Narodowe kultury biznesowe i korporacyjne Polski i Ukrainy: Czynniki doskonalenia i integracja międzynarodowa

Autorzy

Beata Glinkowska-Krauze
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
https://orcid.org/0000-0002-6915-3297
Bogusław Kaczmarek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
https://orcid.org/0000-0001-9904-2208
Iegor Chebotarov
Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Katedra Ekonomii, Marketingu i Przedsiębiorczości, Ukraina; Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
https://orcid.org/0000-0001-5963-7637
Viacheslav Chebotarov
Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Katedra Ekonomii, Marketingu i Przedsiębiorczości, Ukraina; Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
https://orcid.org/0000-0003-1131-9116

Słowa kluczowe:

kultura biznesowa, kultura organizacyjna/korporacyjna, przedsiębiorca, Polska, Ukraina

Streszczenie

Znaczna część monografii została opracowana w kontekście realizacji przez autorów złożonego projektu badawczego o temacie: „Narodowe kultury biznesowe Polski i Ukrainy: doskonalenie naukowych i praktycznych podstaw współpracy na rynkach europejskich i światowych”; w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy jako wspólnego polsko-ukraińskiego projektu w latach 2020–2021. Poszczególne części monografii zostały opracowane w kontekście realizacji współpracy obu krajów na polu naukowym, edukacyjnym i innowacyjnym. Podrozdział 4.5. tej monografii wpisuje się w realizację tematu „Teoria i praktyka analizy porównawczej profili przedsiębiorców (na przykładzie Polski i Ukrainy)”, w ramach projektu Konkurs na stypendium dla Ukrainy IDUB „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ”, realizowanym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podrozdział 3.3. został opracowany jako element tematu „Kultura korporacyjna w czasach kryzysu: treść przemian transformacyjnych jako podstawa modyfikacji zarządzania” w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki dla Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce po 24.02.2022 r.

Książka ta powstała jako rezultat wielostronnych działań Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina, utworzonego przez autorów w 2016 roku na bazie Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Ekonomiki, Marketingu i Przedsiębiorczości Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (monografia ta jest w pewnym stopniu logiczną kontynuacją monografii B. Glinkowska-Krauze, B. Kaczmarek, V. Chebotarov, Współczesne problemy zarządzania. Teoria i praktyka, Łódź 2020).

Bibliografia

Adler N., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bańka W., Sprawozdanie z badań na temat: „Obraz szefa małej i średniej firmy w opinii badanych pracowników (w zakresie kierowania pracownikami)”, [w:] Wybrane problemy zarządzania pracownikami w małej i średniej firmie, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bartram D., Robertson I. T., Callinan M., Competency and individual performance, [w:] D. Bartram, I. T. Robertson, M. Callinan (eds.), Modeling the World of Work. Organizational Effectiveness: The Role of Psychology, John Wiley and Sons, Chichester 2002.
Zobacz w Google Scholar

Bass B., Burger P., Assessment of Managers: An International Comparison, Free Press, New York 1979.
Zobacz w Google Scholar

Bednarz J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
Zobacz w Google Scholar

Berger B., Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów „Rój”, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bloom H., Calori R., de Woot Ph., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Bolesta-Kukułka K., Świat organizacji w zarządzaniu. Teoria i praktyka, [w:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P. The forms of capital, [w:] J. G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood–New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Campbell J. P., Dunnette M. D., Hough L. M., Modeling the performance prediction problem in industrial
Zobacz w Google Scholar

and organizational psychology, [w:] Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Consulting Psychologists Press, 2nd ed., vol. 1, Palo Alto 1990.
Zobacz w Google Scholar

Chandler A. D. Jr., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, Beard Books, Washington DC 1962.
Zobacz w Google Scholar

Chebotarov Ie., National business culture of Ukraine and the profile of a Ukrainian marketer, “Economic Herald of the Donbas” 2021, vol. 1 (63), s. 78–83.
Zobacz w Google Scholar

Чеботарьов Є., Національна ділова культура України і профіль українського маркетолога, „Економічний вісник Донбасу” 2021, № 1 (63), s. 78–83.
Zobacz w Google Scholar

Чеботарьов Є., Чеботарьов В., Польща, Литва, Україна: національні ділові культури як детермінанта інтеграції на європейських і світових ринках, „Галицький економічний вісник” 2020, № 2 (63), s. 279–288.
Zobacz w Google Scholar

Чеботарьов В., Державна регуляторна політика інноваційної структурної трансформації харчової та переробної промисловості, Держ. Закл. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ 2011.
Zobacz w Google Scholar

Chebotarov V., Chebotarov Ie., National business cultures: The influence of religion, and their role in the economic development of countries, “Bulletin of Geography. Socio-economic Series” 2020, vol. 50, s. 23–30.
Zobacz w Google Scholar

Чеботарьов Є., Глінковська-Краузе Б., Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Інструментарій прикладних емпіричних досліджень національних ділових культур», Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, № 97375 від 28.04.2020.
Zobacz w Google Scholar

Cooke R., Lafferty J., Communications in Organizations, W.P.C., Saint Paul 2001.
Zobacz w Google Scholar

Cooper C., Cox C., Malin P., Organizacje a kontrakt psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Cunningham J. B., Lischeron J., Defining entrepreneurship, “Journal of Small Business Management” 1991, vol. 29, s. 45–61.
Zobacz w Google Scholar

Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Orgaizacji i Kierownictwa – Oddział Poznań, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz N., Wasilczuk J., Dominiak P., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej – teoria i metodologia badań, [w:] P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Deal T., Kennedy A., Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Addison Wesley Publishing Company, Reading, MA 1982.
Zobacz w Google Scholar

Deal T., Kennedy A., The New Corporate Cultures: Revitalizing the Workplace after Downsizing, Mergers, and Re-engineering, Perseus Books, Reading, MA 1999.
Zobacz w Google Scholar

Deresky H., International Management: Management Across Borders and Cultures, 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2000.
Zobacz w Google Scholar

Fisher D., Communications in Organizations, West Publishing, Minneapolis–Saint Paul 2003.
Zobacz w Google Scholar

Fryzel B., Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Geisler R., Koćwin P., Terytorialny kontekst konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] A. Limański (red.), Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, cz. II, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2001.
Zobacz w Google Scholar

George S., Weimerskirch A., Total Quality Management, John Wiley and Sons, New York 2014.
Zobacz w Google Scholar

Gill R., Wong A., The cross-cultural transfer of management practices: The case of Japanese human resource management practices in Singapore, “International Journal of Human Resource Management” 1998, vol. 9, no. 1, s. 116–135.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska B., Characteristics and competences of a contemporary Polish manager working in international markets, “Journal of Positive Management” 2017, vol. 8, no. 2, s. 57–68.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska B., Współczesne ujęcie roli menedżera w organizacji pracy w handlu w świetle badań własnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, t. 16, nr 9, s. 83–92.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska B., Chebotarov V., A comparative cross-cultural analysis of the profile of a modern Ukrainian manager: The imperatives of the future in the context of internationalization, “Compatative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2018, vol. 21, no. 3, s. 63–74.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska B., Chebotarov V. [Б. Глинковска, B. Чеботарев], Малый и средний бизнес Польши и Украины: проблемы классификации и исходные институциональные основы трансформации, [w:] B. Glinkowska (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska B., Chebotarov Ie., Chebotarov V., Analysis of the origin, modern characteristics and prospects of determining the profile of Ukrainian manager, “Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics” 2018, vol. 3 (198), s. 43–48.
Zobacz w Google Scholar

Глінковська Б., Чеботарьов Є., Чеботарьов В., Крос-культурні підприємницькі комунікації: навчально-методичний посібник для магістрантів, Держ. Закл. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Старобільськ 2018.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska-Krauze B., Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska-Krauze B., Chebotarov Ie., Chebotarov V., Comparative studies of national business cultures in the countries of Central and Eastern Europe: The basics for improving international entrepreneurship in Poland and Ukraine, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2020, vol. 23. no. 1, s. 7–18.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska-Krauze B., Kaczmarek B., Chebotarov V., Współczesne problemy zarządzania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R. W., Management, Houghton Miffiln Company, Boston–New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 2010.
Zobacz w Google Scholar

Grishnova O., Zaichko O., Modern technologies in labor economics: New opportunities and new challenges, “Herald of the Economic Sciences of Ukraine” 2016, no. 2, s. 52–56 [po ukraińsku].
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T., Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym – analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Грішнова О. А., Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку, „Соціально-трудові відносини: теорія та практика” 2014, № 1, s. 34–40.
Zobacz w Google Scholar

Gryko P., Frańczak H., Audyt kultury organizacyjnej jako narzędzie wspomagające zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Guirdham M., Communicating Across Cultures, Ichor Business Books, Purdue University Press, West Lafayette, IN 1999.
Zobacz w Google Scholar

Hall E., The Silent Language, Fawcett Premier, 5th ed., Greenwich, CT 1965.
Zobacz w Google Scholar

Hall E., Trager G., The Analysis of Culture, Foreign Service Institute/American Council of Learned Societies, Washington DC 1953.
Zobacz w Google Scholar

Hampden-Turner Сh., Trompenaars F., The Seven Cultures of Capitalism: Value Systems for Creating Wealth in the United States, Britain, Japan, German, France, Sweden and the Netherlands, Little, Brown Book Group, London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Hanifan L. J., The Rural School Community Center, “Annals of the American Academy of Political and Social Science” 1916, vol. 67, s. 130–138, http://www.jstor.org/stable/pdf/1013498.pdf [dostęp: 3.04.2022].
Zobacz w Google Scholar

Hill Ch. W., International Business – Competing in the Global Marketplace, McGraw-Hill/Irwin, Boston 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hisrich R. D., Peters M. P., Entrepreneurship: Starting, Developing and Managing a New Enterprise, 2nd ed., Irwin, Boston 1992.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G., Culture’s Consequences: International Differences in Work-related Values, Sage Publications, Beverly Hills, CA 1980.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., Cultures and Organizations: Software of the Mind, rev. 3rd ed., McGraw-Hill, New York 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede Insights, https://hofstede-insights.com [dostęp: 10–17.12.2021].
Zobacz w Google Scholar

Hollensen S., Global Marketing. A Decision-oriented Approach, Pearson, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jacob N., Intercultural Management, Kogan Page Ltd., London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Jamali D., Changing management paradigms: Implications for educational institutions, “Journal of Management Development” 2005, vol. 24, no. 2, s. 104–115.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek B., Zarządzanie międzykulturowe – wybrane aspekty, [w:] B. Glinkowska (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Каменська О. О., Проблеми формування людського капіталу промислового підприємства, „Збірник наукових праць ДонНАБА” 2016, № 4 (5), s. 31–39.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński R., Kultura organizacyjna przyszłości, „Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej” 2001, t. 22, nr 71, s. 103–111.
Zobacz w Google Scholar

Kamoche K., Knowledge creation and learning in international HRM, “International Journal of Human Resource Management” 1997, vol. 8, s. 213–225.
Zobacz w Google Scholar

Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Keegan W., Multinational Marketing Management, 3rd ed., Prentice Hall International Paperback Editions, Englewood Cliffs 1985.
Zobacz w Google Scholar

Kostera M., Kownacki S., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kreitner R., Kunicki A., Organisational Behavior, McGraw-Hill, Irwin 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kozak M., Ciężkie życie przedsiębiorców na Ukrainie, http://www.old.pafere.org/artykuly,n2547,ciezkie_zycie_przedsiebiorcow_na_ukrainie.html [dostęp: 30.12.2021].
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A. K., Zarządzanie międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnik Z., Żukow W. (red.), Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwanie dla zmieniającej się gospodarki, Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lessem R., Neubauer F., European Management System: Towards Unity out of Cultural Diversity, McGraw-Hill, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Lewis R., Cross-Cultural Communication: A Visual Approach, Transcreen Publications, Warnford 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lewis R., Fish Can’t See Water: How National Culture Can Make or Break Your Corporate Strategy, John Wiley and Sons, Chichester 2013.
Zobacz w Google Scholar

Lewis R., When Cultures Collide: Managing Successfully across Cultures, 3rd ed., Nicholas Brealey Publishing, London 1999.
Zobacz w Google Scholar

Limaye M., Victor D., Cross-cultural business communication research: State of the art and hypotheses for the 1990s, “Journal of Business Communication” 1991, vol. 28, no. 3, s. 277–299.
Zobacz w Google Scholar

Listwan T., Stor M. (red.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Łobez K., Olejczyk K., Zarządzanie przez kulturę, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowski A., O diagnozowaniu kultury organizacyjnej, [w:] T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (red.), W kręgu zarządzania. Spojrzenie multidyscyplinarne, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Marjański A. (red.), Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. XIV, z. 3, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-3.pdf [dostęp: 25.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

McDougall P. P., Oviatt B. M., International entrepreneurship: The intersection of two research paths, “Academy of Management Journal” 2000, vol. 43, no. 5, s. 902–906.
Zobacz w Google Scholar

Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Morrow J. F., International entrepreneurship: A new growth opportunity, “New Management” 1988, vol. 3, s. 59–61.
Zobacz w Google Scholar

Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Nissan E., Galindo Martin M.-Á., Méndez Picazo M.-T., Relationship between organizations, institutions, entrepreneurship and economic growth process, “International Entrepreneurship and Management Journal” 2011, vol. 7, no. 3, s. 311–324.
Zobacz w Google Scholar

Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Nosal S. Cz., Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski M. K., Biznes międzynarodowy, Key Text, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski M. K. (red.), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ogger G., Zera w garniturach, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ostraszewska Z., Wójcik-Mazur A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w podmiotach gospodarczych, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Oviatt B. M., McDougal P. P., Toward a theory of international new ventures, “Journal of International Business Studies” 1994, vol. 25, s. 45–64.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SIG International Training Center, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Пивоваров С., Максимцев И., Сравнительный менеджмент, 2-изд., Питер, Санкт-Петербург 2008.
Zobacz w Google Scholar

Popczyk W., Przedsiębiorczość międzynarodowa a rozwój biznesu – analiza wybranych przypadków branży akcesoriów medycznych i biotechnologii, [w:] A. Marjański (red.), Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. XIV, z. 3, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-3.pdf [dostęp: 25.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Popczyk W., Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Porter M., Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, [w:] L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Potocki A., Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian w organizacjach, Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Prahalad C. K., Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Bechard (red.), Organizacja przyszłości, Businessman Bock, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rapaille C., Seven Secrets of Marketing in a Multi-Cultural World, 2nd ed., Tuxedo Production, Boca Raton 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rapaille C., The Culture Code. An Ingenious Way to Understand Why People Around the World Live and Buy as They Do, Broadway Books, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Raport PARP: Małe i średnie przedsiębiorstwa generują blisko co drugą złotówkę PKB, https://alebank.pl/raport-parp-male-i-srednie-przedsiebiorstwa-generuja-blisko-co-druga-zlotowke-pkb/?id=334038&catid=22872 [dostęp: 18.02.2022].
Zobacz w Google Scholar

Robbins S., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ronen S., Comparative and Multinational Management, John Wiley and Sons, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Rozkwitalska M., Thriving in mono- and multicultural organizational contexts, “International Journal of Contemporary Management” 2018, vol. 17 (1), s. 233–247.
Zobacz w Google Scholar

Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Schein E., Organizacja a kontrakt psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Skowron-Grabowska B., Stanula A., Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, [w:] B. Skowron-Grabowska, I. Otola (red.), Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Skowron-Grabowska B., Otola I. (red.), Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Solarz J. K., Narodowe style zarządzania – mity czy fakty?, Ossolineum, Wrocław 1984.
Zobacz w Google Scholar

Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, wyd. II, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Tanas J. K., Audretsch D. B., Entrepreneurship in transitional economy, “International Entrepreneurship and Management Journal” 2011, vol. 7, s. 431–442.
Zobacz w Google Scholar

Tomlinson R., Nowe myślenie elity menedżerskiej w Europie, „Zarządzanie na Świecie” 2010, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Trompenaars F., Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, Economist Books, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Usunier J.-C., Lee J., Marketing Across Cultures, Prentice Hall, Harlow 2005.
Zobacz w Google Scholar

Waters D., Zarządzanie w XXI wieku. Jak wyprzedzić Japończyków i Chińczyków, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Weber M., Economy and Society, University of California Press, Berkeley, CA 1978.
Zobacz w Google Scholar

Weber M., The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge Classics, London 2001.
Zobacz w Google Scholar

Weber M., The Religion of China: Confucianism and Taoism, The Free Press, Glencoe, IL 1951.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Mazur A., Przedsiębiorczość menedżerów w rozwoju operatora logistycznego, [w:] Z. Ostraszewska, A. Wójcik-Mazur (red.), Wybrane problemy zarządzania w podmiotach gospodarczych, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Van Fleet D., Behaviour in Organizations, Mifflin Company, Boston 2011.
Zobacz w Google Scholar

Yoshimori M., Różne pojmowanie roli przedsiębiorstwa, „Zarządzanie na Świecie” 1996, t. 32, nr 8, s. 10–13.
Zobacz w Google Scholar

Zając C., Profil kompetencyjny menedżera w świetle modeli karier kierowniczych w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Зайцев В. С., Вибір моделі корпоративних вимог до компетенційфахівця промислового підприємства, „Економічний вісник Донбасу” 2017, № 2 (48), s. 207–213.
Zobacz w Google Scholar

http://poland.mfa.gov.ua/pl [dostęp: 27.01.2021].
Zobacz w Google Scholar

http://www.charkow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/ulatwienia_wizowe_miedzy_unia_europejska_a_ukraina [dostęp: 30.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

30 grudnia 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-978-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-979-2

Inne prace tego samego autora

  • Beata Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek, Viaczeslav Chebotarov, Współczesne problemy zarządzania
  • Beata Glinkowska-Krauze, Robert Majkut, Jolanta Bieńkowska, Victor Tsekhanovych, Mykola Rohoza, Valentyna Stolyarchuk, Arkadiusz Tybura, Viacheslav Liashenko, Iryna Petrova, Viacheslav Chebotarov, Iegor Chebotarov, Andriy Kolosov, Олексій Калінін, Михайло Решетов, Viacheslav Chebotarov, Daria Pierkova, Olga Novikova, Oksana Pankova, Olena Hrechyshkina, Maryia Samakhavets, Patrycja Melon, Vyacheslav Chebotarov, Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu
  • Beata Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek, Iegor Chebotarov, Viacheslav Chebotarov, Narodowe kultury biznesowe i korporacyjne Polski i Ukrainy