Obsługa logistyczna w handlu elektronicznym: Wartość dla klienta

Autorzy

Dagmara Skurpel
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji
https://orcid.org/0000-0002-9631-0147

Streszczenie

Wyzwania ostatnich lat – digitalizacja, wirtualizacja, wzrost znaczenia portali społecznościowych, komunikacja w czasie rzeczywistym – powodują, że sposoby kreowania wartości dla klienta przez przedsiębiorców ulegają wyraźnym zmianom, które wyrażają się w nowych działaniach logistyczno­marketingowych i wykorzystaniu nowatorskich narzędzi zarządzania.

Autorka monografii koncentruje się na problematyce kreowania wartości dla klienta w handlu elektronicznym. Jej rozważania oscylują wokół tezy, iż aspekty logistyczne funkcjonowania handlu elektronicznego tworzą wartości dla klienta, które wpływają na regularne decyzje zakupowe.

Celem książki jest identyfikacja czynników logistycznych tworzących wartość dla klienta detalicznego w handlu elektronicznym. Postawienie diagnozy dotyczącej obecnego stanu rynku e-commerce wymagało przeprowadzenia przez autorkę badań obejmujących zarówno stronę popytową, jak i podażową rynku, dzięki czemu możliwe było określenie luki wartości – oczekiwanej i dostarczanej.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do studentów logistyki, marketingu oraz zarządzania, a także do praktyków i teoretyków zajmujących się obsługą logistyczną handlu elektronicznego.

Bibliografia

Afuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy – strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Afuah A., Tucci C.L., Internet Business. Models and Strategies, McGraw-Hill Companies, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Anderson J.C., Jain D.C., Chintagunta P.K., Customer Value Assessment in Business Markets: A State-of-Practice Study, „Journal of Business to Business Marketing” 1993, vol. 1.
Zobacz w Google Scholar

Anderson J.C., Kumar N., Narus J.A., Sprzedawcy wartości, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Anderson J.C, Narus A.J., Business Market Management – Understanding, Creating and Delivering Value, Prentice Hall, New Jersey 1998.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejczak D., Mikina A., Rzeźnik B., Wajgner M.D., Organizacja sprzedaży, WSiP, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Baborski A. (red.), Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Badom J.L., The Context of E-supply Chain Management, „Industrial Management” 2001, no. 43, s. 22, za: Dura P., Zaawansowane systemy planowania i ich rola w gospodarce elektronicznej, [w:] K. Rutkowski (red.), Logistyka on-line, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Badrinarayanan V., Becerra E.P., Kim Ch.H., Madhavaram S., Transference and congruence effects on purchase intentions in online stores of multi-channel retailers: Initial evidence from the U.S. and South Korea, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2012, vol. 40, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Baker M. (ed.), Marketing – Th ory and Practice, MacMillan Press Ltd., London 1985.
Zobacz w Google Scholar

Baran G., Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Barcik R., Kubański M., Współczesne trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Logistyka” 2011, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, nr 3(182).
Zobacz w Google Scholar

Beck N., Rygl D., Categorization of multiple channel retailing in Multi-, Cross-, and Omni-Channel Retailing for retailers and retailing, „Journal of Retailing and Consumer Services” 2015, vol. 27.
Zobacz w Google Scholar

Biesaga T., Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bilińska-Reformat K. (red.), Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Placet, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Blaik P., Matwiejczuk R., Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bojanova I., The Digital Revolution: What’s on the Horizon?, „IT Professional” 2014, vol. 16(1).
Zobacz w Google Scholar

Boljanović J.D., Stanković J., The role of knowledge management in building client relationships, „Singidunum Journal” 2012, vol. 9.
Zobacz w Google Scholar

Borowski J., Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 2(62).
Zobacz w Google Scholar

Boulton R., Libert B., Samek S., Cracking the Value Code, Arthur Andersen, Harper Colinns, USA 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bramham J., Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Brichler U., Betler M., Information Economics, Routledge, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Brzóska J., Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie” 2009, t. 6, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bukowska U., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Carlson E., Between the Greatest Generation i Baby Boom, Springer Science, Business Media BV, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Cebula M., Mężczyźni i kobiety na zakupach. Dyskursywne różnice czy realne podziały?, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 1(360).
Zobacz w Google Scholar

Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1972.
Zobacz w Google Scholar

Charlesworth A., Key Concepts in E-commerce, Palgrave Macmillan, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cheverton P., Jak skutecznie wykorzystać potencjał Twojej marki, Onepress, Gliwice 2002.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M., Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-adding Networks, Pearson Education, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Coltman T., Devinney T.M., Latukefu A., Midgley D.F., E-business: Revolution, Evolution, or Hype?, University of Wollongong Research Online, 2001.
Zobacz w Google Scholar

Coyle J., Bardi E., Langley C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, wyd. II zm., Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Davenport T.H., Harris J.G., Kohli A.K., How Do They Know Their Customers So Well?, „MIT Sloan Management Review” 2001, vol. 2(42).
Zobacz w Google Scholar

Dębski M., Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dietl J., Handel we współczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia, PWE, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Dobb M.H., Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii, PWE, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Dobiegała-Korona B., Wartość klienta czy wartość dla klienta, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2006, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Dobiegała-Korona B., Zarządzanie wartościami dla klienta, [w:] W.M. Grudzewski, I. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Doligalski T., Podejścia do badań lojalności klientów w handlu elektronicznym, „Handel Wewnętrzny” 2011, cz. 2, za: Liang Ch.-J., Chen H.-J., A study of the impacts of website quality on customer relationship performance, „Total Quality Management” 2009, vol. 20, no. 9.
Zobacz w Google Scholar

Doligalski T., Zarządzanie wartością klienta. Próba charakterystyki, „Marketing i Rynek” 2013, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Doug O., Born at the Right Time, University of Toronto Press, Toronto 1997. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Durkiewicz J., XML a standardy i praktyka EDI, [w:] M. Niedźwiedzki (red.), Electronic Data Interchange. Electronic Commerce, Consulting, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Dziuba D.T., Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej, Nowy Dziennik, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dziuba D., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Enarsson L., Distribution and Re-distribution in E-commerce, [w:] Adaptive Traffic Controlled Roundabouts. Association of European Transport 2002 Conference. Fedorowicz E., Reklamowa kanibalizacja mediów tradycyjnych przez Internet, „Marketing i Rynek” 2009, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Fidala J., Sprzedaż przez internet: efektywne ograniczenie, „Rzeczpospolita (Prawo w Biznesie)”, 20.03.2015.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R., Ury W., Dochodząc do Tak! Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Frankowska M., Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw i łańcuch wartości – próba usystematyzowania koncepcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2015, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Frąckiewicz E., CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
Zobacz w Google Scholar

Gale B.T., Managing Customer Value, The Free Press, New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Garbarski L. (red.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gebert H., Geib M., Kolbe L., Riempp G., Towards Customer Knowledge Management: Integrating Customer, Relationship Management and Knowledge Management Concepts. The Second International Conference on Electronic Business, Taipei, Taiwan, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gereffi G., The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How US Retailers Shape Overseas Production Networks, za: Frankowska M., Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw i łańcuch wartości – próba usystematyzowania koncepcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2015, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Gereffi J., Humphrey A., Sturgeon T., The governance of global value chains, „Review of International Political Economy” 2005, vol. 12(1).
Zobacz w Google Scholar

Głowacka E., Kryteria i wskaźniki oceny jakości europejskich internetowych serwisów tematycznych, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2007, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gomółka Z., Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gouldner A.W., The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement, „American Sociological Review” 1960, vol. 25, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Grabara J., Nowakowska A., Realizacja strategii logistycznej obsługi klienta na przykładzie systemu zarządzania serwisem, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gradowicz C., Jakość usługi logistycznej jako wartość dla klientów, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2016, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W.M, Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości – zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Grzanka I., Kapitał społeczny w relacjach z klientami, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiuk A., Wartość dla klienta – nowy wymiar konkurencji w handlu detalicznym, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz J., Marketing banku, Difin, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gupta A., Su B., Walter Z., An empirical study of consumer switching from traditional to electronic channels: A purchase decision process perspective, „International Journal of Electronic Commerce” 2004, vol. 8(3).
Zobacz w Google Scholar

Hadrian P., Działania marketingowe przedsiębiorstw handlowych w budowaniu wartości (wyniki badań empirycznych), „Handel Wewnętrzny” 2007, nr 3(308). Hales C.F., Kamiński A., Internet jako narzędzie badań marketingowych, [w:] Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2, „Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii” 2006, z. 9.
Zobacz w Google Scholar

Harrison Remko van Hoek A., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce cyfrowej, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Hedberg B., Jonsson S., Formułowanie strategii jako proces nieciągły, „Problemy Organizacji” 1997, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Herman A., Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Hopkins T., Wallerstein I., Patterns of Development of the Modern World-system, „Review” 1977, vol. 1(2).
Zobacz w Google Scholar

Hysa B., Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 97.
Zobacz w Google Scholar

Iwanek T., Wartość i jej szacowanie, WSZ, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy 2005.
Zobacz w Google Scholar

Iwińska-Knop K., Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2015, nr 117.
Zobacz w Google Scholar

Iwińska-Knop K., Szymańska K., Wartość dla klienta jako podstawa budowania pozycji konkurencyjnej kin studyjnych, Polityki europejskie, „Finanse i Marketing” 2015, nr 13(62).
Zobacz w Google Scholar

Jabłońska K., Sobieraj A., Dobór próby badawczej czynnikiem sukcesu w prowadzonych badaniach empirycznych, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2013, nr 2(6).
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński M., Efektywny łańcuch wartości w procesie projektowania modeli biznesu, [w:] K. Kowalska, S. Markusik, Sprawność i efektywność zarządzania łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jaszczyszyn E., Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006.
Zobacz w Google Scholar

Johnson M.W., Seizing the White Space: Business Model Innovation for Growth and Renewal, Harvard Business School Publishing, Boston 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jonas A., Logika usługowa a kształtowanie jakości usług, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 255.
Zobacz w Google Scholar

Jurek-Stępień S. (red.), Konkurencyjność, marketing, informacja, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. 83, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kadłubek M., Polityka obsługi klienta w logistyce, cz. 1, „Logistyka” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kardas M., Pojęcia i typy modeli biznesu, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kawa A., Logistyka e-handlu w Polsce, „Logistyka” 2014, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kawa A., Logistyka jako instrument kreowania wartości dla klienta w handlu elektronicznym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Wydawnictwo SAN, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kawa A., Sieć wartości w handlu elektronicznym, „Management Forum” 2017, vol. 5, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Kelly J., Making client values explicit in value management workshops, „Construction Management and Economics” 2007, no. 25(4).
Zobacz w Google Scholar

Khosravi A., Che H., Ab R., A Review of Customer Knowledge Management Importance, „Journal of Soft Computing and Decision Support Systems” 2014, vol. 1(1).
Zobacz w Google Scholar

Kidd C., The evolution of sustainability, „Journal of Agricultural & Environmental Ethics” 1992, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kłeczek R., Marketing. Jak to się robi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Kolasińska-Morawska K., Logistyczna obsługa klienta kwantyfikatorem skuteczności realizacji procesów zarządzania relacjami w XXI wieku, „Logistyka” 2012, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Komańda M., Sowa M., Zarządzanie wiedzą klientów w przedsiębiorstwie w opinii menedżerów i pracowników, Przedsiębiorstwo XXI wieku – doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorstwo w sieci, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 202.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph. i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk E., O istocie informacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk S., Filozoficzne koncepcje wartości, „Collectanea Theologica” 1986, nr 56(1).
Zobacz w Google Scholar

Kozerska M., Obsługa logistyczna obszaru e-commerce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2014, z. 68.
Zobacz w Google Scholar

Kozubik M., Wartości. Podstawa efektywnego procesu coachingowego, „Biuletyn Coacha” 2014, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie, Difin, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Krzepicka A., Modele handlu elektronicznego, [w:] W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, WAT, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Krzepicka A., Opakowanie jako wartość dla polskiego klienta, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2011, nr 52.
Zobacz w Google Scholar

Krztoń W., XXI wiek – wiekiem społeczeństwa informacyjnego, „Modern Management” 2015, vol. XX, no. 22(3).
Zobacz w Google Scholar

Kucharska B., Ewolucja formatów jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, [w:] M. Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kuhn A., Hellingrath: Supply Chain Management. Optimierte Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kulińska E., Udział procesów logistycznych w tworzeniu wartości dodanej, „Logistyka” 2011, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Lambert D.M., Sterling J.U., Kundendienstleistung, Das grosse Handbuch Distribution, Verlag Moderne Industri, Landsberg 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Landon J., Great Expectations: America and the Baby Boom Generation, Coward, McCann and Geoghegan, New York 1980.
Zobacz w Google Scholar

Langley Jr C.J., Holcomb M.C., Creating Logistics Customer Value, „Journal of Business Logistics” 1992, vol. 13, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Laudon K.C., Traver C.G., E-commerce 2012. Busines. Technology. Society, Pearson Education Limited, United States of America 2012.
Zobacz w Google Scholar

Lind M., Goldkuhl G., The constituents of business interaction – generic Layered Patterns, „Data & Knowledge Engineering” 2003, vol. 47.
Zobacz w Google Scholar

Lusch R., Vargo S., Tanniru M., Service, value networks and learning, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2010, vol. 38, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Ławicki J.S., Marketing sukcesu – partnering, Difin, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Łukasik Z., Bril J., Tatara K., Zarządzanie marketingowo-logistyczne, „Autobusy” 2016, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Kołodziejczyk P., Usługi logistyczne w przedsiębiorstwach kurierskich krajowych i międzynarodowych, „Autobusy” 2017, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Ma L., Tang J., Value Chain Analysis and Application of Express Enterprises, „Commercial Times” 2010, vol. 22, no. 24.
Zobacz w Google Scholar

Majewski P., Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Małachowski A., Niedzielska E., Zarys technologii komunikacji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Matejun M., Grądzki R. (red.), Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Matwiejczuk R., Rola współczesnego marketingu w tworzeniu wartości dla klienta, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing” 2008, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek G., Kanibalizacja kanałów dystrybucji jako konsekwencja innowacji technologicznych w handlu, „Logistyka” 2015, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Mitręga M., Laskowska-Witek J., Rutyny współtworzenia wartości z klientem – konceptualizacja i pomiar, „Studia i Prace WNEiZ” 2015, nr 39, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Monroe K.B., Pricing: Making Profitable Decisions, McGraw-Hill, New York 1990.
Zobacz w Google Scholar

Mosquera A., Olarte Pascual C., Juaneda Ayensa E., Understanding the customer experience in the age of omni-channel shopping, „Icono” 2017, vol. 1(2), no. 14.
Zobacz w Google Scholar

Mruk H., Wartość dla klienta a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Niedbała B., Sierpińska M., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Klient w strategiach organizacji biznesowych, Nauki o Zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Niestrój R., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Materiały konferencji naukowej Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Strategia organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Oleksiuk A., Konsument na rynku e-commerce, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Kielce 2006.
Zobacz w Google Scholar

Oliver R.K., Webber M.D., Supply-chain management: Logistics catches up with strategy, [w:] M. Christopher (ed.), Logistics. The Strategic Issues, London 1992.
Zobacz w Google Scholar

Ostrom A., Parasuraman A., Bowen D., Patrício L., Voss C., Lemon K., Service Research Priorities in a Rapidly Changing Context, „Journal of Service Research” 2015, vol. 18(2).
Zobacz w Google Scholar

Pande P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R., Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich jak GE czy Motorola, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Pawlikowska K., Poleszak M., Czujesz, czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Piersiala L., Strategie zakupowe konsumentów uwarunkowane płcią, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2014, z. 68.
Zobacz w Google Scholar

Pinker S., The Better Angels of Our Nature, Penguin, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Piocha S., Dyczkowska J., Zarządzanie łańcuchem dostaw – logistyka zaopatrzenia, „Logistyka” 2012, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Piszcz A., Rozwój handlu internetowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2016, nr 110.
Zobacz w Google Scholar

Polak P., Tokarski M., Znaczenie rozwoju systemu informacyjnego dla integracji łańcucha logistycznego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1996, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Onepress, Gliwice 2006.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Strategy and the Internet, „Harvard Business Review” 2001, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Millar V.A., How Information Gives You Competitive Advatage, „Harvard Business Review” 1985, vol. 63, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Prahalad C., Ramaswamy V., Co-opting Customer Competence, „Harvard Business Review” 2000, no. 78(1).
Zobacz w Google Scholar

Rackham N., DeVincentis J., Zespoły sprzedaży w obliczu zmian. Jak na nowo zdefiniować sprzedaż aby stworzyć wartość dla klientów, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Radziszewska A., Wyznaczniki lojalności klientów serwisów e-commerce w kontekście zróżnicowania kulturowego rynku europejskiego, „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 6(359).
Zobacz w Google Scholar

Rogoziński K., Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rogoziński K. (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rojek T., Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2014, nr 66.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rosa G., Perenc J., Marketing przyszłości. Od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Rudawska E., Rudawski A., Źródła wartości dla klienta na rynku radiofonii publicznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 458.
Zobacz w Google Scholar

Rudny W., Model biznesowy a tworzenie wartości, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013, nr 141.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski I., Marketingowe koncepcje wartości, „Marketing i Rynek” 2006, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw – czyli, jak zwiększyć szansę przetrwania firmy na globalizujących się rynkach. Logistyczne wyzwanie końca XX wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski W., Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Francke Verlag, Bern–München 1980.
Zobacz w Google Scholar

Schuderer P., Prozeβorientierte Analyseund Rekonstruktion logistischer Systeme. Konzeption – Methoden – Werkzeuge, Gabler Verlag, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 1996.
Zobacz w Google Scholar

Siemieniako D., Logika usługowej dominacji w marketingu – podstawowe pojęcia w konsekwencje w zarządzaniu, „Marketing i Rynek” 2008, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski C., Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Simon H.A., Działanie administracji, PWE, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Skowron Ł., Satysfakcja klienta i lojalność klienta – ujęcie modelowe i wyniki badań, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
Zobacz w Google Scholar

Skurpel D., Funkcjonowanie sklepu elektronicznego w łańcuchu dostaw, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2016, nr XXII.
Zobacz w Google Scholar

Sławińska M., Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sławińska M., Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sobocińska M., Badania marketingowe przez internet – zalety i ograniczenia oraz zastosowania, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2004, nr 179.
Zobacz w Google Scholar

Sojkin B., Ratajczyk P., Badania marketingowe przy wykorzystaniu Internetu, [w:] E. Zeman-Miszewska (red.), Wykorzystanie Internetu w marketingu, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Stabell Ch.B., Fjeldstad O.D., Confi urating value for competetive advantage: On chains, shops and networks, „Strategic Management Journal” 1998, no. 19.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (red.), Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, Seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Stachowicz-Stanusch A., CRM przewodnik dla wdrażających, Placet, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stachowska S., Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Studzińska E., Lojalność klienta – pojęcie, podział, rodzaje i stopnie, [w:] Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 376.
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski Ł., Kaczorowska-Spychalska D. (red.), Internet of Things. Nowy paradygmat rynku, Difin, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Svenson G., Wood G., Callaghan M., A corporate model of sustainable business practices: An ethical perspective, „Journal of World Business” 2010, no. 45.
Zobacz w Google Scholar

Szablewsk A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankiewicz W., Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw, Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankiewicz W., Organizacja źródeł zaopatrzenia handlu detalicznego w kanałach rynku, „Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie” 2006, nr 694.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankiewicz W., Rola powiązań produkcji i handlu w systemie dystrybucji, „Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie” 2003, nr 524.
Zobacz w Google Scholar

Szpitter A., Model biznesowy jako determinanta sukcesu na rynku, [w:] Strategie sukcesu organizacji, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sztangret I., Sobociński S., Ekoinnowacyjne modele biznesu na przykładzie wybranych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), „Modern Management Review” 2017, vol. XXII.
Zobacz w Google Scholar

Szumilak J. (red.), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska A.I., Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2012, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska K., Iwińska-Knop K., Zmiany w zakresie zarządzania wartością dla klienta na rynku kultury niszowej na przykładzie polskich kin studyjnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 256.
Zobacz w Google Scholar

Szymonik A., Funkcjonowanie łańcucha dostaw w sytuacjach zagrożeń, „Logistyka” 2014, nr 6, za: E. Gołembska, Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, AE, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz. II, Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szymonik A., Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Śliwczyński B., Planowanie logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Śmiatacz K., Badanie satysfakcji klientów na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
Zobacz w Google Scholar

Świerczek A., Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, „Logistyka” 2007, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Timmers P., Business Models for Electronic Markets, „Electronic Markets” 1998, vol. 8, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Tkacz E., Kapczynski A., Internet – Technical Development and Applications, Springer Science & Business Media, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Toffl A.,Toffl H., Szok przyszłości, Wyd. Zysk i S-ka seria Antropos, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Tomczyk P., Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa, [w:] T. Pakulska (red.), Przedsiębiorstwo a otoczenie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Trojanowski M., Marketing bezpośredni. Koncepcja – zarządzanie – instrumenty, PWE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Tsai H., Huang H., Online Consumer Loyalty: Why E-Tailers Should Seek a HighProfile, „Computers in Human Behavior” 2009, vol. 25, Issue 6.
Zobacz w Google Scholar

Unlod J., Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G., Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność – łańcuch przyczynowo-skutkowy, „Marketing i Rynek” 2004, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz. 683).
Zobacz w Google Scholar

Watson I., Applying Knowledge Management. Techniques for Building Corporate Memories, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 2003.
Zobacz w Google Scholar

West N.M., E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wędzińska M., Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schelera – implikacje pedagogiczne, „Przegląd Pedagogiczny” 2013, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wilmańska-Sosnowska S., Satysfakcja i lojalność jako wyznacznik kompetencji marketingowych współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] S. Makarski (red.), Handel wewnętrzny. Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo, Numer specjalny: Konsument a rynek. Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, UR, czerwiec 2007.
Zobacz w Google Scholar

Windham L., Orton K., Dusza nowego konsumenta postawy, zachowania i preferencje e-klientów, Centrum Doradztwa i Wydawnictw, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski J., O związkach logistyki z finansami, marketingiem i produkcją, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1999, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski A., Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 5), „Logistyka” 2007, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Woodruff R.B., Customer value: The next source for competitive advantage, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1997, vol. 25, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Zadora H. (red.), Wartość w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
Zobacz w Google Scholar

Zając (Skurpel) D., Iwińska-Knop K., Logistyka jako determinanta tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Zeithaml V.A., Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence, „Journal of Marketing” 1988, vol. 52, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Zhou X.J., Logistics: From Supply Chain to Value Chain, „Logistics Sci-Tech” 2007, vol. 30, no. 12.
Zobacz w Google Scholar

Zhou X.J., Li J.Z., Xie S.A., Optimization of Logistics Value Chain for Cluster Supply Chain, „China Business and Market” 2011, vol. 25, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Zhou X.J., Zhang Q.N., Research on Construction and Generation of Logistics Value Chain, „China Busi-ness and Market” 2010, vol. 24, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Żurak-Owczarek C., Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Anderson J.C., Narus A., Business Marketing: Understand What Customers Value, „Harvard Business Review” 1998, https://hbr.org/1998/11/business-marketing-understand-what-customers-value
Zobacz w Google Scholar

Borne K., Big Data – What Is It Good For?, https://mapr.com/blog/big-data-what-it-good
Zobacz w Google Scholar

Galbraith J.K., HaleT., Income Distribution and the Information Technology Bubble, LBJ School of Public Affairs, University of Texas Inequality Project Working, Paper 27, 2004, http://utip.lbj.utexas.edu/papers/utip_27.pdf
Zobacz w Google Scholar

Gassmann O., Frankenberger K., Csik M., The St. Gallen business model navigator, 2013, https://www.thegeniusworks.com/wp-content/uploads/2017/06/St-Gallen-Business-Model-Innovation-Paper.pdf
Zobacz w Google Scholar

Grygieńć T., Historia e-sklepów, czyli ewolucja rynków e-commerce w Polsce i na świecie, nf.pl
Zobacz w Google Scholar

Kawa A., Szczyt paczkowy w polskiej branży KEP, Poznań 2013, http://fianse.wp.pl/ kat,1033691,title,Szczyt-paczkowy-w-Polsce,wid,16247251,wiadomosc.html
Zobacz w Google Scholar

Kozicka-Puch A., Dropshipping to rozwiązanie, którego nie może zastosować każdy sprzedawca, „Dziennik Gazeta Prawna”, www.gazetaprawna.pl
Zobacz w Google Scholar

Lazarowicz A., Dobra obsługa klienta podstawą sukcesu e-sklepu, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dobra-obsluga-klienta-podstawa-sukcesu-e-sklepu
Zobacz w Google Scholar

Lis R., Opakowania w e-commerce. Wyzwania i ciekawostki, https://www.linkedin.com/pulse/opakowania-w-e-commerce-wyzwania-i-ciekawostki-robert-lis
Zobacz w Google Scholar

Nojszewski D., Przegląd modeli e-biznesowych (cz. II), „E-mentor” 2007, nr 2(19), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/414
Zobacz w Google Scholar

Pietroń R., Zarządzanie logistyką, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/pietron/PLIKI/ZLog%202006%20JG.pdf
Zobacz w Google Scholar

Samiec S., Kelly J., Fernie S., Grönqvisti M., Bowles G., Value Management: The Value Management Benchmark: Research Results of an International Benchmarking Study, Thomas Telford, London 1998, http://contentin.org/2fkjBeV.pdf
Zobacz w Google Scholar

Schoenherr S.E., The Digital Revolution, 2004, http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html
Zobacz w Google Scholar

Staniewska E., Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw, https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka
Zobacz w Google Scholar

Szkodzin B., Sobieska-Karpińska J., Internetowe badania marketingowe w i-przedsiębiorstwie, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/347.pdf
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski P., Marketing – relacja wymiany wartości, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, http://timo.wz.uw.edu.pl/zoo
Zobacz w Google Scholar

http://24pr.pl/2014/01/e-commerce-wzrasta-zainteresowanie-kultura-i-rozrywka-w-kanale-mobilnym
Zobacz w Google Scholar

http://employerbranding.pl/etyka-wazna-dla-najmlodszego-pokolenia-pracownikow/
Zobacz w Google Scholar

http://hrstandard.pl/2011/02/02/4-pokolenia-pracownikow-we-wspolczesnej-organizacji/
Zobacz w Google Scholar

http://interaktywnie.com/biznes/newsy/e-commerce/nawet-93-proc-polskich-e-sklepow-wybiera-wiecej-niz-jeden-kanal-dotarcia-do-klientow-253106?page=2
Zobacz w Google Scholar

http://konkurencja.uokik.gov.pl/dzialania-niezgodne-z-regulami-konkurencji/
Zobacz w Google Scholar

http://logistyczny.com/aktualnosci/glos-z-rynku/item/1715-logistyka-a-branza-e-commerce
Zobacz w Google Scholar

http://mgenerator.pl/Raport_m-commerce_w_praktyce_wrzesie%C5%84_2013_mGenerator.pdf
Zobacz w Google Scholar

http://prawo-podatkowe.pl/dzialalnosc/gospodarcza/handel-detaliczny
Zobacz w Google Scholar

http://prnews.pl/wiadomosci/czy-jedyna-wartoscia-w-biznesie-jest-zysk-2928072.html
Zobacz w Google Scholar

http://www.ecommerce.edu.pl/inne/kurierzy-poczta/trudne-poczatki-w-e-commerce-czyli-jaknajlepiej-poradzic-sobie-z-logistyk-w-sklepie-interneto wym.html
Zobacz w Google Scholar

htttp://www.egospodarka.pl
Zobacz w Google Scholar

http://www.polskieradio.pl/111/1894/Artykul/1024719,Handel-mobilny-trendy-w-2014-roku
Zobacz w Google Scholar

http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/badanie-w-procesie-zakupowym-widac-roznice-pokoleniowe,132498_1.html
Zobacz w Google Scholar

http://www.portalspozywczy.pl/konferencje/77299.html
Zobacz w Google Scholar

http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/millenialsi-baby-boomers-cisi-generacje-x-i-z-na-zakupach,59692.html
Zobacz w Google Scholar

http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5934.htm
Zobacz w Google Scholar

http://www.web.gov.pl/wiedza/587_4532_omnichannelcommerce-handel-przyszlosci.html
Zobacz w Google Scholar

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/uke-polski-rynek-pocztowy-wart-7-6-mld-zl-coraz-mniej-przesylek-listowych
Zobacz w Google Scholar

http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,19781393,we-are-social-z-internetu-korzysta-26-mln-polakow-czyli-67.html?disableRedirects=true
Zobacz w Google Scholar

https://ehandelmag.com/roznice-w-modelach-zakupowych-miedzy-trzema-pokoleniami-konsumentow-wg-raportu-salesforce,1656
Zobacz w Google Scholar

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/handel;3909887.html
Zobacz w Google Scholar

https://focustelecom.pl/blog/idealna-obsluga-7-krokow-do-uszczesliwienia-klienta
Zobacz w Google Scholar

https://interaktywnie.com/biznes/newsy/prportal/historia-e-sklepow-czyli-ewolucja-rynku-e-commerce-w-polsce-i-na-swiecie-20234
Zobacz w Google Scholar

https://marketingibiznes.pl/e-commerce/rynek-e-commerce-polsce-liczby-uzytkownicy-trendy
Zobacz w Google Scholar

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/biznes/e-commerce-w-praktyce
Zobacz w Google Scholar

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dane-o-kliencie-jak-tworzyc-baze-danych-i-skad-czerpac-informacje
Zobacz w Google Scholar

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-komunikacja-z-klientem-w-sklepie-internetowym
Zobacz w Google Scholar

https://sprawnymarketing.pl/jak-wygrac-zero-moment-of-truth
Zobacz w Google Scholar

https://www.brandbank.com/pl/aktualnosci/e-handel-podbija-polske-wartosc-sektora-wciaz-rosnie
Zobacz w Google Scholar

https://www.cxo.pl/news/Cyfrowa-transformacja-od-podstaw,406745.html
Zobacz w Google Scholar

https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/polacy-mobilni-w-weekendy.html
Zobacz w Google Scholar

https://www.idc.com/getfile.dyn?containerId=IDC_P29475&attachmentId=47275579
Zobacz w Google Scholar

https://www.kurierem.pl/porady-Sprawdzenie-zawarto%C5%9Bci-21.html
Zobacz w Google Scholar

https://www.peppersandrogersgroup.com/capabilities/customer-experience-strategy.html
Zobacz w Google Scholar

https://www.salesforce.com/assets/pdf/industries/connected-consumer-goods.pdf
Zobacz w Google Scholar

https://www.w3.org/History/1989/proposal.html
Zobacz w Google Scholar

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/millennials_report.pdf
Zobacz w Google Scholar

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/w-2020-r-wartosc-polskiego-rynku-e-commerce-wynies,41952
Zobacz w Google Scholar

https://www.wprost.pl/520353/Poczta-Polska-Preferencje-e-zakupowe-mieszkancow-malych-miast-i-wsi
Zobacz w Google Scholar

Raport E-Commerce Standard 2017, Polski Rynek E-Commerce, Badanie 2017. Raport interaktywnie.com: e-commerce 2018, https://interaktywnie.com/download/
Zobacz w Google Scholar

-raport-interaktywnie-com-e-commerce-2018 (dostęp 20.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Rarport E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/najnowsze-dane-o-polskim-e-commerce-juz-dostepne.html (dostęp 14.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

17 grudnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-651-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-652-7

Inne prace tego samego autora