Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej

Autorzy

Anna Lubrańska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
https://orcid.org/0000-0002-3880-0711

Słowa kluczowe:

dorosłość, satysfakcja z życia i pracy, różnice międzypokoleniowe, praca zawodowa, stres w pracy, zarządzanie wiekiem

Streszczenie

Publikacja stanowi wieloaspektowe opracowanie z zakresu psychologii pracy oraz psychologii organizacji i zarządzania, dotyczące problematyki różnorodności pokoleniowej. Autorka omówiła podjęte zagadnienia z uwzględnieniem wymiaru indywidualnego i organizacyjnego, a także ukazała je z dwóch perspektyw - teoretycznej (zamieszczając definicje kluczowych terminów i charakterystykę istotnych zjawisk) i empirycznej (prezentując założenia i rezultaty projektu badawczego, zrealizowanego w obszarze różnic pokoleniowych).

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych tematyką współczesnego rynku pracy, naukami związanymi z organizacją i zarządzaniem oraz psychologią pracy.

Bibliografia

Abaci, R., Arda, D. (2013). Relationship between self-compassion and job satisfaction in white collar workers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 106, 2241–2247. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.255
Zobacz w Google Scholar

Abramowska-Kmon, A. (2011). O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 1(159), 3–22.
Zobacz w Google Scholar

Adenike, A. (2011). Organizational Climate as a Predictor of Employee Satisfaction: Evidence from Covenant University. Business Intelligence Journal, 1, 151–165.
Zobacz w Google Scholar

Ahmad, A. (2008). Job, Family and Individual Factors as Predictors of Work-Family Conflict. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 4(1), 57–65.
Zobacz w Google Scholar

Ahmad, S., Skitmore, M. (2003). Work-family conflict: a survey of Singaporean workers. Singapore Management Review, 25(1), 35–52.
Zobacz w Google Scholar

Aiswarya, B., Ramasundaram, G. (2011). The Impact of Dependents in the Family on the Work Life Conflict of Employed Women in IT Sector in India. South Asian Journal of Management Sciences, 5(2), 43–48.
Zobacz w Google Scholar

Alas, R. (2007). The impact of employee participation on job satisfaction during change process. Problems and Perspectives in Management, 5(4), 28–33.
Zobacz w Google Scholar

Albdour, A. A., Altarawneh, I. I. (2014). Employee Engagement and Organizational Commitment: Evidence from Jordan. International Journal of Business, 19(2), 192–212.
Zobacz w Google Scholar

Aldea-Capotescu, R. (2013). Social Support as a Mediator Between Emotion Work and Job Satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 601–606. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.611
Zobacz w Google Scholar

Aleksić, A., Trkulja, M., Cikota-Aleksić, B., Aleksić, D. (2015). Analysis of job stress in workers employed by three public organizations in Serbia. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 26(3), 373–382. https://doi.org/10.2478/s13382-013-0108-0
Zobacz w Google Scholar

Alexopoulos, E. C., Palatsidi, V., Tigani, X., Darviri, C. (2014). Exploring Stress Levels, Job Satisfaction, and Quality of Life in a Sample of Police Officers in Greece. Safety and Health at Work, 5, 210-215. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2014.07.004.
Zobacz w Google Scholar

Alshitri, K. I. (2013). The Effects of the Personal Variables on Organizational Commitment in Public Organizations in Saudi Arabia. IBIMA Business Review, 2013, Article ID 725189. https://doi.org/10.5171/2013.725189.
Zobacz w Google Scholar

Altinoz, M., Cakiroglu, D., Cop, S. (2012). The Effect of Job Satisfaction of the Talented Employees on Organizational Commitment: A Field Research. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 58, 322–330. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1007
Zobacz w Google Scholar

Andela, M., Truchot, D., Van der Doef, M. (2016). Job stressors and burnout in hospitals: The mediating role of emotional dissonance. International Journal of Stress Management, 23(3), 298–317. http://dx.doi.org/10.1037/str0000013.
Zobacz w Google Scholar

Andrałojć, M., Ławrynowicz, M. (2012). Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 49–62.
Zobacz w Google Scholar

Andysz, A., Merecz, D. (2010). Badania nad dopasowaniem człowieka do środowiska pracy. W: D. Merecz (red.), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki (s. 37–49). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.
Zobacz w Google Scholar

Apipalakul, C., Kummoon, D. (2017). The Effects of Organizational Climate to Conflict Management amongst Organizational Health Personnel. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 237, 1216–1222. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.192
Zobacz w Google Scholar

Appelt, K. (2015). Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać potencjał dojrzałych dorosłych? W: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 503–552). Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Argyle, M. (2012). Przyczyny i korelaty szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 165–203). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Arnett, J. J. (2000). Emerging Adulthood. A Theory of Development from the Late Teens through the Twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. https://doi.org/10.1037//0003-66X.55.5.469.
Zobacz w Google Scholar

Arnett, J. J. (2003). Conceptions of the Transition to Adulthood Among Emerging Adults in American Ethnic Groups. New Directions for Child and Adolescent Development, 100, 63–76.
Zobacz w Google Scholar

Arnett, J. J. (2006). The psychology of emerging adulthood: What is new, and what remains to be known? W: Arnett J. J., Tanner J. L. (red.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century (s. 303–330). Washington, DC: APA Books.
Zobacz w Google Scholar

Arnett, J. J. (2011). Emerging Adulthood(s). The Cultural Psychology of a New Life Stage. W: L. A. Jensen (red.), Bridging Cultural and Developmental Approaches to Psychology. New Syntheses in Theory (s. 255–275). Oxford: Research and Policy, Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Aronowska, I. (2014). Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych – w świetle badań, E. Gołębiowska (red.), t. XV, z. 11, cz. 2, 115–127.
Zobacz w Google Scholar

Aslam, R., Shumaila, S., Azhar, M., Sadaqat, S. (2011). Work-Family Conflicts: Relationship between Work-Life Conflict and Employee Retention – A Comparative Study of Public and Private Sector Employees. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(2), 18–29.
Zobacz w Google Scholar

Atchley, R. C. (1982). Retirement: Leaving the world of work. Annals of the American of Political and Social Science, 464, 120–131.
Zobacz w Google Scholar

Atchley, R. C. (1991). Social Forces and Aging: An Introduction to Social Gerontology. Belmont, CA: Wadsworth.
Zobacz w Google Scholar

Avram, E., Ionescu, D., Mincu, C. L. (2015). Perceived safety climate and organizational trust: the mediator role of job satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 187, 679–684. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.126
Zobacz w Google Scholar

Badora, B. (2016). Zadowolenie z życia. Centrum Badania Opinii Społecznych. Komunikat z badań, nr 4/2016. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_004_16.pdf (dostęp 10.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Bahrami, M. A., Taheri, G. H., Montazer Alalfaraj, R., Dehghani Tafti, A. (2013). The Relationship Between Organizational Climate and Psychological Well-Being of Hospital Employees. World Journal of Medical Sciences 9(1), 61–67. https://doi.org/10.5829/idosi.wjms.2013.9.1.75152.
Zobacz w Google Scholar

Bahrami, M. A., Barati, O., Ghoroghchian, M., Montazer Alalfaraj, R., Ezzatabadi, M. R. (2016). Role of Organizational Climate in Organizational Commitment: The Case of Teaching Hospitals. Osong Public Health and Research Perspectives, 7(2), 96–100. http://dx.doi.org/10.1016/j.phrp.2015.11.009.
Zobacz w Google Scholar

Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A., Nosal, Cz., S. (2006). Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod. Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, 34, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityka Społecznej, Departament Rynku Pracy.
Zobacz w Google Scholar

Bajer, E. (2016). Działania przedsiębiorcze, postawy wobec pracy i ocena nasilenia stresu u mikroprzedsiębiorców i pracowników etatowych. Psychologia Społeczna, 1(36), 84–97. https://doi.org/10.7366/1896180020163607.
Zobacz w Google Scholar

Baka, Ł. (2011). Konflikt między pracą a rodziną a wypalenie zawodowe. Psychologia Społeczna, 4(19), 367–374.
Zobacz w Google Scholar

Baka, Ł. (2013a). Relacje społeczne w pracy jako moderator zależności: wymagania w pracy – zdrowie psychiczne i fizyczne nauczycieli. Psychologia Społeczna, 4(27), 422–434.
Zobacz w Google Scholar

Baka, Ł. (2013b). Zależności między poczuciem niesprawiedliwości, stresem roli zawodowej a zachowaniami nieproduktywnymi w pracy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie stresem, H. Skłodowski (red.), cz. I, t. XIV, z. 5, 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Baka, Ł. (2015). Does job burnout mediate negative effects of job demands on mental and physical health in a group of teachers? Testing the energetic process of Job Demands-Resources model. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28(2), 335–346. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00246.
Zobacz w Google Scholar

Baka, Ł. (2016). Stres w pracy jako źródło kontrproduktywnych zachowań pracowników. Prewencja i Rehabilitacja, 1(43), 11–22.
Zobacz w Google Scholar

Baka, Ł., Cieślak, R. (2010). Zależności między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę w grupie nauczycieli: pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego. Studia Psychologiczne, t. 48, z. 3, 5–18.
Zobacz w Google Scholar

Baka, Ł., Derbis, R. (2013). Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy – zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory – emocje. Psychologia Społeczna, t. 8, 3(26), 323–334.
Zobacz w Google Scholar

Bakar, Z. A., Salleh, R. (2015). Role Demands, Work-Family Confl and Motivation: A Proposed Framework. Global Business and Management Research: An International Journal 7(2), 78–87.
Zobacz w Google Scholar

Bańka, A. (2004). Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej. Chowanna 2, 9–32.
Zobacz w Google Scholar

Bańka, A. (2006). Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych na rynku pracy. W: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (red.), Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wybrane zagadnienia (s. 59–117). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Bańka, A. (2007). Globalizacja pracy i kariery a procesy identyfikacji społecznej i indywidualnej. W: M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy (s. 53–81). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Bańka, A., Wołowska, A. (2006). Zmiana rzeczywistości organizacyjnej a postawy wobec pracy: analiza typów przywiązania do organizacji i zaangażowania w pracę. W: B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka (red.), Praca i organizacja w procesie zmian (s. 123–139). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
Zobacz w Google Scholar

Bańka, A., Wołowska, A., Bazińska, R. (2002). Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji. Czasopismo Psychologiczne, 8, 65–74.
Zobacz w Google Scholar

Banovcinova, L., Baskova, M. (2014). Sources of work-related stress and their effect on burnout in midwifery. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 132, 248–254. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.306.
Zobacz w Google Scholar

Baran, M. (2015). Mentoring jako element zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach. Management Forum, 3(2), 3–8. https://doi.org/10.15611/mf.2015.2.01.
Zobacz w Google Scholar

Baran, M., Kłos, M. (2014). Pokolenie Y – prawda i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Marketing i Rynek, 5, 923–929. http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Mrzyglocka/Pokolenie_Y_-_prawdy_i_mity_w_kontekscie.pdf
Zobacz w Google Scholar

Barbosa, F. T., Eloi, R. J., Santos, L. M., Leão, B. A., Lima, F. J. C., Sousa-Rodrigues, C. F. (2017). Correlation between weekly working time and burnout syndrome among anesthesiologists of Maceió-AL. Revista Brasileira de Anestesiologia, 67(2), 115–121. http://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2015.06.001.
Zobacz w Google Scholar

Barometr Rynku Pracy Work Service – VIII edycja. http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy (dostęp 27.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak, G. (2014). Postawy pracodawców i kadry kierowniczej wobec zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 13–25.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak, G. (2015). Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus – perspektywa społeczno-ekonomiczna, pracowników i pracodawców. Marketing i Rynek, 5, 1360–1375.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak, G., Krugiełka, A. (2015). Przywiązanie organizacyjne pracowników wiedzy i ich postawy wobec pozostawania aktywnym zawodowo w wieku 65 plus. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 44(6), 5–23.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak, G., Krugiełka, A. (2016). Elastyczność organizacji a stosowanie dobrych praktyk w obszarze zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus. Marketing i Rynek, 3, 18–28.
Zobacz w Google Scholar

Baruch-Feldman, C., Brondolo, E., Ben-Dayan, D., Schwartz, J. (2002). Sources of Social Support and Burnout, Job Satisfaction, and Productivity. Journal of Occupational Health Psychology, 7(1), 84–93. https://doi.org/10.1037//1076-8998.7.1.84.
Zobacz w Google Scholar

Basińska, B., Wilczek-Rużyczka, E. (2011). Zespół wypalenia zawodowego i zmęczenie w kontekście pracy zmianowej i stresu zawodowego wśród pielęgniarek chirurgicznych. Przegląd Psychologiczny, 54(1), 101–114.
Zobacz w Google Scholar

Basińska, M. A., Łuczak, A. (2014). Style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera. W: R. Derbis, Ł. Baka (red.), Oblicza Jakości Życia (s. 141–156). Częstochowa: Akademia Jana Długosza.
Zobacz w Google Scholar

Bayarcelik, E. B., Findikli, M. (2016). The Mediating Effect of Job Satisfaction on the Relation Between Organizational Justice Perception and Intention to Leave. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 235, 403–411. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.050
Zobacz w Google Scholar

Beausaert, S., Froehlich, D. E., Devos, Ch., Riley, P. (2016). Effects of support on stress and burnout inschoolprincipals.EducationalResearch,58(4),347–365.doi:10.1080/00131881.2016.1220810. http://dx.doi.org/10.1080/00131881.2016.1220810
Zobacz w Google Scholar

Becelewska, D. (2006). Repetytorium z rozwoju człowieka. Kolegium Karkonoskie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze. Jelenia Góra: Introligatorstwo – Mała Poligrafia.
Zobacz w Google Scholar

Bednarska-Wnuk, I. (2012). Elastyczność zawodowa w percepcji przedstawicieli pokolenia Y. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 249, 89–94.
Zobacz w Google Scholar

Bednorz, K. (2014). Klimat organizacyjny sprzyjający twórczości. Studia Oeconomica Posnaniensa, 10(271), 7–26.
Zobacz w Google Scholar

Bellavia, G., Frone, M. R. (2005). Work-Family Conflict. W: J. Barling, E. K. Kelloway, M. R. Frone (red.), Handbook of work stress (s. 113–147). Thousand Oaks: SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412975995.n6.
Zobacz w Google Scholar

Bergheim, K., Nielsen, M. B., Mearns, K., Eid, J. (2015). The relationship between psychological Capital, job satisfaction, and safety perceptions in the maritime industry. Safety Science, 74, 27–36. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753514003129
Zobacz w Google Scholar

Bernotaite, L., Malinauskiene, V. (2017). Workplace bullying and mental health among teachers in relation to psychosocial job characteristics. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 30(4), 629–640. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00943
Zobacz w Google Scholar

Beutell, N. J., Witting-Berman, U. (2008). Work-family conflict and work-family synergy for generation X, baby boomers, and matures. Journal of Managerial Psychology, 23(5), 507–523. http://dx.doi.org/10.1108/02683940810884513
Zobacz w Google Scholar

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Promowanie zrównoważonego życia zawodowego. Przewodnik po kampanii (2016). Luksemburg: Urząd Publikacji Europejskiej. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. https://doi.org/10.2802/432062.
Zobacz w Google Scholar

Bhowon, U. (2013). Role Salience, Work-Family Conflict and Satisfaction of Dual-Earner Couples. Journal of Business Studies Quarterly, 5(2), 78–90.
Zobacz w Google Scholar

Białas, S., Litwin, J. (2013). Satysfakcja z pracy i przejawy zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników spółki przemysłu stoczniowego. Studium przypadku. Zarządzanie i Finanse, 11(4), 17–29.
Zobacz w Google Scholar

Biegańska, K. (2008). Uciążliwość i psychologiczne koszty pracy. Negatywne aspekty funkcjonowania w roli właściciela firmy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 12, 75–93.
Zobacz w Google Scholar

Biegger, A., De Geest, S., Schubert, M., Ausserhofer, D. (2016). The ‘magnetic forces’ of Swiss acute care hospitals: A secondary data analysis on nurses’ job satisfaction and their intention to leave their current job. Nursing Plus Open, 2, 15–20. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352900816000030
Zobacz w Google Scholar

Biglari, H., Ebrahimi, M. H., Salehi, M., Poursadeghiyan, M., Ahmadnezhad, I., Abbasi, M. (2016). Relationship between occupational stress and cardiovascular diseases risk factors in drivers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(6), 895–901. http://dx.doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00125
Zobacz w Google Scholar

Bilgin, N., Demirer, H. (2012). The examination of the relationship among organizational support, affective commitment and job satisfaction of hotel employees. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 51, 470–473. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.191
Zobacz w Google Scholar

Bilinska, P., Wegge, J., Kliegel, M. (2016). Caring for the Elderly But And for One’s Own Old Employees? Organizational Age Climate, Age Stereotypes, and Turnover Intentions in Young and Old Nurses. Journal of Personnel Psychology, 15(3), 95–105. https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000144.
Zobacz w Google Scholar

Bilska, E. (2013). Wsparcie społeczne i wypalenie zawodowe pracowników ośrodków pomocy społecznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(5), 45–63.
Zobacz w Google Scholar

Birch, A. (2012). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Birren, J. E. (1961). A Brief History of the Psychology of Aging. The Gerontologist, 1(2), 69–77. https:// doi.org/10.1093/geront/1.2
Zobacz w Google Scholar

Blanchflower, D. G., Oswald, A. J. (2008). Is well-being U-shaped over the life cycle? Social Science & Medicine, 66, 1733–1749. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.01.030.
Zobacz w Google Scholar

Bodak, A., Cierniak-Emerych, A., Pietroń-Pyszczek, A. (2016). Interesy pracownicze a zmiany pokoleniowe. Marketing i Rynek, 3, 40–49.
Zobacz w Google Scholar

Boguszewski, R. (2013a). Wartości i normy.. Komunikat z badań, BS/111/2013. Centrum Badania Opinii Społecznych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.pdf (dostęp 12.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Boguszewski, R. (2013b). Zadowolenie z pracy i jej oceny. Komunikat z badań, BS/10/2013. Centrum Badania Opinii Społecznych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_010_13.pdf (dostęp 12.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Boguszewski, R. (2014). Co stanowi o udanym życiu? Komunikat z badań, Nr 167/2014. Centrum Badania Opinii Społecznych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_167_14.pdf
Zobacz w Google Scholar

Bohdziewicz, P. (2016). Career Anchors of Representatives of Generation Z: Some Conclusions for Managing the Younger Generation of Employees. Human Resources Management, 113(6), 57–74.
Zobacz w Google Scholar

Bolino, M. C., Turnley, W. H. (2005). The Personal Costs of Citizenship Behavior: The Relationship Between Individual Initiative and Role Overload, Job Stress, and Work-Family Conflict. Journal of Applied Psychology, 90(4), 740–748.
Zobacz w Google Scholar

Bombiak, E. (2014). Zarządzanie różnorodnością – wyzwaniem dla współczesnych menedżerów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 29(102), 109–122.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska, S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 240, 5–44.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicka, K., Ingram, T., Wronka-Pośpiech, M. (2016). Rozwikłanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 111, 213–225.
Zobacz w Google Scholar

Brdulak, H. (2014). Zmiany demograficzne – nowe wyzwania w zarządzaniu. Wybrane aspekty. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych, E. Gołębiowska (red.), t. XV, z. 11, cz. I, 157–170.
Zobacz w Google Scholar

Brief, A. P. (1998). Attitudes in and around organizations. Thousand Oaks: SAGE.
Zobacz w Google Scholar

Brummelhuis, L. L. T., Lippe, T. V. D., Kluwer, E. S., Flap, H. (2008). Positive and negative effects of family involvement on work-related burnout. Journal of Vocational Behavior, 73(3), 387–396. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.07.006.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska, A. I. (2015). Jak myślimy o rozwoju człowieka? W: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 5–19). Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska, A. I., Applet, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2 (s. 95–292). Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska, A. I., Czub, T., Hejmanowski, S., Rękosiewicz, M., Kaczan, R., Piotrowski, K. (2012). Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości w okresie przejścia z adoloescencji do dorosłości. Kultura i Edukacja, 3(89), 23–50.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska, A. I., Kaczan, R. (2010). Kwestionariusz Poczucie Punktualności Zdarzeń Życiowych (PPZŻ): konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Polskie Forum Psychologiczne, 1, 85–110.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska, A. I., Kaczan, R. (2011a). Kwestionariusz Poczucie Punktualności Zdarzeń Życiowych (PPZŻ): konstrukcja, stosowanie, aplikacje. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy (s. 505–520). Warszawa: Vizja Press&IT.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011b). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67–107.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski, P. (1987). Skala Wartości (SW): polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik. Warszawa: Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bogdana Zawadzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Bugajska, J., Hildt-Ciupińska, K. (2012). Ocena działań ukierunkowanych na utrzymanie zatrudnienia przez starszych pracowników. Medycyna Pracy, 63(4), 453–462.
Zobacz w Google Scholar

Bugajska, J., Makowiec-Dąbrowska, T. (2006). Czynniki zawodowe przedwczesnego obniżenia zdolności do pracy u osób starszych. Bezpieczeństwo Pracy, 2, 20–21.
Zobacz w Google Scholar

Bugajska, J., Makowiec-Dąbrowska, T., Wągrowska-Koski, E. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jako element ochrony zdrowia starszych pracowników. Medycyna Pracy, 61(1), 55–63.
Zobacz w Google Scholar

Butt, M., Hu, B., Shafi, K., Malik B. H. (2015). The Negative Relationship between Work Family Conflict and Career Satisfaction and the Role of Individual Differences. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(8), 102–113.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska, M. (2010). Zarządzanie różnorodnością (diversity management). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XI, z. 11, 7–29.
Zobacz w Google Scholar

Çakar, F. S. (2012). The Relationship between the Self-efficacy and Life Satisfaction of Young Adults. International Education Studies, 5(6), 123–130. https://doi.org/10.5539/ies.v5n6p123.
Zobacz w Google Scholar

Chanda, K. S. (2015). Gender and life satisfaction in the Czech Republic. Gender Studies, 13(1), 131–151. http://dx.doi.org/10.1515/genst-2015-0010
Zobacz w Google Scholar

Chanduszko-Salska, J., Młynarczyk, A. (2012). Jak uczyć innych, nie gubiąc własnych nut. Stres w pracy, wybrane zasoby osobiste a zespół wypalenia zawodowego u muzyków klasycznych. Acta Universitais Lodziensis, Folia Psychologica, 16, 89–102.
Zobacz w Google Scholar

Charkhabi, M., Alimohammadi, S., Charkhabi, S. (2014). The Full Mediator Role of Job Satisfaction in Relationship between Job Characteristics and Health Outcomes in Hospital Nurses: A New Conceptual Model. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 365–369. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.389
Zobacz w Google Scholar

Chaudhary, R., Rangnekar, S., Barua, M. K. (2014). Organizational climate, climate strength and work engagement. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 133, 291–303. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2014.04.195.
Zobacz w Google Scholar

Chełpa, S. (1993). Walidacja Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba. Przegląd Psychologiczny, 28, 217–235.
Zobacz w Google Scholar

Chirkowska-Smolak, T. (2009). Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 4, 257–272.
Zobacz w Google Scholar

Choi, D., Oh, I.-S., Colbert, A. E. (2015). Understanding Organizational Commitment: A Meta-Analytic Examination of the Roles of the Five-Factor Model of Personality and Culture. Journal of Applied Psychology, 100(5), 1542–1567. http://dx.doi.org/10.1037/apl0000014
Zobacz w Google Scholar

Chomątowska, B., Smolbik-Jęczmień, A. (2013). Zespoły wielopokoleniowe wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy w warunkach nowej gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 763, Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 193–202.
Zobacz w Google Scholar

Chomątowska, B., Żarczyńska-Dobiesz, A. (2016). DNA lidera według przedstawicieli pokolenia Z. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 430, 58–68. https://doi.org/10.15611/ pn.2016.430.05.
Zobacz w Google Scholar

Choo, J. L. M., Desa, N. M., Asaari, M. H. A. (2016). Flexible Working Arrangement toward Organizational Commitment and Work-Family Conflict. Studies in Asian Social Science, 3(1), 21–36. https://doi.org/10.5430/sass.v3n1p21.
Zobacz w Google Scholar

Chrupała-Pniak, M. (2012). Satysfakcja zawodowa – artefakt czy funkcjonalny wymiar kapitału intelektualnego. Przegląd koncepcji teoretycznych i podejść badawczych. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 2(24), 13–28.
Zobacz w Google Scholar

Chrupała-Pniak, M., Grabowski, D. (2016). Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych – raport z badań. Psychologia Społeczna, 1(36), 69–83. https://doi.org/10.7366/1896180020163606.
Zobacz w Google Scholar

Chudzicka-Czupała, A. (2013). Zadowolenie z pracy jako komponent jakości życia współczesnego człowieka. Chowanna, 1, 13–38.
Zobacz w Google Scholar

Chudzicka-Czupała, A. (2016). Klimat etyczny i klimat sprawiedliwości w organizacji. Znaczenie oraz uwarunkowania. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, 1, 9–21.
Zobacz w Google Scholar

Chueh, K.-H., Yen, Ch.-N., Lu, L., Yang, M.-S. (2011). Association between psychosomatic symptoms and work stress among Taiwan police officers. Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 27, 144–149.
Zobacz w Google Scholar

Cibior, R. (2008). Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych. Chowanna, 1, 97–110.
Zobacz w Google Scholar

Cichorzewska, M., Mazur, B., Niewiadomska, A., Sobolewska-Poniedziałek, E., Zimnoch, K., Ziółkowska, B. (2015). Zarządzanie wiekiem. Aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny. Lublin: Politechnika Lubelska.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak, R., Widerszal-Bazyl, M., Łuszczyńska-Cieślak, A. (2000). The Moderating Role of Hardiness and Social Support in the Relation Between Job Stressors and Well-Being. A Lesson From a Clerical Women Sample. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 6(2), 257–292. https://doi.org/10.1080/10803548.2000.11076455.
Zobacz w Google Scholar

Claiborne, N., Auerbach, C., Zeitlin, W., Lawrence, C. K. (2015). Organizational Climate Factors of Successful and Not Successful Implementations of Workforce Innovations in Voluntary Child Welfare Agencies. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 39(1), 69–80. https://doi.org/10.1080/23303131.2014.984096.
Zobacz w Google Scholar

Clark, A., Oswald, A., Warr, P. (1996). Is job satisfaction U-shaped in age? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 69, 57–81.
Zobacz w Google Scholar

Coban, H., Irmis, A. (2016). Work-Family Conflict and Burnout in Turkish Banking Industry. European Scientific Journal, August, Special Edition, 37–54. https://eujournal.org/index.php/esj/article/ viewFile/7816/7534
Zobacz w Google Scholar

Colomeischi, A. A. (2014). Emotional Life as Influence on Work Satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 159, 350–354. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.386
Zobacz w Google Scholar

Colomeischi, A. A., Colomeischi, T., Clipa, O. (2014). Teachers’ Work Mentality and Work Satisfaction in Relation with Their Personality Traits. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 159, 345–349. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.385
Zobacz w Google Scholar

Cummings, J. N. (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization. Management Science, 50(3), 352–364.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński, J. (1994). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński, J. (2012). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 51–102). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński, J. (2015). Indywidualna jakość i styl życia. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – Raport. Contemporary Economics, 9/4, (s. 200–233). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.190.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński, J., Błędowski, P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Aktywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdf (dostęp 11.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Czapiński, J., Panek, T. (2015) (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – Raport. Contemporary Economics, 9/4. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp 10.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Czarnota-Bojarska, J., Łada, M. (2004). Ważność różnych aspektów pracy dla kobiet i mężczyzn o różnym jej stażu. Nowiny Psychologiczne, 1, 5–22.
Zobacz w Google Scholar

Czernecka, M., Woszczyk, P. (2012a). (Czło)wiek to inwestycja, czyli jak skutecznie szkolić pracowników dojrzałych wiekowo? Personel i Zarządzanie, 3, 93–96.
Zobacz w Google Scholar

Czernecka, M., Woszczyk, P. (2012b). Zatrudnianie różnych pokoleń opłaca się firmom. Personel i Zarządzanie, 4, 16–20.
Zobacz w Google Scholar

Czerw, A., Borkowska, A. (2010a). Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej. Psychologia Społeczna, t. 5, 4(15), 303–315.
Zobacz w Google Scholar

Czerw, A., Borkowska, A. (2010b). Rola optymizmu i inteligencji emocjonalnej w osiąganiu satysfakcji z pracy. Implikacje dla tworzenia programów rozwojowych pracowników. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 1, 69–82.
Zobacz w Google Scholar

Czerw, A., Gąsiorowska, A. (2011). Motywująca rola wartości związanych z przekraczaniem własnych granic w sytuacji pracy. W: B. Bartosz, A. Keplinger, M. Straś-Romanowska (red.), Transgresje, innowacje, twórczość (s. 233–250). Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Dåderman, A. M., Basińska, B., A. (2016). Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses: The Role of Work-Family Interface. Frontiers in Psychology, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01621
Zobacz w Google Scholar

Dajani, M. A. Z. (2015). The Impact of Employee Engagement on Job Performance and Organisational Commitment in the Egyptian Banking Sector. Journal of Business and Management Sciences, 3 (5), 138–147. https://doi.org/10.12691/jbms-3-5-1.
Zobacz w Google Scholar

Dawal, S. Z. M., Taha, Z. (2006). The Effect of Job and Environmental Factors on Job Satisfaction in Automotive Industries. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 12(3), 267–280. https://doi.org/10.1080/10803548.2006.11076687.
Zobacz w Google Scholar

De Cuyper, N., Notelaers, G., De Witte, H. (2009). Job Insecurity and Employability in Fixed-Term Contractors, Agency Workers, and Permanent Workers: Associations with Job Satisfaction and Affective Organizational Commitment. Journal of Occupational Health Psychology, 14(2), 193–205. https://doi.org/10.1037/a0014603.
Zobacz w Google Scholar

Denkiewicz-Kuczewska, M. (2012). Stereotypowe myślenie, satysfakcja z pracy i dobrostan psychiczny u kobiet prowadzących i nieprowadzących działalność przedsiębiorczą. Psychologia Ekonomiczna, 2, 23–27.
Zobacz w Google Scholar

Derbis, R., Baka, Ł. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, 17(2), 277–287.
Zobacz w Google Scholar

Devi, K. R., Rani, S. S. (2016). The Impact of Organizational Role Stress and Work Family Conflict Diagnosis Sources of Difficulty at Work Place and Job Satisfaction among Women in IT Sector, Chennai, Tamil Nadu. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 219, 214–220. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.008
Zobacz w Google Scholar

Dewe, P. J., O’Driscoll, M. P., Cooper, C. L. (2012). Theories of Psychological Stress at Work. W: R. J. Gatchel, I. Z. Schultz (eds.), Handbook of Occupational Health and Wellness, Handbooks in Health, Work, and Disability (s. 23–38). New York: Springer Science+Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4839-6_2. www.springer.com/cda/content/.../9781461448389-c1.pdf
Zobacz w Google Scholar

Dhurup, M., Surujlala, J., Kabongo, D. M. (2016). Finding Synergic Relationships in Teamwork, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Case Study of a Construction Organization in a Developing Country. Procedia Economics and Finance, 35, 485–492. https://doi.org/10.1016/ S2212-5671(16)00060-5
Zobacz w Google Scholar

Diener, E. (2006). Understanding Scores on the Satisfaction with Life Scale. https://internal.psychology. illinois.edu/~ediener/Documents/Understanding%20SWLS%20Scores.pdf (dostęp 05.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71–75.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolska, M. (2014). Przywiązanie organizacyjne u pracowników zatrudnionych w nietradycyjnych formach – fikcja czy rzeczywistość? Prosopon, Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 9(3), 127–136.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolska, M. (2015). Chance to Experience Non-Traditional Work Involvement. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 4(1), 101–104. https://doi.org/10.5901/ajis.2015.v4n1s2p101.
Zobacz w Google Scholar

Dogar, N. (2014). Relations between organizational commitment and demographic factors: a research in banking sector. https://doi.org/10.7336/academicus.2014.10.08.
Zobacz w Google Scholar

Dolecińska, J., Kołodziejczyk, H. (2016). Motywowanie pokoleń – teoria a praktyka. Marketing i Rynek, 3, 103–113.
Zobacz w Google Scholar

Dollard, M. F., Winefield, H. R., Winefield, A. H,. de Jonge, J. (2000). Psychosocial job strain and productivity in human service workers: A test of the demand-control-support model. Joumal of Occupational and Organisational Psychology, 73, 501–510.
Zobacz w Google Scholar

Domagalska-Grędys, (2017). Wartości w pracy młodych pokoleń Y i Z. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(2), 40–45. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1156.
Zobacz w Google Scholar

Drugie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń – ESENER-2 (2015). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. https://doi.org/10.2802/466737. https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/reports/esener-ii-summary.pdf/view (dostęp 15.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Drzewicka, M. (2010). Percepcja stylu kierowania przełożonego a zadowolenie z pracy wśród pracowników call center. Psychologia Jakości Życia, t. 9, 1, 81–89.
Zobacz w Google Scholar

Dubas, E. (2008). Kategoria wiekowa 50+. Charakterystyka rozwojowa i aspekty edukacyjne. W: E. Dubas, J. Pyżalski, M. Muszyński, J. R. Pavel (red.), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring (s. 19–30). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Duckworth, A. L., Quinn, P. D., Seligman M. E. P. (2009). Positive predictors of teacher effectiveness. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 540–547.
Zobacz w Google Scholar

Dudek, B. (2005). Czynniki psychospołeczne a zdrowie. Medycyna Pracy, 56(5), 379–386.
Zobacz w Google Scholar

Dudek, B. (2012). Pomiar chronicznego i traumatycznego stresu zawodowego Kwestionariuszem Samooceny Zysków i Strat. W: E. Bielawska-Batorowicz, B. Dudek (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia (s. 81–95). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Dudek, B., Koniarek, J. (2003). Wsparcie społeczne jako modyfikator procesu stresu – wybrane problemy teoretyczne i narzędzia pomiaru. Medycyna Pracy, 54(5), 427–435.
Zobacz w Google Scholar

Dudek, B., Koniarek, J., Szymczak, W. (2007). Stres związany z pracą a teoria zachowania zasobów Stevana Hobfolla. Medycyna Pracy, 58(4), 317–325.
Zobacz w Google Scholar

Dudek, B., Waszkowska, M., Hanke, W. (1999). Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Dudek, B., Waszkowska, M., Merecz, D., Hanke, W. (2004). Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Durniat, K. (2007). Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego. W: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (s. 377–392). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
Zobacz w Google Scholar

Durniat, K. (2011). Mobbing jako zagrożenie dla tożsamości i integralności jednostki – z perspektywy pracy i rodziny. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 381–395). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Duxbury, L., Higgins, C. (2003). Work–Life Conflict in Canada in the New Millennium: Key Findings and Recommendations From The 2001 National Work–Life Conflict Study. http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/collections/Collection/H72-21186-2003E.pdf (dostęp 05.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

Dziadkiewicz, A., Kłos, M. (2013). Tworzenie zespołów różnorodnych w przedsiębiorstwach zorientowanych na design. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 12, cz. II, 361–374.
Zobacz w Google Scholar

Dzięgielewska, M. (2009). Edukacja jako sposób przygotowania do starości. Chowanna 2, 49–62.
Zobacz w Google Scholar

Eisenberger, R., Curnmings, J., Armeli, S., Lynch, P. (1997). Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment, and Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology, 82(5), 812–820.
Zobacz w Google Scholar

Elfering, A., Gerhardt, Ch., Grebner, S., Müller, U. (2017). Exploring Supervisor-Related Job Resources as Mediators between Supervisor Conflict and Job Attitudes in Hospital Employees. Safety and Health at Work, 8, 19–28. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791116300452
Zobacz w Google Scholar

Engin, E., Akgöz, B. E. (2013). The Effect of Communication Satisfaction on Organizational Commitment British. Journal of Arts and Social Sciences, 14(2), 109–124.
Zobacz w Google Scholar

Erdamar, G., Demirel, H. (2014). Investigation of work-family, family-work conflict of the teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 4919–4924. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1050.
Zobacz w Google Scholar

Erikson, E. H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
Zobacz w Google Scholar

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (2010). Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/reports/en_esener1-summary.pdf/view (dostęp 03.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Fahim, A. E. (2013). Predictors of Job Satisfaction Among Practicing Dentists at Hospitals in Suez Canal Area, Egypt. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 26(1), 49–57. https://doi.org/10.2478/s13382-013-0072-8.
Zobacz w Google Scholar

Fanavoll, R., Nilsen, T. I. L., Holtermann, A., Mork, P. J. (2016). Psychosocial work stress, leisure time physical exercise and the risk of chronic pain in the neck/shoulders: Longitudinal data from the Norwegian HUNT Study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(4), 585–595. http://dx.doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00606
Zobacz w Google Scholar

Fazlagić, J. (2014). Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą. E-mentor, 1(53), 54–61. http:// www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1078 (dostęp 03.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Feliksiak, M.(2017). Sens życia – wczoraj i dziś. Komunikat z badań. Nr 41/2017. Centrum Badania Opinii Społecznych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_041_17.pdf (dostęp 05.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Fernet, C., Torres, O., Austin, S., St-Pierre, J. (2016). The psychological costs of owning and managing an SME: Linking job stressors, occupational loneliness, entrepreneurial orientation, and burnout. Burnout Research, 3, 45–53. https://doi.org/10.1016/j.burn.2016.03.002.
Zobacz w Google Scholar

Fiech, M., Mudyń, K. (2011). Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Problemy Zarządzania, 4(34), 147–161.
Zobacz w Google Scholar

Fillion, L., Tremblay, I., Truchon, M., Côté, D., Struthers, C. W., Dupuis, R. (2007). Job Satisfaction and Emotional Distress Among Nurses Providing Palliative Care: Empirical Evidence for an Integrative Occupational Stress-Model. International Journal of Stress Management, 14(1), 1–25. https://doi.org/10.1037/1072-5245.14.1.1.
Zobacz w Google Scholar

Finogenow, M. (2011). Zadowolenie z życia w okresie przejścia na emeryturę – uwarunkowania socjo-demograficzne. W: E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 335–347). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Finogenow, M. (2013). Poczucie koherencji a satysfakcja z życia i dobrostan emocjonalny osób w wieku emerytalnym. Psychologia Społeczna, tom 8, 3(26), 346–353.
Zobacz w Google Scholar

Foley, S., Hang-Yue, N., Lui, S. (2005). The Effects of Work Stressors, Perceived Organizational Support, and Gender on Work-Family Conflict in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Management, 22, 237–256.
Zobacz w Google Scholar

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Gadomska-Lila, K. (2015). Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(102), 25–39.
Zobacz w Google Scholar

Gajdzik, B. (2011). Cechy, miejsce i rola pracownika wiedzy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(7), 34–48.
Zobacz w Google Scholar

Gajdzik, B. (2012). Pracownik wiedzy inicjatorem zmian w przedsiębiorstwie. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 913–924). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
Zobacz w Google Scholar

Gajek, K. (2014). Zarządzanie różnorodnością w polskich organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 127–137.
Zobacz w Google Scholar

Gałaj, W. (2014). Pokolenie Z na rynku pracy. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 85–110). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Gok, S., Karatuna, I., Karaca, P. O. (2015). The Role of Perceived Supervisor Support and Organizational Identification in Job Satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 177, 38–42. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.328
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowska, E. (2014). Zarządzanie dobrostanem społecznym w dobie zmian demograficznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 11, cz. I, 33–50.
Zobacz w Google Scholar

Górniak, L. (2015). Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8(944), 101–116. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0809.
Zobacz w Google Scholar

Górniak, L. (2016). Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników. E-mentor, 5(67). file:///C:/Users/dell/Desktop/e-mentor Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników.htm
Zobacz w Google Scholar

Gozukara, I., Çolakoğlu, N. (2015). The Impact of Manager Support and Work Family Conflict on Job Satisfaction. Business Management Dynamics, 5(6), 13–25.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska, I., Kotowska, I. E. (2014). Aktywność edukacyjna dorosłych członków gospodarstw domowych. W: I. E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny (s. 55–80). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_spoleczne.pdf
Zobacz w Google Scholar

Grabowski, D., Rachwaniec-Szczecińska, Ż. (2016). Etyka pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracowników. Czasopismo Psychologiczne, 22(1), 81–90. https://doi.org/10.14691/ CPPJ.22.1.81.
Zobacz w Google Scholar

Greenhaus, J. H., Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10, 76–88.
Zobacz w Google Scholar

Greenhaus, J. H., Collins, K. M., Shaw J. D. (2003). The relation between work–family balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior, 63, 510–531.
Zobacz w Google Scholar

Greenhaus, J. H., Parasuraman, S., Collins, K. M. (2001). Career involvement and family involvement as moderators of relationships between work–family conflict and withdrawal from a profession. Journal of Occupational Health Psychology, 6(2), 91–100. https://doi.org/10.1037//1076-8998.6.2.91.
Zobacz w Google Scholar

Gross-Gołacka, E. (2013). Zarządzanie różnorodnością jako strategia firmy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 12, cz. II, 313–326.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiak, M. (2012). Metody wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, 2, 5–16.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz, W. (2002). Pomiędzy kulturą a klimatem organizacyjnym: (powrót do źródeł czy nowa perspektywa badawcza?). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 119–127.
Zobacz w Google Scholar

Gujski, M., Pinkas, J., Juńczyk, T., Pawełczak-Barszczowska, A., Raczkiewicz, D., Owoc, A., Bojar, I. (2017). Stress at the place of work and cognitive functions among women performing intellectual work during periand post-menopausal period. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 30(6), 943–961. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01119
Zobacz w Google Scholar

Gurba, E. (2000). Wczesna dorosłość. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2 (s. 202–262). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Gutierrez, J. L. G., Jimenez, B. M., Hernandez, E. G., Puente, C. P. (2005). Personality and subjective well-being: big five correlates and demographic variables. Personality and Individual Differences, 38, 1561–1569.
Zobacz w Google Scholar

Guzley, R. M. (1992). Organizational Climate and Communication Climate: Predictors of Commitment to the Organization. Management Communication Quarterly, 5(4), 379–402. http://10.1177/0893318992005004001
Zobacz w Google Scholar

Gyekye, S. A. (2005). Workers’ Perceptions of Workplace Safety and Job Satisfaction. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 11(3), 291–302. https://doi.org/10.1080/10803548.2005.11076650.
Zobacz w Google Scholar

Gyekye, S. A., Haybatollahi, M. (2014). Relationship Between Organizational Justice and Organizational Safety Climate: Do Fairness Perceptions Influence Employee Safety Behaviour? International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 20(2), 199–211. https://doi.org/10.1080/10803548.2014.11077045.
Zobacz w Google Scholar

Hackman, J. R., Oldham, G. R (1976). Motivation Through the Design of Work: Test of a Theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250–279.
Zobacz w Google Scholar

Hadizadeh Talasaz, Z., Nourani Saadoldin, S., Taghi Shakeri, M. (2017). Job Satisfaction and Occupational Stress in Organizational Commitment Among Midwives Working in the Maternity Wards; Mashhad, Iran. Health Scope, 6(1), 1–7. https://doi.org/10.17795/jhealthscope-35507.
Zobacz w Google Scholar

Hajdukova, A., Klementova, J., Klementova, J. jr. (2015). The job satisfaction as a regulator of the working behavior. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 190, 471–476. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2015.05.028.
Zobacz w Google Scholar

Hakanen, J. J., Schaufeli, W. B. (2012). Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. Journal of Affective Disorders, 141, 415–424.
Zobacz w Google Scholar

Hakim, A H. (2015). Effect of Organizational Culture, Organizational Commitment to Performance: Study in Hospital of District South Konawe of Southeast Sulawesi. The International Journal of Engineering and Science, 4(5), 33–41.
Zobacz w Google Scholar

Hanaysha, J. (2016). Testing the Effects of Employee Engagement, Work Environment, and Organizational Learning on Organizational Commitment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 229, 289–297. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.139.
Zobacz w Google Scholar

Harwas-Napierała, B. (2012). Dorosłość jako spełnienie. Drogi i zagrożenia rozwoju człowieka w okresie dorosłości. Kraków: Wydawnictwo LIBRON.
Zobacz w Google Scholar

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hashim, R. (2015). Levels of Job Satisfaction among Engineers in a Malaysian Local Organization. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, 175–181. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.430.
Zobacz w Google Scholar

Hassan, A. (2002). Organizational justice as a determinant of organizational commitment and intention to leave. Asian Academy of Management Journal, 7(2), 55–66.
Zobacz w Google Scholar

Hilarowicz, A. (2015). Zarządzanie wiekiem jako kryterium efektywności organizacyjnej. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 21–29.
Zobacz w Google Scholar

Hildt-Ciupińska, K., Bugajska, J. (2013). Evaluation of activities and needs of older workers in context of maintaining their employment. Medycyna Pracy, 64(3), 297–306.
Zobacz w Google Scholar

Hildt-Ciupińska, K., Bugajska, J., Łastowiecka-Moras, E., Malińska, M. (2012). Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Bezpieczeństwo Pracy, 3, 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Hobfoll, S. E. (2012). Teoria zachowania zasobów i jej implikacje dla problematyki stresu, zdrowia i odporności. W: E. Bielawska-Batorowicz, B. Dudek (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia (s. 17–49). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Hoboubi, N., Choobineh, A., Ghanavati, F. K., Keshavarzi, S., Hosseini, A. A. (2017). The Impact of Job Stress and Job Satisfaction on Workforce Productivity in an Iranian Petrochemical Industry. Safety and Health at Work, 8, 67–71. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791116300841
Zobacz w Google Scholar

Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Zobacz w Google Scholar

Hoque, R. (2015). Work-Family Life Conflict of Government & Private Organization Personnel. The International Journal of Business & Management, 3(2), 155–161.
Zobacz w Google Scholar

Houle, L., Chiocchio, F., Favreau, O. E., Villeneuve, M. (2012). Role Conflict and Self-Efficacy Among Employed Parents: Examining Complex Statistical Interactions. Gender, Work and Organization, 19(6), 562–592. https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2011.00562.x.
Zobacz w Google Scholar

Hu, S. X., Luk, A. L., Smith, G. D. (2015). The effects of hazardous working conditions on burnout in Macau nurses. International Journal of Nursing Sciences, 2, 86–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnss.2015.01.006
Zobacz w Google Scholar

Huang, P. (2010). Exploring the Relationship between Work-Life and Stress. http://www.worklifelaw.org/pubs/ExploringtheRelationshipBetweenWork.pdf
Zobacz w Google Scholar

Huang, T.-C., Hsiao, W.-J. (2007). The Causal Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment. Social Behavior and Personality, 35(9), 1265–1276.
Zobacz w Google Scholar

Huang, Y-H., Lee, J., McFadden, A. C., Murphy, L. A., Robertson, M. M., Cheung, J. H., Dov Zohar, D. (2016). Beyond safety outcomes: An investigation of the impact of safety climate on job satisfaction, employee engagement and turnover using social exchange theory as the theoretical framework. Applied Ergonomics, 55, 248–257.
Zobacz w Google Scholar

Ilić, I. M., Arandjelović, M. Ž., Jovanović, J. M., Nešić, M. M. (2017). Relationships of work-related psychosocial risks, stress, individual factors and burnout – Questionnaire survey among emergency physicians and nurses. Medycyna Pracy, 68(2), 167–178. https://doi.org/10.13075/ mp.5893.00516
Zobacz w Google Scholar

Iljins, J., Skvarciany, V., Galine-Sarkane, E. (2015). Impact of Organizational Culture on Organizational Climate during the Process of Change. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 213, 944–950. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.509
Zobacz w Google Scholar

Ilmarinen, J. (2005). Towards a Longer Worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health (dostęp 05.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ilmarinen, J. (2007). The Work Ability Index (WAI). Occupational Medicine, 57, 60. https://doi.org/10.1093/occmed/kqm008.
Zobacz w Google Scholar

Increasing the value of age. Guidance in employers’ age management strategies (2015). Research Paper, 44. Luxembourg: Publications Office of the European Union. www.cedefop.europa.eu/files/5544_en.pdf
Zobacz w Google Scholar

Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Ioannou, P., Katsikavali, V., Galanis, P., Velonakis, E., Papadatou, D., Sourtzi, P. (2015). Impact of Job Satisfaction on Greek Nurses’ Health-Related Quality of Life. Safety and Health at Work, 6, 324–328. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791115000669
Zobacz w Google Scholar

Iskra-Golec, I., Osikowska, W. (2014). Relacja praca-rodzina, wypalenie zawodowe i zdrowie u pracujących na zmiany strażników miejskich. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 20(2), 281–292.
Zobacz w Google Scholar

Islam, T., Khan, S. R., Ahmad, U. N. U., Ali, G., Ahmed, I., Bowra, Z. A. (2013). Turnover intentions: The influence of perceived organizational support and organizational commitment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 103, 1238–1242. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.452
Zobacz w Google Scholar

Ismail, A., Abd Razak, M. R. (2016). Effect of Job Satisfaction on Organizational Commitment. Management & Marketing, 14(1), 25–40. http://www.mnmk.ro/documents/2016_01/2-4-1-16.pdf
Zobacz w Google Scholar

Jabłkowska, K., Borkowska, A. (2005). Stres w pracy a zespół wypalenia zawodowego u menedżerów. Medycyna Pracy, 56(6), 439–444.
Zobacz w Google Scholar

Jaga, A., Bagraim, J., Williams, Z. (2013). Work-family enrichment and psychological health. South African Journal of Industrial Psychology, 39(2), 1–10. http://dx.doi.org/10.4102/sajip.v39i2.1143
Zobacz w Google Scholar

Jagoda, A. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników. Marketing i Rynek, 3, 209–218.
Zobacz w Google Scholar

Janiak-Rejno, I. (2015). Identyfikacja motywów zawodowych pracowników pokolenia Y istotnym czynnikiem budującym trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa Management Forum, 3(3), 28–34. https://doi.org/10.15611/mf.2015.3.04.
Zobacz w Google Scholar

Janiszewska-Rain, J. (2015). Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku dojrzałym? W: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 590–622). Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Jarecki, W. (2016). Wartości wyznawane przez osoby wchodzące na rynek pracy. Marketing i Rynek, 3, 263–271.
Zobacz w Google Scholar

Jarek, A. (2016). Klimat organizacyjny a doświadczanie stresu zawodowego wśród przedstawicieli różnych pokoleń. Niepublikowana praca magisterska. Łódź, Uniwersytet Łódzki.
Zobacz w Google Scholar

Jaros, R. (2004). Aktywność a zadowolenie z pracy. Studia i Monografie. Psychologia w zarządzaniu, dydaktyka, badania, sukcesy, H. Skłodowski (red.), 10, 311–321.
Zobacz w Google Scholar

Jaros, R. (2005). Zadowolenie z pracy. W: L. Golińska (red.), Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją (s. 85–105). Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.
Zobacz w Google Scholar

Jaros, R., Zalewska, A. M. (2003). Reaktywność a zadowolenie z pracy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 7, 63–75.
Zobacz w Google Scholar

Jena, R. K. (2015). An assessment of demographic factors affecting organizational commitment among shift workers in India. Management, 20(1), 59–77.
Zobacz w Google Scholar

Johnson, J. V., Hall, E. M. (1988). Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population. American Journal and Public Health, 78(10), 1336–1342.
Zobacz w Google Scholar

Jóźwiak, J. (2013). Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce. W: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych (s. 8–24). Warszawa: Instytut Obywatelski.
Zobacz w Google Scholar

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.
Zobacz w Google Scholar

Judge, T. A., Bono, J. E., Locke, E. A. (2000). Personality and Job Satisfaction: The Mediating Role of Job Characteristics. Journal of Applied Psychology, 85(2), 237–249. https://doi.org/10.1037//00219010.85.2.237.
Zobacz w Google Scholar

Judge, T. A., Heller, D., Mount, M. K. (2002). Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530–541. https://doi.org/10.1037//00219010.87.3.530.
Zobacz w Google Scholar

Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., Patton, G. K. (2001). The Job Satisfaction-Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review. Psychological Bulletin, 127(3), 376–407.
Zobacz w Google Scholar

Judge, T. A., Weiss, H. M., Kammeyer-Mueller, J. D., Hulin, Ch. L. (2017). Job Attitudes, Job Satisfaction, and Job Affect: A Century of Continuity and of Change. Journal of Applied Psychology, 102(3), 356–374. http://dx.doi.org/10.1037/apl0000181
Zobacz w Google Scholar

Juszkiewicz, A., Dębska, U. (2015). Coping styles and empathy in professional burnout: A study of physical therapists. Polish Journal of Applied Psychology, 13(3), 53–72. https://doi.org/10.1515/pjap2015-0037.
Zobacz w Google Scholar

Jyoti, J. (2013). Impact of Organizational Climate on Job Satisfaction, Job Commitment and Intention to Leave: An Empirical Model. Journal of Business Theory and Practice, 1, 66–82.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk, M., Trafiałek, E. (2007). Aktywizacja osób starszych jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska, 15(4), 116–118.
Zobacz w Google Scholar

Kaflik-Pieróg, M. (2004). Konsekwencje stresu zawodowego personelu ratownictwa medycznego. Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi, s. II, z. 1 (44), 101–110.
Zobacz w Google Scholar

Kałużna-Wielobób, A. (2013). Marzenia współczesnych kobiet w różnych okresach rozwojowych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1(61), 100–136.
Zobacz w Google Scholar

Kałużna-Wielobób, A., Mudyń, K. (2015). Cenione wartości a jakość życia. Problem wartości przeciwstawnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica VIII, 109– 132.
Zobacz w Google Scholar

Kanadys, K., Lewicka, M., Sulima, M., Surdyka, D., Wiktor, H. (2014). Analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie okołomenopuzalnym zależnie od wybranych czynników socjodemograficznych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(1), 42–45.
Zobacz w Google Scholar

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285–308.
Zobacz w Google Scholar

Karasek, R. A., Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity and the reconstruction of working life. New York: Basic Books.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski, M., Pawłowska, K. (2009). Klimat dla kreatywności w miejscu pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2, 18–20.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzak, E. (2013). Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzak, E., Brzuszkiewicz, K. (2012). Temperamental traits and life and job satisfaction. Polish Psychological Bulletin, 43(1), 27–39. https://doi.org/10.2478/v10059-012-0004-7.
Zobacz w Google Scholar

Kaur, K., Sandhu, H. S. (2010). Career Stages Effect on Organizational Commitment: Empirical Evidence from Indian Banking Industry. International Journal of Business and Management, 5(12), 141–152.
Zobacz w Google Scholar

Kawka, T. (2014). The Relationship between How Compensation Is Configured and the Level and Components of Commitment to Work – Findings Based on Allen and Meyer’s Organisational Commitment Scale. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9(933), 81–94. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0906.
Zobacz w Google Scholar

Keplinger, A., Frątczak, E., Ławecka, K., Stokłosa, P. (2016). Uwarunkowania organizacyjnych zachowań obywatelskich w relacji przełożeni a ich podwładni. Psychologia Społeczna, tom 11, 1 (36), 98–107. https://doi.org/10.7366/1896180020163607.
Zobacz w Google Scholar

Khalid, A., Khalid, S., Waseem, A., Farooqi, Y. A., Nazish, A. (2015). Relationship between Organizational Commitment, Employee Engagement and Career Satisfaction: A Case of University of Gujrat. European Journal of Business and Social Sciences, 3(11), 172–183.
Zobacz w Google Scholar

Khatibi, A., Asadi, H., Hamidi, M. (2009). The Relationship between Job Stress and Organizational Commitment in National Olympic and Paralympic Academy. World Journal of Sport Sciences 2(4), 272–278.
Zobacz w Google Scholar

Khodabakhshi, M. (2013). Predicting occupational stress for women working in the bank with assessment of their organizational commitment and personality type. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 1859–1863. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.048.
Zobacz w Google Scholar

Kiełkowska, M. (2013). Wprowadzenie. W: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych (s. 4–8). Warszawa: Instytut Obywatelski.
Zobacz w Google Scholar

Kikuchi, Y., Nakaya, M., Ikeda, M., Okuzumi, S., Takeda, M., Nishi, M. (2014). Relationship between depressive state, job stress, and sense of coherence among female nurses. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(3), 426–434. https://doi.org/10.2478/s13382-014-0270-z.
Zobacz w Google Scholar

Kim, H., Stoner, M. (2008). Burnout and Turnover Intention Among Social Workers: Effects of Role Stress, Job Autonomy and Social Support. Administration in Social Work, 32(3), 5–25. https://doi.org/10.1080/03643100801922357. http://dx.doi.org/10.1080/03643100801922357
Zobacz w Google Scholar

Klimkiewicz, K. (2010). Zarządzanie różnorodnością jako element prospołecznej polityki przedsiębiorstwa. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 2, 91–101.
Zobacz w Google Scholar

Kmiotek, K. (2016). Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego pracowników – przykład inżynierów. Nauki o Zarządzaniu, 2(27), 81–90.
Zobacz w Google Scholar

Kolb, D. A. (1972). Organisational psychology. An experimental approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk-Olczak, I. (2013). Zarządzanie wiekiem w sektorze MSP jako wyzwanie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(6), cz. III, 61–72.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014a). Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(100), 29–42.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014b). Reactive and Proactive Age Management Strategies in Polish Companies – Research Results. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9(933), 137–155. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0910.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014c). Zaangażowania pracowników w różnym wieku. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 84–96
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014d). Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014e). Zarządzanie wiekiem a polityka wspierania starszych pracowników. Doświadczenia polskie i na tle innych krajów. Studia Demograficzne, 2(166), 37–56.
Zobacz w Google Scholar

Kopeć, J. (2016). Dylematy zarządzania różnorodnością pracowniczą. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 430, 176–184.
Zobacz w Google Scholar

Koptiew, D. (2014). Sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy w Polsce – osoby młode versus osoby starsze. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych, E. Gołębiowska (red.), t. XV, z. 11, cz. I, 181–191.
Zobacz w Google Scholar

Kossek, E. E., Ozeki, C. (1998). Work-family conflict, policies, and the job-life satisfaction relationship: A review and directions for organizational behavior-human resources research. Journal of Applied Psychology, 83(2), 139–149.
Zobacz w Google Scholar

Kostrzewski, S., Worach-Kardas, H. (2013). Skutki długotrwałego bezrobocia dla zdrowia i jakości życia osób w starszym wieku produkcyjnym. Nowiny Lekarskie, 82(4), 310–317.
Zobacz w Google Scholar

Kostrzewski, S., Worach-Kardas, H. (2015). Wpływ bezrobocia na zdrowie i jakość życia osób w starszej grupie wieku produkcyjnego. Hygeia Public Health, 50(2), 372–382.
Zobacz w Google Scholar

Kotowska, I. E., Saczuk, K., Strzelecki, P.A. (2014). Rynek pracy. W: I. E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny (s. 17–53). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_spoleczne.pdf (dostęp 25.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk, J., Rzepa, T. (2015). Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia.
Zobacz w Google Scholar

Oposcula Sociologica, 2, 67–76. https://doi.org/10.18276/os.2015.2-05.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska, M., Marcinkowska, U., Jośko, J. (2010). Satysfakcja z pracy zawodowej a jakość życia kobiet w wieku 45–60 lat w województwie śląskim. Medycyna Pracy, 61(3), 277–285.
Zobacz w Google Scholar

Kożusznik, B. (1997). Psychologia zespołu pracowniczego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Krajewska-Nieckarz, M. (2013). Rola wartości w zarządzaniu organizacją. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 231–228.
Zobacz w Google Scholar

Kroenke, A. (2015). Pokolenie X, Y, Z w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 1202(61), 91–104.
Zobacz w Google Scholar

Krot, K., Lewicka, D. (2016). Determinanty satysfakcji i zaangażowania w pracę. Marketing i Rynek, 3, 400–410.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska, E. (2015). Srebrny rynek pracy, czyli o sposobach podtrzymywania i przywracania aktywności zawodowej starzejących się zasobów pracy. Polityka Społeczna, 7, 10–16.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak, E. (2014). Pokolenie X na rynku pracy. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 39–63). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska, A., Śmierciak, Ł. (2016). Zagrożenia psychospołeczne. Poradnik dla pracodawców i specjalistów służby bhp. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy.
Zobacz w Google Scholar

Kupczyk, T., Oleszkiewicz, A., Kubicka, J. (2014). Zarządzanie różnorodnością w dolnośląskich przedsiębiorstwach – stan wdrożenia i korzyści. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 237–250.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska-Ciotucha, D., Załuska, U., Grześkowiak, A., Wrona, S., Pietrus-Rajman, A., Pilarczyk, K. (2012). Diagnoza sytuacji osób wchodzących na rynek pracy (30-) oraz osób z dużym doświadczeniem zawodowym (45+). Raport narodowy Polska. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Lachowska, B. (2012). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia pracujących rodziców. Psychologia Społeczna, 74(23), 353–371.
Zobacz w Google Scholar

Łaguna, M. (2012). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań. Psychologia Jakości Życia, Psychology of Quality of Life, t. 11, 2, 163–172.
Zobacz w Google Scholar

Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2015). Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach procesu podejmowania szkoleń. Polskie Forum Psychologiczne, 20(1), 47–61.
Zobacz w Google Scholar

Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277–284.
Zobacz w Google Scholar

Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny Organizacja i Kierowanie, 2(167), 141–155.
Zobacz w Google Scholar

Lawthom, R. (2003). Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji (s. 417–438). Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Le Blanc, P., de Jonge, J., Schaufeli, W. (2003). Stres zawodowy a zdrowie pracowników. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji (s. 169–199). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Leary, T. G., Green, R., Denson, K., Schoenfeld, G., Henley, T., Langford, H. (2013). The Relationship Among Dysfunctional Leadership Dispositions, Employee Engagement, Job Satisfaction, and Burnout. The Psychologist-Manager Journal, 16(2), 112–130. https://doi.org/10.1037/h0094961.
Zobacz w Google Scholar

Lee, C., Hong, K. (2005). Work-Family Conflict and Its Relationship With Social Support: A Study at Private Educational Institutions in Kuching, Sarawak, Malaysia Educational Research Journal, 20(2), 221–244
Zobacz w Google Scholar

Leitner, M. (1991). The Dream Denied: Professional Burnout and the Constraints of Human Service Organizations. Canadian Psychology, 32(4), 547–558.
Zobacz w Google Scholar

Leks-Bujak, E. (2014). Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 72(1918), 101–114.
Zobacz w Google Scholar

Levinson, D. J. (1986). A Conception of Adult Development. American Psychologist, 41(1), 3–13.
Zobacz w Google Scholar

Li, M., Jie-lin, Y. (2012). An Empirical Study on the Effect of Work/Life Commitment to Work-Life Conflict. Physics Procedia, 24, 1343–1349. https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.02.200.
Zobacz w Google Scholar

Limbert, C. (2004). Psychological Well-Being and Job Satisfaction Amongst Military Personnel on Unaccompanied Tours: The Impact of Perceived Social Support and Coping Strategies. Military Psychology, 16(1), 37–51.
Zobacz w Google Scholar

Lipczyńska, A. (2015). Starzenie się społeczeństwa – przyczyny i skutki. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 277–283.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A. (2007a). Klimat organizacyjny a preferowane style komunikowania się w środowisku pracy. W: A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników (s. 91–106). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A. (2007c). Klimat organizacyjny – zarys problematyki. W: A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników (s. 11–33). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A. (2008). Męskość, kobiecość, androgynia a doświadczanie stresu zawodowego. Medycyna Pracy, 59(6), 453–460.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A. (2010). Kształtowanie marki organizacji przez kulturę organizacyjną firmy. W: A. M. Zawadzka, (red.), Psychologia zarządzania w organizacji (s. 15–40). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A. (2014). Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A. (2016). Wielopraca a zadowolenie z różnych sfer życia – analiza różnic płciowych, zawodowych i wiekowych. Medycyna Pracy, 67(3), 385–395. https://doi.org/10.13075/ mp.5893.00332
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A. (red.), (2007b). Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A., Głowacka, K. (2009). Zadowolenie z pracy a stopień dopasowania do zawodu. Przegląd Psychologiczny, 52 (2), 181–194.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A., Papieska, E. (2012). Readiness to change and job satisfaction in a case of lean management application – a comparative study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 25(4), 418–425. https://doi.org/10.2478/S13382-012-0044-4
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A., Stopa, A. (2007). Postrzeganie stresu roli zawodowej w kontekście klimatu organizacyjnego i rozwoju zawodowego pracownika. W: A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników (s. 129–146). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Lipowska, J. (2013). Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 23–33
Zobacz w Google Scholar

Lissitsa, S., Chachashvili-Bolotin, S. (2016). Life satisfaction in the internet age – Changes in the past decade. Computers in Human Behavior, 54, 197–206.
Zobacz w Google Scholar

Litwiński, J., Sztanderska, U. (2010a). Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Warszawa. https://www.parp.gov.pl/files/74/150/226/10730.pdf
Zobacz w Google Scholar

Litwiński, J., Sztanderska, U. (2010b). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. https://www.parp.gov.pl/files/74/87/110/10073.pdf
Zobacz w Google Scholar

Łoboda-Świątczak, E. (2007). Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu sprawowania władzy w układzie przełożony-podwładny. W: A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników (s. 69–90). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Łochnicka, D. (2015). Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości. Nauki o Zarządzaniu, Management Sciences, 4(25), 60–77. https://doi.org/10.15611/noz.2015.4.04.
Zobacz w Google Scholar

Lotfi, M. H., Pour, M. S. (2013). The relationship between organizational justice and job satisfaction among the employees of Tehran Payame Noor University. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 2073–2079. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.168
Zobacz w Google Scholar

Lu, L., Kao, S. F., Chang, T. T., Wu, H. P., Cooper, C. L. (2008). Work/Family Demands, Work Flexibility, Work/ Family Conflict, and Their Consequences at Work: A National Probability Sample in Taiwan. International Journal of Stress Management, 15(1), 1–21.
Zobacz w Google Scholar

Lubiewska, K., Derbis, R. (2016). Relations between Parenting Stress, Attachment, and Life Satisfaction in Mothers of Adolescent Children. Polish Journal of Applied Psychology, 14(2), 87–112. https://doi.org/10.1515/pjap-2015-0056.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2011). Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego. Medycyna Pracy, 62(6), 623–631.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2014a). Klimat organizacyjny a realizacja wartości zawodowych. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (s. 233–247). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2014b). Klimat organizacyjny jako predyktor zdrowia psychicznego pracowników. Humanizacja Pracy, 4(278), 117–132.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2014c). Klimat organizacyjny jako wyznacznik emocjonalnych doświadczeń pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(96), 109–124.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2014d). Klimat organizacyjny jako wyznacznik polityki szkoleniowej. W: R. Kucęba, E. Kulej-Dudek, P. Pypłacz, K. Smoląg (red.), Koncepcja zarządzania współczesnymi organizacjami. Monografia (s. 31–41). Częstochowa: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2014e). Klimat organizacyjny wobec obciążeń pracą w aspekcie wieku i płci pracownika, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(100), 69–80.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2014f). Konflikt rodzina-praca i praca-rodzina w aspekcie różnic międzypłciowych i międzypokoleniowych. Medycyna Pracy, 65(4), 521–533. http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00040
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2016a). Kadra kierownicza wobec zarządzania wiekiem. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVII, z. 2, cz. III, 47–61.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2016b). Polityka emerytalna jako element zarządzania wiekiem – teoria i praktyka. Polityka Społeczna, 4, 14–22.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2016c). Wartości zawodowe – różnice międzypokoleniowe. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4(110), 81–94.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2016d). Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4(110), 67–80.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A. (2017). Klimat organizacyjny wobec zarządzania wiekiem. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(114), 105–117.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska, A., Wochna, M. (2015). Jakość życia w okresie późnej dorosłości. Edukacja Dorosłych, 1, 143–160.
Zobacz w Google Scholar

Łuczak, A., Żołnierczyk-Zreda, D. (2002). Praca a stres. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 10, 2–5.
Zobacz w Google Scholar

Luhmann, M., Lucas, R. E., Eid, M., Diener, E. (2013). The Prospective Effect of Life Satisfaction on Life Events. Social Psychological and Personality Science, 4(1), 39–45. https://doi.org/10.1177/1948550612440105.
Zobacz w Google Scholar

Lyons, S., Duxbury, L., Higgins, C. (2005). An Empirical Assessment of Generational Differences in Work-Related Values. Paper presented at the 2005 Administrative Sciences Association of Canada Conference Toronto, Ontario, Canada. https://www.researchgate.net/publication/237345442_An_Empirical_Assessment_of_Generational_Differences_in_Work-Related_Values
Zobacz w Google Scholar

Macko, M., Susajn, Z., Jakopec, A. (2014). Konstruktywne i kontrproduktywne oblicza przywiązania do organizacji. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 4(34), 81–101.
Zobacz w Google Scholar

Majda, A., Walas, K., Gajda, K. (2013). Satysfakcja z życia i samopoczucie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2(43), 39–44.
Zobacz w Google Scholar

Major, V. S., Klein, K. J., Ehrhart, M. G. (2002). Work Time, Work Interference With Family, and Psychological Distress. Journal of Applied Psychology, 87(3), 427–436. https://doi.org/10.1037//00219010.87.3.427.
Zobacz w Google Scholar

Malińska, M. (2017). Ocena zdolności do pracy pracowników starszych wg WAI – wyniki wybranych polskich badań. Bezpieczeństwo Pracy, 5, 16–20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.9600.
Zobacz w Google Scholar

Managing Diversity at Work. Realising the business benefits with European Diversity Charters (2011). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Zobacz w Google Scholar

Mandrzejewska-Smól, I. (2014). Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości. Przegląd Pedagogiczny, 2, 201–212.
Zobacz w Google Scholar

Mańkowska, B. (2015a). Podmiotowe i organizacyjne wyznaczniki wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej. Przegląd Psychologiczny, 58(1), 83–100.
Zobacz w Google Scholar

Mańkowska, B. (2015b). W trosce o pracownika: ryzyko wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej. Polityka Społeczna, 5–6, 22–26.
Zobacz w Google Scholar

Marchewka, A., Jungiewicz, M. (2008). Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Gerontologia Polska, 16(2), 127–130.
Zobacz w Google Scholar

Marchow, M. (2004). Późna dorosłość – szanse rozwoju. W: A. I. Brzezińska, K. Appelt, Sz. Hejmanowski, S. Jabłoński, B. Smykowski, J., Wojciechowska, B. Ziółkowska (red.), Portrety psychologiczne człowieka – szanse i zagrożenia rozwoju. (s. 65–68). http://spolecznosc.targowek.waw.pl/page/data/other/sejmik.pdf
Zobacz w Google Scholar

Marianowska, A. (2013). Pomiędzy adolescencją a dorosłością – koncepcja emerging adulthood Jeffreya J. Arnetta. Edukacja Dorosłych, 1, 91–104.
Zobacz w Google Scholar

Markowski, K., Rożnowski, B., Bryk, D., Konefał, K. (2010). Raport z badań realizowanych w ramach projektu: „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”. Lublin: Europejski Dom Spotkań, Instytut Rynku Pracy.
Zobacz w Google Scholar

Marzec, I. (2011). Zaangażowanie organizacyjne polskich pracowników – aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. W: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi (s. 278–294). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Marzec, I., Frączkiewicz-Wronka, A., Strużyna, J. (2014). The Learning Value of the Job as a Driver of Employee Commitment and Job Satisfaction in Public Organisations. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9(933), 53–66. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0904.
Zobacz w Google Scholar

Maslach, C. (2001). Wypalenie. W: A. S. R. Manstead, M. Hewstone, S. T. Fiske, M. A. Hogg, H. T. Reis, G. S. Semin (red.), Encyklopedia Blackwella. Psychologia Społeczna (s. 724–726). Warszawa: JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO.
Zobacz w Google Scholar

Maslach, C. (2004). Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 13–31). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Maslach, C. (2017). Finding solutions to the problem of burnout. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 69(2), 143–152. http://dx.doi.org/10.1037/cpb0000090
Zobacz w Google Scholar

Maslach, C., Jackson, S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99–113. https://doi.org/10.1002/job.4030020205.
Zobacz w Google Scholar

Maslach, C., Leiter, M. P. (2008). Early Predictors of Job Burnout and Engagement. Journal of Applied Psychology, 3(93), 498–512.
Zobacz w Google Scholar

Maslach, C., Leiter, M. P. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422.
Zobacz w Google Scholar

Mat Ali, S. A., Said, N. A., Yunus, N. M., Abd Kader, S. F., Ab Latif, D. S. Munap, R. (2014). Hackman and Oldham’s Job Characteristics Model to Job Satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 129, 46–52. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.646
Zobacz w Google Scholar

Matysek, A., Włoszczak-Szubzda, A. (2016). Uwarunkowania klimatu organizacyjnego a wypalenie zawodowe pielęgniarek oddziałów zabiegowych. Aspekty Zdrowia i Choroby, 1(4), 41–54.
Zobacz w Google Scholar

Mazur, B. (2010). Cultural Diversity in Organisational Theory and Practice. Journal of Intercultural Management, 2(2), 5–15.
Zobacz w Google Scholar

McMichael, A. J. (1987). Osobowościowe, behawioralne i sytuacyjne modyfikatory stresorów pracy. W: G. L. Cooper, R. Payne (red.), Stres w pracy (s. 192–224). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

McNamara, T. K., Pitt-Catsouphes, M., Matz-Costa, C., Brown, M., Valcour, M. (2013). Across the continuum of satisfaction with work–family balance: Work hours, flexibility-fit, and work–family culture. Social Science Research, 42, 283–298.
Zobacz w Google Scholar

McNeese-Smith, D., Crook, M. (2003). Nursing Values and a Changing Nurse Workforce: Values, Age, Job Stages. Journal of Nursing Administration, 5(33), 260–270. https://doi.org/10.1097/00005110200305000-00002.
Zobacz w Google Scholar

Mehmet, M., Ünal, Ö, F., Bilen, A. (2014). Impact of Work-Family Conflict and Burnout on Performance of Accounting Professionals. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 131, 264–270.
Zobacz w Google Scholar

Mehrabi, J., Jadidi, M., Haery, F. A., Alemzadeh, M. (2013). The Relationship between Organizational Commitment and Organizational Learning (Boroojerd Telecommunication Company as Case Study). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(1), 130–139.
Zobacz w Google Scholar

Mendryk, I. (2016). Satysfakcja z pracy a preferowany wiek przechodzenia na emeryturę. Wyniki badań. Marketing i Rynek, 3, 578–587.
Zobacz w Google Scholar

Merecz, D. (2010). Modelowanie związków między zmiennymi społeczno-demograficznymi i dopasowaniem do organizacji a zdrowiem. W: D. Merecz (red.), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki (s. 51–96). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Pracy im. Prof.
Zobacz w Google Scholar

J. Nofera w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Merecz, D., Andysz, A. (2010). Zagadnienia teoretyczne. W: D. Merecz (red.), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki (s. 9–36). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.
Zobacz w Google Scholar

Merecz, D., Andysz, A. (2014). Burnout and demographic characteristics of workers experiencing different types of work-home interaction. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(6), 933–949. https://doi.org/10.2478/s13382-014-0320-6.
Zobacz w Google Scholar

Merecz, D., Mościcka, A., Drabek, M., Koniarek, J. (2004). Predyktory zdrowia psychicznego i zdolności do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych. Medycyna Pracy, 55(5), 425–433.
Zobacz w Google Scholar

Meyer, J. P., Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61–89. http://dx.doi.org/10.1016/10534822(91)90011-Z
Zobacz w Google Scholar

Meyerding, S. G. H. (2015). Job Characteristics and Job Satisfaction: A Test of Warr’s Vitamin Model in German Horticulture. The Psychologist-Manager Journal, 18(2), 86–107. http://dx.doi.org/10.1037/mgr0000029
Zobacz w Google Scholar

Michalak, A., Lamecka, D. (2015). Analiza i ocena sytuacji skrajnych grup wiekowych na rynku pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 66, 86–101.
Zobacz w Google Scholar

Michoń, P. (2008). Praca a zadowolenie z życia matek w krajach Unii Europejskiej. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca – życie – rodzina (s. 256–266). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
Zobacz w Google Scholar

Mihalcea, A. (2014). Leadership, personality, job satisfaction and job performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 443–447. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.287
Zobacz w Google Scholar

Mikuła, B. (2000). Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna – próba systematyzacji pojęć. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1, 33–40.
Zobacz w Google Scholar

Milliken, F. J., Martins, L. L. (1996). Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups. Academy of Management Review, 2(21), 402–433.
Zobacz w Google Scholar

Mockałło, Z. (2012). Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 9, 8–11.
Zobacz w Google Scholar

Mockałło, Z. (2015). Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz pracą – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy, 4, 11–13.
Zobacz w Google Scholar

Moczydłowska, J. M. (2013). Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4(43), 162–171.
Zobacz w Google Scholar

Moczydłowska, J. M. (2014). Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych, E. Gołębiowska (red.), t. XV, z. 11, cz. 1, 181–191.
Zobacz w Google Scholar

Moczydłowska, J. M. (2015). Zarządzanie pracownikami z grupy 55+ jako element zarządzania wiekiem – wybrane aspekty. W: M. Makowiec (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych (s. 29–35). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
Zobacz w Google Scholar

Mohamed, M. S., Abdul Kader, M. M., Anisa, H. (2012). Relationship among Organizational Commitment, Trust and Job Satisfaction: An Empirical Study in Banking Industry. Research Journal of Management Sciences, 1(2), 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Mojsa, J., Dyląg, A., Pałczyńska, E. (2006). Psychometric properties of a Polish version of the Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) in a group of Information and Communication Technology (ICT) Specialists. Ergonomia, 28(4), 351–361.
Zobacz w Google Scholar

Molek-Winiarska, D. (2010). Organizacyjne i indywidualne programy zarządzania stresem. Współczesne Zarządzanie, 1, 117–124.
Zobacz w Google Scholar

Molek-Winiarska, D. (2011). Koszty stresu zawodowego. W: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (s. 911–917). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
Zobacz w Google Scholar

Molek-Winiarska, D. (2013). Znaczenie postaw pracowników w procesie wdrażania programów redukcji stresu zawodowego. Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, 3(16), 154–165.
Zobacz w Google Scholar

Mollart, L., Skinner, M. V., Newing, C., Foureur, M. (2013). Factors that may influence midwives work-related stress and burnout. Women and Birth, 26, 26–32. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2011.08.002.
Zobacz w Google Scholar

Mosaybian, N., Jafari, M. (2014). The study of relationship between job security and organizational commitment. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3(6), 185–189.
Zobacz w Google Scholar

Mróz, J., Kaleta, K. (2016). Relationships between personality, emotional labor, work engagement and job satisfaction in service professions. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(5), 767–782. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00578
Zobacz w Google Scholar

Mudyń, K., Pietras, K. (2007). Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia, 1(140), 5–25.
Zobacz w Google Scholar

Mudyń, K., Weiss, A. (2010). Satysfakcja z życia u osób w wieku senioralnym a orientacje życiowe i deklarowane wartości. Społeczeństwo i Rodzina, 22 (1), 32–47.
Zobacz w Google Scholar

Munir, R. I. S., Rahman, R. A. (2016). Determining Dimensions of Job Satisfaction using Factor Analysis. Procedia Economics and Finance, 37, 488–496.
Zobacz w Google Scholar

Muñiza, J., Peña-Suáreza, E., de la Roca Y., Fonseca-Pedreroc, E., Cabal, Á. L., García-Cueto, E. (2014). Organizational climate in Spanish Public Health Services. Administration and Services Staff. International Journal of Clinical and Health Psychology, 14, 102–110.
Zobacz w Google Scholar

Muster, R. (2011a). Elastyczne formy zatrudnienia w świadomości osób w wieku mobilnym i niemobilnym zawodowo. Humanizacja Pracy, 260–261(3–4), 115–130.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński, M. (2008). Diagnoza potrzeb pracodawców wobec pracobiorców 50+. W: E. Dubas, J. Pyżalski, M. Muszyński, J. R. Pavel (red.), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring (s. 75–87). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Nadinloyi, K. B., Sadeghi, H., Hajloo, N. (2013). Relationship Between Job Satisfaction and Employees Mental Health. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 293–297. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.554
Zobacz w Google Scholar

Naegele, G., Walker, A. (2006). A guide to good practice in age management. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/137/en/1/ef05137en.pdf (dostęp 03.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Najder, A., Andysz, A. (2013). Skala Ryzyka Psychospołecznego – narzędzie do oceny narażenia i stresogenności zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Personel Plus, 10(71), 36–41.
Zobacz w Google Scholar

Najder, A., Andysz, A., Merecz, D. (2014). Ocena ryzyka wystąpienia skutków narażenia na zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy w zależności od poziomu ich stresogenności w grupie pracowników 50+ w sektorach usługowym i produkcyjnym. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (s. 349–366). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Najder, A., Merecz-Kot, D., Wójcik, A. (2016). Relationships between occupational functioning and stress among radio journalists – Assessment by means of the psychosocial risk scale. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(1), 85–100. http://dx.doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00332
Zobacz w Google Scholar

Nart, S., Batur, O. (2014). The Relation Between Work-Family Conflict, Job Stress, Organizational Commitment and Job Performance: A Study On Turkish Primary Teachers. European Journal of Research on Education, 2(2), 72–81. https://doi.org/10.15527/ejre.201426250.
Zobacz w Google Scholar

Natário, M. M., Araújo, C., Couto, J. (2014). Higher Education Institution Organizational Climate Survey. International Journal of Advances in Management and Economics, 3(1), 107–121.
Zobacz w Google Scholar

Netemeyer, R. G., Boles, J. S., McMurrian, R. (1996). Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales. Journal of Applied Psychology, 81, 400–410.
Zobacz w Google Scholar

Niculita, Z. (2015). The relationship between work style and organizational climate for Romanian employees. Procedia Economics and Finance, 32, 1042–1049. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01566-X
Zobacz w Google Scholar

Noor, N. M. (2004). Work-Family Conflict, Workand Family-Role Salience, and Women’s Well-Being. The Journal of Social Psychology, 144(4), 389–405.
Zobacz w Google Scholar

Noordin, F., Rahim, A. R. A., Ibrahim, A. H., Omar, M. S. (2011). Career Stages and Organisational Commitment: a Case of Malaysian Managers. International Journal of Humanities and Social Science, 1(8), 105–112.
Zobacz w Google Scholar

Nylenna, M., Gulbrandsen, P., Førde, R., Aasland, O. G. (2005). Job satisfaction among Norwegian general practitioners. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 23(4), 198–202. https://doi.org/10.1080/02813430500311792.
Zobacz w Google Scholar

O’Neill, J. W., Harrison, M. M., Cleveland, J., Almeida, D., Stawski, R., Crouter, A. C. (2009). Work– family climate, organizational commitment, and turnover: Multilevel contagion effects of leaders. Journal of Vocational Behavior, 74, 18–29.
Zobacz w Google Scholar

Ogbogu, C. O. (2013). Work-Family Role Conflict Among Academic Women in Nigerian Public Universities. West East Journal of Social Sciences, 2(2), 23–28.
Zobacz w Google Scholar

Ogińska-Bulik, N. (2003a). Stres w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji. Folia Psychologica, 7, 27–35.
Zobacz w Google Scholar

Ogińska-Bulik, N. (2003b). Stres zawodowy u policjantów. Źródła – Konsekwencje – Zapobieganie. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Ogińska-Bulik, N. (2003c). Wpływ spostrzeganego stresu w pracy i radzenia sobie na poziom wypalenia zawodowego w grupie funkcjonariuszy policji. Czasopismo Psychologiczne, 9(1), 111–118.
Zobacz w Google Scholar

Ogińska-Bulik, N., Kaflik-Pieróg, M. (2003). Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespół wypalenia zawodowego u strażaków. Folia Psychologica, 7, 37–47.
Zobacz w Google Scholar

Olejnik, M. (2000). Średnia dorosłość. Wiek średni. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2 (s. 234–233). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Oleś, P. (2002). Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne. Roczniki Psychologiczne, 5, 53–74.
Zobacz w Google Scholar

Oleś, P. K. (2012). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Olorunsola, E. O. (2013). An Appraisal of Burnout among the University Lecturers in Ekiti State, Nigeria. Journal of Educational and Developmental Psychology, 3(2), 133–137. https://doi.org/10.5539/jedp. v3n2p133.
Zobacz w Google Scholar

Orłowska, A., Łaguna, M. (2016). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek. Medycyna Pracy, 67(6), 787–800.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska, M., Michcik, A. (2013). Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, skutki, zapobieganie. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 8, 22–25.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska, M., Michcik, A. (2014). Stres w pracy – objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 5, 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Paliga, M., Kożusznik, B., Pollak, A., Smorczewska, B., Adamek, D. (2015). Wiek jako przesłanka zachowań wspierających efektywność organizacji. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 45–54.
Zobacz w Google Scholar

Palmer, B., Donaldson, C., Stough, C. (2002). Emotional intelligence and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 33, 1091–1100.
Zobacz w Google Scholar

Paluchowski, W. J. (1998). Klimat organizacyjny i jego pomiar. W: S. A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Tom IV (s. 161–170). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zobacz w Google Scholar

Panatik, S. A. B., Badri, S. K. B. Z., Rajab, A. B., Yusof, R. B. M. (2012). Work-Family Conflict and Work-Related Attitude: The Mediating Effects of Stress Reactions. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(1), 377–387.
Zobacz w Google Scholar

Panatik, S. A. B., Badri, S. K. Z., Rajab, A., Rahman, H. A., Shah, M. I. (2011). The Impact of Work Family Conflict on Psychological Well-Being among School Teachers in Malaysia. Procedia – Social and Behavioral Sciences 29, 1500–1507.
Zobacz w Google Scholar

Pasik, M. (2007). Poczucie koherencji a zadowolenie z życia u kobiet i mężczyzn na emeryturze. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 11, 67–79.
Zobacz w Google Scholar

Pasik, M. (2008). Osobowościowe wyznaczniki zadowolenia z życia w wieku emerytalnym. W: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 309–319). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Pasik, M. (2013). Psychologiczne wyznaczniki zadowolenia z życia osób w wieku emerytalnym. Chowanna, 1, 143–158.
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska-Rogacz, A. (2005). Psychologiczne uwarunkowania kariery. W: L. Golińska (red.), Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją (s. 71–88). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa: Difin SA.
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska-Rogacz, A. (2010). Dopasowanie do pracy dla praktyków. Badania nad dopasowaniem człowieka do środowiska pracy. W: D. Merecz (red.), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki (97–120). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ. Warszawa: Fundacja Realizacji Programów Społecznych.
Zobacz w Google Scholar

Patel, C., Beekhan, A., Paruk, Z., Ramgoon, S. (2008). Work-family conflict, job satisfaction and spousal support: An exploratory study of nurses’ experience. Curationis, 31(1), 38–44.
Zobacz w Google Scholar

Pavalache-Ilie, M. (2014). Organizational citizenship behaviour, work satisfaction and employees’ personality. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 489–493. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2014.03.296
Zobacz w Google Scholar

Pavot, W., Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment, 5(2),164–172.
Zobacz w Google Scholar

Peng J., Jiang X., Zhang J., Xiao R., Song Y., Feng X., Zhang, Y., Miao, D. (2013). The Impact of Psychological Capital on Job Burnout of Chinese Nurses: The Mediator Role of Organizational Commitment. PLoS ONE 8(12): e84193, 1–7. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084193
Zobacz w Google Scholar

Permarupan, P. Y., Saufi, R. A., Kasim, R. S. R. (2013). The Impact of Organizational Climate on Employee’s Work Passion and Organizational Commitment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 107, 88–95. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.403
Zobacz w Google Scholar

Perminiene, M., Pauzaite, Z., Vaidelyte, E., Stuopyte, E., Butkeviciene, E. (2015). Stress-related health symptoms and working environment of older employees in Lithuania. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 157–162. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.047.
Zobacz w Google Scholar

Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Raport z badań. (2013). https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/pierwsze-kroki-na-rynku-pracy.html
Zobacz w Google Scholar

Pietras, K., Fryt, J. (2015). Similarities and Differences in Values of Polish Young Women and Their Parents – the Effect of Value Transmission and Value Change. Pedagogika Rodziny, 5(2), 143–156.
Zobacz w Google Scholar

Pitts, D. (2009). Diversity Management, Job Satisfaction, and Performance: Evidence from U.S. Federal Agencies. Public Administration Review, 3–4, 328–338.
Zobacz w Google Scholar

Plomp, H. N., van der Beek, A. J. (2014). Job satisfaction of occupational physicians in commercial and other delivery settings: A comparative and explorative study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(4), 672–682. https://doi.org/10.2478/ s13382-014-0286-4.
Zobacz w Google Scholar

Plopa, M. (2005). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Potocka, A. (2010). Stres – natura zjawiska. W: M. Waszkowska, A. Potocka, P. Wojtaszczyk (red.), Miejsce pracy na miarę oczekiwań. Poradnik dla pracowników socjalnych (s. 9–43). Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.
Zobacz w Google Scholar

Potocka, A., Mościcka, A. (2011). Stres oraz sposoby radzenia sobie z nim a nawyki żywieniowe wśród pracujących. Medycyna Pracy, 62(4), 377–388.
Zobacz w Google Scholar

Priyadharshini, R. A., Wesley R. J. (2014). Personality as a Determinant of Work-Family Conflict. Journal of Industrial Engineering and Management, 7(5), 1037–1060. http://dx.doi.org/10.3926/jiem.1156
Zobacz w Google Scholar

Przetacznik-Gierowska, M. (1995). Zdarzenia życiowe a kryzysy w rozwoju człowieka. Chowanna, 1, 5–25.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznik-Gierowska, M. (1996a). Periodyzacja rozwoju psychicznego. W: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom 1 (s. 222– 239). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Zobacz w Google Scholar

Przetacznik-Gierowska, M. (1996b). Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka. W: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom 1 (s. 57–84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Pyżalski, J. (2010). Czynniki salutogenne (wspierające dobrostan nauczyciela w pracy). W: J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem (s. 107–115). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Rahati, A., Sotudeh-Arani, H., Adib-Hajbaghery, M., Rostami, M. (2015). Job Involvement and Organizational Commitment of Employees of Prehospital Emergency Medical System. Nursing and Midwifery Studies, 24(4), e30646. Published online 2015 Dec 1. https://doi.org/10.17795/nmsjournal30646.
Zobacz w Google Scholar

Rahman, T., Tabassum, A., Jahan, K. (2015). Test of Work-to-Family and Family-to-Work Models of Conflict and Satisfaction: An Analysis of Dual Career Couples in Bangladesh. Canadian Journal of Family and Youth, 7(1), 87–113.
Zobacz w Google Scholar

Ramay, A., Ramay, M. (2012). Antecedents of Organizational Commitment of Banking Sector Employees in Pakistan. Serbian Journal of Management, 7(1), 89–102.
Zobacz w Google Scholar

Rana, S., Agrawal, P. (2016). Influence of Demographical Variables on Teachers’ Affective Commitment: A Study of Management Institutions. European Academic Research, IV(6), 5325–5348.
Zobacz w Google Scholar

Rantanen, J., Kinnunen, U., Pulkkinen, L. (2013). The role of personality and role engagement in work-family balance. Horizons of Psychology, 22, 14–26. https://doi.org/10.20419/2013.22.376.
Zobacz w Google Scholar

Raport z badania: znaczenie wartości w życiu zawodowym (2015). OKAERI CONSULTING. Human Graph, marketing research & consultancy. http://www.okpr.pl/files/raport.pdf (dostęp 08.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Raport: Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+. (2013).
Zobacz w Google Scholar

Szcześniak, A. (red.). Warszawa: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. http://iped.pl/pliki/publikacje/Raport_Dobre_praktyki_w_zarzadzaniu_wiekiem_i_zasobami_ludzkimi.pdf
Zobacz w Google Scholar

Rashid, W. E. W., Nordin, M. S., Omar, A., Ismail, I. (2012). Work/Family Conflict: The Link between Self-Esteem and Satisfaction Outcomes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 65, 564–569.
Zobacz w Google Scholar

Rasid, S., Z. A., Manaf, M. A, A., Quoquab, F. (2013). Leadership and Organizational Commitment in the Islamic Banking Context: The Role of Organizational Culture as a Mediator. American Journal of Economics, 3(5C), 171–176. https://doi.org/10.5923/c.economics.201301.29.
Zobacz w Google Scholar

Raziq, A., Maulabakhsh, R. (2015). Impact of Working Environment on Job Satisfaction. Procedia Economics and Finance, 3, 717–725. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00524-9
Zobacz w Google Scholar

Rego, P., Lopes, M. P., Nascimento, J. L. (2016). Authentic Leadership and Organizational Commitment: The Mediating Role of Positive Psychological Capital. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(1), 129–151. http://dx.doi.org/10.3926/jiem.1540
Zobacz w Google Scholar

Rembiasz, M. (2015). Rola strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39(3), 155–167.
Zobacz w Google Scholar

Richert-Kaźmierska, A., Stankiewicz, K. (2014). Poczucie zadowolenia z pracy – czy wiek ma znaczenie? Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych – w świetle badań, E. Gołębiowska, (red.), t. XV, z. 11, cz. II, 61–75.
Zobacz w Google Scholar

Roche, M., Haar J. H. (2010). Work-Family Interface Predicting Needs Satisfaction: The Benefits for Senior Management. e-Journal of Social & Behavioural Research in Business, 1(1), 12–23.
Zobacz w Google Scholar

Rodrigez, I., Bravo, M. J., Peiro, J. M., Schaufeli, W. (2001). The Demands-Control-Support model, locus of control and job dissatisfaction: a longitudinal study. Work and Stress, 15(2), 97–114.
Zobacz w Google Scholar

Rogozińska-Pawełczyk, A. (2014a). Pokolenie NEET czyli młodzież bez pracy, nauki, szkolenia: charakterystyka, koszty i rozwiązania polityczne na przykładzie Europy. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 111–126). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Rogozińska-Pawełczyk, A. (2014b). Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy. W: Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 17–37). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Rokeach, M. (1979). From the individual to institutional values with special reference to the values of science. W: M. Rokeach (red.), Understanding human values (s. 47–70). New York, NY: Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Rosset, E. (1959). Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.
Zobacz w Google Scholar

Rostowski, J., Rostowska, T. (2012). Poziom zdrowia i dobrego samopoczucia jako następstwa konfliktu lub integracji relacji praca-rodzina. W: T. Rostowska, W. Budzieński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości (s. 11–37). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau, D. M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer’s obligations: A study of psychological contracts. Journal of Organizational Behavior, 11, 389–400.
Zobacz w Google Scholar

Rowe, J. W., Kahn, R. L. (1987). Human aging: usual and successful. Science, 237, 143–149.
Zobacz w Google Scholar

Rowe, J. W., Kahn, R. L. (1997). Successful aging. The Gerontologist, 37, 433–440.
Zobacz w Google Scholar

Rożnowski, B. (2006). Spostrzeganie zmiany środowiska pracy w organizacji: od szczegółu do ogółu. W: B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka, A. Praca i organizacja w procesie zmian (s. 64–76). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
Zobacz w Google Scholar

Rożnowski, B., Olczykowska, K. (2016), Znaczenie pracy i jej dopasowanie jako predyktory zaangażowania w pracę w wolontariacie studenckim. Psychologia Społeczna, 1(36), 45–55. https://doi.org/10.7366/1896180020163604.
Zobacz w Google Scholar

Rzechowska, E. (2010). Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu.
Zobacz w Google Scholar

Rzechowska, E., Dacka, M. (2014). Kształtowanie zadowolenia z życia w relacjach rodzinnych i zawodowych u osób w wieku średnim zagrożonych utratą pracy. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (s. 367–390). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Saari, L. M., Judge, T. A. (2004). Employee Attitudes and Job Satisfaction. Human Resource Management, 43(4), 395–407.
Zobacz w Google Scholar

Sabil, S., Marican, S. (2011). Working Hours, Work-family Conflict and Work-family Enrichment Among Professional Women: A Malaysian Case. International Conference on Social Science and Humanity, 5, 206–209.
Zobacz w Google Scholar

Sadłowska-Wrzesińska, J., Mościcka-Teske, A. (2016). Relations between stress potential of work features and occupational commitment of transport workers – in the context of optimization of logistics strategy of a company. IFAC-PapersOnLine, 49–12, 1761–1766. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.837.
Zobacz w Google Scholar

Sakowski, P. (2012). Job satisfaction of occupational medicine nurses in Poland. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 25(1), 51–58. https://doi.org/10.2478/S13382-0120006-x.
Zobacz w Google Scholar

Salami, S. O. (2008). Demographic and Psychological Factors Predicting Organizational Commitment among Industrial Workers. Anthropologist, 10(1), 31–38.
Zobacz w Google Scholar

Saleem, H. (2015). The impact of leadership styles on job satisfaction and mediating role of perceived organizational politics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 173, 563–569. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.403
Zobacz w Google Scholar

Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., Maslach, Ch. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. Career Development International, 14(3), 204–220. https://doi.org/10.1108/13620430910966406.
Zobacz w Google Scholar

Schaufeli, W. B., Taris, T. W., van Rhenen, W. (2008). Workaholism, Burnout, and Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-being? Applied Psychology an International Review, 57(2), 173–203. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00285.x.
Zobacz w Google Scholar

Schein, E. (2007). Career anchor revisited: implications for career development in the 21st Century. NHRD Journal Career Management, 1(4), 27–33. https://www.nationalhrd.org/sites/default/files/products/pdf/0807.pdf
Zobacz w Google Scholar

Schein, E. H. (1978). Career Dynamics: Matching Individual and Organisational Needs. Reading, MA: Addison-Wesley.
Zobacz w Google Scholar

Schimanek, T., Kotzian, J., Arczewska, M. (2015). Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw i nie tylko. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Akademia Leona Koźmińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Schneider, B., Ehrhart, M. G., Macey, W. M. (2013). Organizational Climate and Culture. Annual Review of Psychology, 64, 361–388.
Zobacz w Google Scholar

Schneider, B., Snyder, R. (1975). Some relationships between job satisfaction and organizational climate. Journal of Applied Psychology, 60(3), 318–328
Zobacz w Google Scholar

Schultz, D. P., Schultz, S. E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1–65.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz, S. J., Cote, J. E., Arnett, J. J. (2005). Identity and Agency in Emerging Adulthood Two Developmental Routes in the Individualization Process. Youth & Society, 37(2), 201–229. https://doi.org/10.1177/0044118X05275965.
Zobacz w Google Scholar

Schyns, B., Van Veldhoven, M. J. P. M. (2010). Group Leadership Climate and Individual Organizational Commitment A Multilevel Analysis. Journal of Personnel Psychology, 9(2), 57–68. https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000005.
Zobacz w Google Scholar

Seiger, C. P., Wiese, B. S. (2009). Social support from work and family domains as an antecedent or moderator of work-family conflicts? Journal of Vocational Behavior, 75, 26–37.
Zobacz w Google Scholar

Sekścińska, K., Maison, D. (2014). Co jest źródłem szczęścia? Zadowolenie z życia a obiektywne i subiektywne wskaźniki sytuacji materialnej. Marketing i Rynek, 2, 15–24.
Zobacz w Google Scholar

Seredocha, I. (2010). Znaczenie aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych w perspektywie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3(11), 155–170.
Zobacz w Google Scholar

Seredyńska, A. (2012). Intermentoring szansą społecznego uczestnictwa dorosłych. W: A. Seredyńska (red.), Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości (s. 30–43). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Zobacz w Google Scholar

Sęk, H., Cieślak, R. (2012). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 11–28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Shafiq, M., Rana, R. A. (2016). Relationship of Emotional Intelligence to Organizational Commitment of College Teachers in Pakistan. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 1–14.
Zobacz w Google Scholar

Shaw, J. D., Delery, J. E., Abdulla M. H. A. (2003). Organizational commitment and performance among guest workers and citizens of an Arab country. Journal of Business Research, 56, 1021–1030.
Zobacz w Google Scholar

Shelton, L. M., Danes, S. M., Eisenman, M. (2008). Role Demands, Difficulty in Managing Work-Family Conflict, and Minority Entrepreneurs. Journal of Developmental Entrepreneurship, 13(3), 315–342.
Zobacz w Google Scholar

Shena, J., Chandaa, A., D’Nettob, B., Mongaa, M. (2009). Managing diversity through human resource management: an international perspective and conceptual framework. The International Journal of Human Resource Management, 20(2), 235–251.
Zobacz w Google Scholar

Shore, L., Wayne, S. J. (1993). Commitment and Employee Behavior: Comparison of Affective Commitment and Continuance Commitment with Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 78(5), 774–780.
Zobacz w Google Scholar

Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational Health Psychology, 1, 27–41.
Zobacz w Google Scholar

Siegrist, J. (2012). Effort-reward imbalance at work – theory, measurement and evidence. http://www. uniklinik-duesseldorf.de/fileadmin/Datenpool/einrichtungen/institut_fuer_medizinische_soziologie_id54/ERI/ERI-Website.pdf (dostęp 12.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Silva, A. D., Taveira, M., Marques, C., Gouveia, V. V. (2014). Satisfaction with Life Scale Among Adolescents and Young Adults in Portugal: Extending Evidence of Construct Validity. Social Indicators Research, 120(1), 309–318. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0587-9.
Zobacz w Google Scholar

Simons, K., An, S. (2015). Job Satisfaction Among Gerontological Social Workers in Ontario, Canada. Journal of Gerontological Social Work, 58(6), 547–571. https://doi.org/10.1080/01634372.2015.1042129.
Zobacz w Google Scholar

Siuta-Stolarska, M., Siuta-Brodzińska (2011). Wartości a satysfakcja zawodowa. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2(160), 333–349.
Zobacz w Google Scholar

Skałacka, K., Derbis, R. (2015). Activities of the elderly and their satisfaction with life. Polish Journal of Applied Psychology, 13(3), 87–102. https://doi.org/10.1515/pjap-2015-0039.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicka, M., Pieszko, M. (2014). Aktywność fizyczna receptą na długowieczność. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(4), 379–383.
Zobacz w Google Scholar

Skowron-Mielnik, B., Bor, M. (2015). Generacyjne uwarunkowania retencji pracowników w kontekście elastyczności organizacji. Management Forum, 3(3), 44–55. https://doi.org/10.15611/mf.2015.3.06.
Zobacz w Google Scholar

Skowrońska, D (2009). Edukacja i samorealizacja w procesie przygotowania do starości i wizji starości osób w wieku średnim – sprawozdanie z badań. Chowanna, 2, 63–75.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński, Z., Starczyńska, M., Kotela, I., Kowalski, T., Kryś-Noszczyk, K., Lietz-Kijak, D., Kijak, E., Makara-Studzińska, M. (2014). Life satisfaction and risk of burnout among men and women working as physiotherapists. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(3), 400–412. https://doi.org/10.2478/s13382-014-0266-8.
Zobacz w Google Scholar

Smolarek, M., Sipa, M. (2015). Klimat organizacyjny jako przejaw kultury organizacyjnej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, 4, 301–315
Zobacz w Google Scholar

Smolbik-Jęczmień, A. (2013). Rozwój kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia X i Y – nowe wyzwania. Modern Management Review, 20(4), 191–202.
Zobacz w Google Scholar

Sokol, A., Gozde, A., Figurska, I., Blaskova, M. (2015). Organizational climate of higher education institutions and its implications for the development of creativity. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 182, 279–288. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.767
Zobacz w Google Scholar

Sowińska, A. (2014). Zadowolenie z pracy – problemy definicyjne. Studia Ekonomiczne. Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy, 197, 45–56.
Zobacz w Google Scholar

Springer, A. (2011). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania, 9(4), 162–180.
Zobacz w Google Scholar

Stachowiak, B. (2014). Senior Anno Domini 2050. W: M. Szyszka, P., Dancák, A. Wąsiński, J. Daszykowska (red.), Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych (s. 61–69). Stalowa Wola–Bratysława: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
Zobacz w Google Scholar

Stachowska, S. (2012a). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 33–56.
Zobacz w Google Scholar

Stachowska, S. (2012b). Zarządzanie wiekiem w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 125–138.
Zobacz w Google Scholar

Stańczak, A., Mościcka-Teske, A., Merecz-Kot, D. (2014). Zagrożenia psychospołeczne a funkcjonowanie zawodowe pracowników sektora bankowego. Medycyna Pracy, 64(4), 507–519. https://doi.org/10.13075/mp.5893.00055
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz, J., Moczulska, M. (2012). Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu: księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego (s. 213–224). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz, J., Moczulska, M. (2013). Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji (w świetle badań empirycznych). Zarządzanie i Finanse, 4(1), 333–345.
Zobacz w Google Scholar

Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Stosik, A., Leśniewska, A. (2015). Innowacyjne rozwiązania Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – perspektywa adaptacji i różnic pokoleniowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39(3), 183–196.
Zobacz w Google Scholar

Straś-Romanowska, M. (2000). Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2 (s. 263–292). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Strózik, T. (2014). System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(263), 5–23.
Zobacz w Google Scholar

Strykowska, M., Trzeciakowska, A. (1994). Wsparcie społeczne a satysfakcja z pracy i wypalenie zawodowe się kobiet. Przegląd Psychologiczny, tom XXXVII, 3, 387–393.
Zobacz w Google Scholar

Suwa, M. (2014). Pokolenie X na polskim rynku pracy. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 65–83). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Świerżewska, D. (2010). Satysfakcja z życia aktywnych i nieaktywnych osób po 60. roku życia. Psychologia Rozwojowa, 15(2), 89–99.
Zobacz w Google Scholar

Świętochowski, W. (2007). Klimat organizacyjny jako jeden ze sposobów w procesie radzenia sobie ze stresem – badania porównawcze pracowników polskich i niemieckich firm. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 11, 147–159.
Zobacz w Google Scholar

Świętochowski, W. (2008). Klimat organizacyjny jako istotna właściwość miejsca pracy. W: H. Skłodowski (red.), Polskie doradztwo dla młodzieży – idea czy rzeczywistość. Studia i monografie, 19 (s. 121–130). Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Syguła, M. (2010). Zarządzanie różnorodnością jako element zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnym społeczeństwie. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(72), 55–62.
Zobacz w Google Scholar

Syper, M. (2006). Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(46), 29–41.
Zobacz w Google Scholar

Szcześniak, M., Rondon, G. (2011). Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie. Psychologia Społeczna, 3(18), 241–251.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski, P. (2006). Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności. Polityka Społeczna, 9, 6–10.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski, P. (2009). Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Przyszłość demograficzna Polski, 231, 59–75.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski, P. (2011), Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. W: P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska (red.), Elementy gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ (s. 5–26). Łódź: Wyd. Biblioteka.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski, P. (2012). Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy? Polityka Społeczna, 5–6, 6–10.
Zobacz w Google Scholar

Szweda-Lewandowska, Z. (2014). Pokolenie powojennego wyżu demograficznego (Baby Boomers i pokolenie Y) – perspektywa starości. Polityka Społeczna, 5/6, 18–21.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska, P. (2015). Płeć psychologiczna a satysfakcja ze związku małżeńskiego młodych dorosłych. Horyzonty Psychologii, 5, 63–78.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka, M. (2015). Kondycja demograficzna Polski priorytetem dla polityki rodzinnej. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 31–43.
Zobacz w Google Scholar

Talib, Z. A., Don, Y., Daud, Y., Raman, A. (2015). Organizational Culture and Organizational Commitment of Kedah District Education Officers. International Journal of Management Sciences, 5(5), 410–419.
Zobacz w Google Scholar

Tao, H., Ellenbecker, C. H., Wang, Y., Li, Y. (2015). Examining perception of job satisfaction and intention to leave among ICU nurses in China. International Journal of Nursing Sciences, 2, 140–148.
Zobacz w Google Scholar

Taris, T. W. (2016). Work and Stress: Thirty years of impact. Work and Stress, 30(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/02678373.2015.1137719.
Zobacz w Google Scholar

Tasdemir, A. S. (2014). Impact of the Quality of Work-life on Organizational Commitment: A Comparative Study on Academicians Working for State and Foundation Universities in Turkey. International Journal of Social Sciences, III (4), 124–152.
Zobacz w Google Scholar

Tatala, M., Walesa, Cz., Nosek, A., Wałachowska, K. (2015). Doświadczenie religijne osób we wczesnej i średniej dorosłości. Horyzonty Psychologii, 5, 45–62.
Zobacz w Google Scholar

Tepret, N. Y., Tunab, K. (2014). Effect of Management Factor on Employee Job Satisfaction: An Application in Telecommunication Sector. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, 673–679. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.264
Zobacz w Google Scholar

Terelak, J. F., Jankowska, P. (2009). Dopasowanie jednostka-organizacja a zadowolenie z pracy. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia, 1, 229–254.
Zobacz w Google Scholar

Thamrin, H. M. (2012). The Influence of Transformational Leadership and Organizational Commitment on Job Satisfaction and Employee Performance. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(5), 566–572.
Zobacz w Google Scholar

Tiefenbach, T., Kohlbacher, F. (2013). Happiness and Life Satisfaction in Japan by Gender and Age. Tokyo: German Institute for Japanese Studies.
Zobacz w Google Scholar

Timoszyk-Tomczak, C., Bugajska, B. (2013). Satysfakcja z życia a perspektywa przyszłościowa w starości. Oposcula Sociologica, 2, 83–95.
Zobacz w Google Scholar

Tobiasz-Adamczyk, B., Brzyski, P. (2006). Bilans satysfakcji z pracy zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia. Gerontologia Polska, 14(2), 77–84.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska-Lipiec, R. (2016). Kariera – zdeprecjonowana wartość nowego pokolenia? Problemy Profesjologii, 1, 47–61.
Zobacz w Google Scholar

Trivellas, P., Akrivouli, Z., Tsifora, E., Tsoutsa, P. (2015). The impact of knowledge sharing culture on job satisfaction in accounting firms. The mediating effect of general competencies. Procedia Economics and Finance, 19, 238–247. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00025-8
Zobacz w Google Scholar

Tsai, Ch. (2014). The Organizational Climate and Employees’ Job Satisfaction in the Terminal Operation Context of Kaohsiung Port. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 30(3), 373–392.
Zobacz w Google Scholar

Tudor Brate, A. (2014). The mediating role of individual differences in the interaction between specific socioprofessional pressures and job satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 565–569. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.311
Zobacz w Google Scholar

Tulviste, T., Kall, K., Rämmer, A. (2016). Value Priorities of Younger and Older Adults in Seven European Countries. Social Indicators Research. An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, 12(3). https://doi.org/10.1007/s11205-016-1392-4.
Zobacz w Google Scholar

Tuomi, K., Ilmarinen, J., Jahkola, A., Katajarinne, L., Tulkki A. (1994). Work Ability Index. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health.
Zobacz w Google Scholar

Turek, D., Czaplińska, I. (2014). Praktyki ZZL, klimat organizacyjny i postrzeganie wsparcia menedżerskiego a zachowania obywatelskie pracowników. Organizacja i Kierowanie, 4(164), 115–140.
Zobacz w Google Scholar

Turek, K. (2015). Wydłużenie okresu kariery zawodowej – polityka organizacyjna wobec wyzwań związanych z procesem starzenia się ludności. W: J. Górniak (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015 (s. 55–78). Warszawa – Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zobacz w Google Scholar

Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. J., Lance, C. E. (2010). Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing. Journal of Management, 36(5), 1117–1142. https://doi.org/10.1177/0149206309352246.
Zobacz w Google Scholar

Tziner, A., Rabenu, E., Radomski, R., Belkin, A. (2015). Work stress and turnover intentions among hospital physicians: The mediating role of burnout and work satisfaction. Journal of Work and Organizational Psychology, 31, 207–213. https://doi.org/10.1016/j.rpto.2015.05.001
Zobacz w Google Scholar

Ugwu, F. O., Amazue, L. O., Onyedire, N. G. (2017). Work-family life balance in a Nigerian banking sector setting. Cogent Psychology, (4), 1–9. http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2017.1290402
Zobacz w Google Scholar

Umer, R., Zia-ur-Rehman, M. (2013). Impact of work life balance and work life conflict on life satisfaction of working women: a case of higher education sector of twin cities of Pakistan. Academic Research International, 4(5), 445–458.
Zobacz w Google Scholar

Unsworth, K. L., West, M. A. (2003). Zespoły: wyzwania pracy w grupie. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji (s. 359–380). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Urban, W. (2008). Klimat organizacyjny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych. Przegląd Organizacji, 7/8, 19–22.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak, B. (2011). Zatrudnienie a instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy – badania dla Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak, B. (2013a). Emerytura jako moment przełomowy w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 45/50+. W: E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy (s. 167–183). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak, B. (2013b). Podstawowe charakterystyki zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 45/50+. W: E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy (s. 109–166). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak, B. (2014). Zarządzanie różnorodnością zasobów w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4(98), 63–78.
Zobacz w Google Scholar

Value based diversity. The challenges and strenghts of many. A report from the Economist Intelligence Unit (2014). http://c.ymcdn.com/sites/www.shrm-emeraldcoast.org/resource/resmgr/Docs/EIU_SuccessFactors_Values-ba.pdf
Zobacz w Google Scholar

Van Harrison, R. (1987). Indywidualno-środowiskowe dopasowanie a stres w pracy. W: C. L. Cooper, R. Pane (red.), Stres w pracy (s. 260–305). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Viet, V. V. (2015). Demographic Factors Affecting Organizational Commitment of Lecturers. Journal of Science: Education Research, 31(4), 16–25.
Zobacz w Google Scholar

Von Treuer, K., Fuller-Tyszkiewicz, M., Little, G. (2014). The impact of shift work and organizational work climate on health outcomes in nurses. Journal of Occupational Health Psychology, 19(4), 453–61. https://doi.org/10.1037/a0037680.
Zobacz w Google Scholar

Voydanoff, P. (2005). Social Integration, Work-Family Conflict and Facilitation, and Job and Marital Quality. Journal of Marriage and Family, 67, 666–679.
Zobacz w Google Scholar

Wac, K., Biela, A. (2015). Kultura organizacyjna, kultura prorodzinna a przywiązanie pracownika do firmy. Horyzonty Psychologii, 5, 115–134.
Zobacz w Google Scholar

Wacławik, S. (2012). Motywacje do podejmowania decyzji o bezdzietności przez młodych dorosłych. Horyzonty Psychologii, 2, 173–190.
Zobacz w Google Scholar

Walczak, W. (2011). Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji E-mentor, 3(40). http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840
Zobacz w Google Scholar

Walesa, Cz. (2014). Psychologiczne wyznaczniki poziomu rozwoju ludzkiego życia. Horyzonty Psychologii, 4, 147–151.
Zobacz w Google Scholar

Wandasiewicz, J. (2015). Pracownik 50+ mentorem na współczesnym rynku pracy. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 285–298.
Zobacz w Google Scholar

Wang, P., Lawler, J. J., Shi, K. (2010). Work-Family Conflict, Self-Efficacy, Job Satisfaction, and Gender: Evidences From Asia. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(3), 298–308.
Zobacz w Google Scholar

Warr, P. (2013). Jobs and job-holders: Two sources of happiness and unhappiness. W: S. A. David (red.), Oxford library of psychology. The Oxford handbook of happiness (s. 733–750). Oxford, UK: Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Warr, P., Inceoglu, I. (2012). Job Engagement, Job Satisfaction, and Contrasting Associations With Person-Job Fit. Journal of Occupational Health Psychology, 17(2), 129–138. https://doi.org/10.1037/ a0026859.
Zobacz w Google Scholar

Warwas, I. (2016a). Organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. W: I. Warwas, A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne (s. 13–92). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Warwas, I. (2016b). Zarządzanie multigeneracyjne w sektorze publicznym w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(4), cz. 2, 103–117.
Zobacz w Google Scholar

Waszkowska, M., Jacukowicz, A., Drabek, M., Merecz-Kot, D. (2017). Effort–reward balance as a mediator of the relationship between supplementary person–organization fit and perceived stress among middle-level managers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 30(2), 305–312. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00874
Zobacz w Google Scholar

Wawer, M. (2014). Komunikacja wewnętrzna w zarządzaniu różnorodnością – wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 383–392.
Zobacz w Google Scholar

Wayne, J. H., Casper, W. J., Matthews, R. A., Allen, T. D. (2013). Family-Supportive Organization Perceptions and Organizational Commitment: The Mediating Role of Work-Family Conflict and Enrichment and Partner Attitudes. Journal of Applied Psychology. https://doi.org/10.1037/a0032491.
Zobacz w Google Scholar

Wayne, J. H., Musisca, N., Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the work-family experience: Relationships of the big five to work-family conflict and facilitation. Journal of Vocational Behavior, 64, 108–130.
Zobacz w Google Scholar

Wąsowicz-Kiryło, G., Baran, T. (2013). Wpływ samooceny i dobrostanu ekonomicznego na satysfakcję z życia kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Chowanna, 1, 85–101.
Zobacz w Google Scholar

Wciórka, B. (2007). Między młodością a starością. Komunikat z dwusetnego badania aktualnych problemów kraju. BS/22/2007. Centrum Badania Opinii Społecznych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_022_07.pdf (dostęp 11.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wei, S., Shujuan, Z., Qibo, H. (2011). Resilience and social support as moderators of work stress of young teachers in engineering college. Procedia. Engineering, 24, 856–860. https://doi.org/10.1016/j. proeng.2011.12.415.
Zobacz w Google Scholar

Wesołowska, M. (2015). Społeczeństwo starzejące się jako wyzwanie dla ekonomii. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 233–245.
Zobacz w Google Scholar

Westrych-Andrzejczak, M., Maj, M. (2015). X, Y, C – pokoleniowa równowaga w środowisku pracy. Personel Plus, 6, 108–110.
Zobacz w Google Scholar

Widerszal-Bazyl, M. (2008). Stres wśród pracowników starszych (1). Bezpieczeństwo Pracy, 6, 6–8.
Zobacz w Google Scholar

Widerszal-Bazyl, M. (2016). Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo? Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Zobacz w Google Scholar

Widerszal-Bazyl, M., Wołodźko, E. (2015). Wartości związane z pracą w różnych pokoleniach. Bezpieczeństwo Pracy, 10, 20–24.
Zobacz w Google Scholar

Wierzchosławski, S. (1999). Demograficzne aspekty procesu starzenia się ludności Polski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 19–56.
Zobacz w Google Scholar

Wiktorowicz, J. (2016). Zadowolenie z możliwości godzenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi i rodzinnymi pracujących w wieku 50+. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(4), cz. 2, 201–213.
Zobacz w Google Scholar

Wiktorowicz, J., Kołodziejczyk-Olczak, I., Wieczorek, I. (2010). Fachowcy 45+. Raport z badania potrzeb pracodawców wobec pracowników w wieku 45+ w województwie łódzkim. Łodź: Społeczna Akademia Nauk.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski, S. A., Ślazyk-Sobol, M. (2012a). Organizacyjno-podmiotowe uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, t. 18, 2, 317–322.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski, S. A., Ślazyk-Sobol, M. (2012b) Professional burnout – a comparative analysis considering the selected sectors in Poland. Management, 16(2), 87–101. https://doi.org/10.2478/v10286-012-0058-9.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski, S., Bartosz, B. (2017). Psychological and organisational aspects of age management in organizations. Management, 21(5), 81–94. https://doi.org/10.1515/manment-2015-0081.
Zobacz w Google Scholar

Wnuk, M., Zielonka, D., Purandare, B., Kaniewski, A., Klimberg, A., Ulatowska-Szostak, E., Palicka, E., Zarzycki, A., Kaminiarz, E. (2013). Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych. Hygeia Public Health, 48(1), 10–16.
Zobacz w Google Scholar

Wojtusiak, A. (2014). Odkrywanie potencjału osób starszych – w stronę srebrnej gospodarki. W: M. Szyszka, P., Dancák, A. Wąsiński, J. Daszykowska (red.), Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych (s. 189–212). Stalowa Wola – Bratysława: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
Zobacz w Google Scholar

Wołowska, A. (2013). Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników. Rocznik Andragogiczny, 20, 119–132. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.006
Zobacz w Google Scholar

Wołowska, A. (2014). Determinants of organizational commitment. Human Resources Management & Ergonomics, 7(1), 129–146.
Zobacz w Google Scholar

Wołpiuk-Ochocińska, A. (2016). Zaangażowanie w pracę i przywiązanie organizacyjne pracowników w przedsiębiorstwach o różnym poziomie kultury bezpieczeństwa pracy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(12), s. 135–148.
Zobacz w Google Scholar

Worach-Kardas, H. (2015a). Aktywność społeczna pokolenia późnej dorosłości – potrzeby, wyzwania, zagrożenia. Pedagogika Rodziny 5(3), 23–33.
Zobacz w Google Scholar

Worach-Kardas, H. (2015b). Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza starości. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Zobacz w Google Scholar

Worach-Kardas, H., Kostrzewski, S. (2011). Stres bezrobocia i jakość życia długotrwale bezrobotnych w starszych grupach wieku. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 403–414.
Zobacz w Google Scholar

Worek, B., Turek, K. (2015). Uczenie się przez całe życie – „akcelerator” rozwoju. W: J. Górniak (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015 (s. 80–98). Warszawa–Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zobacz w Google Scholar

Woszczyk, P. (2013). Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji. W: P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach (s. 33–53). Łódź: HRP Group.
Zobacz w Google Scholar

Woszczyk, P., Gawron, M. (2014). Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie międzypokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(100), 81–97.
Zobacz w Google Scholar

Wright, T. A., Cropanzano, R., Bonett, D. G. (2007). The Moderating Role of Employee Positive Well Being on the Relation Between Job Satisfaction and Job Performance. Journal of Occupational Health Psychology, 12(2), 93–104. https://doi.org/10.1037/1076-8998.12.2.93.
Zobacz w Google Scholar

Wudarzewski, G. (2012). Wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 32, 221–242.
Zobacz w Google Scholar

Wudarzewski, G. (2013a). Interpretacja i znaczenie metafory „klimat organizacyjny” w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 6(38), 203–219.
Zobacz w Google Scholar

Wudarzewski, G. (2013b). Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33), 59–78.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka, E. (2011). Praca jako czynnik warunkujący jakość życia ludzi młodych – psychospołeczna perspektywa teoretyczna. Forum Pedagogiczne, 1, 13–44.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka, E. (2013). Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia – współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości. Analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 1(9), 69–96.
Zobacz w Google Scholar

Wysocka, E. (2014). Jakość życia jako kategoria pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna – doświadczanie życia przez młode pokolenie w perspektywie empirycznej. Chowanna, 1, 235–259.
Zobacz w Google Scholar

Wyszkowska, Z., Jakubczak, A., Doering, M. (2015). Styl kierowania a satysfakcja z życia zawodowego pracowników w małym przedsiębiorstwie Produkcyjnym. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, z. IX, 111–121. http://dx.doi.org/10.16926/pto
Zobacz w Google Scholar

Wziątek-Staśko, A. (2012). Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników. Warszawa: Diffin.
Zobacz w Google Scholar

Yao, Y., Wang, W., Wang, F., Yao, W. (2014). General self-efficacy and the effect of hospital workplace violence on doctors’ stress and job satisfaction in China. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(3), 389–399. https://doi.org/10.2478/s13382-0140255-y
Zobacz w Google Scholar

Yew, S., Lim, K., Haw, Y., Gan, S. (2015). The Association between Perceived Stress, Life Satisfaction, Optimism, and Physical Health in the Singapore Asian context. Asian Journal of Humanities and Social Sciences, 3(1), 56–66.
Zobacz w Google Scholar

Yildirim, B. I., Gulmez, M., Yildirim, F. (2016). The relationship between the five-factor personality traits of workers and their job satisfaction: s study on five star hotels in Alanya. Procedia Economics and Finance, 39, 284–291. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30325-2
Zobacz w Google Scholar

Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw. http://45naplus.nf.pl/projekt
Zobacz w Google Scholar

Zacher, H., Jimmieson, N. L., Bordia, P. (2014). Time Pressure and Coworker Support Mediate the Curvilinear Relationship Between Age and Occupational Well-Being. Journal of Occupational Health Psychology, 19(4), 462–475. http://dx.doi.org/10.1037/a0036995
Zobacz w Google Scholar

Zakerian, S. A., Subramaniam, I. D. (2009). The Relationship Between Psychosocial Work Factors, Work Stress and Computer-Related Musculoskeletal Discomforts Among Computer Users in Malaysia. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 15(4), 425–434. https://doi.org/10.1080/10803548.2009.11076822.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (1996). System wartościowania pracujących w zależności od wieku i reaktywności. Przegląd Psychologiczny, 39(1/2), 211–226.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (1997). Znaczenie różnych aspektów pracy w zależności od dominujących wartości i wieku. W: Z. Łoś, A. Oleszkowicz (red.), Rozwój człowieka i jego zagrożenia w świetle współczesnej psychologii (s. 163–176). Wrocław. Lublin: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydawnictwo Linea.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (1999a). Achievement and Social Relations Values as Conditions of the Importance of Work Aspects and Job Satisfaction. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 5(3), 395–416. http://dx.doi.org/10.1080/10803548.1999.11076428.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (1999b). Job Satisfaction and Importance of Work Aspects Related to Predominant Values and Reactivity. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 5(4), 485–511. https://doi.org/10.1080/10803548.1999.11076434.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (2000). Adaptacja kwestionariusza „Orientacja na wartości zawodowe” Seiferta i Bergmanna do warunków polskich. Studia Psychologiczne, 38(1), 57–77.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (2002). System wartościowania a zadowolenie z życia pracowników w nowym miejscu pracy. Przegląd Psychologiczny, 45(2), 177–196.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (2003). Skala Satysfakcji z Pracy : pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 7, 49–61.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (2004). Reaktywność i system wartościowania a zadowolenie z pracy w nowym miejscu pracy. Studia i Monografie. Psychologia w zarządzaniu, dydaktyka, badania, sukcesy, H. Skłodowski (red.), 10, 394–413.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (2008). Konflikty praca-rodzina – ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów. W: L. Golińska, B. Dudek B. (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 403– 418). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (2009). Wiek, płeć i stanowisko pracy a zadowolenie z pracy. Psychologia Jakości Życia, 8(1), 1–20.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (2011a). Płeć i okres życia a konflikty praca-rodzina, zadowolenie z pracy i rodziny. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 365– 379). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A. (2011b). Relationships between anxiety and job satisfaction – Three approaches: ‘Bottom-up’, ‘top-down’ and ‘transactional’. Personality and Individual Differences, 50(7), 977–986. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.10.013.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska, A., Jaros, R. (2001). Społeczne i psychologiczne uwarunkowania bezrobocia – posiadane przekonania a sytuacja na rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo PIĄTEK TRZYNASTEGO.
Zobacz w Google Scholar

Zhang, J., Liu, Y. (2011). Antecedents of Work-Family Conflict: Review and Prospect. International Journal of Business and Management, 6(1), 89–103.
Zobacz w Google Scholar

Ziaja-Guzy, R. (2008). Badanie klimatu organizacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(61), 59–72.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska-Więczkowska, H., Kędziora-Kornatowska, K. (2010). Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych. Psychogeriatria Polska, 7(1), 11–16.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowska, B. (2015). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych? W: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 423–468). Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405–415. https://doi.org/10.15611/pn.2014.350.36.
Zobacz w Google Scholar

Żołnierczyk-Zreda, D. (2010). Stres w pracy – gdzie obecnie jesteśmy? Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 10, 6–7.
Zobacz w Google Scholar

http://45naplus.nf.pl/projekt
Zobacz w Google Scholar

https://bezpieczni.ciop.pl
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

18 grudnia 2018

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-112-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-113-3

Inne prace tego samego autora