Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej

Autorzy

Michał Słowikowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Instytut Politologii, Katedra Systemów Politycznych
https://orcid.org/0000-0001-5202-5080

Słowa kluczowe:

partia władzy, Jedna Rosja, Nasz Dom, partie polityczne Rosji, Duma Państwowa, autorytaryzm w Rosji

Streszczenie

Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem partii. Podstawą jego wyodrębnienia są: bezpośrednie związki z obozem władzy – faktycznym ośrodkiem podejmowania decyzji politycznych w obrębie danego systemu politycznego i udział w procesie stabilizowania reżimu autorytarnego. Ten typ partii autorytarnych jest wewnętrznie zróżnicowany, co wynika z rzeczywistego wkładu partii w stabilizację systemu autorytarnego i stopnia ich instytucjonalizacji, w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, przede wszystkim w obszarze autonomii decyzyjnej i systemowości. W związku z tym wyodrębnić można typ partii dominującej i „partii władzy”. Jedna Rosja w ciągu 15 lat swego istnienia nie nabrała wyraźnych cech typu idealnego partii dominującej. Zdecydowanie bliżej było jej w omawianym okresie do typu idealnego „partii władzy”, mimo że różniła się dość wyraźnie od „partii władzy” istniejących w rosyjskim systemie politycznym w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Biorąc pod uwagę stopień jej instytucjonalizacji i zakres faktycznie sprawowanych przez nią funkcji, można przyjąć, że mamy w jej przypadku do czynienia z dominującą „partią władzy”.

Bibliografia

Konstytucja Rosji, wstęp A. Bosiacki, tłum. A. Kubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

„План Путина – достойное будущее великой страны”, Принята VIII Съездом Всероссийской политической партии „Единая Россия” 1 октября 2007 года, г. Москва, Предвыборная Программа, Всероссийской политической партии „Единая Россия”, „Российская газета” 2007, 09.11, http://www.ng.ru/politics/2013-12-30/3_conservative.html [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год, „Российская газета” 2016, 24.03, https://rg.ru/2016/03/24/ombudsman-doklad-dok.html [dostęp: 03.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 2008 года, „Российская газета” 2009, 21.01, https://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html [dostęp: 12.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Предвыборная Программа Всероссийской политической партии „Единая Россия”, Принята VIII Съездом Всероссийской политической партии „Единая Россия” 1 октября 2007 года, г. Москва, „Российская газета” 2007, 09.11, https://rg.ru/2008/02/02/edinros.html [dostęp: 08.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 г. nr 95-ФЗ „О политических партиях” принимать участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве избирательных объединений, „Российская газета” 2011, 31.08, https://rg.ru/2011/08/31/spisok-dok.html [dostęp: 12.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон nr 303-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”, „Российская газета” 2015, 06.10, https://rg.ru/2013/11/06/a876488-dok.html [dostęp: 12.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон от 2 мая 2012 г. N 40-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон »Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации« и Федеральный закон »Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации«”,, „Российская газета” 2012, 04.05, https://rg.ru/2012/05/04/gubernatori-dok.html [dostęp: 12.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон от 24 ноября 2014 года nr 355-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу финансовой отчетности политических партий, избирательных объединений, кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления”, „Российская газета” 2014, 27.10, https://rg.ru/2014/11/27/izmeneniya-dok.html [dostęp: 12.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон от 30 декабря 2012 года nr 327-ФЗ „О внесении изменения в статью 251 Федерального закона О государственной гражданской службе Российской Федерации”, „Российская газета” 2013, 02.01, https://rg.ru/2013/01/02/vozrast-site.html [dostęp: 12.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 1603 О порядке рассмотрения кандидатур на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, 29 декабря 2004 г., „Российская газета – Федеральный выпуск” 2004, 29.12, No 3666, https://rg.ru/2004/12/29/gubernatori-dok.html [dostęp: 12.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Adamowski J., Skrzypek A. (red.), Federacja Rosyjska 1991–2001, ASPRA-JR, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Afanasjew J., Groźna Rosja, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski A. (red.), Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski A., Herbut R. (red.), Demokracje Europy Środkowej i Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski A., Herbut R. (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ayako M., The End of Personal Rule in Indonesia. Golkar and the Transformation of the Suharto Regime, Kyoto University Press, Melbourne 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bäcker R., Nietradycyjna teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bäcker R., Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Baluk W., Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), Arboretum, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bartnicki A., Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji 1991–2004, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
Zobacz w Google Scholar

Beyme K. von, On Political Culture, Cultural Policy, Art and Politics, Springer, Heidelberg 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Rosja. Refleksje o transformacji, ASPRA-JR, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk T., Brzechczyn K., Ciunajcis D., Kierzkowski M. (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XVIII), Instytut Pamięci Narodowej, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bodio T., Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Seria Władza Elity Przywództwo, t. VII, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bodio T., Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, Seria Władza Elity Przywództwo, t. VI, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Brechenmacher S., Civil Society Under Assault. Repression and Responses in Russia, Egypt, and Ethiopia, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC 2017.
Zobacz w Google Scholar

Broda M., „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Brownlee J., Authoritarianism in an Age of Democratization, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bryc A., Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bryc A., Legucka A., Włodkowska-Bagan A. (red.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka, Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Brzechczyn K., Metodologiczny status koncepcji totalitaryzmu a modelowanie dynamiki systemu komunistycznego, [w:] T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XVIII), Instytut Pamięci Narodowej, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Chehabi H. E., Linz J. J. (eds.), Sultanistic Regimes, The Johns Hopkins University Press, London–Baltimore 1998.
Zobacz w Google Scholar

Curanović A., Kardaś S., Prezydent on-line, Rambler, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Czachor R., Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań, Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Czajowski A., Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Atla 2, Wrocław 2001.
Zobacz w Google Scholar

Duverger M., Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern State, Methuen, London 1954.
Zobacz w Google Scholar

Gandhi J., Political Institutions under Dictatorship, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gasiorowski M. J., The Political Regimes Project, [w:] On Measuring Democracy: Its Consequences and Concomitants, ed. A. Inkeles, Transaction Publishers, New Brunswick–London 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gelman V., Authoritarian Russia: Analyzing Post-Soviet Regime Changes, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, PA 2015.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska M., Podział postkomunistyczny, Scholar, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Greene K. F., Why Dominant Parties Lose. Mexico’s Democratization in Comparative Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hale H. E., Patronal Politics, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
Zobacz w Google Scholar

Hale H. E., Why, Not Parties in Russia? Democracy, Federalism, and the State, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
Zobacz w Google Scholar

Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Hicken A., Building Party Systems in Developing Democracies, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
Zobacz w Google Scholar

Holzer J., Balik S., Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne, tłum. V. Petrilák, Ośrodek Myśli Politycznej we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu, Kraków–Nowy Sącz 2009.
Zobacz w Google Scholar

Huntington S. P., Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven 1968.
Zobacz w Google Scholar

Huntington S.[P.], Trzecia fala demokratyzacji, tłum. A. Dziurdzik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jach A., Rosja 1991–1993. Walka o kształt ustrojowy państwa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jelonek A. W., W stronę nieliberalnej demokracji: szkice z antropologii politycznej Azji Południowo-Wschodniej, Scholar, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kahn J., Russia: Federalism, Democratization, Rule of Law, Oxford University Press, Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kaufman P. S., The Mexican Profit-Sharing Decision: Politics in an Authoritarian Regime, University of California Press, Los Angeles 1975.
Zobacz w Google Scholar

Kennedy P., Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, tłum. M. Kluźniak, Książka i Wiedza, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Khan J., Russia: Federalism, Democratization, Rule of Law, Oxford University Press, Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

King C., O północy w Pera Palace. Narodziny współczesnego Stambułu, tłum. J. Hunia, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.
Zobacz w Google Scholar

Ledeneva A. L., Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance, Cambridge University Press, Cambridge 2013.
Zobacz w Google Scholar

Levitsky S., Way L., Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lindberg S. I. (ed.), Democratization by Elections: A New Mode of Transition, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2009.
Zobacz w Google Scholar

Linz J. J., Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner Publishers, Boulder 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lussier D. N., Constraining Elites in Russia and Indonesia. Political Participation and Regime Survival, Cambridge University Press, Cambridge 2016.
Zobacz w Google Scholar

Magaloni B., Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexico, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mainwaring S., Scully T. R. (eds.), Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America, Stanford University Press, Stanford 1995.
Zobacz w Google Scholar

Malak K., Czynnik wojskowy w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej (1991– 2000), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Maor M., Political Parties and Party Systems: Comparative Approaches and the British Experience, Routledge, London 1997.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Arcana, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Meleshevich A., Party Systems In Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic State, Russia and Ukraine, Palgrave Macmillan, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Michalak B., Sokala A., Piotr U., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Migdal J. S., Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton University Press, Princeton 1988.
Zobacz w Google Scholar

Morgenbesser L., Behind the Facade: Elections under Authoritarianism in Southeast Asia, State University of New York Press, Albany 2016.
Zobacz w Google Scholar

Nadskakuła O., Kategorie swój i obcy w rosyjskim myśleniu politycznym, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nestor, Powieść minionych lat, Templum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Panebianco A., Modelli di partito. Organizzazione e potere nei partiti politici, Il Mulino, Bologna 1982.
Zobacz w Google Scholar

Panebianco A., Political Parties: Organization and Power. Cambridge Studies in Modern Political Economies, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
Zobacz w Google Scholar

Pempel T. J. (ed.), Uncommon Democracies: The One-Party Dominant Regimes, Cornell University Press, Ithaca 1990.
Zobacz w Google Scholar

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski. Okres 1914–1939, Oficyna Wydawnicza Graf, Gdańsk 1990.
Zobacz w Google Scholar

Potulski J., System partyjny Rosji. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Przeworski A., Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
Zobacz w Google Scholar

Raś M., Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991–2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Remington T. F., Presidential Decrees in Russia. A Comparative Perspective, Cambridge University Press, New York 2014.
Zobacz w Google Scholar

Reuter O. J., The Origins of Dominant Parties: Building Authoritarian Institutions in Post-Soviet Russia, Cambridge University Press, Cambridge 2017.
Zobacz w Google Scholar

Riker W. E., The Development of American Federalism, Kluwer Academic Publisher, Boston 1987.
Zobacz w Google Scholar

Roberts S. P., Putin’s United Russia Party, Routledge, London–New York 2012.
Zobacz w Google Scholar

Robertson G. B., The Politics of Protest in Hybrid Regimes. Managing Dissent in Post-Communist Russia, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ross C., Federalism and democratisation in Russia, Manchester University Press, Manchester 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ross C., Gelman V. (eds.), The Politics of Sub-National Authoritarianism in Russia, Routledge, London 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sakwa R. (ed.), Power and Policy in Putin’s Russia, Routledge, London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sartori G., Parties and Party Systems: a New Framework for Analysis, ECPR Press, Colchester 2005.
Zobacz w Google Scholar

Schedler A., The Politics of Uncertainty Sustaining and Subverting Authoritarian Regimes, Oxford University Press, Oxford 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sergunin A., Explaining Russian Foreign Policy Behavior. Theory and Practices, ibidem-Verlag, Stuttgart 2016.
Zobacz w Google Scholar

Shefter M., Political Parties and the State: The American Historical Experience, Princeton University Press, Princeton 1994.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek A., Druga smuta: zarys dziejów Rosji 1985–2004, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek A., Putinada: Rosja – kraj kierowanej demokracji, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Słowikowski M., Polityka federacyjna Borysa Jelcyna i Władimira Putina, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewski M., Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, PWN, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Sokół W., Partie w systemach politycznych, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 128–156.
Zobacz w Google Scholar

Sokół W., Żmigrodzki W. (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Solchany J., L’Allemagne au XXe siècle: entre singularité et normalité, Presses universitaires de France, Paris 2003.
Zobacz w Google Scholar

Stelmach A., Zmiana i stabilność w systemie politycznym Rosji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Stępień-Kuczyńska A., Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stępień-Kuczyńska A., Głowacki A. (red.), Rosja Putina: leksykon, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Stępień-Kuczyńska A., Olędzki M. (red.), Cultura et politica. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Jerzemu Kmiecińskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
Zobacz w Google Scholar

Stoli D., Persak K. (red.), PZPR jako machina władzy, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stoner-Weiss K., Resisting the State: Reform and Retrenchment in Post-Soviet Russia, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
Zobacz w Google Scholar

Szczupaczyński J. (red.), Władza i społeczeństwo, Scholar, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Taylor B., State Building in Putin’s Russia. Policing and Coercion after Communism, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
Zobacz w Google Scholar

Thornton J., Ziegler C. E. (eds.), Russia’s Far East, National Bureau of Asian Research, Seattle–London 2002.
Zobacz w Google Scholar

Tomsa D., Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era, Routledge, London–New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tomsa D., Ufen A. (eds.), Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and the Philippines, Routledge, New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Topolski I., Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Tsebelis G., Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton University Press, Princeton 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ward A., Ward L., The Ashgate Research Companion to Federalism, Ashgate Publishing Company, Aldershot, UK 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wegren S. K. (ed.), Return to Putin’s Russia: Past Imperfect, Future Uncertain, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wiatr J. J., The Hegemonic Party System in Poland, [w:] E. Allardt, S. Rokkan (eds.), Mass Politics. Studies in Political Sociology, Free Press, New York 1970.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicki A., Rosja. Etniczność i polityka, Seria Władza Elity Przywództwo, t. V, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Williams P. M., French Politicians and Elections 1951–1969, Cambridge University Press, London 1970.
Zobacz w Google Scholar

Winnicki Z. J., Baluk W. (red.), Polityka wewnętrzna i międzynarodowa. Badania wschodnie, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński E., Współczesna Rosja: studium polityczno-ustrojowe, Elipsa, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Zygar M., All the Kremlin’s Men: Inside the Court of Vladimir Putin, Public Affairs, New York, NY 2016.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski A. (red.), Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Żurawski vel Grajewski P., Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991–2004, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Барабанов М. В., Партии и многопартийность в современной России; возникновение, основные тенденции развития, Москва 2011.
Zobacz w Google Scholar

Белонучкин Г., Беломестнов Д., Есть такие партии! 2016/2017. Путеводитель избирателя, Информационное агентство „Панорама”, Москва 2017.
Zobacz w Google Scholar

Бузин А. Ю., Любарев А. Е., Преступление без наказания: Административные технологии федеральных выборов 2007–2008 годов, Никколо, Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

Гельман B., Рыженков С., Бри М. (ред.), Россия регионов: трансформация политических режимов, Весь мир, Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

Гудков Л. Д., Дубинин Б. В., Левада Ю. А., Проблема „элиты” в сегодняшней России, Фонд Либеральная миссия, Москва 2007.
Zobacz w Google Scholar

Данилин П., Партийная система современной России, ЗАО Издательский дом Аргументы недели, Москва 2015.
Zobacz w Google Scholar

Жегулев И., Романова Л., Операция „Единая Россия”. Неизвестная история партии власти, Эксмо, Москва 2011.
Zobacz w Google Scholar

Заславский С. Е., Политические партии России: проблемы правовой институционализации, Институт права и публичной политики, Москва 2003.
Zobacz w Google Scholar

Захаров A., Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме, Московская школа политических исследований, Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

Зенькович Н., Путинская энциклопедия: семья, команда, оппоненты, преемники, ОЛМА Медиа Групп, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Иванов В. В., Партия Путина. История „Единой России”, Олма Медиа Групп / Просвещение, Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

Казаков А., Идеология партии Путина (глобальный инновационный проект), Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Коргунюк Ю. Г., Мелешкинa Е. Ю., Михалевa Г. М. (ред.), Политические партии и политическая конкуренция в демократических и недемократических режимах, Товарищество научных изданий „КМК”, Москва 2010.
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., Выборы парламентов российских регионов 2003–2009: Первый цикл внедрения пропорцио-нальной избирательной системы, Центр Панорама, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Макаренко Б., Партийная система в России: эволюция, нынешнее состояние и перспективы, Центр политических исследований, Московский Центр Карнеги, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Маркес И., Назруллаева Е. Ю., Яковлев А. А., Деньги вместо роста: межбюджетные трансферты и электоральная поддержка в России, 2001–2008, Изд. дом Высшей школы экономики, Москва 2013.
Zobacz w Google Scholar

Мау В. А., Кузьминова Я. И. (ред.), России на период до 2020 года. Книга 2, Издательский дом „Дело” РАНХиГС, Москва 2013.
Zobacz w Google Scholar

Милов В. С., Яшин И. В., Путин. Итоги. 2018. Независимый экспертный доклад, ИП Ермаков Д. Д., Москва 2018.
Zobacz w Google Scholar

Нисневич Ю. А., Политико-правовой анализ парламентских и президентских выборов 2007–2008 гг., Издательский дом ГУ ВШЭ, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Нисневич Ю. А., Электоральная коррупция в России: политико-правовой анализ федеральных избирательных кампаний в 2003–2012 годах, Фонд „Либеральная Миссия”, Москва 2014.
Zobacz w Google Scholar

Политическая наука в современной России: Время поиска и контуры эволюции. Ежегодник 2004, РОССПЭН, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. науч. Трудов, ИНИОН, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Савинцева М., Чуклинов А., Чиркова Е., Шевердяев С., Мониторинг злоупотреблений административным ресурсом в ходе федеральной кампании по выборам в Государственную Думу Российской Федерации в декабре 2003, Правиздат, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

Хейл Г., Курилла И. (ред.) Россия „двухтысячных”: стереоскопический взгляд, Планета, Москва 2011.
Zobacz w Google Scholar

Adamiec M., Dynamika (nie)wiedzy, chaos, kultura, „Chowanna” 2010, nr 2, s. 51–75.
Zobacz w Google Scholar

Ambrosio T., Beyond the Transition Paradigm: A research Agenda for Authoritarian Consolidation, „Demokratizatsiya” 2014, vol. 22, No 4, s. 471–494.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski A., Ewolucja polskiego systemu partyjnego, [w:] A. Antoszewski (red.), Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 137–156.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski A., System polityczny jako przedmiot badań politologii i nauki prawa konstytucyjnego, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2014, t. VIII, s. 13–28.
Zobacz w Google Scholar

Bader M., Hegemonic Political Parties in post-Soviet Eurasia: Towards Party-based Authoritarianism?, „Communist and Post-Communist Studies” 2011, vol. 44, No 3, s. 189–197.
Zobacz w Google Scholar

Bader M., Understanding Party Politics in the Former Soviet Union. Authoritarianism, Volatility, and Incentive Structures, „Demokratizatsiya” 2009, vol. 17, No 2, s. 100–120.
Zobacz w Google Scholar

Bartnicki A. R., Organizacja przestrzeni władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina – Podobieństwa i różnice, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, nr 20/B, s. 283–294.
Zobacz w Google Scholar

Bartnicki A. [R.], Specyfika rosyjskiego autorytaryzmu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2001, nr 2, s. 129–142.
Zobacz w Google Scholar

Bodio T., Zuzankiewicz P., Etnokratyczno-klanowy wymiar reżimu politycznego Tatarstanu, „Studia Politologiczne” 2014, nr 33, s. 313–332.
Zobacz w Google Scholar

Broda M., Pierestrojka znaczy smuta? O mentalno-społecznym kontekście sposobu pojmowania przez Rosjan gorbaczowowskich przemian, „Eastern Review” 2016, t. V, s. 69–81.
Zobacz w Google Scholar

Broda M., Rosja – autorytaryzm – demokracja – między iluzją i realnością, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014, nr 2, s. 5–19.
Zobacz w Google Scholar

Brownlee J., ...And Yet They Persist: Explaining Survival and Transition in Neopatrimonial Regimes, „Studies in Comparative International Development” 2002, vol. 37, No 3, s. 35–63.
Zobacz w Google Scholar

Brzechczyn K., Metodologiczny status koncepcji totalitaryzmu a modelowanie dynamiki systemu komunistycznego, [w:] T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XVIII), Instytut Pamięci Narodowej, Poznań 2011, s. 87–107.
Zobacz w Google Scholar

Bunce V., Democratization and Economic Reform, „Annual Review of Political Science” 2001, vol. 4, s. 43–65.
Zobacz w Google Scholar

Busygina I., Russian Federalism, [w:] I. Studin (ed.), Russia Strategy, Policy and Administration, Palgrave Macmillan, UK 2018, s. 57–64.
Zobacz w Google Scholar

Carothers T., The End of the Transition Paradigm, „Journal of Democracy” 2002, vol. 13, No 1, s. 5–21.
Zobacz w Google Scholar

Collier D., Levitsky S., Democracy with Adjectives. Conceptual Innovation in Comparative Research, „World Politics” 1997, vol. 49, s. 430–451.
Zobacz w Google Scholar

Czachor R., Witalij W. Iwanow, Partija Putina. Istorija „Jedinoj Rossii”, Ołma Media Grupp, Moskwa 2008, ss. 342, [w:] Z. J. Winnicki, W. Baluk (red.), Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Badania wschodnie, Wrocław 2009, s. 323–327.
Zobacz w Google Scholar

Czajowski A., Opozycja polityczna w mentalności rosyjskiej, [w:] A. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski (red.), Na gruzach Imperium... W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 301–327.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiek-Karpowicz J., Rosyjska wielopartyjność w latach 1993–2003 – ewolucja systemu, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2004, nr 8/9, s. 50–62.
Zobacz w Google Scholar

Davenport C., State Repression and Political Order, „Annual Review of Political Science” 2007, vol. 10, No 1, s. 1–23.
Zobacz w Google Scholar

Deudney D., Ikenberry G. J., The Myth of the Autocratic Revival. Why Liberal Democracy Will Prevail, „Foreign Affairs” 2009, vol. 88, No 1, s. 77–93.
Zobacz w Google Scholar

Diamond L., Is the Third Wave Over?, „Journal of Democracy” 1996, vol. 7, No 3, s. 20–37.
Zobacz w Google Scholar

Diamond L., Thinking about Hybrid Regimes, „Journal of Democracy” 2002, vol. 13, No 2, s. 21–35.
Zobacz w Google Scholar

Donno D., Elections and Democratization in Authoritarian Regimes, „American Journal of Political Science” 2013, vol. 57, No 3, s. 703–716.
Zobacz w Google Scholar

Ekman J., Political Participation and Regime Stability: A Framework for Analyzing Hybrid Regimes, „International Political Science Review” 2009, vol. 30, No 1, s. 7–31.
Zobacz w Google Scholar

Frye T., Gehlbach S., Marquardt K. L., Reuter O. J., Is Putin’s Popularity Real? „Post-Soviet Affairs” 2017, vol. 33, No 1, s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Fyderek Ł., Autorytarny system polityczny. Przegląd ujęć teoretycznych, „Politeja” 2011, t. III, nr 17, s. 109–127.
Zobacz w Google Scholar

Gandhi J., Przeworski A., Authoritarian Institutions and the Survival of Autocrats, „Comparative Political Studies” 2007, vol. 40, No 11, s. 1279–1301.
Zobacz w Google Scholar

Geddes B., What Do We Know About Democratization After Twenty Years?, „Annual Review of Political Science” 1999, vol. 2, s. 115–144.
Zobacz w Google Scholar

Geddes B., Wright J., Frantz E., Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A New Data Set, „Perspectives on Politics” 2014, vol. 12, No 2, s. 313–331.
Zobacz w Google Scholar

Gelman V., From ‘Feckless Pluralism’ to ‘Dominant Power Politics’? The Transformation of Russia’s Party System, „Demokratization” 2006, vol. 13, No 4, s. 545–561.
Zobacz w Google Scholar

Gelman V., Party Politics in Russia: From Competition to Hierarchy, „Europe-Asia Studies” 2008, vol. 60, No 6, s. 913–930.
Zobacz w Google Scholar

Gelman V., Party Politics in Russia: From Competition to Hierarchy, [w: ] R. Sakwa (ed.), Power and Policy in Putin’s Russia, Routledge, London 2009, s. 35–50.
Zobacz w Google Scholar

Gelman V., The Politics of Fear: How Russia’s Rulers Counter Their Rivals, „Russian Politics” 2016, vol. 1, No 1, s. 27–45.
Zobacz w Google Scholar

Gelman V., The Rise and Decline of Electoral Authoritarianism in Russia, „Demokratizatsiya” 2012, vol. 22, No 4, s. 503–522.
Zobacz w Google Scholar

Gereshewski J., The Three Pillars of Stability: Legitimation, Repression, and Co-Optation in Authoritarian Regimes, „Democratization” 2013, vol. 20, No 1, s. 13–38.
Zobacz w Google Scholar

Gill G., Russia and the Vulnerability of Electoral Authoritarianism?, „Slavic Review” 2016, vol. 75, No 2, s. 354–373.
Zobacz w Google Scholar

Golosov G. V., The 2012 Political Reform in Russia. The Interplay of Liberalizing Concessions and Authoritarian Corrections, „Problems of Post-Communism” 2012, vol. 59, No 6, s. D.
Zobacz w Google Scholar

Golosov G. [V.], Machine Politics: The Concept and Its Implications for Post-Soviet Studies, „Demokratizatsiya” 2013, vol. 21, No 4, s. 459–480.
Zobacz w Google Scholar

Golosov G. V., The Regional Roots of Electoral Authoritarianism in Russia, „Europe-Asia Studies” 2011, vol. 63, No 4, s. 623–639.
Zobacz w Google Scholar

Golosov G. V., Voter Volatility in Electoral Authoritarian Regimes: Testing the „Tragic Brilliance” Thesis, „Comparative Sociology” 2016, vol. 15, No 5, s. 535–559.
Zobacz w Google Scholar

Grayson G. W., Klesner J. L., Wuhs S. T., González F. E., Evolution of Mexico and Other Single-Party States, „International Studies Review” 2007, vol. 9, No 2, s. 322–367.
Zobacz w Google Scholar

Greene K. F., The Political Economy of Authoritarian Single-Party Dominance, „Comparative Political Studies” 2010, vol. 43, No 7, s. 807–834.
Zobacz w Google Scholar

Gvosdev N. K., Mexico and Russia: Mirror Images?, „Demokratizatsiya” 2002, vol. 10, No 4, s. 488–508.
Zobacz w Google Scholar

Hale H. E., Eurasian Polities as Hybrid Regimes: The Case of Putin’s Russia, „Journal of Eurasian Studies” 2010, vol. 1, s. 33–41.
Zobacz w Google Scholar

Hale H. E., The Origins of United Russia and the Putin Presidency: The Role of Contingency in Party-System Development, „Demokratizatsiya” 2004, vol. 12, No 2, s. 169–194.
Zobacz w Google Scholar

Hale H. E., Why Not Parties? Electoral Markets, Party Substitutes, and Stalled Democratization in Russia, „Comparative Politics” 2005, vol. 37, No 2, s. 147–166.
Zobacz w Google Scholar

Hanson S. E., Plebiscitarian Patrimonialism in Putin s Russia: Legitimating Authoritarianism in a Postideological Era, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2011, vol. 636, s. 32–48.
Zobacz w Google Scholar

Herbut R., Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywalizacji politycznej, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje Europy Środkowej i Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 129–167.
Zobacz w Google Scholar

Hicken A., Martinez Kuhonta E., Shadows From the Past: Party System Institutionalization in Asia, „Comparative Political Studies” 2011, vol. 44, No 5, s. 572–597.
Zobacz w Google Scholar

Hirschman A. O., Excerpt from Chapter Eight Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, „The Social Contract” 1994, vol. 4, No 4, s. 272–275.
Zobacz w Google Scholar

Howard M. M., Roessler P. G., Liberalizing Electoral Outcomes in Competitive Authoritarian Regimes, „American Journal of Political Science” 2006, vol. 50, No 2, s. 365–381.
Zobacz w Google Scholar

Hutcheson D. S., Party cartels beyond Western Europe: Evidence from Russia, „Party Politics” 2012, vol. 19, No 6, s. 907–924.
Zobacz w Google Scholar

Hutcheson D. S., Party Finance in Russia, „East European Politics” 2012, vol. 28, No 3, s. 267–282.
Zobacz w Google Scholar

Isaacs R., Whitmore S., The Limited Agency and Life-cycles of Personalized Dominant Parties in the post-Soviet Space: the Cases of United Russia and Nur Otan, „Democratization” 2014, vol. 21, No 4, s. 699–721.
Zobacz w Google Scholar

Ishiyama J. T., Kennedy R., Superpresidentialism and Political Party Development in Russia, Ukraine, Armenia and Kyrgyzstan, „Europa-Asia Studies” 2001, vol. 53, No 8, s. 1177–1191.
Zobacz w Google Scholar

Kalandadze K., Orenstein M. A., Electoral Protests and Democratization Beyond the Color Revolutions, „Comparative Political Studies” 2009, vol. 42, No 11, s. 1403–1425.
Zobacz w Google Scholar

Karl T. L., The Hybrid Regimes of Central America, „Journal of Democracy” 1995, vol. 6, No 3, s. 72–86.
Zobacz w Google Scholar

Katz R. S., Mair P., Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party, „Party Politics” 1995, vol. 1, No 5, s. 5–28.
Zobacz w Google Scholar

Kempton D., Russian Federalism: Continuing Myth or Political Salvation?, „Demokratizatsiya” 2001, vol. 9, No 2, s. 201–242.
Zobacz w Google Scholar

Kendall-Taylor A., Frantz E., Wright J., The Global Rise Personalized Politics, „The Washington Quarterly” 2017, vol. 40, No 1, s. 7–19.
Zobacz w Google Scholar

Kertman G., The Status of the Party in Russian Political Culture, „Russian Social Science Review” 2008, vol. 49, No 4, s. 51–66.
Zobacz w Google Scholar

Konitzer A., Wegren S. K., Federalism and Political Recentralization in the Russian Federation: United Russia as the Party of Power, „Publius” 2006, vol. 36, No 4, s. 503–522.
Zobacz w Google Scholar

Korgunyuk Y., Classification of Russian Parties, „Russian Politics” 2017, vol. 2, No 3, s. 255–286.
Zobacz w Google Scholar

Kryshtanovskaya O., White S., Putin’s Militocracy, „Post-Soviet Affairs” 2003, vol. 19, No 4, s. 289–306.
Zobacz w Google Scholar

Kurochkin A., Legal Environment for Political Parties in Modern Russia, „Asian Social Science” 2015, vol. 11, No 22, s. 242–246.
Zobacz w Google Scholar

Kyniev A., Party Politics in the Russian Regions: Competition of Interest Group under the Guise of Parties, [w:] C. Ross, V. Gelman (eds.), The Politics of Sub-National Authoritarianism in Russia, Routledge, London 2013, s. 135–150.
Zobacz w Google Scholar

Laverty N., The „Party of Power” as a Type, „East European Politics” 2015, vol. 31, No 1, s. 71–87.
Zobacz w Google Scholar

Levitsky S., Way L. A., Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism, „Journal of Democracy” 2002, vol. 13, No 2, s. 51–65.
Zobacz w Google Scholar

Levitsky S., Way L. A., Linkage versus Leverage. Rethinking the International Dimension of Regime Change, „Comparative Politics” 2006, vol. 38, No 4, s. 379–400.
Zobacz w Google Scholar

Linz J. J., Totalitaryzm i autorytaryzm, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Scholar, Warszawa 1995, s. 303–326.
Zobacz w Google Scholar

Lipset S. M., The Indispensability of Parties, „Journal of Democracy” 2000, vol. 11, No 1, s. 48–55.
Zobacz w Google Scholar

Lipset S. M., Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Development, „American Political Science Review” 1959, vol. 53, No 1, s. 69–105.
Zobacz w Google Scholar

Lukin A., Russia’s New Authoritarianism and the Post-Soviet Political Ideal, „Post-Soviet Affairs” 2009, vol. 25, No 1, s. 66–92.
Zobacz w Google Scholar

Magaloni B., The Game of Electoral Fraud and the Ousting of Authoritarian Rule, „American Journal of Political Science” 2010, vol. 54, No 3, s. 751–765.
Zobacz w Google Scholar

Magaloni B., Kricheli R., Political Order and One-Party Rule, „Annual Review of Political Science” 2010, vol. 13, s. 123–143.
Zobacz w Google Scholar

Mainwaring S., Party System Institutionalization: Reflections Based on the Asian Cases, [w:] A. Hicken, E. Martinez Kuhonta (eds.), Party System Institutionalization in Asia: Democracies, Autocracies, and the Shadows of the Past, Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 328–348.
Zobacz w Google Scholar

Makarenko B., Experiences in Party Management of Political Parties: The „United Russia” Party, [w:] C. Schläger, J. Christ (eds.), Modern Political Party Management – What Can Be Learned from International Practices?, Friedrich-Ebert-Stiftung, Shanghai Coordination Office for International Cooperation, Shanghai 2014, s. 52–67.
Zobacz w Google Scholar

Makarenko B., Post-Soviet Party of Power. United Russia in Comparative Context, „Russian Politics & Law” 2012, vol. 50, No 1, s. 54–83.
Zobacz w Google Scholar

Makarychev A., Medvedev S., Biopolitics and Power in Putin’s Russia, „Problems of Post-Communism” 2015, vol. 62, No 1, s. 45–54.
Zobacz w Google Scholar

Malesky E. J., Understanding the Confidence Vote in Vietnamese National Assembly: An Update on „Adverse Effects of Sunshine”, [w:] J. D. London (ed.), Politics in Contemporary Vietnam Party, State, and Authority Relations, Palgrave Macmillan, London 2014.
Zobacz w Google Scholar

Mansfield E. D., Snyder J., Democratization and War, „Foreign Affairs” 1995, vol. 74, No 3, s. 79–97.
Zobacz w Google Scholar

March L., Managing Opposition in a Hybrid Regime: Just Russia and Parastatal Opposition, „Slavic Review” 2009, vol. 68, No 3, s. 504–527.
Zobacz w Google Scholar

Markowski R., Stanley B., Rozłamy socjopolityczne w Polsce: Iluzja czy rzeczywistość?, „Studia Socjologiczne” 2016, nr 4, t. CCXXIII, s. 14–40.
Zobacz w Google Scholar

Merkel W., Embedded and Defective Democracies, „Democratization” 2004, vol. 11, No 5, s. 33–58.
Zobacz w Google Scholar

Merkel W., Gerschewski J., Autocracies at Critical Junctures: A Model for the Study of Dictatorial Regimes, „WZB Mitteilungen” 2011, vol. 133, s. 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Montero A. P., The Politics of Decentralization in a Centralized Party System: The Case of Democratic Spain, „Comparative Politics” 2005, vol. 38, No 1, s. 63–82.
Zobacz w Google Scholar

Motyl A. J., Putin’s Russia as a fascist political system, „Communist and Post-Communist Studies” 2016, vol. 49, No 1, s. 25–36.
Zobacz w Google Scholar

O’Donnel G., Delegative Democracy, „Journal of Democracy” 1994, vol. 5, No 1, s. 55–69.
Zobacz w Google Scholar

Olvera A. J., The Elusive Democracy. Political Parties, Democratic Institutions, and Civil Society in Mexico, „Latin American Research Review” 2010, vol. 45, s. 79–107.
Zobacz w Google Scholar

Oversloot H., Verheul R., Managing Democracy: Political Parties and the State in Russia, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2006, vol. 22, No 3, s. 385.
Zobacz w Google Scholar

Panov P., Ross C., Patterns of Electoral Contestation in Russian Regional Assemblies: Between „Competittive” and „Hegemonic” Authoritarianism, „Demokratizatsiya” 2013, No 3, s. 369–399.
Zobacz w Google Scholar

Paruch W., Autorytaryzm w Europie XX wieku. Zarys analizy politologicznej cech systemu politycznego, „Annales UMCS, Sectio K: Politologia” 2009, t. XVI, nr 1, s. 129–152.
Zobacz w Google Scholar

Pavlovsky G., Russian Politics Under Putin. The System Will Outlast the Master, „Foreign Affairs” 2016, vol. 95, No 3, s. 10–17.
Zobacz w Google Scholar

Perlmutter A., Th Praetorian State and the Praetorian Army. Toward a Taxonomy of Civil-Military Relations in Developing Polities, [w:] N. Provizer (ed.), Analyzing the Third World: Essays from Comparative Politics, G. K. Hall & Co., Boston 1978, s. 300–322.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzko B., System partyjny Federacji Rosyjskiej, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2005, nr 1, s. 130–153.
Zobacz w Google Scholar

Polese A., Beacháin D. Ó., The Color Revolution Virus and Authoritarian Antidotes. Political Protest and Regime Counterattacks in Post-Communist Spaces, „Demokratizatsiya” 2011, vol. 19, No 3, s. 111–132.
Zobacz w Google Scholar

Prokop M., Demokratyczno-autorytarna hybryda: redefinicja kategorii teoretycznej, „Historia i Polityka” 2015, t. XX, nr 13, s. 31–46.
Zobacz w Google Scholar

Remington T. F., Parliament and the Dominant Party Regime, [w:] S. K. Wegren (ed.), Return to Putin’s Russia: Past Imperfect, Future Uncertain, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., New York 2013, s. 39–58.
Zobacz w Google Scholar

Remington T. F., Patronage and Power: Russia’s Dominant Party Regime, „Politische Vierteljahresschrift” 2008, vol. 49, No 2, s. 213–228.
Zobacz w Google Scholar

Reuter O. J., Gandhi J., Economic Performance and Elite Defection from Hegemonic Parties, „British Journal of Political Science” 2011, vol. 41, No 1, s. 83–110.
Zobacz w Google Scholar

Reuter O. J., Remington T. F., Dominant Party Regimes and the Commitment Problem The Case of United Russia, „Comparative Political Studies” 2009, vol. 42, No 4, s. 501–526.
Zobacz w Google Scholar

Roberts S. P., Converging Party Systems in Russia and Central Asia: A Case of Authoritarian Norm Diffusion?, „Communist and Post-Communist Studies” 2015, vol. 48, No 2–3, s. 147–157.
Zobacz w Google Scholar

Roberts S. P., United Russia and the Dominant-party Framework: Understanding the Russian Party of Power in Comparative Perspective, „East European Politics” 2012, vol. 28, No 3, s. 225–240.
Zobacz w Google Scholar

Robinson N., Institutional Factors and Russian Political Parties: the Changing Needs of Regime Consolidation in a Neo-patrimonial System, „East European Politics” 2012, vol. 28, No 3, s. 298–309.
Zobacz w Google Scholar

Roessler P. G., Howard M. M., Post-Cold War Political Regimes: When Do Elections Matter?, [w:] S. I. Lindberg (ed.), Democratization by Elections: A New Mode of Transition, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2009, s. 101–127.
Zobacz w Google Scholar

Ross C., Turovsky R., Centralized but Fragmented: The Regional Dimension of „Russia’s Party of Power”, „Demokratizatsiya” 2015, vol. 23, No 2, s. 205–223.
Zobacz w Google Scholar

Sakwa R., Party and Power: between Representation and Mobilisation in Contemporary Russia, „East European Politics” 2012, vol. 28, No 3, s. 310–327.
Zobacz w Google Scholar

Schedler A., The Menu of Manipulation, „Journal of Democracy” 2002, vol. 13, No 2, s. 36–50.
Zobacz w Google Scholar

Sharafutdinova G., Elite Management in Electoral Authoritarian Regimes: A View From Bashkortostan and Tatarstan, „Central Asian Affairs” 2015, vol. 2, No 2, s. 117–139.
Zobacz w Google Scholar

Sharafutdinova G., Gestalt Switch in Russian Federalism: The Decline in Regional Power under Putin, „Comparative Politics” 2009, vol. 45, No 3, s. 357–376.
Zobacz w Google Scholar

Slider D., How United is United Russia? Regional Sources of Intra-party Conflict, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2010, vol. 26, No 2, s. 257–275.
Zobacz w Google Scholar

Słowikowski M., Wybory do Dumy Państwowej w 2003 roku, [w:] Cultura et politica. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Jerzemu Kmiecińskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 314–331.
Zobacz w Google Scholar

Smith B., Life of the Party: The Origins of Regime Breakdown and Persistence under Single-Party Rule, „World Politics” 2005, vol. 57, No 3, s. 421–451.
Zobacz w Google Scholar

Smyth R., Building state capacity from the inside out: parties of power and the success of the president’s reform agenda in Russia, „Politics & Society” 2002, vol. 30, No 4, s. 555–578.
Zobacz w Google Scholar

Sobkowiak L., Legitymizacja polityczna, [w:] A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 149–162.
Zobacz w Google Scholar

Soest C. von, Grauvogel J., Comparing Legitimation Strategies in Post-Soviet Countries, [w:] M. Brusis, J. Ahrens, M. Schulze Wessel (eds.), Politics and Legitimacy in Post-Soviet Eurasia, Palgrave Macmillan, London–New York 2016, s. 18–46.
Zobacz w Google Scholar

Stepan A., Federalism and democracy: beyond the U.S. model, „Journal of Democracy” 1999, vol. 10, No 4, s. 19–34.
Zobacz w Google Scholar

Stoner-Weiss K., Central Governing Incapacity and the Weakness of Political Parties: Russian Democracy in Disarray, „Publius. The Journal of Federalism” 2002, vol. 32, No 2, s. 125–146.
Zobacz w Google Scholar

Surkov V., Nationalization of the Future: Paragraphs pro Sovereign Democracy, „Russian Studies in Philosophy” 2009, vol. 47, No 4, s. 8–21.
Zobacz w Google Scholar

Trawin D., Trzy reżimy Putina, „Więź” 2015, nr 660, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Turovsky R., The liberal and the authoritarian: How Different Are Russian Regions?, [w:] V. Gelman, C. Ross (eds.), The Politics of Sub-National Authoritarianism in Russia, Ashgate, Aldershot 2010, s. 19–38.
Zobacz w Google Scholar

Turovsky R., Party Systems in Post-Soviet States: The Shaping of Political Competition, „Perspectives on European Politics and Society” 2011, vol. 12, No 2, s. 197–213.
Zobacz w Google Scholar

Turovsky R., The Systemic Opposition in Authoritarian Regimes: A Case Study of Russian Regions, [w:] C. Ross (ed.), Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation. Civil Society Awakens?, Routledge, London 2015, s. 121–138.
Zobacz w Google Scholar

Volden C., The Federalism of William H. Riker Origin, Operation, and Significance, „Publius: The Journal of Federalism” 2004, vol. 34, No 4, s. 89–107.
Zobacz w Google Scholar

Wallis D., The End of the PRI in Mexico? „Politics” 1998, vol. 18, No 3, s. 30–42.
Zobacz w Google Scholar

Way L., The New Authoritarianism in the Former Soviet Union, „Communist and Post-Communist Studies” 2010, vol. 43, s. 335–337.
Zobacz w Google Scholar

White D., Dominant Party Systems: A Framework For Conceptualizing Opposition Strategies in Russia, „Democratization” 2011, vol. 18, No 3, s. 658–681.
Zobacz w Google Scholar

Wiatr J. J., The Hegemonic Party System in Poland, [w:] E. Allardt, S. Rokkan (eds.), Mass Politics. Studies in Political Sociology, Free Press, New York 1970.
Zobacz w Google Scholar

Wiatr J. J., Political Parties, Interest Representation and Economic Development in Poland, „American Political Science Review” 1970, vol. 64, No 4, s. 1239–1245.
Zobacz w Google Scholar

Wilczewski D., Fenomen „partii władzy” w systemie partyjnym Federacji Rosyjskiej, „Polityka Wschodnia” 2013, t. II, nr 4, s. 9–26.
Zobacz w Google Scholar

Wilson K., How Increased Competition Can Strengthen Electoral Authoritarianism Party-System Pluralization in Russia, „Problems of Post-Communism” 2016, vol. 63, No 4, s. 199–209.
Zobacz w Google Scholar

Wilson K., Party Finance in Russia: Has the 2001 Law „On Political Parties” Made a Difference?, „Europe-Asia Studies” 2007, vol. 59, No 7, s. 1089–1113.
Zobacz w Google Scholar

Zakaria F., Rise of Illiberal Democracy, „Foreign Affairs” 1996, vol. 76, No 6, s. 22–43.
Zobacz w Google Scholar

Анохина Н. В., Мелешкина Е. Ю., Эволюция структуры партийного спектра России накануне парламентских выборов 2007 г., „Полис. Политические исследования” 2008, No 2, s. 105–121.
Zobacz w Google Scholar

Бляхер Л. Е., Васильева Л. А., Дальний Восток России в режиме консервации: между „глобальной экономикой” и „государственной опекой”, „Полития” 2009, No 2 (53), s. 60–71.
Zobacz w Google Scholar

Болтинова О. В., Конституционные начала бюджетного процесса Российской Федерации, „Lex Russica” 2012, No 3, s. 449–457.
Zobacz w Google Scholar

Важенина О. В., Административный ресурс в государственном управлении – хорошо это или плохо ?, „Чиновник” 2006, No 1 (41), http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1232081 [dostęp: 03.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Ворожейкина Т., Авторитарные режимы ХХ века и современная Россия: сходства и отличия, „Вестник общественного мнения” 2009, No 4 (102), s. 50–62.
Zobacz w Google Scholar

Воронцова А. Б., Звоновский В. Б., Административный ресурс как феномен российского избирательного процесса, „Полис. Политические исследования” 2003, No 6, s. 114–124.
Zobacz w Google Scholar

Гаман-Голутвина О. В., Российские партии на выборах: картель „хватай-всех”, „Полис. Политические исследования” 2004, No 1, s. 22–25.
Zobacz w Google Scholar

Гельман В. [Я.], Перспективы доминирующей партии в России, „Pro et Contra” 2006, No 4 (10), s. 62–71.
Zobacz w Google Scholar

Гельман В. Я., Политические партии в России: От конкуренции – к иерархии, „Политические исследования” 2008, No 5, s. 135–152.
Zobacz w Google Scholar

Гельман В. Я., Расцвет и упадок электорального авторитаризма в России, „Полития” 2012, No 4 (67), s. 65–88.
Zobacz w Google Scholar

Гельман В. [Я.], Трансформации и режимы. Неопределенность и ее последствия, [w:] Гельман, С. Рыженков, М. Бри (ред.), Россия регионов: трансформация политических режимов, Весь мир, Москва 2000, s. 16–60.
Zobacz w Google Scholar

Глебова И. И., Партия Власти, „Полис. Политические исследования” 2004, No 2, s. 85–92.
Zobacz w Google Scholar

Глебова И. И., Русская власть и ее партии, „Политическая концептология” 2011, No 3, s. 112–130.
Zobacz w Google Scholar

Голосов Г. [B.], Политическая реформа: эволюция стратегий доминирования и партийная система, [w:] К. Рогов (ред.), Политическое развитие России. 2014–2016: Институты и практики авторитарной консолидации, Фонд „Либеральная Миссия”, Москва 2016, s. 99–113.
Zobacz w Google Scholar

Голосов Г. В., Сфабрикованное большинство: конверсияголосов в места на думских выборах 2003 г., „Полис. Политические исследования” 2005, No 1, s. 10–119.
Zobacz w Google Scholar

Голосов Г. В., Лихтенштейн А. В., „Партии власти” и российский институциональный дизайн: теоретический анализ, „Полис. Политические исследования” 2001, No 1, s. 6–15.
Zobacz w Google Scholar

Голосов Г. В., Шевченко Ю. Д., Независимые кандидаты и зависимые избиратели: влияние социальных сетей на электоральную политику в России, „Полис. Политические исследования” 1999, No 4, s. 108–121.
Zobacz w Google Scholar

Гордеева М. А., Политическая стабильность. Как спроектированный конфликт, „Вестник РГГУ. Ежемесячный научный журнал” 2009, No 1, s. 72–83.
Zobacz w Google Scholar

Гудков Л., Доверие в России: смысл, функции, структура, „Вестник общественного мнения” 2012, No 2 (112), s. 8–47.
Zobacz w Google Scholar

Гудков Л., Природа „путинизма”, „Вестник общественного мнения” 2009, No 3 (101), s. 6–21.
Zobacz w Google Scholar

Гудков Л., Путинский рецидив тоталитаризма, „Pro et Contra” 2014, No 3–4 (63), s. 129–147.
Zobacz w Google Scholar

Гудков Л. Д., Дубин Б. В., Зоркая Н. А., Российские парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном режиме, „Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии” 2012, No 1 (111), s. 5–31.
Zobacz w Google Scholar

Домашенко А. Е., „Партия власти” в современной российской политической науке: проблема эволюции подходов, „Известия Саратовского университета. Социология. Политология ” 2011, No 3 (11), s. 98–101.
Zobacz w Google Scholar

Дубин Б., Коллективная амнезия как форма адаптации: перестройка и девяностые годы в оценках „нулевых”, „Вестник общественного мнения” 2011, No 2 (108), s. 93–98.
Zobacz w Google Scholar

Завадская М. А., Время выбирать: манипулирование электоральными циклами в современных авторитарных режимах, „Вестник Пермского Университета. Серия: Политология” 2015, No 4, s. 5–28.
Zobacz w Google Scholar

Завадская М. А., Электоральные циклы в соревновательных авторитарных режимах, „Вестник Пермского университета. Серия: Политология” 2014, No 3, s. 5–21.
Zobacz w Google Scholar

Запорожан А. Я., Проблемы и тенденции развития межбюджетных отношений в России, „Управленческое Консультирование” 2015, No 4, s. 70–79.
Zobacz w Google Scholar

Зубаревич Н., „Бремя регионов”: что изменилось за десять лет?, „Контрапункт” 2016, No 6, s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Зубаревич Н., Геополитические приоритеты в региональной политике России: возможности и риски, „Контрапункт” 2015, No 1, s. 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Иванов А. Ф., Устименко С. В., Самодержавная демократия: дуалистический характер российского государственного устройства, „Полис. Политические исследования” 2007, No 5, s. 56–67.
Zobacz w Google Scholar

Идиатуллина К. С., Хайруллина Л. И., Президент Российской Федерации в зеркале общественного мнения, „Вестник экономики, права и социологии” 2011, No 2, s. 208–213.
Zobacz w Google Scholar

Иоффе Г., Авторитаризм без олигархии, „Pro et Contra” 2011, No 3–4 (15), s. 29–49.
Zobacz w Google Scholar

Клямкин И. М., Постсоветская политическая система в России (возникновение, эволюция и перспективы трансформации), „Acta Slavica Iaponica” 2000, No 17, s. 172–221.
Zobacz w Google Scholar

Коргунюк Ю. Г., Время проедать. Партийно-политическая жизнь весной 2005 г., „Полития” 2005, No 1, s. 201–232.
Zobacz w Google Scholar

Коргунюк Ю. Г., Как проигрывают доминирующие партии, или чему учит мексиканский опыт Greene K. F. Why Dominant Parties Lose: Mexico’s Democratization in Comparative Perspective. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007, „Полития” 2010, No 2, s. 167–179.
Zobacz w Google Scholar

Коргунюк Ю. Г., Социально-демографический состав руководящих органов „Единой России” как показатель специфики организационной структуры партии, „Полития” 2012, No 1 (64), s. 76–105.
Zobacz w Google Scholar

Коргунюк Ю. Г., Уничтожение субъектности („Единая Россия” как партийная организация: становление и инволюция), „Полития” 2009, No 1 (52), s. 123–151.
Zobacz w Google Scholar

Коргунюк Ю. Г., Финансирование партий в постсоветской России: между бизнесом и властью, „Полития” 2010, No 3–4 (58–59), s. 87–120.
Zobacz w Google Scholar

Крымчаникова М. В., Проблемы легитимности власти во „второй путинской республике”, [w:] Психологические аспекты политического процесса во „второй Путинской республике”, ред. Е. Б. Шестопал, Аспект Пресс, Москва 2006, s. 28–44.
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., Особенности межпартийной борьбы в российских регионах: борьба групп влияния и имитация партийности, „Вестник общественного мнения” 2009, No 4 (102), s. 24–37.
Zobacz w Google Scholar

Кынев A., Пропорциональная избирательная система по-российски: ограниченная конкуренция и управляемая партийность, „Российское электоральное обозрение” 2007, No 1, s. 30–40.
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., Региональный аспект политической реформы: новая модель вертикальной интеграции, [w:] К. Рогов (ред.), Политическое развитие России. 2014–2016: Институты и практики авторитарной консолидации, Фонд „Либеральная Миссия”, Москва 2016, s. 114–132.
Zobacz w Google Scholar

Любарев А. Е., Системная взаимосвязь основных параметров пропорциональной избирательной системы, „Право и политика” 2011, No 10, s. 1627–1638.
Zobacz w Google Scholar

Любарев А. Е., Соответствуют ли российские выборы своему конституционному предназначению, „Право и политика” 2013, No 13, s. 1903–1915.
Zobacz w Google Scholar

Макаренко Б. [И.], Губернаторские „партии власти” как новый общественный феномен, „Полития” 1998, No 1, s. 50–58.
Zobacz w Google Scholar

Макаренко Б. [И.], Консолидация демократии: „Детские болезни” постсоветских государств, „Полития” 2002, No 4, s. 5–18.
Zobacz w Google Scholar

Макаренко Б. И., Нанопартийная система, „Pro et Contra” 2007, No 4–5 (11), s. 43–57.
Zobacz w Google Scholar

Мантиков Б. А., Консерватизм в постсоветской России: между ностальгией и утопией, „Полития” 2012, No 1 (64), s. 33–54.
Zobacz w Google Scholar

Мебейн У., Калинин К., Электоральные фальсификации в России: комплексная диагностика выборов 2003–2004, 2007–2008 гг., „Российское электоральное обозрение” 2009, No 2, s. 57–70.
Zobacz w Google Scholar

Мелешкина Е. Ю., Доминирование по-русски или мировой феномен?, „Политическая наука” 2006, No 1, s. 135–161.
Zobacz w Google Scholar

Мелешкина Е. Ю., Доминирование по-русски или мировой феномен?, [w:] Е. Ю. Мелешкина (ред.), Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. науч. Трудов, Москва 2006, s. 135–161.
Zobacz w Google Scholar

Мельвиль А. Ю., Неоконсервативный консенсус в России? Основные компоненты, факторы устойчивости, потенциал эрозии, „Полития” 2017, No 1 (84), s. 29–45.
Zobacz w Google Scholar

Михалева Г. М., Роль оппозиции и псевдооппозиции в партийной системе России, [w:] Ю. Г. Коргунюк, Е. Ю. Мелешкинa, Г. М. Михалевa (ред.), Политические партии и политическая конкуренция в демократических и недемократических режимах, Товарищество научных изданий „КМК”, Москва 2010, s. 75–96.
Zobacz w Google Scholar

Михалева Г. М., Эволюция административных партий в современной России, „Вестник РГГУ – Серия „Политология. Социально-коммуникативные науки” 2009, No 1, s. 93–112.
Zobacz w Google Scholar

Ноженко М. В., Стародубцев А. В., Одна научная загадка, или Почему губернаторы согласились с президентом, [w:] Федерализм и российские регионы: сборник статей, ИНИОН РАН, Москва 2006, s. 55–77.
Zobacz w Google Scholar

Носкова Е. Ю., От „партии власти” к „партии большинства”: этапы эволюции „партии власти”, „Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова” 2008, No 4 (14), s. 342–346.
Zobacz w Google Scholar

Орешкин Д. Б., Орешкина Д. Д., География электоральной культуры России, „Общественные науки и современность” 2006, No 5, s. 20–34.
Zobacz w Google Scholar

Паин Э., Политический режим в России 2000-х гг.: особенности наследственные и приобретенные, „Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии” 2009, No 4 (102), s. 38–49.
Zobacz w Google Scholar

Петров Н., От федерации корпораций к федерации регионов, „Pro et Contra” 2012, No 4–5 (56), s. 101–118.
Zobacz w Google Scholar

Петров Н., Политическая механика российской власти: субституты против институтов, „Вестник общественного мнения” 2009, No 4 (102), s. 5–23.
Zobacz w Google Scholar

Петров Н., Рогов К., Исполнительная власть и силовые корпорации, [w:] А. В. Кынев, А. Г. Качкаева, Э. Л. Панеях (ред.), Политическое развитие России. 2014–2016: Институты и практики авторитарной консолидации, Фонд Либеральная миссия, Москва 2016, s. 133–153.
Zobacz w Google Scholar

Пивоваров Ю. С., Русская Власть и публичная политика (Заметки историка о причинах неудачи демократического транзита), „Полис. Политические исследования” 2006, No 1, s. 12–32.
Zobacz w Google Scholar

Пивоваров Ю. С., Фурсов А. И., „Русская Система” как попытка понимания русской, истории, „Полис. Политические исследования” 2001, No 4, s. 37–48.
Zobacz w Google Scholar

Подвинцев О., „Глиняные ноги” партии власти, „Pro et Contra” 2010, No 3 (14), s. 97–105.
Zobacz w Google Scholar

Подвинцев О., „Глиняные ноги” партии власти Чем обусловлены проигрыши „Единой России” на местных выборах 2008–2010 годов: кризисом в обществе или самой ее природой?, „Pro et Contra” 2010, No 49, s. 97–105.
Zobacz w Google Scholar

Поляков Л. В., Электоральный авторитаризм и российский случай, „Полития” 2015, No 2 (77), s. 6–20.
Zobacz w Google Scholar

Рогов К., Политический режим и социальный порядок. Проблемное поле посттранзитологической парадигмы, „Контрапункт” 2017, No 9, s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Рыжков В. А., Партии в современной России, „Полития” 2000, No 1 (15), s. 36–45.
Zobacz w Google Scholar

Рябов А., „Партия власти” в политической системе современной России, [w:] M. McFaul, С. Марков, А. Рябов (ред.), Формирование партийно-политической системы в России, Московский Центр Карнеги, Москва 1998, s. 80–96.
Zobacz w Google Scholar

Рябов А., Распадающаяся общность или целостный регион?, „Pro et Contra” 2011, No 3–4 (15), s. 6–18.
Zobacz w Google Scholar

Соловьев А. И., Институциональные эксперименты в пространстве политической культуры: Реалии российского транзита, „Политическа я наука в современной России: Время поиска и контуры эволюции: Ежегодник” 2004, s. 321–330.
Zobacz w Google Scholar

Соловьeв А. И., Квазипартийные образования в поле российской политики: Конференция „Формирование партийных систем в современной России и послевоенной Германии: сходства и различия”, „Власть” 2003, No 12, s. 42–43.
Zobacz w Google Scholar

Туровский Р. Ф., Практики назначения губернаторов: инерция и радикализм в политике центра, „Полития” 2009, No 2 (53), s. 72–89.
Zobacz w Google Scholar

Устименко С. В., Иванов А. Ф., Российская многопартийность и место
Zobacz w Google Scholar

„партии власти” в партийной системе, „Власть” 2005, No 4, s. 22–29. Хейл Г., Эволюция гибридного режима, [w:] Г. Хейл, И. Курилла (ред.), Россия „двухтысячных”: стереоскопический взгляд, Планета, Москва 2011, s. 19–43.
Zobacz w Google Scholar

Хенкин С., „Партия власти”: российский вариант, „Pro et Contra” 1996, No 1 (1), s. 32–45.
Zobacz w Google Scholar

Холодковский К. Г., К вопросу о политической системе современной России, „Полис. Политические исследования” 2009, No 2, s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Чирикова А. Е., Вертикаль власти в оценках региональных элит: динамика перемен, „Полис” 2008, No 6, s. 99–112.
Zobacz w Google Scholar

Чирикова А. Е., Путинские реформы и позиционирование региональных элит в России, „Мир России. Социология. Этнология” 2006, No 15 (1), s. 3–28.
Zobacz w Google Scholar

Шкель С. Н., Неопатримониальные практики и устойчивость авторитарных режимов евразии, „Полития” 2016, No 4 (83), s. 94–107.
Zobacz w Google Scholar

Шмелёв А., Перспективы авторитаризма в России, „Отечественные записки” 2007, N° 6, s. 55.
Zobacz w Google Scholar

Янклович А.Ю., Технологии праймериз на российской политической почве, „Власть” 2016, No 4, s. 62–67.
Zobacz w Google Scholar

Söderlund P. J., Subnational Governments as Institutional and Partisan Veto Players, Paper Prepared for Presentation at the Workshop on „Patterns of Regional Democracies: Institution Building and Policy Performance in European Autonomous Regions”. ECPR Joint Sessions, Granada, 14–19 April, 2005. [b. m. i r. w.].
Zobacz w Google Scholar

Starodubtsev A., Decentralize but not Federalize: The Authoritarian Pattern of Regional Policy Report for ECPR General Conference 2013, 4–7 September, 2013 [b. m. i r. w.].
Zobacz w Google Scholar

Stepan A., Toward a New Comparative Analysis of Democracy and Federalism: Demos Constraining and Demos Enabling Federations, Paper Presented at the Conference on Federalism, Democracy, and Public Policy Centro de Investigación y Docencia Económicas, Mexico City, Mexico June 14–15, 1999 [b. m. i r. w.].
Zobacz w Google Scholar

Kacewicz M., Pokolenie Putina – młodzi nie chcą zmian?, „Newsweek” 2011, 08.12, https://www.newsweek.pl/swiat/wybory-w-rosji-pokolenie-putina/kgq0hev [dostęp: 18.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Kolesnikov A., Navalny Has Alleged the Russian Prime Minister Is Corrupt. Now What?, „The Moscow Times” 2017, 06.03, https://themoscowtimes.com/articles/navalny-has-exposed-the-russian-prime-ministers-corruptionnow-what-57336 [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Krastev I., Suwerenna demokracja, „Europa – Tygodnik Idei” (Dodatek do „Dziennik. Polska, Europa, Świat”) 2006, 26.08, nr 34 (125), s. 11.
Zobacz w Google Scholar

Алексей К., Прививка от бешенства, „Новые Времена” 2017, 23.01, No 1 (431), https://newtimes.ru/articles/detail/116111/ [dostęp: 09.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Антонов К., Татарстан встретит новый год с президентом, Госсовет не стал менять конституцию республики, „Коммерсантъ” 2015, 24.12, https://www.kommersant.ru/doc/2884192 [dostęp: 11.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Антонов К., Самохина С., Татарстан критикует федеральный центр за отмену обязательности. В Казани выступают против факультативного изучения татарского языка, „Коммерсантъ” 2018, 23.04, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Бабиченко Д., Блеск и нищета кандидатов, „Итоги” 2003, No 44 (386), http://www.itogi.ru/archive/2003/44/88871.html [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Байдакова А., Национализация элит достигла дна, „Новая газета” 2015, 21.10, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Барабанов И., Черкасов Г., 16 лет редакции nr 6. Как изменилась администрация президента России и ее задачи, „Коммерсантъ” 2016, 07.05, https://www.kommersant.ru/doc/2980456 [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Бекбулатова Т., Зеленская Д., Гробман Е., Партии прицениваются к голосам, „Коммерсантъ” 2016, 30.05, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Белуза А., 8 социальных лифтов российской политики. Механизмы отбора и ротации политических кадров, „Московские новости” 2013, 12.08, http://www.mn.ru/politics/87725 [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Билевская Э., Кадровый инкубатор партии власти, „Независимая газета” 2008, 28.07, http://www.ng.ru/politics/2008-08-14/1_edro.html [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Бирюкова Л., Партия власти оказалась партией миллионеров, „Ведомости” 2011, 01.10, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2011/10/21/partiya_millionerov [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Брутер В., Партии власти уходят?: О предстояпщх, выборах в государствах СИГУ, „Содружество. Независимая газета” 1999, N° 5 (17).
Zobacz w Google Scholar

В новом законе об НКО от „Единой России” наконец-то появится понятие „иностранный агент”, „Коммерсантъ” 2012, 29.06, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Вишнепольский К., Моченов А., Никулин С., Партия власти. Словарь русского публичного языка конца XX века, „Коммерсантъ Власть” 2003, 23.06, s. 64.
Zobacz w Google Scholar

Владислав Сурков проинструктировал отстающих. Губернаторы ответят за выборы в персональном порядке, „Коммерсантъ” 2011, 10.12, s. 3. Гайдар М., Снеговая М., Познается в сравнении: Зачем нужны выборы, „Ведомости” 2017, 02.09, https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/09/02/zachem-nuzhny-vybory [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Гончарук Д., „Единая Россия” проверила свой резерв, „Парламентская газета” 2017, 31.05, https://www.pnp.ru/politics/edinaya-rossiya-proverila-svoy-rezerv.html [dostęp: 03.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Горбачев А., Самарина А., Тяни-толкай-тандем, Президент и премьер-министр могут принять участие в кампании-2012 вместе, „Независимая газета” 2011, 09.08, http://www.ng.ru/politics/2011-08-09/1_tandem.html [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Городецкая Н., Регионам напомнили о реформе полномочий. Дмитрий Козак пообещал местным властям финансовые, а возможно, и политические санкции, „Коммерсантъ” 2016, 16.06, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Городецкая Н., Самохина С., Голубев Г., Губернаторам меняют систему отчета. Президент подписал указ о новом перечне критериев их эффективности, „Коммерсантъ” 2017, 16.11, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Гражданкин А., Партии: Система костенеет, „Ведомости” 2016, 22.06, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/22/646245-partiinaya-sistema-kosteneet [dostęp: 04.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Епифанова М., Народу не оставляют выборов, „Новая газета” 2014, 17.10, s. 6–7.
Zobacz w Google Scholar

Есть такие в партии. Госдума разрешила министрам занимать партийные должности, „Коммерсантъ” 2004, 14.10, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Жегулев И., Романова Лю., Владислав Сурков: „Голосуйте, как вам написано!”, „Forbes” 2011, 23.11, http://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/76741-vladislav-surkov-golosuite-kak-vam-napisano [dostęp: 31.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Законодательная рецептура. Как рождаются на свет российские законы, „Коммерсантъ Власть” 2015, 26.01, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Иванов М., Предварительные лица, „Коммерсантъ Власть” 2016, 04.07, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Иванов М., Занина А., Пушкарская А., Компенсации ЮКОСу не сошлись с Конституцией, „Коммерсантъ” 2015, 14.07, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Иванов М., Нагорных И., Президент сказал за „Единую Россию”. Владимир Путин защитил партию от критики оппонентов, „Коммерсантъ” 2016, 06.09, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Иванова Е., Преображенский И., Партии нужен министр без билета, „Ведомости” 2007, 17.07, http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2007/07/17/129354 [dostęp: 31.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Илья Б., Екатерина С., КПСС XXI века. Социальный портрет партии власти, „Новые Времена” 2009, 19.10, No 37, https://newtimes.ru/articles/detail/8073/ [dostęp: 09.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Камышев Д., Алтай-болтай и другие, „Коммерсантъ Власть” 2004, 12.04, s. 13.
Zobacz w Google Scholar

Камышев Д., Демоверсия демократии, „Коммерсантъ Власть” 2007, 03.12, s. 16.
Zobacz w Google Scholar

Камышев Д., Зона странного электорального поведения, „Коммерсантъ Власть” 2007, 17.12, s. 32.
Zobacz w Google Scholar

Камышев Д., Кремлевская ничья, „Коммерсантъ Власть” 2002, 16.04, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Камышев Д., Партия власти начала терять власть согласно итогам выборов в парламенты трех субъектов РФ, „Коммерсантъ” 2004, 12.10, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Камышев Д., Семь чудес единого дня, „Власть” 2010, 18.10, s. 26.
Zobacz w Google Scholar

Карпов М., В России будет единый политблок, „Независимая газета” 1991, 29.10, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Кашеварова А., Субботина С., Губернаторы не пойдут на выборы в заксобрания во главе партсписков, „Известия” 2015, 28.05, https://iz.ru/ news/587026 [dostęp: 11.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Клусова Ю., Владимир Путин получил право на президентскую квоту. Он подписал закон об изменении состава Совета федерации, „Коммерсантъ” 2014, 22.07, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Козичев Е., Левинский Д., Федуненко Е., Чернышева Е., Итоги пятилетки. Как работали депутаты Госдумы шестого созыва, „Коммерсантъ” 2016, 22.06, https://www.kommersant.ru/doc/3019232 [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Козлов П., Праймериз „Единой России” „раскачали лодку” в некоторых регионах. Не помогло даже вмешательство федерального центра, „Ведомости” 2016, 09.06, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/09/644727-praimeriz-edinoi-rossii [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Козлов П., Фракция „Единой России” серьезно обновится засчет одномандатников, „Ведомости” 2016, 21.09, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/22/658048-edinoi-rossii-odnomandatnikov [dostęp: 03.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Козлов П., Кашеварова А., „Единую Россию” покинуло всё руководство администрации президента, „Известия” 2013, 22.03, https://iz.ru/news/547061 [dostęp: 04.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Козлов П., Чуракова О., Корня А., Думский список „Единой России” обеднел на миллиардеров, „Ведомости” 2016, 16.08, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/17/653322-dumskii-spisok-edinoi-rossiiobednel-milliarderov [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Козлова Н., Жаловались кому надо. Бастрыкин после приема граждан в Башкирии возбудил уголовное дело против своих подчиненных и полицейских, „Российская газета – Федеральный выпуск” 2015, 24.06, N° 6707 (136), https://rg.ru/2015/06/25/skandal.html [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Колесников А., Плюс гибридизация всей страны. Мы преувеличиваем управляемость процессов в России, „Ведомости” 2016, 18.01, https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/01/18/673417-gibridizatsiya [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Колесников А., Политэкономия: Тост за русский народ, „Ведомости” 2016, 28.09, https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/09/28/658767-tost-russkii-narod [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Комитеты Госдумы разделили „пакетно”, „Парламентская газета” 2016, 26.09, https://www.pnp.ru/politics/2016/09/26/komitety-gosdumy-razdelili-paketno.html [dostęp: 09.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Корзик О., Баширов Б., Антонов К., Перцев А., Башкирские власти отказались от турецкого представительства. В Татарстане следовать примеру Рустэма Хамитова не намерены, „Коммерсантъ” 2016, 24.03, https://www.kommersant.ru/doc/2945627 [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Корнышева А., Убили недра, „Коммерсантъ – Власть” 2004, 13.12, s. 30.
Zobacz w Google Scholar

Корня А., Гликин М., Какизбирательная система помогает „Единой России” побеждать на выборах, „Ведомости” 2011, 30.11, https://www.vedomosti.ru/library/articles/2011/11/14/izbiratelnyj_ritual [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Корченкова Н., Вся власть субъектам. Как в России менялись федеративные отношения – в специальном проекте „Ъ”, „Коммерсантъ” 2018, 31.03, https://www.kommersant.ru/doc/3585452 [dostęp: 11.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Корченкова Н., „Голос” призвал партии платить за праймериз. И не привлекать чиновников к предварительному голосованию, „Коммерсантъ” 2016, 21.03, https://www.kommersant.ru/doc/2944013 [dostęp: 03.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Корченкова Н., Уровень угрозы: красный. Как результаты выборов в Думу в 1995 году повлияли на выбор Бориса Ельцина, „Коммерсантъ” 2015, 17.12, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Костенко Н., Сколько нужно „Единой России”, „Ведомости” 2011, 13.10, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2011/10/13/skolko_nuzhno_edinoj_rossii [dostęp: 31.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Кочегаров П., В деле губернатора Хорошавина может появиться новый эпизод, „Известия” 2015, 20.04, https://iz.ru/news/585628 [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Кригер И., Грызлов открыл рот – все замерли, „Новая газета” 2010, 26.02, https://www.novayagazeta.ru/articles/2010/02/26/4516-gryzlov-otkryl-rotvse-zamerli [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Крючкова Е., Сапожков О., Едовина Т., Дальний Восток разменял рубль на двенадцать. Президенту доложили об инвестиционном буме с господдержкой, „Коммерсантъ” 2016, 05.05, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Кряжев Р., Президиум поступил непротокольно „Единая Россия” не пропускает Олега Сорокина на выборы мэра Нижнего Новгорода, „Коммерсантъ” 2015, 02.10, s. 8.
Zobacz w Google Scholar

Кувшинова О., Прокопенко А., Пенсии кризиса не преодолеют, „Ведомости” 2017, 31.05, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692224-dohodi-vernutsya [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Курбатова Т., Илья Яшин доложил о „Единой России”. В партии не увидели в документе ничего нового, „Коммерсантъ” 2016, 30.08, https://www. kommersant.ru/doc/3076948 [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Латухина К., Корня А., Руднева Е., Из Кремлявштабпартии, „Ведомости” 2007, 10.04, https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2007/04/10/iz-kremlya-v-shtab-partii [dostęp: 31.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Лоббизм по-русски. Как работает рынок продвижения интересов в России, „Коммерсантъ” 2017, 12.04, https://www.kommersant.ru/doc/3268864 [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Ложные сигналы. Политолог Владимир Гельман о том, почему думское голосование не позволяет судить о предпочтениях граждан, „Ведомости” 2016, 22.09, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/22/658056-signali [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Лукьянова Е., В Народный фронт успели вступить многие, „Ведомости” 2011, 09.07, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2011/06/11/v_gosdume_priravnyali_nevstuplenie_v_onf_k_suicidu [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Маргелов М., Поговорим по-партийному, „Парламентская газета” 2005, 11.03, https://special.informpskov.ru/news/19378.html [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Мереминская Е., Государство и госкомпании контролируют 70% российской экономики. ФАС признала государство главным врагом конкуренции, „Ведомости” 2016, 29.09, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/29/658959-goskompanii-kontroliruyut-ekonomiki [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Мухаметшина Е., Малопартийная стабильность, „Ведомости” 2015, 27.04, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/27/vse-bolshe-rossiyan-schitayut-chto-strane-nuzhna-odna-silnaya-partiya-levada-tsentr [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Мухаметшина Е., Ноль влияния, „Ведомости” 2016, 24.08, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/24/654243-rossiyane-mogut-nehotyat-vliyat-vlast-levada-tsentr [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Мухаметшина Е., Четвертый лишний, „Ведомости” 2017, 05.04, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/05/684208-aresti-gubernatorov-prezidentskoi-kampanii [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Мухаметшина Е., Бочарова С., Чуракова О., Выборы президента остались без независимой социологии. „Левада-центр” отказался публиковать данные опросов о выборах президента, „Ведомости” 2018, 16.01, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/16/747868-vibori-bez-sotsiologii [dostęp: 09.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., „Единая Россия” наломала стереотипов. Вместе с президентом, „Коммерсантъ” 2003, 30.06, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., „Единая Россия” перераспределила партийные финансы. Добавив денег региональным отделениям, „Коммерсантъ” 2017, 21.07, https://www.kommersant.ru/doc/3362233 [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., „Единая Россия” пополнится губернаторами, „Коммерсантъ” 2017, 21.12, https://www.kommersant.ru/doc/3503363 [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., „Единая Россия” приняла президентское послание, „Коммерсантъ” 2016, 17.04, https://www.kommersant.ru/doc/2635794 [dostęp: 08.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., „Единая Россия” растет медленно и бесконтрольно, „Коммерсантъ” 2013, 17.05, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., „Единая Россия” станет партией нового типа, „Коммерсант” 2008, 23.05, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., „Кадры должны быть с партбилетом »Единой России»”, „Коммерсантъ”, 2010, 07.12, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., Будущим губернаторам готовят партбилеты, „Коммерсантъ” 2017, 28.11, https://www.kommersant.ru/doc/3481230 [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., Внутрипартийная дискуссия закрывается, „Коммерсантъ” 2016, 29.12, https://www.kommersant.ru/doc/3184993 [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., Глава РЖД войдет в руководство „Единой России”. Олег Белозеров на съезде партии будет предложен в состав высшего совета, „Коммерсантъ” 2017, 22.01, https://www.kommersant.ru/doc/3199403 [dostęp: 20.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., Единороссы укрепили штаб административным ресурсом. На выборы они пойдут с человеком из Кремля, „Коммерсантъ” 2007, 10.04, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., Короткая скамейка запасных, „Коммерсантъ” 2010, 07.12, s. 4. Нагорных И., ОНФподелилсяс„Единой Россией” инструментами Партия займется мониторингом думских наработок, „Коммерсантъ” 2016, 20.07, https://www.kommersant.ru/doc/3043073 [dostęp: 20.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., Съезд утвердителей, „Коммерсантъ Власть” 2003, 24.03, s. 42. Нагорных И., Ход ферзем. „Единая Россия” добавила президента РФ к поп-звездам, спортсменам и губернатор, „Коммерсантъ” 2003, 22.09, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., Бекбулатова Т., Выборы пошли на смычку города и деревни. Лепестковая нарезка избирательных округов в Тульской области может расширить географию, „Коммерсантъ” 2014, 18.02, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., Карпенко М., Павлова О., „Единая Россия” нарушила штабные традиции. Избирательную кампанию партии власти проведет исполком, „Коммерсантъ” 2016, 14.07, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., Октябрев А., Единая и многопартийная. Как и почему партии консолидируются вокруг власти, „Коммерсантъ” 2014, 23.09, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Нагорных И., Перцев А., Инютин В., Совету федерации подбирают многопартийный состав, „Коммерсантъ” 2014, 27.06, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Национально-административное устройство Дагестана, „Коммерсантъ” 2006, 21.02, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Некоммерческим прописали организацию. В новом законе об НКО от „Единой России” наконец-то появится понятие „иностранный агент”, „Коммерсантъ” 2012, 29.06, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Никольская П., Романычева А., Судьба агента. С начала 2015 года в России признали иностранными агентами десятки некоммерческих организаций, „Коммерсантъ-Власть” 2015, 18.05, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Одни в Думе. У „Единой России” отпала необходимость в других партиях, „Коммерсантъ” 2016, 20.09, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Озерова М., „Паровозы” и мандаты, „Московский Комсомолец” 2011, 17.12, https://www.mk.ru/politics/2011/12/16/653922-quotparovozyiquot-i-mandatyi.html [dostęp: 03.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Орешкин Д., Как подковать саламандру, „Огонёк”, 2014, 24.02, s. 20.
Zobacz w Google Scholar

Откуда ушла демократия. Политолог Александр Кынев об уровне демократичности российских регионов и качестве политических институтов, „Ведомости” 2015, 12.05, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/05/12/otkuda-ushla-demokratiya [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

„Парламент – не место для дискуссий”, „Коммерсантъ” 2011, 14.12, https://www.kommersant.ru/doc/1838005 [dostęp: 09.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Перцев А., Губернаторское положение. Почему пост губернатора теряет привлекательность, „Коммерсантъ Власть” 2016, 07.11, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Перцев А., Двухэтажный федерализм. Центр записал большинство губернаторов во второй класс, „Коммерсантъ” 2015, 25.12, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Перцев А., Новый мэропорядок. Реформа 2014 года снизила политический вес муниципальных глав, „Коммерсантъ Власть” 2016, 19.12, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Перцев А., Самохина С., Синергиев И., Региональные переменные. Чего хочет Москва от новых губернаторов, „Коммерсантъ Власть” 2017, 11.02, https://www.kommersant.ru/doc/3213364 [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Петров Н., Методы репрессий отрабатываются в регионах, „Ведомости” 2017, 05.09, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/06/732503-metodi-repressii [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Петров Н., Новая номенклатура: Кадровые технологии, „Ведомости” 2016, 24.08, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/24/654236-novaya-nomenklatura-prinyatie-reshenii [dostęp: 11.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Петров Н., Репрессии стали механизмом контроля элиты, „Ведомости” 2017, 30.08, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/30/731537-repressii-kontrolya-eliti [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Петров В., Читатель делает выбор. В стране стартует агитационный период в СМИ, „Российская газета – Федеральный выпуск” 2016, 18.08, No 7053 (185), https://rg.ru/2016/08/18/v-rossii-s-20-avgusta-nachnetsiaagitacionnyj-period-v-smi.html [dostęp: 03.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Пивоваров Ю. С., Партия власти: от идеи к воплощению, „Независимая газета” 2005, 12.10, http://www.ng.ru/ideas/2005-10-12/7_party.html [dostęp: 22.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Политов Ю., По итогам выборов депутатский корпус обновился наполовину, „Российская газета – Неделя” 2016, 06.10, No 7094 (226), https://rg.ru/2016/10/06/po-itogam-vyborov-v-gosdumu-deputatskij-korpusobnovilsia-napolovinu.html [dostęp: 03.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Почему в регионах не услышали требование Кремля провести честные выборы, „Новая газета” 2015, 31.07, https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/07/30/65069-na-mestah-idet-171-svoy-dvizh-187 [dostęp: 11.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Президент взял курс на консерватизм. Владимир Путин окончательно сформулировал идеологическую доктрину государства, „Независимая газета” 2013, 30.12, http://www.ng.ru/politics/2013-12-30/3_conservative.html [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Приведут ли выборы депутатов и президента к переменам?, „Аргументы и Факты” 2007, 13.06, http://www.chel.aif.ru/archive/1761025 [dostęp: 11.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Прочь из Белого дома, „Огонёк”, 08.04.2007, s. 31.
Zobacz w Google Scholar

Пустота на марше. Дмитрий Орешкин – о закончившемся политическом сезоне российских праймериз, „Огонёк”, 29.08.2011, s. 16.
Zobacz w Google Scholar

Путин В., Россия на рубеже тысячелетий, „Независимая газета” 1999, 30.12, http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html [dostęp: 02.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Пушкарская А., Конституционный суд разрешил не исполнять решения ЕСПЧ если они противоречат Конституции РФ, „Коммерсантъ” 2015, 14.07, https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/01/19/673644-konstitutsionnii-sud-yukosa [dostęp: 12.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Пять мифов о „Единой России”, Сергей Иванович Неверов, Повестка у партии абсолютно конкретная – решение задач, которые поставил ее основатель и моральный лидер Владимир Путин, „Независимая газета” 2013, 02.12, http://www.ng.ru/politics/2013-12-02/2_er.html [dostęp: 02.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Регионы могут начинать отказываться от губернаторских выборов, Контекст, „Коммерсантъ” 2013, 03.04, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Родин И., В парламенте будет пропрезидентское большинство, „Независимая газета” 2015, 19.11, http://www.ng.ru/politics/2015-11-19/1_majority.html [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Родин И., Губернаторов разжалуют из „паровозов” в „паровозики”. „Единая Россия” будет решать, нужны ли ей главы регионов для выборов в заксобрания, „Независимая газета” 2015, 24.11, http://www.ng.ru/politics/2015-11-24/1_gubernatory.html [dostęp: 02.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Родин И., Медведева просят из „Единой России”. Коммунисты настаивают, что большинство Госдумы руководить правительством может, но не наоборот, „Независимая газета” 2015, 18.06, http://www.ng.ru/politics/2015-06-18/2_medvedev.html [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Родин И., Национализация элит, видимо, не состоялась, „Независимая газета” 2014, 06.10, http://www.ng.ru/politics/2014-10-06/2_elite.html [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Романова Л., Тропкина О., Февральские тезисы Суркова, „Независимая газета” 2002, 20.02, http://www.ng.ru/politics/2002-02-20/2_surkov.html [dostęp: 8.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Россия перед выбором, Евгений Примаков: Прежде всего надо понять, что может помешать нам создать новую экономику, „Российская газета” 2010, 14.01, https://rg.ru/2010/01/14/primakov.html [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Ростовский М., Пронзенные вертикалью, „Московский комсомолец” 2017, 05.04, https://www.mk.ru/politics/2017/04/04/gubernatory-pronzennye-vertikalyu-otnosheniya-moskvy-i-regionalnykh-vlastey-radikalno-izmenilis. html [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рубен Г., Силаев Н., Демократизация вопреки реформе, „Эксперт” 2012, 09.04, http://expert.ru/expert/2012/14/demokratizatsiya-vopreki-reforme/ [dostęp: 11.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рубин М., Кремль сформирует кадровый резерв из оппозиции. Парламентские партии получат руководящие посты в регионах, „Известия” 2012, 03.05, https://iz.ru/news/523642 [dostęp: 09.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рубин М., Шишкунова Е., Единороссы отказываются платить взносы. В партии власти возникли сомнения по поводу идеи, поддержанной президентом Дмитрием Медведевым, „Изестия” 2012, 03.05, https://iz.ru/news/523642 [dostęp: 09.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рункевич Д., Малай Е., Антироссийские статьи журналистов приравняют к госпреступлению, „Известия” 2014, 06.03, https://iz.ru/ news/567042 [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Самарина А., Праймериз: две стороны одной медали, „Независимая газета” 2011, 19.08, http://www.ng.ru/politics/2011-08-19/1_primaries.html [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Самохина С., „Единая Россия” ищет лицо. В партии создадут разные идеологические платформы, „Коммерсантъ” 2012, 04.04, https://www.kommersant.ru/doc/1908303 [dostęp: 09.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Самохина С., Два взгляда на одну систему Чем отличаются политические стили Сергея Кириенко и Вячеслава Володина, „Коммерсантъ” 2017, 11.04, https://www.kommersant.ru/doc/3263816 [dostęp: 09.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Самохина С., Изменения на местах. Почему прежний формат общения федерального центра с губернаторами больше не работает, „Коммерсантъ Власть” 2016, 01.08, s. 16.
Zobacz w Google Scholar

Самохина С., Корченкова Н., Маляренко Е., Созыв нерушимый, „Коммерсантъ” 2014, 24.12, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Самохина С., Сергеев Н., Привычка садиться. Очередного мэра Владивостока обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. История вопроса, „Коммерсантъ” 2016, 02.06, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Сергеев Н., Генерал всех силовых структур продавал место в „Единой России”, Задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве, „Коммерсантъ” 2014, 22.01, https://www.kommersant.ru/doc/2389525 [dostęp: 11.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сивкова А., „Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России”, „Известия” 2014, 22.10, https://iz.ru/news/578379 [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сивкова А., Гарсия Р., Губернатор Денин оказался в черном списке изза связей с бизнесом, „Известия” 2014, 21.03, https://iz.ru/news/567834 [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сидибе П., Медведев позвал министров в „Единую Россию”. В ближайшее время в партию могут вступить три члена правительства, „Известия” 2012, 09.06, https://iz.ru/news/527151 [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Синергиев И., Иркутская область получит губернатора 27 сентября; В России впервые с 2004 года пройдет второй тур выборов главы региона, „Коммерсантъ” 2015, 14.09.
Zobacz w Google Scholar

Синергиев И., Нагорных И., Партия веса. После попыток реформ „Единая Россия” таки осталась номенклатурной партией, „Коммерсантъ Власть” 2015, 14.09, https://www.kommersant.ru/doc/2809860 [dostęp: 11.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Скоробогатый П., Первичные, конкурентные, твои, „Эксперт” 2016, 30.05, No 22 (989), s. 38.
Zobacz w Google Scholar

Стародубровская И., Глазычев В., Федерализм истинный и мнимый, Статья является фрагментом доклада „Стратегия–2020: Новая модель роста – новая социальная политика”, подготовленного группой российских экспертов, „Московские новости” 2011, 14.09, https://www.hse.ru/data/2013/10/30/1283340742/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F2020_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%201.pdf [dostęp: 11.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Субботина С., Казаков И., Конфликты с „Единой Россией” и ОНФ повлияли на рейтинг губернаторов, „Известия” 2016, 27.01, https://iz.ru/news/602629 [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сурков: Путин и „Единая Россия” – одно целое, „Коммерсантъ” 2007, 11.06, https://www.kommersant.ru/doc/999972 [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сухова С., От соратников к исполнителям. Глава аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая – о трансформации путинских элит, „Огонёк” 2017, 07.08, s. 16.
Zobacz w Google Scholar

Титаев К., Силовые люди. Какие ценности привносят силовики в российскую бюрократию, „Огонёк” 2016, 19.12, s. 14.
Zobacz w Google Scholar

Токарев А., Тимаков В., Казарин П., Двойная Россия. Как изменился взгляд россиян на мир, на себя и друг на друга за последний год, „Коммерсантъ Власть” 2014, 01.12, s. 11.
Zobacz w Google Scholar

Тропкина О., „Если правительство плохое, об этом надо говорить”, „Независимая газета” 2002, 11.03, http://www.ng.ru/politics/2002-03-11/1_bespalov.html [dostęp: 31.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Тропкина О., Рубин М., „Единую Россию” отстраняют от президентской кампании Путина, „Известия” 2012, 10.01, https://iz.ru/news/511427 [dostęp: 04.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Хамраев В., Зарубежные вклады чиновников выведут в интернет. И попробуют приравнять к „иностранным агентам”, „Коммерсантъ” 2012, 27.07, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Хамраев В., На выборы попали не все, кто мог. Предъявить документы ЦИКу успели только 22 партии из 24, „Коммерсантъ” 2016, 27.06, https://www.kommersant.ru/doc/3024085 [dostęp: 4.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Хамраев В., Партия власти пообещает только то, что выполнит, „Единая Россия” провела предвыборный съезд, „Коммерсантъ” 2016, 27.06, https://www.kommersant.ru/doc/3024085 [dostęp: 04.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Харсеев О., Ресурс крепчал, „Коммерсантъ Власть” 2010, 18.10, s. 24.
Zobacz w Google Scholar

Чернышев А., „Единая Россия” делит пост спикера парламента Приморья, „Коммерсантъ Хабаровск” 2006, 11.10, https://www.kommersant.ru/doc/711978 [dostęp: 11.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Чуракова О., Непорядок с демократией, „Ведомости” 2015, 15.04, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/15/bolshinstvo-rossiyan-predpochitayut-demokratii-poryadok-levada-tsentr [dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Чуракова О., Общероссийский народный фронт укрепляет свои позиции в Госдуме, „Ведомости” 2016, 29.09, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/29/658949-obscherossiiskii-narodnii-front [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Шевчук М., „Единая Россия” позвала россиян в светлое прошлое. Чтобы предотвратить революционное будущее, „Коммерсантъ” 2016, 29.09, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/29/658949-obscherossiiskii-narodnii-front [dostęp: 10.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Шлейнов Р., Кто и почему пожертвовал „Единой России” 6 млрд руб., „Ведомости” 2010, 20.12, http://berezniki.bezformata.com/listnews/pozhertvoval-edinoj-rossii-6-milliardov/356362/ [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Шульман Е., Три степени ущерба, „Ведомости” 2016, 28.06, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/29/647153-stepeni-uscherba [dostęp: 9.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Эппле Н., Кто большие европейцы – россияне или турки. Что думают граждане двух стран о свободе, демократии, рынке и религии, „Ведомости” 2016, 28.09, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/28/658769-evropeitsi-rossiyane-turki[dostęp: 28.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Medvedev D., Speech at World Policy Conference, October 8, 2008, Evian, France, http://www.kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/10/08/2159_type82912type82914_207457.shtml [dostęp: 12.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Opinion on the Law On Political Parties of the Russian Federation, Adopted by the Council for Democratic Elections at its 40th meeting (Venice, 15 March 2012) and by the Venice Commission at its 90th Plenary Session (Venice, 16–17 March 2012) on the basis of comments by Strasbourg, 20 March 2012, Opinion no. 658/2011, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)003-e [dostęp: 30.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Report on the Long-Term Observation of the Regional and Local Elections Russian Federation 14 September 2014, European Platform for Democratic Elections, http://www.epde.org/tl_files/EPDE/RESSOURCES/Election%20reports/Russia%20Local%20Elections%202014/Report_Ru2014%20loc-el_EN.pdf [dostęp: 05.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Всероссийская политическая партия „Единая Россия”, Министерство юстиции Российской Федерации, http://minjust.ru/nko/gosreg/partii/ER [dostęp: 20.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва. Наименование избирательной комиссии – Хабезская, http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&tvd=100100021960201&vrn=100100021960181&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=209200012 4538&type=233 [dostęp: 06.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Выступление на завершающем заседании VIII съезда партии „Единая Россия”, „Kremlin.ru” 2007, 17.12; http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24729 [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Высший совет Партии, http://er.ru/persons/supreme_council/ [dostęp: 08.09.2014].
Zobacz w Google Scholar

Грызлов Б., Идеология стабильности и развития, „Стратегия России” 2009, No 12, http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1261741425&archive=1261741578&start_from=&ucat=14& [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

„Единая Россия” оценила результаты работы своих проектов, http://er.ru/news/126522/ [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Итоги выборов по регионам для семи партий, По данным ЦИК на 15.00 мск 5 декабря.+–10.12.2007, 00:00, ЦИК России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2007) [dostęp: 05.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Клубы – важнейший элемент партийной жизни, http://www.cscp.ru/1/9651/?print [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

О проекте федерального закона N 817414-6 „О внесении дополнения в статью 10 Федерального закона «О политических партиях»”, http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F8EEC9A042737EC643257E 6700402BF4/$FILE/817414-6.PDF?OpenElement [dostęp: 30.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

Объединение с Аграрной партией – важный шаг на пути укрепления политической системы, уверен Борис Грызлов, http://edinros21.ru/?id=27478 [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Положение о проекте „Кадровый резерв – Профессиональная команда страны”, Юго-Западный государственный университет, https://www.swsu.ru/nauka/sno/projects-sss/kadreserv.php [dostęp: 05.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Послание Президента Федеральному Собранию, 1 декабря 2016 года, Москва, Кремль, http://special.kremlin.ru/events/president/news/53379 [dostęp: 20.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин принял участие в Межрегиональной конференции партии „Единая Россия” на тему „Стратегия социально-экономического развития Юга России до 2020 года. Программа на 2011–2012 годы” 6 мая 2011 года, Архив сайта председателяправительства рф В. В. Путина 2008–2012, 2011, 06.05, http://archive.premier.gov.ru/events/news/15104/ [dostęp: 27.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Программный документ партии «Единая Россия» XI съезд партии, 21 ноября 2009 г., Санкт-Петербург, http://edinros.ru/er/text.shtml?10/9535,110030 [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Путин В., Вступительное слово на VIII съезде партии «Единая Россия», 1 октября 2007 года 19:00, Москва, Гостиный двор, http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24562 [dostęp: 12.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Путин В., Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 10 февраля 2007 года, Мюнхен, http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118097.shtml [dostęp: 12.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Сводные финансовые отчеты политических партий за 2012 год и информация о результатах проверки, http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_12.html [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сводные финансовые отчеты политических партий за 2012–2014 годы, http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_14.html.html [dostęp: 09.06.2018]
Zobacz w Google Scholar

Сводные финансовые отчеты политических партий за 2015 год, http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_15.html [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сводные финансовые отчеты политических партий за 2016 год, http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_16.html8 [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Список политических партий, принимающих участие в выборах. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, ЦИК России, http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100067795854&vrn=100100067795849&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&vibid=100100067795849&type=236 [dostęp: 25.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Стенографический отчет о встрече с автодорожниками, занятыми на строительстве участка объездной магистрали вокруг Красноярска, 13 ноября 2007 года, Красноярск, http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24676 [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Сторонники, http://er.ru/supporters/ [dostęp: 07.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Сурков В. Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособности. Стенограмма выступления заместителя Руководителя Администрации Президента – помощника Президента РФ Владислава Суркова перед слушателями Центра партийной учебы и подготовки кадров ВПП „Единая Россия”. 7 февраля 2006 года, „Росбалт” 2006, 09.03, http://www.rosbalt.ru/main/2006/03/09/246302.html [dostęp: 13.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Съезд партии „Единая Россия” 24 сентября 2011 года. Вступительное слово В. Путина: Стенограммы, http://www.kremlin.ru/transcripts/12802 [dostęp: 30.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Устав Всероссийской политической партии „Единая Россия”, 2016, http://er.ru/party/rules/ [dostęp: 18.02.2016].
Zobacz w Google Scholar

Устав Всероссийской политической партии „Единая Россия”, 2016, 7. Председатель партии и председатель высшего совета партии, http://er.ru/party/rules/#7 [dostęp: 07.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон „О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений” от 20.08.2004 г. No 120-ФЗ, http://www.kremlin.ru/acts/bank/21330/page/1 [dostęp: 14.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Федеральныйзакон„Ополитическихпартиях” от 19 декабря 2016 г. N 452ФЗ, http://base.garant.ru/183523/7/#ixzz50y1huhAg [dostęp: 8.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, ЦИК России, http://www.cikrf.ru/law/federal_law/zakon_02_67fz_n.html [dostęp: 05.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, N 67-ФЗ, Принят Государственной Думой 22 мая 2002 года Одобрен Советом Федерации 29 мая 2002 года, ЦИК России, http://www.cikrf.ru/law/federal_law/zakon_02_67fz_n.html [dostęp: 05.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон от 03.11.2015 nr 300-ФЗ „Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”, http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201511040012.pdf [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон от 11 июля 2001 года nr 95-ФЗ „О политических партиях”, ЦИК России, http://www.cikrf.ru/law/federal_law/2001_95fz.html [dostęp: 04.05.2015].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон от 12 июня 2002 года nr 67-ФЗ „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, ЦИК России, http://cikrf.ru/law/federal_law/ [dostęp: 05.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон от 28.12.2012 г. nr 272-ФЗ О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201212280003.pdf [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный закон Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 6-ФЗ, „О внесении изменений в статью 18 Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 263 Федерального закона „О политических партиях”, https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_03.02.2015_%E2%84%96_6-%D0%A4%D0%97 [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Федеративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.), http://constitution.garant.ru/act/federative/170280/ [dostęp: 16.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Bowyer A. C., Parliament and Political Parties in Kazakhstan, „Silk Road Paper” 2008, s. 13, https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2008_05_SRP_Bowyer_Parliament-Kazakhstan.pdf [dostęp: 16.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Hutcheson D. S., Party Cartels beyond Western Europe: Evidence from Russia, „Party Politics” 2012, vol. 19, No 6, s. 10, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354068811436033 [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Krastev I., Russian Revisionism. Putin’s Plan For Overturning the European Order, „Foreign Affairs” 2014, 03.03, https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-03/russian-revisionism [dostęp: 30.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Kryshtanovskaya O., An Exhausted Resource, „Russia in Global Affairs” 2008, No 3, http://eng.globalaffairs.ru/number/n_13582 [dostęp: 03.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Turovsky R., The Systemic Opposition in Authoritarian Regimes: A Case Study of Russia’s Regions, [w:] C. Ross (ed.), Civil Society Awakens? The Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation: National and Regional Dimensions, Routledge 2015, s. 7, https://publications.hse.ru/en/chapters/143723506 [dostęp: 06.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Бызов Л., Потребитель стабильности (о феномене „Единой России”), „Апология” 2005, http://www.politnauka.org/library/parties/byzov.php [dostęp: 18.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Гончаров В. Э., Идеологический брендинг „Единой России”, „ПОЛИТЭКС” 2010, No 1 (6), http://www.politex.info/content/view/664/30/ [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Захаров A., Российский федерализм как „спящий” институт, „Неприкосновенный запас” 2010, No 3 (71), http://magazines.russ.ru/nz/2010/3/za12.html [dostęp: 27.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Коргунюк Ю. Г., Мелешкина Е. Ю., Организационное устройство „Единой России” и партии коммунистов республики Молдова: взгляд изнутри, „ПОЛИТЭКС” 2010, No 1 (6), http://www.politex.info/content/view/666/30/ [dostęp: 13.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., „Обновленная” электоральная политика Кремля и регионы: старое новое и новое старое, „Неприкосновенный запас” 2015, No 5 (103), http://magazines.russ.ru/nz/2015/103/5k.html [dostęp: 14.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., Региональные реформы Путина при президенте Медведеве: централизация продолжается, „Неприкосновенный запас” 2012, No 1 (81), http://magazines.russ.ru/nz/2012/1/k3-pr.html [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Макаркин А., „Единая Россия”: партия-инструмент, „Неприкосновенный запас” 2013, No 1 (87), http://magazines.russ.ru/nz/2013/1/m5-pr.html [dostęp: 23.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Мартьянов В., Многопартийная партия власти, „Неприкосновенный запас” 2007, No 3 (53), http://magazines.russ.ru/nz/2007/3/ma3.html [dostęp: 26.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Михалева Г., Партии бывают разные: „Единая Россия” как административная партия, „Неприкосновенный запас” 2007, No 3 (53), http://magazines.russ.ru/nz/2007/3/mi5-pr.html [dostęp: 23.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Стародубцев А., Пересмотр федеративного контракта в России: случай Чеченской Республики, „Неприкосновенный запас” 2017, No 1, http://magazines.russ.ru/nz/2017/1/peresmotr-federativnogo-kontrakta-v-rossii-sluchaj-chechenskoj--pr.html [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Чирикова А. Е., Российская элита и ее роль в общественном развитии: вызовы ХХI века, s. 8–9, http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Chirikova.doc [dostęp: 03.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Autocratic Regime Data, http://sites.psu.edu/dictators/ [dostęp: 27.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Basedau M., Stroh A., Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties, „GIGA Working Paper” 2008, No 69, https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp69_basedau-stroh.pdf [dostęp: 30.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

Colton T. J., McFaul M., Are Russians Undemocratic?, „Carnegie Working Papers” 2001, No 20, http://carnegieendowment.org/files/20ColtonMcFaul.pdf [dostęp: 26.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Diaz-Cayeros A., Magaloni B., Weingast B. R., Democratization and the Economy in Mexico: Equilibrium (PRI) Hegemony and its Demise, June 2000, s. 5–6, http://web.stanford.edu/class/polisci313/papers/demz0.07.06.pdf [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Erdmann G., Engel U., Neopatrimonialism Revisited – Beyond a Catch-All Concept, „GIGA Research Program: Legitimacy and Efficiency of Political Systems Working Papers” 2006, No 16, https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp16_erdmann-engel.pdf [dostęp: 18.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Florig D., The Hegemonic Party-State, Democratization, and East Asian Political Institutions, http://www.dflorig.com/CHAP8.html [dostęp: 09.10.2017].
Zobacz w Google Scholar

Frye T., Borisova E., Elections, Protest and Trust in Government: A Natural Experiment from Russia, 2016, 31.03, http://econ.sciences-po.fr/sites/default/files/file/t-frye.pdf [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Gabuev A., Russia’s Policy Towards China: Key Players and the Decisionmaking Process, „Asan Forum” 2015, 05.03, http://carnegie.ru/2015/03/05/russia-s-policy-towards-china-key-players-and-decision-making-process/i4ek [dostęp: 26.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Gandhi J., Reuter O. J., Economic Performance and the Unraveling of Hegemonic Parties, Prepared for a conference on Constitutions and Markets, European University Institute, San Domenico di Fiesole, June 14–15, 2007, http://www.eui.eu/Documents/MWP/Conferences/ConstitutionsMarkets/GandhiReuterConstitutionsMarkets.pdf [dostęp: 19.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Gandhi J., Reuter O. J., Opposition Coordination in Legislative Elections under Authoritarianism, Prepared for presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston, MA, August 27–31, 2008, http://ojreuter.com/wp-content/uploads/2015/06/Gandhi_Reuter_Coordination_Legislative_Elections_APSA08.pdf [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Geddes B., Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes?, Revised Version of a Paper Prepared for Presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington DC, 2005, https://pl.scribd.com/document/133702645/Barbara-Geddes-Why-Parties-and-Elections-in-Authoritarian-Regimes-2006 [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Geddes B., Wright J., Frantz E., Autocratic Breakdown and Regime Transitions. A New Data Set, „Perspectives on Politics” 2014, vol. 12, No 2, s. 313–331; Autocratic Regime Data, http://sites.psu.edu/dictators/ [dostęp: 27.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Green K. F., Creating Competition: Patronage Politics and the PRI’s Demise, „Kellog Institute Working Paper” 2007, No 345, s. 3 i 34, https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/345.pdf [dostęp: 28.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Guriev S. M., Treisman D., How Modern Dictators Survive: An Informational Theory of the New Authoritarianism, 2016, 01.05, https://ssrn.com/abstract=2571905 [dostęp: 10.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Guriev S.[M.], Treisman D., How Modern Dictators Survive: Cooptation, Censorship, Propaganda, and Repression, http://econ.sciences-po.fr/sites/default/ files/file/guriev/GurievTreismanFeb19.pdf [dostęp: 21.06.2015].
Zobacz w Google Scholar

Hadenius A., Teorell J., Authoritarian Regimes: Stability, Change, And Pathways To Democracy, 1972–2003, „Kellogg Working Paper” 2006, No 331, s. 3–4, https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/331.pdf [dostęp: 23.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Hernández J. A., Parallel Authoritarian Institutions: An Explanation of Mexico’s Authoritarian Regime Durability and Breakdown, https://pdfs.semanticscholar.org/7520/afc7980f6ee04d2f7526906a835866ed703c.pdf?_ga=1.48840678.1799935634.1489219428 [dostęp: 13.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Magaloni B., Credible Power-Sharing and the Longevity of Authoritarian Rule, „Comparative Political Studies” 2008, vol. 41, No 4/5, https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/3.pdf [dostęp: 11.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Mainwaring S., Rethinking Party System Theory in the Third Wave of Democratization, The Importance of Party System Institutionalization, „Kellog Institute Working Paper” 1998, No 260, https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/260.pdf [dostęp: 04.05.2015].
Zobacz w Google Scholar

Malesky E., Schuler P., Why do Single-Party Regimes Hold Elections? An Analysis of Candidate Data in Vietnam’s 2007 National Assembly Contest, https://www.researchgate.net/publication/228869053_Why_do_Single-Party_Regimes_Hold_Elections_An_Analysis_of_Candidate_Data_in_Vietnam%27s_2007_National_Assembly_Contest [dostęp: 13.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

McFaul M., Party Formation and Non-Formation in Russia, „Carnegie Working Papers” 2000, No 12, http://carnegieendowment.org/files/partyform.pdf [dostęp: 15.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Omelicheva M. Y., Authoritarian Regimes Use Rhetoric to Legitimize Their Power, „EurekAlert!” 2016, 30.11, https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-11/uok-aru113016.php [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Ottaway M., Olcott M. B., Challenge of Semi-Authoritarianism, „Carnegie Working Papers” 1999, No 7, http://carnegieendowment.org/1999/10/01/challenge-of-semi-authoritarianism-pub-142 [dostęp: 06.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Petrov N., Lipman M., Hale H. E., Overmanaged Democracy in Russia: Governance Implications of Hybrid Regimes, „Carnegie Papers” 2010, No 106, http://carnegieendowment.org/files/overmanaged_democracy_2.pdf [dostęp: 24.03.2010].
Zobacz w Google Scholar

Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2013, http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Randall V., Svåsand L., Party Institutionalization and the New Democracies, Paper for the ECPR Joint Session of Workshops, Mannheim, 26–31.03.1999, s. 5–6, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/2184ac97-23a6-40fd-9e83-1603c3bd59bb.pdf [dostęp: 06.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Resende M., Kraetzschmar H., Parties of Power as Roadblocks to Democracy. The Cases of Ukraine and Egypt, „CEPS Policy Brief” 2005, No 91, https://www.ceps.eu/publications/parties-power-roadblocks-democracy-cases-ukraine-and-egypt [dostęp: 20.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Reuter O. J., The Politics of Cooptation: United Russia and Russia’s Governors, http://researchfellowships.americancouncils.org/sites/researchfellowships.americancouncils.org/files/Reuter_final_report.pdf [dostęp: 04.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Reuter O. J., Regional Patrons and Hegemonic Party Electoral Performance in Russia, University of Wisconsin – Milwaukee – Department of Political Science; National Research University Higher School of Economics, May 16, 2012, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2060830 [dostęp: 18.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Reuter O. J., Turovsky R., Dominant Party Rule and Legislative Leadership in Authoritarian Regimes, „Party Politics” 2012, s. 3, http://ojreuter.com/wp-content/uploads/2015/06/Party-Politics-2012-Reuter-1354068812448689. pdf [dostęp: 29.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Roberts S. P., Putin’s Reactive Reforms. Unfavourable Conditions are Forcing the Kremlin to Change the Rules of the Game, „FIIA Briefing Paper” 2013, No 146, http://www.fiia.fi/en/publication/386/putin_s_reactive_reforms/ [dostęp: 25.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Sanchez O., „Party Non-Systems: A Conceptual Innovation”. Paper, Midwest Political Science Association National Conference, Chicago, IL, April 3, 2008, http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/6/7/6/1/pages267611/p267611-1.php [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Schmidt M. G., Measuring Democracy and Autocracy, „Universität Heidelberg – IPW” 2015, 27.02, http://www.uni-heidelberg.de/md/politik/personal/schmidt/2015_schmidt_measuring_democracy_and_autocracy.pdf [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Schofield N., Gallego M., Autocracy and Anocracy, Center in Political Economy, Washington University, 2011, 07.09, https://polisci.wustl.edu/files/polisci/imce/17.xxxanocracies-sept7-final-2011.pdf [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Tan N., Why No Liberalizing Outcome? Singapore’s Hegemonic Party Regime After 2011 Elections, Paper prepared for presentation at the „Dominant Party Systems” Conference, University of Michigan, 9–10 May 2014, https://pdfs.semanticscholar.org/ba8c/fafe24f01cdd05e5205f41e69a89f24e1b26.pdf [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Tkacheva O., Governors as Poster – Candidates in Russia’s Legislative Elections, 2003–2008, University of Michigan, Ann Arbor, s. 5, http://sites.lsa.umich.edu/polisci-cpw/wp-content/uploads/sites/223/2015/02/olesyatkacheva-september_20.pdf [dostęp: 8.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Turovsky R., Systemic Opposition at Russia’s Gubernatorial Elections, Higher School of Economics Research Paper No WP BRP 26/PS/2015, 2015, 10.11, s. 9 i 13, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2688551## [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Демократический аудит регионов. Предварительные результаты, Институт „Общественная экспертиза”, http://www.freepress.ru/publish/publish043.shtml [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Крашенинников Ф., Порочная Конституция. Конституция России: почему она не работает и что с этим делать, „Intersection” 2017, 01.09, http://intersectionproject.eu/ru/article/politics/porochnaya-konstituciya [dostęp: 05.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Петров Н., Титков А., Рейтинг демократичности регионов Московского Центра Карнеги: 10 лет в строю, Московский центр Карнеги, Москва 2013, http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Чуров В. Е., Арлазаров В. Л., Соловьев А. В., Итоги выборов. Анализ электоральных предпочтений, ЦИК России, 2008, 15.09, http://cikrf.ru/activity/relevant/detail/29380/ [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Democracy Index 2011. Democracy under Stress, A report from the Economist Intelligence Unit, http://akgul.bilkent.edu.tr/eiu/Democracy_Index_Final_Dec_2011.pdf [dostęp: 23.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Democracy Index 2015. Democracy in an Age of Anxiety, A report by The Economist Intelligence Unit, http://www.yabiladi.com/img/content/EIU-Democracy-Index-2015.pdf [dostęp: 23.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Domańska M., Kryzys w Rosji. Degradacja modelu zarządzania gospodarką, „Prace OSW” 2017, nr 61, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_61_pl_kryzys-w-rozji_net.pdf [dostęp: 06.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Gaaze K., Court and Politburo: Putin’s Changing Inner Circle, Carnegie Moscow Center, 2017, 22.09, http://carnegie.ru/commentary/73193 [dostęp: 04.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Kalinin K., Mebane Jr. W. R., Worst Election Ever in Russia?, 2016, 18.12, http://www-personal.umich.edu/~wmebane/Russia2016.pdf [dostęp: 04.06.2016].
Zobacz w Google Scholar

Makarychev A., Russian (In)Security: Cultures, Meanings and Contexts, SiT/ DP/07/16, http://www.securityintransition.org/wp-content/uploads/2016/12/WorkingPaper_Makarychev.pdf [dostęp: 15.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Malesky E., Schuler P., Why do Single-Party Regimes Hold Elections? An Analysis of Candidate Data in Vietnam’s 2007 National Assembly Contest, https://www.researchgate.net/publication/228869053_Why_do_Single-Party_Regimes_Hold_Elections_An_Analysis_of_Candidate_Data_in_Vietnam%27s_2007_National_Assembly_Contest [dostęp: 13.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Minchenko Y., Petrov K., Vladimir Putin’s Big Government and the „Politburo 2.0”, http://minchenko.ru/netcat_files/File/Big%20Government%20and%20the%20Politburo%202_0.pdf [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Morozov V., Nationalizationofthe Elites’ andits Impacton Russian Foreign Policy, „PONARS Eurasia Policy Memo” 2013, No 251, http://www.ponarseurasia.org/memo/%E2%80%9Cnationalization-elites%E2%80%9D-and-itsimpact-russian-foreign-policy [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Nichol J., Russia’s December 2007 Legislative Election: Outcome and Implications, „CRS Report for Congres” 2007, 10.12, s. 2, https://fas.org/sgp/crs/row/RS22770.pdf [dostęp: 09.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Polity IV Country Report 2010: Azerbaijan, http://www.systemicpeace.org/polity/Azerbaijan2010.pdf [dostęp: 29.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Rogov K., Russia’s 2016 Duma Elections. Ambiguous Triumph and New Challenges for the Regime, „FIIA Briefing Paper” 2016, No 205, https://storage.googleapis.com/upi-live/2017/04/bp205_russia_s_2016_duma_elections.pdf [dostęp: 03.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Rozszerzenie Unii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.5.1.pdf [dostęp: 17.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Russia. Country Report. Freedom in the World. 2005, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2005/russia [dostęp: 23.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Russia – Country Report, Transparency International, https://www.transparency.org/country/RUS# [dostęp: 25.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

The Russian Elite 2016, Российская Элита 2016. Perspectives On Foreign And Domestic Policy, 2016 Hamilton College Levitt Poll Supported by The Arthur Levitt Public Affairs Center Hamilton College, Clinton, NY 2016, May 11, Version 2.0, https://www.hamilton.edu/documents/russianelite2016final.pdfHamiltonCollege Levitt Pol [dostęp: 30.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Russian Elite – 2020, Valdai Discussion Club Grantees Analytical Report, 2013, s. 56–58, http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Russian_elite_2020_eng.pdf [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Slider D., Petrov N., Kremlin Strategy: „Just Good Enough” Elections While Maintaining Control, „Russian Analytical Digest” 2016, No 186, http://www.laender-analysen.de/russland/rad/pdf/Russian_Analytical_Digest_186.pdf [dostęp: 04.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Soest C. von, Grauvogel J., How Do Non-Democratic Regimes Claim Legitimacy? Comparative Insights from Post-Soviet Countries, „GIGA Working Paper” 2015, No 277, https://www.giga-hamburg.de/en/publication/how-do-non-democratic-regimes-claim-legitimacy-comparative-insights-from-post-soviet [dostęp: 03.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Stanovaya T., Opposition From Within: Russia’s New Counter-Elite, Carnegie Moscow Center, 2017, 09.02, http://carnegie.ru/commentary/?fa=67873 [dostęp: 13.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Starodubtsev A., Bureaucratic Strength and Presidential Inattention: Disempowering Territorial Development Instruments in Russia, „Russian Analytical Digest” 2017, No 201, s. 10–12, http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD201.pdf [dostęp: 08.09.2018].
Zobacz w Google Scholar

Taylor B., Putin’s Crackdown: Sources, Instruments, and Challenges, „PONARS Eurasia Policy Memo” 2013, No 277, s. 2, http://www.ponarseurasia.org/memo/putin%E2%80%99s-crackdown-sources-instruments-and-challenges [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Агенты народа. Четыре года действия закона „об иностранных агентах” в России: последствия для общества, Amnesty International, 2016, http://docs.wixstatic.com/ugd/f99adf_39a09b2d95534907b77979f8c390bcd2.pdf [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Андрейчук С., Аналитический доклад. Финансирование избирательных кампаний по выборам глав субъектов Российской Федерации, Движение „Голос”, Москва, 2015, 20.08, http://st.golosinfo.org/2015/08/d033924e.pdf [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Андрейчук С., Доклад „Трансперенси Интернешнл-Россия”. Деньги на выборах: Проблемы обеспечения прозрачности финансирования политических партий и избирательных кампаний в Российской Федерации, Доклад ”Трансперенси Интернешнл-Россия”, Москва, 2017, 16.11, s. 9–10, https://transparency.org.ru/special/dengi-na-viborah/money-to-elect.pdf [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Барабанов М. В., Партии и многопартийность в современной России: возникновение, основные тенденции развития, Издательство МГОУ 2011, http://uchebnik-online.com/133/1202.html [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Волков Д., Гончаров С., Демократия в России: установки населения. Сводный аналитический отчет, Аналитический Центр Юрия Левады 2015, s. 6, http://www.levada.ru/sites/default/files/report_fin.pdf [dostęp: 27.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Всероссийская политическая партия „Единая Россия”. Досье – Биографии и справки, „ТАСС информационное агентство” 2016, 04.02, http://tass.ru/info/2640831 [dostęp: 15.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Выборы 4 декабря 2011 года. Карта нарушений на выборах, https://www.kartanarusheniy.org/2011-12-04 [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Выборы 18 сентября 2016 года. Карта нарушений на выборах, https://www.kartanarusheniy.org/2016-09-18/stat/812384676 [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Выборы глав регионов в 2017 году: сценарии кампаний и прогнозы, „Фонд развития гражданского общества” 2017, 28.08, http://civilfund.ru/mat/105 [dostęp: 03.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Выборы депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 года, „Карты итогов выборов”, http://2011.kartaitogov.org/p/99 [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Выборы депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 года. Единая Россия, „Карты итогов выборов”, http://2011.kartaitogov.org/p/23 [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, Национальный Центр Мониторинга Демократических Процедур Бюллетень N° 5, март 2008, Независимый институт выборов, http://www.vibory.ru/Regs/GD/soderzh.htm [dostęp: 14.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Голосов Г., Дилеммы авторитарной политической реформы, „Полит.ру” 2012, 18.05, http://polit.ru/article/2012/05/18/elect/ [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Государство не выполняет свои обязанности перед гражданами, считают россияне, „Levada.ru” 2016, 20.04, http://www.levada.ru/2016/04/20/gosudarstvo-ne-vypolnyaet-svoi-obyazannosti-pered-grazhdanamischitayut-rossiyane/ [dostęp: 28.11.2016].
Zobacz w Google Scholar

Действующие главы субъектов Российской Федерации, http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Действующие_главы_субъектов_Российской Федерации&stable=1 [dostęp: 04.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Демократический аудит регионов. Предварительные результаты, Институт „Общественная экспертиза”, http://www.freepress.ru/publish/publish043.shtml [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Доклад Комиссии „Круглого стола 12 декабря” по Общественному расследованию событий 6 мая 2012 года на Болотной площади, 2013, 22.04, http://rt12dec.ru/bolotnoe-delo/doklad-komissii-kruglogo-stola-12-dekabrya-po-obshhestvennomu-rassledovaniyu-sobytij-6-maya-2012-goda-na-bolotnoj-ploshhadi-22-04-2013/ [dostęp: 04.06.2016].
Zobacz w Google Scholar

Доклад Финансовая деятельность политических партий накануне выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2016 г., Движение „Голос”, Москва, 2016, 04.08, http://st.golosinfo.org/2016/08/Doklad-fi ansovaya-deyatelnost-politicheskih-partii-nakanune-vyborov-deputatov-GD-FS-RF.pdf [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Доклад Финансовая деятельность политических партий накануне выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2016 г., Движение „Голос”, „Golosinfo.org” 2016, 04.08, http://st.golosinfo.org/2016/08/Doklad-finansovaya-deyatelnost-politicheskih-partii-nakanune-vyborov-deputatov-GD-FS-RF.pdf [dostęp: 09.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Замечания директора Левада-центра Л. Д. Гудкова по поступившему Акту проверки, „Levada.ru” 2016, 07.09, http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2016/09/Zamechaniya-direktora-k-Aktu-proverki.pdf [dostęp: 03.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Ивахник А., Партийно-правительственный дуализм, „Политком.RU” 2013, 05.04, http://politcom.ru/15598.html [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

История Всероссийской политической партии „Единая Россия”, „РИА Новости” 2011, 01.12, https://ria.ru/spravka/20111201/501376946.html [dostep: 15.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

К новой модели российского федерализма: взгляд из регионов. Доклады проекта – 2011. Горбачев-фонд, Москва 2011, http://www.gorby.ru/userfiles/book_rus12.pdf [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Как изменялось избирательное законодательство за последние 27 лет, „Golosinfo.org”, http://www.golosinfo.org/timeline/#34 [dostęp: 25.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Кризис и идейно-политические взгляды россиян: левый поворот или объединение вокруг власти?, „Всероссийский центр изучения общественного мнения. Пресс-выпуск” 2009, 03.02, No 1147, http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=11340 [dostęp: 10.03.2013].
Zobacz w Google Scholar

Критерии оценки эффективности губернаторов. История вопроса и методика Фонда развития гражданского общества, Фонд развития гражданского общества, http://civilfund.ru/mat/61 [dostęp: 06.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., Выборы региональных законодательных собраний осени 2004 года: избиратель ищет новых героев, http://www.indem.ru/idd2000/anal/Kinev/OsenZS05.htm [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., Институционально-политические особенности российских выборов 2016 года. Комитета гражданских инициатив, s. 15, https://komitetgi.ru/upload/uploaded_files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202016-1%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F.doc [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Кынев A., Институционально-политические особенности российских выборов 2016 г., Комитет гражданских инициатив, 2016, 26.04, https://komitetgi.ru/analytics/2802/ [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Лауринавичюс М., Кащюнас Л., Кяршанскас В., Пирамида путинской власти: кто на самом деле управляет Россией?, „Delfi.ru” 2014, 04.08, http://inosmi.ru/russia/20140805/222160424.html [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Любарев А., Сбор подписей избирателей и регистрация кандидатов и партсписков, 2010, 28.10, http://www.democracy.ru/article.php?id=3104 [dostęp: 07.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Макаренко Б. [И.], Партийная система и перспективы политического плюрализма в России, „Политком.RU” 2010, 08.10, http://politcom.ru/10851.html [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Макаренко Б. И., Партийная система России в 2008 году, [w:] Ежегодный доклад ИнОП „Оценка состояния и перспектив политической системы России”, Институт Общественного Проектирования (ИНОП), 2009, 02.04, http://www.inop.ru/files/Chapter12.pdf [dostęp: 16.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Макаров Б. А., Отмена выборов как средство борьбы с терроризмом, Фонд Информатика для демократии, http://www.indem.ru/idd2000/polemika/Makarov/Otmena.htm [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Малашенко А., Как конфликт с силовиками изменил отношения Кадырова с Путиным, „Московский Центр Карнеги”, https://carnegie.ru/commentary/59949 [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Мартовские рейтинги одобрения и доверия. Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?, „Левада-Центр” 2017, 05.04, http://www.levada.ru/2017/04/05/martovskie-rejtingi-odobreniya-i-doveriya-5/ [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Мотивация участвовать в выборах, „Levada.ru” 2016, 12.07, http://www.levada.ru/2016/07/12/motivatsiya-uchastvovat-v-vyborah/ [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Мотивы и факторы электорального выбора, Фонд „Общественное мнение” 2007, 13.12, http://bd.fom.ru/report/cat/mot_el/d074922 [dostęp: 31.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Новый рейтинг политического влияния „Политический класс России”, „Политком.RU” 2016, 04.07, http://politcom.ru/21256.html [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Обновленный рейтинг демократичности регионов, 12.05.2015, https://alexander-kynev.livejournal.com/230047.html [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Образ партий, „Левада-Центр” 2016, 24.06, http://www.levada.ru/2016/06/24/obraz-partij/ [dostęp: 12.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Общероссийский народный фронт: узнаваемость и оценка деятельности, „Levada.ru” 2015, 07.09, http://www.levada.ru/print/07-09-2015/obshcherossiiskii-narodnyi-front-uznavaemost-i-otsenka-deyatelnosti [dostęp: 12.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Оппозиция: необходимость, узнаваемость и доверие, „Левада-Центр” 2016, 14.03, http://www.levada.ru/2016/03/14/oppozitsiya-neobhodimost-uznavaemost-i-doverie/ [dostęp: 12.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Опрос «Левада-центра»: «Единая Россия» – марионеточная структура, „Левада-Центр”, 2013, 09.07, https://www.levada.ru/2013/07/09/opros-levada-tsentra-edinaya-rossiya-marionetochnaya-struktura/ [dostęp: 09.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Отчет об итогах наблюдения за организацией и проведением политическими партиями процедуры предварительного голосования (праймериз) по отбору кандидатов для выдвижения на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 г., Движение „Голос”, „Golosinfo.org” 2016, 15.06, https://www.golosinfo.org/ru/articles/97861 [dostęp: 09.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Перцев А., Чем займется „Единая Россия” на президентских выборах и после, Московский Центр Карнеги, 2018, 17.01, http://carnegie.ru/commentary/75282 [dostęp: 16.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Петров Н., Титков А., Рейтинг демократичности регионов Московского Центра Карнеги: 10 лет в строю, Московский центр Карнеги, Москва 2013, http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Политические партии, выдвижение которыми кандидатов, списков кандидатов не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в соответствии со статьей 351 Федерального закона nr 67-ФЗ „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”) Информация, указанная в пп. „б” – „г”, составлена на основании данных ГАС „Выборы” и носит справочный характер. Согласно п. 10 ст. 351 Федерального закона nr 67-ФЗ списки политических партий, http://cikrf.ru/cik_info/part_din/13/index.html [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Предстоящие выборы и образ нынешней Госдумы, „Левада-Центр” 2016, 18.07; http://www.levada.ru/2016/07/18/predstoyashhie-dumskie-vybory-i-obraz-nyneshnej-gosdumy/ [dostęp: 12.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Путин заслонил единороссов, „Левада-Центр” 2014, 13.08, http://www.levada.ru/2014/08/13/putin-zaslonil-edinorossov/ [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Путинское большинство: структура, динамика, политические предпочтения, Фонд развития гражданского общества, 2016, 05.05, http://civilfund.ru/mat/view/100 [dostęp: 07.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в ноябре 2016 г., Агентство политических и экономических коммуникаций, 2016, 06.12, http://www.apecom.ru/articles/?ELEMENT_ID=3262 [dostęp: 06.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Рейтинг Фонда „Петербургская политика” за февраль 2015 года. Активность правоохранительных органов в отношении высокопоставленных региональных и муниципальных чиновников в 2014–2015 гг. (губернаторы, вице-губернаторы, министры, депутаты ЗС, представители в регионах, руководители представительств федеральных ведомств, главы, заместители глав, главы администраций муниципальных образований – без учета случаев ДТП и бытовых инцидентов), https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2015-02 [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рейтинг Фонда „Петербургская политика” за февраль 2016 года, https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-02 [dostęp: 14.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рейтинг Фонда „Петербургская политика” за июнь 2017 года, https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2017-06 [dostęp: 14.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сколько партий нужно России?, „ВЦИОМ. Пресс-выпуск” 2008, 26.09, No 1056, http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/10746.html?no_cache=1&cHash=e4d43fbcf3 [dostęp: 12.04.2012].
Zobacz w Google Scholar

Сланова И. А., Региональные отделения политических партий как субъект избирательного процесса. Особенности участия региональных отделений политических партий в выборах, Министерство юстиции Российской Федерации, 2012, 27.01, http://to15.minjust.ru/ru/novosti/regionalnye-otdeleniya-politicheskih-partiy-kak-subekt-izbiratelnogo-processa-osobennosti [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Смешанные округа на выборах в госдуму в 2016 году: особенности конкуренции и стимулы развития политической системы, Институт социально-экономических и политических исследований, http://www.isepr.ru/upload/iblock/954/isepr_analiz_narezki.pdf [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Становая Т., Путин в Думе. Новый формат российского парламента, Московский Центр Карнеги, 2016, 23.06, http://carnegie.ru/commentary/2016/06/23/ru-63886/j2d9 [dostęp: 13.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Становая Т., Трансформация путинских элит: 2014−2024, Московский Центр Карнеги, 2017, 26.07, http://carnegie.ru/2017/07/26/ru-pub-72625 [dostęp: 21.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Туровский Р. [Ф.], Выборы – 2016: новые и старые тенденции в регионах, „Politcom.ru” 2016, 26.09, http://politcom.ru/21554.html [dostęp: 26.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Туровский Р. [Ф.], Губернаторские отставки и назначения: «антикризисные маневры» федеральной власти, „Политком.Ru” 2009, 24.02, http://politcom.ru/7677.html [dostęp: 09.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Туровский Р. Ф., Региональные выборы в России: случай атипичной демократии, „Democracy.ru” 2007, 21.01, http://www.democracy.ru/article.php?id=1342 [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Туровский Р. [Ф.], Региональные выборы и эволюция элит в современной России, „Агентство Политических Новостей – Нижний Новгород” 2006, 04.05, http://apn-nn.com/80006-400773.html [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Февральские рейтинги одобрения и доверия, „Левада-Центр” 2015, 26.02, http://www.levada.ru/2015/02/26/fevralskie-rejtingi-odobreniya-i-doveriya-4/ [dostęp: 12.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Чеснаков А., О партработе с регионами, „Актуальные комментарии” 2013, 11.06, Фонд „Центр политической конъюнктуры”, http://actualcomment.ru/o_partrabote_s_regionami.html [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Чирикова А. Е., Российская элита и ее роль в общественном развитии: вызовы ХХI века, s. 8–9, http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Chirikova.doc [dostęp: 03.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления Российской Федерации, Обновлено 2018, 06.04, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/# [dostęp: 16.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Чуров В. Е., Арлазаров В. Л., Соловьев А. В., Итоги выборов. Анализ электоральных предпочтений, ЦИК России, 2008, 15.09, http://cikrf.ru/activity/relevant/detail/29380/ [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Шпилькин С. А., Статистическое исследование результатов российских выборов 2007–2009 гг., „Троицкий вариант” 2009, 27.10, No 40, https://trv-science.ru/2009/10/27/statisticheskoe-issledovanie-rezultatovrossijskix-vyborov-2007-2009-gg/ [dostęp: 12.12.2017].
Zobacz w Google Scholar

Яшин И., Независимый экспертный доклад. Партия „Криминальная Россия”, http://putin-itogi.ru/f/IlyaYashin-PartyCriminalRussia.pdf [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Arrested Mayor Haunts Russia’s Yaroslavl Election, „BBC News” 2013, 06.09, http://www.bbc.com/news/world-europe-23984725 [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Bordachev T., Russia’s Pivot to the East and Comprehensive Eurasian Partnership, „Valdaiclub.com” 2016, 31.08, http://valdaiclub.com/a/highlights/russia-pivot-to-the-east-and-comprehensive/ [dostęp: 12.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Coalson R., Statistics Point To Massive Fraud In Russia’s Duma Vote, „Radio Free Europe/Radio Liberty” 2016, 20.09, https://www.rferl.org/a/statistics-point-to-massive-fraud-russia-state-duma-elections/28002750.html [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Golosov G., Building a New Political Machine, „Russian Analytical Digest” 2009, No 57, s. 3, http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD-57-2-6.pdf [dostęp: 28.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Goode J. P., The Unintended Consequences of Russia’s Gubernatorial Elections, „PONARS Eurasia Policy Memo” 2013, No 283, http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm_283_Goode_Sept2013.pdf [dostęp: 06.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Pannier B., Kazakhstan: Ruling Party Gets Even Bigger, „Radio Free Europe/Radio Liberty” 2006, 22.12, http://www.rferl.org/a/1073642.html [dostęp: 16.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Pertsev A., United Russia Primaries Open Pandora’s Box, Carnegie Moscow Center, 2016, 02.06, http://carnegie.ru/commentary/?fa=63712 [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Piwowarow J., W Rosji jedynym liberałem jest państwo, „Newsweek.pl” 2008, 12.04, http://www.newsweek.pl/europa/w-rosji-jedynym-liberalem-jest-panstwo,44236,1,1.html [dostęp: 20.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Reuter O. J., 2016 State Duma Elections: United Russia after 15 Years, „Russian Analytical Digest” 2016, No 189, s. 4, http://www.laender-analysen.de/russland/rad/pdf/Russian_Analytical_Digest_189.pdf [dostęp: 28.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Slider D., Petrov N., United Russia’s „Primaries”: A Preview of the Duma Elections?, „Russian Analytical Digest”, No 186, s. 7, http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:50404/eth-50404-01.pdf [dostęp: 27.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Surkov V., Divides Democracy, „Kommersant” 2016, 29.06, http://www.kommersant.com/p686274/r_1/Vladislav_Surkov_Divides_Democracy/ [dostęp: 29.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Walczak D., Komisja ekspercka rosyjskiego rządu uznała za niemożliwe odrzucenie antyterrorystycznego prawa Jarowoj, „PAI” 2017, 20.01, http://interpresspai.pl/pl/rosja/item/7794-komisja-ekspercka-rosyjskiego-rzaduuznala-za-niemozliwe-odrzucenie-antyterrorystycznego-prawa-jarowoj [dostęp: 03.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Wines M., Drive to Impeach Russian President Dies in Parliament, „New York Times” 1999, 16.05, http://www.nytimes.com/1999/05/16/world/drive-to-impeach-russian-president-dies-in-parliament.html [dostęp: 28.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

„Голос”: Бесплатное использование „одной из партий” школ и больниц для проведения праймериз недопустимо, „Росбалт.RU” 2016, 23.03, http://www.rosbalt.ru/federal/2016/03/23/1500316.html [dostęp: 09.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

„ЕдинаяРоссия”выдвинулаПутинакандидатомвпрезидентыРФотпартии, „Россия сегодня” 2011, 27.11, https://ria.ru/politics/20111127/499515128.html [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

„Единая Россия” исключила Андрея Горохова из списков праймериз в Госдуму, „Калининград.Ru” 2016, 26.06, https://kgd.ru/news/policy/item/54941-edinaya-rossiya-isklyuchila-andreya-gorohova-iz-spiskov-prajmeriz-v-gosdumu [dostęp: 22.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

„Единая Россия” провела „аудит” членов партии: более 80 тысяч человек утратили связь, „NEWSru.com” 2008, 06.08, http://www.newsru.com/russia/06aug2008/members.html [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

„Паровозы” отказались от депутатских мандатов, „BBCRussian.com” 2007, 14.12, http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7143000/7143989.stm [dostęp: 01.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

„Российский консерватизм” стал официальной идеологией „Единой России”, „РИА Новости” 2009, 21.11, https://ria.ru/politics/20091121/194856090.html [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

„паровозов” отказались работать в Госдуме. „Преемником” Путина в Думе стал Сергей Капков – человек Абрамовича, „NEWSru.com” 2007, 13.12, http://www.newsru.com/russia/13dec2007/parovozy.html [dostęp: 01.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Аваков А., „Воспитание Тулеева”: политологи объяснили подоплеку громких задержаний в Кузбассе, „Московский Комсомолец” 2016, 15.11, http:// www.mk.ru/politics/2016/11/15/vospitanie-tuleeva-politologi-obyasnili-podopleku-gromkikh-zaderzhaniy-v-kuzbasse.html [dostęp: 16.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Агитаторы „Единой России” воспользуются тезисом „большинство не может ошибаться”, 2016, 11.08, https://slon.ru/posts/71909 [dostęp: 12.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Алексей Макаркин: „Внешнеполитическая мобилизация слабеет, но ощущение величия сохраняется, так как связано с более глубинными чувствами, чем просто крымский эффект”, „Политком.RU” 2016, 29.12, http://politcom.ru/21926.html [dostęp: 18.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Альбац Е., Чтопроисходитс„Единой Россией”?, „Эхо Москвы” 2013, 01.04, http://echo.msk.ru/programs/albac/1043194-echo/ [dostęp: 07.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Афанасьев М., Есть ли в России спрос на модернизацию. Часть II. Принцип политического плюрализма приходит в головы россиян „от противного”, „Газета.ru” 2009, 16.06, https://m.gazeta.ru/comments/2009/06/16_x_3211160.shtml [dostęp: 06.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

ВОНФзаявилиодавлениирядагубернаторовнаучастниковпраймериз ЕР, „РИА Новости” 2016, 15.05, https://ria.ru/politics/20160515/1433688634.html [dostęp: 14.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

В России растет количество политзаключенных – центр „Мемориал”, „Крым. Реалии” 2015, 04.06, https://ru.krymr.com/a/news/27053923.html [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

В. Иванов: Образ „идеальной России”, „Взгляд” 2006, 05.10, http://www.vz.ru/columns/2006/10/5/51571.html [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

В. Рыжков: „Единая Россия” – это инструмент, „Время” 2002, 04.03, http://www.vremya.ru/print/20314.html [dostęp: 16.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

В. Юрченко, Откуда берутся молодые технократы, „Новая газета” 2017, 23.10; Президентский резерв управленческих кадров, https://gossluzhba.gov.ru/rezerv [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Белобородова О., Вячеслав Володин возглавит региональную группу „Единой России”, „Взгляд” 2016, 27.06, https://vz.ru/politics/2016/6/27/818318.print.html [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Берсенева Т., КС изучает, в какой части решения ЕСПЧ должны исполняться, „Pravo.ru” 2015, 01.07, http://pravo.ru/court_report/view/119876/ [dostęp: 12.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Боос не останется губернатором Калининградской области, https://rb.ru/article/boos-ne-ostanetsya-gubernatorom-kaliningradskoy-oblasti/6510297.html [dostęp: 06.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Бочарова С., Господин исполнитель, „РБК” 2015, 15.07, https://www.rbc.ru/society/15/07/2015/56bcb9b39a7947299f72bdea [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Бочарова С., За неправый уклон. Алексей Кудрин раскритиковал „Единую Россию” у Познера вслед за Мироновым, „Газета.Ру” 2010, 09.02, http://www.gazeta.ru/politics/2010/02/09_a_3321653.shtml [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Вандышева О., Михаил Юревич перешел из губернаторов в депутаты, „Expert Online” 2014, 12.02, http://expert.ru/2014/02/12/mihail-yurevich-pereshel-iz-gubernatorov-v-deputatyi/ [dostęp: 07.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Веретенникова К., „Медведи” не летают. Борис Грызлов заявил о том, что крылья „Единой России” не нужны, „Время” 2005, 25.04, http://vremya.ru/print/123558.html [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Винокуров А., „Единая Россия” реформирует внутренние платформы, „Газета.Ру”2017,05.04, https://www.gazeta.ru/politics/2017/04/05_a_10612793.shtml#page1 [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Винокуров А., Правительство и партия едины, „Газета.ру” 2017, 23.01, https://www.gazeta.ru/politics/2017/01/23_a_10488791.shtml#page3 [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Винокуров А., Братерский А., Маетная Е., Из МВДвправозащитники. Генерал-майор МВД Татьяна Москалькова стала новым омбудсменом, „Газета.Ру” 2016, 21.04, https://m.gazeta.ru/politics/2016/04/21_a_8189525.shtml [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Винокуров А., Дергачев В., Юрий Чайка решит судьбу коммуниста. Депутаты от КПРФ напишут письмо Путину с просьбой защитить их коллегу, „Газета.Ру” 2015, 17.12, https://www.gazeta.ru/politics/2015/12/17_a_7975379.shtml?updated [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Винокуров А., Стародубцева М., „Возвращаться, чтобы сесть, не совсем правильно”, „Газета.Ру” 2015, 17.07, https://www.gazeta.ru/politics/2015/07/17_a_7643441.shtml?updated [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Винокурова Е., „В элитах состояние истерии. Вид машины СК вызывает панику”. В регионах – резкий рост влияния силовиков. „Они уже пытаются назначать своих губернаторов”, „Znak” 2013, 25.11, https://www.znak.com/2013-11-22/v_regionahrezkiy_rost_vliyaniya_silovikov_oni_uzhe_pytayutsya_naznachat_svoih_gubernatorov [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Винокурова Е., „ЕР не прочь стать более независимой”. Администрация президента стала уделять „Единой России” меньше внимания, „Znak” 2016, 22.12, https://www.znak.com/2016-12-22/administraciya_prezidenta_stala_udelyat_edinoy_rossii_menshe_vnimaniya [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Винокурова Е., „Тебе звонят и говорят: есть хороший карьерный вариант, подъезжай”. Как снимают и назначают губернаторов в 2017 году, „Znak” 2017, 06.02, https://www.znak.com/2017-02-06/kak_snimayut_i_naznachayut_gubernatorov_v_2017_godu [dostęp: 09.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Владимир Рыжков: „Единая Россия” – это инструмент, „Vremya.ru” 2002, 04.03, http://www.vremya.ru/print/20314.html [dostęp: 20.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Владислав Сурков: Президент и „Единая Россия” – одно политическое целое. – Единая Россия (официальный сайт партии), „Лента.Ру” 2007, 09.06, https://lenta.ru/lib/14159273/full/#101 [dostęp: 13.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Володин: выборы должны быть конкурентными и легитимными, „РИА Новости” 2015, 01.31, https://ria.ru/politics/20150131/1045217989.html [dostęp: 06.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Володин и Поклонская вошли в предвыборный список „Единой России”, „Интернет-портал Российской газеты” 2016, 27.06, https://rg.ru/2016/06/27/er-utverdila-kandidatami-v-gd-volodina-govoruhinapoklonskuiu-shamanova.html [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Гаазе К., Кабинет имени Путина: что президент может сделать с правительством, „РБК” 2017, 04.08, https://www.rbc.ru/opinions/politics/04/08/2017/598332769a794724574a5e85 [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Гельман В., Трансформация российской партийной системы, „Публичные лекции «Полит.ру»” „Полит.ру”, 2008, 14.03, http://polit.ru/article/2008/03/14/gelman/ [dostęp: 28.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Гирин Н., Заданный процент. Участие в праймериз „фронтовиков” не изменит долю новых лиц в будущих списках депутатов „Единой России”, „Новая газета” 2011, 12.08, https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/08/12/45418-zadannyy-protsent [dostęp: 08.09.2014].
Zobacz w Google Scholar

Гогин С., Единоросса и зампреда Закса Ульяновской области поймали на полумиллионной взятке, „Новая газета” 2016, 21.06, https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/06/21/68991-iz-kresla-vitse-spikera-pod-sledstvie [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Голубицкая И., За 15 лет число чиновников в России выросло вдвое, „Myslo. ru” 2017, 16.01, https://myslo.ru/news/tula/2017-01-16-za-15-let-chislo-chinovnikov-v-Rossii-viroslo-vdvoe [dostęp: 16.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Гордеев В., Витько С., В правительстве обсудили отсрочку „пакета Яровой” на пять лет, „РБК” 2017, 04.07, https://www.rbc.ru/politics/04/07/2017/595b2df89a794768b832dbf1 [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Госдума рассмотрит 13 октября законопроект „О Правительстве”, „ИТАР-ТАСС” 2004, 12.10, http://uchebana5.ru/cont/1560816-p12.html [dostęp: 04.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Госдума седьмого созыва начнет работу после обращения президента РФ, ТАСС, 2016, 05.10, http://tass.ru/politika/3678493 [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Двум бывшим заместителям губернатора Кемеровской области до июня продлили домашний арест, „ТАСС” 2018, 09.02, http://tass.ru/sibir-news/4943822 [dostęp: 14.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Деменев В., „Единая Россия” приватизирована на 99%, „Свободная Пресса Нижний Новгород” 2010, 17.12, http://svpressa-nn.ru/2010/169/edinaya-rossiya-privatizirovana-na-99.html [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Деменев В., Главный оппонент „Единой России” – губернатор?, „Свободная Пресса Нижний Новгород” 2010, 28.05, http://svpressa-nn.ru/2010/142/glavnyi-opponent-edinoi-rossii-gubernator.html [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Дергачев В., Винокуров А., Галимова Н., КПРФ просит ЕР выйти из офшоров, „Газета.Ру” 2015, 01.09, https://m.gazeta.ru/politics/2015/09/01_a_7734731.shtml [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Дергачев В., Кузнецова Е., Линделл Д., „Варяг” из центра: как изменился портрет губернатора-новичка за 18 лет, „РБК” 2017, 16.10, https://www.rbc.ru/politics/16/10/2017/59de58a99a79474f1855c9d0?utm_source=amp_full-link [dostęp: 14.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Для чиновников категории „А” пенсионный возраст с 70 лет. „Дворянский жест” Путина, http://maxpark.com/community/2831/content/1484889 [dostęp: 04.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Доброхотов Р., Летающий медведь и тоска в „Единой России”. Заседание так называемого либерального клуба „Единой России” многое расставило по местам, „Slon.ru” 2011, 26.10, https://republic.ru/russia/letayushchiy_medved_i_toska_v_edinoy_rossii-692058.xhtml [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Доронина О., Единоросы омедведились, „Expert Online” 2012, 28.05, http://expert.ru/2012/05/28/edinorossyi-omedvedilis/ [dostęp: 09.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Доронина О., Иносчет дотюрьмы доведет, „Expert Online” 2012, 26.06, http://expert.ru/2012/07/26/inoschet-do-tyurmyi-dovedet/ [dostęp: 12.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Дума разрешила нефтегазоносным округам отменить выборы губернаторов, „РИА Новости” 2015, 27.01, https://ria.ru/politics/20150127/1044538621.html [dostęp: 09.06.2018]; http://expert.ru/russian_reporter/2013/14/chtobyi-zdes-byili-ih-dengi-zhenyi-i-lyubovnitsyi/ [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Евстифеев Д., Белый террор. Зюганов пожаловался Путину на преследование коммунистов – в понедельник один депутат от КПРФ получил срок, другой попал под следствие, „Газета.Ру” 2014, 26.05, https://www.gazeta.ru/social/2014/05/26/6049073.shtml?updated [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Жегулев И., Черные кассиры Почему «Единую Россию» принуждают отказаться от неофициальных избирательных фондов, „Meduza” 2016, 31.03, https://meduza.io/feature/2016/03/31/chernye-kassiry [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Жуков В., „Из-за Абдулкадырова единороссы чуть не потеряли Нижний Тагил”, „URA.RU” 2016, 06.06, https://ura.news/articles/1036268058 [dostęp: 22.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Зудин А. Ю., Новая публичность: моноцентризм и „режим консультаций”, Библиотека РАПН, 2006, 04.01, http://www.rapn.ru/library.php?d=291&n=35&p=12 [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Игнатьев В., Политические измены Олега Сорокина, „Общая Газета” 2015, 29.09, http://og.ru/politics/2015/09/29/politicheskie-izmeny-olega-sorokina [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Иноземцев В., Как рухнет режим. Возможный сценарий, „Republic.ru” 2015, 05.01, https://republic.ru/insights/1202339/ [dostęp: 10.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Иноземцев В., Накопленная усталость, или Когда рухнет режим? Причины, по которым этопроизойдет, автором уже описаны, осталось понять – когда, „Republic.ru” 2016, 27.12, https://republic.ru/posts/77872 [dostęp: 10.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

К рассмотрению проекта федерального бюджета Государственная дума приступила в полном составе, „Телекомпания НТВ” 2009, 21.10, http://www.ntv.ru/novosti/178438/video/ [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Кашин О., Аплодирующаямассовка. Чем„Единая Россия” хуже КПСС? Партия власти как главный враг российского правящего класса, „Republic. ru” 2016, 23.01, https://republic.ru/posts/78805 [dostęp: 28.01.2016].
Zobacz w Google Scholar

Кичанова В., Более 70% россиян поддержали право регионов на самоопределение, „Slon.ru” 2014, 18.11, http://slon.ru/fast/russia/71-rossiyan-podderzhal-pravo-regionov-na-samoopredelenie-1185554.xhtml [dostęp: 03.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Козлов П., Кремль не продлит договор с Татарстаном. Изменит ли это что-то?, Русская служба Би-би-си, 2017, 11.08, https://www.bbc.com/russian/features-40904692 [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Колесников А., Владимир Владимирович приступил к реализации программы Бенито Муссолини. Чай с Путиным-2, „Новая газета” 2011, 06.05, https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/05/09/5704-vladimir-vladimirovich-pristupil-k-realizatsii-programmy-benito-mussolini [dostęp: 15.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Коломиец М., Личная ответственность за честные выборы: Володин включен в список „ЕР”, „Ридус. Агентство гражданской журналистики” 2016, 27.06, https://www.ridus.ru/news/224864.html [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Комаров А., В чем особенности праймериз „Единой России”, „Dni.ru” 2017, 28.05, https://dni.ru/polit/2017/5/28/370409.html [dostęp: 28.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Конституционный суд разрешил не платить компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа, „Ведомости” 2017, 19.01, https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/01/19/673644-konstitutsionnii-sud-yukosa [dostęp: 12.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

КречетниковА.,ОНФ–замена„ЕдинойРоссии»илиприцепкней?,„BBCRussia. com” 2013, 29.03, http://www.bbc.com/russian/russia/2013/03/130329_putin_party_construction [dostęp: 16.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Кто финансирует российские партии?, 2015, 05.09, http://inance.ru/2015/09/finansi-partij/ [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Кузьменкова О., Кресло за лояльность. Кандидатов, снявшихся с региональных выборов в пользу „Единой России”, обещали трудоустроить за проявленную лояльность, „Газета.Ру” 2012, 15.10, http://www.gazeta.ru/politics/2012/10/15_a_4812865.shtml [dostęp: 10.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., Отмежевание от тени. Путин начал дистанцироваться от „Единой России” уже давно, „Republic.ru” 2012, 17.01, https://republic.ru/russia/otmezhevanie_ot_teni-731496.xhtml [dostęp: 16.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., Партийные финансы: как „оппозиция” догоняет „партию власти”, „Forbes.ru” 2015, 14.05, http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/288267-partiinye-finansy-kak-oppozitsiya-dogonyaet-partiyu-vlasti [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., С фигой в кармане, „Газета.ру” 2011, 14.03, https://www.gazeta.ru/comments/2011/03/14_x_3553753.shtml [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Левинсон А., Важнейшее из искусств: как телевидение формирует сознание россиян, „РБК” 2016, 24.08, http://www.rbc.ru/opinions/politics/24/08/2016/57bd601b9a7947df992a83c1 http://www.rbc.ru/opinions/politics/24/08/2016/57bd601b9a7947df992a83c1 [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

М. Прохоров: Власть в регионах „приватизируют» силовики, „РБК” 2013, 06.11, https://www.rbc.ru/politics/06/11/2013/570412559a794761c0ce3655 [dostęp: 16.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

М. Рубин, Е. Антонова, Единороссы и ОНФ разберутся с нелояльными властями в регионах, „РБК” 2015, 09.12, https://www.rbc.ru/politics/09/12/2015/5666f6019a7947b905751cc1?from=materials_on_subject [dostęp: 14.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Макутина М., „Голос” обнаружил схему скрытого финансирования „Единой России”, „РБК” 2016, 04.08, http://www.rbc.ru/politics/04/08/2016/57a1f67c9a7947f9e2d61f2a [dostęp: 09.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Макутина М., Рубин М., „Единая Россия” перемешает округа на выборах вопреки протестам оппозиции, „РБК” 2015, 15.10, https://www.rbc.ru/politics/15/10/2015/561f8e4d9a7947ddd08d3e7d [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Макутина М., Рустамова Ф., Стародубцева М., Принтер правительства: кто заставил Думу принять рекордное число законов, „РБК” 2016, 24.07, https://www.rbc.ru/politics/24/07/2016/578f789c9a7947c1f15cf09e [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Медведев встретится с участниками праймериз „Единой России”, „Взгляд.Ру” 2016, 28.03, http://www.vz.ru/news/2016/3/28/801942.html [dostęp: 22.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Медведев запретил главам регионов называться президентами, „Газета Известия” 2010, 29 декабря, http://izvestia.ru/news/483625 [dostęp: 05.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Медведев получил корочки „Единой России”, „LIFE.NEWS” 2012, 22.05, 13:32, http://lifenews.ru/news/92489 [dostęp: 07.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Минеева Ю., Политические бюджетники. Исследование „ГОЛОСа”: как финансовая поддержка „правильных” партий оборачивается заключением выгодных госконтрактов, „Новая газета” 2016, 10.08, https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/08/10/69503-politicheskie-byudzhetniki [dostęp: 09.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

На праймериз в Москве пришло рекордное количество избирателей, „Газета района Замоскворечье (ЦАО) Замоскворечье” 2014, 12.06, http://zamoskvorech.caoinform.ru/2014/06/12/na_prajmeriz_v_moskve_prishlo_rekordnoe_kolichestvo_izbiratelej/ [dostęp: 28.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Наша российская модель демократии называется суверенной демократией, www.edinros.ru/news.html?id=114108 [dostęp: 13.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Никифорова М., Черкасов Г., Хамраев В., Большая партийная мечта, „Vremya.ru” 2002, 04.03, http://www.vremya.ru/2002/37/13/20312.html [dostęp: 05.04.2015].
Zobacz w Google Scholar

О планах „Единой России” корреспонденту газеты „Время новостей” Марии Никифоровой рассказал председатель генерального совета партии Александр Беспалов, „Время Новостей Online” 2002, 04.03, http://www. vremya.ru/print/20314.html [dostęp: 19.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Опрос: Россиянам важнее стабильность, а не реформы, „Vedomosti.ru” 2016, 22.07, https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/22/650219-rossiyanam-vazhnee-stabilnost [dostęp: 24.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Осипов И., Как финансируются российские выборы: расследование Forbes, „Forbes.ru” 2012, 10.10, http://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/159304-novyi-sezon-ohoty-na-biznes-naidutsya-li-biznesmeny-sredi-senatorov [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Осипов Н., „Ельцинская гвардия” уходит на покой: региональную власть ждут перемены, „Вести.Ру” 2009, 11.11, http://www.vesti.ru/doc.html?id=325197&tid=74515 [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Отмена принципа „двух ключей” негативно отразилась на аукционах по недрам в ХМАО, „Ura.news” 2006, 08.02, https://ura.news/news/761 [dostęp: 09.08.2018]
Zobacz w Google Scholar

Очерки истории партии „Единая Россия”. Глава 7. Блоки Рыбкина и Черномырдина. НДР как новая версия „партии власти” и результат выборов в Госдуму 17 декабря 1995 года, „Московская областная газета” 2016, 16.08, http://moscowoblgazeta.ru/663-istoriya-er.-glava-7.html [dostęp: 23.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Партийная щедрость: с кем „Единая Россия” поделилась властью в округах, „РБК” 2016, 29.06, https://www.rbc.ru/politics/29/06/2016/57729ebb9a79476a6d3a840a [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Партийные проекты, http://er.ru/party/projects/ [dostęp: 13.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Перцев А., Свои миры: как начала разрушаться вертикаль власти, Московский Центр Карнеги, 2017, 18.01, http://carnegie.ru/commentary/?fa=67705 [dostęp: 10.02.2016].
Zobacz w Google Scholar

Песков о назначении „силовиков” в регионах: Путин им доверяет, 2016, 28.07, https://ria.ru/politics/20160728/1473088914.html [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Подосенов С., „Нынешняя Россия наиболее близка к идеальной”. Согласно опросу Левада-центра, 86% россиян гордятся своей страной, „Gazeta. ru” 2014, 19.11, http://www.gazeta.ru/politics/2014/11/18_a_6305885.shtml [dostęp: 27.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Политологикюбилею„ЕдинойРоссии”подвелиитогидеятельностипартии, „РИА Новости” 2011, 01.12, https://ria.ru/politics/20111201/503028008.html; http://er.ru/history/ [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Почему арестован губернатор Сахалина. Экономист Наталья Зубаревич о начале „разборок по понятиям” для отъема региональной нефтегазовой ренты, „Ведомости” 2015, 04.03, https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/04/geografiya-gubernator-ne-po-ponyatiyam [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Продлили удовольствие. „Единая Россия” увлеклась своими праймериз, „Lenta.ru” 2011, 27.07, https://lenta.ru/articles/2011/07/27/primaires/ [dostęp: 28.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Путин: фракция ЕР в Госдуме обновилась наполовину, „Актуальные комментарии” 2011, 08.12, http://actualcomment.ru/putin_fraktsiya_er_v_gosdume_obnovilas_napolovinu.html [dostęp: 22.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Резунков В., Самая скучная кампания, „Радио Свобода” 2016, 16.09, https://www.svoboda.org/a/27991655.html [dostęp: 20.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рейтер С., Стаббс Д., Как арест губернатора Кировской области связан с парламентскими выборами, „Reuters.com” 2016, 20.10, https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN12K231?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0 [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рейтинг эффективности губернаторов. Восьмой выпуск, Фонд развития гражданского общества, 2015, 10.02, http://civilfund.ru/mat/view/73 [dostęp: 06.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Родионов А., Белянин А., Пашкова Т., 2,5 года с Мишариным – итоги работы губернатора Свердловской области Подробный анализ ситуации от „Нового Региона”, https://newdaynews.ru/ekb/386498.html [dostęp: 03.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рожкова Н., Золото партий. Кто спонсирует политику в России?, „Lenta. ru”, https://lenta.ru/articles/2016/06/03/zoloto/ [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рожкова Н., У партий нашли офшорные деньги „Голос” нашел иностранных спонсоров у нескольких партий, „Газеты.Ru” 2016, 04.08, https://m.gazeta.ru/politics/2016/08/03_a_9747185.shtml [dostęp: 09.05.2015].
Zobacz w Google Scholar

Российские губернаторы, не являющиеся членами „Единой России”, „РИА Новости” 2012, 26.02, https://ria.ru/spravka/20140226/997176023.html [dostęp: 09.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рубин М., „Единая Россия” переподчинила центру региональных агитаторов, „РБК” 2014, 11.12, https://www.rbc.ru/politics/11/12/2014/54887f1d2ae5962c80e6a892 [dostęp: 14.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рубин М., Идущего на выборы губернатора раскритиковали московские единороссы, „РБК” 2015, 11.12, https://www.rbc.ru/politics/11/12/2015/566b0db19a7947bbcebecf5e [dostęp: 14.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рубин М., Бочарова С., Антонова Е., Городских избирателей разбавят жителями села на выборах в Госдуму, „РБК” 2015, 01.09, https://www.rbc.ru/politics/01/09/2015/55e5fe8f9a794729ad9b3386?from=materials_on_subject [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Румянцев Ф., Барабано И., В„Единой России” естьчто-тофальшивое, „Газета.Ру” 2005, 02.03, https://www.gazeta.ru/politics/2005/03/02_a_247342.shtml [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Рябов А., Пока не началось, „Полит.ру” 2006, 10.02, http://polit.ru/article/2006/02/10/ryabov [dostęp: 21.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Самохина С., Кремль разработал критерии эффективности для губернаторов, Лента новостей (Москва) от 17.02.2017, 16:14, http://www.kommersant.ru/doc/3223648 [dostęp: 18.02.2017].
Zobacz w Google Scholar

Серков Д., Задержанных в Дагестане чиновников и силовиков обвинят в создании ОПГ, „РБК” 2018, 05.02; https://www.rbc.ru/society/05/02/2018/5a7827569a794782f9e068d3 [dostęp: 06.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

Серова Я., Куда уходят „паровозы”, „Новая газета” 2007, 27.04, https://www.novayagazeta.ru/articles/2007/04/27/33718-kuda-uhodyat-parovozy [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сибирский экологический центр попал в список иностранных агентов, „Коммерсантъ – Лента новостей (Москва)” 2015, 13.02, http://kommersant.ru/doc/2668025 [dostęp: 12.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Соловьев А., Российский партогенез, современные практики, „Обозреватель – Observer” 2004, No 3 (170), http://observer.materik.ru/observer/N3_2004/3_13.htm [dostęp: 14.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Степенин М., Сколько стоит депутатское кресло, „The New Times” 2007, 15.06, https://newtimes.ru/stati/others/3eab6ebb3d35e39ea0df53e76ba64f5e-skolko-stout-depytatskoe-kreslo.html [dostęp: 04.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Сурначева Е., Макутина М., Для партии не жалко, „РБК” 2016, 02.06, https://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/03/574df7229a79471f538a2cda [dostęp: 15.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сурначева Е., Макутина М., Крупнейшие спонсоры „Единой России” победили на праймериз, „РБК” 2016, 02.06, http://www.rbc.ru/politics/02/06/2016/574df7229a79471f538a2cda?from=newsfeed [dostęp: 09.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Съезд „Единой России” одобрил программу партии на 10 лет, „Газета.Ру” 2009, 21.11, https://www.gazeta.ru/news/lenta/2009/11/21/n_1427099.shtml [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Трофимов А., Краткая история закручивания гаек в России, „Forbes.ru”, http://www.forbes.ru/sobytiya-slideshow/vlast/84393-kratkaya-istoriya-zakruchivaniya-gaek-v-rossii/slide/9?photo=2 [dostęp: 15.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Фальсификации на выборах-2012: факты, интриги, расследования, „РосБизнесКонсалтинг” 2012, 05.03, http://top.rbc.ru/society/05/03/2012/640439.shtml [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Фурман Д., Проблема 2008: общее и особенное в процессах перехода постсоветских государств, „Полит.ру” 2007, 19.10, http://polit.ru/article/2007/10/19/furman/ [dostęp: 16.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Хачатрян Д., Не допустить „пятой колонны”!, „Novaya Gazeta.ru” 2012, 17.07, http://www.novayagazeta.ru/politics/53562.html?print=1 [dostęp: 10.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Хэлпин Т., Эксперт-компьютерщик утверждает: Медведеву „накрутили” лишние голоса, „The Times” 2008, 18.04, https://www.inopressa.ru/article/18Apr2008/times/medvedev.html [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Цыбульский В., Итоги выборов в Госдуму оказались слишком идеальными Ученые нашли подозрительные числа в явке избирателей и результатах голосования, „Meduza” 2017, 13.01, https://meduza.io/feature/2017/01/13/itogi-vyborov-v-gosdumu-okazalis-slishkomidealnymi [dostęp: 04.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Цыбульский В., Синдромотмены. Властиначалиизбавлятьсяотвыборов губернаторов, ,„Lenta.ru” 2013, 24.01, http://lenta.ru/articles/2013/01/24/gouverneurs/ [dostęp: 14.09.2014].
Zobacz w Google Scholar

Червонящий В., „Омская инициатива” ушла в тень, http://bk55.ru/news/article/11142/ [dostęp: 08.09.2018].
Zobacz w Google Scholar

Шевалье Е., Чем известна глава управления АП по внутренней политике Татьяна Воронова?, „Аргументы и Факты” 2015, 23.03, http://www.aif.ru/dontknows/file/chem_izvestna_glava_upravleniya_ap_po_vnutrenney_politike_tatyana_voronova [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Ярцев И., Кто такие праймериз?, „Politcom.ru” 2011, 17.08, http://politcom.ru/12408.html [dostęp: 09.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Foxall A., Assessing the State of Russian Politics 2013: the Moscow Mayoral Election, http://henryjacksonsociety.org/2013/09/13/assessing-the-state-of-russian-politics-2013-the-moscow-mayoral-election/ [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

„Единая Россия” о работе правительства Медведева: „Бездействие правительства в экономической сфере убивает эффект от социальной поддержки и запланированных индексаций, так как рост цен съедает рост доходов”, 2015, 19.01, https://kprf.ru/opponents/er/138292.html [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

„Единая Россия” получила конституционное большинство в Госдуме. Что это значит?, https://meduza.io/cards/edinaya-rossiya-poluchila-konstitutsionnoe-bolshinstvo-v-gosdume-chto-eto-znachit [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

„Очередной год провалов и нереализованных обещаний”. Обзор основных событий в жизни партии „Единая Россия” в 2013 году, https://kprf.ru/opponents/er/127085.html [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

„Первая сотня резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России, 2009, 17.02, http://kremlin.ru/events/president/news/3212 [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Б. Грызлов о социальном составе „Единой России”. Открытый ответ на вопрос „Аргументов и фактов”, 2010, 28.04, http://www.politonline.ru/interpretation/4746712.html [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Борис Ельцин: „Берите столько суверинетета, сколько сможете проглотить”, Президентский Центр Б. Н. Ельцина, 2015, 06.08, https://yeltsin.ru/news/boris-elcin-berite-stolko-suverineteta-skolko-smozhete-proglotit/ [dostęp: 16.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Венедиктов А., Замечательное выражение Дмитрия Муратова – „Дума, как взбесившийся принтер, выплевывала законы один за другим”, Twitter, 2012, 17.07, https://twitter.com/aavst/status/225417811034517504 [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Вижу много графиков о фальсификации на выборах. Что они значат?, „Meduza” 2016, 19.09, https://meduza.io/cards/vizhu-mnogo-grafikov-ofalsifikatsii-na-vyborah-chto-oni-znachat [dostęp: 04.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах, https://unecon.ru/countryandworld/edinyy-den-golosovaniya-2016-goda-otvetyna-voprosy-o-vyborah [dostęp: 22.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Интервью Дмитрия Медведева программе „Вести в субботу” телеканала „Россия”, 2016, 02.07, https://er.ru/news/143813/ [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Интервью телеканалам „Первый”, „Россия” и НТВ, 28 ноября 2003 года 20:00, Ново-Огарево, http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22229 [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Как Владислав Сурков создавал партию власти, 2011, 23.11, http://www.online812.ru/2011/11/23/016/ [dostęp: 04.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Кынев А., Выборы Московской Городской Думы 4 декабря 2005: апофеоз имитационных выборов, http://www.scilla.ru/works/raznoe/ak-mgd05.html [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

На выборы с Сильвестром Сталлоне или о чём пишет „Столица Единой России”, https://nstarikov.ru/blog/66510 [dostęp: 08.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

О классовой природе и социальном составе политических партий, Нижегородское региональное отделение КП РФ, 2015, 05.05, http://archive.kompas-rf.ru/articles/112/8155.html [dostęp: 09.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Партия „Единая Россия” сегодня, https://er.ru/party/today/ [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Правительство Медведева – правительство „Единой России”, 2016, 27.06, https://nstarikov.ru/blog/67496 [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Пресс-конференция Председателя ЦИК России А. А. Вешнякова 25 декабря 2006 года на тему „О предстоящих выборах в регионах Российской Федерации в будущем, 2007 году” (стенограмма), „Viperson” 2006, 25.12, http://pligin.viperson.ru/articles/press-konferentsiya-predsedatelya-tsik-rossii-a-a-veshnyakova-25-dekabrya-2006-goda-na-temu-opredstoyaschih-vyborah-v-regionah-rossiyskoy-federatsii-v-buduschem2007-godu-stenogramma [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Проект национализации элиты можно сказать провалился полностью. Незыгарь, https://rusmonitor.com/proekt-nacionalizacii-ehlity-mozhnoskazat-provalilsya-polnostyu-nezygar.html [dostęp: 12.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Расширенное заседание рабочей группы по формированию системы „Открытое правительство”, 2012, 14.03, http://kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/14773/work [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов, выдвигаемых политическими партиями на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в единый день голосования 18 сентября 2016 года, http://tass.ru/elections2016/article/2748297/ [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Сколько силовиков среди российских губернаторов, „Meduza”, https://meduza.io/short/2016/07/28/skolko-silovikov-sredi-rossiyskihgubernatorov-v-odnoy-kartinke [dostęp: 05.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Станислав Белковский – Особое мнение, „Эхо Москвы” 2016, 27.06, https://echo.msk.ru/programs/personalno/1790942-echo/ [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Съезд партии „Единая Россия”. Завершилась работа первого этапа XII съезда партии „Единая Россия”, 24 сентября 2011 года, 13:10, Москва, http://kremlin.ru/events/president/news/12802 [dostęp: 09.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Устав Партии „Единая Россия”, https://er.ru/party/rules/#4; https://storonniki.info/o-nas/ [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываотпартии «Единая Россия», http://er.ru/news/143674/userdata/files/2016/06/30/federalnyij-spisok.doc [dostęp: 08.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Чирикова А. Е., Институт социологии Российской академии наук, http://www.gorby.ru/userfiles/chirikova(1).pdf [dostęp: 09.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Члены Совета Федерации РФ – члены партии „Единая Россия”, https://er.ru/persons/federal_council/ [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

22 stycznia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-261-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-262-8

Inne prace tego samego autora