XXIV
Zobacz w Google Scholar

Chakowski M., Ciszek P., Kontrowersje wokół tzw. urlopu na żądanie a orzecznictwo SN, M.P.P. 2010, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska E., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska E., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska E., Pierwszy urlop wypoczynkowy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2001/2002
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska E., Pracownicze urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy, Warszawa 1999
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska E., Urlop na żądanie pracownika, M.P.P. 2005, nr 10
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska E., Urlop na żądanie pracownika, PiZS 2003, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska E., Urlop proporcjonalny, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 1997/1998
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska E., Urlop wypoczynkowy po nowelizacji, PiZS 2004, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska E., Urlopy wypoczynkowe po nowelizacji Kodeksu pracy, „Służba Pracownicza” 1997, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Chmielek-Łubińska E., Urlopy wypoczynkowe. Nowe uregulowania od stycznia 1997 r., Warszawa 1997
Zobacz w Google Scholar

Chobot A., Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Poznań 2003
Zobacz w Google Scholar

Chobot A., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu a ograniczenia zasady wolności pracy, Poznań 1983
Zobacz w Google Scholar

Chobot A., Pachciarek K., Prawa i obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika wobec pracownika tymczasowego, PiZS 2005, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Cicero, O powinnościach, [w:] tenże, Pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa 1960
Zobacz w Google Scholar

Cudowski B., Urlop wypoczynkowy i bezpłatny a dodatkowe zatrudnienie, [w:] „Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa”. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor U. Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII
Zobacz w Google Scholar

Cudowski B., Zmiany regulacji prawnej dodatkowego zatrudnienia, [w:] Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności, Księga Jubileuszowa Prof. T. Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, t. XXIV
Zobacz w Google Scholar

Ćwiertniak B.M., [w:] Prawo pracy, red. K. W. Baran, Kraków 2010
Zobacz w Google Scholar

Czarnek P., Rodzaje rozrywki w polskiej radiofonii komercyjnej, Łódź 2014
Zobacz w Google Scholar

Czerniak-Swędzioł J., Koczur S., Granice możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2013
Zobacz w Google Scholar

Czas wolny w starożytnym Rzymie, www.imperiumromanum.edu.pl [dostęp: 6.02.2017]
Zobacz w Google Scholar

Damhaug J., Wrocławska T., Konsekwencje pracowniczej niezdolności do pracy z powodu choroby w świetle przepisów ustawodawstwa norweskiego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2012, t. LXXXV
Zobacz w Google Scholar

Daszczyńska A., Prawo pracownika tymczasowego do odpoczynku, [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, LEX 2011
Zobacz w Google Scholar

Deborad G., Społeczeństwo spektaklu, „Panoptikum” 2008, nr 7
Zobacz w Google Scholar

Defańska E., Urlop wypoczynkowy dla zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej, 4.11.2011, www.rp.pl
Zobacz w Google Scholar

Despax M., Rojot J., Laborde J., Labour Law in France, Alphen aan den Rijn 2011
Zobacz w Google Scholar

Driczinski S., Elastyczność pojęcia czasu pracy, Szczecin 2002
Zobacz w Google Scholar

Driczinski S., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Drozdek M., Prawa społeczne w konstytucji, „Tygodnik Solidarność” 1994, nr 41
Zobacz w Google Scholar

Dubowik A., Zasada udzielania urlopu wypoczynkowego w naturze i plan urlopów, PiZS 2003, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Dubowik A., Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych według nowych przepisów, PiZS 1997, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Duniewska Z., Polisemia godności w terminologii prawnej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2005, t. LXXI
Zobacz w Google Scholar

Dunning E., O emocjach w sporcie i wypoczynku, [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008
Zobacz w Google Scholar

Duraj T., Ewolucja pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej stosunku pracy w świetle przepisów prawa pracy, [w:] Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności, Księga Jubileuszowa Prof. T. Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, t. XXIV
Zobacz w Google Scholar

Dyląg W., Prawo do wypoczynku jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, red. M. Bosak, Warszawa 2014
Zobacz w Google Scholar

Dyoniziak R., Społeczeństwo w procesie zmian, Kraków, Szczecin, Zielona Góra 1997
Zobacz w Google Scholar

European Social Charter: European Committee of Social Rights, Konkluzje XIX-3 (Niemcy), Strasbourg 2011
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w prawie europejskim, PiZS 1999, nr 2 Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2005
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, PiP 1997, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Prawo pracy Unii Europejskiej, [w:] Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Warszawa 1996
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Staż pracy, Warszawa 1980
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Seweryński M., Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 1997, 2004
Zobacz w Google Scholar

Francja wprowadza zakaz korzystania z poczty służbowej po pracy. Czy słusznie?, „Polityka”, 18.02.2016, www.poltyka.pl
Zobacz w Google Scholar

Frączek M., Łajeczko M., Praca tymczasowa, pytania i odpowiedzi, „Służba Pracownicza” 2004, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Friedmann G., Maszyna i człowiek, Warszawa 1961
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Prawa socjalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Pozapracownicze stosunki zatrudnienia w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 2012, nr 11
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, PiZS 2005, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014
Zobacz w Google Scholar

Gładzicki Z., Humanizacja pracy ludzkiej w encyklice, [w:] „Powołany do pracy”. Komentarz, red. J. Krucina, Wrocław 1983
Zobacz w Google Scholar

Goździewicz G., Zieliński T., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, LEX 2011
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., [w:] Akademickie prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2015
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., Podstawowe zasady indywidualnego prawa pracy, [w:] System prawa pracy, t. 1: Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2017
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym, Łódź 1994
Zobacz w Google Scholar

Grzebyk P., Ochrona odpoczynku niedzielnego, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Henssler M., Willemsen H.J., Kalb H.-J., Arbeitsrecht Kommentar, Köln 2016
Zobacz w Google Scholar

Hueck A., Nipperdey C. H., Lehrbuch des Arbeitsrecht, t. 1, Berlin 1955
Zobacz w Google Scholar

Ignatowska-Jaroszewska I., [w:] K. Walczak, M. Wojewódka, Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników, Warszawa 2017
Zobacz w Google Scholar

Informacje na temat Europejskiej Karty Społecznej, maj 1999, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2000
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1980
Zobacz w Google Scholar

Jaroszewska M., Urlopy wypoczynkowe, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Jaśkiewicz W., Jackowiak C., Piotrowski W., Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1980
Zobacz w Google Scholar

Jaśkowski K., Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, PiZS 2016, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, Zakamycze 2006
Zobacz w Google Scholar

Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, LEX/el. 2011
Zobacz w Google Scholar

Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX/el. 2017
Zobacz w Google Scholar

Jaśkowski K., Maniewska E., Zagadnienie ochrony dóbr osobistych w prawie pracy, PiP 1963, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Jaśkowski K., Maniewska E., Stelina J., Grupowe zwolnienia. Komentarz, Kraków 2004
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejowski B., Ruch czartystów w Anglji, Warszawa 1907
Zobacz w Google Scholar

Jończyk J., Zagadnienie ochrony dóbr osobistych w prawie pracy, PiP 1963, nr 7-8
Zobacz w Google Scholar

Kantor R., Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego: Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a w istocie o jej braku, Kraków 2013
Zobacz w Google Scholar

Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007
Zobacz w Google Scholar

Kędzia Z., Burżuazyjna koncepcja praw człowieka, Wrocław 1980
Zobacz w Google Scholar

Kisiel A., Wypalenie zawodowe – przykładowe symptomy i przeciwdziałania, [w:] Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, red. J. Koprowicz, W. Bańka, „Humanizacja Pracy” 2011, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Koczur S., Faktyczne możliwości realizacji pracowniczego prawa do nieprzerwanego odpoczynku, M.P.P. 2015, nr 9
Zobacz w Google Scholar

Kodeks pracy, t. 1: Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, red. K. Jaśkowski, E. Maniewska, wyd. IX, LEX 2014 [dostęp: 20.08.2014]
Zobacz w Google Scholar

Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, LEX 2011
Zobacz w Google Scholar

Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2009, 2011
Zobacz w Google Scholar

Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004
Zobacz w Google Scholar

Kolasiński K., Podstawy prawa pracy, Toruń 1979
Zobacz w Google Scholar

Kolasiński K., Prawo pracy znowelizowane, Toruń 1996
Zobacz w Google Scholar

Kolny B., Czas wolny w świetle zrównoważonego rozwoju, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Albanii, wstęp A. Bosiacki, Warszawa 1997
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Belgii z lutego 1831 r., tekst jednolity z 14 lutego 1994 r., wstęp W. Skrzydło, Warszawa 1996
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Estonii, wstęp L. Garlicki, P. Łossowski, Warszawa 1997
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r., wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2000
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., tłum. i wstęp Z. Czeszejko-Sochacki, Warszawa 2000
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Hiszpanii, tłum. i wstęp: T. Mołdawa, Warszawa 1993
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Ludowej Republiki Bułgarii, wstęp E. Gdulewicz, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1979
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Chorwackiej z 22 grudnia 1990 r., wstęp: A. i L. Garliccy, Warszawa 1995
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r., wstęp i tłum. M. Kruk, Warszawa 2000
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Łotewskiej z 15 lutego 1922 r., wstęp P. Kierończyk, Warszawa 2001
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Portugalskiej z 2 kwietnia 1976 r., tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, Warszawa 2000
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Słowenii z 23 grudnia 1991 r., tłum. i wstęp P. Winczorek, Warszawa 1994
Zobacz w Google Scholar

Konstytucji Republiki Węgierskiej z 1990 r., tłum. i wstęp H. Donath, Warszawa 1996
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Włoskiej, [w:] Nowe konstytucje państw europejskich, red. L. Gelberg, Warszawa 1949
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Włoskiej z 27 grudnia 1947 r., tłum. Z. Witkowski, Warszawa 2004
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rumunii z 21 listopada 1991 r., wstęp: W. Brodziński, Warszawa 1996
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, red. L. Garlicki, Warszawa 2003
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r., wstęp i tłum. E. Toczek, Warszawa 1999
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Węgierskiej Republiki Ludowej, red. A. Gwiżdż, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975
Zobacz w Google Scholar

Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919–2012, t. 1, Warszawa 2014 Kostrzewski L., Miączyński P., Roczny urlop dla wypalonych, „Gazeta Wyborcza”, www.wyborcza.pl [dostęp: 1.12.2016]
Zobacz w Google Scholar

Kostrzewski L., Miączyński P., Rok wakacji od pracy, „Gazeta Wyborcza”, www.wyborcza.pl [dostęp: 1.12.2016]
Zobacz w Google Scholar

Kosut A., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Kosut A., Przemiany regulacji prawnej urlopów wypoczynkowych w Kodeksie pracy, [w:] Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności. Księga Jubileuszowa Prof. T. Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, t. XXIV
Zobacz w Google Scholar

Kosut A., Urlop na żądanie, [w:] Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Łódź 2007
Zobacz w Google Scholar

Kosut A., Zatrudnianie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – nowe uregulowania prawne, PiZS 1998, nr 10
Zobacz w Google Scholar

Krysińska-Wnuk L., Regulacja zwolnień grupowych pracowników, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Kuba M., Nowak M., Staszewska E., Urlopy pracownicze, red. Z. Góral, Warszawa 2016
Zobacz w Google Scholar

Kubot Z., Kompensacyjny czas wolny – analiza pojęcia, PiZS 2008, nr 9
Zobacz w Google Scholar

Kubot Z., Pojęcie dyżuru medycznego, PiZS 2000, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Kubot Z., Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, PiZS 2002, nr 9
Zobacz w Google Scholar

Kuczynski J., Die theorie der Lager der Arbeiter, Berlin 1952
Zobacz w Google Scholar

Kuczynski J., Położenie robotników w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1789 do czasów dzisiejszych, Warszawa 1950
Zobacz w Google Scholar

Kulig K., Aksjologia „zakazu pracy” w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy, M.P.P. 2014, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Kulig K., Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, PiZS 2015, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Kwilecki K., Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Katowice 2011
Zobacz w Google Scholar

Lafargue P., Prawo do lenistwa, Warszawa 2006
Zobacz w Google Scholar

Landau W., Ośmiogodzinny dzień pracy, Warszawa 1927
Zobacz w Google Scholar

Latos-Miłkowska M., Czas pracy. Między gospodarką a ochroną pracy, [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, red. M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2016
Zobacz w Google Scholar

Latos-Miłkowska M., Okresy rozliczeniowe czasu pracy, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Latos-Miłkowska M., Pisarczyk Ł., Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, Warszawa 2005
Zobacz w Google Scholar

Lehmann G., Praktyczna fizjologia pracy, Warszawa 1960
Zobacz w Google Scholar

Lenart B., Przerwanie urlopu wypoczynkowego, „Służba Pracownicza” 2003, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Leon XIII, Encyklika „Rerum novarum”, www.nonpossumus.pl [dostęp: 17.02.2016]
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski H., Dyżur medyczny – uwagi na kanwie wyroku SN z 6.6.2006 r., M.P.P. 2008, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Lewy M., Prawo przemysłowe i robotnicze, Warszawa 1918
Zobacz w Google Scholar

Lipa M., von Zanthier H., Prawo pracy w Niemczech, Berlin 2012
Zobacz w Google Scholar

Liszcz T., Kiedy pracownik nie powinien pracować, [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga Jubileuszowa Profesora L. Florka, red. M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2016
Zobacz w Google Scholar

Liszcz T., Prawo pracy, Gdańsk 1996 Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2004
Zobacz w Google Scholar

Liszcz T., Przyszła Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a prawo pracy, „Annales UMCS” 1997, t. XLIV
Zobacz w Google Scholar

Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992
Zobacz w Google Scholar

Loga J., Poglądy nauki burżuazyjnej na charakter prawny urlopu wypoczynkowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1958, seria I, z. 14
Zobacz w Google Scholar

Loga J., Polskie prawo pracy w okresie międzywojennym, Łódź 1980
Zobacz w Google Scholar

Loga J., Pracownicze urlopy wypoczynkowe, „Nowe Prawo” 1975, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Loga J., Urlopy wypoczynkowe, Łódź 1963
Zobacz w Google Scholar

Loga J., Wymiar urlopu wypoczynkowego, PiZS 1981, nr 5–6
Zobacz w Google Scholar

Lorens B., Czas wolny i formy jego spędzania w miastach polskich doby nowożytnej (XVI–XVIII wiek), [w:] Czas wolny: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. J. Daszykowska, R. Pelczar, Stalowa Wola 2009
Zobacz w Google Scholar

Łajeczko M., Urlop wypoczynkowy, „Prawo Pracy” 1999, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Łapiński K., Wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święto, [w:] Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora W. Sanetry, red. B. Cudowski, J. Iwulski, Białystok 2013
Zobacz w Google Scholar

Łętowska E., Po co ludziom konstytucja, Warszawa 1994 Majka J., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988
Zobacz w Google Scholar

Majmurek J., Prawo do pracy, prawo do lenistwa, www.krytykapolityczna.pl [dostęp: 6.02.2017]
Zobacz w Google Scholar

Makowski D., Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Warszawa 2006
Zobacz w Google Scholar

Malanowski A., Niektóre zagadnienia prawa do urlopu wypoczynkowego, „Studia Prawnicze” 1976, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Malinowski A., Urlopy pracownicze. Komentarz, Warszawa 2010
Zobacz w Google Scholar

Małysz F.J., Pracownicze urlopy wypoczynkowe, Warszawa 1987
Zobacz w Google Scholar

Marek A., Odwołanie pracownika z urlopu, „Służba Pracownicza” 2010, nr 10
Zobacz w Google Scholar

Marek A., Urlop na żądanie, „Służba Pracownicza” 2003, nr 8
Zobacz w Google Scholar

Marks K., Kapitał, t. 3, cz. 2, Warszawa 1959
Zobacz w Google Scholar

Marks K., Engels F., Dzieła, t. 3, Warszawa 1967
Zobacz w Google Scholar

Martuszewicz A., Piecyk K., Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy, Warszawa 2007
Zobacz w Google Scholar

Masewicz W., Czas pracy, Warszawa 1994
Zobacz w Google Scholar

Masewicz W., Dzwonkowski S., Czas pracy. Komentarz, Warszawa 1968
Zobacz w Google Scholar

Masternak Z., [w:] Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005
Zobacz w Google Scholar

Mazurek F.J., Jacquesa Maritaina koncepcja praw człowieka, „Kościół i Prawo” 1993, t. XI.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek F.J., Katalog praw człowieka w dokumentach społecznego nauczaniu Kościoła, „Kościół i Prawo” 1998, t. XIII
Zobacz w Google Scholar

Mazurek F.J., Ochrona praw człowieka w świetle encyklik Jana XXIII, „Kościół i Prawo” 1991, t. IX
Zobacz w Google Scholar

Mazurek F.J., Pojęcie godności człowieka. Historia i miejsce w projektach Konstytucji III Rzeczypospolitej, „Roczniki Nauk Prawnych” 1996, t. VII
Zobacz w Google Scholar

Mędrala M., Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu stron stosunku pracy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2008
Zobacz w Google Scholar

Michalska A., Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw człowieka, Warszawa 1976
Zobacz w Google Scholar

Mielczarek M.A., Charakter prawny dni wolnych od pracy, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2016, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Mielczarek M.A., Praca w niedziele i święta w ujęciu aksjologicznym (aspekt ekumeniczny i legislacyjny), [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M.A. Mielczarek, Warszawa 2015
Zobacz w Google Scholar

Mitrus L., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Mitrus L., Podporządkowanie pracownicze jako zmieniająca się cecha stosunku pracy, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Mitrus L., Powstanie i ewolucja prawa pracy, [w:] System prawa pracy, t. 1: Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2017
Zobacz w Google Scholar

Mitrus L., Stosunek pracy, Kraków 2005
Zobacz w Google Scholar

Mitrus L., Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, cz. II, PiZS 2010, nr 8
Zobacz w Google Scholar

Mitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Musiała A., Kim jest: „pracownik” w ujęciu przepisów Konstytucji?, M.P.P. 2017, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Muszalski W., Czas pracy i czas poza pracą, [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1979
Zobacz w Google Scholar

Muszalski W., Ogólna refleksja o rozwoju prawa pracy i jego uwarunkowaniu, [w:] Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności, Księga Jubileuszowa Prof. T. Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, t. XXIV
Zobacz w Google Scholar

Nadolski B., Niedziela. Historia, znaczenie, symbolika, Kraków 2010
Zobacz w Google Scholar

Nałęcz M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2007, 2011, 2013
Zobacz w Google Scholar

Nałęcz A., Ochrona pracy, [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1979
Zobacz w Google Scholar

Nieciuński W., Jeśli wejdziesz między wrony, czyli spór o prawa socjalne w konstytucji, „Rzeczpospolita”, 5.11.1995
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., Kilka uwag na temat charakteru prawnego i funkcji urlopu wypoczynkowego w świetle zmieniających się przepisów kodeksu pracy, [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M.A. Mielczarek, Warszawa 2015
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., Kilka uwag na temat planu urlopów wypoczynkowych, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2015, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., Prawo do godziwego wynagrodzenia w konstytucjach państw europejskich, PiZS 2002, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., Przesłanki i zakres konstytucjonalizacji praw pracowniczych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2002, t. LXV
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 2014
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Jamróz E., Urlop sabbatical jako sposób zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Próba analizy porównawczej istniejących regulacji prawnych, [w:] Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, red. J. Koprowicz, W. Bańka, „Humanizacja Pracy” 2011, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Nowe konstytucje, red. J. Makowski, Warszawa 1925
Zobacz w Google Scholar

Nowe konstytucje państw europejskich, red. L. Gelberg, Warszawa 1949
Zobacz w Google Scholar

Nowik P., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Nowy pomysł rządu: roczny urlop dla wypalonych, „Dziennik Gazeta Prawna”, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/323515,nowy-pomysl-rzadu-roczny-urlop-dla-wypalonych. html
Zobacz w Google Scholar

Nycz T., Nowe zasady urlopowe, M.P.P. 2004, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Nycz T., Ochronne przepisy o czasie pracy – wybrane zagadnienia, PiZS 1999, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Nycz T., Prawo do urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego, 8.12.2010, www.prawo-pracy.pl
Zobacz w Google Scholar

Nycz T., Urlop w dodatkowym miejscu pracy, PiZS 1999, nr 9
Zobacz w Google Scholar

Olea M.A., Rodrlguez-Sanudo F., Labour Law in Spain, The Netherlands 2010
Zobacz w Google Scholar

Olkuśnik M., Podróż, turystyka i wypoczynek pozamiejski w świadomości społeczeństwa Warszawy na przełomie XIX i XX w., Warszawa 2013
Zobacz w Google Scholar

Oniszczuk J., Konstytucyjne źródła prawa pracy, [w:] System prawa pracy, t. 1: Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2017
Zobacz w Google Scholar

Opinia MENiS w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych w niepełnym wymiarze czasu pracy, „Przegląd Oświatowy” 2004, nr 11
Zobacz w Google Scholar

Orłowski G., Urlop na żądanie jako pozastrajkowa forma protestu, M.P.P. 2007, nr 9
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski W., Raczkowski M., Konstrukcja instytucji dyżuru pracowniczego i jej praktyczne wykorzystanie, PiZS 2012, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Pańków M., Polityka państwa wobec upowszechnienia elastycznych form zatrudnienia w Polsce, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, nr 3 (7)
Zobacz w Google Scholar

Penc J Dialektyka podzielonego czasu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1985, z. 2
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Fizjologiczne przesłanki optymalizacji czasu pracy, „Ekonomia i Organizacja Pracy” 1977, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Peretiakowicz A., Filozofia społeczna J. J. Rousseau, Poznań 1921
Zobacz w Google Scholar

Piankowski M., [w:] Kodeks pracy z komentarzem, red. U. Jackowiak, Gdańsk 1996
Zobacz w Google Scholar

Piątkowski M., Uprawnienia socjalne pracowników, Warszawa 1979
Zobacz w Google Scholar

Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek-Przytuła A. M., The Right to Annual Leave – basic English and Polish statutory instruments compared, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2016, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Pieper J., Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa 2008
Zobacz w Google Scholar

Pisarczyk Ł., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, LEX 2011
Zobacz w Google Scholar

Piszczek A., Stefański K., Dni wolne na poszukiwanie pracy – wybrane problemy, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2012, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Piwowarski W., Społeczne nauczanie ojca świętego Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II, „Laborem exercens”. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Lublin 1986
Zobacz w Google Scholar

Płaczek K., Prawo pracownika do niezakłóconego wypoczynku, M.P.P. 2017, nr 7
Zobacz w Google Scholar

Podgórska A., Urlop na żądanie, „Służba Pracownicza” 2010, nr 11
Zobacz w Google Scholar

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, www.mpips.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

Prawa podstawowe a dyrektywa o czasie pracy, European Trade Union Confederation (ETUC),www. etuc.org [dostęp: 14.02.2017]
Zobacz w Google Scholar

Prawo do odpoczynku, [w:] Zagadnienia prawne Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, t. 3, red. S. Grzybowski, Warszawa 1954
Zobacz w Google Scholar

Prusinowski P., Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – czynność jednostronna czy porozumienie stron, M.P.P. 2012, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Przecławski K., Czas wolny dzieci i młodzieży, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993
Zobacz w Google Scholar

Przegląd Dyrektywy o Czasie Pracy – 2. etap konsultacji z partnerami społecznymi, COM (2010) 801, www.for.org.pl
Zobacz w Google Scholar

Raczkowski M., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Lexis-Nexis 2012
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2003, 2005
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Czas pracy – nowa regulacja prawna, PiZS 2001, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Dni wolne od pracy, PiZS 2001, nr 8
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Dodatkowe dni wolne od pracy, PiZS 1997, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Praca w dni wolne, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Prof. H. Lewandowskiego, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych, PiZS 2013, nr 11
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Urlopy wypoczynkowe po zmianach, PiZS 2002, nr 10
Zobacz w Google Scholar

Romer M.T., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010
Zobacz w Google Scholar

Roszkowski S., Urlopy wypoczynkowe pracowników najemnych, Warszawa 1929
Zobacz w Google Scholar

Rousseau J.J., Umowa społeczna, Warszawa 1966
Zobacz w Google Scholar

Ruchała S., Współczesne filozoficzne spory o ugruntowanie praw człowieka, Katowice 2006
Zobacz w Google Scholar

Rycak M.B., Planowanie i rozliczanie czasu pracy, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Rychliński S., Czas pracy w przemyśle polskim, Warszawa 1929
Zobacz w Google Scholar

Rylski M., O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie, cz. 1, M.P.P. 2015, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Salimowa O., Walka czartystów o oświatę ludową, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1960, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Salwa Z., Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, [w:] Prawo pracy po zmianach, red. K. Rączka, Warszawa 1997
Zobacz w Google Scholar

Salwa Z., Praca oraz prawa socjalne obywateli w przyszłej konstytucji, PiP 1990, nr 9
Zobacz w Google Scholar

Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2004
Zobacz w Google Scholar

Salwa Z., Urlop proporcjonalny, PiZS 1997, nr 10
Zobacz w Google Scholar

Salwa Z., Założenia i kierunki nowelizacji Kodeksu pracy, [w:] Prawo pracy po zmianach, red. K. Rączka, Warszawa 1997
Zobacz w Google Scholar

Samuel L., Droits sociaux fondamentaux. Jurisprudence de la Charte sociale européenne, Strasbourg 1997
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, PiZS 1997, nr 11
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., Ustalenie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop w świetle kilku orzeczeń Sądu Najwyższego, PiZS 2001, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., Uwarunkowania instytucji czasu pracy, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Schiek D., Europaisches Arbeitsrecht, Baden-Baden 1997
Zobacz w Google Scholar

Schnorr von Carolsfeld L., Arbeitsrecht, Göttingen 1954
Zobacz w Google Scholar

Serafin K., Urlop na żądanie a pracownicze formy protestu, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Seweryński M., Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie, regulacja i ustalenie, Łódź 1976
Zobacz w Google Scholar

Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa 2006
Zobacz w Google Scholar

Sieg J., Problem cywilizacji czasu wolnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1970, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Siemieński E., Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli w europejskich państwach socjalistycznych, [w:] Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, red. M. Szczepaniak, Warszawa 1978
Zobacz w Google Scholar

Simon G., Zagadnienie społeczne w Konstytucji polskiej, Warszawa 1928
Zobacz w Google Scholar

Skąpski M., Funkcje regulacji czasu pracy wobec idei równości i sprawiedliwości, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio G, 2015, t. LXII, 2
Zobacz w Google Scholar

Skąpski M., Wpływ pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy na zakres kompetencji pracodawcy do kontrolowania pracownika, [w:] Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010
Zobacz w Google Scholar

Skoczyński J., Pojęcie czasu pracy w prawie Unii Europejskiej, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Skulimowska B., Prawo do odpowiednich warunków pracy, „Europejska Karta Społeczna. Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy Uniwersytetu Warszawskiego” 1997, nr 1–2
Zobacz w Google Scholar

Smoliński T., Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli w pozaeuropejskich państwach socjalistycznych, [w:] Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, red. M. Szczepaniak, Warszawa 1978
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Nieprawidłowe wypoczynkowe urlopy zaległe, M.P.P. 2017, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., „Porzucenie” pracy a urlop proporcjonalny, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 11–12
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Praca w placówkach handlowych w święta i w niedzielę, M.P.P. 2007, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Prawo i człowiek pracujący – między ochroną godności a równości, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1: Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Urlop na żądanie, PiZS 2004, nr 7
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Zakamycze 2005 Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Zatrudnianie pracowników tymczasowych, PiZS 2004, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Sobolewski M., Prawa i wolności obywatelskie w wysoko rozwiniętych państwach kapitalistycznych, [w:] Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, red. M. Szczepaniak, Warszawa 1978
Zobacz w Google Scholar

Sobótka E., Propozycje zmian w Konstytucji PRL dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna” 1988, nr 8
Zobacz w Google Scholar

Soltys A., Prawa człowieka, http://bip.ms.gov.pl [dostęp: 2.02.2017]
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 10 października 2007 r. w sprawie równoważenia odpoczynku, GNP/401/4560-461/07/PE
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN) Polska w sprawie realizacji Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w Polsce, Warszawa 2016
Zobacz w Google Scholar

Staszewska E., Kontrowersje wokół sposobów liczenia terminów określonych w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M. Mielczarek, Warszawa 2015
Zobacz w Google Scholar

Stefaniak J., Dofinansowywanie wypoczynku pracowniczego, „Służba Pracownicza” 2005, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Stefaniak J., Udział pracodawców w finansowaniu wypoczynku urlopowego pracowników, cz. I–II, „Służba Pracownicza” 2003, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Stefański K., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Warszawa 2016
Zobacz w Google Scholar

Stefański K., Czas pracy, Warszawa 2013
Zobacz w Google Scholar

Stefański K., Elastyczny czas pracy, Warszawa 2016
Zobacz w Google Scholar

Stefański K., Konieczność odpracowania dni wolnych – uwagi dotyczące art. 130 § 2 k.p., PiZS 2006, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Stefański K., Pojęcie miesiąca w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PiZS 2016, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Stefański K., Problem pracy w dni świąteczne, PiZS 2007, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Stefański K., Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy – uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, PiZS 2013, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Stefański K., Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, PiZS 2010, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Struczyńska I., Agencja zatrudnienia oraz praca tymczasowa w świetle wybranych stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Gdańsk 2014
Zobacz w Google Scholar

Suchocka H., Zakres i sposób realizacji praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych w przyszłej konstytucji, [w:] Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej konstytucji, red. Z. Kędzia, Poznań 1990
Zobacz w Google Scholar

Supiot A., Les inegalites entre sans-emploi, [w:] Les sans-emploi et la loi, Nantes 1987
Zobacz w Google Scholar

Syryjczyk T., Granice misji ekonomicznej i socjalnej państwa w konstytucji, [w:] Konstytucja i gospodarka, red. P. Kaczanowski, Warszawa 1995
Zobacz w Google Scholar

Szczypiorski A., Czartyzm (z dziejów walk robotników angielskich o prawa polityczne), Warszawa 1925
Zobacz w Google Scholar

Szemplińska E., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005
Zobacz w Google Scholar

Szemplińska E., Konsultacje i wyjaśnienia, PiZS 2005, nr 8
Zobacz w Google Scholar

Szemplińska E., Zatrudnienie młodocianych, PiZS 2003, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk H., Ochrona praw i interesów osób zatrudnionych a nietypowe formy zatrudnienia w społecznej gospodarce rynkowej, „Roczniki Administracji i Prawa” 2013, t. XIII
Zobacz w Google Scholar

Szostek Mic A., „Communio personarum” przez pracę, [w:] Jan Paweł II, „Laborem exercens”. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Lublin 1986
Zobacz w Google Scholar

Szymańska M., [w:] A. Barański, M.H. Szymańska, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2014
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze, [w:] System prawa pracy, t. 7, red. K.W. Baran, Warszawa 2015
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Międzynarodowe prawo pracy, t. 1, Warszawa 2008
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Normy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w przyszłej polskiej konstytucji, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1990
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015 Świątkowski A.M., Zasady prawa pracy, Warszawa 1997
Zobacz w Google Scholar

Święcicki M., Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1939, Warszawa 1960
Zobacz w Google Scholar

Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968
Zobacz w Google Scholar

Treu T., Labour Law in Italy, The Netherlands 2011
Zobacz w Google Scholar

Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Gdańsk 2012
Zobacz w Google Scholar

Uklejska A., Aktualne kierunki rozwoju prawa urlopowego, PiZS 1974, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Ustawa zasadnicza Węgier z 25 kwietnia 2011 r., tłum. J. Snopek, [w:] Konstytucje państw UE, Warszawa 1996
Zobacz w Google Scholar

Uziak W., Czas pracy – kilka uwag do dyskusji, [w:] Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa pracy, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII
Zobacz w Google Scholar

Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1998
Zobacz w Google Scholar

Wagner B., Wynagrodzenie za pracę i jego związek z pracą, [w:] Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII
Zobacz w Google Scholar

Wajda A., Rola pracy w życiu człowieka w perspektywie historycznej – jej humanizacja i wypalenie zawodowe, [w:] Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, red. J. Koprowicz, W. Bańka, „Humanizacja Pracy” 2011, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Walas A., Prawo do wypoczynku. Zagadnienia prawne Konstytucji PRL, t. 3, Warszawa 1954
Zobacz w Google Scholar

Walczak K., Wynagrodzenie i inne świadczenia dla pracowników uczelni, [w:] Akademickie prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2015
Zobacz w Google Scholar

Walorska P., Staż pracy, Warszawa 2014
Zobacz w Google Scholar

Wichrowska-Janikowska E., Nowe zasady obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, PiZS 1997, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Wichrowska-Janikowska E., Plan urlopów, PiZS 1999, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Więcek A., Praca w handlu i usługach w niedziele i święta – problem nadal aktualny, PiZS 2013, nr 10
Zobacz w Google Scholar

Więckiewicz-Szabłowska I., Konkurencja uprawnień pracodawcy i pracownika w okresie wypowiedzenia w świetle przepisów art. 37 oraz art. 1671 KP, M.P.P. 2010, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Winniczuk L., Ludzie i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski J., Urlop na żądanie pracownika tymczasowego, PiZS 2011, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski L., Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli PRL na tle nowych konstytucji socjalistycznych, PiP 1977, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski L., Zakres i konstrukcja praw socjalnych w przyszłej konstytucji RP, „Ekspertyzy i Opinie Instytutu Nauk Prawnych PAN” 1995, t. I
Zobacz w Google Scholar

Witkowski J., Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w świetle art. 362 KP, M.P.P. 2016, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Witkowski J., Relacja między art. 362 a art. 1671 KP, M.P.P. 2016, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Witoszko W., Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu, [w:] Zatrudnienie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa 2015
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk M., Prawo dzieci i młodocianych do ochrony, „Europejska Karta Społeczna. Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy Uniwersytetu Warszawskiego” 1997, nr 1–2
Zobacz w Google Scholar

Włoszczewski S., O czasie pracy z punktu widzenia interesu narodowego, Warszawa 1922
Zobacz w Google Scholar

Wnuk-Lipiński E., Budżet czasu – struktura społeczna – polityka społeczna, Wrocław 1981
Zobacz w Google Scholar

Wnuk-Lipiński E., Czas wolny. Współczesność i perspektywy, Warszawa 1975
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowska A., Otium i negotium w starożytnym Rzymie, www.wilanów-pałac.pl [dostęp: 6.02.2017]
Zobacz w Google Scholar

Wojtkowiak D., Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli w pokolonialnych państwach o orientacji socjalistycznej, [w:] Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, red. M. Szczepaniak, Warszawa 1978
Zobacz w Google Scholar

Wolberg I., Planowanie i przesuwanie urlopów wypoczynkowych, PiZS 1969, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013
Zobacz w Google Scholar

Wratny J., Normy konstytucyjne a prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, PiP 1990, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Wratny J., Nowe rozporządzenie urlopowe, PiZS 1997, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Wratny J., Prawo pracy Rady Europy, [w:] Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Warszawa 1996
Zobacz w Google Scholar

Wratny J., Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, PiZS 2007, nr 7
Zobacz w Google Scholar

Wratny J., Sytuacja prawna pracowników sezonowych, „Studia i Materiały IPiSS” 1977, z. 2
Zobacz w Google Scholar

Wrocławska T., Kontrowersje wokół prawa do urlopu na żądanie (ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego lekarzy), [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Wronikowska E., Akty wykonawcze do Kodeksu pracy. Komentarz, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Wujczyk M., Prawo pracownika do ochrony prywatności, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Wyka T., Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek – uwagi de lege ferenda, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII
Zobacz w Google Scholar

Wypych-Żywicka A., [w:] Kodeks pracy z komentarzem, red. U. Jackowiak, LEX 2004
Zobacz w Google Scholar

Wypych-Żywicka A., [w:] Kodeks pracy z komentarzem, red. U. Jackowiak, wyd. IV, LEX 2011 [dostęp: 6.04.2011]
Zobacz w Google Scholar

Wypych-Żywicka A., Kilka uwag o urlopie wypoczynkowym z art. 153 § 1 k.p., PiZS 2004, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Wypych-Żywicka A., Prawa podmiotowe w prawie pracy, [w:] System prawa pracy. Część ogólna, t. 1, red. K.W. Baran, Warszawa 2017
Zobacz w Google Scholar

Wypych-Żywicka A., Problem praktycznego stosowania art. 155(2) § 1 k.p., PiZS 1997, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Zamach majstrów piekarskich na spoczynek niedzielny, Dziennik „Naprzód”, 9.04.1902, nr 96
Zobacz w Google Scholar

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, P 53/11, www.trybunał. gov.pl [dostęp: 1.07.2017]
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka B., Ochrona odpoczynku niedzielnego, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Zawadzki S., „Państwo dobrobytu”. Doktryna i praktyka, Warszawa 1964
Zobacz w Google Scholar

Zbiór praw, instrukcyi i przepisów obowiązujących dla prywatnego przemysłu górniczego w guberniach Królestwa Polskiego, Dąbrowa 1899
Zobacz w Google Scholar

Zieleniecki M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2014
Zobacz w Google Scholar

Zieliński A., Środki ochrony wolności i praw według nowej Konstytucji, PiP 1997, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. II, Warszawa 1986
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Zarys wykładu prawa pracy, cz. I, Katowice 1979
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Zarys wykładu prawa pracy, cz. II, Katowice 1984
Zobacz w Google Scholar

Żelazińska A., Służbowe maile i telefony – tylko w godzinach pracy, „Polityka”, 3.10.2014
Zobacz w Google Scholar

wskazówki jak udzielać urlopów nauczycielom i je rozliczać. Urlopy i ekwiwalent w placówkach feryjnych i nieferyjnych, www.portaloswiatowy.pl
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ z 19 grudnia 1966 r., Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 169
Zobacz w Google Scholar

Konwencja nr 1 MOP z 29 października1919 r. dotycząca ograniczenia czasu pracy do ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu godzin tygodniowo w zakładach przemysłowych, www.mop.pl
Zobacz w Google Scholar

Konwencja nr 14 MOP z 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, Dz. U. 1925, Nr 54, poz. 384
Zobacz w Google Scholar

Konwencja nr 30 MOP z 28 czerwca 1930 r. dotycząca uregulowania czasu pracy w handlu i w biurach, www.mop.pl
Zobacz w Google Scholar

Konwencja nr 47 MOP z 22 czerwca 1935 r. dotycząca skracania czasu pracy do czterdziestu godzin tygodniowo, www.mop.pl
Zobacz w Google Scholar

Konwencja nr 52 MOP z 24 czerwca 1936 r. dotycząca corocznych płatnych urlopów, www.mop.pl
Zobacz w Google Scholar

Konwencja nr 101 MOP z 1952 r. dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie, www.mop.pl
Zobacz w Google Scholar

Konwencja nr 106 MOP z 5 czerwca 1957 r. dotycząca cotygodniowego odpoczynku w handlu i w biurach, www.mop.pl
Zobacz w Google Scholar

Konwencja nr 132 MOP z 24 czerwca 1970 r. dotycząca corocznych płatnych urlopów, www.mop.pl
Zobacz w Google Scholar

Europejska Karta Społeczna Rady Europy z 18 października 1961 r., Dz. U. 1999, Nr 8, poz. 67
Zobacz w Google Scholar

Zrewidowana Europejska Karta Społeczna Rady Europy z 3 maja 1996 r., www.strasburgre.msz.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r., Dz. Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 r.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2003/88/WE z 4 listopada 2003 r., dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003 r.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej, Dz.Urz. UE L 327/9, www.eur-lex.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca Dyrektywę 96/34/WE, Dz. Urz. UE L 68 z 18 marca 2010, s. 13
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. PRL 1952, Nr 33, poz. 232
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu, Dz. U. 1920, Nr 2, poz. 7 (nieobowiązująca)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu, Dz. U. Nr 40, poz. 334 (nieobowiązująca)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 90
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1534, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 29 kwietnia 1969 r. o pracowniczych urlopach wypoczynkowych, Dz. U., Nr 12, poz. 85
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 840, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1189
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1782, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, Dz. U., Nr 54, poz. 310
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1643
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1206, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1881
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 603, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 800, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 524
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U., Nr 24, poz. 110
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 9 maja 1996 r., tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1510, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 665, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 2046, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 128, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U., Nr 28, poz. 301
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 2062, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1897
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U., Nr 135, poz. 1146
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 192, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 360, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1414, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U., Nr 213, poz. 2081
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 163, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 645
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 24 sierpnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz. U., Nr 123, poz. 1354, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1842, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1256
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 786, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U., Nr 176, poz. 1239
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz. U. 2014, poz. 1111, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1059, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r., tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 176
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, Dz. U. 2013, poz. 896
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U. 2013, poz. 1028
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U. 2014, poz. 208
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2017, poz. 962
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu, Dz. U., Nr 51, poz. 285
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 20 lipca 1972 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy, Dz. U., Nr 29, poz. 203
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 11 czerwca 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie wykonania ustawy z 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu, Dz. U. 1923, Nr 62, poz. 464
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań, Dz. U., Nr 82, poz. 598
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1985 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy, Dz. U., Nr 51, poz. 263, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989–1992, Dz.U., Nr 42, poz. 329
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych, Dz. U., Nr 43, poz. 259
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz. U. 1976, Nr 3, poz. 19, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, Dz. U., Nr 56, poz. 227
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1632
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Dz. U., Nr 2, poz. 14, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U., Nr 46, poz. 432, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich, Dz. U., Nr 203, poz. 1499, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 12 listopada 1996 r. w sprawie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie, C-84/94, Zb. Orz. 1996, s. I-05755
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 3 października 2000 r. w sprawie SiMAP, C-303/98, www.eur-lex.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 26 czerwca 2001 r. w sprawie BECTU, C-173/99, Zb. Orz., s. I-04881
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 9 września 2003 r. w sprawie Jaeger, C-151/02, www.eur-lex.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 18 marca 2004 r. w sprawie Merino Gomez, C-342/01, www.curia.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 5 października 2004 r. w sprawie Pfeifer, C-397/01 oraz C-403/01, www.eur-lex.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Komisja przeciwko Luksemburgowi, C-519/03, www.curia.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 1 grudnia 2005 r. w sprawie Abdelkader Dellas i in. przeciwko Premier ministre i in., C-14/04, Dz.U. UE C 36/8
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 16 marca 2006 r. w sprawach połączonych Robinson-Steele i in., C-131/04 i C-257/04, Zb. Orz., s. I-2531
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 6 kwietnia 2006 r. w sprawie Federatie Nederlandse Vakbeweging, C-124/05, www.ec.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 20 stycznia 2009 r. w sprawach połączonych Schultz-Hoff i in., C-350/06 i 520/06, Zb. Orz., s. I-179, pkt 43, 55
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, www.curia.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 1 lipca 2010 r. w sprawie Parviainen, C-471/08, Zb. Orz., s. I-6533
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 10 września 2010 r. Vicente Pereda, C-277/08, www.curia.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 22 listopada 2011 r. w sprawie KHS AG przeciwko Winfriedowi Schultemu, C-214/10, www.eur-lex.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 24 stycznia 2012 r. w sprawie Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 3 maja 2012 r. w sprawie Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 21 czerwca 2012 r. w sprawie ANGED, C-78/11, www.curia.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 22 maja 2014 r. w sprawie Z.J.R. Locka, C-539/12, www.curia.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 22 maja 2014 r. w sprawie Williams i in., C-155/10, Zb. Orz., s. I-8409
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 10 września 2015 w sprawie Federacion de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras v „Tyco”, C-266/14, Dz. U. UE C 363/16
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 16 marca 2016 r. w sprawach połączonych C.D. Robinson Steele oraz Michael Jason Clarke, C-131/04 i C-257/04, ZOTSiS 2006/3A/I-2531
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 30 czerwca 2016 r. w sprawie Alicja Sobczyszyn przeciwko Szkole Podstawowej w Rzeplinie, C-178/15, www.eur-lex.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 20 lipca 2016 r. w sprawie Hansa Mascheka, C-341/15, www.curia.europa.eu
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 2 października 2012 r., K 27/11, Dz. U., poz. 1110
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 16 lipca 2013 r., P 53/11, OTK-A 2013, nr 6, poz. 78
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 2 czerwca 2015 r., K 1/13, Dz. U. 2015, poz. 791
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 5 lutego 1931 r., III Rw. 1691/30, „Głos Prawa” 1931, nr 10, s. 500 i n.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 21 grudnia 1931 r., C 1929/31, OSP XI, poz. 158
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 7 stycznia 1932, C 1599/ 31, „Głos Kupiectwa” 1936, nr 8, s. 12
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 4 lutego 1932 r., IC 1835/31, ZO 1/32/31
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 11 maja 1932 r., III Rw. 435/32, OSP XII, poz. 85
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 23 maja 1953 r., I.C. 1882/52, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 16 stycznia 1973 r., I PR 25/73, OSNC 1974, nr 1, poz. 7
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu 7 sędziów SN z 27 stycznia 1977 r., V PZP 5/76, OSNCP 1977, nr 4, poz. 63
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 12 grudnia 1978 r., I PZP 25/78, OSPiKA 1980, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 6 lutego 1979 r., V PZP 5/78, OSNCP 1979, nr 6, poz. 109
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 5 września 1979 r., I PRN 82/79, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała 7 sędziów SN z 20 lutego 1980 r., V PZP 6/79, OSNC 1980, nr 7–8, poz. 131
Zobacz w Google Scholar

Uchwała 7 sędziów SN z 6 marca 1980 r., V PZP 7/79, OSNC 1980, nr 7–8, poz. 132
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 11 czerwca 1980 r., I PR 43/80, LEX nr 179272
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 29 marca 1983 r., I PRN 41/83, LEX nr 182842
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 10 lutego 1988 r., I PR 7/88, „Służba Pracownicza” 1988, nr 5, s. 28
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 28 września 1990 r., III PZP 15/90, OSNCP 1991, nr 4, poz. 45
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 14 lutego 1991 r., I PRN 1/91, OSNCP 1992, nr 11, poz. 207
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 4 kwietnia 1995 r., I PZP 10/95, OSNAPiUS 1995, nr 18, poz. 228
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z 5 grudnia 1996 r., I PKN 34/96, OSNAPiUS 1997, nr 13, poz. 237
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 19 grudnia 1996 r., I PKN 47/96, OSNP 1997, nr 17, s. 310
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z 10 kwietnia 1997 r., I PKN 112/97, OSNAPiUS 1998, nr 4, poz. 116
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 20 sierpnia 1997 r., III ZP 26/97, OSNP 1998, nr 5, poz. 145
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 27 listopada 1997 r., I PKN 393/97, OSNP 1998, nr 17, poz. 511
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 13 maja 1998 r., I PKN 99/98, OSNP 1999, nr 10, poz. 331
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z 14 maja 1998 r., I PKN 111/98, OSNAP 1999, nr 9, poz. 310
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 18 czerwca 1998 r., I PKN 191/98, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 2 września 1998 r., I PKN 298/98, OSNP 1999, nr 18, poz. 584
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 10 listopada 1998 r., I PKN 364/98, OSNP 1999, nr 24, poz. 788
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 13 kwietnia 1999 r., I PKN 1/99, OSNAPiUS 2000, nr 12, poz. 458
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 8 lipca 1999 r., III ZP 10/99, OSNAPiUS 2000, nr 6, poz. 233
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 10 listopada 1999 r., I PKN 350/99, OSNAPiUS 2001, nr 6, poz. 198
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00, OSNAPiUS 2002, nr 3, poz. 77
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 5 grudnia 2000 r., I PKN 121/00, OSNP 2002, nr 15, poz. 353
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 7 lutego 2001 r., I PKN 240/00, OSNAPiUS 2002, nr 21, poz. 518
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 15 marca 2001 r., I PKN 306/00, OSNP 2002, nr 24, poz. 591
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 367/00, OSNP 2003, nr 2, poz. 38
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 20 sierpnia 2001 r., I PKN 590/00, OSNP 2003, nr 14, poz. 336
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 14 listopada 2001 r., III ZP 20/01, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 2 września 2003 r., I PK 403/02, OSNP 2004, nr 18, poz. 310
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 12 listopada 2003 r., I PK 593/02, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 14, poz. 662
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 12 sierpnia 2004 r., III PK 32/04, M.P.P. 2004, nr 9, s. 230
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 25 sierpnia 2004 r., I PZP 4/04, „Wspólnota” 2004, nr 19, poz. 5
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 17 listopada 2004 r., II PK 64/04, M.P.P 2005, nr 1, s. 342
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 16 grudnia 2004 r., II PK 109/04, LEX nr 138361
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 26 stycznia 2005 r., II PK 197/04, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04, OSNP 2006, nr 5–6, poz. 76
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 6 października 2005 r., II PK 72/2005, OSNP 2006, nr 15–16, poz. 242
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05, OSNP 2006, nr 23–24, poz. 354
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 14 marca 2006 r., I PK 144/05, OSNP 2007, nr 5–6, poz. 68
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 10 maja 2006 r., III PZP 3/06, LEX nr 180655
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 18 maja 2006 r., III PK 26/06, LEX nr 551013 Wyrok SN z 6 czerwca 2006 r., I PK 263/05, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 15 listopada 2006 r., I PK 128/06, OSNP 2007, nr 23–24, poz. 346
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 7 grudnia 2006 r., I PK 169/06, OSNAPiUS 2008, nr 3-4, poz. 26
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 29 stycznia 2007 r., II PK 181/06, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 12 kwietnia 2007 r., I PK 261/06, LEX nr 509048
Zobacz w Google Scholar

Uchwała siedmiu sędziów SN z 13 marca 2008 r., I PZP 11/07, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 20 marca 2008 r., II PK 214/07, OSNP 2009, nr 15–16, poz. 194
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 7 maja 2008 r., II PK 313/07, OSNP 2009, nr 17–18, poz. 229
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 3 czerwca 2008 r., I PZP 10/07, OSNP 2008, nr 23–24, poz. 342
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 16 września 2008 r., II PK 26/08, OSNP 2010, nr 3-4, poz. 36
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 16 grudnia 2008 r., I PK 88/08, OSNP 2010, nr 11–12, poz. 137
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 13 maja 2009 r., III PK 9/09, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 23 lipca 2009 r., II PK 26/09, LEX nr 533037
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 11 sierpnia 2009 r., III PK 22/09, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 11 sierpnia 2009 r., III PK 21/09, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 3 września 2009 r., III PK 33/09, LEX nr 560865.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 8 października 2009 r., II PK 110/09, LEX nr 558295
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 28 października 2009 r., II PK 123/09, LEX nr 551056
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z 11 grudnia 2009 r., II PK 223/09, LEX nr 585777
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 4 listopada 2010 r., II PK 116/10, M.P.Pr. z 2011 r., nr 3, poz. 145
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 3 lutego 2011 r., III PK 32/10, LEX nr 1375430.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 26 kwietnia 2011 r., II PK 302/10, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 21 czerwca 2011 r., III PK 96/10, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 9 grudnia 2011 r., II PK 115/11, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z 11 listopada 2012 r., III PK 17/12, LEX nr 2041816
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 17 stycznia 2013 r., II PZP 4/12, www.sn.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 11 września 2013 r., II PK 372/12, OSNP 2014, nr 6, poz. 80
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 13 marca 2014 r., I PK 204/13, LEX nr 1464689
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 19 stycznia 2017 r., I PK 40/16, LEX nr 2209124
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 8 marca 2017 r., II PK 26/16, LEX nr 2270901
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Białymstoku z 25 kwietnia 1996 r., SA/Bk 538/95, „Prawo Pracy” 1996, nr 12, s. 45
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z 1 kwietnia 2003 r., II SA 2162/02, „Prawo Pracy” 2003, nr 6, poz. 43
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 kwietnia 2008 r., II SA/Wa100/08, LEX nr 506463
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce z 27 lutego 2014 r., IV P 454/13, www.orzeczenia.ms.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu z 19 maja 2014 r., X P 959/13, LEX nr 1911075
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie z 29 czerwca 2015 r., VII P 1591/14, LEX nr 2135253.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 8 maja 2014 r., V Pa 45/14, LEX nr 1886911
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 3 lipca 2014 r., III Pa 14/14, LEX nr 1885398.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 listopada 2016 r., XXI Pa 578/16, www.orzeczenia.warszawa.so.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Warszawie z 21.06.2005 r., III APa 48/0, Apel.-W-wa z 2006 r., nr 1, poz. 1
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Katowicach z 15 grudnia 2006 r., III APa 176/05, LEX nr 310405
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Katowicach z 2 grudnia 2008 r., III AUa 449/08, www.sip.lex.pl
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Warszawie z 23 listopada 2016 r., III APa 61/15, LEX nr 2256929
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Federalnego Sądu Pracy z 9 sierpnia 2011 r., 9 AZR 425/10
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Federalnego Sądu Pracy z 22 maja 2012 r., 9 AZR 575/10
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

28 grudnia 2018

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-932-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-933-0