Prawo w przestrzeni normatywnej: Nr 13/2019

Autorzy

Tadeusz Biernat
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii, Filozofii i Polityki Prawa

Słowa kluczowe:

paradygmat prawa, porządek normatywny, doktryny prawne, tworzenie prawa, systemy prawne

Streszczenie

Paradygmat prawa w przestrzeni normatywnej pozwala na inne spojrzenie na wiele kwestii odnoszących się do tradycyjnie ujmowanych obszarów refleksji naukowej nad prawem. Współcześnie, w relacjach między prawem a sferą normatywną (środowiskiem normatywnym), na szczególną uwagę zasługuje zjawisko formy normatywności i jej charakterystycznych cech w społeczeństwie postmodernistycznym. Pytanie o formę normatywności jest komplementarne z pytaniem, czy i jak zmieniające się i specyficznie ukształtowane formy artykułowania normatywności wpływają na prawo, a konkretnie na tworzenie prawa.

Podlegające własnej dynamice otoczenie normatywne, przestrzeń normatywna, generuje szerszą dyskusję dotyczącą prawa i jego oceny, która obejmie inne, „niepaństwowe prawo” oraz to, co autor określa mianem „normatywnych źródeł prawa”. Dyskusja wykracza więc poza ustalony przez lata i ściśle „zdefiniowany” krąg zależności systemowych. Szczegółowy, ale bardzo istotny problem polega na tym, że w polu dyskursu i sposobie przedstawiania normatywnych treści pojawiają się wypowiedzi nie tylko odnoszące się do poszczególnych elementów przestrzeni normatywnej, ale także mające charakter „normatywnych roszczeń”. W tak charakteryzowanej rzeczywistości prawo jest mostem łączącym „roszczenia normatywne” z normatywnością zewnętrzną wobec prawa.

Bibliografia

Amsterdamski, Stefan. 1985. „Posłowie”. W: Thomas S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Baczko, Bronisław. 1994. Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Barcz, Jan. 2012. Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych. Warszawa: LexisNexis.
Zobacz w Google Scholar

Bator, Andrzej, Gromski, Włodzimierz, Kaźmierczak, Stanisław, Kozak, Artur. 2003. „Integracja i globalizacja z perspektywy filozofii prawa”. W: Filozofia prawa wobec globalizmu. Red. Jerzy Stelmach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Zygmunt. 1996. Etyka ponowoczesna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Beatson, Jack. 1997. „Has the Common Law a Future?”. The Cambridge Law Journal 56 (2).
Zobacz w Google Scholar

Begum, Afroza. 2012. „Implementing Women’s Equal Right to Employment in Bangladesh: A Comparative Judicial Approach with Special Reference to India, Canada and Australia”. Canberra Law Review 11 (1).
Zobacz w Google Scholar

Bekrycht, Tomasz. 2013. „Tożsamość kultury prawnej a legitymizacja prawa”. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2 (2).
Zobacz w Google Scholar

Bekrycht, Tomasz. 2015. Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnianiu istnienia prawa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria Jurysprudencja 6.
Zobacz w Google Scholar

Berger, Caruthers, Gholson. 1971. „Equal Pay, Equal Employment Opportunity and Equal Enforcement of the Law for Women”. Valparaiso University Law Review 5.
Zobacz w Google Scholar

Berman, Paul, Schiff. 2007. „A Pluralist Approach to International Law”. Yale Journal of International Law 32 (2).
Zobacz w Google Scholar

Berman, Paul, Schiff. 2009. „The New Legal Pluralism”. GW Law Faculty Publications & Other Works, Annual Review of Law and Social Science 5.
Zobacz w Google Scholar

Bertea, Stefano, Sarra, Claudio. 2014. „Foreign Precedents in Judicial Argument: A Theoretical Account”. European Journal of Legal Studies 7 (2).
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Stanisław. 2002. „Tworzenie prawa Unii Europejskiej”. W: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Red. Jan Barcz. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2000. Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2002. Wspólnota prawa. O osobliwościach systemu europejskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2004. „Politics and Law. Towards a Discussion on Legal Decision-Making Process”. W: Stressing Legal Decisions. Red. Tadeusz Biernat, Krzysztof Pałecki, Aleksander Peczenik, Christoffer Wong, Marek Zirk-Sadowski. Kraków: Polpress Publisher.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2007. „Miejsce doktryny prawniczej w procesie tworzenia prawa”. W: Studia Prawnicze: rozprawy i materiały. Red. Marek Nowak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2008. „Law making policy”. W: Politics of Law and Legal Policy. Between Modern and Post-Modern Jurisprudence. Red. Tadeusz Biernat, Marek Zirk-Sadowski. Warszawa: Wolters Kluwer.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2009. „Complexity of the contemporary relations between legal and political systems. Directions of analysis: metaphors or tools?”. W: Between Complexity of Law and Lack of Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization. Red. Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski, Mariusz J. Golecki. Toruń–Beijing: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2010. „«Trudne sprawy» w procesie tworzenia prawa. Pole dyskursu legislacyjnego”. W: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Red. Agnieszka Choduń, Stanisław Czepita. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2014a. „The Complexity of Contemporary Legal Systems – Dilemmas and the Paradoxes of Law’s Legitimacy”. W: Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies. Red. Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski, Karolina M. Cern. Aldershot: Ashgate.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2014b. Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa. Prawo – Instytucje – Zasoby, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2016a. Legislacja. Analiza procesu, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2016b. „Stabilność versus zmiana. Waloryzacja ochrony praw dziecka jako przykład wpływu otoczenia normatywnego na uzasadnione zmiany w prawie”. W: Stabilność prawa w kontekście wartości, instytucji i funkcjonowania systemu prawnego. Red. Tadeusz Biernat. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2017a. „Między polityką a prawem. Problem «upolitycznienia» tworzenia prawa”. Przegląd Prawa i Administracji 110: Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej.
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2017b. „W poszukiwaniu adekwatnego modelu analizy tworzenia prawa”. Przegląd Prawa Publicznego 9 (126).
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz. 2018. „The Impact of the Judicial Precedents on the Normative Content of Human Rights”. Studia Iuridica Lublinensia 27 (1).
Zobacz w Google Scholar

Biernat, Tadeusz, Zirk-Sadowski, Marek. 2008. „Politics of law and legal policy. Introduction”. W: Politics of Law and Legal Policy. Between Modern and Post-Modern Jurisprudence. Red. Tadeusz Biernat, Marek Zirk-Sadowski. Warszawa: Wolters Kluwer.
Zobacz w Google Scholar

Black, Max. 1964. „The Gap Between «Is» and «Should»”. The Philosophical Review 73 (2). https://www.collier.sts.vt.edu/5424/pdfs/black_1964.pdf [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Bodenheimer, Edgar. 1988. „Law as a Bridge Between Is and Ought”. Ratio Juris 1 (2).
Zobacz w Google Scholar

Bröstl, Aleksander. 2000. „On Preparation and Impact of Legal Science in Legislation and the Judiciary: Focusing on Slovakia”. W: Legal Research in Dynamic Society. Red. Krzysztof Pałecki, Aleksander Peczenik. Kraków: Ratio.
Zobacz w Google Scholar

Brożek, Bartosz. 2011. „Pewność prawa jako stabilność strukturalna (Legal Certainty as Structural Stability)”. Forum Prawnicze 6 (8).
Zobacz w Google Scholar

Brożek, Bartosz. 2012. Normatywność prawa. Warszawa: Lex Wolters Kluwer.
Zobacz w Google Scholar

Brożek, Bartosz. 2013. „Pojęcie normatywności”. W: Fenomen normatywności. Red. Anna Brożek, Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach. Kraków: Copernicus Center Press.
Zobacz w Google Scholar

Brożek, Bartosz. 2015. „O naturalizacji prawa”. W: Naturalizm prawniczy. Interpretacje. Red. Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Katarzyna Eliasz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Zobacz w Google Scholar

Capella, Juan, R. 2005. „Globalization: a political and legal dilemma”. W: Law and Justice in a Global Society. Red. M. Escamilla, M. Saavedra. Granada: ACFS.
Zobacz w Google Scholar

Chalmers, Damian, Davies Gareth, Monti Giorgio. 2010. European Union Law. Cases and Materials. Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Chauvin, Tatiana. 1999. „Sprawiedliwość: między celowością a bezpieczeństwem prawnym. Ewolucja poglądów Gustava Radbrucha”. Studia Iuridica 37.
Zobacz w Google Scholar

Chechłowska-Lipińska, Marta. 2013. „Poprawność czy niepoprawność polityczna – rozważania na temat współczesnego dyskursu w ujęciu Oriany Fallaci”. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne 3.
Zobacz w Google Scholar

Chmielnicki, Paweł. 2014. „Relacje pomiędzy formalnymi i nieformalnymi elementami ładu aksjonormatywnego w ujęciu empirycznym”. W: Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 2. Red. Małgorzata Król, Adam Bartczak, Monika Zalewska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria Jurysprudencja 3.
Zobacz w Google Scholar

Ciepły, Filip. 2009. „Partnerstwo w rodzinie a prawnokarny kontratyp karcenia małoletnich”. W: Partnerstwo w rodzinie. Red. Justyna Truskolaska. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Zobacz w Google Scholar

Cover, Robert, M. 1983. „The Supreme Court, 1982 Term – Foreword: Nomos and Narrative”. Faculty Scholarship Series. Paper 2705. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2705 [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Cover, Robert, M. 1985. „The Folktales of Justice: Tales of Jurisdiction”. Yale Law School Legal Scholarship Repository. Faculty Scholarship Series. Paper 2706. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2706 [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Cyrul, Wojciech. 2012. Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
Zobacz w Google Scholar

Czapska, Janina. 2015. „Na czym polega internalizacja normy prawnej?”. W: Aksjologiczny wymiar prawa. Red. Michał Dudek, Mateusz Stepień, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka, Agata. 2014. „Pojęcie prawa w nowej teorii prawa naturalnego”. Studia Iuridica Toruniensia 14.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiński, Marcin. 1988. Przyczynki do antropologii współczesności. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Developing National Action Plans. Against Racial Discrimination: A Practical Guide. 2014. New York–Geneva.
Zobacz w Google Scholar

Di Viggiano, Pasquale, Luigi. 2011. „Evolutionary Forms of Law and Social Systems”. Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique 45.
Zobacz w Google Scholar

Donlan, Seán, Patrick. 2015. To Hybridity and Beyond. Reflections on Legal and Normative Complexity. http://www.academia.edu/2078759/ [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Dworkin, Roland. 1998. Biorąc prawa poważnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Etzioni, Amitai. 2010. „The Normativity of Human Rights Is Self-Evident”. Human Rights Quarterly 32.
Zobacz w Google Scholar

Finnis, John. 2011. Natural Law and Natural Rights, Second Edition. New York: Oxford University Press Inc.
Zobacz w Google Scholar

Flores, Imer, B. 2005. „The Quest for Legisprudence: Constitutionalism v. Legalizm”. W: The Theory and Practice of Legislation. Essays in Legisprudence. Red. Luc J. Wintgens, Aldershot: Ashgate.
Zobacz w Google Scholar

Ford, Becky R. 2017. „Political Correctness”. Oxford Research Encyclopaedias. http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613e-441 [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Gizbert-Studnicki, Tomasz, Klinowski, Mateusz. 2009. „Complexity of the Social Sphere and the Judicial Decision-Making Process”. Archivum Iuridicum Cracoviense 42.
Zobacz w Google Scholar

Glos, George E. 1969. „The Normative Theory of Law”. Wm. & Mary L. Rev. 11 (1).
Zobacz w Google Scholar

Gomard, Benhard. 1988. „Programme of Legal Policy on Judge-made Law”. Scandinavian Studies in Law. http://www.scandinavianlaw.se/pdf/32-1.pdf [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Grabowski, Andrzej. 2009. Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Zobacz w Google Scholar

Greer, Scott, L., Vanhercke, Bart. 2010. „The hard politics of soft law: The case of health”. W: Health Systems Governance in Europe: The Role of European Union Law and Policy. Red. Elias Mossialos, Govin Permanand, Rita Baeten, Tamara K. Hervey. Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Gribnau, J.L.M. 2002. „Legitimacy of the Judiciary”. Electronic Journal of Comparative Law 6.4, December. http://www.ejcl.org/64/art64-3.html [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Grzonka, Lesław. 2012. Koncepcja norm programowych z perspektywy teorii prawa. Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze.
Zobacz w Google Scholar

Guść, Janusz, Łokucijewski Krzysztof. 2003. „Globalizacja a jurydyzacja. O wpływie globalizacji na skalę prawotwórstwa w liberalnym państwie demokratycznym”. W: Filozofia prawa wobec globalizmu. Red. Jerzy Stelmach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Hallward-Driemeier, Mary, Hasan, Tazeen. 2012. Empowering Women: Legal Rights and Economic Opportunities in Africa. World Bank Publications.
Zobacz w Google Scholar

Herling-Grudziński, Gustaw. 1996. Godzina Cieni. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Zobacz w Google Scholar

Huk Marta, Zuzanna. 2014. „Norma podstawowa w Czystej Teorii Prawa Hansa Kelsena”. Ethics in Progress 5 (2).
Zobacz w Google Scholar

Jabłońska-Bonca, Jolanta. 2017. Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje – podmioty – zadania – normy – konteksty. Warszawa: Wolters Kluwer.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz, Ewa, Nowak, Anna. 2012. Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Zobacz w Google Scholar

Jaros, Paweł, J. 2013. „Wprowadzenie”. W: Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Zbiór i oprac. Paweł J. Jaros. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Zobacz w Google Scholar

Kacprzak, Monika. 2012. Pułapki poprawności politycznej. Radzymin: Wydawnictwo von Borowiecki.
Zobacz w Google Scholar

Kelley, Patrick, J. 2009. „Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature”. Washington University Jurisprudence Review 1 (1).
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski, Leszek. 1994. Obecność mitu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
Zobacz w Google Scholar

Korsgaard, Christine, M. 1992. The Sources of Normativity. The Tanner Lectures on Human Values. https://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/k/korsgaard94.pdf [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Korybski, Andrzej, Leszczyński, Leszek, Pieniążek, Antoni. 2003. Wstęp do prawoznawstwa. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Korycka-Zirk, Milena. 2017. Filozoficzny wymiar kontroli konstytucyjności. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
Zobacz w Google Scholar

Kozak, Artur. 2007. „Postponowoczesna koncepcja prawa”. W: Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność. Red. Michał Błachut. Wrocław: Kolonia Limited.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski, Tomasz. 2000. „Współczesne przestrzenie norm prawnych”. W: Prawo i ład społeczny. Red. Grażyna Polkowska. Warszawa: Wydawnictwo WPiA UW.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski, Tomasz. 2007. „Polityka prawa”. W: Prawo a polityka. Red. Marek Zubik. Warszawa: Liber.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski, Tomasz. 2009. „Gustaw Radbruch jako twórca pozytywizmu aksjonormatywnego”. W: Dobre prawo, złe prawo – w kręgu myśli Gustawa Radbrucha. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Krąpiec, Mieczysław, Albert. 1992. „Prawo naturalne a etyka (moralność)”. W: Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Katowice: IWS-OTK. http://www.ptta.pl/krapiec/teksty_etyka_prawonat.pdf [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Kustra, Aleksandra. 2006. „Wokół problemu multicentryczności systemu prawa”. Państwo i Prawo 7.
Zobacz w Google Scholar

Lamentowicz, Wojciech. 2017. Status prawny i dynamika porządku prawnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Lang, Wiesław. 2008. „System prawa i porządek prawny”. W: System prawny a porządek prawny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Lee, Natalie. 2004. „The Effect of the Human Rights Act 1998 on Taxation Policy and Administration”. eJournal of Tax Research, eJlTaxR 8, 2 (2).
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński, Leszek. 2012. „Konwergencja w prawie a uniwersalizacja aksjologii prawnej. Przykład recepcji prawa i dialogu orzeczniczego”. W: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Red. Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński, Leszek. 2018. „Precedens in the Decision-Making Process. Point of Legal Theory and Judicial Practice”. Studia Iuridica Lublinensia 27 (1).
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński, Leszek, Maroń, Grzegorz. 2013. „Pojęcie i treść zasad prawa i generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio G 60 (1).
Zobacz w Google Scholar

Lixinski, Lucas. 2008. „In Normative Space”. European Journal of Legal Studies. Spaces of Normativity 2 (1).
Zobacz w Google Scholar

Łakomy, Jakub. 2010. „Prawa człowieka w perspektywie interdyscyplinarnej”. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia 4: Prawa człowieka – idea, instytucje, krytyka.
Zobacz w Google Scholar

Łętowska, Ewa. 2005. „Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje”. Państwo i Prawo 4.
Zobacz w Google Scholar

Marek Aureliusz. 1958. Rozmyślania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

McDonald, Rachel, I., Crandall, Christian, S. 2015. „Social norms and social influence”. Current Opinion in Behavioral Sciences, http://www.sciencedirect.com [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Merta, Tomasz. 2010. „Kłopoty z polityczną poprawnością”. Ius et Lex 1.
Zobacz w Google Scholar

Mik, Cezary. 2000. Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1. Warszawa: C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Morawski, Lech. 2000. Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
Zobacz w Google Scholar

Morawski, Lech. 2010. „Dwa pojęcia polityki prawa”. W: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Red. Agnieszka Choduń, Stanisław Czepita. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Nalaskowski, Filip. 2012. „Poprawność polityczna – ten zły, który nie istnieje”. Kultura i Edukacja 2 (88).
Zobacz w Google Scholar

Opałek, Kazimierz. 1986. Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Opałek, Kazimierz. 1997. Studia z teorii i filozofii prawa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Pałecki, Krzysztof. 2003. Prawoznawstwo: zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym. Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Pałecki, Krzysztof. 2013. „Neutralization of Values in Law – Main Concepts”. W: Neutralization of Values in Law. Red. Krzysztof Pałecki. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
Zobacz w Google Scholar

Pałecki, Krzysztof. 2015. „Redukcja aksjologiczna jako sposób objaśniania porządku społecznego”. W: Aksjologiczny wymiar prawa. Red. Michał Dudek, Mateusz Stępień, Kraków: Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Parrish, Richard. 2003. „The Birth of European Union Sports Law”. Entertainment Law 2 (2).
Zobacz w Google Scholar

Paunio, Elina. 2009. „Beyond Predictability – Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order”. German Law Journal 10 (11).
Zobacz w Google Scholar

Peczenik, Aleksander. 1997. „The binding force of precedents”. W: Interpreting Precedents: A Comparative Study. Red. D. Neil MacCormic, Robert S. Summers. Dartmouth Company Limited.
Zobacz w Google Scholar

Perry, Stephen. 2006. „Hart on Social Rules and the Foundations of Law”: Liberating the Internal Point of View, Fordham L. Rev. 75 (3). http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol75/iss3/3 [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Pękala, Mateusz. 2016. Pole decyzyjne ustawodawcy. Kraków: WAM.
Zobacz w Google Scholar

Pichlak, Maciej. 2014. „Między aksjologią a ontologią dyskursu konstytucyjnego. Obiektywizacja wartości w prawie”. Przegląd Prawa i Administracji 96.
Zobacz w Google Scholar

Polanowska-Sygulska, Beata. 2008. Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Zobacz w Google Scholar

Policastro, Pasquale. 2002. Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych. Polski przykład, Lublin: Wydawnictwo KUL.
Zobacz w Google Scholar

Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. 2015. Zbiór i oprac. Paweł L. Jaros, Marek Michalak. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Zobacz w Google Scholar

Priel, Dean. 2011. „The Place of Legitimacy in Legal Theory”. McGill Law Journal 57. http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2127&context=scholarly_works [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Raz, Joseph. 1974. „Kelsen’s theory of the Basic Norm”. The American Journal of Jurisprudence 19 (1).
Zobacz w Google Scholar

Redelbach, Andrzej, Wronkowska, Sławomira, Ziębiński, Zygmunt. 1992. Zarys teorii państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Richert, Sebastian. 2010. „Podmiotowość ponowoczesna: wieloznaczność tożsamości czy tożsamość wieloznaczności. Propozycja Zygmunta Baumana”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 23.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau, Jan, Jakub. 1966. Umowa społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski, Mirosław. 2010. „Prawa człowieka – kilka uwag”. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia 4: Prawa człowieka – idea, instytucje, krytyka.
Zobacz w Google Scholar

Sarkowicz, Ryszard, Stelmach, Jerzy. 1996. Teoria prawa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Savaneli, Bidzina. 2013. „Law and Order or Global Disorder”. Acta U. Danubius Jur. 159. Schlag, Pierre, J. 1985. „Standards”. UCLA Law Review 33.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt-Kwiecińska, Katarzyna. 2014. „Multicentryczne spojrzenie na porządek prawny w perspektywie diachronicznej”. W: Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 1. Red. Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Shils, Edward. 1965. „Charisma, Order, and Status”. American Sociological Review 30 (2), April.
Zobacz w Google Scholar

Siejak, Anna. 2016. „Kocham. Nie biję?” – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Zobacz w Google Scholar

Simens, Mathias. 2018. Comparative Law, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Snyder, Francis, G. 2000. „Introduction”. W: The Europeanisation of Law: The Legal Effects of European Integration. Red. Francis G. Snyder. Oxford: Hart Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Sozański, Jarosław. 2016. „Czy zablokowanie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest zgodne z normami konstytucyjnymi?”. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2.
Zobacz w Google Scholar

Spaak, Torben. 2017. Legal Positivism, Conventionalism, and the Normativity of Law. https://ssrn. com/abstract=2978561 [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Spaak, Torben. 2018. The Normativityof Law. http://www.filosofi.uu.se/digitalAssets/113/a_113664f_torben-spaak-the-normativity-of-law-ch-7.pdf [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Stadniczeńko, Stanisław, L. 2015. „Prawa dziecka częścią składową praw człowieka i obywatela”. W: Konwencja praw dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Red. Stanisław L. Stadniczeńko. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Zobacz w Google Scholar

Staśkiewicz, Wiesław. 2010. „Stare i nowe modele legislacji”. W: Dyskrecjonalność w prawie. Red. Wiesław Staśkiewicz, Tomasz Stawecki. Warszawa: LexisNexis.
Zobacz w Google Scholar

Stawecki, Tomasz. 2012. „Konwergencja i dywergencja porządków prawnych w sferze tworzenia prawa”. W: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Red. Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Steinman, Adam, N. 2004. „A Constitution for Judicial Lawmaking”. University of Pittsburgh Law Review 65.
Zobacz w Google Scholar

Stelmach, Jerzy. 2012. „Pozytywistyczne mity metody prawniczej”. Forum Prawnicze 3 (11).
Zobacz w Google Scholar

Stelmach, Jerzy. 2013. „A jeśli powinność nie istnieje?”. W: Fenomen normatywności. Red. Anna Brożek, Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach. Kraków: Copernicus Center Press.
Zobacz w Google Scholar

Stelmach, Jerzy, Sarkowicz, Ryszard. 1999. Filozofia prawa XIX i XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Suchman, Mark, C. 1995. „Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches”. The Academy of Management Review 20 (3), July.
Zobacz w Google Scholar

Szafrańska, Michalina. 2015. Penalny populizm a media. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Szahaj, Andrzej. 2004. E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Kraków: Znak.
Zobacz w Google Scholar

Tokarczyk, Roman. 2000. Historia filozofii prawa. Kraków: Zakamycze.
Zobacz w Google Scholar

Tokarczyk, Roman. 2012. „Tworzenie prawa: pomiędzy kulturą prawa stanowionego i kulturą common law”. W: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Red. Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Tracz-Dral, Jagoda. 2009. Uregulowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie na tle wybranych rozwiązań legislacyjnych. Warszawa: Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji. Dział Analiz i Opracowań Tematycznych.
Zobacz w Google Scholar

Twining, William. 2010. „Normative and legal pluralism: a global perspective”. Duke Journal of Comparative & International Law 20.
Zobacz w Google Scholar

Walczak, Michał. 2015. „Teoria paradygmatu i jej zastosowanie w naukach prawnych”. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne 10 (1).
Zobacz w Google Scholar

Wielka Encyklopedia Prawa. 2000. Białystok–Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
Zobacz w Google Scholar

Wielka Encyklopedia Prawa, t. 7: Teoria i filozofia prawa. 2016. Warszawa: Fundacja Ubi Societas Ibi Ius.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicki, Mikołaj. 2008. „Dobro wspólne jako kategoria normatywna”. W: System prawny a porządek prawny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Winczorek, Piotr. 2000. „Instrumentalne wykorzystania prawa w procesie prawotwórczym”. W: Prawo i ład społeczny. Warszawa: Wydawnictwo WPiA UW.
Zobacz w Google Scholar

Wintgens, Luc, J. 2005. „Legisprudence as a New Theory of Legislation”. W: The Theory and Practice of Legislation. Essays in Legisprudence, Red. Luc J. Wintgens. Aldershot: Ashgate.
Zobacz w Google Scholar

Wintgens, Luc, J. 2012. Legisprudence. Practical Reason in Legislation. Aldershot: Ashgate.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski, Bartosz. 2009. Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski, Bartosz. 2012. „Prawa człowieka jako element polityki wzajemnego uznania i równości szans”. W: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Red. Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Zobacz w Google Scholar

Woleński, Jan. 2015. „O formule Radbrucha”. Principia 61–62.
Zobacz w Google Scholar

Wronkowska, Sławomira. 2000. „Zagadnienia procesu legislacyjnego”. Przegląd Legislacyjny 1.
Zobacz w Google Scholar

Wronkowska, Sławomira. 2009. „Proces prawodawczy dwóch dekad – sukcesy i niepowodzenia”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71 (2).
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski, Jerzy. 1985. Model racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Zajadło, Jerzy. 2001. Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.
Zobacz w Google Scholar

Zajadło, Jerzy. 2008a. „Prawo kontra moralność. Uwagi wstępne”. W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa. Red. Jerzy Zajadło. Warszawa: LexisNexis.
Zobacz w Google Scholar

Zajadło, Jerzy. 2008b. „Co to są hard cases?”. W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa. Red. Jerzy Zajadło. Warszawa: LexisNexis.
Zobacz w Google Scholar

Zajadło, Jerzy. 2009. „Wprowadzenie: rewolucja czy ewolucja w poglądach Gustawa Radbrucha?”. W: Dobre prawo, złe prawo – w kręgu myśli Gustawa Radbrucha. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, Monika. 2014. Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Zamboni, Mauro. 2007. The Policy of Law: A Legal Theoretical Framework, Oxford–Portland, Or: Hart Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński, Adam. 2007. „Procesy standaryzacji prawa – konieczność czy wyzwanie?”. W: Prawo a polityka, Red. Marek Zubik. Warszawa: Liber.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński, Wojciech. 2001. Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Zielona Księga – System stanowienia prawa w Polsce. 2013. Opracowanie w formie elektronicznej dostępne na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP (prezydent.pl) w zakładce Forum Debaty Publicznej.
Zobacz w Google Scholar

Ziller, Jacques. 2006. Europeanisation of Law: From the Enlargement of the Areas of European Law to a Transformation of the Law of the Member States (L’Européisation Du Droit: De L’Élargissement Des Champs Du Droit De L’Union Européenne À Une Transformation Des Droits Des États Membres), EUI Working Paper LAW No. 2006/19. http://ssrn.com/abstract=965664 [dostęp 7.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Zirk-Sadowski, Marek. 2012. „Tożsamość konstytucyjna a prawo europejskie”. Analizy Natolińskie 1 (53).
Zobacz w Google Scholar

Zirk-Sadowski, Marek. 2014. „Flexible Normative Space. Between the European Law and the Member State Law as a Source of Constitutional Identity”. W: Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies. Red. Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski, Karolina M. Cern. Aldershot: Ashgate.
Zobacz w Google Scholar

Zych, Tymoteusz. 2017. W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego. Toruń: Wydawnictwo UMK.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 sierpnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-163-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-164-5

Inne prace tego samego autora